Resultater fra TENConnect2 projekterne Forventet trafikudvikling i Femern-korridoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra TENConnect2 projekterne Forventet trafikudvikling i Femern-korridoren"

Transkript

1 Resultater fra TENConnect2 projekterne Forventet trafikudvikling i Femern-korridoren... 1 Indledning Dette notat beskriver de trafikberegninger, der er gennemført i TENConnect2-projektet med fokus på vejtrafikken i Femern-korridoren. TENConnect projektet udsprang af et ønske om at udvikle et beslutningsstøtteværktøj til EU's fremtidige transportpolitik. Målet med projektet var at udvikle en model der kunne beskrive trafikstrømme for hele EU samt nabolande. Projektet tog sit udspring i en analyse af TEN-T netværket, ved at analysere eksisterende trafikstrømme, opstille trafikprognoser frem til år 2030 og udpege større transnationale korridorer. Som en integreret del af projektet blev TRANS-TOOLS modellen videreudviklet og anvendt til beregningerne. Manglende forbindelser og vigtige flaskehalse blev udpeget på det overordnede transportnetværk ved at modellere trængsel og forsinkelser ved grænseovergange, hvorefter betydningen af de forskellige TEN-T projekter blev rangordnet ved en multi-kriterie analyse. TRANS-TOOLS modellen var tidligere udviklet som en del af EU's 6. rammeprogram, og som led i TENConnect2 projektet blev modellen opdateret og forbedret på en række områder. Projektet omfattede en række forbedringer af TRANS-TOOLS-modellen, dens delmodeller og dens datagrundlag, en grundig validering af modellen samt en række supplerende scenarieberegninger. Denne version af modellen blev benævnt TRANS- TOOLS ver. 2.5 eller TT25. I dette notat beskrives indledningsvis TRANS-TOOLS modellen, og dens styrker og svagheder, efterfulgt af en gennemgang af beregningsresultaterne. Til sidst beskrives baggrunden for TENConnect projekterne, samt TRANS-TOOLS modellen og dens forskellige udviklingstrin i et appendiks. 2 TRANS-TOOLS modellen 2.1 Kort om TRANS-TOOLS modellen I sidste halvdel af 90 erne var der på EU-niveau et stigende ønske om at anvende trafikmodeller som beslutningsværktøj og støtte. Trafikmodeller var på dette tidspunkt over-... Dato: 12. november 2014 Notatnr.: _1I Rev: Final Udarbejdet af: JN Kontrolleret / godkendt: HP Filnavn: C:\Sager\ Femern-trafik_TC2\JN\Dok\Trafikudvikling_TC3_Final.docx Tetraplan A/S Tlf Kronprinsessegade 46 E Fax København K

2 vejende kendetegnet ved at have en national udstrækning, og grænseoverskridende trafik blev kun modelleret i begrænset omfang. Modeller som omfattede flere konkurrerende transportmidler (multimodale) og som samtidig havde grænseoverskridende gods- og passagertrafik der interagerede var ikke udbredte, dels da de stillede store krav til beregningskapacitet, dels krævede (og kræver) store mængder af homogene data som input for beregningerne og dels var meget dyre at udvikle. TRANS-TOOLS modellen udsprang af EU's ønske om en overordnet strategisk trafikmodel for hele Europa, hvilket blev muligt af flere årsager, dels var der i EU's regi gennemført flere forudgående modelarbejder, som kunne udgøre en basis for arbejdet, og dels blev de tekniske muligheder som følge af hurtigere computere hele tiden bedre. TRANS-TOOLS var fra starten opbygget som en meget ambitiøst model fordi delmodellerne spillede tæt sammen og beregningerne blev gennemført i én arbejdsgang 1, for alle relevante transportmidler, turformål, døgnperioder og godstyper. Modellen var især god til transportanalyser, som: Kvaliteten i transportsystemet (passager-km, ton-km, køretøjs-km, osv.) i EU, mm Modal split (fordelingen mellem transportformerne opgjort på person og gods) Trafikbelastning i korridorer (opgjort både for passager- og godstrafik). En af de begrænsninger som tidligere modelarbejder havde kortlagt, var manglende intermodalitet, og også dette blev håndteret. Intermodalitet betyder at en rejse i modellen kan gennemføres med mere end et transportmiddel, hvilket ofte er tilfældet især ved lange rejser. F.eks. kan en rejse med fly kræve en bil- eller togtur til og fra lufthavnen, og en godstransport med bane kan være startet med lastbil. Gods er ofte vanskeligt at modellere, da data for godsbevægelser kan være meget svære at skaffe, og da de nationale opgørelsesmetoder og inddelinger af varegrupper kan være forskellige. Samtidig er erhvervet sjældent interesseret i at oplyse om hvad og hvor meget de har transporteret af hensyn til konkurrenceforhold. Læg dertil at godsmængder skal omregnes til et antal køretøjer, under hensyn til tomkørsel, cabotageforhold, mm. Set i dette lys var godsmodellen i TRANS-TOOLS sandsynligvis en af de mest avancerede modeller på europæisk niveau, selv om netop denne delmodel er blevet udskiftet i flere versioner af TRANS-TOOLS (se appendiks sidst i notatet). Udgangspunktet for beregningerne i TRANS-TOOLS er en fremskrivning af dagens rejsemønster ud fra oplysninger om befolkning, arbejdspladser, bilrådighed og økonomi. Dette omsættes til ture eller godsmængder der skal foretages mellem samtlige modellens planområder. Turene eller godsmængderne bliver fordelt på transportmidler ud fra oplysninger om rejsetid og omkostninger, hvorefter de lægges ud på nettene. Udlægning af ture på nettene er særdeles avanceret i TRANS-TOOLS og for vejtrafikken indregnes trængselsproblemer dynamisk, således at trafikanterne søger mod alternative ruter i takt med at en vejstrækning bliver mere og mere belastet. 1 Dette var dog ikke gældende i den version af TRANS-TOOLS der er anvendt i TENConnect2 (TT25), hvor godsmodellen var eksogen. Side 2

3 2.2 Styrker og svagheder I det følgende beskrives styrker og svagheder ved TRANS-TOOLS modellen. Styrker Modellen er fra dens start tænkt som en sammenhængende komplet model hvor alle delmodeller automatisk spiller sammen. Modellen omfatter 55 lande i Europa, hvilket gør dens geografiske udstrækning unik. I Østersøregionen er zonesystemet særdeles detaljeret og de underliggende data som udgør grundlaget for beregninger er af høj kvalitet. Disse forhold er en styrke ift. en vurdering af Femern-korridoren. En anden meget væsentlig styrke er, at modellen har været anvendt af EU som beslutningsværktøj, især i forbindelse med TEN-T kortlægningen, som omtalt i indledningen. Modellen fokuserer på lange ture, dvs. ture som med en vis sandsynlighed er grænseoverskridende, men for at få realistiske beregningsresultater på strækningerne og derved kunne foretage egentlige vurderinger af korridorer, indeholder modellen også data for korte ture (mindre end 100 km) som i turudlægningen ligeledes fordeles ud på nettene, og dermed giver komplette indikationer af den fremtidige trafik. For at validere dette, er der indsamlet et stort antal trafiktællinger (især for vejtrafik), som er med til at kvalitetssikre beregninger for en referencesituation. Godsmængderne fra godsmodellen fordeles i beregningen ud på transportmidler og omregnes for vejtrafikken til et antal lastbiler som lægges ud på strækninger samtidig med personbiltrafikken. Dette sker i en trinvis procedure, således at vejstrækninger som nærmer sig kapacitetsgrænsen gradvist får mere trængsel og derved bliver mindre attraktive, hvorved trafikanterne søger alternative ruter, dog har færgeruter ikke kapacitetsbegrænsninger. Efter trafikken er lagt ud på nettene, gennemføres en beregning af de eksterne effekter fra trafikken, således at gener i form af uheld, støj og luftforurening kan inddrages som en del af beslutningsstøtten. Endelig er modellen til en hvis grad baseret på åbne standarder, og den modulbaserede modelopbygning betyder at delmodeller løbende kan udskiftes hvis der opstår et behov. Svagheder At modellen er ambitiøs er samtidig også dens akilleshæle, idet beregninger herved bliver meget tidskrævende og resultaterne bliver vanskelige at gennemskue. Som en effekt af dette har modellen ikke være anvendt så flittigt og mulighederne for at udpege evt. fejl og mangler i modellen samt kvalitetssikre beregningsresultater har derfor været begrænset. Modellen har leveret beregningsresultater på det detaljerede niveau, som har været vanskelige at forklare, hvilket ikke er usædvanligt for så store modeller, men det har betydet at der fra brugerside har været stillet spørgsmålstegn ved den generelle kvalitet af modellen, selv om en del af forklaringen kan ligge i en større usikkerhed jo mere detaljeret beregningsresultater der udtrækkes. I de forskellige udviklingsforløb har der været meget fokus på udviklingen af de enkelte delmodeller, og der er herved opstået et betydeligt efterslæb af detailvalidering samt den Side 3

4 tilhørende dokumentation. Det betyder at brug af modellen er blevet en opgave for modeleksperter. Datakvaliteten i modellen er til en vis grad inhomogen, som følge af at data er indsamlet fra mange lande med vidt forskellige traditioner for opsamling af statistisk. Dog vil der være en generel skævhed i f.eks. tælledata, da disse data er bedst repræsenteret for vejtrafik, og det betyder at vurderinger af trafikmængder på andre transportmidler er forbundet med større usikkerheder. Da datakvaliteten forventes at være høj for de gamle EU-lande, er dette forhold af mindre betydning for en vurdering af trafikken i Femernkorridoren. Trængselsproblemer modelleres kun på vej, men i praksis kan trængselsproblemerne på banestrækninger også være betydelige, og når dette forhold ikke modelleres, vil banetrafikken alt andet lige blive mere attraktiv når modellen beregner valg af transportmiddel. 2.3 TENConnect TRANS-TOOLS-modellen blev brugt i forbindelse med TENConnect-projekter. En mere teknisk gennemgang af modellen og dens udviklingshistorie er beskrevet i et appendiks sidst i dette notat, sammen med en beskrivelse af projekterne der er beregnet i TEN- Connect2. For en grundig beskrivelse af forudsætningerne i TENConnect, henvises til slutrapporten TENCONNECT2, MOVE/B1/ :Supplementary model calculations supporting TEN-T network planning and impact assessment, June TENConnect 2 beregningerne I TENConnect2 er der gennemført en basisberegning for året 2005 samt 3 scenarieberegninger 2, et scenarier kaldet PP som kun indeholder besluttede projekter på EUniveau, et scenarier kaldet COMP som omfatter en implementering af hele TEN-T netværket uden trængselsproblemer på vejnettet og et scenarie kaldet CORE, som er en kombination af de to andre. En mere grundig forklaring af de enkelte scenarier findes i et appendiks bagerst i notatet. De 3 scenarier indeholder fuldstændig identiske oplysninger om befolknings- og arbejdspladstal samt forudsætninger om BNP og bilejerskab, og den afgørende forskel mellem de 3 scenarier er derfor den underliggende infrastruktur, altså netværkene. Generelt er der ikke store forskelle i beregningsresultaterne for de 3 scenarier, når man fokuserer på Femern-korridoren, og de forskelle der kan konstateres er logiske. F.eks. stiger den vejbundne trafik i COMP scenariet, som følge af at der modelleres mindre trængsel (højere strækningshastigheder) i dette scenarie. Af hensyn til læsbarheden af notatet, er det derfor valgt kun at vise resultater for basisberegningen i 2005, samt CORE scenariet for Der er enkelte supplerende scenarier i opgaven, men de er kun meget kort beskrevet i dokumentationsrapporten, hvorfor de ikke behandles yderligere i dette notat. Side 4

5 Tilsvarende er det valgt at fokusere på resultaterne for vejtrafikken, da denne transportform udgør langt den største andel af den samlede beregnede trafik i korridorerne, dog er resultater for banegods medtaget, da de har et betydeligt omfang. Vækst For at få en indikation af vækstforudsætningerne i modellen er der fra scenariernes zonetabeller hentet data for væksten fra 2005 til 2030, som alle indgår som væsentlige parametre ved beregningen af den fremtidige trafik. Tabel 1 Væksten fra 2005 til 2030 i befolkning, BRP og bilejerskab i TENConnect2. Land Befolkning BRP Bilejerskab Sverige 14 % 55 % 27 % Danmark 7 % 40 % 20 % Tyskland -3 % 34 % 17 % Hvis vi ser på de underliggende zoner i de 3 lande er vækstprocenterne de samme som i tabellen, undtagen for bilejerskab i Tyskland hvor der er enkelte forskelle. Derimod er de bagvedliggende data naturligvis forskellige for hver zone, f.eks. er BRP 3 i København ca i 2005, mens det i Storstrøms amt kun er 6.900, og omvendt med bilejerskabet hvor antallet af biler i København i 2005 er 216 per 1000 indbyggere, mens det i Storstrøms amt er 377, og disse forskelle har betydning ved beregning af trafik mellem to zoner. Af ovenstående tabel fremgår det, at befolkningen i Tyskland forventes at falde i perioden, og at væksten generelt vil være størst i Sverige sammenlignet med Danmark og Tyskland. Det betyder at antallet af ture mellem Danmark og Tyskland må forventes at have en lavere årlig stigning sammenlignet med væksten i rejser mellem Danmark og Sverige. For landene i Sydeuropa er væksten i modellen højere end den Tyske. Observeret trafik I tabel 2 er vist den observerede trafik i 2005 for en række udvalgte korridorer, for at have noget at sammenholde beregningsresultaterne med. En række af tallene for færgetrafik er baseret på 2004 data fra Shippax. Trafikken over landegrænsen omfatter kun de 3 strækninger der er medtaget i TRANS-TOOLS nettet, og den samlede trafik er generelt vanskelig at vurdere, da trafikken i korridoren er påvirket af flere mindre grænseovergange, mange indkøbsture og betydelig sæsonudsving. Tabel 2 Observeret ÅDT for udvalgte korridorer Korridor ÅDT 2005 Femern incl. færgeruter til Travemünde Landegrænsen mellem Danmark og Tyskland Polen/Tyskland og Sverige Storebælt minus Kattegatfærger Øresund incl. Helsingør-Helsingborg Et par udvalgte observerede vækstfaktorer viser, at på motorvejsstrækninger over landegrænsen er den årlige vækst for den samlede trafik i perioden på ca. 3,5% pa, mens der er et fald på færgeforbindelsen mellem Rødby og Puttgarden i perioden på -1,3% pa. 3 I TRANS-TOOLS anvendes BRP (eller BruttoRegionalProduktet) i stedet fro BNP, da tallene dækker regioner. Side 5

6 3.1 Den nord-sydgående trafik Aggregerede beregningsresultater for den nord-sydgående vejtrafik fra CORE scenariet samt 2005 basisscenariet er vist i nedenstående tabel for et snit fra Vesterhavet og over den danske landegrænse, via Femern Bælt og videre gennem Østersøen, således at færgeruterne mellem Sverige og Tyskland/Polen medtages. Tabel 3 Nord-sydgående trafik over snittet fra den danske landegrænse til Østersøen for personer pr årsdøgn samt gennemsnitlig årlig vækst Core Forskel Antal køretøjer pr dag Vækst pr år fra 2005 til 2030 i % 1.2 Den beregnede biltrafik i TRANS-TOOLS over det opstillede snit er relativ høj i 2005, sammenlignet med den observerede biltrafik for 2005 vist i Tabel 2. Til gengæld er den gennemsnitlige beregnede årlige vækst over snittet for biltrafik lavere end den observerede årlige vækst. Tabel 4 Nord-sydgående trafik over snittet fra den danske landegrænse til Østersøen for gods samt gennemsnitlig årlig vækst Core Forskel Banegods i tons pr dag Vækst pr år fra 2005 til 2030 i % 3.5 Antal lastbiler pr. dag Vækst pr år fra 2005 til 2030 i % 1.8 For godstrafikken er det vanskeligt at finde observerede tal at holde beregningsresultaterne op imod, men en mulighed er at se på antallet af lastbiler. Her er billedet det samme som for persontrafikken, dvs. at antallet af beregnede lastbiler er større end observerede tal for 2005, men at vækstprocenterne er lavere. Dog er den beregnede vækstprocent højere end for persontrafikken, hvilket sandsynligvis kan forklares med at den gennemsnitlige turlængde for lastbiltrafikken er større end for personbiltrafik og derfor i et vist omfang går til lande syd for Tyskland, hvor forudsætninger om vækst er højere i modellen. Væksten per år for banegods er ca. det dobbelte af den tilsvarende vækst for lastbiler. Ovenstående indikerer at 2005-basisberegningen i TRANS-TOOLS generelt overberegner trafikmængderne, men at den beregnede vækst pa. mellem 2005 og 2030 er lavere sammenlignet med hvad der har været observeret for vejtrafik i perioden fra 2005 til Side 6

7 3.2 Trafikken i Femern-korridoren Korridorer I nedenstående 4 tabeller er der fokuseret specifikt på trafikken i en række korridorer. Femern korridoren er dels sammensat af trafikken over Rødby-Puttgarden (og Gedser- Rostock), og dels færgeruterne fra Sverige til Tyskland (Travemünde og Rostock), mens trafikken i Polens-korridoren går fra Danmark/Sverige mod øst til Swinoujscie i Polen og Sassnitz i Tyskland. Hertil kommer trafikken over den dansk-tyske landegrænse, og tilsammen udgør disse 3 korridorer den nord-sydgående trafik i Tabel 3. Ud over disse to snit er vist trafikken over Øresund (broen og Helsingør-Helsingborg) og Storebælt (kun broen uden Kattegatfærger). Beregningsresultaterne for disse snit er vist i nedenstående tabel, som faktiske tal for basisberegningen i 2005, og for CORE scenarier, samt som en årlig vækst i % fra 2005 til Tabel 5 ÅDT for vejtrafik i udvalgte korridorer ÅDT for vejtrafik Core Forskel Absolut Femern korridoren Landegrænsen Polen Nord-sydgående Storebælt Øresund Vækst i % Femern korridoren 4,0 Landegrænsen -0,2 Polen 1,4 Nord-sydgående 1.2 Storebælt -0,2 Øresund 2,0 Side 7

8 Tabel 6 ÅDT for lastbiltrafik i udvalgte korridorer ÅDT for lastbiltrafik Core Forskel Absolut Femern korridoren Landegrænsen Polen Nord-sydgående Storebælt Øresund Vækst i % Femern korridoren 3,4 Landegrænsen 0,7 Polen 1,7 Nord-sydgående 1,8 Storebælt -0,1 Øresund 3,9 Tabel 7 Banegodstrafik i tons pr dag i udvalgte korridorer Banegodstrafik tons pr. dag Core Forskel Absolut Femern korridoren Landegrænsen Polen Nord-sydgående Storebælt Øresund Vækst i % Femern korridoren Landegrænsen -11, Polen 3,1 3.1 Nord-sydgående 3,5 3.5 Storebælt -18, Øresund 4,0 4.0 Som tidligere nævnt ser det ud som om at vejtrafikken i basisåret overberegnes sammenlignet med observerede tal. Antallet af TRANS-TOOLS beregnede køretøjer der passerer Femern snittet i 2005 er næsten , hvilket er højt sammenlignet med de observerede tal på biler, og det samme mønster kan genfindes i de øvrige snit. F.eks. er det observerede tal på Øresund i køretøjer, mens TRANS-TOOLS modellen beregner køretøjer for hele snittet. Væksten i trafikken over Øresund forventes at stige ganske betydeligt i alle scenarier med en årlig vækst på omkring 2%, eller ca. 65% over en 25-årig periode, men dette er lavere end hvad der faktisk er observeret fra 2005 til 2013, hvor væksten i gennemsnit har været ca. 3,7% pa, eller omkring 40% på 8 år. Side 8

9 Det vil være et forventeligt beregningsresultat, hvis trafikken på Storebælt og Landegrænsen falder fra 2005 til 2030 (eller har en mere beskeden stigning end andre korridorer), samt at trafikken over Femern- og Øresund-korridoren stiger. Dette kan til en vis grad genfindes i ovenstående tabeller for biltrafikken og underbygges af nedenstående figur som viser hvilke vejstrækninger der har fået mere trafik henholdsvis mindre trafik mellem 2005 og 2030, iflg. TRANS-TOOLS beregningerne i CORE scenariet. Figur 1 Forskel i vejtrafikken mellem 2005 og 2030 (CORE). Rød viser fald, blå viser stigninger Af Figur 1 kan det ses, at for de strækninger hvor der er sket et fald (markeret med rødt til venstre) er der generelt tale om beskedne forskelle, bl.a. som følge af et fald i trafikken til en vis grad opvejes af den generelle vækst fra 2005 til 2030, og som følge af større befolkning og bedre økonomi som nævnt indledningsvis i dette afsnit. Til gengæld beregner TRANS-TOOLS meget tydelige stigninger i trafikken, som følge af etableringen af den faste forbindelse over Femern (markeret med blåt til højre). Den beregnede banegodstrafik følger det samme mønster som vejtrafikken, idet trafikken på Storebæltssnittet falder meget markant fra 2005 til 2030 (og det samme gælder på Landegrænsen), og faldet på dette snit kan genfindes som en stigning i Femern snittet. Side 9

10 Appendix - Om modellen TENConnect og TRANS-TOOLS modellen TRANS-TOOLS modellen er en avanceret europæisk 4-trins transportmodel som omfatter såvel passager- som godstrafik. Modellen blev udviklet under EU's 6. rammeprogram ved at samle en række eksisterende delmodeller, som skulle udgøre et sammenhængende avanceret analyseværktøj, der skulle give politiske beslutningstagere svar på trafikale spørgsmål. Modellen beskriver samspillet mellem passager og godstrafik i forhold til netværk, økonomi og miljø, samt modalsplit mellem de forskellige transportformer. Modellen omfatter 55 lande, dvs. EU-landene (EU 27 4 ) samt nabolande som f.eks. Norge, Schweiz, Rusland m.fl. Zonesystemet omfatter 1441 zoner samt en række eksterne zoner, og der modelleres 4 transportformer - vej (person og gods), tog (person og gods), fly (person) og indenlandske vandveje (gods). Transportnetværkene indeholder mere end vejstrækninger og banestrækninger. Modellen beregner fremtidig trafik for alle transportformer samt intermodale transportkæder for både person og godstrafik. Modellen fokuserer på langdistance rejser og lokale rejser er kun medtaget i modellen for fuldstændighedens skyld så der kan udlægges trafik med genkendelige belastningsniveauer for referencesituationen. Passagermodellen arbejder med 4 turformål (forretningsrejser, private rejser, ferie og pendlere) og opdeler beregningerne efter turlængde (lange ture defineres som ture længere end 100 km). Godsmodellen anvender 11 varegrupper. TRANS-TOOLS beregner resultater der kan anvendes i forskellige transportanalyser, som: Kvaliteten i transportsystemet (passager-km, ton-km, køretøjs-km, osv.) i EU, på landeniveau eller på zoneniveau Modal split (fordelingen mellem transportformerne opgjort på person og gods) Belastning i korridorer (opgjort både for passager- og godstrafik), trafikbelastning i ÅDT og spidstimetrafik. Modellen er udviklet i et samarbejde mellem en række europæiske virksomheder og forskningsinstitutioner, hvor DTU har haft en central rolle. Arbejdet har bygget ovenpå tidligere modelarbejder, og har haft som mål at skabe en model med høj grad af gennemsigtighed og bred tilgængelig. TRANS-TOOLS modellen er helt i tråd med dens grundide - udviklet i flere trin og er under stadig udvikling. En versionsoversigt er vist i nedenstående tabel, hvor de hidtidige anvendelser kort er beskrevet. 4 Modellen blev opstillet før Kroatien indtrådte som land nr. 28 Side 10

11 Tabel 8 Versionsoversigt for TRANS-TOOLS Modelversion År Bemærkninger Ver Første version blev udviklet under 6. rammeprogram, ved at en række tidligere udviklede og autonome delmodeller blev samlet til en ny sammenhængende model med navnet TRANS-TOOLS. Ver Som en del af TENConnect arbejdet gennemgik TRANS-TOOLS modellen en større revision, hvor såvel person som godsmodel blev opdateret. Ver I TENConnect2 arbejdet blev modellen igen revideret og godsmodellen blev placeret eksogent, hvor udbudsdata blev eksporteret til den eksogene model, hvorefter de beregnede godsmatricer blev importeret, så der kunne gennemføres en udlægning af trafikken. Resultaterne beskrevet i dette notat er beregnet med denne udgave af modellen. Ver Interrim version som blev anvendt i et EU projekt med navnet Trans- Scenario. Her blev godsmodulet ændret, så det igen var en integreret del af modellen. Ver Godsmodellen blev opgraderet og rekalibreret. Modellen er ikke officielt godkendt og derfor heller ikke givet fri. Ver Pt. under udvikling Hvor er modellen forbedret fra v. 2.1 til 2.5 I dette afsnit er ændringerne fra TRANS-TOOLS v. 2.1 (TT21) til v. 2.5 (TT25) beskrevet mere indgående. Zonesystem Netværk Zonesystemet i de to versioner er identiske, men de bagvedliggende data er opdateret, bl.a. som følge af at data for bruttoregionalprodukterne (BRP) ikke var korrekte i TT21. Endvidere var der i perioden mellem TT21 og TT25 ændret i EU's administrative enhed (kaldet NUTS3 systemet), og disse ændringer er ligeledes implementeret. Oplysninger om befolkning og arbejdspladser er hentet fra Eurostat for EU-landene og for zoner udenfor EU suppleret med befolkningsdata fra FN og nationale arbejdspladsstatistikker. Bilejerskabet som indgår som en væsentlig beregningsparameter, er blevet forfinet da det i TT21 kun var opgjort på landeniveau, mens det i TT25 er opgjort på det langt mere detaljerede NUTS3-niveau indenfor EU. Både vej- og banenet er opdateret fra TT21 til TT25 for at sikre mere valide beregningsresultater, mens net for fly og indenlandske vandveje er uændret. For vejnettet er det især hastighederne på vejstrækningerne der er ændret, og der er tilføjet en række trafiktællinger af hensyn til modelkalibreringen, da der i TT21 var trafikbelastningen på mange vejstrækninger som var langt fra det faktisk observerede. Banenet (både person og gods) er opdateret i enkelte lande og for strækninger i Østeuropa er der foretaget en generel hastighedssænkning, da hastigheden her generelt var højere end i Vesteuropa i TT21. Samtidig er der lagt tidsforsinkelser ind ved krydsning af grænser og hastigheden er reduceret på strækninger med betydelige gradienter. Modeller Godmodellen er udskiftet til en eksogen model, baseret på et andet arbejde i EU-regi. Godsmatricerne i dette projekt blev vurderet til at være af en højere kvalitet end dem der var i TT21, og de blev derfor anvendt i TT25. Ulempen ved dette valg var, at der ikke længere var tale om et sammenhængende modelkompleks, men at filer skulle overføres mellem de to modelkomplekser. Side 11

12 Turudlægningsmodellen er blevet forbedret, dels for at reducere beregningstiden og dels for at forbedre rutevalgene for de lange ture som i TT21 ofte var ulogiske. Scenarierne i TENConnect2 I TENConnect2 er der gennemført en basisberegning for året 2005 samt 3 scenarieberegninger 5 for 2030, et scenarier kaldet PP som kun indeholder besluttede projekter på EU-niveau, et scenarier kaldet COMP som omfatter en implementering af hele TEN-T netværket uden trængselsproblemer på vejnettet og et scenarie kaldet CORE, som er en kombination af de to andre. Forskellene mellem de 3 scenarier er helt overordnet beskrevet i nedenstående tabel. De 3 scenarier indeholder fuldstændig identiske oplysninger om befolknings- og arbejdspladstal samt forudsætninger om BNP og bilejerskab, og den afgørende forskel mellem de 3 scenarier er derfor den underliggende infrastruktur, altså netværkene. En fast forbindelse over Femern Bælt er med i alle 3 scenarier, mens strækningen i 2005 betjenes af en færge. Tabel 9 Scenarieoversigt i TENConnect2 Scenarie År Beskrivelse PP 2030 Priority Project scenario indeholder projekter der allerede er besluttet på EU-niveau og er i princippet et projekt der beskriver Business As Usual. Dette scenarie kan derfor sidestilles med en uambitiøs udvikling, hvor der ikke foretages udbygning af infrastrukturen frem til 2030, ud over hvad der aktuelt er aftalt på EU niveau. Scenariet omfatter en afslutning af alle Priority Projects, og disse er primært lokaliseret i Spanien, Portugal, Grækenland, Rumænien og Bulgarien, et mindre antal projekter i England, Irland, Polen og Baltikum, samt den Skandinaviske triangel. Herudover udvikles ERMTS korridoren og særlige godskorridorer udpeget af EU. COMP 2030 Idealised Comprehensive scenario er et projekt som omfatter udviklingen af hele TEN-T netværket. Dette scenarie kan sidestilles med et meget ambitiøst udbygningsalternativ, hvor der gennemføres en markant indsats for at reducere de trafikale flaskehalse i den europæiske infrastruktur. Alle strækninger i Comprehensive netværket bliver forbedret, ved at vejstrækninger udenfor byer mindst har en hastighed på 120 km/t (88 km/t for lastbiler) og ingen kapacitetsproblemer, mens der på banestrækninger i Comprehensive netværket køres med mindst 120 hhv. 80 km/t for person- og godstoge. CORE 2030 Core network scenario indeholder en kombination af COMP og PP. Dette scenarie er det mere sandsynlige scenarie, som placerer sig mellem de to ovenstående yderpoler, som PP og COMP repræsenterer. Alle strækninger i Core netværket udenfor byer og som ikke er placeret i områder med trængsel har en hastighed på 120 km/t, mens der i områder med trængsel anvendes en hastighed på 100 km/t. Der er ingen kapacitetsproblemer i Core netværket. På banestrækninger i Core netværket køres med mindst 120 hhv. 80 km/t for person- og godstoge. Netværket omkring Danmark er vist i de følgende to illustrationer for henholdsvis CORE og COMP netværkene. Illustrationen med røde markeringer viser vejnettet og illustration 5 Der er enkelte supplerende scenarier i opgaven, men de er kun meget kort beskrevet i dokumentationsrapporten, hvorfor de ikke behandles yderligere i dette notat. Side 12

13 med grønne markeringer viser banenettet (kun persontog). Strækninger markeret med fed er både med i CORE og COMP, mens tynde streger kun er med i COMP. Strækninger markeret med stiplede linier er planlagte forbindelser, fuldt optrukne er afsluttede linier og linier med begge symboler er forbindelser der skal opgraderes. Strækninger i banenettet som er markeret med lilla farve, er højhastighedsbaner. Figur 2 Vejprojekter i COMP og CORE Figur 3 Baneprojekter i COMP og CORE Side 13

14 MOVE/B1/ : Supplementary model calculations supporting TEN-T network planning and impact assessment TENconnect 2 June 2011

15

16 TENconnect 2 Final Report June 2011 Co-ordinator Tetraplan A/S Copenhagen, Denmark Partners Christian Albrechts University, Germany DTU Transport, Denmark ISIS, Italy Mcrit, Spain Rapidis, Denmark University of Leeds, UK NEA, The Netherlands Disclaimer: The views expressed are purely those of the authors and may not in any circumstances be regarded as stating an official position of the European Commission. Page 3

17

18 Report information Report no: Title: Authors: TC2_R1TP_001 TENconnect; Final Report Morten Steen Petersen (TP), Preben Thisgaard (TP), Jeppe Rich (DTU), Artem Korzhenevych (CAU). Version: 01 Date of Publication: June 9 th, 2011 with editing changes June 14 th, 2011 Project Information Project Acronym: Project Name: Contract Number: TENconnect2 Supplementary model calculations supporting TEN-T network planning and impact assessment MOVE/B1/ Duration: Commissioned by: The European commission; DG MOVE Lead Partner: Tetraplan A/S, Copenhagen, Denmark Partners: Christian Albrechts University, Germany DTU Transport, Denmark ISIS, Italy Mcrit, Spain Rapidis, Denmark University of Leeds, UK NEA, the Netherlands Page 5

19

20 Table of Contents 1 Executive summary Recalibration Forecast Introduction TRANS-TOOLS TRANSTOOLS' re-calibration Data acquisition and control Zone data Network Passenger and freight matrices Freight Model adjustments Freight Modelling Overview Freight Modelling Main Principles TT25F Structure Main Model Levers Redesign of passenger transport model Redesign of assignment model Verification of TT-results Forecast Assumptions Options and scenarios Results Impact Assessment Introduction Results Traffic impacts Traffic Impacts measured in EURO Road Safety, Traffic Noise, Air Pollution and Climate Effects Economic Impacts measured as consumer surplus effects Accessibility and GDP impacts GDP impacts Accessibility Selected References A1 Annex 1: Impacts... 1 A1.1 Transport flow data... 1 A1.1.1 Matrices... 1 A1.1.2 Link-flow data... 2 A1.2 Value of time data... 3 A1.3 External cost data... 4 Page 1

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Schenker A/S i Danmark

Schenker A/S i Danmark Schenker A/S i Danmark Lars Sandholdt Head of Intermodal and RLF 14. maj 2014 2 Hvem er vi? 3 Hvem er vi? Source: Deutsche Bahn DB Mobility Logistics Daten& Fakten 4 DB s organizational structure consists

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer Den Danske Banekonference 5. maj 2015 FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer v. Michael Hansen, senior projektleder, Atkins Planlægning & Arkitektur Konventionel Bane

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

LTM 1.1. Modelkørsler

LTM 1.1. Modelkørsler LTM 1.1 Modelkørsler Stephen Cochrane Januar 2016 Agenda Beregningsgang og konfigurationsmuligheder Start beregninger fra LTM Manager Opret konfigurationer Opret beregningsscenarie (main scenarie) Import

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Øvelse: Beregningsscenarier i LTM 1.1

Øvelse: Beregningsscenarier i LTM 1.1 24-01-2016 Øvelse: Beregningsscenarier i LTM 1.1 Et beregningsscenarie (Main Scenario) er betegnelsen for en kombination af diverse datascenarier (Sub Scenarios) og en konfiguration (Configurations). Beregningsscenariet

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20 Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og Hans Otto Kristensen hohk@mek.dtu.dk Tlf: 45 25 13 95 alt. 4 45 9 2 Sidste nyt vedr. TEMA 21 ang. lastbiler Effekt og fartafhængighed for skibe Baggrund for DTU

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv.

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv. Esbjerg Havn Strategi: Intermodal transport Ro / Ro Lo / Lo Project cargo Export of Windturbines Offshore windfarms Offshore Oil & Gas Rig repair Base facillities Esbjerg Havn rute netværk Direkte forbindelse

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen

OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen Af Goran Vuk, Vejdirektoratet, og Henrik Paag, Tetraplan A/S Vejdirektoratet har anvendt trafikmodellen OTM til vurderinger af de

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

LTM 1.1. Gennemgang af data scenarier

LTM 1.1. Gennemgang af data scenarier LTM 1.1 Gennemgang af data scenarier Stephen Cochrane Januar 2016 Gennemgang af data scenarier og tilhørende tabeller i LTM Manager Gruppering Navne med grå markering Data scenarier Scenariestyrede input,

Læs mere

Projekt DATA step view

Projekt DATA step view Projekt DATA step view Af Louise Beuchert Formål Formålet med dette projekt, er at sammenligne tid/ressourcekonsekvenser ved at køre SASjobs på data hentet som henholdsvis en fysisk kopi af data filen

Læs mere

EVENTKONFERENCEN 2015 - ER EN HOLISTISK EVENTEVALUERING MULIG I PRAKSIS?

EVENTKONFERENCEN 2015 - ER EN HOLISTISK EVENTEVALUERING MULIG I PRAKSIS? EVENTKONFERENCEN 2015 - ER EN HOLISTISK EVENTEVALUERING MULIG I PRAKSIS? AGENDA Vores tilgang til kortlægningen af evaluering Hvad viser kortlægningen? Diskussion Anbefalinger Dette kunne man også prøve

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Valg af trafikmodel hvorfor FTC?

Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Trafikprognosen Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Landstrafikmodellen: ikke opdateret med den internationale trafik, men data fra LTM indgår i FTC-prognosen. Trans-Tools modellen: Ikke tilpasset korridoren.

Læs mere

Landstrafikmodellens anvendelse

Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Fra Landstrafikmodel til beslutningsgrundlag Lands- trafikmodel Basis- fremskrivning Scenario- fremskrivning 2

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger Vindpark Øster Børsting Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl Loss&Uncertainty - Hovedresultat Main data for PARK PARK calculation

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 44, 1999 GDASK ORUNIA, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Landstrafikmodellen i anvendelse. Camilla Riff Brems cab@transport.dtu.dk

Landstrafikmodellen i anvendelse. Camilla Riff Brems cab@transport.dtu.dk Landstrafikmodellen i anvendelse Camilla Riff Brems cab@transport.dtu.dk Landstrafikmodellen i anvendelse Introduktion til Landstrafikmodellen Hvad kan LTM 1.0? Præsentation af delmodeller Andre modeller

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Landstrafikmodellens struktur

Landstrafikmodellens struktur Landstrafikmodellens struktur Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Indeni Landstrafikmodellen Efterspørgsel, person Efterspørgsel, gods Forudsætninger Langsigtet efterspørgsel Lokalisering

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere