Resultater fra TENConnect2 projekterne Forventet trafikudvikling i Femern-korridoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra TENConnect2 projekterne Forventet trafikudvikling i Femern-korridoren"

Transkript

1 Resultater fra TENConnect2 projekterne Forventet trafikudvikling i Femern-korridoren... 1 Indledning Dette notat beskriver de trafikberegninger, der er gennemført i TENConnect2-projektet med fokus på vejtrafikken i Femern-korridoren. TENConnect projektet udsprang af et ønske om at udvikle et beslutningsstøtteværktøj til EU's fremtidige transportpolitik. Målet med projektet var at udvikle en model der kunne beskrive trafikstrømme for hele EU samt nabolande. Projektet tog sit udspring i en analyse af TEN-T netværket, ved at analysere eksisterende trafikstrømme, opstille trafikprognoser frem til år 2030 og udpege større transnationale korridorer. Som en integreret del af projektet blev TRANS-TOOLS modellen videreudviklet og anvendt til beregningerne. Manglende forbindelser og vigtige flaskehalse blev udpeget på det overordnede transportnetværk ved at modellere trængsel og forsinkelser ved grænseovergange, hvorefter betydningen af de forskellige TEN-T projekter blev rangordnet ved en multi-kriterie analyse. TRANS-TOOLS modellen var tidligere udviklet som en del af EU's 6. rammeprogram, og som led i TENConnect2 projektet blev modellen opdateret og forbedret på en række områder. Projektet omfattede en række forbedringer af TRANS-TOOLS-modellen, dens delmodeller og dens datagrundlag, en grundig validering af modellen samt en række supplerende scenarieberegninger. Denne version af modellen blev benævnt TRANS- TOOLS ver. 2.5 eller TT25. I dette notat beskrives indledningsvis TRANS-TOOLS modellen, og dens styrker og svagheder, efterfulgt af en gennemgang af beregningsresultaterne. Til sidst beskrives baggrunden for TENConnect projekterne, samt TRANS-TOOLS modellen og dens forskellige udviklingstrin i et appendiks. 2 TRANS-TOOLS modellen 2.1 Kort om TRANS-TOOLS modellen I sidste halvdel af 90 erne var der på EU-niveau et stigende ønske om at anvende trafikmodeller som beslutningsværktøj og støtte. Trafikmodeller var på dette tidspunkt over-... Dato: 12. november 2014 Notatnr.: _1I Rev: Final Udarbejdet af: JN Kontrolleret / godkendt: HP Filnavn: C:\Sager\ Femern-trafik_TC2\JN\Dok\Trafikudvikling_TC3_Final.docx Tetraplan A/S Tlf Kronprinsessegade 46 E Fax København K

2 vejende kendetegnet ved at have en national udstrækning, og grænseoverskridende trafik blev kun modelleret i begrænset omfang. Modeller som omfattede flere konkurrerende transportmidler (multimodale) og som samtidig havde grænseoverskridende gods- og passagertrafik der interagerede var ikke udbredte, dels da de stillede store krav til beregningskapacitet, dels krævede (og kræver) store mængder af homogene data som input for beregningerne og dels var meget dyre at udvikle. TRANS-TOOLS modellen udsprang af EU's ønske om en overordnet strategisk trafikmodel for hele Europa, hvilket blev muligt af flere årsager, dels var der i EU's regi gennemført flere forudgående modelarbejder, som kunne udgøre en basis for arbejdet, og dels blev de tekniske muligheder som følge af hurtigere computere hele tiden bedre. TRANS-TOOLS var fra starten opbygget som en meget ambitiøst model fordi delmodellerne spillede tæt sammen og beregningerne blev gennemført i én arbejdsgang 1, for alle relevante transportmidler, turformål, døgnperioder og godstyper. Modellen var især god til transportanalyser, som: Kvaliteten i transportsystemet (passager-km, ton-km, køretøjs-km, osv.) i EU, mm Modal split (fordelingen mellem transportformerne opgjort på person og gods) Trafikbelastning i korridorer (opgjort både for passager- og godstrafik). En af de begrænsninger som tidligere modelarbejder havde kortlagt, var manglende intermodalitet, og også dette blev håndteret. Intermodalitet betyder at en rejse i modellen kan gennemføres med mere end et transportmiddel, hvilket ofte er tilfældet især ved lange rejser. F.eks. kan en rejse med fly kræve en bil- eller togtur til og fra lufthavnen, og en godstransport med bane kan være startet med lastbil. Gods er ofte vanskeligt at modellere, da data for godsbevægelser kan være meget svære at skaffe, og da de nationale opgørelsesmetoder og inddelinger af varegrupper kan være forskellige. Samtidig er erhvervet sjældent interesseret i at oplyse om hvad og hvor meget de har transporteret af hensyn til konkurrenceforhold. Læg dertil at godsmængder skal omregnes til et antal køretøjer, under hensyn til tomkørsel, cabotageforhold, mm. Set i dette lys var godsmodellen i TRANS-TOOLS sandsynligvis en af de mest avancerede modeller på europæisk niveau, selv om netop denne delmodel er blevet udskiftet i flere versioner af TRANS-TOOLS (se appendiks sidst i notatet). Udgangspunktet for beregningerne i TRANS-TOOLS er en fremskrivning af dagens rejsemønster ud fra oplysninger om befolkning, arbejdspladser, bilrådighed og økonomi. Dette omsættes til ture eller godsmængder der skal foretages mellem samtlige modellens planområder. Turene eller godsmængderne bliver fordelt på transportmidler ud fra oplysninger om rejsetid og omkostninger, hvorefter de lægges ud på nettene. Udlægning af ture på nettene er særdeles avanceret i TRANS-TOOLS og for vejtrafikken indregnes trængselsproblemer dynamisk, således at trafikanterne søger mod alternative ruter i takt med at en vejstrækning bliver mere og mere belastet. 1 Dette var dog ikke gældende i den version af TRANS-TOOLS der er anvendt i TENConnect2 (TT25), hvor godsmodellen var eksogen. Side 2

3 2.2 Styrker og svagheder I det følgende beskrives styrker og svagheder ved TRANS-TOOLS modellen. Styrker Modellen er fra dens start tænkt som en sammenhængende komplet model hvor alle delmodeller automatisk spiller sammen. Modellen omfatter 55 lande i Europa, hvilket gør dens geografiske udstrækning unik. I Østersøregionen er zonesystemet særdeles detaljeret og de underliggende data som udgør grundlaget for beregninger er af høj kvalitet. Disse forhold er en styrke ift. en vurdering af Femern-korridoren. En anden meget væsentlig styrke er, at modellen har været anvendt af EU som beslutningsværktøj, især i forbindelse med TEN-T kortlægningen, som omtalt i indledningen. Modellen fokuserer på lange ture, dvs. ture som med en vis sandsynlighed er grænseoverskridende, men for at få realistiske beregningsresultater på strækningerne og derved kunne foretage egentlige vurderinger af korridorer, indeholder modellen også data for korte ture (mindre end 100 km) som i turudlægningen ligeledes fordeles ud på nettene, og dermed giver komplette indikationer af den fremtidige trafik. For at validere dette, er der indsamlet et stort antal trafiktællinger (især for vejtrafik), som er med til at kvalitetssikre beregninger for en referencesituation. Godsmængderne fra godsmodellen fordeles i beregningen ud på transportmidler og omregnes for vejtrafikken til et antal lastbiler som lægges ud på strækninger samtidig med personbiltrafikken. Dette sker i en trinvis procedure, således at vejstrækninger som nærmer sig kapacitetsgrænsen gradvist får mere trængsel og derved bliver mindre attraktive, hvorved trafikanterne søger alternative ruter, dog har færgeruter ikke kapacitetsbegrænsninger. Efter trafikken er lagt ud på nettene, gennemføres en beregning af de eksterne effekter fra trafikken, således at gener i form af uheld, støj og luftforurening kan inddrages som en del af beslutningsstøtten. Endelig er modellen til en hvis grad baseret på åbne standarder, og den modulbaserede modelopbygning betyder at delmodeller løbende kan udskiftes hvis der opstår et behov. Svagheder At modellen er ambitiøs er samtidig også dens akilleshæle, idet beregninger herved bliver meget tidskrævende og resultaterne bliver vanskelige at gennemskue. Som en effekt af dette har modellen ikke være anvendt så flittigt og mulighederne for at udpege evt. fejl og mangler i modellen samt kvalitetssikre beregningsresultater har derfor været begrænset. Modellen har leveret beregningsresultater på det detaljerede niveau, som har været vanskelige at forklare, hvilket ikke er usædvanligt for så store modeller, men det har betydet at der fra brugerside har været stillet spørgsmålstegn ved den generelle kvalitet af modellen, selv om en del af forklaringen kan ligge i en større usikkerhed jo mere detaljeret beregningsresultater der udtrækkes. I de forskellige udviklingsforløb har der været meget fokus på udviklingen af de enkelte delmodeller, og der er herved opstået et betydeligt efterslæb af detailvalidering samt den Side 3

4 tilhørende dokumentation. Det betyder at brug af modellen er blevet en opgave for modeleksperter. Datakvaliteten i modellen er til en vis grad inhomogen, som følge af at data er indsamlet fra mange lande med vidt forskellige traditioner for opsamling af statistisk. Dog vil der være en generel skævhed i f.eks. tælledata, da disse data er bedst repræsenteret for vejtrafik, og det betyder at vurderinger af trafikmængder på andre transportmidler er forbundet med større usikkerheder. Da datakvaliteten forventes at være høj for de gamle EU-lande, er dette forhold af mindre betydning for en vurdering af trafikken i Femernkorridoren. Trængselsproblemer modelleres kun på vej, men i praksis kan trængselsproblemerne på banestrækninger også være betydelige, og når dette forhold ikke modelleres, vil banetrafikken alt andet lige blive mere attraktiv når modellen beregner valg af transportmiddel. 2.3 TENConnect TRANS-TOOLS-modellen blev brugt i forbindelse med TENConnect-projekter. En mere teknisk gennemgang af modellen og dens udviklingshistorie er beskrevet i et appendiks sidst i dette notat, sammen med en beskrivelse af projekterne der er beregnet i TEN- Connect2. For en grundig beskrivelse af forudsætningerne i TENConnect, henvises til slutrapporten TENCONNECT2, MOVE/B1/ :Supplementary model calculations supporting TEN-T network planning and impact assessment, June TENConnect 2 beregningerne I TENConnect2 er der gennemført en basisberegning for året 2005 samt 3 scenarieberegninger 2, et scenarier kaldet PP som kun indeholder besluttede projekter på EUniveau, et scenarier kaldet COMP som omfatter en implementering af hele TEN-T netværket uden trængselsproblemer på vejnettet og et scenarie kaldet CORE, som er en kombination af de to andre. En mere grundig forklaring af de enkelte scenarier findes i et appendiks bagerst i notatet. De 3 scenarier indeholder fuldstændig identiske oplysninger om befolknings- og arbejdspladstal samt forudsætninger om BNP og bilejerskab, og den afgørende forskel mellem de 3 scenarier er derfor den underliggende infrastruktur, altså netværkene. Generelt er der ikke store forskelle i beregningsresultaterne for de 3 scenarier, når man fokuserer på Femern-korridoren, og de forskelle der kan konstateres er logiske. F.eks. stiger den vejbundne trafik i COMP scenariet, som følge af at der modelleres mindre trængsel (højere strækningshastigheder) i dette scenarie. Af hensyn til læsbarheden af notatet, er det derfor valgt kun at vise resultater for basisberegningen i 2005, samt CORE scenariet for Der er enkelte supplerende scenarier i opgaven, men de er kun meget kort beskrevet i dokumentationsrapporten, hvorfor de ikke behandles yderligere i dette notat. Side 4

5 Tilsvarende er det valgt at fokusere på resultaterne for vejtrafikken, da denne transportform udgør langt den største andel af den samlede beregnede trafik i korridorerne, dog er resultater for banegods medtaget, da de har et betydeligt omfang. Vækst For at få en indikation af vækstforudsætningerne i modellen er der fra scenariernes zonetabeller hentet data for væksten fra 2005 til 2030, som alle indgår som væsentlige parametre ved beregningen af den fremtidige trafik. Tabel 1 Væksten fra 2005 til 2030 i befolkning, BRP og bilejerskab i TENConnect2. Land Befolkning BRP Bilejerskab Sverige 14 % 55 % 27 % Danmark 7 % 40 % 20 % Tyskland -3 % 34 % 17 % Hvis vi ser på de underliggende zoner i de 3 lande er vækstprocenterne de samme som i tabellen, undtagen for bilejerskab i Tyskland hvor der er enkelte forskelle. Derimod er de bagvedliggende data naturligvis forskellige for hver zone, f.eks. er BRP 3 i København ca i 2005, mens det i Storstrøms amt kun er 6.900, og omvendt med bilejerskabet hvor antallet af biler i København i 2005 er 216 per 1000 indbyggere, mens det i Storstrøms amt er 377, og disse forskelle har betydning ved beregning af trafik mellem to zoner. Af ovenstående tabel fremgår det, at befolkningen i Tyskland forventes at falde i perioden, og at væksten generelt vil være størst i Sverige sammenlignet med Danmark og Tyskland. Det betyder at antallet af ture mellem Danmark og Tyskland må forventes at have en lavere årlig stigning sammenlignet med væksten i rejser mellem Danmark og Sverige. For landene i Sydeuropa er væksten i modellen højere end den Tyske. Observeret trafik I tabel 2 er vist den observerede trafik i 2005 for en række udvalgte korridorer, for at have noget at sammenholde beregningsresultaterne med. En række af tallene for færgetrafik er baseret på 2004 data fra Shippax. Trafikken over landegrænsen omfatter kun de 3 strækninger der er medtaget i TRANS-TOOLS nettet, og den samlede trafik er generelt vanskelig at vurdere, da trafikken i korridoren er påvirket af flere mindre grænseovergange, mange indkøbsture og betydelig sæsonudsving. Tabel 2 Observeret ÅDT for udvalgte korridorer Korridor ÅDT 2005 Femern incl. færgeruter til Travemünde Landegrænsen mellem Danmark og Tyskland Polen/Tyskland og Sverige Storebælt minus Kattegatfærger Øresund incl. Helsingør-Helsingborg Et par udvalgte observerede vækstfaktorer viser, at på motorvejsstrækninger over landegrænsen er den årlige vækst for den samlede trafik i perioden på ca. 3,5% pa, mens der er et fald på færgeforbindelsen mellem Rødby og Puttgarden i perioden på -1,3% pa. 3 I TRANS-TOOLS anvendes BRP (eller BruttoRegionalProduktet) i stedet fro BNP, da tallene dækker regioner. Side 5

6 3.1 Den nord-sydgående trafik Aggregerede beregningsresultater for den nord-sydgående vejtrafik fra CORE scenariet samt 2005 basisscenariet er vist i nedenstående tabel for et snit fra Vesterhavet og over den danske landegrænse, via Femern Bælt og videre gennem Østersøen, således at færgeruterne mellem Sverige og Tyskland/Polen medtages. Tabel 3 Nord-sydgående trafik over snittet fra den danske landegrænse til Østersøen for personer pr årsdøgn samt gennemsnitlig årlig vækst Core Forskel Antal køretøjer pr dag Vækst pr år fra 2005 til 2030 i % 1.2 Den beregnede biltrafik i TRANS-TOOLS over det opstillede snit er relativ høj i 2005, sammenlignet med den observerede biltrafik for 2005 vist i Tabel 2. Til gengæld er den gennemsnitlige beregnede årlige vækst over snittet for biltrafik lavere end den observerede årlige vækst. Tabel 4 Nord-sydgående trafik over snittet fra den danske landegrænse til Østersøen for gods samt gennemsnitlig årlig vækst Core Forskel Banegods i tons pr dag Vækst pr år fra 2005 til 2030 i % 3.5 Antal lastbiler pr. dag Vækst pr år fra 2005 til 2030 i % 1.8 For godstrafikken er det vanskeligt at finde observerede tal at holde beregningsresultaterne op imod, men en mulighed er at se på antallet af lastbiler. Her er billedet det samme som for persontrafikken, dvs. at antallet af beregnede lastbiler er større end observerede tal for 2005, men at vækstprocenterne er lavere. Dog er den beregnede vækstprocent højere end for persontrafikken, hvilket sandsynligvis kan forklares med at den gennemsnitlige turlængde for lastbiltrafikken er større end for personbiltrafik og derfor i et vist omfang går til lande syd for Tyskland, hvor forudsætninger om vækst er højere i modellen. Væksten per år for banegods er ca. det dobbelte af den tilsvarende vækst for lastbiler. Ovenstående indikerer at 2005-basisberegningen i TRANS-TOOLS generelt overberegner trafikmængderne, men at den beregnede vækst pa. mellem 2005 og 2030 er lavere sammenlignet med hvad der har været observeret for vejtrafik i perioden fra 2005 til Side 6

7 3.2 Trafikken i Femern-korridoren Korridorer I nedenstående 4 tabeller er der fokuseret specifikt på trafikken i en række korridorer. Femern korridoren er dels sammensat af trafikken over Rødby-Puttgarden (og Gedser- Rostock), og dels færgeruterne fra Sverige til Tyskland (Travemünde og Rostock), mens trafikken i Polens-korridoren går fra Danmark/Sverige mod øst til Swinoujscie i Polen og Sassnitz i Tyskland. Hertil kommer trafikken over den dansk-tyske landegrænse, og tilsammen udgør disse 3 korridorer den nord-sydgående trafik i Tabel 3. Ud over disse to snit er vist trafikken over Øresund (broen og Helsingør-Helsingborg) og Storebælt (kun broen uden Kattegatfærger). Beregningsresultaterne for disse snit er vist i nedenstående tabel, som faktiske tal for basisberegningen i 2005, og for CORE scenarier, samt som en årlig vækst i % fra 2005 til Tabel 5 ÅDT for vejtrafik i udvalgte korridorer ÅDT for vejtrafik Core Forskel Absolut Femern korridoren Landegrænsen Polen Nord-sydgående Storebælt Øresund Vækst i % Femern korridoren 4,0 Landegrænsen -0,2 Polen 1,4 Nord-sydgående 1.2 Storebælt -0,2 Øresund 2,0 Side 7

8 Tabel 6 ÅDT for lastbiltrafik i udvalgte korridorer ÅDT for lastbiltrafik Core Forskel Absolut Femern korridoren Landegrænsen Polen Nord-sydgående Storebælt Øresund Vækst i % Femern korridoren 3,4 Landegrænsen 0,7 Polen 1,7 Nord-sydgående 1,8 Storebælt -0,1 Øresund 3,9 Tabel 7 Banegodstrafik i tons pr dag i udvalgte korridorer Banegodstrafik tons pr. dag Core Forskel Absolut Femern korridoren Landegrænsen Polen Nord-sydgående Storebælt Øresund Vækst i % Femern korridoren Landegrænsen -11, Polen 3,1 3.1 Nord-sydgående 3,5 3.5 Storebælt -18, Øresund 4,0 4.0 Som tidligere nævnt ser det ud som om at vejtrafikken i basisåret overberegnes sammenlignet med observerede tal. Antallet af TRANS-TOOLS beregnede køretøjer der passerer Femern snittet i 2005 er næsten , hvilket er højt sammenlignet med de observerede tal på biler, og det samme mønster kan genfindes i de øvrige snit. F.eks. er det observerede tal på Øresund i køretøjer, mens TRANS-TOOLS modellen beregner køretøjer for hele snittet. Væksten i trafikken over Øresund forventes at stige ganske betydeligt i alle scenarier med en årlig vækst på omkring 2%, eller ca. 65% over en 25-årig periode, men dette er lavere end hvad der faktisk er observeret fra 2005 til 2013, hvor væksten i gennemsnit har været ca. 3,7% pa, eller omkring 40% på 8 år. Side 8

9 Det vil være et forventeligt beregningsresultat, hvis trafikken på Storebælt og Landegrænsen falder fra 2005 til 2030 (eller har en mere beskeden stigning end andre korridorer), samt at trafikken over Femern- og Øresund-korridoren stiger. Dette kan til en vis grad genfindes i ovenstående tabeller for biltrafikken og underbygges af nedenstående figur som viser hvilke vejstrækninger der har fået mere trafik henholdsvis mindre trafik mellem 2005 og 2030, iflg. TRANS-TOOLS beregningerne i CORE scenariet. Figur 1 Forskel i vejtrafikken mellem 2005 og 2030 (CORE). Rød viser fald, blå viser stigninger Af Figur 1 kan det ses, at for de strækninger hvor der er sket et fald (markeret med rødt til venstre) er der generelt tale om beskedne forskelle, bl.a. som følge af et fald i trafikken til en vis grad opvejes af den generelle vækst fra 2005 til 2030, og som følge af større befolkning og bedre økonomi som nævnt indledningsvis i dette afsnit. Til gengæld beregner TRANS-TOOLS meget tydelige stigninger i trafikken, som følge af etableringen af den faste forbindelse over Femern (markeret med blåt til højre). Den beregnede banegodstrafik følger det samme mønster som vejtrafikken, idet trafikken på Storebæltssnittet falder meget markant fra 2005 til 2030 (og det samme gælder på Landegrænsen), og faldet på dette snit kan genfindes som en stigning i Femern snittet. Side 9

10 Appendix - Om modellen TENConnect og TRANS-TOOLS modellen TRANS-TOOLS modellen er en avanceret europæisk 4-trins transportmodel som omfatter såvel passager- som godstrafik. Modellen blev udviklet under EU's 6. rammeprogram ved at samle en række eksisterende delmodeller, som skulle udgøre et sammenhængende avanceret analyseværktøj, der skulle give politiske beslutningstagere svar på trafikale spørgsmål. Modellen beskriver samspillet mellem passager og godstrafik i forhold til netværk, økonomi og miljø, samt modalsplit mellem de forskellige transportformer. Modellen omfatter 55 lande, dvs. EU-landene (EU 27 4 ) samt nabolande som f.eks. Norge, Schweiz, Rusland m.fl. Zonesystemet omfatter 1441 zoner samt en række eksterne zoner, og der modelleres 4 transportformer - vej (person og gods), tog (person og gods), fly (person) og indenlandske vandveje (gods). Transportnetværkene indeholder mere end vejstrækninger og banestrækninger. Modellen beregner fremtidig trafik for alle transportformer samt intermodale transportkæder for både person og godstrafik. Modellen fokuserer på langdistance rejser og lokale rejser er kun medtaget i modellen for fuldstændighedens skyld så der kan udlægges trafik med genkendelige belastningsniveauer for referencesituationen. Passagermodellen arbejder med 4 turformål (forretningsrejser, private rejser, ferie og pendlere) og opdeler beregningerne efter turlængde (lange ture defineres som ture længere end 100 km). Godsmodellen anvender 11 varegrupper. TRANS-TOOLS beregner resultater der kan anvendes i forskellige transportanalyser, som: Kvaliteten i transportsystemet (passager-km, ton-km, køretøjs-km, osv.) i EU, på landeniveau eller på zoneniveau Modal split (fordelingen mellem transportformerne opgjort på person og gods) Belastning i korridorer (opgjort både for passager- og godstrafik), trafikbelastning i ÅDT og spidstimetrafik. Modellen er udviklet i et samarbejde mellem en række europæiske virksomheder og forskningsinstitutioner, hvor DTU har haft en central rolle. Arbejdet har bygget ovenpå tidligere modelarbejder, og har haft som mål at skabe en model med høj grad af gennemsigtighed og bred tilgængelig. TRANS-TOOLS modellen er helt i tråd med dens grundide - udviklet i flere trin og er under stadig udvikling. En versionsoversigt er vist i nedenstående tabel, hvor de hidtidige anvendelser kort er beskrevet. 4 Modellen blev opstillet før Kroatien indtrådte som land nr. 28 Side 10

11 Tabel 8 Versionsoversigt for TRANS-TOOLS Modelversion År Bemærkninger Ver Første version blev udviklet under 6. rammeprogram, ved at en række tidligere udviklede og autonome delmodeller blev samlet til en ny sammenhængende model med navnet TRANS-TOOLS. Ver Som en del af TENConnect arbejdet gennemgik TRANS-TOOLS modellen en større revision, hvor såvel person som godsmodel blev opdateret. Ver I TENConnect2 arbejdet blev modellen igen revideret og godsmodellen blev placeret eksogent, hvor udbudsdata blev eksporteret til den eksogene model, hvorefter de beregnede godsmatricer blev importeret, så der kunne gennemføres en udlægning af trafikken. Resultaterne beskrevet i dette notat er beregnet med denne udgave af modellen. Ver Interrim version som blev anvendt i et EU projekt med navnet Trans- Scenario. Her blev godsmodulet ændret, så det igen var en integreret del af modellen. Ver Godsmodellen blev opgraderet og rekalibreret. Modellen er ikke officielt godkendt og derfor heller ikke givet fri. Ver Pt. under udvikling Hvor er modellen forbedret fra v. 2.1 til 2.5 I dette afsnit er ændringerne fra TRANS-TOOLS v. 2.1 (TT21) til v. 2.5 (TT25) beskrevet mere indgående. Zonesystem Netværk Zonesystemet i de to versioner er identiske, men de bagvedliggende data er opdateret, bl.a. som følge af at data for bruttoregionalprodukterne (BRP) ikke var korrekte i TT21. Endvidere var der i perioden mellem TT21 og TT25 ændret i EU's administrative enhed (kaldet NUTS3 systemet), og disse ændringer er ligeledes implementeret. Oplysninger om befolkning og arbejdspladser er hentet fra Eurostat for EU-landene og for zoner udenfor EU suppleret med befolkningsdata fra FN og nationale arbejdspladsstatistikker. Bilejerskabet som indgår som en væsentlig beregningsparameter, er blevet forfinet da det i TT21 kun var opgjort på landeniveau, mens det i TT25 er opgjort på det langt mere detaljerede NUTS3-niveau indenfor EU. Både vej- og banenet er opdateret fra TT21 til TT25 for at sikre mere valide beregningsresultater, mens net for fly og indenlandske vandveje er uændret. For vejnettet er det især hastighederne på vejstrækningerne der er ændret, og der er tilføjet en række trafiktællinger af hensyn til modelkalibreringen, da der i TT21 var trafikbelastningen på mange vejstrækninger som var langt fra det faktisk observerede. Banenet (både person og gods) er opdateret i enkelte lande og for strækninger i Østeuropa er der foretaget en generel hastighedssænkning, da hastigheden her generelt var højere end i Vesteuropa i TT21. Samtidig er der lagt tidsforsinkelser ind ved krydsning af grænser og hastigheden er reduceret på strækninger med betydelige gradienter. Modeller Godmodellen er udskiftet til en eksogen model, baseret på et andet arbejde i EU-regi. Godsmatricerne i dette projekt blev vurderet til at være af en højere kvalitet end dem der var i TT21, og de blev derfor anvendt i TT25. Ulempen ved dette valg var, at der ikke længere var tale om et sammenhængende modelkompleks, men at filer skulle overføres mellem de to modelkomplekser. Side 11

12 Turudlægningsmodellen er blevet forbedret, dels for at reducere beregningstiden og dels for at forbedre rutevalgene for de lange ture som i TT21 ofte var ulogiske. Scenarierne i TENConnect2 I TENConnect2 er der gennemført en basisberegning for året 2005 samt 3 scenarieberegninger 5 for 2030, et scenarier kaldet PP som kun indeholder besluttede projekter på EU-niveau, et scenarier kaldet COMP som omfatter en implementering af hele TEN-T netværket uden trængselsproblemer på vejnettet og et scenarie kaldet CORE, som er en kombination af de to andre. Forskellene mellem de 3 scenarier er helt overordnet beskrevet i nedenstående tabel. De 3 scenarier indeholder fuldstændig identiske oplysninger om befolknings- og arbejdspladstal samt forudsætninger om BNP og bilejerskab, og den afgørende forskel mellem de 3 scenarier er derfor den underliggende infrastruktur, altså netværkene. En fast forbindelse over Femern Bælt er med i alle 3 scenarier, mens strækningen i 2005 betjenes af en færge. Tabel 9 Scenarieoversigt i TENConnect2 Scenarie År Beskrivelse PP 2030 Priority Project scenario indeholder projekter der allerede er besluttet på EU-niveau og er i princippet et projekt der beskriver Business As Usual. Dette scenarie kan derfor sidestilles med en uambitiøs udvikling, hvor der ikke foretages udbygning af infrastrukturen frem til 2030, ud over hvad der aktuelt er aftalt på EU niveau. Scenariet omfatter en afslutning af alle Priority Projects, og disse er primært lokaliseret i Spanien, Portugal, Grækenland, Rumænien og Bulgarien, et mindre antal projekter i England, Irland, Polen og Baltikum, samt den Skandinaviske triangel. Herudover udvikles ERMTS korridoren og særlige godskorridorer udpeget af EU. COMP 2030 Idealised Comprehensive scenario er et projekt som omfatter udviklingen af hele TEN-T netværket. Dette scenarie kan sidestilles med et meget ambitiøst udbygningsalternativ, hvor der gennemføres en markant indsats for at reducere de trafikale flaskehalse i den europæiske infrastruktur. Alle strækninger i Comprehensive netværket bliver forbedret, ved at vejstrækninger udenfor byer mindst har en hastighed på 120 km/t (88 km/t for lastbiler) og ingen kapacitetsproblemer, mens der på banestrækninger i Comprehensive netværket køres med mindst 120 hhv. 80 km/t for person- og godstoge. CORE 2030 Core network scenario indeholder en kombination af COMP og PP. Dette scenarie er det mere sandsynlige scenarie, som placerer sig mellem de to ovenstående yderpoler, som PP og COMP repræsenterer. Alle strækninger i Core netværket udenfor byer og som ikke er placeret i områder med trængsel har en hastighed på 120 km/t, mens der i områder med trængsel anvendes en hastighed på 100 km/t. Der er ingen kapacitetsproblemer i Core netværket. På banestrækninger i Core netværket køres med mindst 120 hhv. 80 km/t for person- og godstoge. Netværket omkring Danmark er vist i de følgende to illustrationer for henholdsvis CORE og COMP netværkene. Illustrationen med røde markeringer viser vejnettet og illustration 5 Der er enkelte supplerende scenarier i opgaven, men de er kun meget kort beskrevet i dokumentationsrapporten, hvorfor de ikke behandles yderligere i dette notat. Side 12

13 med grønne markeringer viser banenettet (kun persontog). Strækninger markeret med fed er både med i CORE og COMP, mens tynde streger kun er med i COMP. Strækninger markeret med stiplede linier er planlagte forbindelser, fuldt optrukne er afsluttede linier og linier med begge symboler er forbindelser der skal opgraderes. Strækninger i banenettet som er markeret med lilla farve, er højhastighedsbaner. Figur 2 Vejprojekter i COMP og CORE Figur 3 Baneprojekter i COMP og CORE Side 13

14 MOVE/B1/ : Supplementary model calculations supporting TEN-T network planning and impact assessment TENconnect 2 June 2011

15

16 TENconnect 2 Final Report June 2011 Co-ordinator Tetraplan A/S Copenhagen, Denmark Partners Christian Albrechts University, Germany DTU Transport, Denmark ISIS, Italy Mcrit, Spain Rapidis, Denmark University of Leeds, UK NEA, The Netherlands Disclaimer: The views expressed are purely those of the authors and may not in any circumstances be regarded as stating an official position of the European Commission. Page 3

17

18 Report information Report no: Title: Authors: TC2_R1TP_001 TENconnect; Final Report Morten Steen Petersen (TP), Preben Thisgaard (TP), Jeppe Rich (DTU), Artem Korzhenevych (CAU). Version: 01 Date of Publication: June 9 th, 2011 with editing changes June 14 th, 2011 Project Information Project Acronym: Project Name: Contract Number: TENconnect2 Supplementary model calculations supporting TEN-T network planning and impact assessment MOVE/B1/ Duration: Commissioned by: The European commission; DG MOVE Lead Partner: Tetraplan A/S, Copenhagen, Denmark Partners: Christian Albrechts University, Germany DTU Transport, Denmark ISIS, Italy Mcrit, Spain Rapidis, Denmark University of Leeds, UK NEA, the Netherlands Page 5

19

20 Table of Contents 1 Executive summary Recalibration Forecast Introduction TRANS-TOOLS TRANSTOOLS' re-calibration Data acquisition and control Zone data Network Passenger and freight matrices Freight Model adjustments Freight Modelling Overview Freight Modelling Main Principles TT25F Structure Main Model Levers Redesign of passenger transport model Redesign of assignment model Verification of TT-results Forecast Assumptions Options and scenarios Results Impact Assessment Introduction Results Traffic impacts Traffic Impacts measured in EURO Road Safety, Traffic Noise, Air Pollution and Climate Effects Economic Impacts measured as consumer surplus effects Accessibility and GDP impacts GDP impacts Accessibility Selected References A1 Annex 1: Impacts... 1 A1.1 Transport flow data... 1 A1.1.1 Matrices... 1 A1.1.2 Link-flow data... 2 A1.2 Value of time data... 3 A1.3 External cost data... 4 Page 1

Danske husholdningers miljøbelastning

Danske husholdningers miljøbelastning Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2002 Danske husholdningers miljøbelastning Ole Dall COWI Rådgivende Ingeniører A/S Jesper Toft ØkoAnalyse Trine Thorup Andersen DHI - Vand & Miljø Miljøstyrelsen

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt International persontransport i Øresundsregionen Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Sorø, november 2009. Forord Nærværende rapport indgår i delaktiviteten Øresundsregionen som internationalt

Læs mere

TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR

TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR TÅLEGRÆNSER FOR DANSK NATUR Opdateret landsdækkende kortlægning af tålegrænser for dansk natur og overskridelser heraf Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 69 2013 AU

Læs mere

Vejafgifter i København

Vejafgifter i København Polyteknisk Eksamensprojekt Vejafgifter i København - forbedring og optimering af systemvalg Skrevet af Lotte Brædder s011441 Marie Karen Larsen s011595 April 2007 Udarbejdet ved Center for Trafik og Transport,

Læs mere

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr.

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Arbejdsrapport fra DMU nr. 232, 2006 Miljøvurdering af fremskyndelse af partikelfiltre på person- og varebiler Luftkvalitet og befolkningseksponering for PM2.5

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

En model for godstransportens udvikling

En model for godstransportens udvikling Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model for godstransportens udvikling Faglig rapport fra DMU, nr. 344 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN

SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 9 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Summary... 9 1. Indledning... 15 1.1 Baggrund, sigte og metode... 15 1.2 Surveyen "De billøse"... 16 1.3 Læsevejledning... 17 2. Billøshedens udbredelse... 19 2.1

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Marts 2008

Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Marts 2008 Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler Marts 2008 Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler Marts 2008 Forord I denne rapport beskriver

Læs mere

EN DISKUSSION AF DAGENS BRUG AF TRAFIKMODELLER - TEORI OG EMPIRI

EN DISKUSSION AF DAGENS BRUG AF TRAFIKMODELLER - TEORI OG EMPIRI EN DISKUSSION AF DAGENS BRUG AF TRAFIKMODELLER - TEORI OG EMPIRI Otto Anker Nielsen Instituttet for Veje, Trafik & Byplan (IVTB) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Bygning 115, 2800 Lyngby Telefon 45

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Det danske ejendomsmarked The Danish Property Market 2015 Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Dokk 1 - Aarhus Kommune Indhold Forord side 5 Dansk økonomi side 7 Ejendomsfinansiering side 19 Dansk

Læs mere

Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter

Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter Faglig rapport fra DMU, nr. 496 [Blank page] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i Erhvervsstyrelsen 11 december 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Rasmus Tangsgaard Varneskov Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Miljøprojekt Nr. 898 24 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Ole Kiilerich og Lotte Hjerrild Ringkøbing Amt

Læs mere

S T O P S P I LD. Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse. Eksempler fra ind- og udland

S T O P S P I LD. Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse. Eksempler fra ind- og udland UNDGÅ AFFALD S T O P S P I LD Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse Eksempler fra ind- og udland Undgå affald, stop spild nr. 04, 2014 Titel: Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

Transportrådet. Kommunal Parkeringspolitik - mål og virkemidler. - Juni 2002 - - - - - - - - - - - - - Rapport nr. 02-02

Transportrådet. Kommunal Parkeringspolitik - mål og virkemidler. - Juni 2002 - - - - - - - - - - - - - Rapport nr. 02-02 Transportrådet Kommunal Parkeringspolitik - mål og virkemidler - Juni 2002 - - - - - - - - - - - - - Rapport nr. 02-02 Forord Sigtet med denne rapport er at kridte banen af for en debat om parkeringsregulering

Læs mere

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet 1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Konkurrencestyrelsen: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Indholdsfortegnelse Executive Summary

Læs mere