Udvalget for Erhverv og Kultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Erhverv og Kultur"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger:

2 Udvalget for Erhverv og Kultur, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 243. Til efterretning Til orientering Budget for Udvalget for Erhverv og Kultur Udvidelsesforslag fra Udvalget for Erhverv og Kultur Status på Haderslev Bymuseum og udstilling Turisme i Aarøsund - Det videre forløb Udvikling af Vojens Lufthavn Gram Slot og samarbejdsaftaler i forbindelse med Kulturarvstrategien Etablering af Idrætsklasser på Hjortebroskolen Indstilling af nyt navn til Haderslev Idrætscenter og centerområde Udviklingscenter Haderslev: Regnskab Danmarks Biblioteksforening Gram Squash Klub - lokaletilskud Eventuelt

3 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Til efterretning DIGIEJ / 06/17018 Biblioteksforeningen fremsender invitation til konferencen "Ung 2.0" en konference om unge, kultur og biblioteket. Konferencen afholdes 14. september 2007 i Ridehuset i Næstved. Se evt. mere på adressen Kommunernes Revision A/S fremsender rapporten "Forventninger til offentlig-privat samarbejde i det nye kommunale Danmark". Kommunernes Revisions tænketank i offentligt-privat samarbejde. Se evt. mere på adressen Haderslev Handelsskole fremsender "Handelsskole info13. årgang, nr. 3, juni 2007". KL fremsender oplysningspjecen "Vækst og beskæftigelse - kommunernes bidrag til at nå Lissabon-strategiens mål". Se evt. mere på adressen Sønderjydsk Idræt nr. 3/2007. Se evt. mere på adressen Film # 58 - juni 2007 / 9. årgang. Museum Sønderjylland fremsender referat fra bestyrelsesmøde i Museum Sønderjyllands bestyrelse 14. juni Kulturelle Samråd i Danmark fremsender nyhedsmail nr. 4/2007 hvoraf det bl.a. fremgår, at man stadig kan nå at tilmelde sig landskonferencen Konferencen finder sted i Haderslev den september. Se evt. mere på adressen Miljøministeriet / Skov- og Naturstyrelsen fremsender orientering om lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændringer af lov og planlægning (revision af detailhandelsbestemmelserne). Se evt. den samlede planlov på adressen og ministerens besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og andet fra udvalgets behandling af lovforslaget på Referat af bestyrelsesmøde i UCH 19. juni Region Sønderjylland - Schleswig fremsender referat af bestyrelsesmøde 23. april Ligeledes fremsender Region Sønderjylland - Schleswig revideret referat af bestyrelsesmødet 23. april.

4 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 358 Forsknings- og Innovationsstyrelsen fremsender folderen "videnspiloter - nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder. Pjecen kan ses på adressen UCH fremsender forespørgsel vedrørende Haderslev som børnevenlig kommune. Kopi af Haderslev Kommunale Musikskoles ansøgning til Kunstrådet om midler til styrket talentudvikling (musik). South Denmark European Office fremsender referat af bestyrelsesmøde 13. juni. Bygningskultur Danmark fremsender eksempler på kommuner, som har brugt kulturarven til at skabe udvikling. Dansk Skuespillerforbund fremsender undersøgelse om økonomisk tilskud til teatervirksomhed. Undersøgelsen kan hentes på Foreningen Småøernes Aktionsgruppe er dannet på en stiftende generalforsamling den 10. juni Claus Steen Madsen, Kalundborg Kommune, er udpeget til at repræsentere en offentlig myndighed i Småøernes Aktionsgruppe. Såfremt der ikke modtages bemærkninger inden 16. juli 2007 anses udpegningen som godkendt af kommunerne. Team Danmark fremsender PULS 06, juli Kommunernes Revision A/S og KMD fremsender Forventninger til offentligt-privat samarbejde i det nye kommunale Danmark. Rambøll fremsender Imorgen tema by. AKF fremsender årsberetning 06. Lokale- & Anlægsfondens skriftrække fremsender Idrættens største arenaer fra OL til hverdag. Taget til efterretning Til orientering DIGIEJ / 06/17018

5 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 359 Orientering vedrørende bestyrelsesarbejde. Magasinet Sceneliv - udgivet af Dansk Skuespillerforbund. VisitDenmark - årsberetning Danmarks Biblioteker nr. 4, udgivet af Danmarks Biblioteksforening Ny Viden nr. 6, juni udgivet af Syddansk Universitet Henvendelse fra Bane-Huset vil blive optaget på dagsordenen til næste udvalgsmøde. Invitation til konference på Sandbjerg Gods blev udleveret Budget for Udvalget for Erhverv og Kultur DIBITW / 07/11194 Udvalget for Erhverv og Kultur behandlede på sit møde den 25. juni 2007 udvalgets eget budgetforslag for Det fortløbende budgetarbejde har givet anledning til enkelte yderligere korrektioner af udvalgets budget. Disse budgetkorrektioner bedes udvalget behandle forud for fremsendelse til yderligere behandling i Økonomiudvalget. Ovennævnte budgetkorrektioner er beskrevet sidst i bilag A2, som indeholder samtlige budgetkorrektioner for Udvalget for Erhverv og Kultur fra budgetoplægget i maj og frem til dags dato. Materialet indeholder desuden en opdateret version af bilag A1, som er den samlede taloversigt over udvalgets budgetforslag Økonomiske forhold I forhold til udvalgets behandling af budgettet på mødet i juni 2007 er der kommet yderligere merudgifter på 1,298 mio. kr. til, således at udvalget totalt har merudgifter på 2,946 mio. kr. i forhold til det udmeldte budgetoplæg. Af de 1,298 mio. kr. skyldes 0,709 mio. kr. flytninger mellem udvalg, og 0,589 mio. kr. er nødvendige budgettilpasninger.

6 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 360 Procedure Udvalget for Erhverv og Kulturs behandling af de yderligere korrektioner til budget fremsendes efterfølgende til Intern Service - Økonomiafdelingen, som koordinerer den videre bearbejdning og fremsendelse af de enkelte udvalgs budgetbidrag til Økonomiudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Stabs- og projektkonsulenten i Erhvervs- og Kulturservice Bilag A1 skema til primo august 2007 (356063) A2 skema til primo august 2007 (356064) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Udvalget for Erhverv og Kultur godkender de yderligere budgetbidrag for 2008 og overslagsårene Godkendt som indstillet. Der arbejdes videre med sagen på de næste møder Udvidelsesforslag fra Udvalget for Erhverv og Kultur DIKILE / 07/11396 Jf. den politisk godkendte økonomiske tidsplan skal hvert udvalg fremlægge sine udvidelses-/reduktionsforslag til budgetforslaget på budgetseminaret den 23. august Præsentationen varetages af udvalgsformanden. Erhvervs- og Kulturservice har udarbejdet en række ikke-prioriterede udvidelsesforslag (se bilag), som udvalget bedes drøfte, samt tage stilling til hvilke forslag, der skal præsenteres på budgetseminaret den 23. august Erhvervs- og Kulturservice gør opmærksom på, at udvidelsesforslaget vedr. nyt arkivmagasin til Historisk Arkiv er en meget akut og derfor nødvendig investering, som vurderes at skulle have 1. prioritet, samt at der i det til Økonomiudvalget fremsendte driftsbudget allerede er indarbejdet årlige udgifter til driften af magasinet.

7 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 361 Tovholder/informationsansvarlig Stabs- og projektkonsulenten i Erhvervs- og Kulturservice Bilag Bilag 2: Beskrivelse af forslag til budgetudvidelser til budget (334287) Bilag 2.a: Taloversigt vedr. forslag til budgetudvidelser (328883) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget beslutter hvilke af de udarbejdede udvidelsesforslag, der skal præsenteres af udvalgsformanden på budgetseminaret den 23. august Drøftet. Prioriteringer foretaget Status på Haderslev Bymuseum og udstilling. DIJMHA / 03/445 Udvalget for Erhverv og Kultur behandlede på mødet den 25. juni 2007 anlægsregnskabet for Haderslev Bymuseum, som viste et mindre forbrug på kr. Disse midler foreslås overført til Museum Sønderjylland til den fortsatte udvikling af udstillingen i bymuseet samt den internetbaserede del af udstillingen. Museum Sønderjylland har fremsendt status for Haderslev Bymuseum pr. 1. august, hvori der redegøres nærmere for udstillingsdelen. På nær kælderen er den fysiske udstilling på plads som planlagt, efter at den internet- baserede del af økonomiske årsager i første omgang måtte pilles ud af projektet. På grund af det fugtige klima i kælderen er den planlagte udstilling endnu ikke fuldt indrettet. Rummet er ganske enkelt så fugtigt, at plancher, genstande etc. ville tage skade af at være placeret her, og museet foreslår at man etablerer en affugter, så fugtighedsprocenten kan komme under de tilrådelige 50%. Når fugtighedsprocenten er nede på et fornuftigt niveau, vil den planlagte udstilling om byens fysiske udvikling fra ældre middelalder til i dag blive opbygget.

8 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 362 Den internetbaserede formidling af Haderslevs bygningskultur blev som bekendt ikke til noget p.g.a. manglende finansiering. Kulturarvsstyrelsen ønskede ikke at bevilge støtte til udvikling af it- programmer frem for egentlig formidling. I korthed gik projektet ud på, at man via computere på Bymuseet, men naturligvis også hjemmefra, skulle kunne gå ind på konkrete adresser i byen og her finde alle oplysninger om den enkelte bygning. Hertil var planen også at opbygge en større database om byens historie i al almindelighed. IT- udviklingen sker meget hurtigt, og en del af de grundlæggende programmer er siden etableret eller er i gang med at blive det for andre midler. Der går ikke lang tid før den såkaldte backend-del af computersystemet vil kunne erhverves for helt andre midler end de oprindeligt skitserede. Museet ønsker derfor, ved hjælp af en IT- kyndig akademiker og museets egen grafiker, at opbygge et eksempel på, hvordan hele internetdelen kan tage sig ud i den endelige udformning. Eksemplet skal omfatte området fra Domkirken via Slotsgade til Hansborg Slot, og skal rumme alle tilgængelige oplysninger om de eksisterende såvel som nedrevne huse i området. Eksemplet skal danne udgangspunkt for en ny ansøgning til Kulturarvsstyrelsen, hvorefter man håber at kunne opnå støtte til den samlede internetløsning. Ibrugtagningen af huset har endvidere medført, at der skal etableres yderligere belysning ved trappen til kælderen samt 1. sal - a.h.t. rengøring og sikkerhed for gangbesværede. Dette søges der også om. Økonomiske forhold Haderslev Museum har opstillet følgende budget for det resterende arbejde: Affugter og montering (kælderen) Resterende belysning i trappegang incl. montering Rist i brønd i gårdhave EDB-kyndig akademiker projektansat i 3 mdr I alt Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalg samt Byråd.

9 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 363 Tovholder/informationsansvarlig Kultur - og fritidschef Jørn Mejer Bilag Status på Haderslev Bymuseum - august 2007 (356859) Indstilling Erhvervs- og kulturservice indstiller at, der bevilges et tilskud til den resterende del af udstillingsopbygningen, svarende til det ikke- forbrugte beløb i.f.t. byggeregnskabet for Haderslev Bymuseum ( kr.) at sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling Godkendes og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet Turisme i Aarøsund - Det videre forløb DIKILE / 07/4158 Med anbefaling fra Udvalget for Erhverv og Kultur godkendte byrådet den 28. juni 2007 en vision for turismen i Aarøsund med henblik på gennemførelse af en offentlighedsperiode og et borgermøde. Offentlighedsperioden løber fra 1. august til den 26. september 2007, og borgermødet er nu fastlagt til den 10. september I en tidligere sag "Udvikling af turisme i Aarøsund - ansøgning til VisitDenmark" fra den 14. maj 2007 bevilligede Udvalget for Erhverv og Kultur kr. til det videre visionsarbejde - herunder gennemførelse af en arkitektkonkurrence. De kr. bevilligede udvalget fra udviklingspuljen under forudsætning af, at VisitDenmark også bevilligede kr. til projektet. Projektet i Aarøsund blev imidlertid ikke udpeget som en af de destinationer, som VisitDenmark ville støtte med henblik på at skabe en superhelårsdestination. Som konsekvens heraf har Erhvervs- og Kulturservice udarbejdet et fornyet oplæg til den videre proces. Det nye oplæg indeholder et konkret forslag til, hvordan visionen for turismen i Aarøsund kan blive visualiseret. Se bilag. I stedet for en egentlig arkitektkonkurrence anbefaler Erhvervs- og Kulturservice, at vi inviterer to arkitektfirmaer til at komme med hver et idéforslag, som visualiserer visionsforslaget. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler denne fremgangsmåde, idet den er lettere håndterbar og mindre ressourcekrævende.

10 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 364 Forslaget til det videre forløb indbefatter også, at der udpeges to politiske repræsentanter fra Udvalget for Erhverv og Kultur til projektgruppens videre arbejde, herunder udpegning af det bedste ideforslag. Økonomiske forhold I medsendte notat er der fremlagt et forslag til proces og budget for det videre forløb. Forslaget forudsætter at Udvalget for Erhverv og Kultur fastholder deres tilsagn om kr. i støtte til projektet, uanset at der ikke blev opnået tilsagn om støtte fra VisitDenmark. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 13. august 2007 Tovholder/informationsansvarlig Kim Ledel Bilag Forslag til det videre forløb - Aarøsund (342595) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller: at Erhvervs- og Kulturservice har bemyndigelse til at indhente ideforslag til realisering af visionen for turismen i Aarøsund på ovennævnte vilkår uden yderligere politisk godkendelse. at Udvalget for Erhverv og Kultur udpeger to medlemmer fra udvalget, som deltager i projektgruppens videre arbejde. at Udvalget for Erhverv og Kultur fastholder deres tilsagn om kr. i støtte til projektet, uanset at der ikke blev opnået tilsagn om støtte fra VisitDenmark. Godkendt som indstillet. Udvalget udpegede Jens Chr. Gjesing, Kim Quist, Uwe Jessen og Allan Emiliussen til projektgruppens videre arbejde.

11 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Udvikling af Vojens Lufthavn DIERBA / 06/13271 Udvalget for Erhverv og kultur har tidligere bevilget kr. af udvalgets udviklingspulje til at undersøge potentialet for udvikling af Vojens Lufthavn styret af et 17 stk.4 -udvalg. Denne del af arbejdet er nu afsluttet, men i stedet for en udbygning af hangarfaciliteterne på egen grund anbefales en alternativ mulighed for at udbygge samarbejdet med Flyvestation Skrydstrup. Forslaget kan læses i vedlagte "Notat om udvidet samarbejde mellem Forsvaret og Vojens Lufthavn", og det nedsatte 17 stk.4-udvalg har konkluderet, at det kræver yderligere undersøgelser. Afrapportering fra konsulentfirmaet ScanAvia fra maj og juni 2007 er vedlagt som bilag. Økonomiske forhold Som nævnt anbefaler Erhvervs- og Kulturservice, at Udvalget for Erhverv og Kultur bevilger yderligere kr. fra udviklingspuljen til udvikling af Vojens Lufthavn i form af et udbygget samarbejde med Flyvestation Skrydstrup. Inden en eventuel bevilling til projekt Vojens Lufthavn er der kr. i udviklingspuljen. Procedure Sagen behandles af Udvalget for Erhverv og Kultur den 13. august Tovholder/informationsansvarlig Erhvervs- og udviklingschef Erik Bay. Bilag Præsentation af design og budgetforslag (341107) Design & budgetoverslag for Vojens Lufthavn.pdf (338322) Endeligt Udkast - Udvikling af Vojens Lufthavn.pdf (317057) Vurdering af ansøgning til udviklingspuljen- Vojens Lufthavn (356474) Notat om udvidet samarbejde med Forsvaret (355913) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller at der bevilges yderligere kr. af udvalgets udviklingspulje til udarbejdelse af en forretningsplan forud for en aftale om et udvidet samarbejde med Flyvestation Skrydstrup

12 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 366 Godkendt. Udvalget bevilligede kr. til udarbejdelsen af en forretningsplan forud for indgåelse af et evt. udvidet samarbejde med Flyvestation Skrydstrup Gram Slot og samarbejdsaftaler i forbindelse med Kulturarvsstrategien DISOKK / 07/2243 Erhvervs- og Kulturservice har på baggrund af behandlingen i Udvalget for Erhverv og Kultur den 29. maj 2007 om indgåelse af en udviklingsog formidlingsaftale i forbindelse med Kulturarvsprojektet og Gram Slot haft en fornyet kontakt med ejerne af Gram Slot og vurderet på de juridiske og resultatmæssige forhold i forbindelse med indgåelse af et samarbejde mellem Gram Slot og Haderslev Kommune. Udvalget udtalte den 29.maj 2007 en positiv indstilling til projektet, men udvalget kunne ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til, om der kan bevilges et tilskud på 1.million kr. årligt. Udvalget ønskede, at de juridiske og de formelle rammer skulle afklares yderligere. Der har været drøftet flere muligheder med selskabsdannelse som en af mulighederne. Selskabsdannelse har den fordel, at det er forholdsvis let at beskrive og fastlægge deltagernes bidrag og det aftalemæssige grundlag og de formelle rammer for arbejdet, men der er mellem Gram Slot og Erhvervs- og Kulturservice enighed om, at en etablering af en selskabsstruktur ikke nødvendigvis indeholder de frihedsgrader og det udviklingsincitament og -potentiale, som er ønsket fra begge sider. Der er enighed om, at to i princippet selvstændige parter, der mødes i et forpligtende og udfordrende samarbejde - i nogle situationer med yderligere samarbejdsparter tilknyttet - vil kunne udgøre det mest frugtbare og kreative miljø for idéudvikling og nyskabelse i den konkrete situation. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler på denne baggrund, at udviklings- og formidlingsaftalen opdeles i to selvstændige aftaler ud fra ønsket om at indgå klare aftaler om udviklingsaspektet i forhold til Kulturarvsstrategien og med henblik på meget konkret at kunne forholde sig til de aktuelle formidlingsopgavers art, indhold og antal i forhold til et aftalt aktivitetsniveau. Se vedhæftede bilag. Økonomiske forhold Virkeliggørelsen af Kulturarvsstrategiens vision og handlinger vil blandt andet betyde store kommunale investeringer i de kommende år. De direkte kommunale investeringer udgør dog kun en lille del af de

13 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 367 samlede investeringer, som primært vil handle om private investeringer. Men i startfasen vil kommunale investeringer i form af penge og viden og arbejdskraft være en nødvendig forudsætning. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at såvel udvalgets udviklingspulje som byrådets visionspulje bidrager til virkeliggørelsen af samarbejdsaftalerne, tidsmæssigt begrænset til 31. december Den samlede kommunale investering vil for hele perioden udgøre 2,5 millioner kr. I forhold til udvalgets udviklingspulje henvises til notat angående Vurdering af ansøgning til udviklingspuljen - Gram Slot og Kulturarv. Der henvises til bilag. Inden mødet udgør restbeløbet i udvalgets visionspulje ,-kr. Det vil indgå i aftalerne, at der skal søges opnået eksempelvis EUtilskud, støtte fra vækstforum mm og at eventuel støtte herfra vil kunne reducere i den kommunale udgift. Personalemæssige forhold Såvel udviklings- som formidlings- og aktivitetsaftalen vil forudsætte, at der skal afsættes betydelige personalemæssige ressourcer til området, og der vil være tale om personaleressourcer fra de fleste serviceområder, men med hovedvægten lagt på Erhvervsog Kulturservice og Teknik og Miljø. Det er Erhvervs- og Kulturservice vurdering, at der uanset en eventuel aftaleindgåelse skal afsættes betydelige ressourcer på området, og at en aftaleindgåelse på fornem vis vil kunne støtte op omkring den nødvendige fremtidige indsats i forhold til nyttiggørelsen af Kulturarven. Der vil være en betydelig synergi-effekt på området. Juridiske aspekter Inden endelig politisk godkendelse af samarbejdsaftalerne, skal de forelægges for tilsynsmyndigheden (Statsforvaltningen) med henblik på godkendelse. Procedure Samarbejdsaftalerne kan godkendes i Udvalget for Erhverv og Kultur. Tilskud fra Byrådets visionspulje forudsætter behandling i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Plan- og Projektkonsulent Søren Klint Kistorp Bilag Fortsat samarbejde omkring Kulturarven og KUAS (332872) Vurdering af ansøgning til udviklingspuljen - Gram Slot og Kulturarv (335761) Gram Slot og samarbejdsaftaler (336688) Formidlings- og aktivitetsaftale i forbindelse med Kulturarve (356370) Samarbejdsaftale - Gram Slot og E og K-udvalget (355881)

14 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 368 Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at der med udgangspunkt i Kulturarvsstrategien og visionen for Gram Slot indgås såvel en udviklingsaftale og en formidlings- og aktivitetsaftale mellem Haderslev Kommune og Gram Slot at begge aftaler indgås som et forsøg, foreløbig med en varighed frem til 31.december 2009 at den beløbsmæssige ramme for begge aftaler under et begrænses til maks. ½ million kr. i 2007 og 1 million kr. i henholdsvis 2008 og Eventuelle tilskud fra eksempelvis EU vil kunne reducere i den direkte kommunale udgift. at udvalget bevilliger 1.25 million kr. fra udvalgets udviklingspulje, fordelt med ,- kr. i 2007 samt ,- kr. for hvert af årene 2008 og at aftalerne forudsætter tilsynsmyndighedens (Statsforvaltningens) godkendelse at de endelige aftaler forelægges til udvalgets godkendelse og at stillingtagen til medfinansiering fra Byrådets visionspulje fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Bent K. Andersen Fraværende: Ingen Udvalget godkendte principielt de beskrevne rammer og forventer de endelige aftaler fremlagt til august. Supplerende sagsfremstilling til mødet den 13. august Der foreligger nu de ønskede forslag til samarbejdsaftaler for henholdsvis udviklingsdelen og for formidlings- og aktivitetsdelen. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at samarbejdsaftalerne godkendes. Godkendt. Udvalget udpegede dog 3 repræsentanter fra udvalget, Jens Chr. Gjesing, Allan Emiliussen og Kim Quist.

15 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Etablering af Idrætsklasser på Hjortebroskolen DIKIFK / 07/9523 Haderslev Kommune har i januar 2007 indgået en 4-årig samarbejdsaftale med Team Danmark. Et af aftalepunkterne omhandler etablering af en eller flere idrætsskoler i aftaleperioden. På den baggrund har en arbejdsgruppe udarbejdet en projektbeskrivelse om etablering af Idrætsklasser på Hjortebroskolen. Idrætsklasserne etableres i klasse som et ekstra spor, således at Hjortebroskolen med opstart af projektet får 3 spor i overbygningen. I projektbeskrivelsen peges der på følgende udvalgte idrætsgrene for projektet: fodbold, både drenge og piger ishockey svømning golf håndbold badminton basket. Samarbejdsaftalen med Team Danmark er politisk forankret i Erhvervs- og Kulturudvalget, men etablering af Idrætsklasserne vil, i forhold til både opstart og drift, blive et fælles projekt mellem Erhvervs- og Kulturudvalget og Børn- og Familieudvalget. Til uddybning af punktet er følgende bilag vedlagt: "Projektbeskrivelse af Idrætsklasser" og "Udvidet status på eliteidrætsprojektet". Der vedlægges tillige invitation til studietur "Esbjergs Eliteidrætsklasser" (kun som papir-bilag). Økonomiske forhold Vedrørende de økonomiske forhold, skelnes der mellem: 1. udgifter til udvikling og opstart af Idrætsklasserne, og 2. udgifter til drift af Idrætsklasserne i 2008 og Udgifterne under punkt 1., i alt kr., foreslås afholdt af Erhvervs- og Kulturudvalgets Udviklingspulje. Udgifterne under punkt 2., i alt maksimalt kr., søges for år 2008 og 2009 afholdt af Byrådets Visionspulje. Personalemæssige forhold Ser man på Idrætsklasseprojeket helt isoleret, vil projektet betyde at skolen skal have 5 nye lærerstillinger fra august Hvordan samtlige skolers normeringsbehov vil se ud for skoleåret

16 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side /2009, kan der imidlertid ikke siges noget om på nuværende tidspunkt. Men bliver skolernes behov for lærernormeringer mindre for skoleåret 2008/2009 end skoleåret 2007/2008, kan behovet for normeringer til Idrætsklasseprojektet blive mindre end 5 ekstra lærerstillinger. Procedure Sagen behandles politisk som følger: Erhvervs- og Kulturudvalget den 13. august 2007 Børn- og Familieudvalget den 14. august 2007 Økonomiudvalget den 15. august 2007 Byrådet den 30. august Tovholder/informationsansvarlig Kia Fog Kristensen Bilag Udvidet status på eliteidrætsprojektet (336095) Projektbeskrivelse Idrætsklasser (329840) Vurdering af ansøgning til udviklingspuljen - Idrætsklasser på Hjortebroskolen (357594) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice og Børn- og Familieservice indstiller: at Udvalget for Erhverv og Kultur bevilliger kr. fra udvalgets udviklingspulje til opstart af Idrætsklasserne. At Udvalget for Erhverv og Kultur og Udvalget for Børn og Familie videresender sagen med anbefaling om: at Byrådet i 2008 disponerer maksimalt kr. fra Visionspuljen til drift af Idrætsklasser på Hjortebroskolen at Byrådet i 2009 disponerer maksimalt kr. fra Visionspuljen til drift af Idrætsklasser på Hjortebroskolen Godkendt som indstillet. Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

17 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Indstilling af nyt navn til Haderslev Idrætscenter og centerområde DIJSME / 06/14180 Der er sat fokus på en udvikling for Haderslev Idrætscenter og det omkringliggende centerområdet fra Christiansfeldvej/Gymnasiestien til den fjerneste boldbane og BMX-banen ved Louisevej. Området omkring Haderslev Idrætscenter blev afprøvet, kendt og godkendt under Landsstævne 2006, og mange har spået hele området store potentialer og mange nye muligheder for aktivitetsudvidelser. Haderslev Kommune ønsker med det igangsatte udviklingsprojekt at sikre en fornuftig og fremtidssikret udvikling for hele området, hvor der skal være fokus på idræt og fritid. Området er primært et idrætsområde, men rummer mange andre muligheder indenfor kulturen her kan blandt andet nævnes koncerter, teaterforestillinger, kongresser, udendørs udstillinger m.m. Siden indvielsen og navngivningen af Haderslev Idrætscenter i 2001 har det nuværende navn været forbundet med de indendørs faciliteter. Med udvidelsen af fokusområdet og som led i en stærkere markedsføring af hele centerområdet har der i udviklingsprojektet været et stærkt ønske om et navneskifte af hele centerområdet. Det nye navn skal signalere de mangfoldige muligheder og store potentiale, som området indeholder såvel gamle som nye og inde som ude. Navnet må ikke på nogen måder være begrænsende for anvendelsen. Navnet skal opfylde flere kriterier som fx: kort, let og mundret at sige let at huske og genkende signalere fokus på IDRÆT, kultur og oplevelser inden- og udendørs aktiviteter tilpas storslået og skal hurtigt kunne forbindes med Haderslev ikke en kopi af lignende steder i landsdelen klar visuel identitet der vil brande centret langt ud over kommunens grænser ledigt på nettet som led i markedsføringen Idrætscentrets forretningsudvalg har på møder i marts og maj behandlet sagen og har med baggrund i ovenstående bedt centerområdets brugere fremkomme med gode forslag til et evt. nyt navn. Dette har været gennemført i marts/april måned Følgende forslag indkom: Forum Haderslev Haderslev Sportsarena Haderslev Idrætspark Haderslev Idræts- og Kulturcenter Haderslev Idrætscenter (fastholdelse af nuværende navn)

18 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 372 Forretningsudvalget har drøftet de indkomne forslag uden at finde én af disse oplagte jf. kriterierne for det nye navn. På den baggrund har Jørgen Smed bedt Olivander & Partners fremkomme med et bud på et nyt navn, efter grundig indføring i centrets værdigrundlag og vision. De er fremkommet med et forslag: KULTION.DK Haderslev Idræts- og Kulturcenter KULTION.DK skal markedsføres massivt og fremstå som det letgenkendelige navn for det nuværende Idrætscenter og hele centerområdet. Det stærkeste logo fås, når navn og logo er én og samme ting, hvorfor KULTION.DK også udgør det nye logo. Med.DK indbygget i navn og logo er den væsentligste markedsføring indbygget og brandes gratis hver gang navn og logo eksponeres. Kaldenavnet vil naturligt være KULTION uden.dk. Undertitlen Haderslev Idræts- og Kulturcenter er det fuldt dækkende navn, som fortæller hele historien, men det er for langt i daglig tale og markedsføring. Det medtages dog på skrift og alt layout. Det vedlagte powerpoint-bilag er en visuel præsentation og argumentation for det foreslåede navn. Forretningsudvalget har været forelagt det konkrete forslag, og har godkendt og anbefalet det forelagte forslag. I vedlagte bilag er gengivet nogle tilbagemeldinger fra forretningsudvalgets medlemmer. Økonomiske forhold Der vil i forbindelse med effektuering af en ny designmanual følge en række udgifter, der berettiges af en større og mere effektiv markedsføring, der sælger Haderslev Idrætscenter og centerområdet som et attraktivt sted for en bred vifte af arrangementer og daglig brug. Personalemæssige forhold - Juridiske aspekter - Procedure - Tovholder/informationsansvarlig Jørgen Smed, Projektmanager Haderslev Idrætscenter.

19 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 373 Bilag FU bemærkninger vedr. nyt forslag til navn for HIC (356724) Nyt navneforslag til HIC og Centerområde (356751) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Haderslev Idrætscenter og centerområdet får det nye navn: KULTION.DK, med undertitlen: Haderslev Idræts- og Kulturcenter. Udvalget besluttede at fastholde navnet "Haderslev Idrætscenter" Udviklingscenter Haderslev: Regnskab 2006 DIWIFE / 06/14928 UdviklingsCenter Haderslev har aflagt regnskab for Regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på kr. Egenkapitalen udgør herefter kr. Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Årets aktiviteter i UdviklingsCenter Haderslev fremgår af medsendte opfølgninger på udviklings- og serviceopgaver. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen Bilag Årsrapport for tiden (323034) Revisionsprotokollat af den vedr. Årsrapport for (323032) Udviklingsopgaver (Kort version) - maj 2006 til maj 2007 (323030) Serviceopgaver (Kort version) - maj 2006 til maj 2007 (323026) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at regnskabet tages til efterretning.

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere