ridnsv.iff P t,4, ?r{ t t,o s Fr( f l,l n Rr{ us iebs $ k)a .hr teknologi.en et naturfenomen ejler et s amf un d.s f an omen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ridnsv.iff P t,4, ?r{ t t,o s Fr( f l,l n Rr{ us iebs $ k)a .hr teknologi.en et naturfenomen ejler et s amf un d.s f an omen?"

Transkript

1 I-?r{ t t,o s Fr( f l,l n Rr{ us iebs $ ridnsv.iff P t,4, k)a.hr teknologi.en et naturfenomen ejler et s amf un d.s f an omen? "Det som vi kald.er de mekaniske fag, er forbundet med et soeial-t brend.emarke og med rette ringeagtet i vore byer. Thi disse fag er skadelige for legemet UAae hos dem der arbejd.er i d.em og iros dern d.er Ieder arbejdet, da de tvinger dem tii et sti1lesiadende og indendlrs 1iv og undertiden til at tilbringe hele dagen ve d, i loen. Denne forringelse af legemet tdrer ogs3. ti1 sjelens forringelse. IJesud.en har d.e d.er arbejd.er i disse fag simpelthen ikke tid ti1 at tage vare p& venska.b og borgerskab. Derfor anses de for dsrlige venner og d,&rlige patrioter r ob i visse byer, serli g i d.e kri gerske, ti 11ader 1oven ikke, at nogen borger driver et hrind.verksf ag.tt 1 Xenofon, filosof,.ca. 5oo f.k.r ttdet kan flles frustrerende, nsrr man som teknolog m6 d.rage berettigelsen af en f orts at teknologisk ud.vikli.tg i tvivl og i stedet acceptere, at begreber som trivsel og livskvalitet tt skal lede vore hand.linger. ) l.{orten Knudsen, direktilr, 22 / 6-t9T 3- "Med de ikke-planlagte soeio-kul-turelie ff,j-ger af clet tekniske fremskrid.t, har menneskeheden udfordret sig sel-v ti1 ikke kun at fremme sin soci ale skeebne, nen l-are at beherske d.en. Denne teknit<kens uoford.ring kan ikke tages op a1- ene rnecl teknit. Det geld.er langt, rnere om at

2 l' J_ starte en pof itisk virksom d.iskussion, son p& en rationelt forpligtende mede kan sarnmenhoioe samfundets mulighed.er indenfor teknisk viden :_ kunnen med. vor praktiske vid.en og viiju."3 Denne konkluderend.e og karakteristiske ud.tal else af Frankfurter-filosoffen Jiirgen Habermas er veregnet til at d.anne indred.nile tir en kort og polernisk prasentation af hans (og dervis or,l s& den s&t<al-clte Frankfurterskotes ) syn pi clen mod.erne teknologi og d.ennes betydning for vor sociale og kulturelle situation. som d-et brev antyd.et med" de to f orans at te citater, er d.et ikke kun vore d.ages rirosof fer og s amf und.steoretikere, der har f und.et anled"- ning ti1 bekymring over d.et der sker med" os mennesker, i og ned at vi i stad"igt stigende grad. anvender teknik af den ene eller den anden slags i den kanp for tilvarelsen som vi ffrrer med. og/eller mod den natur, som vi selv er en d.el- af. Det n6, derimocl fastst6.s som en kendsgerning, at d.et er yderst f orskelli gt f or veks l_end.e historiske epoker, i hvor hili grad, man har varet opmserksom p& og har beskaftiget sig med den ttteknikkens ud.fordring" som Habernas tarer om. Dette hanger utvivlsomt sammen med. en anden kend.sgerning, nemlig d.en at d.et er meget forskelligt hvorclan teknikken i historiens for- I/b har influeret pi tilvarelsen for de individer, som i et givet sanfund.ssystern har haft den forn/dne magt til at fasts16 hvad. der kunne betragtes som problemer for d.e t p&gald.ende s amfund., problemer som eventuelt n/d.venci g- gjorde el1er fortjente en 19Csnirg. I d.et unger tr&ske d.emokrati,,lilrtettman problenet med- d.en invalid.erend.e teknologi, ved at overlad.e bet j af den tir s laverne. "ningen I d.e moderne, vestlige demokratierr son samtiil.ig har varet inciustrialiseringerls arnested., har det sociale ioeal veret en formel Iigestilling mellem alle borgere ' nan har ikke haft ttslavertt til at passe rtaskinerne. Derf or har t'i7stt' nan probletnet ved at se bort fra d'et: invalioering var den enkeltes, ikke s amf und.ets probleni. (Uvis d,u ikke kan lid,e Iugten i bageriet o.s.v. ) Flrst i vore oage, hvor de uhel6ige bivirkninger ( ",1. ikke-planlagte socio-kulturelle f/iger" n&f clet skal siges blidt og nystificerenoe ), f lrst nu hvor d.isse er bugyndt at blive en trussel- mod. d.et teknologiske systeni selv (tef astninger i f orm af revalid.ering, overadrninistration, mi l-ifrbesi<yttelse etc. ) autker prob iemerne med, teknologiens s amf und.smas s ige konsekvenser op Som ttf t' rustrerend.e emner p& d.irektionsmld.erne og ved de viaenskabelige kongresser. Samt, hvad. d.er er tangt mere betyd,ningsfuldt, der begynd.er at ske en utlvekslittg af synspunkter nrellem erhvervslivets led.ere og samfunasforskerne ornkring d"isse problemer. PA det naturvid,enskabelige omrad,e er sanimensmeltningen mell-em erhvervsliv,og viaenskab sfi Iangt fremskred.en, at d.et er n&sten umuligt at sige hvor graenserne mel-iem d.em g&r. Der er grund ti I at vere opmarks orn overf or en ti lsvarend'e integration af samfundsvidenskaberne i et erhvervs tiv s om sryres af principper d.er i sta-,1ie stigend.e grad. und,drager sig samfund'smassig kontrol. Det er i denne sammenhang Frankfurterskolens, og iser Haberm&s t, samfund.sf ilosof i og -videnskab bilr bedfrnrnes. Frankf urterskolen opsto<1 onkring 19 3o, i lrvilket &r "fnstitut fiir Sozialforschung" blev oprettet i tr'rankf urt am l"1ain. Son drivende ho-

3 4- - )- ved.kref ter m6" tre mand. nevnes: Ivlax Horkheiner. Ilerbert l'{arcuse og Theoclor W. Adorno, a1le sociologer og/e11er filosoffer. 14en ogs3. navne s om rlri ctr Fromn og Walter Ben j arnin vi I vmre kendt i Danmark, den f6rste m8.ske i hljere grad endhorkheimer og Adorno. Frankfurterskolen placerecle sig i vioenskabsteoretisk henseend.e i skarp rnodsatning ti 1 cle retninger ind.enfor samfund.svidenskaberne, sonr i altoverve j ende grad. hented.e r og henter, d.eres f orsknings i de al-er f ra n aturvi dens k abe rne. Det man gjorde op med var d.et "trad.itionell-e" teoriaannelsesbegr b, :-fil1be hvilket, forkortet og banaliseret, teori er resultatet af virksonheden hos d.en isolerede forsker, cler ind.samler empirisk og positiv viden i form af "fakta" hentet fra en virketighed. som antages at vere end.eligt strutureret pi forhand., pa en s6d.an m6de, ttfaktatt-ind.samling &t denne antages at vrere hel-t ud.en konsekvenser for d,en virkelighed., d.er slges kortlagt. Ileroverfor satte Frankfurterskolen sin af Hege1, Freuci og lvlarx inspirereci.e t'kritiske" teori, som tiloelte samfundsviclenskaben og -filosofien en saregen position, ved. siden af og til d.e1s over natur- og &nd.svid.enskaberne. I mod.satning til de sid.stnavnte, som alts6 a.rbe j der med det traditiorielle teorioegreb og d.en cartesianske sondring mell-em tankning og virkeligtred, har d.en kritiske tt. teori,. menneskene som prod.ucenter af d.eres totale historiske livsform ti1 genstand.. De forhold ved virkeligheden, som viaenskaben tager sit udgangs-. punkt i, forekornner d.en ikke som givne kendsgerninger, som blot b6r f astsl6.s og f orudberegnes efter sand,synlighed.ens love. Det til enhver ti d givne afhanger ikke alene af naturen, rnen ogs6 af det som mennesket form8r at Edre med d.en 'I'ingene og opf attelsesnns.den, spilr gsm&lene og <1en m3"de d.e besvares P&, vid'ner om T"lt"tketig aktivitet og, omf anget af d'ennes magt ' I denne ilorkheimer-udtalelse fra l-937 l:lere end- aner man clen historiske og d.i alektiske materia}ismesskerna,somd.enkritisketeorii vi d. ucls t raekn i n g by Sge d'e P ir' Det er vist-ingen overdrivelse at p&st6' at krecisen omkring "Institut fiir Sozialforschungtt, eller rettere Frankfurterskolens med- Ienmer, udgjorde et af de f a vid'enskabelige nil- i/er i Vesteuropa, hvor marxisnen og sociali;;;",,overvintrecle'i efter ned.erlaget til soci alclenokratisnen ef ter 1. verdenskrig, 'rtreirnarrepublikken, tiitlers 3' Rige, 2 ' verclenkrig ' ilerr kold.e krig og Huropas deling' eil Iang og sa,rrme.henge'd.e kece af begivenhed'er med vi'1t* rrkkencle iltger f or d.en europaiske arbe j derklasses iristori"fu ud.vi1.fi"g. Ilet er iaag ixxe u- oen en vis ironi, at en periode af d-enne t'overvintringtt, fra nazisternes nagtovertagelse til afslutiir.g.t p& 2' verdenskrig' fand't sted iu.s.a.'hvortirdeflesteaffrankfurter_ skolens videnskabsmencl emigrered.e. Efter krit{en vend.te }{orkheiner og Adorno ti Ibage ti I Frankf urt al]] liain, og d.ernred' Vesttyskland. o hvor de begge blev professorer i fi losofi og i begynd'elsen af )oterne' ilerbert "o"ioiogi i,larcuse blev boend'e i U'S'A' Jiirgen Iiaberarns var L() &r d.a 2. verd'enskri g sluttede og nfi. sitecies henf/res tii Franfurterskolens 2. generation'!ians filrste skrifter kont i be lynd-eisen af 5oterne t han blev doktor i filo"ofi i f961 og vandt hurtigt en clominerencle position incenfor vesttysk sanfunclsvidenskabog-filosofi,sorlend'ogha'rflrbtil athanafnogleerblevetforsynetmed'tiit'clen,rovn*t t y" I{egeI", hvil-ket er }id-t be-

4 . _ -osynd.erlig da hans viesentligste indsats har veret en rehabiliteritrg af nykantianisr.en. Det er dog langt fra aile der er figg i*-.onered.e over hans teoretiske preestationer. ) Hvorom alting er : Iiabermas viclereud.viklecle den syntese af tysk id"ealisrne, freudianisure os marxisme som uncier betegnelsen "kritisk teori i havde udgjort kernen i Frankfurterskolens bestrabelser si<1en starten i 3o t erne. Et af hovedtemaerne i disse bestrabelser har hel-e tid.en veret en rad.it<ai kritik af teitnologiens indtrangen og dominans pe. stad.ig fl-ere omr6.der af den menneskeligu tilverelse, et terna sor. er blevet direkte og indg8end.e behand.let i liorkheimer og Ad.ornos bog "Oplysningens d,ialektik" fra l-9)+7, uclkommet p& d.ansk i L972, samt i I{erbert iularcus es mere /mte" vae rk f ra 195]+, rler ttber i l-gtl- kom pd dansk, "Det 6n-d.inensionale menneske tt En tid lang betragtede Frankfurterskolen d-en ttkri tiske teoritt som et instrument for arbejd"ersen, ved. h jelp af hvilket d.et skuile vare klas nuli gt for denne at g6re sig fri af d.en kapitaiske og fascistiske f,konomis og teknologis list un de rtrykkelse. I{ed" en p& baggrund af situatioforstri.elig patos, skrev Horkheimer sited.es nen i19 3T: "Und.er d,e forhold. som udg/res af sentalismen og arbejd.ernes afmagt overfor de kapi aut oriteere staters undertrykkelsesapparat, har s and. heden s/et tilflugt hos beundringsvardige sme grupper, som, decimeret af terroren, har ring e tid til at skarpe teorien. Charlatanerne drag er fordel heraf og de bred.e massers almeng inte tlektuelle tilstand g6r hurtigt titbage. "o MAS S blero ri, Men netop forholdet ti1 arbejd.erklassen oe erne har altid varet et uovervindefigt profor Frankfurterskolen og d.en kritiske teosom til trods for sin udprngede m&rxistishe den dybere stikkende id.ealisme, som ht:rken kan ell-er vil respektere den uoms t2tdelige kend.s gerning, at d'et er cle m6'der hvorpa et s amfund. producerer sine materielle fornddenhed_er, d.er i sid"ste end.e bestemmer de rammer inden ior hvi lke s amfund.smed.lemmernes s elvopf attelse og omverd-enforsts'e1se formes, og d'ermed deres evne til at deltage i sanfundets styring' (f parentes b/t d'et bemarkes, at denne afgilrend.e inasigt ogsi mangler i mange af de teorier d.er i tioens Lilb har varet proklameret som "egtett marxistiske ). I d.en kritiske teori vit man s&ted.es kunne mld,e en rad.ikal og dybtborende analyse og kritik af d.et autoritare og potentielt f as cistiske inclustrisanfuncl, side om side med. ncgle i- d.ealistiske og utopistiske forestil-linger om hvord,an d.ette s amfund. kan bringes ti I at f ungere p. en for intet rnind.re end.ttnenneskeslagi*r" hensigtsmassig n&de. Det r,zrs.te af d.isse forhold., i kombination med. d.et vid.enskabsteoretiske vacuum som opblasningen af pos itivismen havd.e d annet ' v8r med-- virkend,e t j- f at Jiirgen Habermas' i Vesttyskland' blev stud.enternes 6.ndeli ge og vid.enskabeli gu Ieclest jerne i det stud.enterop rdr som i nridten af 6o'Jrne tog fart i Vesteuropa, bi.a. inspireret af begitu.hederne i L95\ p& Berkeley universitetet i u.s.a., hvor d.et efter sigend-e var Ilerbert l\,larcuse der var studenternes &ndelige nestor. Det -Ufgg-!. forhold fdrte i L96B tif et brud' nellem =tor d.ei af stud.enternes protestbevagelse og ilabermas, d.a denne efter nogle d.e- "tt *oistrationer mec vold.elig udgang (ett stuclent blev skudt af politiet ) beskyld.te stud'enterne ttvenstref f or at vere as cistertt et helt urinre- Iigt angreb som styrked.e d.en borgertige reak-

5 -u- 9- tion enormt. T Dette brud var imidlertid pi ingen n&d.e ens_ betydend.e mec. en synlig svakkelse af liaberrnas' position, Hans b/ger trykkes og genoptrykkes i oplag d.er for enkeltes vedkommende ncrmer sig de 1oo. ooo, hvortil- skal lagges et ukenct antal pirattryk. For l{orge, Sverig" og Danmarks vedkonmende er det afgjort, at Frankfurterskol-en har haft stor ind.flyclelse p& d.ebatten i sanfundsvidenskaberne, ikke mindst som et 1ed. i opg/ret med og fr:-g/re1se fra den golde og dogmatiske positivisme. For mange har beskaftigulse rned_ kritisk teori,^sikkert veret en introduktion til Inarxisrnen. o Det turd.e v&re indlysend.e, &t det korte overblik j.e her har givet, p6 ingen m6d.e har yd,et Frankfurterskolens historie nogen form for retfardighed,, men et minimum af baggrund"sorientering har jeg fundet nddvendigt for forst&e1sen af d.et tf,lgend.e om Jiirgen Habermas ' vi dereudvikling af den kritiske teori. Til det form&l mener j.g, &t de forhold jug har trukket frern er centrale, hvormed ikke er sagt at j"g har f6.et al-1e centrale fprhold med.. Seledes er skolens afgfrrend.e afhengighed af Freud og den tyske id.eal-isme kun antydet, b1. a. fordi j"g heiler ikke i det t6j-gende gir mere i dybd.en med. disse aspekter. Det er ikke muli gt indenf or rammerne af en kort artikel, &t give en blot tilnarmelsesvist fyldest g/rende red eg/ reise f or det omf attend.e systen af erkend.elses- og vid.enskabsteori, hvorpe Habe rmas f und.erer s it syn p5 vi d.enskabens og teknikkens rbtle i det hdjtindustrlaliserede samfund. Hans teorier er irnialertid pe afgfrrend,e punkter en s& rad.ikat revision af marxismen, at d.et vilie vare mere korrekt at betegne d.em som et f or s6 g p& f uldstendi g omst6<lelse af d.enne. Jeg vil d.erfor tage udgangspunkt i netop nogle af de steder hvor Habermas bryd.er af gdrende med. l"{arx. En af Iiabermast korrklusioner rr at tekno- Iogi og viaenskab er blevet ti1 selvstandig" tten tou"veraitild.er r makaber sl-utningtt, som Leo Kofler udtrykker det.9 Derme6. fald.er forudsatningerne for l,larxr arbejd.sverdilare bort. lo Denne ind,ebarer som bekendt, et kun d,et menneskelige arbejde er v&rdiskabende, hvilket i et vareproducerend.e, kapitatistisk samfund. er ensbetydend.e med. at kun det proletariske arbejde er mervrrdiskabend.e, af den sirnple grund-, at prol-etaren skaber st/rre vaerd.i ved. sin arbejdsind.sats, end, den Jran f&r stillet ti1 egen disposition som nod.yclelse tii vedligeholdelse og reprodukt ion af d.en arbe j d.skraft, d.er e r knyttet tif hans legeme. Denne merverdi bfiver i et kapitalistisk systetn "beslaglagt" og reinvesteret i d.en samfund,smassige prod.uktionsproces af kriefter i sanfunclet, hvis motiver og hensigter uncd.rager sig d.en bred"e ' befolknings kontrol og accept. Dette forhold, som her er fremstillet groft forenklet er inidlertic i kraft af d.en industrielle ud.vikling, med en stadis stigende del af kapitalen fremtred.end.e i ttfast" form, ksenrpel-vis som teknolobi, blevet s6 umiddelbart uigennemskueligt, at borgertige lkonomer har haft Iet spil med, d,eres ideologiske ned.- e1ler Iatterltggdrelse af arbejd"- v&rd.ileren. Det kan b1. a. gdro med. "velvilligt' ned.ladenhed,, son n&r professor l,!ogens Boserup ttsom 1<un nener at kunne t age d.en alvorli gt udtrykkeligt begrund.et i en etisir vurcleri.tg" d.er i s& fa1d skulle g5 ud pi at "arbejaet er den

6 -1oenestett vard.iskabendert ind.sats i Irrod.uktionen hvorimod d.et "at bnre risiko, at ud.folde lniti i_ tiv, &t stille kapital ti1 disposition ( af-- st3 fra Lilbende forbrug "t )t', d. v. s. alre d.e borger-- lige d.yder, bliver ganske nedvurderet af d.en "etiktt sori arbe j dsverdilaeren er ud.tryk for.ll (f parentes m& det bemarkes, &t ci"et er eet af oe borgerlige frkonomers vasentligste argumenter, &t ogs6. en d.e1 erklrret marxistiske d- konomers tilsynealdend.e elier reelt har clroppet arbejdsvardilaren. i{er og hvis dette er tilfa}- d.etn siger d.et mere om de 6konorniske s.r;stemer der skal legitimeres end on marxistisk ilkonomi, men d,et spill-er ingen rolie for de bglgerlige 6konomer. BEd"e Boserupl2 og llabermrrl3 bruger s6.aanne argumenter, d,en fdrste direkteo d.en and-en und.erforsteet. ) Det der f3r I{abermas ti1 at forkaste arbe j a"- vard.ilaren er som tid.ligere navnt, pestanden om at vi denskab og teknologi skulle v<?re bievet uafhangige kilder tii skabelse af rnervmrrlj. Drevet ud i sin yderste, men strengt logiske konsekvens, er dette synspunkt ensbetyd.ende rned forestillingen om vareproducerend.e automater, d.er ud.en fysisk indgriben fra menneskets sid.e, ikke blot reprod.ucerer sig selv efterhind.en som d.e nedslid.es i produktion D, men ogss er i stand" til at ud.vid.e denne uden menneskelig ind.griben i takt *ffistigende beho.,r.13" Dette er ikke utofi, men af s ind ig utopi slne r ud.viklet i en ve rd.en hvor mi 11i arde r af mennesker st6r rnidt i en materiel kamp for fysisk overlevelse. En utopisme som baseres pe tilfel-d.ig., historiske kendsgerninger, s3.son d-en, at det for visse vareproduktioners ved.kommend.e er lykked.es at fortsette og end,og udvi de dem ved. en teknologisk og videnskabelig inds ats, som har betyd.et en mind"re anvendelse af rr - 1Iumiddelbar, enkel arbej astraft. I d.enne sammenhrng overses d.et at d.ette kun har varet rauligt ved enteri at henvise den overfl-fid'igejorte arbejdskraft til anden beskaftigelse, ttd.eltagett eller l-ad.e aun i totalproduktionen som mer eller mind-re vellf nnet, uprod.uktiv arbejclskraft. For nogle kan d,ette betyde et job i rekjameindustrien tii en 6.rsindta,'gt p& i nillion, for and.re semi-permanent ikke-beui.urftigelse mecl adiionst til <1e samfun<lsskabte verd.ier genner. unde rsllttelse, inval-id.erente, u-iand.sbista,ncl eller a.ndre former for "afladtt. For d.en sid.stnavnte gruppe af med'- borgeres vedkonmend.e, d som er med tii at hol-c1e systemet oppe ved. at vebre hotdt ud-e af d.et, kan nran virt elig tale om- deltagelse i skabel-sen af merverd,i ved, at "afst3. fra Lilbend.e f orbrugtt. Hvad. er aet da i d"en habernaske udgave af d.en kritiske teori, crer fdrer tii dette rad.ikale brud med marxisnen og den di alektiske nraterialisme, 't brud son har ligget latent fra starten, men som Habermas nu har giort nlanifest? sagt i korthecl m6. 3.rsagen slges i den kendsgerni"g, &t Habermas etablerer en antropologi; d..v,s. en teori om nenneskets naturr og en ontofogi, her i betydningen en teori om menneskets veeren i verd'en. Denne antropologi og denne ontologi trykker han d,erefter ned. over den historisk-sociologiske virkelighed, hvorved. han etablerer en sociologisk teori som harmonerer necl d.et t a priori t postulered-e antropologiske og ontologiske gryndlag' Habernas sammenknytter sin antropologi og ttnaturhistoriett, ontologi i en rnenneskets d'er rn& ses som et resultat af tre fund-amentale interesser, d.er styrer d.en menneskelige erkend.elsesproces.

7 - l-2- -I3- Den tirste af d.isse interesser er nfrdvendighed.en af teknisk brugbar vid.en, son till-ad.er mennesket at handle m&trationelt eller instrumentelt, d.v.s. at ud.flre handlinger, hvis resultat p& forhsnd er kend.t oe t,ilsigtet. Denne interesse har sit naturnressige udspring i d.et menne ske li ge Ie geme s uf ulds tand.i ge vaerktd j s - funktioner som fdrer ti1 konstruktion af red.- skaber, d-er derfor ne ses sorn en vid.ereudvikling af d.et menneskelige Iegemes organisme og de tekniske ferdighed.er der knyttet sig til d.enne i t'fosterformtt. hvad. man kunne kalde iiistorisk har denne udvikli.g fun<let sted i snuk overensstemmelse med. opgavernes patrtsngenhed og kompleksitet: Flrst opfandtes viaereudviklinger af bevagelsesapparatet ( gravestok, slagv&ben, transport ), derefter blev kroppens energiprod,uktion "kompletteret" og bistd.et p6, d.et samfund.smessige plan (tfad"er og husly), senere ud,vid.edes sanseapparaternes funktion (tit<kert, telegraf etc. ) og som sioste og mest avancered.e trin i clenne ud.vifif-ing er centralnervesys ternet bl-evet udstrakt til elektronh jernen. iiele denne udviklirg tillger i stort omfane egne iboende love, som i tidens If,b er blevet systemar-iseret af d.e ernpiris"k-analytiske (natur)viden_- skaber. f d.en menneskelig. praksis foregs-r he- 1e d.enne virksornhed. ind.enf or d.en rn&l-rati one11e_ hanclleps funiitionskred.s, dvs, arbe jd.gt. Den anden erkend.elsesled.end.e interesse udspringer af menneskenes afhengighed. af indbyrdes f orst&elighed., r.rulighed.en f or menit gsfuld. udvekslirg af symbolske udsagn. Dette foreg&r indenfor d-e institutionelle rammer som ethvert samfund har og indenfor hvilke styringen af den nenneskeligu praksis f ind"er sted. (Saf ecles kan familieinstitutionen anflres som den vel nok nest oprindelige regulator af social adferd). Systu*Ltiserine"r og fortolkningen af institutionernes forskelli ge kommunikationssystemer er blevet emnet for de historisk:hermglegtislre (&nds- elleq der s&tedes beffifa ri.en ir_ommunikative handlens funktionskred.s, d. v. s. interaktion Iiu er det jo en historisk kend.sgerning at s&ve1 d.e n&trationelle som d.e kommrrnikative hand.lings systemer har udviklet s i g gevaldi et siclen menneskeslagtens begyndelse. Dette skyld.es if1g. Habermas, at mennesket har varet tvunget til at overskriae de til enhver tid forefund'- ne livsbetirgelser, livilket i sidste end'e n6. tilres titbage iif d.et menneskelig" legemes ufuld'- kommenhed. Dette f orhold led-er ham ti I d"en tred.ie f unclamentale erkend.elsesledend-e interesse t nemlig d.en emancipatoriske, d.v.s. nldvendighed.en af en stadigt mere omfattend.e fr3-g/relse fra d.en naturnassige tvang. Denne trig,flrelses aktuelle realiseringsform og -mulighed er et resul-tat af den menneskelig" selvrefleksions kvalitet, spdrgsm&tet om i hvor vicl udstraknitg niennesket tifpt""ut sin totale livspraksis efter d.e tii.rrhr"r tid givne faktiske mul-igheder. (f'or at vend.e tilbage til indled.ningscitatet: Hvorda.n ud-nyt tes og s ammenholdes ttteknisk viclen og kunnen rned. vor praktiske vid'en og vi1j."). Det er den (sam{unds)vi9ensf aus privilegered,e opgave, i f orm af en analy- britiske r" f orhold,et mellem arbe j de o8 interakti on, "f at re d.e g/re f or den Iri gdrepde hand.lens f unktionskred.s o politisk i vid.este forstand., d. v. s - he rre dfmme. Det er denne tredeling af d.en menneskelige

8 a l, --L+praksis, som jog her kun har kunnet skitsere 65roft, d.er d.anner baggrund. for og nddvendiggilr Habernast omst/d.eise af d.et marxistiske prahsisbegreb, og dermed. arbejdsverdilrren. llvor Marx tifstrabte al se d,en mennesnelige historiske praksis under total-itetens synsvinkel, som en enste proces i hvilken rnenneskene d.anner deres selvbevidsthed og omverd.ens f orstselse si-lnit,iaig med. at d.e producerer og reproclucerer dcrcs fysiske eksistens, en proces son finder sted indenfor de tii enhver tid givne produktionsforholds ranmer og d.e ligelecies givne produktivkrafters muli ghed.er, d.er havd.er liabermas at kunne opspalte produktivkrafternes og produktionsforholdenes ullselige enhecl i to fundamentalt forskellige praksis-typer, arbejde og interaktion, hvis tl.i alektik han derefter slger at genoprette med, den kritiske selvrefleksions kunstbegreb. Leo Kofler tt...at siger llabermas med sin mekanistiske fortolkning af marxismen, lader intet mindre ligge ubegrebet tilbage end den egerlart ved. den narxistisk-dialektiske metode som...kun er p&viselig ved hjalp af konkrete historiske eksempler og d.eres analytiske fremstilling i 6n proces, d.er synliggilr den totale Fanmenfletning af de to sfarer, som kun abstraktmetodologisk lader sig fremstille som forskellige. Habermasr ait for strenge opdeling i ttinstrumentel hand,lentt ttinteraktiontt og er det 18. &rh. vaerd.ig. PA baggrund. af d.en af Marx understregede forud.satning, at mennesket skaber sin egen historie, er det p5 d,ialektikkens grund.lag kun muliet at tyde den materialistiske historieopfattelse anti-naturvid.enskabeligt, Det Habermas gilt ved- at stil1e d.en "instrumentelle handlentt og op overfor hin- t'interaktiontt and.en som indbyrd.es selvstend.igu, er et forehavend.e som itke undslipper risikoen for en naturvi d.enskabel Lgglrelse af historieteorien. " "Det vil vise sig, &t d.en u<lialektiske ud.- tfnning af det dialektiske sanspil mellern "instrumental hand.lentt og m8, f& en ttinteraktiontt d.estruerende virkning p& begrebet "teknol.ogisk rationalitet", som faktipl hos ilabermas btiver mekanistisk fortolket. "r4 ilet helt afgilrende i d.enne sammenheng er det forliold. som blev omtalt ovenfor i forbind.else med. flen flrste af de af Ilabernas postu- Iered.e erkend.elsesledenci.e interesser. Det fremgik her, &t llabernas ser teknologien som et "naturvid.enskabeligt" pro jekt, som et biolop;istisk fenomen der n& accepteres som en slags iiand."., natuftt, d.er Iigesom den "f/tste" er konstitueret af den menneskelig" bevid-sthed'. ttdet 'en-d-irnensionale Et sbed i nenneskett besv&rer Marcuse si g over d.en und.ertrykkend.e teknologi og opstiller som en hypotese mujighed.en af eii "tytt teknolobi, en ttfrig/rend-ett. I d.enne forbind.else citerer Iiabermas falgend"e passage fra, ivlarcuse: "Det, i"g forslger at viser err at vid.enskab i 1-,raft af sin efen nnetode og sine begreber, har projekteret og fremrnet et univers, hvori beherskelsen af naturen er blevet ved. ned at vaere bund.et til- beherskelsen af pennesket en forbind,else o d-er let kan blive fatal for clette univers som helhed.. l'iaturen som rent vid.enskabeligt er blevet begrebet og behersket, genopst6.r i det tekniske prod.uktions- og clestruktionsapparat, d'er oprethold.er oe forbedrer de enkelte nenneskers livt s amtidig med. at d.et und.erkaster d.en apparatets irerskere. PA d"enne rnfrd,e smelter d.et rationelle hierarki sammen med. d.et samfun<lsmassige. iivis <1ette er til-fe1d,et, s& ville en and'ring af fremskridtets retnitgo Cer kunne bryd.e d.enne fatale forbind.else, ogs& f& ind.flyd.el-se p6. selve videnskabens, p& d.et videnskabeligu udkasts

9 15- -i r- struktur. Dens hypoteser vii1e, ud.en at niiste deres rationelle karakter, udvikle sig i en vees ens f orskelli g eksperi rnente I s ammenhan g (nernli g i d.en fredeligejorte verd.en); ; som f/lge heraf vilre videnskaben n3 frem til I vesensforskeflige opfattelser af naturen"gg fastsls vasensforskelli ge kends gierninger. "r) l{er er det vasentligt at hefte sig ved., ot Ilarcuse und.erstreger at d.et er viclenskabens metod.e, d.v.s. et historisk betinget bevid.sthed.sfenomen, d.er f,lrer tii at naturen ttgu.opst8.r" i teknologien. SA selv om l,larcuses udgangspunkt er p3 grsensen af d,ef ai ti srren, hvorfor hansudvej ikke undg6r et strejf af utopisil r s6, holdes d,er a.11ig"ve1 en af g/rende d/r 6ben: en m-etod.e ud.viklet af historiske nennesker kan naturligvis and.res af mennesker i en efterff,lgende historisk situation. Habermas d.erimod vi1 ikke tolerere, at teknikken skurl-e kunne antage en kvalitativ anden f orm gennem metod.iske ind.greb, i det han tager sit udgangspunkt i en opfattelse af teknorogien, der ser denne som en driftsstyret, biologistisk i mod.satning ti1 en bevidsthedsd.etermineret proces. Bn proces hvorigennem menneskets legenlige natur "f*gger-sig-ud" i verden. Iian tvinges d.erfor ti1 at argumentere irnod. videnskab og teknologi som en udelukkend.e hi;torisk proces, hvilket han eilr ved at p&st6, i pofenik mod Marcuses netop citered.e synspunkterr tt... at den mod.erne videnskab kun vil kunne opfattes som et historisk 6neangs-projekt, hvis i det mind.ste 6t alternativt ud.kast var tankeligt. Desud.en ffitt" en alternativ Ny videnskab indbefatte definitionen p& en Ny Teknik. Denne overve jel-se opf ord.rer til nd eternhed, fordi teknikken, hvis den overhoveclet g&r tilbage p& et udkast, &benbart kun kan f/res tilbage tir et "pro- jekt'r for hele menneskeslagten og it<ke t, som kan indh"nfhistorisk. "lb Her er vi neget teet p6 d.en "naturvi d.enska.belig gfrrelse af historieteorien" som KofIer advared.e mod oven f or. Hvis man skal fllge Habermas, s& n3. det altsi accepteres, at teknologi og videnskab er naturgroed,e fanomener, som kun har og kan have et ydre forhold. ti1 d.en menneskelig" bevidsthecl, s&d.an som det er tiffaldet med. den egentlige natur: tyd.ning, B nnem hvilken man i tten sidste instans tvinges tii en fatalistisk forst&e1se af d.en til enhver tid herskende tekniske rationalitet. "lt Thi n8.r bevid.sthed.en frakencles en d.eterminerend.e rol-l-e ve d. teknologiens udformnidb, s& m3 det ogs& omvend.t accepteres' at clen inclflyd.else en aktuel teknologi krar, m& sidestilles ned den betydning det har for beviastheclstrukturerne hos et givet samfund-s med.ienimer, at de bor i et biergomr&de, i en lrken, et polaromr&c1e o. s. v. f ngen, s ikkert heller ikke Iiabermas, vil havd.e at ss"oanne forhold" ikke har indflydelse p3" bevidsthedsd.annei"".1b, men d.er er d,en store og af g/rend"e forsket, &t d.en egentlig. natur forefindes og erkend,es son konstitueret uafhangigt og ud'en ffit af den mennesi',eiigo bevid,sthed.; d.ette kan "n ikke rne<1 nogen neni.g hevd.es on den d.ei af naturen, d.er af Cet hand,lende menneske er blevet E-g-ryglve! for at opfylde dets aktuel-- le belrov af d.en ene eller d.en anden art. De soci ale og kulturelle problemer err gi ven teknologi n&tte give ophav ti1, vil for IIabermas s amt f or hele atinte nlil rtt-skolen i"n- ttsoci d.enf or samf unclsvid.enskaberne (d"en er st/rre end, mange tror) blive betragtet som et titpasnings- for ikke at sige et trivselsproblern: Kommer der grus i maskineriet i f orm a.f st res s r

10 - 18- invalidering, arbe j d.svrgring, skapisrne,,i a, se prilver man at skrue mekanikken samnen p3'. en 1i dt an d.en m5. de, man prrl ve r s i g f rem rne 11 " s " (pi ) fo ran Cri n ge r, in clt i I "tykkevi de uheldige real<tioner "cemeal ophlrer eller fir et "ttleligttt omfang. Det der altid. er blevet overset i denne sannenhang r, at en given teknit indeholder et sgci a1t, ikke bl-ot et tekni sk, krav om j ndorclning som rni lystres af d.en der sk a] bet j ene or I eller bet j enes af t eknikken. Denne "tingenes" (og herunder teknologi ens ) social-e rol-le er aldrig blevet systematisk a- na.11'seret af sociologien, siledes son Iians Linde glr opmirerksom p i sin forbem&rkning til bogen ttsachdominanz in Sozialstrukturent', hvor han benavner dem (ti.rgene ) "p"of ane artefakter" og siger: tttil forskel fra de Sbne "challeng s", som f frrst m3, d.e f ine re s. hvo rme d, d.e t'n at urli g" omgivelserstt karakter fremprovokerer forholdsregler og hand.ling, sri. frernbyd,er bestanclen af profane artefakter et a.rsenal af samfundsmipss igt accepterede ttresponsertt.!1an mi clerf or diskutere d.en institutionelle kvalitet af det hand"lingsm/nster d.er impliceres i tingener oe d.e social-e konsekvenser af at f/1ge det. "19 Jeg m6 i dette eitat bemarke det problenatiske i udsagnet om "samfund.smaessigt acceptered,e t'responsertt "- clet mti nildvendigvis kvalificeres derhen, at responserne accepteres af noflen i s amf undet, men it<ke ny'dvenai gvi s af 16- fundet som helhed. Pa d,ette tidspunkt skulle det gerne beflynce at sta nogenlund.e klart for laserenr at d.er i hilj grad er politisk spri?ngstof i on nan forhold.er sig ti1 teknologien ttneutralttt, ttna,- som et turskabttt fanomen, eller om man anser det son et middel, blandt andre, for besternte grupper rgi s amf uncet til at d.ominere og styre p& egne betirgelser, og som mer ell-er mindre har gjort d.irekte rna6tud'/veise umoclerne og overtj-/di g. Id.et han henhold.er sig ti1 I'4ax Webers sondring mellem legitinn magt, som accepteres af d,en d.er und.erkaster si g, ob i Ileeitim rnagt, volds anvend,e1se af d-en ene el-1er d.en anden art, siger Dag flst erberg: "Der finnes en tred.ie form f or maktud,fivelse, og det en form som til og med er den vitrtigste i v&rt samfunn: 14ak-t son utdves p&_srunnlas av andres?xmakt. formid.let ved. rnat e ri e 11- s trukt urene. " to I clenne problemstillitg placerer Habermas sig, med" eller rnod. sin viije, p3. magthavernes side, oglever d.erved langt mer end. op tii Frankfurterskolens t raditi onelt valne holdning ti I arbejderklassen, ved reelt at tage et parti som kun kan styrke dennes historiske mod.stand.ere. T.qrl -i., i tti{abermas u (-L\l rrlr L ""en Citere LeO Iiof 1er: anser 6 6 sin egen teknologiske ideologi f or uid.eologisk, hvorimod s anclhed"en r, at den ltompletterer det kapitalistiske samfund.s ideologiske selvbevicl.stired d.erved, &t d"en i sted.et for de liionomiske og samfund.smessige processers levencle antagonistiske grunclag, satter. nogle extrernt tin6sligejorte kategorier, d.er ikke som hos Marx opfattes som id.eologiske fremtred.elser d,er m& opllses kritisk, men som eksemplariske naturnaessige real,iteter ned status som q-uasinaturlov. PA. clenne borgerliet fetischistiske ttanden m&d.e omtolkes det marxske begreb on den naturtt, t begreb som kun f orsts.r d.enne soitr en ideofogisk forbl-and.eise. tt2l Der st&r tilbage at antyde, hvorledes I{abermas niener at den kritiske s anf undsvi denskab kan yde sit bidrag ti1, &t menneskets interesse i f rl-gfrrelse fra unfrdig tvang, d. v. s. d.en treclie erkend.el-sesl-edend.e i.nteresse, kan udfol-d.e sig

2. Sociologisk indkredsning

2. Sociologisk indkredsning 2. Sociologisk indkredsning I dette kapitel vil jeg beskrive grundlaget for den sociologiske indfaldsvinkel, jeg bruger i afhandlingen. Som allerede nævnt er kapitlet skrevet med henblik på at introducere

Læs mere

{l(n^lh,nw. Utopia V: SituationsraPport for. institut. datalog'isk. ved. Kobenhavns universitet Sonner 1971

{l(n^lh,nw. Utopia V: SituationsraPport for. institut. datalog'isk. ved. Kobenhavns universitet Sonner 1971 {l(n^lh,nw Utopia V: SituationsraPport for datalog'isk institut ved Kobenhavns universitet Sonner 1971 ra \y u! (Det er tiffadt at udgive denne rapport som bog (uend"ret e11er bearbejd.et) endog uden angivefse

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

El- : FAGKRITIK/OPGAVER V

El- : FAGKRITIK/OPGAVER V TEKBTER I EN IIRITIBK PSYKOLOGI FORAR 1987 - JANUAR 1990 N0GLE POR TUDDELING: El- : FAGKRITIK/OPGAVER V KOLLEKTIVE FORFORMER INCL. UDKAST / FORUM KP 1 FORAR 87 D1- : FAGPOLITIK (fag/rbd. pæd, Studenterhuset,

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Natursyn som felt? Marianne Høyen

Natursyn som felt? Marianne Høyen Natursyn som felt? Marianne Høyen I denne artikel vil jeg diskutere, hvordan man kan undersøge natursyn som et felt. Den feltskitse, der bliver diskussionens resultat, vil efterfølgende, i et senere forskningsarbejde,

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

Det moderne arbejde. Kulturelle og institutionelle forandringer af arbejdet i den danske tekstilindustri 1895 1940. Lars K.

Det moderne arbejde. Kulturelle og institutionelle forandringer af arbejdet i den danske tekstilindustri 1895 1940. Lars K. Det moderne arbejde Kulturelle og institutionelle forandringer af arbejdet i den danske tekstilindustri 1895 1940 Lars K. Christensen Denne afhandling er indleveret til forsvar for ph.d.-graden ved det

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Den sociale konstruktion af stofmisbrug.

Den sociale konstruktion af stofmisbrug. 1 Morten Nissen Den sociale konstruktion af stofmisbrug. Foredrag til Koldkjærgårdseminar i CRF oktober 1997 ndledning Jeg er meget glad for at få lov til at holde dette foredrag for jer, selvom jeg ikke

Læs mere

4.2 Plattedamernes strejke 1972/73... 48 Plattedamerne måtte stå på egne ben... 49 Ud på arbejdspladserne... 51 Det har givet mig en hel masse...

4.2 Plattedamernes strejke 1972/73... 48 Plattedamerne måtte stå på egne ben... 49 Ud på arbejdspladserne... 51 Det har givet mig en hel masse... Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemfelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 5 1.4 En uddybning af problemformuleringen... 5 1.5 Design... 7 2. Teori og historiografi...

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde en introduktion og forskningsoversigt

Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde en introduktion og forskningsoversigt Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde - en introduktion og forskningsoversigt arbejdsnotat Svend Aage Andersen lektor, mag. art., lic. phil. 2007 Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv

Læs mere

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Så mange beretninger, så mange spørgsmål

Så mange beretninger, så mange spørgsmål Så mange beretninger, så mange spørgsmål Kirsten Folke Harrits Så mange beretninger, så mange spørgsmål Arbejderes livshistoriske fortællinger som læreproces Husets Forlag 2002 by Kirsten Folke Harrits

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

1. Mundtlig kommunikation

1. Mundtlig kommunikation 1. MUNDTLIG KOMMUNIKATION 9 1. Mundtlig kommunikation Pernille Frisch Introduktion A. Hvad er kommunikation? B. Kommunikationens svære kunst C. Ansvarlig kommunikation D. Transaktionsanalyse E. Konflikthåndtering

Læs mere

Den arbejdsløse akademiker

Den arbejdsløse akademiker Den arbejdsløse akademiker - En kritisk analyse af ledige akademikeres anerkendelsesvilkår Roskilde Universitetscenter Integreret speciale i Socialvidenskab/Filosofi og Videnskabsteori Januar 2012 Vejledere:

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare

Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare Paper til Samhällets Diskurser i Stockholm, 18-21/10 2001 Arbejdsgruppe 2: Medier og politik Maja Horst mh.lpf@cbs.dk Institut

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

En klassiker død eller levende?

En klassiker død eller levende? Hans Henrik Bruun En klassiker død eller levende? Hvad skal vi med Max Weber i dag? Denne artikel af Hans Henrik Bruun er baseret på hans tiltrædelsesforelæsning i november 2003 som adjungeret professor

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 7, december 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Det har været et spændende år. Specielt for folkeskolen. Lidt

Læs mere

Den pædagogiske og didaktiske betydning af autencitetsbegrebet set i lyset af livsoplysningens eksistenstænkning.

Den pædagogiske og didaktiske betydning af autencitetsbegrebet set i lyset af livsoplysningens eksistenstænkning. Den pædagogiske og didaktiske betydning af autencitetsbegrebet set i lyset af livsoplysningens eksistenstænkning og erfaringspædagogikkens kritiske tænkning Kandidatafhandling, cand.pæd. Danmarks Pædagogiske

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

En kritisk diskursanalyse

En kritisk diskursanalyse En kritisk diskursanalyse - som strategi til forandringskommunikation Speciale? Kommunikation? Roskilde Universitetscenter? November 2004 Udarbejdet af? Søren Bom? Mads Tamborg Hansen? Gitte Grønlund Rasmussen

Læs mere