Resultater fra TENConnect2 projekterne Forventet trafikudvikling i Femern-korridoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra TENConnect2 projekterne Forventet trafikudvikling i Femern-korridoren"

Transkript

1 Resultater fra TENConnect2 projekterne Forventet trafikudvikling i Femern-korridoren... 1 Indledning Dette notat beskriver de trafikberegninger, der er gennemført i TENConnect2-projektet med fokus på vejtrafikken i Femern-korridoren. TENConnect projektet udsprang af et ønske om at udvikle et beslutningsstøtteværktøj til EU's fremtidige transportpolitik. Målet med projektet var at udvikle en model der kunne beskrive trafikstrømme for hele EU samt nabolande. Projektet tog sit udspring i en analyse af TEN-T netværket, ved at analysere eksisterende trafikstrømme, opstille trafikprognoser frem til år 2030 og udpege større transnationale korridorer. Som en integreret del af projektet blev TRANS-TOOLS modellen videreudviklet og anvendt til beregningerne. Manglende forbindelser og vigtige flaskehalse blev udpeget på det overordnede transportnetværk ved at modellere trængsel og forsinkelser ved grænseovergange, hvorefter betydningen af de forskellige TEN-T projekter blev rangordnet ved en multi-kriterie analyse. TRANS-TOOLS modellen var tidligere udviklet som en del af EU's 6. rammeprogram, og som led i TENConnect2 projektet blev modellen opdateret og forbedret på en række områder. Projektet omfattede en række forbedringer af TRANS-TOOLS-modellen, dens delmodeller og dens datagrundlag, en grundig validering af modellen samt en række supplerende scenarieberegninger. Denne version af modellen blev benævnt TRANS- TOOLS ver. 2.5 eller TT25. I dette notat beskrives indledningsvis TRANS-TOOLS modellen, og dens styrker og svagheder, efterfulgt af en gennemgang af beregningsresultaterne. Til sidst beskrives baggrunden for TENConnect projekterne, samt TRANS-TOOLS modellen og dens forskellige udviklingstrin i et appendiks. 2 TRANS-TOOLS modellen 2.1 Kort om TRANS-TOOLS modellen I sidste halvdel af 90 erne var der på EU-niveau et stigende ønske om at anvende trafikmodeller som beslutningsværktøj og støtte. Trafikmodeller var på dette tidspunkt over-... Dato: 12. november 2014 Notatnr.: _1I Rev: Final Udarbejdet af: JN Kontrolleret / godkendt: HP Filnavn: C:\Sager\ Femern-trafik_TC2\JN\Dok\Trafikudvikling_TC3_Final.docx Tetraplan A/S Tlf Kronprinsessegade 46 E Fax København K

2 vejende kendetegnet ved at have en national udstrækning, og grænseoverskridende trafik blev kun modelleret i begrænset omfang. Modeller som omfattede flere konkurrerende transportmidler (multimodale) og som samtidig havde grænseoverskridende gods- og passagertrafik der interagerede var ikke udbredte, dels da de stillede store krav til beregningskapacitet, dels krævede (og kræver) store mængder af homogene data som input for beregningerne og dels var meget dyre at udvikle. TRANS-TOOLS modellen udsprang af EU's ønske om en overordnet strategisk trafikmodel for hele Europa, hvilket blev muligt af flere årsager, dels var der i EU's regi gennemført flere forudgående modelarbejder, som kunne udgøre en basis for arbejdet, og dels blev de tekniske muligheder som følge af hurtigere computere hele tiden bedre. TRANS-TOOLS var fra starten opbygget som en meget ambitiøst model fordi delmodellerne spillede tæt sammen og beregningerne blev gennemført i én arbejdsgang 1, for alle relevante transportmidler, turformål, døgnperioder og godstyper. Modellen var især god til transportanalyser, som: Kvaliteten i transportsystemet (passager-km, ton-km, køretøjs-km, osv.) i EU, mm Modal split (fordelingen mellem transportformerne opgjort på person og gods) Trafikbelastning i korridorer (opgjort både for passager- og godstrafik). En af de begrænsninger som tidligere modelarbejder havde kortlagt, var manglende intermodalitet, og også dette blev håndteret. Intermodalitet betyder at en rejse i modellen kan gennemføres med mere end et transportmiddel, hvilket ofte er tilfældet især ved lange rejser. F.eks. kan en rejse med fly kræve en bil- eller togtur til og fra lufthavnen, og en godstransport med bane kan være startet med lastbil. Gods er ofte vanskeligt at modellere, da data for godsbevægelser kan være meget svære at skaffe, og da de nationale opgørelsesmetoder og inddelinger af varegrupper kan være forskellige. Samtidig er erhvervet sjældent interesseret i at oplyse om hvad og hvor meget de har transporteret af hensyn til konkurrenceforhold. Læg dertil at godsmængder skal omregnes til et antal køretøjer, under hensyn til tomkørsel, cabotageforhold, mm. Set i dette lys var godsmodellen i TRANS-TOOLS sandsynligvis en af de mest avancerede modeller på europæisk niveau, selv om netop denne delmodel er blevet udskiftet i flere versioner af TRANS-TOOLS (se appendiks sidst i notatet). Udgangspunktet for beregningerne i TRANS-TOOLS er en fremskrivning af dagens rejsemønster ud fra oplysninger om befolkning, arbejdspladser, bilrådighed og økonomi. Dette omsættes til ture eller godsmængder der skal foretages mellem samtlige modellens planområder. Turene eller godsmængderne bliver fordelt på transportmidler ud fra oplysninger om rejsetid og omkostninger, hvorefter de lægges ud på nettene. Udlægning af ture på nettene er særdeles avanceret i TRANS-TOOLS og for vejtrafikken indregnes trængselsproblemer dynamisk, således at trafikanterne søger mod alternative ruter i takt med at en vejstrækning bliver mere og mere belastet. 1 Dette var dog ikke gældende i den version af TRANS-TOOLS der er anvendt i TENConnect2 (TT25), hvor godsmodellen var eksogen. Side 2

3 2.2 Styrker og svagheder I det følgende beskrives styrker og svagheder ved TRANS-TOOLS modellen. Styrker Modellen er fra dens start tænkt som en sammenhængende komplet model hvor alle delmodeller automatisk spiller sammen. Modellen omfatter 55 lande i Europa, hvilket gør dens geografiske udstrækning unik. I Østersøregionen er zonesystemet særdeles detaljeret og de underliggende data som udgør grundlaget for beregninger er af høj kvalitet. Disse forhold er en styrke ift. en vurdering af Femern-korridoren. En anden meget væsentlig styrke er, at modellen har været anvendt af EU som beslutningsværktøj, især i forbindelse med TEN-T kortlægningen, som omtalt i indledningen. Modellen fokuserer på lange ture, dvs. ture som med en vis sandsynlighed er grænseoverskridende, men for at få realistiske beregningsresultater på strækningerne og derved kunne foretage egentlige vurderinger af korridorer, indeholder modellen også data for korte ture (mindre end 100 km) som i turudlægningen ligeledes fordeles ud på nettene, og dermed giver komplette indikationer af den fremtidige trafik. For at validere dette, er der indsamlet et stort antal trafiktællinger (især for vejtrafik), som er med til at kvalitetssikre beregninger for en referencesituation. Godsmængderne fra godsmodellen fordeles i beregningen ud på transportmidler og omregnes for vejtrafikken til et antal lastbiler som lægges ud på strækninger samtidig med personbiltrafikken. Dette sker i en trinvis procedure, således at vejstrækninger som nærmer sig kapacitetsgrænsen gradvist får mere trængsel og derved bliver mindre attraktive, hvorved trafikanterne søger alternative ruter, dog har færgeruter ikke kapacitetsbegrænsninger. Efter trafikken er lagt ud på nettene, gennemføres en beregning af de eksterne effekter fra trafikken, således at gener i form af uheld, støj og luftforurening kan inddrages som en del af beslutningsstøtten. Endelig er modellen til en hvis grad baseret på åbne standarder, og den modulbaserede modelopbygning betyder at delmodeller løbende kan udskiftes hvis der opstår et behov. Svagheder At modellen er ambitiøs er samtidig også dens akilleshæle, idet beregninger herved bliver meget tidskrævende og resultaterne bliver vanskelige at gennemskue. Som en effekt af dette har modellen ikke være anvendt så flittigt og mulighederne for at udpege evt. fejl og mangler i modellen samt kvalitetssikre beregningsresultater har derfor været begrænset. Modellen har leveret beregningsresultater på det detaljerede niveau, som har været vanskelige at forklare, hvilket ikke er usædvanligt for så store modeller, men det har betydet at der fra brugerside har været stillet spørgsmålstegn ved den generelle kvalitet af modellen, selv om en del af forklaringen kan ligge i en større usikkerhed jo mere detaljeret beregningsresultater der udtrækkes. I de forskellige udviklingsforløb har der været meget fokus på udviklingen af de enkelte delmodeller, og der er herved opstået et betydeligt efterslæb af detailvalidering samt den Side 3

4 tilhørende dokumentation. Det betyder at brug af modellen er blevet en opgave for modeleksperter. Datakvaliteten i modellen er til en vis grad inhomogen, som følge af at data er indsamlet fra mange lande med vidt forskellige traditioner for opsamling af statistisk. Dog vil der være en generel skævhed i f.eks. tælledata, da disse data er bedst repræsenteret for vejtrafik, og det betyder at vurderinger af trafikmængder på andre transportmidler er forbundet med større usikkerheder. Da datakvaliteten forventes at være høj for de gamle EU-lande, er dette forhold af mindre betydning for en vurdering af trafikken i Femernkorridoren. Trængselsproblemer modelleres kun på vej, men i praksis kan trængselsproblemerne på banestrækninger også være betydelige, og når dette forhold ikke modelleres, vil banetrafikken alt andet lige blive mere attraktiv når modellen beregner valg af transportmiddel. 2.3 TENConnect TRANS-TOOLS-modellen blev brugt i forbindelse med TENConnect-projekter. En mere teknisk gennemgang af modellen og dens udviklingshistorie er beskrevet i et appendiks sidst i dette notat, sammen med en beskrivelse af projekterne der er beregnet i TEN- Connect2. For en grundig beskrivelse af forudsætningerne i TENConnect, henvises til slutrapporten TENCONNECT2, MOVE/B1/ :Supplementary model calculations supporting TEN-T network planning and impact assessment, June TENConnect 2 beregningerne I TENConnect2 er der gennemført en basisberegning for året 2005 samt 3 scenarieberegninger 2, et scenarier kaldet PP som kun indeholder besluttede projekter på EUniveau, et scenarier kaldet COMP som omfatter en implementering af hele TEN-T netværket uden trængselsproblemer på vejnettet og et scenarie kaldet CORE, som er en kombination af de to andre. En mere grundig forklaring af de enkelte scenarier findes i et appendiks bagerst i notatet. De 3 scenarier indeholder fuldstændig identiske oplysninger om befolknings- og arbejdspladstal samt forudsætninger om BNP og bilejerskab, og den afgørende forskel mellem de 3 scenarier er derfor den underliggende infrastruktur, altså netværkene. Generelt er der ikke store forskelle i beregningsresultaterne for de 3 scenarier, når man fokuserer på Femern-korridoren, og de forskelle der kan konstateres er logiske. F.eks. stiger den vejbundne trafik i COMP scenariet, som følge af at der modelleres mindre trængsel (højere strækningshastigheder) i dette scenarie. Af hensyn til læsbarheden af notatet, er det derfor valgt kun at vise resultater for basisberegningen i 2005, samt CORE scenariet for Der er enkelte supplerende scenarier i opgaven, men de er kun meget kort beskrevet i dokumentationsrapporten, hvorfor de ikke behandles yderligere i dette notat. Side 4

5 Tilsvarende er det valgt at fokusere på resultaterne for vejtrafikken, da denne transportform udgør langt den største andel af den samlede beregnede trafik i korridorerne, dog er resultater for banegods medtaget, da de har et betydeligt omfang. Vækst For at få en indikation af vækstforudsætningerne i modellen er der fra scenariernes zonetabeller hentet data for væksten fra 2005 til 2030, som alle indgår som væsentlige parametre ved beregningen af den fremtidige trafik. Tabel 1 Væksten fra 2005 til 2030 i befolkning, BRP og bilejerskab i TENConnect2. Land Befolkning BRP Bilejerskab Sverige 14 % 55 % 27 % Danmark 7 % 40 % 20 % Tyskland -3 % 34 % 17 % Hvis vi ser på de underliggende zoner i de 3 lande er vækstprocenterne de samme som i tabellen, undtagen for bilejerskab i Tyskland hvor der er enkelte forskelle. Derimod er de bagvedliggende data naturligvis forskellige for hver zone, f.eks. er BRP 3 i København ca i 2005, mens det i Storstrøms amt kun er 6.900, og omvendt med bilejerskabet hvor antallet af biler i København i 2005 er 216 per 1000 indbyggere, mens det i Storstrøms amt er 377, og disse forskelle har betydning ved beregning af trafik mellem to zoner. Af ovenstående tabel fremgår det, at befolkningen i Tyskland forventes at falde i perioden, og at væksten generelt vil være størst i Sverige sammenlignet med Danmark og Tyskland. Det betyder at antallet af ture mellem Danmark og Tyskland må forventes at have en lavere årlig stigning sammenlignet med væksten i rejser mellem Danmark og Sverige. For landene i Sydeuropa er væksten i modellen højere end den Tyske. Observeret trafik I tabel 2 er vist den observerede trafik i 2005 for en række udvalgte korridorer, for at have noget at sammenholde beregningsresultaterne med. En række af tallene for færgetrafik er baseret på 2004 data fra Shippax. Trafikken over landegrænsen omfatter kun de 3 strækninger der er medtaget i TRANS-TOOLS nettet, og den samlede trafik er generelt vanskelig at vurdere, da trafikken i korridoren er påvirket af flere mindre grænseovergange, mange indkøbsture og betydelig sæsonudsving. Tabel 2 Observeret ÅDT for udvalgte korridorer Korridor ÅDT 2005 Femern incl. færgeruter til Travemünde Landegrænsen mellem Danmark og Tyskland Polen/Tyskland og Sverige Storebælt minus Kattegatfærger Øresund incl. Helsingør-Helsingborg Et par udvalgte observerede vækstfaktorer viser, at på motorvejsstrækninger over landegrænsen er den årlige vækst for den samlede trafik i perioden på ca. 3,5% pa, mens der er et fald på færgeforbindelsen mellem Rødby og Puttgarden i perioden på -1,3% pa. 3 I TRANS-TOOLS anvendes BRP (eller BruttoRegionalProduktet) i stedet fro BNP, da tallene dækker regioner. Side 5

6 3.1 Den nord-sydgående trafik Aggregerede beregningsresultater for den nord-sydgående vejtrafik fra CORE scenariet samt 2005 basisscenariet er vist i nedenstående tabel for et snit fra Vesterhavet og over den danske landegrænse, via Femern Bælt og videre gennem Østersøen, således at færgeruterne mellem Sverige og Tyskland/Polen medtages. Tabel 3 Nord-sydgående trafik over snittet fra den danske landegrænse til Østersøen for personer pr årsdøgn samt gennemsnitlig årlig vækst Core Forskel Antal køretøjer pr dag Vækst pr år fra 2005 til 2030 i % 1.2 Den beregnede biltrafik i TRANS-TOOLS over det opstillede snit er relativ høj i 2005, sammenlignet med den observerede biltrafik for 2005 vist i Tabel 2. Til gengæld er den gennemsnitlige beregnede årlige vækst over snittet for biltrafik lavere end den observerede årlige vækst. Tabel 4 Nord-sydgående trafik over snittet fra den danske landegrænse til Østersøen for gods samt gennemsnitlig årlig vækst Core Forskel Banegods i tons pr dag Vækst pr år fra 2005 til 2030 i % 3.5 Antal lastbiler pr. dag Vækst pr år fra 2005 til 2030 i % 1.8 For godstrafikken er det vanskeligt at finde observerede tal at holde beregningsresultaterne op imod, men en mulighed er at se på antallet af lastbiler. Her er billedet det samme som for persontrafikken, dvs. at antallet af beregnede lastbiler er større end observerede tal for 2005, men at vækstprocenterne er lavere. Dog er den beregnede vækstprocent højere end for persontrafikken, hvilket sandsynligvis kan forklares med at den gennemsnitlige turlængde for lastbiltrafikken er større end for personbiltrafik og derfor i et vist omfang går til lande syd for Tyskland, hvor forudsætninger om vækst er højere i modellen. Væksten per år for banegods er ca. det dobbelte af den tilsvarende vækst for lastbiler. Ovenstående indikerer at 2005-basisberegningen i TRANS-TOOLS generelt overberegner trafikmængderne, men at den beregnede vækst pa. mellem 2005 og 2030 er lavere sammenlignet med hvad der har været observeret for vejtrafik i perioden fra 2005 til Side 6

7 3.2 Trafikken i Femern-korridoren Korridorer I nedenstående 4 tabeller er der fokuseret specifikt på trafikken i en række korridorer. Femern korridoren er dels sammensat af trafikken over Rødby-Puttgarden (og Gedser- Rostock), og dels færgeruterne fra Sverige til Tyskland (Travemünde og Rostock), mens trafikken i Polens-korridoren går fra Danmark/Sverige mod øst til Swinoujscie i Polen og Sassnitz i Tyskland. Hertil kommer trafikken over den dansk-tyske landegrænse, og tilsammen udgør disse 3 korridorer den nord-sydgående trafik i Tabel 3. Ud over disse to snit er vist trafikken over Øresund (broen og Helsingør-Helsingborg) og Storebælt (kun broen uden Kattegatfærger). Beregningsresultaterne for disse snit er vist i nedenstående tabel, som faktiske tal for basisberegningen i 2005, og for CORE scenarier, samt som en årlig vækst i % fra 2005 til Tabel 5 ÅDT for vejtrafik i udvalgte korridorer ÅDT for vejtrafik Core Forskel Absolut Femern korridoren Landegrænsen Polen Nord-sydgående Storebælt Øresund Vækst i % Femern korridoren 4,0 Landegrænsen -0,2 Polen 1,4 Nord-sydgående 1.2 Storebælt -0,2 Øresund 2,0 Side 7

8 Tabel 6 ÅDT for lastbiltrafik i udvalgte korridorer ÅDT for lastbiltrafik Core Forskel Absolut Femern korridoren Landegrænsen Polen Nord-sydgående Storebælt Øresund Vækst i % Femern korridoren 3,4 Landegrænsen 0,7 Polen 1,7 Nord-sydgående 1,8 Storebælt -0,1 Øresund 3,9 Tabel 7 Banegodstrafik i tons pr dag i udvalgte korridorer Banegodstrafik tons pr. dag Core Forskel Absolut Femern korridoren Landegrænsen Polen Nord-sydgående Storebælt Øresund Vækst i % Femern korridoren Landegrænsen -11, Polen 3,1 3.1 Nord-sydgående 3,5 3.5 Storebælt -18, Øresund 4,0 4.0 Som tidligere nævnt ser det ud som om at vejtrafikken i basisåret overberegnes sammenlignet med observerede tal. Antallet af TRANS-TOOLS beregnede køretøjer der passerer Femern snittet i 2005 er næsten , hvilket er højt sammenlignet med de observerede tal på biler, og det samme mønster kan genfindes i de øvrige snit. F.eks. er det observerede tal på Øresund i køretøjer, mens TRANS-TOOLS modellen beregner køretøjer for hele snittet. Væksten i trafikken over Øresund forventes at stige ganske betydeligt i alle scenarier med en årlig vækst på omkring 2%, eller ca. 65% over en 25-årig periode, men dette er lavere end hvad der faktisk er observeret fra 2005 til 2013, hvor væksten i gennemsnit har været ca. 3,7% pa, eller omkring 40% på 8 år. Side 8

9 Det vil være et forventeligt beregningsresultat, hvis trafikken på Storebælt og Landegrænsen falder fra 2005 til 2030 (eller har en mere beskeden stigning end andre korridorer), samt at trafikken over Femern- og Øresund-korridoren stiger. Dette kan til en vis grad genfindes i ovenstående tabeller for biltrafikken og underbygges af nedenstående figur som viser hvilke vejstrækninger der har fået mere trafik henholdsvis mindre trafik mellem 2005 og 2030, iflg. TRANS-TOOLS beregningerne i CORE scenariet. Figur 1 Forskel i vejtrafikken mellem 2005 og 2030 (CORE). Rød viser fald, blå viser stigninger Af Figur 1 kan det ses, at for de strækninger hvor der er sket et fald (markeret med rødt til venstre) er der generelt tale om beskedne forskelle, bl.a. som følge af et fald i trafikken til en vis grad opvejes af den generelle vækst fra 2005 til 2030, og som følge af større befolkning og bedre økonomi som nævnt indledningsvis i dette afsnit. Til gengæld beregner TRANS-TOOLS meget tydelige stigninger i trafikken, som følge af etableringen af den faste forbindelse over Femern (markeret med blåt til højre). Den beregnede banegodstrafik følger det samme mønster som vejtrafikken, idet trafikken på Storebæltssnittet falder meget markant fra 2005 til 2030 (og det samme gælder på Landegrænsen), og faldet på dette snit kan genfindes som en stigning i Femern snittet. Side 9

10 Appendix - Om modellen TENConnect og TRANS-TOOLS modellen TRANS-TOOLS modellen er en avanceret europæisk 4-trins transportmodel som omfatter såvel passager- som godstrafik. Modellen blev udviklet under EU's 6. rammeprogram ved at samle en række eksisterende delmodeller, som skulle udgøre et sammenhængende avanceret analyseværktøj, der skulle give politiske beslutningstagere svar på trafikale spørgsmål. Modellen beskriver samspillet mellem passager og godstrafik i forhold til netværk, økonomi og miljø, samt modalsplit mellem de forskellige transportformer. Modellen omfatter 55 lande, dvs. EU-landene (EU 27 4 ) samt nabolande som f.eks. Norge, Schweiz, Rusland m.fl. Zonesystemet omfatter 1441 zoner samt en række eksterne zoner, og der modelleres 4 transportformer - vej (person og gods), tog (person og gods), fly (person) og indenlandske vandveje (gods). Transportnetværkene indeholder mere end vejstrækninger og banestrækninger. Modellen beregner fremtidig trafik for alle transportformer samt intermodale transportkæder for både person og godstrafik. Modellen fokuserer på langdistance rejser og lokale rejser er kun medtaget i modellen for fuldstændighedens skyld så der kan udlægges trafik med genkendelige belastningsniveauer for referencesituationen. Passagermodellen arbejder med 4 turformål (forretningsrejser, private rejser, ferie og pendlere) og opdeler beregningerne efter turlængde (lange ture defineres som ture længere end 100 km). Godsmodellen anvender 11 varegrupper. TRANS-TOOLS beregner resultater der kan anvendes i forskellige transportanalyser, som: Kvaliteten i transportsystemet (passager-km, ton-km, køretøjs-km, osv.) i EU, på landeniveau eller på zoneniveau Modal split (fordelingen mellem transportformerne opgjort på person og gods) Belastning i korridorer (opgjort både for passager- og godstrafik), trafikbelastning i ÅDT og spidstimetrafik. Modellen er udviklet i et samarbejde mellem en række europæiske virksomheder og forskningsinstitutioner, hvor DTU har haft en central rolle. Arbejdet har bygget ovenpå tidligere modelarbejder, og har haft som mål at skabe en model med høj grad af gennemsigtighed og bred tilgængelig. TRANS-TOOLS modellen er helt i tråd med dens grundide - udviklet i flere trin og er under stadig udvikling. En versionsoversigt er vist i nedenstående tabel, hvor de hidtidige anvendelser kort er beskrevet. 4 Modellen blev opstillet før Kroatien indtrådte som land nr. 28 Side 10

11 Tabel 8 Versionsoversigt for TRANS-TOOLS Modelversion År Bemærkninger Ver Første version blev udviklet under 6. rammeprogram, ved at en række tidligere udviklede og autonome delmodeller blev samlet til en ny sammenhængende model med navnet TRANS-TOOLS. Ver Som en del af TENConnect arbejdet gennemgik TRANS-TOOLS modellen en større revision, hvor såvel person som godsmodel blev opdateret. Ver I TENConnect2 arbejdet blev modellen igen revideret og godsmodellen blev placeret eksogent, hvor udbudsdata blev eksporteret til den eksogene model, hvorefter de beregnede godsmatricer blev importeret, så der kunne gennemføres en udlægning af trafikken. Resultaterne beskrevet i dette notat er beregnet med denne udgave af modellen. Ver Interrim version som blev anvendt i et EU projekt med navnet Trans- Scenario. Her blev godsmodulet ændret, så det igen var en integreret del af modellen. Ver Godsmodellen blev opgraderet og rekalibreret. Modellen er ikke officielt godkendt og derfor heller ikke givet fri. Ver Pt. under udvikling Hvor er modellen forbedret fra v. 2.1 til 2.5 I dette afsnit er ændringerne fra TRANS-TOOLS v. 2.1 (TT21) til v. 2.5 (TT25) beskrevet mere indgående. Zonesystem Netværk Zonesystemet i de to versioner er identiske, men de bagvedliggende data er opdateret, bl.a. som følge af at data for bruttoregionalprodukterne (BRP) ikke var korrekte i TT21. Endvidere var der i perioden mellem TT21 og TT25 ændret i EU's administrative enhed (kaldet NUTS3 systemet), og disse ændringer er ligeledes implementeret. Oplysninger om befolkning og arbejdspladser er hentet fra Eurostat for EU-landene og for zoner udenfor EU suppleret med befolkningsdata fra FN og nationale arbejdspladsstatistikker. Bilejerskabet som indgår som en væsentlig beregningsparameter, er blevet forfinet da det i TT21 kun var opgjort på landeniveau, mens det i TT25 er opgjort på det langt mere detaljerede NUTS3-niveau indenfor EU. Både vej- og banenet er opdateret fra TT21 til TT25 for at sikre mere valide beregningsresultater, mens net for fly og indenlandske vandveje er uændret. For vejnettet er det især hastighederne på vejstrækningerne der er ændret, og der er tilføjet en række trafiktællinger af hensyn til modelkalibreringen, da der i TT21 var trafikbelastningen på mange vejstrækninger som var langt fra det faktisk observerede. Banenet (både person og gods) er opdateret i enkelte lande og for strækninger i Østeuropa er der foretaget en generel hastighedssænkning, da hastigheden her generelt var højere end i Vesteuropa i TT21. Samtidig er der lagt tidsforsinkelser ind ved krydsning af grænser og hastigheden er reduceret på strækninger med betydelige gradienter. Modeller Godmodellen er udskiftet til en eksogen model, baseret på et andet arbejde i EU-regi. Godsmatricerne i dette projekt blev vurderet til at være af en højere kvalitet end dem der var i TT21, og de blev derfor anvendt i TT25. Ulempen ved dette valg var, at der ikke længere var tale om et sammenhængende modelkompleks, men at filer skulle overføres mellem de to modelkomplekser. Side 11

12 Turudlægningsmodellen er blevet forbedret, dels for at reducere beregningstiden og dels for at forbedre rutevalgene for de lange ture som i TT21 ofte var ulogiske. Scenarierne i TENConnect2 I TENConnect2 er der gennemført en basisberegning for året 2005 samt 3 scenarieberegninger 5 for 2030, et scenarier kaldet PP som kun indeholder besluttede projekter på EU-niveau, et scenarier kaldet COMP som omfatter en implementering af hele TEN-T netværket uden trængselsproblemer på vejnettet og et scenarie kaldet CORE, som er en kombination af de to andre. Forskellene mellem de 3 scenarier er helt overordnet beskrevet i nedenstående tabel. De 3 scenarier indeholder fuldstændig identiske oplysninger om befolknings- og arbejdspladstal samt forudsætninger om BNP og bilejerskab, og den afgørende forskel mellem de 3 scenarier er derfor den underliggende infrastruktur, altså netværkene. En fast forbindelse over Femern Bælt er med i alle 3 scenarier, mens strækningen i 2005 betjenes af en færge. Tabel 9 Scenarieoversigt i TENConnect2 Scenarie År Beskrivelse PP 2030 Priority Project scenario indeholder projekter der allerede er besluttet på EU-niveau og er i princippet et projekt der beskriver Business As Usual. Dette scenarie kan derfor sidestilles med en uambitiøs udvikling, hvor der ikke foretages udbygning af infrastrukturen frem til 2030, ud over hvad der aktuelt er aftalt på EU niveau. Scenariet omfatter en afslutning af alle Priority Projects, og disse er primært lokaliseret i Spanien, Portugal, Grækenland, Rumænien og Bulgarien, et mindre antal projekter i England, Irland, Polen og Baltikum, samt den Skandinaviske triangel. Herudover udvikles ERMTS korridoren og særlige godskorridorer udpeget af EU. COMP 2030 Idealised Comprehensive scenario er et projekt som omfatter udviklingen af hele TEN-T netværket. Dette scenarie kan sidestilles med et meget ambitiøst udbygningsalternativ, hvor der gennemføres en markant indsats for at reducere de trafikale flaskehalse i den europæiske infrastruktur. Alle strækninger i Comprehensive netværket bliver forbedret, ved at vejstrækninger udenfor byer mindst har en hastighed på 120 km/t (88 km/t for lastbiler) og ingen kapacitetsproblemer, mens der på banestrækninger i Comprehensive netværket køres med mindst 120 hhv. 80 km/t for person- og godstoge. CORE 2030 Core network scenario indeholder en kombination af COMP og PP. Dette scenarie er det mere sandsynlige scenarie, som placerer sig mellem de to ovenstående yderpoler, som PP og COMP repræsenterer. Alle strækninger i Core netværket udenfor byer og som ikke er placeret i områder med trængsel har en hastighed på 120 km/t, mens der i områder med trængsel anvendes en hastighed på 100 km/t. Der er ingen kapacitetsproblemer i Core netværket. På banestrækninger i Core netværket køres med mindst 120 hhv. 80 km/t for person- og godstoge. Netværket omkring Danmark er vist i de følgende to illustrationer for henholdsvis CORE og COMP netværkene. Illustrationen med røde markeringer viser vejnettet og illustration 5 Der er enkelte supplerende scenarier i opgaven, men de er kun meget kort beskrevet i dokumentationsrapporten, hvorfor de ikke behandles yderligere i dette notat. Side 12

13 med grønne markeringer viser banenettet (kun persontog). Strækninger markeret med fed er både med i CORE og COMP, mens tynde streger kun er med i COMP. Strækninger markeret med stiplede linier er planlagte forbindelser, fuldt optrukne er afsluttede linier og linier med begge symboler er forbindelser der skal opgraderes. Strækninger i banenettet som er markeret med lilla farve, er højhastighedsbaner. Figur 2 Vejprojekter i COMP og CORE Figur 3 Baneprojekter i COMP og CORE Side 13

14 MOVE/B1/ : Supplementary model calculations supporting TEN-T network planning and impact assessment TENconnect 2 June 2011

15

16 TENconnect 2 Final Report June 2011 Co-ordinator Tetraplan A/S Copenhagen, Denmark Partners Christian Albrechts University, Germany DTU Transport, Denmark ISIS, Italy Mcrit, Spain Rapidis, Denmark University of Leeds, UK NEA, The Netherlands Disclaimer: The views expressed are purely those of the authors and may not in any circumstances be regarded as stating an official position of the European Commission. Page 3

17

18 Report information Report no: Title: Authors: TC2_R1TP_001 TENconnect; Final Report Morten Steen Petersen (TP), Preben Thisgaard (TP), Jeppe Rich (DTU), Artem Korzhenevych (CAU). Version: 01 Date of Publication: June 9 th, 2011 with editing changes June 14 th, 2011 Project Information Project Acronym: Project Name: Contract Number: TENconnect2 Supplementary model calculations supporting TEN-T network planning and impact assessment MOVE/B1/ Duration: Commissioned by: The European commission; DG MOVE Lead Partner: Tetraplan A/S, Copenhagen, Denmark Partners: Christian Albrechts University, Germany DTU Transport, Denmark ISIS, Italy Mcrit, Spain Rapidis, Denmark University of Leeds, UK NEA, the Netherlands Page 5

19

20 Table of Contents 1 Executive summary Recalibration Forecast Introduction TRANS-TOOLS TRANSTOOLS' re-calibration Data acquisition and control Zone data Network Passenger and freight matrices Freight Model adjustments Freight Modelling Overview Freight Modelling Main Principles TT25F Structure Main Model Levers Redesign of passenger transport model Redesign of assignment model Verification of TT-results Forecast Assumptions Options and scenarios Results Impact Assessment Introduction Results Traffic impacts Traffic Impacts measured in EURO Road Safety, Traffic Noise, Air Pollution and Climate Effects Economic Impacts measured as consumer surplus effects Accessibility and GDP impacts GDP impacts Accessibility Selected References A1 Annex 1: Impacts... 1 A1.1 Transport flow data... 1 A1.1.1 Matrices... 1 A1.1.2 Link-flow data... 2 A1.2 Value of time data... 3 A1.3 External cost data... 4 Page 1

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer Den Danske Banekonference 5. maj 2015 FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer v. Michael Hansen, senior projektleder, Atkins Planlægning & Arkitektur Konventionel Bane

Læs mere

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv.

Shortsea trafik og MoS programmet se fra et havneperspektiv. Esbjerg Havn Strategi: Intermodal transport Ro / Ro Lo / Lo Project cargo Export of Windturbines Offshore windfarms Offshore Oil & Gas Rig repair Base facillities Esbjerg Havn rute netværk Direkte forbindelse

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

EU-støttemuligheder for maritim transport. Specialkonsulent Thomas Rousing-Schmidt Internationalt kontor, Transportministeriet

EU-støttemuligheder for maritim transport. Specialkonsulent Thomas Rousing-Schmidt Internationalt kontor, Transportministeriet EU-støttemuligheder for maritim transport Specialkonsulent Thomas Rousing-Schmidt Internationalt kontor, Transportministeriet Dagsorden TEN-T s maritime dimension: Motorways of the Sea vs. det årlige program

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt November 2014 Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt INDHOLD 0. RESUME AF TRAFIKPROGNOSENS GRUNDLAG OG HOVEDKONKLUSIONER... 3 0.1. Grundlaget for trafikprognosen... 3 0.2. Trafikprognosens

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Udvikling af national godstrafikmodel. Christian Overgård Hansen

Udvikling af national godstrafikmodel. Christian Overgård Hansen Udvikling af national godstrafikmodel Christian Overgård Hansen Disposition 1. Formål 2. Zonesystem og vareklassifikation 3. Modellering af godstransport 4. Tids- og aktivitetsplan 2 Trafikdage Formål

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Kørselsafgifter. en samfundsøkonomisk analyse. Maj 2006

Kørselsafgifter. en samfundsøkonomisk analyse. Maj 2006 06 Kørselsafgifter i København en samfundsøkonomisk analyse Maj 2006 06 Kørselsafgifter i København en samfundsøkonomisk analyse Maj 2006 Journal nr. 2002-1308-002 ISBN: 87-7992-043-8 Forfattere: Wrang,

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

External Costs of Transport

External Costs of Transport Danish Ministry of Transport External Costs of Transport 2nd Report - Marginal external cost matrices for Denmark July 2004 i samarbejde med og Danish Ministry of Transport External Costs of Transport

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere