Måske rent bortset fra baneforholdene, som nu synes at blive løst, skønt det nye anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måske rent bortset fra baneforholdene, som nu synes at blive løst, skønt det nye anlæg"

Transkript

1 NORllBORG DflÆ TSFORENNG Q:igJfOR2!MNQEN afholdtes søndag den '2/11 på hotel UNON Til diigent valgtes VLund Fomanden GV Hansen kom i sin beetning ind på 10 ås jubilæet som i1'\nlundeblev nogen succes; ligesom han gav udtyk fo! at nå vi i dag i foeningens 10 å se tilbage må vi ekende - at vi faktisk ikke ha haft megen succes ej helle nået meget videe end da man statede fo 10 å siden Måske ent botset fa banefoholdene som nu synes at blive løst skønt det nye anlæg tidligst kan tages i bug i 1965 Endvidee ha kommunen stillet to lokale i skolen til ådighed hvoved spøgsmålet om eget klubhuq også synes løst Angående et lysanlæg på baneievedskolen e de ettet henvendelse til byådet Svaet hepå foeligge endnu ikke Med hensynttl ålspøgsmlet e de udabejdet et nyt 'foslag d e godkendt af foeningene og nu ligge til godkendelse ved myndighedene ' De ud ove gb:y fomanden et esume' ove hvad de va sket i åets løb'0konomisk va det get nogenlunde godt Resultatmæssigt knapt så godt Dog femhævedesat Denge Ks kedsmesteskab og Puslingenes Sønde jyllands mesteskab fodbold ikke kom som nogen oveask )'Seidet de sammen med ledene havde vi st både vilje Dg evne til at opnå noget -- Badminton ha haft så sto en tilgang et det begynde at knibe med tilstækkelig tid Bodtennis deimod ha både tid og lads SJ;'ORSKRNG ;(7

2 Cdl uj (\) Sicl'o 2» '7 bl ev foel agt af Til sl'ut ettede fomanden en BBQT' KABJ1 kass(;een H Ch Rasmussen EFTER KAMPEN V SES tak til Holm Pøl og No-dbog D e'g1s1t''ooa0 et '2c: f'o -i--ot:: Q'o:; kcnmune _ SPORTEN s annoicøhos LAURA OG ORES genealf! blev 1agton il J)ANSK SVENSK Sl'AAL A/S o; udva1gsmedl emme samt' J NØelykke at gå fa 1/11 -' 31/10 inde-'ål1\3:: de ha ydet en positiv holdt dette egnskabså kut Stoeaade 35 11f 5 13 Hotel Union indsats fo NF :i 1963: 10 mån ede somt s t o e tæk - Tlf *:* 'K- -)(- * '(- -x- - ) gav følgende estiltate: Kone i nd Ud 'v' ' SAvMBNSJJUlNNG? EWfHepU:pkt Kassebeh: 1/163-:---: på-pogammet-va behandlingen af et indkommet'oslag Fodbold de havde til fomåleen Badminton gang fo all e at få afgjo't: Boennis om de skulle?)i elle ) Spa n !i ::n sammensl u tningmea Foeniigei SPORTSPLPDSE; Havnbjeg idætsfoening De Hævet i spaeks '595 blev talt både fo og imbd ' hvoefte de blev foetagt Kassebeh3:1/ ':= en skiftlig afstemning6 Balance g}==6 g} SkjoldBuies Vi n(f de skulle indkaldes til en fa Dyups STATUS ekstaodinæ genealfosam -----Aktive: ling desaylgående Kassebeh p 31/ fordbor; Eftehånden som stemmesedle Spaekassekonto : ' ne blev'læst op udløst$ :ll:il' CfB fjtt!::' Beholdnl/l fii(;ll o ]l :_ c spændingen imidletia 6dt hævet)595 v Henning lasen NORDBORG - LF; 5173 sto sn:t klat' at'dva: 1 ' flet 8J-stemmenemllg 2 tlf ente '11 t==m;;; 'mod 15 ja-stemme Beholdn31/1063:---52 Alt i bændsel bygningsatikle;; 'X' )<- *-l(-* *** 1673 HOLM - FÆGTEBORG En afstempa Kapital k 1673' tælast og støbegods nlng-om--hvllket-stadion man n: -j('********* [-)kullbeiytte i næste )'Jn Jons; f{o!n Ef';;fg ALG}2QLTATBNE lade vi 0- ;:tin:ns!!:ll gav'tll esultatat 33 scm esigten på de ølgende Si-/ <\1ktf te fo Holm og 7 fdfægteb T'!' 5 /l f)o; e fotælle- omhæng oves:igfok1aingen hepå må søges Telefon 5 15' ten op :fo evt senee bug Kontoet j Langesø i 8 t man i sids te sæson va 'udsat fo at kampe de va henlagt t i > FægtEibog - flee i l1l\-ji'ilj!ll'ldt!1wø'lfj/7i!b;' ':''!? gange på gund af egn al1i :f; C'-:g e ve : blev flyttet til Holm VJ i ft D/5af:l1g g f2lq:tj';; ;ø 'T ;;_t1 G'''''''''' hvi1ket gav anledning til folu'e/v u!:':uill2i tb t<':'u' Co a ( )! 1 CM1' \-;( ' o:j sinkelse og eksta bevæ!# e n/n?p' :;;b_!f;;:l&'?tø!;i;7$'''' Desuden e det oetydelig let\;v VTELF 515'19 C't'; ( 'Q;j 5 Nodb oc <J ; _'''' - '- $ i tee at tilettelægge kampe 1' N O R {) 3UJR G '/ ol:' '' - y å man e al ene om banen t';'''''w ' p;1 -c ;>;'Jb :( J' T f 510v **-**-***** - -'-;-- Spot- og comping-otikle n!o'1 '- ; ';: i l 1_ -1 ' :i' '; ' \''''''''';':1''''''':' utebilkiosl< \n vis-a-vis ' : - : Dyp i Oe eka--kebd ' s FAHVEGANDEl :'l!: ' y'--j(- Hondslsbonken ff'f s: =sa'it1zs'n B'A;ai!!!!;;;:L'7'zt''t:k:;;c:-:- 'ful' pi;makva lm! 'l:fqlc _ee'f':1øulmo;xwo'ii'a;t zw--e_ww)l'l:c1&11wø'lf ltet i= J J o Jen - -- 'i;

3 Side 5 TR'E'FHE 'mv m - il' OVERSGT'ove BESTYRELSE - UDVkLG 0;7 BESYRELSEN: '-c---':::'Foman:'(f--:'--'Gunna V Hansen Næstfom: Rasmus Clausen Kassee: C J Chistensen Seketæ: Hay Bock Ch Jøgensen Suppl Pete Clansen kan beses og pevekøes hos HANS W PETERSEN & søn Stoegade 2 - Tif et: c# '= t =' FODBOLD SPJJLEUDVALGET: Fomand : Jøgen Petesen Næs tfom: Val the Lund' : Mimi Clausen - Dees Fisø fen KQ12J20L12_=_EP Æ:æ:cmY!Q:; ) Dame&Hee salon toegade'9 Tlf 5168 Fomand : Hasmus Clausen NæstfomHelge Zimme Viggo Nielsen ''Tb C'lau ae n FODBOLD - exam optikeure OG OPTK - GULD OG SØLV Tit Nodbg VAD'VASK Tøe VA$K RULLEVASK \& REKORD VASK Ugebl'adeog i! 1\T _ Apotekev1 ''11 l' K:ikegade 15 Holm l'vl Dansk Tipstieneste o tøgnoi Dansk t:æmietieneste' Telf ::1' - ' UuUJ C ff vi hente og binge! lile d '] em G : -unna- Hansen Pøv den kendte -io K <AFFt;: J -c VNE OG DELKATESSER Z Kpbm!'md '!JVnt::'leL(m O J O Holmgade Kikev Søndeg Dej0vej R;TJvej Dejøvej Rypevej DRJETSFONDET;:3SAaARBEJDSUDVALG': - Man købedet hos 1\edem-: :--J-:--Jeme T'h f;': t ER SoeQ de 77 a tlf 511_ 1\1801 em : Gunna Hansen Tele _- 6 Tf sø 22Jange Rypeve j ' REVSONEN: -:-OGelach Jøgensen Stoegade9''1f51618 Me d] em : Hans F FyTtsk Holmgade 32 T f Oves i g te' ' s i de 6' n f Ol' t sæt-te - så Tonny PO5'6 Stoegåde 8-13Kikeby Nodbo Havnb j 22Langesø B ve j C ' Telf J l! --'&:TETSøBLER 13Kikeby' 22Langesø Th Bosensvej 6 - ' ca De inge - avise 11 ThUøvej 25Kikeby ThBvej 33 Søvang Søvang Uldbjegg1Tlf51918 Ntfom: Gunna Teute M&dlemJøgen Jensen Annelise Jøgensen Bithe Ranse il (Junioes: KL Denge Ben t Denge Hans Puslinge: Ch BORDTENNSUDVALGET: Fomnd-:-Ch-Jøgensen Næstfom: Gunna Rasmussen KØBMAND ) Tobak Apot ek ev 12 v/helga og Svend Jacobsen l-odlgade 6 - Telf C _ iiiiiiio:--- ' sig med alt i Løkken 18 Tlf 5191Dyvig Apo t eke-v1 Sen=yng:-'':Tlio1'vald BADMNTONUDVALGET : Fomand ':' Hemng-Klyhn anbefale Hypevej 22Lanf!esø Apotekev1 ThBvej 80 Stoegade 17 Dejøvej 13Kikeby Holm - TRÆNERE: Hasmus s en Kistiansen B ank Jøgepsen Løbne 6 Tf51931

4 -;\ 3 mands betjening H P Jensen & Søn og Heefisø Dame3toegade 1 - -Telf J:ilJADUDVALGE:T: Redaktø: V Skov h B o -aonsve j 7<'3J1 Ch Jøgensen Medem Dn jøve j 13Ktke by B'i -t h e Hans en Medem Rypevej 22Latgesø Mimt Cl ausen Med1em Apotekevænget 1 _ Ttloplysntng fo udvalgene gøes opmæksom på at difølge foeningens love må supplee sig efte beho)»- = u - TH 5 17 SO )E-********* J2KQMN_OR AG:Et foslag om at opette en nyguppb medlemme kaldet passive medlemme m stemmeet gik i ud- ekab 8 lie t 'k ()L)--- l Al?' '_EQK!YN;Qg Senio l Se1'lio 2 SeniO 3 Ynglinge Junioes Denge A DE )e B Pusi l Pusl 2 og Hans Nieolajsen Hans- Jessen Calo Meye Hans J Stnek Bjane Nielsen Leif Ztmme Finn Chistensen Jan Dybsø Pede al do t cd Pe Dybsø *****-)E--J(-***->i'* NDENDØRSFODBOLD Stoi'keds'en: Rødeko--:--=- 6 - Skel de Gaasten 8 - & vlg Det samme skete med et Alting i Eliing foslag om at lade al månedlig kontingent betale foud kvatalsvis p gio Et foslag om at fastsætte kontingent efte aldeblev Stoegade ved taget og følgende takste Tlf vil f'-e mt i d Lg blive anvendt _-1 Puslinge: unde 12 å 10 k lå ''lko't_ u te v æ e m(d :s t1 a eningen femskidt mened ao - Stillingen i stotkedsen: Egensund-k-M2S=13-8-Point Skel de S Toftluid Flyvestat OK _'::-:_ '_ u li Stoegade tlf *5126 md (id nyeste i ammofmll)!ade ') fjensj'll ede gnelfosa- ml inben og ' _hq1qet' '_ 1ta:t:' vykte hab om tt Vl al HQstTwpskov- 9 _ 3 t godt sanabejbe og ;Jlle Volle'up- 5 - ll at gøe vo t bjedstema tj EnsteCL - No;dFog 7-6 Avnbøl - Nodoog 9 2 i c' 'e ' ;;; '(lji Dege : 12-1 å 10 k/å : Jun i o-e s : ' 10 k/å Gaasten '> \ _ =: _' Ynglinge: å 8x3k Rødeko ' 3 SA ::i{ij) ;: :_:;;Js;- Seni?es:ove 18 å 8:x5(3/'' Hav:hjE?g '\'ft:}j1 Læ Lt ng e og skoleeleve o le Bol' Jslev O 18 å vil indgå unde yngl To af holden skal ykke ne BOVSENS KØRES(OLE me de dyke flee i- me n da de mangle mange kamnoll'dhog _ Telefon dætsgene b e tal e 1/2 gang peendllu kan de ske meget 'kontigent eksta linden tutnetngen slutte Ydellgee blev det vedtaget A hojdets esultate: t SORTENs anl?-0neøe au- Skelde--=-:-:--:- 5 S' omatlsk e paa s i ve medlemme! ' Gaasten Fomanden G VHansen afslut'søndeb 7-7 \\j!l FORFRSKJSfNGEN nyde vi i M0LLER'S A la P L! ' - l::' i l Ci-( Af'; (J

5 tndeh: } H JeM:n NORDBOllG ) Tlf _-----Vll BORDTENNS: 350 kampe blev afviklet ved S's jubilæumsstævne i Søndebog Vi deltog med 6 mandhvoaf Ulla Fynsk opn3ede en 3 plads i Dame jun; B Udmæke t Skede gymnastikfha inviteet til stævne 2juledag i Skede skole hvo vi også vil deltage bodtennisafd afholde sit lige stæv d 12 j anua De udsendes indbydelse til ca 35 foeninge i både Nod - og Sydslesvig i denne uge BADMNTON: Klubmesteskabene afholdes l og 2febua:æmee oplysninge i næste numme! Resultate fo badminton og bodtennis udeladt g pladmangel 1DDELE ; _l! Bestyelsen gø opmæksom på at skolens lukketid kl skal oveholdes Såfemt man ønske at benytte skolens lokale eftedett-e tids- punkt SKAL de søges hos skolen i hvet enkelt tilfælde 'Og dispensation gives gives kun nødtvungent MEDDELELSE 2 Staks i begyndelsen af det nye å state JBU og S fodboldtænekusus Disse stække sig ove en week-end og e meget inteessante (og gatis) Skulle de blandt voe medlemme væe nogle de i lyst at deltage bedes de venligst ette henvendelse til bestyelsen Fo føste kusus' vedkomndesenst l janua **************** Glædelig jul! ' ØØ mw-= wk En bede fisue man bedst opnå - og et smukkee h hosleij Ellegaad AH indenfe modene mrrefillsurer OJt en udstakt sevice - FERD EFJSøR Stoeade 30 Tlf

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi ! NORDALS HALLEN NORDflLS BCLDKLUffi DET H()K-rrrar.l«ed BEDSTE ER BLTGST DANBO KRKEGADE. NORDBORG sp@ RTEN i*1;,i-i,ii:ili:il-il;,,.". Nr.4 April 1!lo t- Årgans.1,'orile.n0 : rt: r'i- -- liassei'er; Se

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS HAI DBOLDI{LUB

Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS HAI DBOLDI{LUB Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDKLUB I OR,DALS a I HAI DBOLDI{LUB SPAR ihavnbjerg _ \l :-ldgf ver : llor:d.als Bold"klub og l.tord a]- s HÅndboldkl_ub NR. 9 SBPIII,{BDR 1977 REDAKTIOHEN F"dt'æffiæ, H.c.Ørstedsvei

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

t bed te VINE P. H. Kelmos & Søn KOLONIAL Søn SKJOLD BURNE i BOI{I..markea-- Thorvald Jensen & t::ø jensfl'øn I-l) t' j). ;. '" RULLEVASK . le\.

t bed te VINE P. H. Kelmos & Søn KOLONIAL Søn SKJOLD BURNE i BOI{I..markea-- Thorvald Jensen & t::ø jensfl'øn I-l) t' j). ;. ' RULLEVASK . le\. ' SMID MIG IKKE I PAPIRKURVEN!II! eg De får mange reklamer nd af døren men læs mg allr el og gem mg tl evt senere brug Som e ser er mt navn "Sporten" og jeg er forenngs og lokalt nyhedsblad for Idrætsfrenng

Læs mere

ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50

ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50 NORD- ALS BOLDKLUB's KLUBBLAD 27.ARGANG 2/96 Marts1996 DET BESKYTfEDE VÆRKSTED ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50 KROGHS BAGERI Th.Brorsens Vej 56, Nordborg tlf. 74 45 47 79 & Søvej

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

\Lil. -Ul Åk. N.234 Marts 2000 F1 / \:/ ,r'fi l-at.\\= 29. årgang GYMNASTIKFORENINGENS. l;'h'. I r' \ Æ,,ry T\ r JU BII.ÆU MS FESTLIG H EDER

\Lil. -Ul Åk. N.234 Marts 2000 F1 / \:/ ,r'fi l-at.\\= 29. årgang GYMNASTIKFORENINGENS. l;'h'. I r' \ Æ,,ry T\ r JU BII.ÆU MS FESTLIG H EDER 29. årgang tvi'-!r,!vll ::!alir- il t,r,!t!a,.,=!!! N.234 Marts 2000 a!l!!!!t>l!!!!!!!!-!!!!!t!!!!t!>>!l! Ll!L!::l. GYMNASTIKFORENINGENS JU BII.ÆU MS FESTLIG H EDER Så nærmere tiden sig for vore jubilæumsarrangementer

Læs mere

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

BOESLUNDEBLADET Nr. 61 marts 2012 21. årgang

BOESLUNDEBLADET Nr. 61 marts 2012 21. årgang BOESLUNDEBLADET Nr. 61 marts 2012 21. årgang Næste nummer af Boeslunde Bladet udkommer i august 2012 Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d. 05.08.12 Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening

Læs mere

/" -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB

/ -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB /" -zs Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB II - tsl som lhrs 0g tl;te - g0 l... rll I'ormand Træner Træner Formand Kasserer MedIem g; (t!i,'i HrultBIrRr o!i;; ffibuililciltrrni rrttir0 - hvor hcle lomlllen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840 erlige "krudtugler" er på billedet ses nogle fremragende fodboldspillere. De er simpelthen. bare suveræne, de "snupper" og vinder alt hvad de kommer i nærheden af, det gælder både inden - og udendørs.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 Jørnehavedag 2001 Tirsdag den 21. aug. blev den årlige bømehaveda; afviklet på stadion ved Nord-Als Idrætscenter. 290 børn fra 7 af kommunens

Læs mere

www.jbwu.dk Få del i en million Sidste chance for at få del i Gunnar Nu Fondens midler Ungdommen: JBwU s afgørelse af JM 2009 Se side 18

www.jbwu.dk Få del i en million Sidste chance for at få del i Gunnar Nu Fondens midler Ungdommen: JBwU s afgørelse af JM 2009 Se side 18 JBU INFO 26. ÅRGANG NUMMER 17 30. /31. maj 2009 En kendt Statsminister sagde en gang: Man har et standpunkt til man tager et nyt Denne udtalelse, kunne for en gang skyld også bruges af Redaktionen, vi

Læs mere

Vitalitet - August 2008-39. årgang

Vitalitet - August 2008-39. årgang Vitalitet - August 2008-39. årgang Stiftet 10. december 1958 SOLSIKKEFESTEN en dejlig tradition i Morud Husk Solsikkefesten den 28-31. august 2008. Foto. Jon Rasmussen. morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt

Læs mere

Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger

Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger Mt. n., ejelav, sogn: 4 a, Stempel: 1.487 k. 50 øe (I København kvate) Hesbjeg Gaaden, elle (I de søndejydske lands- Søbog sogn dele) bd. og bl. I tingbogen, at. n., ejelav, sogn. Gade og hus n.: n.7%

Læs mere