\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER."

Transkript

1 \ DEAS EJEDOMS- ADMSTRATO E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A iels Ebbesensgade 12 & t2 A 9OOO Aalbrg CVR nr Årsregnskab fr 2OL4 Administratr DEAS A/S Skibbrgade 3 9OOO Aalbrg Ejd. 18-6s4lJER

2 Ledelsespåtegning Administratr g bestyrelsen har behandlet g gdkendt årsregnskab fr 2OL4 fr E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A, sm indehlder resultatpgørelse, balance g nter, Ejerfreningen er ikke mfattet af årsregnskabslvens bestemmelser, g regnskabet er derfr pstillet i verensstemmelse med freningens vedtægter samt dansk regnskabspraksis fr freninger, der ikke er mfattet af årsregnskabslven. Vi anser den valgte regnskabspraksis fr hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af freningens aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af freningens aktiviteter fr regnskabsåret 1. januar 2O4-3. december 214. Vi indstiller regnskabet til generalfrsamlingens gdkendelse. Aalbrg, den 1 /,L 215 Administratr DEAS A/S esper Klster Bestyielsen Aalbrg, den? rz 215 Martin Kragelund Bestyrelsesfrma nd Rasmus Damsgaard Kent Michael Glinvad Således gdkendt på ejerfreningens rdineere generalfrsamling den 215. dirigent Side 2

3 Den uafhængige revisrs erklæring på årsregnskabet Til medlemmerne at ElF iels Ebbesens Gade 12 & 12 A Vi har revideret årsregnskabet fr E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12 A fr regnskabsåret 1, januar december 2O!4 mfattende resultatpgørelse, balance g nter. Årsregnskabet er udarbejdet af ledelsen på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne g dansk regnskabspraksis fr freninger. Revisinen har ikke mfattet budgettal, hvrfr vi ikke udtrykker ngen sikkerhed herm. Det er vres pfattelse, at det pnåede revisinsbevis er tilstrækkeligt g egnet sm grundlag fr vres knklusin. Knklusin Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af freningens aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af freningens aktiviteter fr regnskabsåret 1. januar 2Ot4-31. december2o!4 i verensstemmelse med regnskabsbestemmelserne ivedtaegterne g dansk regnskabspraksis fr freninger. Supplerende plysning m anvendt regnskabspraksis Uden at det har påvirket vres knklusin, skal vi henlede pmærksmheden på, at årsregnskabet er udarbejdet med det særlige frmål at pfylde regnskabsbestemmelserne i freningens vedtægter. Sm følge heraf kan regnskabet vaere uegnet til andet frmå. Brvst, aen y'/ t & 215 Gyvelvej '/h"* Hav Christensen 24 Side 3

4 ResultatFgØrelse ndtægter Acnt E/F-bidrag Øvrige indtægter, 2 Renteindtægter. ndtægter ia t Budget 274 (ej revideret) OOO Udgifter 3 Frbrugsafgifter, 4 Frsikringer g abnnementer... 5 Renhldelse g vicevært, Administratinshnrar, DEAS A/S... 6 Øvrige admi n istratinsmkstni nger. 7 Løbende vedligehldelse.. Udgifter i alt. Driftsresultat t L J OOO Øvrige administratinsm kstnin ger 9a/ Løbende vedligehldelse 5/ Frbrugsafgifter 47/ Renhldelse g vicevært 19/ Side 4

5 Balance t2 2L4 Omsætningsaktiver Tilgdehavender Restanceknt. Tilgdehavender i alt.. Værdipapirer Aktier Spar rd Hlding..,. Værdipapirer i a t.,...,..,..rrrr:'rr.rr.,.rr,.rrr,.rrtrrrttt.rr..r...i...r. Likvide behldninger Danske Bank, knt Spar rd Bank, knt ii,...!r Likvide behldninger i alt Omsætningsaktiver Aktiver i a t...,. i a t,,.,,...!t'rrrtrt...rrrrt,r.rrrrir..,rtr.rr.rrr Side 5

6 B 9 Passiver Egenkapital Egenkapital, prim. Anvendt byggesag 214. Årets resultat.., Egenkapital i alt Frie reserver Kursregulering aktier Frie reserver i alt. Kapital i alt. Krtfristet gæld Anden gæld Hensættelse prt. Byggeudgift Kreditrer - samleknt Skyldige mkstninger Vaskemaskiner Varmeregnskab Anden gæld i alt. Krtfristet gæld i alt. Gæld i alt. Passiver i alt. Balance Balance 3r/ Lst.2L ,466 L9.879 L L L L , e L ,2O A 11.3s !O4 Side 6

7 ter Øvrige indtægter Andre indtaegter. Øvrige indtægter i a t OOO Budget 214 (ej revideret) O 5 Renteindtægter Renteindtægter, bank Aktieudbytte... Rea liserede ku rsgevi nster... Renteindtægter i a t Frbrugsafgifter E...,.,. Vand. Renvatin Frbrugsafgifter i a t... Frsikringer g abnnementer Ejendmsfrsikring, Øvrige abnnementer,, Frsikringer g abnnementer i a t,...,...,... t L r L78 3L.O L9.O22 Renhldelse g vicevært Rengøringsfirma. Fæl les g ru ndejerfren i ng Renhldelse g vicevært i a t..., r , Øv rtge ad mi n istratinsmkstn inger Andre adm.hnrarer DEAS A/S... Øvrige mkstni nger... Udarbejdelse af varmereg nskab Gebyrer, ti ngsbgsattester m.v... Prt.. Mødeudgifter..., Bebera ktiviteter. Øv rige ad min istratinsmkstn i n ger i a t t OOO L7.6'36 Side 7

8 ter 214 Budget (ej revideret) Løbende vedligehldelse Km p lette re nde byg n i ngsd e e Generelt... Vinduer i facade.. 5, VVS-anlæg Vand insta llatiner.. E-anlæg Belysningsanlæg,.., Afbrydere g kntakter... Øvrige dele g anlæg ndkøb af småmateriel ;91 Budgetteret løbende ved ligehldelse Løbende vedligehldelse i a t..., ,5 1tr,O51 Der freligger ikke administratr bekendt en vedligehldelsesplan fr ejendmmen. Side B

9 ter 214 2L3 Vaskemaskiner Primsald Vedligehldelse vaskeri ndbetalt Vaskemaskiner i alt. Varmeregnskab Opkraevet acnt, indeværende år. Varmeudgift,... Varmeregnskab ialt , A Side 9

10 t'!. r-{ F{ s l!!''l Ul $l'.cafl'\cl (O\OOtOc)(rf) r H il i i tttt \ c r.'.nslvtnvlnd-v Cl F\ Cf) F\ Cr' tltttttt rn F\ s il ( lt? i Cn d tr LnrLnrtnlLnrr tn \ s '\l\l.\ca l.r)$l.n$l.r)\fl.ni-co trttttttt t \ $ ttil O Ul Fr (Yl OtOrOtOl.rOl\'l.r (l.n tnorl.r)orl.r) r r cn \ 1 t cn d al ) c.) Cf) rr) ct cn rn :t($(vl$(cr) Or lr).r)lnlnl.nlnl"nrnor Ot (\ \ i \ t? r. H ugl s,e åå d ctcnc'1caf) rr')c.)fnfy) t tf) ( H ro \F.l.\Otr \Lntrn\tnlrn( HiF.Hl..i\O $aivr'1ri'ri$cr)( tn cr) rf) Cd cr) d t O\t Fr OF{ OttOtntOlr)l.'. r d t d d tttt Or r{ Lr) i Ot\OOr(Or\OOr(( a!dhc!ito r\.hs.h\a-h$$ tt\of.(t.rof\(od rrrrtrrri ul tr) \ t Ol H 96 tr> 8$ '\l'\l.. nlc!1..11c!1.! vo(\oo.\l( Hd:(\.,1 da{h tn H l.r} i 9\O\O1 F.rnF\caF.cnl.r) $\t$$ri-$$d- OO)OOTOOTc)OTtO iiliili cl ( Ol \ fn $ 6 t Ol'.OtOrc ((Ytcicr)c.lrOOr c.\f-c!c!rl ihii \ Ot i ltt ttl r Or!.9 t lt t g fr casfovo\j.o$( )nhrhrd$ (OHdidiii OOtLOOrLnlLnOrOr diiilil t\\oo(do(o(orr) Hddd cf) i $ 14l.nl.nrnrnL[nrn c'r cr) CD f.) Or rn Or ao Ln l..(ltrol..\o( rnlnlnln Ot ( \ tn Ṇ! d i (\l r{ d F{ tt G (9 tr ll l l! g.g z L E c) 'Er tt -g E c$ El -rl cj =l'l tr rl.cl! LLl rrtuz -i,a: J OJ Vj p Ø '- -c Uitt c 6J lz 9 s:l P> b "-Ø LL ;:cr EQ::3gE b-55efr(t LE= 9Efi'Få5E99 HU.55;<ts' E-.8:z)<Ep,; ",ln'ecjcr:tr =6Ø.-'-F <duieu-e: =.EE=EEE-C ncsf.r}(c}f.cl : idilididdr E9 3!5 HE -e EeFg# <t 5E Få>Et ETal l EE EFBaP 1l n<båe1ee å] EåSEf gei El EEEE5EES E L( (! a z ) 6! d) CJ Ø L CJ! OJ - i;

11 \loi O \'1cl (nm r Ol Ol ø (u E lt r.. \Ol '1 \ aah OH a{ tn rf} r? u'l Hl tl H rø '{ i r{ d F{ E G (9 tr.fl tt lu g.g z l U E g,. F :9 B OP ts e beb-u trt===all' E + EEEH! s # lsl-! E 5.-! ; ;[,iu,e rf.r J J4 ci-'>= r' le'.il(l)ji>=j e Rå E Eg E g., -*øa åse+s P E 6E ; dp i.v!rl E-d-iE;=

12 jj 6(, c 'Ugl QJ E L lt g} (, C' d, s-$.v-:-r-l- n 9+-$-+-ri.i 1\1\'1 \n\9 m d QntnQstns- 3 SsSs-393s'S S +++1+\ 4 3"i9"i3i3i9 3 gl E - ;å $sfrfih$s$r$$$$$$$$e i &,,= :.i:i3i:i9 3 3 ll 6,3 ':.--r be 1 mmm.?91+.i gngma?ilr_-\oo 6ini6ujn F æmme.a;;r Jsis ES uir;air;dddris+d+r;+d+;ø 3 3,!(rili Ls G Es fl6\6\6\6i nsæ+ci+c<i +9 f nn L :' tt ^ E< l:.{,-rdgh >d '6 O$O+OVO+XLln e'1 nnns gm$m+rtrr;r; :*aj;;å;i\i $ + : <r st.: G6Gh J E ø ååå å r!s E 6JOO = EEE e88 'i is,: j! jcæii 4t4tar a=za2-iaur;;*immv iiiiiiiildd{dddddd didiilhihhhiir*aj,.j* p!p!e!eee!!!! n i! c6a6ø6 '9ngdr ØØøØØØøØØøØøø666ø Ecccccccccc-iiciEs ØØøØØØøøØØøØø666;ø r CJ d!!!!. a aj n n aj n dj ij.6 ij [j _6 6!!!!!bE!bE=EEc -6 ii uuuuuuuuuuuuuuetru E _9ggg1414ØpØ ØØØ l4l413!.g.g.g..g.... s E < z-zzzz22zzzz22zzzz ^t El.: ER (l,s så a Å, mp u! 'i E.C 2F ttc ujr c c 9 E g - 3 E EE ;-ee 1i -F{ --ø95r Å$==HE# uccc::v^ FF FE,a$a!E-:-:i,1!-E P"<EcrPc SåEå_H'EåEE:F*F#gEås ',r, å EfiEE;EåtEåå;=i:;E å f 3 g 5 fi'e S e E i g Æ F g 5å,$ $v +.i33i3^33 QiædiiJ.. im\f, ; s++s i4! Al{)n Øh h nh nnh uiuin 1g 19g : åd,åad6ååååååå"bå;åå HiddiHilHdiJi

13 \ DEAS EJEDOMS- ADMSTRATO E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A iels Ebbesensgade 12 & L2 A 9OOO Aalbrg CVR nr. 29A75952 Budgetfrslag fr periden O1lOl 215-3L/t2 zols Administratr DEAS A/S Skibbrgade 3 9OO Aalbrg Ejd. 186s4lrEK

14 E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A, 9 Aalbrg Ejd. 18-6s4 Resultatpgørelse Realiseret 274 Budget Budgetfrslag ndtægter Acnt E/F-bidrag 247, , t Øvrige indtægter s 2 Renteindtægter llndtægter i alt A Udgifter Frbrugsafg ifter Frsikri nger g abnnementer Renhldelse g vicevært Admi nistratinshnrar, DEAS A/S Øvrige adm.mkstn inger Løbende vedligehldelse s , , Udgifter i alt OOO A Driftsresultat Side 2

15 E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A, 9OOO Aalbrg Ejd. 18-6s4 Realiseret 214 Budget Budgetfrslag 2t Øvrtge indtægter Andre indtægter Øvrige indtægter i alt 2.OOO 1.OOO 2.OOO 5 2 Renteindtægter Renteindtægter, bank Aktieudbytte Realiserede kursgevinster Renteindtægter i alt 9,797 -s Frbrugsafgifter E t r78 Frbrugsafgifter i alt , l9. tt.ll Vand Renvatin 4 Frsikringer g abnnementer Ejendmsfrsikring Va rmereg nska bshnrar Øvrige abnnementer Frsikringer g abnnementer i alt , Renhldelse g vicevært Rengøringsfirma Fælles grundejerfrenin Renhldelse vicevært i alt L t 6 Øvrige adm.mkstninger Andre adm.hnrarer DEAS A/S Øvrige mkstninger Udarbejdelse af varmeregnskab Gebyrer, tingsbgsattester m.v. Prt Mødeudgifter Bebera ktiviteter ] Øvrige adm,mkstninger i alt OOO 19.OOO Løbende vedligehldelse Kmpletterende bygningsdele WS-anlæg El-anlæg Øvrige dele g anlæg Budgetteret ved ligehldelse Løbende vedligehldelse i alt 9.s OOO 9.L O51 Side 3

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014

G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014 G/F Slotsbakken Slotsbakken 1-241 2970 Hørsholm CVR nr. 25311868 Matr. nr. 3bb Vallerød By, ejl. Årsregnskab for 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 9-333/TBL Ledelsespåtegning

Læs mere

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014

E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9. 2000 Frederiksberg. Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 E/F Steenwinkelsvej 7-9 Steenwinkelsvej 9 2000 Frederiksberg CVR nr. 32585051 Matr. nr. 18-az Frederiksberg Årsregnskab for 01/06 2013-31/05 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

l/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sara Nsrqaard Arsrappo rt 2011 Resultatopgorelse for 01.01.2011-31.12.2011 Bafance pr. 31.12.2011 CVR.

l/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sara Nsrqaard Arsrappo rt 2011 Resultatopgorelse for 01.01.2011-31.12.2011 Bafance pr. 31.12.2011 CVR. l/s Abjerg Vandvark v/kasserer Sara Nsrqaard Arsrapp rt 211 Resultatpgrelse fr 1.1.211-31.12.211 Bafance pr. 31.12.211 CVR.NR: 7474212 US Anierg Vandvark Den uafhengige revisrs pitegning pi irsrapprten

Læs mere

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir ATRVV RnneVarmeArS SandemandweJ 1A 37 Rnne Tlt 569144 Fax ti691 14 E-mall: rwrw.dk lt,lvw: Www.ilv.dk CVR: 3294588 Danske Bank: 472-472.4525n Rnne Varme AJS CVR nr.32 94 58 8 Arsrapp rt 2A1-{ 1 2. regnskabsir

Læs mere

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013 Revi.Partner Ejerforeningen Bremensgade 3-34 23 København S Årsrapport for perioden. januar - 3. december 23 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CVR-nr. 252822 - www.kcrevi.dk Stationsvej

Læs mere

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir RVV Rannevand ArS SandemandweJ 1A 37 Rann Tlf 569144 Fax 569114 E-mall: rw@rw.dk wvlnt: www.rw.dk cvr s29/-3357 Daneke Bank: 4724-47m452524 Rnne Vand A/S CVR w.32 943357 Arsrapp ft 2A1A-11 2. regnskabsir

Læs mere

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Generatinsskifte & V re CVR-nr. 20 81 3938 Uddrag af års rapprt fr. Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den / 2008 Dirigent Indhldsfrtegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Ll to 2or3-30l9 2oL4. Terndruplundfonden. AnsnnPPoRT FoR PERToDEN. r-) CVR-nr.:2O 9t 89 93. 9575 Terndrup. IffIST&JENSEN AS

Ll to 2or3-30l9 2oL4. Terndruplundfonden. AnsnnPPoRT FoR PERToDEN. r-) CVR-nr.:2O 9t 89 93. 9575 Terndrup. IffIST&JENSEN AS IffIST&JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER ö Danalien 1,1. sal 9 Aalborg Telefon 98 1377 Telefax 98 133 12 CVRnr. 12 86 29 3 www.kvistjensen.dk aalborg@kvistjensen.dk r-) Terndruplundfonden 9575 Terndrup

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

EJERFORENINGEN CLARASVÆNGE CLARASVEJ 2-8/ORDRUPVEJ 4-22 2920 CHARLOTTENLUND REGNSKAB FOR ÅRET 2014 TIL INTERNT BRUG

EJERFORENINGEN CLARASVÆNGE CLARASVEJ 2-8/ORDRUPVEJ 4-22 2920 CHARLOTTENLUND REGNSKAB FOR ÅRET 2014 TIL INTERNT BRUG Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN CLARASVÆNGE CLARASVEJ 2-8/ORDRUPVEJ 4-22 2920

Læs mere

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent

CK Kronborg. CVR-nr. 32 11 76 51. Årsregnskab for 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent CK Kronborg CVR-nr. 32 11 76 51 Årsregnskab for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

(a:;,!,on < >GG INDÉPENDENT MEMBGR. Årsrapport 2Of4l2OI5. Vinterlege for Udviklingshæmmede. CVR-nummer 19684970

(a:;,!,on < >GG INDÉPENDENT MEMBGR. Årsrapport 2Of4l2OI5. Vinterlege for Udviklingshæmmede. CVR-nummer 19684970 (a:;,!,on Dansk Revlslon slagelse godkendt revislonsaktleselskab Tjørne Allé 2 K.42 Slagelse slag lse@danskrevislon.dk www.danskrevlsion.dk Telefonr +45 58 58 18 Têlêfex: +45 58 53 22 9 CVR: DK 29 91 98

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere