Udvalget for Erhverv og Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Erhverv og Kultur"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger:

2 Udvalget for Erhverv og Kultur, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 243. Til efterretning Til orientering Budget for Udvalget for Erhverv og Kultur Udvidelsesforslag fra Udvalget for Erhverv og Kultur Status på Haderslev Bymuseum og udstilling Turisme i Aarøsund - Det videre forløb Udvikling af Vojens Lufthavn Gram Slot og samarbejdsaftaler i forbindelse med Kulturarvstrategien Etablering af Idrætsklasser på Hjortebroskolen Indstilling af nyt navn til Haderslev Idrætscenter og centerområde Udviklingscenter Haderslev: Regnskab Danmarks Biblioteksforening Gram Squash Klub - lokaletilskud Eventuelt

3 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Til efterretning DIGIEJ / 06/17018 Biblioteksforeningen fremsender invitation til konferencen "Ung 2.0" en konference om unge, kultur og biblioteket. Konferencen afholdes 14. september 2007 i Ridehuset i Næstved. Se evt. mere på adressen Kommunernes Revision A/S fremsender rapporten "Forventninger til offentlig-privat samarbejde i det nye kommunale Danmark". Kommunernes Revisions tænketank i offentligt-privat samarbejde. Se evt. mere på adressen Haderslev Handelsskole fremsender "Handelsskole info13. årgang, nr. 3, juni 2007". KL fremsender oplysningspjecen "Vækst og beskæftigelse - kommunernes bidrag til at nå Lissabon-strategiens mål". Se evt. mere på adressen Sønderjydsk Idræt nr. 3/2007. Se evt. mere på adressen Film # 58 - juni 2007 / 9. årgang. Museum Sønderjylland fremsender referat fra bestyrelsesmøde i Museum Sønderjyllands bestyrelse 14. juni Kulturelle Samråd i Danmark fremsender nyhedsmail nr. 4/2007 hvoraf det bl.a. fremgår, at man stadig kan nå at tilmelde sig landskonferencen Konferencen finder sted i Haderslev den september. Se evt. mere på adressen Miljøministeriet / Skov- og Naturstyrelsen fremsender orientering om lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændringer af lov og planlægning (revision af detailhandelsbestemmelserne). Se evt. den samlede planlov på adressen og ministerens besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og andet fra udvalgets behandling af lovforslaget på Referat af bestyrelsesmøde i UCH 19. juni Region Sønderjylland - Schleswig fremsender referat af bestyrelsesmøde 23. april Ligeledes fremsender Region Sønderjylland - Schleswig revideret referat af bestyrelsesmødet 23. april.

4 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 358 Forsknings- og Innovationsstyrelsen fremsender folderen "videnspiloter - nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder. Pjecen kan ses på adressen UCH fremsender forespørgsel vedrørende Haderslev som børnevenlig kommune. Kopi af Haderslev Kommunale Musikskoles ansøgning til Kunstrådet om midler til styrket talentudvikling (musik). South Denmark European Office fremsender referat af bestyrelsesmøde 13. juni. Bygningskultur Danmark fremsender eksempler på kommuner, som har brugt kulturarven til at skabe udvikling. Dansk Skuespillerforbund fremsender undersøgelse om økonomisk tilskud til teatervirksomhed. Undersøgelsen kan hentes på Foreningen Småøernes Aktionsgruppe er dannet på en stiftende generalforsamling den 10. juni Claus Steen Madsen, Kalundborg Kommune, er udpeget til at repræsentere en offentlig myndighed i Småøernes Aktionsgruppe. Såfremt der ikke modtages bemærkninger inden 16. juli 2007 anses udpegningen som godkendt af kommunerne. Team Danmark fremsender PULS 06, juli Kommunernes Revision A/S og KMD fremsender Forventninger til offentligt-privat samarbejde i det nye kommunale Danmark. Rambøll fremsender Imorgen tema by. AKF fremsender årsberetning 06. Lokale- & Anlægsfondens skriftrække fremsender Idrættens største arenaer fra OL til hverdag. Taget til efterretning Til orientering DIGIEJ / 06/17018

5 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 359 Orientering vedrørende bestyrelsesarbejde. Magasinet Sceneliv - udgivet af Dansk Skuespillerforbund. VisitDenmark - årsberetning Danmarks Biblioteker nr. 4, udgivet af Danmarks Biblioteksforening Ny Viden nr. 6, juni udgivet af Syddansk Universitet Henvendelse fra Bane-Huset vil blive optaget på dagsordenen til næste udvalgsmøde. Invitation til konference på Sandbjerg Gods blev udleveret Budget for Udvalget for Erhverv og Kultur DIBITW / 07/11194 Udvalget for Erhverv og Kultur behandlede på sit møde den 25. juni 2007 udvalgets eget budgetforslag for Det fortløbende budgetarbejde har givet anledning til enkelte yderligere korrektioner af udvalgets budget. Disse budgetkorrektioner bedes udvalget behandle forud for fremsendelse til yderligere behandling i Økonomiudvalget. Ovennævnte budgetkorrektioner er beskrevet sidst i bilag A2, som indeholder samtlige budgetkorrektioner for Udvalget for Erhverv og Kultur fra budgetoplægget i maj og frem til dags dato. Materialet indeholder desuden en opdateret version af bilag A1, som er den samlede taloversigt over udvalgets budgetforslag Økonomiske forhold I forhold til udvalgets behandling af budgettet på mødet i juni 2007 er der kommet yderligere merudgifter på 1,298 mio. kr. til, således at udvalget totalt har merudgifter på 2,946 mio. kr. i forhold til det udmeldte budgetoplæg. Af de 1,298 mio. kr. skyldes 0,709 mio. kr. flytninger mellem udvalg, og 0,589 mio. kr. er nødvendige budgettilpasninger.

6 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 360 Procedure Udvalget for Erhverv og Kulturs behandling af de yderligere korrektioner til budget fremsendes efterfølgende til Intern Service - Økonomiafdelingen, som koordinerer den videre bearbejdning og fremsendelse af de enkelte udvalgs budgetbidrag til Økonomiudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Stabs- og projektkonsulenten i Erhvervs- og Kulturservice Bilag A1 skema til primo august 2007 (356063) A2 skema til primo august 2007 (356064) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Udvalget for Erhverv og Kultur godkender de yderligere budgetbidrag for 2008 og overslagsårene Godkendt som indstillet. Der arbejdes videre med sagen på de næste møder Udvidelsesforslag fra Udvalget for Erhverv og Kultur DIKILE / 07/11396 Jf. den politisk godkendte økonomiske tidsplan skal hvert udvalg fremlægge sine udvidelses-/reduktionsforslag til budgetforslaget på budgetseminaret den 23. august Præsentationen varetages af udvalgsformanden. Erhvervs- og Kulturservice har udarbejdet en række ikke-prioriterede udvidelsesforslag (se bilag), som udvalget bedes drøfte, samt tage stilling til hvilke forslag, der skal præsenteres på budgetseminaret den 23. august Erhvervs- og Kulturservice gør opmærksom på, at udvidelsesforslaget vedr. nyt arkivmagasin til Historisk Arkiv er en meget akut og derfor nødvendig investering, som vurderes at skulle have 1. prioritet, samt at der i det til Økonomiudvalget fremsendte driftsbudget allerede er indarbejdet årlige udgifter til driften af magasinet.

7 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 361 Tovholder/informationsansvarlig Stabs- og projektkonsulenten i Erhvervs- og Kulturservice Bilag Bilag 2: Beskrivelse af forslag til budgetudvidelser til budget (334287) Bilag 2.a: Taloversigt vedr. forslag til budgetudvidelser (328883) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget beslutter hvilke af de udarbejdede udvidelsesforslag, der skal præsenteres af udvalgsformanden på budgetseminaret den 23. august Drøftet. Prioriteringer foretaget Status på Haderslev Bymuseum og udstilling. DIJMHA / 03/445 Udvalget for Erhverv og Kultur behandlede på mødet den 25. juni 2007 anlægsregnskabet for Haderslev Bymuseum, som viste et mindre forbrug på kr. Disse midler foreslås overført til Museum Sønderjylland til den fortsatte udvikling af udstillingen i bymuseet samt den internetbaserede del af udstillingen. Museum Sønderjylland har fremsendt status for Haderslev Bymuseum pr. 1. august, hvori der redegøres nærmere for udstillingsdelen. På nær kælderen er den fysiske udstilling på plads som planlagt, efter at den internet- baserede del af økonomiske årsager i første omgang måtte pilles ud af projektet. På grund af det fugtige klima i kælderen er den planlagte udstilling endnu ikke fuldt indrettet. Rummet er ganske enkelt så fugtigt, at plancher, genstande etc. ville tage skade af at være placeret her, og museet foreslår at man etablerer en affugter, så fugtighedsprocenten kan komme under de tilrådelige 50%. Når fugtighedsprocenten er nede på et fornuftigt niveau, vil den planlagte udstilling om byens fysiske udvikling fra ældre middelalder til i dag blive opbygget.

8 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 362 Den internetbaserede formidling af Haderslevs bygningskultur blev som bekendt ikke til noget p.g.a. manglende finansiering. Kulturarvsstyrelsen ønskede ikke at bevilge støtte til udvikling af it- programmer frem for egentlig formidling. I korthed gik projektet ud på, at man via computere på Bymuseet, men naturligvis også hjemmefra, skulle kunne gå ind på konkrete adresser i byen og her finde alle oplysninger om den enkelte bygning. Hertil var planen også at opbygge en større database om byens historie i al almindelighed. IT- udviklingen sker meget hurtigt, og en del af de grundlæggende programmer er siden etableret eller er i gang med at blive det for andre midler. Der går ikke lang tid før den såkaldte backend-del af computersystemet vil kunne erhverves for helt andre midler end de oprindeligt skitserede. Museet ønsker derfor, ved hjælp af en IT- kyndig akademiker og museets egen grafiker, at opbygge et eksempel på, hvordan hele internetdelen kan tage sig ud i den endelige udformning. Eksemplet skal omfatte området fra Domkirken via Slotsgade til Hansborg Slot, og skal rumme alle tilgængelige oplysninger om de eksisterende såvel som nedrevne huse i området. Eksemplet skal danne udgangspunkt for en ny ansøgning til Kulturarvsstyrelsen, hvorefter man håber at kunne opnå støtte til den samlede internetløsning. Ibrugtagningen af huset har endvidere medført, at der skal etableres yderligere belysning ved trappen til kælderen samt 1. sal - a.h.t. rengøring og sikkerhed for gangbesværede. Dette søges der også om. Økonomiske forhold Haderslev Museum har opstillet følgende budget for det resterende arbejde: Affugter og montering (kælderen) Resterende belysning i trappegang incl. montering Rist i brønd i gårdhave EDB-kyndig akademiker projektansat i 3 mdr I alt Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalg samt Byråd.

9 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 363 Tovholder/informationsansvarlig Kultur - og fritidschef Jørn Mejer Bilag Status på Haderslev Bymuseum - august 2007 (356859) Indstilling Erhvervs- og kulturservice indstiller at, der bevilges et tilskud til den resterende del af udstillingsopbygningen, svarende til det ikke- forbrugte beløb i.f.t. byggeregnskabet for Haderslev Bymuseum ( kr.) at sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling Godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet Turisme i Aarøsund - Det videre forløb DIKILE / 07/4158 Med anbefaling fra Udvalget for Erhverv og Kultur godkendte byrådet den 28. juni 2007 en vision for turismen i Aarøsund med henblik på gennemførelse af en offentlighedsperiode og et borgermøde. Offentlighedsperioden løber fra 1. august til den 26. september 2007, og borgermødet er nu fastlagt til den 10. september I en tidligere sag "Udvikling af turisme i Aarøsund - ansøgning til VisitDenmark" fra den 14. maj 2007 bevilligede Udvalget for Erhverv og Kultur kr. til det videre visionsarbejde - herunder gennemførelse af en arkitektkonkurrence. De kr. bevilligede udvalget fra udviklingspuljen under forudsætning af, at VisitDenmark også bevilligede kr. til projektet. Projektet i Aarøsund blev imidlertid ikke udpeget som en af de destinationer, som VisitDenmark ville støtte med henblik på at skabe en superhelårsdestination. Som konsekvens heraf har Erhvervs- og Kulturservice udarbejdet et fornyet oplæg til den videre proces. Det nye oplæg indeholder et konkret forslag til, hvordan visionen for turismen i Aarøsund kan blive visualiseret. Se bilag. I stedet for en egentlig arkitektkonkurrence anbefaler Erhvervs- og Kulturservice, at vi inviterer to arkitektfirmaer til at komme med hver et idéforslag, som visualiserer visionsforslaget. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler denne fremgangsmåde, idet den er lettere håndterbar og mindre ressourcekrævende.

10 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 364 Forslaget til det videre forløb indbefatter også, at der udpeges to politiske repræsentanter fra Udvalget for Erhverv og Kultur til projektgruppens videre arbejde, herunder udpegning af det bedste ideforslag. Økonomiske forhold I medsendte notat er der fremlagt et forslag til proces og budget for det videre forløb. Forslaget forudsætter at Udvalget for Erhverv og Kultur fastholder deres tilsagn om kr. i støtte til projektet, uanset at der ikke blev opnået tilsagn om støtte fra VisitDenmark. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 13. august 2007 Tovholder/informationsansvarlig Kim Ledel Bilag Forslag til det videre forløb - Aarøsund (342595) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller: at Erhvervs- og Kulturservice har bemyndigelse til at indhente ideforslag til realisering af visionen for turismen i Aarøsund på ovennævnte vilkår uden yderligere politisk godkendelse. at Udvalget for Erhverv og Kultur udpeger to medlemmer fra udvalget, som deltager i projektgruppens videre arbejde. at Udvalget for Erhverv og Kultur fastholder deres tilsagn om kr. i støtte til projektet, uanset at der ikke blev opnået tilsagn om støtte fra VisitDenmark. Godkendt som indstillet. Udvalget udpegede Jens Chr. Gjesing, Kim Quist, Uwe Jessen og Allan Emiliussen til projektgruppens videre arbejde.

11 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Udvikling af Vojens Lufthavn DIERBA / 06/13271 Udvalget for Erhverv og kultur har tidligere bevilget kr. af udvalgets udviklingspulje til at undersøge potentialet for udvikling af Vojens Lufthavn styret af et 17 stk.4 -udvalg. Denne del af arbejdet er nu afsluttet, men i stedet for en udbygning af hangarfaciliteterne på egen grund anbefales en alternativ mulighed for at udbygge samarbejdet med Flyvestation Skrydstrup. Forslaget kan læses i vedlagte "Notat om udvidet samarbejde mellem Forsvaret og Vojens Lufthavn", og det nedsatte 17 stk.4-udvalg har konkluderet, at det kræver yderligere undersøgelser. Afrapportering fra konsulentfirmaet ScanAvia fra maj og juni 2007 er vedlagt som bilag. Økonomiske forhold Som nævnt anbefaler Erhvervs- og Kulturservice, at Udvalget for Erhverv og Kultur bevilger yderligere kr. fra udviklingspuljen til udvikling af Vojens Lufthavn i form af et udbygget samarbejde med Flyvestation Skrydstrup. Inden en eventuel bevilling til projekt Vojens Lufthavn er der kr. i udviklingspuljen. Procedure Sagen behandles af Udvalget for Erhverv og Kultur den 13. august Tovholder/informationsansvarlig Erhvervs- og udviklingschef Erik Bay. Bilag Præsentation af design og budgetforslag (341107) Design & budgetoverslag for Vojens Lufthavn.pdf (338322) Endeligt Udkast - Udvikling af Vojens Lufthavn.pdf (317057) Vurdering af ansøgning til udviklingspuljen- Vojens Lufthavn (356474) Notat om udvidet samarbejde med Forsvaret (355913) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller at der bevilges yderligere kr. af udvalgets udviklingspulje til udarbejdelse af en forretningsplan forud for en aftale om et udvidet samarbejde med Flyvestation Skrydstrup

12 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 366 Godkendt. Udvalget bevilligede kr. til udarbejdelsen af en forretningsplan forud for indgåelse af et evt. udvidet samarbejde med Flyvestation Skrydstrup Gram Slot og samarbejdsaftaler i forbindelse med Kulturarvsstrategien DISOKK / 07/2243 Erhvervs- og Kulturservice har på baggrund af behandlingen i Udvalget for Erhverv og Kultur den 29. maj 2007 om indgåelse af en udviklingsog formidlingsaftale i forbindelse med Kulturarvsprojektet og Gram Slot haft en fornyet kontakt med ejerne af Gram Slot og vurderet på de juridiske og resultatmæssige forhold i forbindelse med indgåelse af et samarbejde mellem Gram Slot og Haderslev Kommune. Udvalget udtalte den 29.maj 2007 en positiv indstilling til projektet, men udvalget kunne ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til, om der kan bevilges et tilskud på 1.million kr. årligt. Udvalget ønskede, at de juridiske og de formelle rammer skulle afklares yderligere. Der har været drøftet flere muligheder med selskabsdannelse som en af mulighederne. Selskabsdannelse har den fordel, at det er forholdsvis let at beskrive og fastlægge deltagernes bidrag og det aftalemæssige grundlag og de formelle rammer for arbejdet, men der er mellem Gram Slot og Erhvervs- og Kulturservice enighed om, at en etablering af en selskabsstruktur ikke nødvendigvis indeholder de frihedsgrader og det udviklingsincitament og -potentiale, som er ønsket fra begge sider. Der er enighed om, at to i princippet selvstændige parter, der mødes i et forpligtende og udfordrende samarbejde - i nogle situationer med yderligere samarbejdsparter tilknyttet - vil kunne udgøre det mest frugtbare og kreative miljø for idéudvikling og nyskabelse i den konkrete situation. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler på denne baggrund, at udviklings- og formidlingsaftalen opdeles i to selvstændige aftaler ud fra ønsket om at indgå klare aftaler om udviklingsaspektet i forhold til Kulturarvsstrategien og med henblik på meget konkret at kunne forholde sig til de aktuelle formidlingsopgavers art, indhold og antal i forhold til et aftalt aktivitetsniveau. Se vedhæftede bilag. Økonomiske forhold Virkeliggørelsen af Kulturarvsstrategiens vision og handlinger vil blandt andet betyde store kommunale investeringer i de kommende år. De direkte kommunale investeringer udgør dog kun en lille del af de

13 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 367 samlede investeringer, som primært vil handle om private investeringer. Men i startfasen vil kommunale investeringer i form af penge og viden og arbejdskraft være en nødvendig forudsætning. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at såvel udvalgets udviklingspulje som byrådets visionspulje bidrager til virkeliggørelsen af samarbejdsaftalerne, tidsmæssigt begrænset til 31. december Den samlede kommunale investering vil for hele perioden udgøre 2,5 millioner kr. I forhold til udvalgets udviklingspulje henvises til notat angående Vurdering af ansøgning til udviklingspuljen - Gram Slot og Kulturarv. Der henvises til bilag. Inden mødet udgør restbeløbet i udvalgets visionspulje ,-kr. Det vil indgå i aftalerne, at der skal søges opnået eksempelvis EUtilskud, støtte fra vækstforum mm og at eventuel støtte herfra vil kunne reducere i den kommunale udgift. Personalemæssige forhold Såvel udviklings- som formidlings- og aktivitetsaftalen vil forudsætte, at der skal afsættes betydelige personalemæssige ressourcer til området, og der vil være tale om personaleressourcer fra de fleste serviceområder, men med hovedvægten lagt på Erhvervsog Kulturservice og Teknik og Miljø. Det er Erhvervs- og Kulturservice vurdering, at der uanset en eventuel aftaleindgåelse skal afsættes betydelige ressourcer på området, og at en aftaleindgåelse på fornem vis vil kunne støtte op omkring den nødvendige fremtidige indsats i forhold til nyttiggørelsen af Kulturarven. Der vil være en betydelig synergi-effekt på området. Juridiske aspekter Inden endelig politisk godkendelse af samarbejdsaftalerne, skal de forelægges for tilsynsmyndigheden (Statsforvaltningen) med henblik på godkendelse. Procedure Samarbejdsaftalerne kan godkendes i Udvalget for Erhverv og Kultur. Tilskud fra Byrådets visionspulje forudsætter behandling i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Plan- og Projektkonsulent Søren Klint Kistorp Bilag Fortsat samarbejde omkring Kulturarven og KUAS (332872) Vurdering af ansøgning til udviklingspuljen - Gram Slot og Kulturarv (335761) Gram Slot og samarbejdsaftaler (336688) Formidlings- og aktivitetsaftale i forbindelse med Kulturarve (356370) Samarbejdsaftale - Gram Slot og E og K-udvalget (355881)

14 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 368 Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at der med udgangspunkt i Kulturarvsstrategien og visionen for Gram Slot indgås såvel en udviklingsaftale og en formidlings- og aktivitetsaftale mellem Haderslev Kommune og Gram Slot at begge aftaler indgås som et forsøg, foreløbig med en varighed frem til 31.december 2009 at den beløbsmæssige ramme for begge aftaler under et begrænses til maks. ½ million kr. i 2007 og 1 million kr. i henholdsvis 2008 og Eventuelle tilskud fra eksempelvis EU vil kunne reducere i den direkte kommunale udgift. at udvalget bevilliger 1.25 million kr. fra udvalgets udviklingspulje, fordelt med ,- kr. i 2007 samt ,- kr. for hvert af årene 2008 og at aftalerne forudsætter tilsynsmyndighedens (Statsforvaltningens) godkendelse at de endelige aftaler forelægges til udvalgets godkendelse og at stillingtagen til medfinansiering fra Byrådets visionspulje fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Bent K. Andersen Fraværende: Ingen Udvalget godkendte principielt de beskrevne rammer og forventer de endelige aftaler fremlagt til august. Supplerende sagsfremstilling til mødet den 13. august Der foreligger nu de ønskede forslag til samarbejdsaftaler for henholdsvis udviklingsdelen og for formidlings- og aktivitetsdelen. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at samarbejdsaftalerne godkendes. Godkendt. Udvalget udpegede dog 3 repræsentanter fra udvalget, Jens Chr. Gjesing, Allan Emiliussen og Kim Quist.

15 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Etablering af Idrætsklasser på Hjortebroskolen DIKIFK / 07/9523 Haderslev Kommune har i januar 2007 indgået en 4-årig samarbejdsaftale med Team Danmark. Et af aftalepunkterne omhandler etablering af en eller flere idrætsskoler i aftaleperioden. På den baggrund har en arbejdsgruppe udarbejdet en projektbeskrivelse om etablering af Idrætsklasser på Hjortebroskolen. Idrætsklasserne etableres i klasse som et ekstra spor, således at Hjortebroskolen med opstart af projektet får 3 spor i overbygningen. I projektbeskrivelsen peges der på følgende udvalgte idrætsgrene for projektet: fodbold, både drenge og piger ishockey svømning golf håndbold badminton basket. Samarbejdsaftalen med Team Danmark er politisk forankret i Erhvervs- og Kulturudvalget, men etablering af Idrætsklasserne vil, i forhold til både opstart og drift, blive et fælles projekt mellem Erhvervs- og Kulturudvalget og Børn- og Familieudvalget. Til uddybning af punktet er følgende bilag vedlagt: "Projektbeskrivelse af Idrætsklasser" og "Udvidet status på eliteidrætsprojektet". Der vedlægges tillige invitation til studietur "Esbjergs Eliteidrætsklasser" (kun som papir-bilag). Økonomiske forhold Vedrørende de økonomiske forhold, skelnes der mellem: 1. udgifter til udvikling og opstart af Idrætsklasserne, og 2. udgifter til drift af Idrætsklasserne i 2008 og Udgifterne under punkt 1., i alt kr., foreslås afholdt af Erhvervs- og Kulturudvalgets Udviklingspulje. Udgifterne under punkt 2., i alt maksimalt kr., søges for år 2008 og 2009 afholdt af Byrådets Visionspulje. Personalemæssige forhold Ser man på Idrætsklasseprojeket helt isoleret, vil projektet betyde at skolen skal have 5 nye lærerstillinger fra august Hvordan samtlige skolers normeringsbehov vil se ud for skoleåret

16 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side /2009, kan der imidlertid ikke siges noget om på nuværende tidspunkt. Men bliver skolernes behov for lærernormeringer mindre for skoleåret 2008/2009 end skoleåret 2007/2008, kan behovet for normeringer til Idrætsklasseprojektet blive mindre end 5 ekstra lærerstillinger. Procedure Sagen behandles politisk som følger: Erhvervs- og Kulturudvalget den 13. august 2007 Børn- og Familieudvalget den 14. august 2007 Økonomiudvalget den 15. august 2007 Byrådet den 30. august Tovholder/informationsansvarlig Kia Fog Kristensen Bilag Udvidet status på eliteidrætsprojektet (336095) Projektbeskrivelse Idrætsklasser (329840) Vurdering af ansøgning til udviklingspuljen - Idrætsklasser på Hjortebroskolen (357594) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice og Børn- og Familieservice indstiller: at Udvalget for Erhverv og Kultur bevilliger kr. fra udvalgets udviklingspulje til opstart af Idrætsklasserne. At Udvalget for Erhverv og Kultur og Udvalget for Børn og Familie videresender sagen med anbefaling om: at Byrådet i 2008 disponerer maksimalt kr. fra Visionspuljen til drift af Idrætsklasser på Hjortebroskolen at Byrådet i 2009 disponerer maksimalt kr. fra Visionspuljen til drift af Idrætsklasser på Hjortebroskolen Godkendt som indstillet. Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

17 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Indstilling af nyt navn til Haderslev Idrætscenter og centerområde DIJSME / 06/14180 Der er sat fokus på en udvikling for Haderslev Idrætscenter og det omkringliggende centerområdet fra Christiansfeldvej/Gymnasiestien til den fjerneste boldbane og BMX-banen ved Louisevej. Området omkring Haderslev Idrætscenter blev afprøvet, kendt og godkendt under Landsstævne 2006, og mange har spået hele området store potentialer og mange nye muligheder for aktivitetsudvidelser. Haderslev Kommune ønsker med det igangsatte udviklingsprojekt at sikre en fornuftig og fremtidssikret udvikling for hele området, hvor der skal være fokus på idræt og fritid. Området er primært et idrætsområde, men rummer mange andre muligheder indenfor kulturen her kan blandt andet nævnes koncerter, teaterforestillinger, kongresser, udendørs udstillinger m.m. Siden indvielsen og navngivningen af Haderslev Idrætscenter i 2001 har det nuværende navn været forbundet med de indendørs faciliteter. Med udvidelsen af fokusområdet og som led i en stærkere markedsføring af hele centerområdet har der i udviklingsprojektet været et stærkt ønske om et navneskifte af hele centerområdet. Det nye navn skal signalere de mangfoldige muligheder og store potentiale, som området indeholder såvel gamle som nye og inde som ude. Navnet må ikke på nogen måder være begrænsende for anvendelsen. Navnet skal opfylde flere kriterier som fx: kort, let og mundret at sige let at huske og genkende signalere fokus på IDRÆT, kultur og oplevelser inden- og udendørs aktiviteter tilpas storslået og skal hurtigt kunne forbindes med Haderslev ikke en kopi af lignende steder i landsdelen klar visuel identitet der vil brande centret langt ud over kommunens grænser ledigt på nettet som led i markedsføringen Idrætscentrets forretningsudvalg har på møder i marts og maj behandlet sagen og har med baggrund i ovenstående bedt centerområdets brugere fremkomme med gode forslag til et evt. nyt navn. Dette har været gennemført i marts/april måned Følgende forslag indkom: Forum Haderslev Haderslev Sportsarena Haderslev Idrætspark Haderslev Idræts- og Kulturcenter Haderslev Idrætscenter (fastholdelse af nuværende navn)

18 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 372 Forretningsudvalget har drøftet de indkomne forslag uden at finde én af disse oplagte jf. kriterierne for det nye navn. På den baggrund har Jørgen Smed bedt Olivander & Partners fremkomme med et bud på et nyt navn, efter grundig indføring i centrets værdigrundlag og vision. De er fremkommet med et forslag: KULTION.DK Haderslev Idræts- og Kulturcenter KULTION.DK skal markedsføres massivt og fremstå som det letgenkendelige navn for det nuværende Idrætscenter og hele centerområdet. Det stærkeste logo fås, når navn og logo er én og samme ting, hvorfor KULTION.DK også udgør det nye logo. Med.DK indbygget i navn og logo er den væsentligste markedsføring indbygget og brandes gratis hver gang navn og logo eksponeres. Kaldenavnet vil naturligt være KULTION uden.dk. Undertitlen Haderslev Idræts- og Kulturcenter er det fuldt dækkende navn, som fortæller hele historien, men det er for langt i daglig tale og markedsføring. Det medtages dog på skrift og alt layout. Det vedlagte powerpoint-bilag er en visuel præsentation og argumentation for det foreslåede navn. Forretningsudvalget har været forelagt det konkrete forslag, og har godkendt og anbefalet det forelagte forslag. I vedlagte bilag er gengivet nogle tilbagemeldinger fra forretningsudvalgets medlemmer. Økonomiske forhold Der vil i forbindelse med effektuering af en ny designmanual følge en række udgifter, der berettiges af en større og mere effektiv markedsføring, der sælger Haderslev Idrætscenter og centerområdet som et attraktivt sted for en bred vifte af arrangementer og daglig brug. Personalemæssige forhold - Juridiske aspekter - Procedure - Tovholder/informationsansvarlig Jørgen Smed, Projektmanager Haderslev Idrætscenter.

19 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 373 Bilag FU bemærkninger vedr. nyt forslag til navn for HIC (356724) Nyt navneforslag til HIC og Centerområde (356751) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Haderslev Idrætscenter og centerområdet får det nye navn: KULTION.DK, med undertitlen: Haderslev Idræts- og Kulturcenter. Udvalget besluttede at fastholde navnet "Haderslev Idrætscenter" Udviklingscenter Haderslev: Regnskab 2006 DIWIFE / 06/14928 UdviklingsCenter Haderslev har aflagt regnskab for Regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på kr. Egenkapitalen udgør herefter kr. Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Årets aktiviteter i UdviklingsCenter Haderslev fremgår af medsendte opfølgninger på udviklings- og serviceopgaver. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen Bilag Årsrapport for tiden (323034) Revisionsprotokollat af den vedr. Årsrapport for (323032) Udviklingsopgaver (Kort version) - maj 2006 til maj 2007 (323030) Serviceopgaver (Kort version) - maj 2006 til maj 2007 (323026) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at regnskabet tages til efterretning.

20 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 374 Godkendt som indstillet Danmarks Biblioteksforening DIKILE / 07/18134 Fredag den 22. juni deltog formanden, Jens Chr. Gjesing, direktør Willy Feddersen, bibliotekschef Per Månson og afdelingsleder Lars Dürr Thomassen i et møde med Danmarks Biblioteksforenings (DB) formand Vagn Ytte og næstformand Lone Knakkergaard. Mødet var en del af DBs turne til alle de nye kommuner og havde som formål dels at orientere om foreningen og dels at orientere sig om bibliotekssagen rundt i landet. Mødet gav anledning til en længere drøftelse af foreningens virke og Haderslev Kommunes engagement. På mødet blev der udleveret en mappe med materiale. Materialet er vedlagt. Willy Feddersen og Jens Christian Gjesing orienterer fra mødet. Økonomiske forhold Haderslev Kommune er medlem og kontingentet betales fra Haderslev Bibliotekernes budget. Tovholder/informationsansvarlig Per Månson Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning. Bent K. Andersen og Preben Holmberg yder arbejdet omkring Biblioteksforeningen særlig opmærksomhed.

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-09-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: I medfør af 20 stk. 5 i Styrelsesloven var Yrsa

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-09-2007 Mødested: Aarøsund Medborgerhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.40 Afbud: Allan Emilliussen. Fraværende: Uwe Jessen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 05-11-2007 Mødested: Mødelokale 1 Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

REFERAT B y r å d e t

REFERAT B y r å d e t REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-09-2007 Mødested: Gram Fritidscenter, Stadionvej 15, 6510 Gram Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:28 Afbud: Bent K. Andersen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur, 08-01-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-01-2007 Mødested: Gram Fritidscenter Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21.00 Afbud:, Morten Jørgensen og Allan Emiliussen Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 25-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent K. Andersen Fraværende: Uwe Jessen deltog ikke under

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-04-2009 Mødested: Bispen mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Børge Koch, Preben Holmberg, Birgit Sørensen og

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 24-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Formand og næstformand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Bevtoft Hallens Cafeteria Starttidspunkt: Kl. 20:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Preben Holmberg, Leif Pedersen, Allan Emiliussen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-09-2010 Mødested: Hansborg kl. 16:30 eller Sommersted Boldbaner kl. 17:00 Vestermarksvej 2, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 16:30 / Ordinært

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:25 Afbud: Bemærkninger: Der er afbud til mødet den 26. marts 2007 fra

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 26-11-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Ella Skjellerup forlod mødet kl.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 15-12-2009 Mødested: 218 Gram Fritidscenter Ungdomslederpris 2010 - Uddeling Starttidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:35 Afbud: Fraværende: Ella Skjellerup var fraværende under punkterne

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Tirsdag den 29-05-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Holger Eskildsen Fraværende: Uwe Jessen fraværende under

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-01-2008 Mødested: KFUM s klublokale, Kløvermarken 1, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Leif Pedersen i stedet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Leif Pedersen, Karsten Boe, John

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-12-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:25 Afbud: Børge Koch, Birgit Sørensen, John

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 14-09-2009 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Holger Eskildsen og Kim Qvist

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 22-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 17:45 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur, 22-01-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-12-2008 Mødested: 101 - Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen Fraværende:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 25-08-2008 Mødested: Mødeværelse 219 Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:55 Afbud: Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 28-08-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Afbud: Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 28-08-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 25-03-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Kim Quist Fraværende: Bemærkninger: Folkeoplysningsudvalget, 25-03-2008

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30. Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30. Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30 Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formanden 2. Behandling af ansøgninger 3.

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-05-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Jens Chr. Gjesing og Allan Emiliussen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd R e f e r a t Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. april 2006 Mødested: Lok. 219 - Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 16.00 Sluttidspunkt: Kl. 17.35 Udsendelsesdato: 26. april 2006 Bemærkninger: deltog

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere