TRANSACTION SERVICES. Dansk Røde Kors. NGO Profilen: Investering i velgørenhed 2008 ADVISORY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSACTION SERVICES. Dansk Røde Kors. NGO Profilen: Investering i velgørenhed 2008 ADVISORY"

Transkript

1 TRANSACTION SERVICES Dansk Røde Kors NGO Profilen: Investering i velgørenhed 2008 ADVISORY

2 Ordliste 2005 Regnskabsåret fra 1. januar til 31. december Regnskabsåret fra 1. januar til 31. december Regnskabsåret fra 1. januar til 31. december 2007 CAGR DKK DKKm DRK ECHO ICRC IFRC NGO SWOT Røde Halvmåne Cumulative Average Growth Rate (Gennemsnitlig årlig vækstrate kt t ) Danske kroner Danske kroner, millioner Dansk Røde Kors Europa-Kommissionenens humanitære bistand Den internationale Røde Kors Komite Det internationale forbund af Røde Kors og Røde Halvmåneselskaber Non Governmental Organisation (interesseorganisation) Strukturelt analyseværktøj (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) Røde Kors anvender en halvmåne som symbol når de arbejder i de muslimske lande 1

3 Vigtig information Baggrund KPMG har initieret den følgende rapport i forbindelse med projektet Investering i velgørenhed. KPMG stiller i denne forbindelse Transaction Services kompetencer til rådighed - uden beregning - for Dansk Røde Kors ( NGO ) ved at foretage en begrænset finansiel og kommerciel analyse, som efterfølgende vil blive gjort offentligt tilgængelig. Formålet med projektet er at kunne tilbyde offentligheden en objektiv benchmark-analyse baseret på offentlig tilgængelig information samt information stillet til rådighed ved dette projekt, der kan lette potentielle bidragsyders søgen efter en organisation, der bedst matcher den pågældende bidragyders hensigt Vores rolle og projektets omfang Vores rolle i processen er at tilbyde potentielle bidragsydere en uafhængig oversigt over NGO ens projekter, resultater og finansielle præstationer. Den endelige rapport vil blive udleveret og gjort tilgængelig for potentielle bidragsydere I rapporten beskrives og kommenteres NGO ens hovedaktiviteter og dens historiske finansielle præstation I projektets første fase analyseres en række danske NGO er, hvor samtlige er involverede i projektaktiviteter i udviklingslande. Der forventes, at der vil blive udarbejdet analyser af mellem 10 og 15 NGO er af forskellig størrelse med henblik på at få et bredt sammenligningsgrundlag Denne rapport kan ses i sammenhæng med de øvrige rapporter, der er blevet udarbejdet i forbindelse med projektet. De finansielle nøgletal er sammenlignelige på tværs af rapporterne Vores arbejde er baseret på en analyse af de informationer, der er modtaget fra NGO en samt diskussioner med ledelsen i NGO en Informationskilder Vores primære kilder ved udarbejdelsen af denne rapport har været følgende: ledelsens præsentation af NGO en finansiel information udarbejdet af NGO en årsregnskaber NGO'ens hjemmeside bestyrelsesmødereferater Factual accuracy Den endelige rapport er blevet gennemset og godkendt d af Kenneth Øhrberg. Der er blevet gennemført en factual accuracy-gennemgang, og vi har modtaget en endelig bekræftelse på rigtigheden af de i rapporten præsenterede informationer Vi har ikke foretaget revision eller review af informationerne, der alene er ledelsens ansvar Generelle forhold Vores finansielle og kommercielle feltarbejde blev afsluttet den 23. december Vi har ikke forpligtet os til at opdatere vores rapport for så vidt angår forhold, der måtte være opstået efter sidstnævnte dato Ved udarbejdelsen af denne rapport har vores primære kilde været information gjort tilgængelig af NGO en samt diskussioner med NGO ens ledelse. Vi fraskriver os ethvert ansvar for rigtigheden af denne, der alene er NGO ens ansvar. Vi har dog så vidt muligt efterstræbt, at den information, som er præsenteret i rapporten, er korrekt. Vi har imidlertid ikke søgt at sikre informationens pålidelighed ved at sammenligne med andre kilder. Vores rapport er ikke en revision eller et review og udgør således ikke en garanti for tallenes pålidelighed Analyserne i rapporten har været begrænset for så vidt angår tid som ressourcer, og dette har haft betydning for selve rapportens dybde og omfang. Dette har specielt ført til begrænsninger angående NGO enes projektaktiviteter. Dette betyder, at den benchmark, som er præsenteret i denne rapport, ikke nødvendigvis giver et fuldstændigt billede af, hvor effektiv eller gavnlig organisationen er: Vi har ikke haft mulighed for at lave en analyse af den reelle eller relative effektivitet af NGO ens projektaktiviteter. Vi har gennemgået NGO ens projektaktiviteter med NGO ens ledelse, men har ikke udarbejdet yderligere analyser af bidragenes anvendelse. Det vil sige, at der ikke er foretaget en analyse af eventuelle samarbejdspartnere, eller hvorvidt bidragene er blevet anvendt til det bedst mulige formål og på den mest optimale måde Vi har ikke foretaget nogen form for måling af den nytteværdi, som NGO ens projekter medfører. e De analyser, a der er blevet et udarbejdet vedrørende e de NGO ens projekter, omfatter udelukkende konkrete resultater i form af fx antal byggede skoler, antal kroner overført eller lignende og udgør ikke en måling eller rangering af, hvor stor nytte disse resultater har haft for det modtagende samfund Vi har i den finansielle analyse tilstræbt at kategorisere omkostninger på en måde, der reflekterer omkostningernes reelle anvendelsesområde, således at de finansielle resultater er sammenlignelige på tværs af rapporterne. Vi har imidlertid ikke haft tilgang til NGO ens revisor, og KPMG påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle klassifikationsfejl af indtægter og omkostninger Vores rapport henviser til KPMG analyse. Betydningen heraf er, at vi har foretaget visse analytiske aktiviteter, baseret på tilgængelige data, for at nå frem til den analyse, der er præsenteret. Ansvaret for underliggende data er NGO ens Vi har ikke forholdt os til anvendt regnskabspraksis for NGO'en og tal i rapporten præsenteres i overensstemmelse med NGO'ens valgte regnskabspraksis ISOBRO s definitioner Vi har så vidt muligt anvendt brancheorganisationen ISOBROs definitioner iti med henblik på at sikre rapportens konsistens med de i branchen anvendte begreber 2

4 Indholdsfortegnelse Kontakter i forbindelse med denne rapport er: Kenneth Øhrberg Dansk Røde Kors Fundraisingchef Tel: Side Executive summary 4 Oversigt 5 Geografisk tilstedeværelse 8 SWOT 9 Aktiviteter 10 Jesper Koefoed, KPMG Audit Finansielle resultater 12 Senior Partner Tel: Ina Kjær, KPMG Transaction Services Director Mikkel Bredmose, KPMG Transaction Services Senior Associate 3

5 Executive summary Analysens resultater Emne Kommentarer Analyse Mission Dansk Røde Kors arbejder ud fra 6 grundsætninger, hvoraf minimum én skal dækkes for at starte et projekt Forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes Beskytte liv og helbred Sikre respekten for mennesket, særligt under væbnede konflikter og i andre nødsituationer Arbejde for forebyggelse af sygdom og for fremme af sundhed og social velfærd Tilskynde til frivillig indsats og sikre en konstant beredvillighed hos bevægelsens medlemmer til at yde medmenneskelig hjælp Fremme en altomfattende følelse af solidaritet over for alle, der har behov for Røde Kors beskyttelse og hjælp Side 10 Strategiske mål Det internationale forbund af Røde Kors og Røde Halvmåneselskaber vedtog i år 2000 fire strategiske mål frem mod år Side , som Dansk Røde Kors følger De strategiske mål har det overordnede fokus at forbedre livet for sårbare mennesker ved at mobilisere den humanitære styrke, hvilket søges gjort gennem fire kerneområder: synliggørelse af Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevægelsens grundlæggende principper og humanitære værdier reagere på katastrofer opbygge katastrofeberedskab arbejde med sundhed og omsorg i lokalsamfundet Resultater Dansk Røde Kors ydede i 2007 DKK347,9 millioner i støtte til nødlidende mennesker i 55 forskellige lande verden over Den internationale bistand udgjorde DKK280,0 0 millioner fordelt på katastrofehjælp i form af mad, medicin, vand og anden nødhjælp for i alt DKK122,5 millioner udviklingsprojekter med fokus på sundhed, uddannelse, hiv/aids samt forebyggelse af katastrofer for DKK157,4 millioner I Danmark hjælper omkring frivillige (beregnet som årsværk) med arbejde for besøgstjenesten, krisecentre, hjemløse, flygtninge, børn og unge samt mange andre aktiviteter. DRK støttede i 2007 det danske arbejde med i alt DKK44,4 millioner Side Finansielle resultater Finansielle resultater fra Indtægterne er i perioden 2005 til 2007 faldet med DKK78,1 millioner svarende til et gennemsnitligt fald på 7,1%, Udviklingen skyldes primært faldende indtægter fra indsamlede midler på DKK144,4 millioner, som kan tilskrives høje indtægter i 2005 som følge af Tsunami'en i Sydøstasien De totale omkostninger er gennemsnitligt g faldet 4,8% om året. Udviklingen kan tilskrives faldende udbetalinger til projektstøtte, der ikke modvares af en stigning i andre omkostninger Nettoaktiverne er i perioden 2005 til 2007 gennemsnitligt steget 14,6% svarende til en stigning på DKK28,4 millioner Side

6 Oversigt DRK har en forholdsvis stor diversitet i deres aktiviteter, som spænder fra opbygning af samfund over nødhjælp til besøgs- tjeneste Grundet DRK's størrelse vurderes risikoen for projekternes gennemførelse at være forholdsvis lav Oversigt over Dansk Røde Kors' status Faktor Tidsperspektiv: kortsigtet hjælp (eks. Nødhjælp) eller langsigtet hjælp (eks. Udviklingshjælp) Bredde: hvor bredt organisationens projekter favner på antal og demografi Kriterium Kortsigtet hjælp Få Langsigtet hjælp Fokus: aktiviteternes fokusgruppe Individ Familie Landsby/by Samfund Mange DRK's virksomhedsdonorer udgøres primært af mindre Risiko: risiko i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse Lille Stor virksomheder Indsamlingsaktiviteterne i DRK dækker blandt andet Geografisk bredde: aktiviteternes geografiske fokus Lokalt Globalt over en landsindsamling, medlemsbidrag, private og offentlige bidrag samt erhvervssamarbejder Bidragsyderfundament: sammensætning af bidragsydere Private bidrag Offentlige bidrag Indsamling: vanskelighed i forhold Enkelt til at indsamle finansielle midler til gældende formål Svært Etableringsgrad: organisationens udviklingsstadie Nystartet Veletableret Årsberetning, Årsregnskab, Hjemmeside 5

7 Oversigt Den største enkeltbidragsyder til DRK med DKK283,4 millioner svarende til 36,1% er Udlændinge Service, der betaler DRK for deres asylarbejde. I denne rapport vil DRK fremefter blive analyseret eksklusiv organisationens asylafdeling for at opnå større sammenlignelighed med andre NGO'er DRK er en del af det Internationale Røde Kors og Røde Halvmåne Forbund, som er en global humanitær organisation, der udfører hjælpearbejde, udviklingshjælp, nødhjælp og frivilligt social arbejde DRK har et internationalt mandat udstedt af Genéve-konventionen, der giver organisationen ret til at arbejde frit under væbnede konflikter, hvor de forholder sig neutralt Fordeling af indtægter fra asylarbejde og øvrige indtægter i 2007, i alt DKK779,5 millioner Årsregnskab Renteindtægter 1,2% Øvrige indtægter 62,8% Udlændingeservice 36,1% Organisationsdiagram for den Internationale Røde Kors og Røde Halvmåne bevægelse Røde Kors- og Røde Halvmåne selskaber DK S ICRC IFRC USA... I alt 186 Krig/konflikter Samarbejdsaftale Katastrofer/nødhjælp/udvikling Dansk Røde Kors Udover at beskæftige sig med nødhjælp og udviklingsprojekter varetager DRK også arbejdet med asylområdet for den danske stat Asylafdelingen fungerer som et lukket kredsløb, hvor alle indtægter kommer fra Udlændinge Service og skal være non-profit Der er i rapporten valgt at se bort fra organisationens arbejde på asylområdet, hvorfor DRK i denne rapport er defineret eksklusiv organisationens asylafdeling for at gøre rapporten sammenlignelig med andre NGO'er Udlændinge Service bidrager med 36.1% af de samlede indtægter til DRK For beskrivelse og opsplitning af DRK's øvrige indtægter henvises til næste side Røde Kors bevægelsen Den Internationale Røde Kors og Halvmåne bevægelse består af de nationale Røde Kors og Halvmåne selskaber samt IFRC og ICRC Der er 186 nationale Røde Kors og Røde Halvmåne selskaber, som arbejder både nationalt og internationalt. Røde Kors og Røde Halvmåne er to betegnelser for den samme organisation. Senest er der for at kunne arbejde uhindret i de israelske områder også blevet udviklet Røde Krystal ICRC står som den ledende Røde Kors organisation under krig og konflikter. Geneve-konventionen giver ICRC et særligt mandat til at beskytte og yde bistand til ofre for væbnede konflikter, hvor ICRC optræder neutralt, upartisk og uafhængig af regeringer IFRC er paraplyorganisation for de 186 nationale Røde Kors og Røde Halvmåne selskaber og koordinerer hjælpen til flygtninge og ofre ved internationale natur- og sultkatastrofer. IFRC samarbejder med ICRC og de nationale selskaber i forbindelse med katastrofer og udviklingshjælp Ledelsen i IFRC består af en forsamling af 18 medlemmer, som vælges blandt schweiziske statsborgere. Denne bestemmelse har til formål at sikre ICRC s uafhængighed og neutralitet Generalforsamlingen er det højeste beslutningsorgan i IFRC. Den mødes hvert andet år og består af repræsentanter fra alle nationale selskaber. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse som selv konstituerer sig og ansætter en ledelse Interview, Hjemmeside 6

8 Oversigt Udover hjælp under konflikter og ved katastrofer har DRK frivillige (beregnet som årsværk), som blandt andet hjælper i genbrugsbutikker, underviser i førstehjælp og besøger sygdomsramte i besøgstjenesten Hver national Røde Kors afdeling har specialiseret sig inden for specifikke områder. DRK's specialeområder er IT/Tele, Logistik og Psykosocial hjælp Dansk Røde Kors NGO data DRK blev stiftet i 1876 og er en landsforening med 250 lokale afdelinger Dansk Røde Kors landet rundt Etableret 1876 Dansk Røde Kors har 281 fuldtidsansatte, hvoraf de 66 er udsendte Antal fuldtidsansatte (antal årsværk) 281 medarbejdere, der er med til at sikre samt fremme organisationens - Heraf udsendte (antal årsværk) 66 arbejde internationalt Antal frivillge (antal årsværk) Internationale Røde Kors organiserer aktiviteterne ved katastrofer, hvor de - Styrelsen 15 nationale Røde Kors organisationer hver bidrager med særlige - Bestyrelserne kompetencer. DRK har spidskompetencer inden for IT/Tele, logistik samt - Aktivitetsledere psykosocial hjælp. Denne del udgøres af IFRC (Både Røde Kors og Røde - Andre frivillige Halvmåne) Medlemmer DRK har frivillige, der hjælper i blandt andet genbrugsbutikker, Indtægt 2007 DKK487,1 millioner samarittjeneste, besøgstjeneste og ved førstehjælpskurser. En forholdsvis Revisor KPMG stor del af de frivillige udgøres af pensionister Hoveddonorer 2007 Danida, DKK165,4 millioner H.K.H Prins Henrik er kongelig protektor for DRK sammen med H.K.H Geografisk fokus Afrika og Asien Kronprins Frederik, der er kommitteret Feltdeltagelse Humanitære, beredskabs- og Indsamlede midler uddannelsesmæssige opgaver Årsberetning, Årsregnskab, Hjemmeside Bruttoindtægter 2007, I alt DKK489,3 millioner Førstehjælpskurser og -bogsalg 4,3% Andre offentlige midler 3,4% Note. Andre midler 0,9% Drifts- og administrationstilskud 6,2% DRK's indsamlede midler udgør i 2007 DKK206,7 millioner svarende til 42,3% af de samlede indtægter Danida Danida er DRK's største enkeltstående donor med DKK165,4 millioner af de samlede indtægter i 2007 Danida-relateret projektstøtte udgjorde i 2007 DKK 165,4 millioner hvoraf DKK160,3 millioner fordelte sig på følgende områder udviklingsbistand på DKK88 6 millioner katastrofebistand på DKK52,8 millioner delegatberedskaber på DKK18,9 millioner Indtægterne fra Danida i 2007 består af en rammebevilling på DKK66,0 millioner samt projektrelaterede indtægter på DKK99,4 millioner Indsamlede d midler udviklingsbistand på DKK88,6 millioner EU 12,2% Fordelingen er vist eksklusiv asylhjælp Årsregnskab 42,3% Danida 30,7% Fremførte øremærkede midler på -DKK15,0 millioner er i figuren modregnet i Danida, da posten primært vedrører denne indtægt. Derfor udgør indtægterne fra Danida således kun 30,7% af de totale EU Støtten fra EU er todelt hvor DKK30,4 millioner i 2007 kommer fra ECHO. De resterende DKK29,4 millioner kommer fra Europa-kommissionen Førstehjælpskurser og -bogsalg DRK afholder årligt en lang række førstehjælpskurser gennem deres landskontorer og sælger i denne forbindelse også bøger 7

9 Dansk Røde Kors Geografisk tilstedeværelse Nød - katastrofehjælp samt kort- og langsigtet udviklingshjælp er blandt de former for støtte DRK Ikke landespecifikt 10% Sydamerika 0% yder DRK arbejdede i 2007 i 55 Afrika 35% Danmark 19% lande verden over 56,2% af den internationale bistand gik i 2007 til udviklingshjælp Europa (ekskl. Danmark) 2% Asien 34% Afrika var i 2007 det område, der modtog flest støttekroner tæt forfulgt af Asien Tilstedeværelsen af et stort antal frivillige i hele verden medfører, at Røde Kors ved katastrofer kan være blandt de første til at hjælpe DRK langsigtet udviklingsarbejde DRK Nødhjælp 8

10 SWOT-analyse Baseret på skriftligt materiale, dialog med DRK samt KPMG analyse Styrker Stærkt brand og stor troværdighed Stor international ti organisation/netværk t gør, at der kan reageres hurtigt og effektivt Finansiel styrke til at gennemføre projekter uanset om eksterne støtte forsvinder Forankring i Geneve-konventionen og neutralitetsprincip øger muligheden for at hjælpe i områder, hvor andre organisationer kan have svært ved at navigere Svagheder Forholdsvis stor afhængighed af frivillig arbejdskraft i Danmark Stor diversitet i DRK's aktiviteter kan reducere bevidstheden om de enkelte aktiviteter DRK er primært kendt som en katastrofe- organisation, hvilket kan reducere opmærksomheden omkring de øvrige aktiviteter Muligheder Større fokus på virksomheds-samarbejder i takt med virksomheders forventede øgede CSR arbejde Øgede private såvel som offentlige bidrag, der vil åbne op for flere projekter Trusler Recession kan medføre sværere indsamlingsvilkår Lille forankring blandt yngre kan reducere muligheden for at opretholde et stort frivilligt arbejde i fremtiden Stor offentlig bevågenhed kan give meget negativ omtale, hvis der trædes ved siden af (1) Årsberetning, (2) årsregnskab, (3) hjemmeside 9

11 Aktiviteter (1/2) DRK har hjulpet i en række internationale og nationale aktiviteter. Eksempler herpå er hjælp til rent drikkevand i Myanmar, oprettelse af sundhedsklinikker i Senegal og vågetjeneste i Danmark DRK bidrager ved katastrofer t med særligt store kompetencer inden for IT/telekommunikation, logistik og psykosocial hjælp Mission Derudover samarbejder DRK med andre landes Røde Kors organisationer Røde Kors er skabt omkring disse seks grundprincipper: med specifikke projekter. Det er blandt andet projekter i: "forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes" Nepal, Sri Lanka og Cambodja, hvor fokus er på sundhed og "beskytte liv og helbred" katastrofeforebyggelse "sikre respekten for mennesket, særligt under væbnede konflikter og i Botswana, hvor man støtter hiv-smittede og deres familier andre nødsituationer" Kenya, hvor fokus er på at forbedre vilkårene for de fattigste i landet "arbejde for forebyggelse af sygdom og for fremme af sundhed og social velfærd" Eritrea, hvor fokus er på sundhed, udvikling og støtte til krigsofre "tilskynde til frivillig indsats og sikre en konstant beredvillighed hos bevægelsens medlemmer til at yde medmenneskelig hjælp " "fremme en altomfattende følelse af solidaritet over for alle, der har behov for Røde Kors beskyttelse og hjælp" Grundprincipperne giver meget brede muligheder og har medført, at Røde Kors er involveret i en lang række forskellige aktiviteter Indsamlingsaktiviteter En stor del af DRK's indtægter er midler fra Danida og EU Hvert år i oktober afholder DRK en landsdækkende indsamling DRK deltager i tv-showet Danmarks Indsamling Gennem erhvervspartnerskaber opnår DRK såvel finansiel støtte som faglig sparring på de områder, hvor de fungerer som specialister DRK søger aktivt og målrettet midler ved fonde og virksomheder Indtægter fra genbrugsbutikker udgør 16,1% af de samlede indtægter. Butikkerne ledes af frivillige, og butikslokalerne er, såfremt det har været muligt, lejede lokaler. Hovedparten af frivillige i genbrugsbutikkerne udgøres af pensionister Projektaktiviteter DRK hjælper forældreløse børn i Zimbabwe gennem fadderskaber, hvor donorer for DKK125 om måneden sørger for, at børnene får mad, bøger til skolen samt støtte til dagligdagen DRK arbejder i Nepal med at forebygge katastrofer og yde hjælp i forbindelse med de oversvømmelser landet oplevede i 2007 DRK arbejder i Pakistan med sundhed, katastrofeforebyggelse og psykosocial støtte til ofre efter et jordskælv, der hærgede landet tilbage i 2005 DRK bistår 14 hospitaler og klinikker over hele Afghanistan, der i 2007 sammenlagt behandlede mennesker Øvrige udenlandske projektaktiviteter vedrører flygtningelejre, uddannelsestiltag og sundhedstiltag DRK har også i Danmark en række aktiviteter besøgstjenesten har til formål at skabe en kontakt, der kan give både besøgsven og besøgsmodtager glæde og opmuntring i hverdagen. Samlet har besøgstjenesten cirka frivillige vågetjenesten støtter og hjælper døende og deres pårørende ved at sikre, at den døende ikke ligger ensom i det øjeblik døden indtræffer samarittjenestens opgaver er rettet mod at hjælpe tilskadekomne i forbindelse med fritidsaktiviteter. t Typiske samaritopgaver er ved sportsstævner, koncerter, sportsbegivenheder og festivaler Resultater DRK leverede i 2007 rent vand til nomader og kvægbønder under en tørke i grænselandet mellem Etiopien og Eritrea DRK har hjulpet Myanmars Røde Kors med at yde hjælp til 1,3 millioner mennesker med rent vand, husly og andre nødvendige ting samt generel sundhed i forbindelse med, at en cyklon hærgede Myanmar den 2. maj 2008 DRK har været medvirkende til at opbygge og udstyre syv sundhedsklinikker og 14 mindre sundhedsposter rundt omkring i Senegal I Malawi har DRK i samarbejde med Malawis Røde Kors etableret et sundhedsprogram, der indtil videre har hjulpet 50 landsbyer eller godt mennesker mod livstruende sygdomme som blandt andet malaria DRK hjælper derudover forældreløse børn i Zimbabwe gennem hjælpeprogrammet "Projekt Barnelandet", der sørger for, at børnene får mad, medicin, tæpper og andre livsnødvendige d ting 10

12 Aktiviteter (2/2) Både nationalt og internationalt er DRK involveret i en række aktiviteter, hvor en øget indsats for bekæmpelse af Hiv og aids har været blandt fokusområderne Organisationskapacitet Samlet har DRK 281 fuldtidsansatte i 2007, hvorfor DRK ikke vurderes at være særligt afhængige af enkeltpersoner Derudover har DRK i alt frivillige (Beregnet som årsværk), som hjælper inden for blandt andet vågetjenester, genbrugsbutikker og som samaritter DRK har som del af DRK's internationale samarbejde særligt store kompetencer inden for IT/telekommunikation, logistik og psykosocial hjælp Ambitioner DRK s støtter op om FN s otte 2015-udviklingsmål, der blev opstillet i 2000 Være de første, der er tilstede med relevant hjælp, hvor end der sker en katastrofe Nødvendig finansiering DRK har en række forskellige aktiviteter og indtægtskilder og er derfor forholdsvis uafhængige af enkelte donorer Ved humanitære- og/eller naturkatastrofer anvender DRK midler fra en særlig hjælpe- og katastrofefond. f Puljen er oprettes således, at hjælpen hurtigt kan nå de ramte områder 11

13 Resultatopgørelsen Årets resultat er gennemsnitligt faldet 40,4% i perioden 2005 til 2007 fra DKK40,2 millioner til DKK14,3 millioner, hvilket skyldes faldende indtægter og, at andre omkostninger er stigende Den nedadgående trend i indtægter og udbetaling til projekter skyldes, at DRK som følge af Tsunami katastrofen i 2005 modtog flere og større bidrag. Flere af disse midler blev først anvendt i Normaliseres der for disse ting ses en underliggende opadgående trend i indtægtsniveauet Den underliggende trend i indtægter modsvares af en stigning i andre omkostninger, der primært forårsages af øgede omkostninger til indsamling og information Resultatopgørelse DKK' CAGR Indtægter Danida (12,3)% EU (7,0)% Andre (3,5)% Total indtægter (7,1)% Projektstøtte Udbetalinger til projekter ( ) ( ) ( ) (8,6)% % af indtægter 73,4% 73,0% 71,1% n/a Resultat efter projektstøtte (3,2)% Andre omkostninger Total andre omkostninger ( ) ( ) ( ) 7,9% % af indtægter (20,1)% (23,4)% (27,2)% n/a Nettofinansielle indtægter ,4% Årets resultat (40,4)% Årsregnskab Faldende indtægter fra 2005 til 2007 Faldet har i perioden gennemsnitligt været på 7,1% svarende til DKK78,1 millioner, fra DKK567,4 millioner i 2005 til DKK489,3 millioner i Udviklingen skyldes primært: faldende indtægter fra indsamlede midler på DKK144,4 millioner faldende indtægter fra Danida på DKK49,4 millioner faldende indtægter fra EU på DKK9,3 millioner modsvaret af en stigning i formålsbestemte donationer fremført på DKK127,7 millioner Fra 2006 til 2007 er indtægterne faldet med DKK34,4 millioner. Faldet skyldes primært: et fald i formålsbestemte fremførte donationer på DKK59,6 millioner modsvaret af stigende indtægter fra EU på DKK23,5 millioner samt indsamlede midler på DKK6,1 millioner Projektstøtte Udbetalingerne til projekter har i perioden gennemsnitligt været faldende med 8,6% fra DKK416,4 millioner i 2005 til DKK347,9 millioner i 2007 Udbetalingsgraden til projekter af indtægterne har i perioden været faldende med 2,3pp fra 73,4% i 2005 til 71,1% i Samlet set er der i perioden blevet udbetalt 72,6% af indtægterne Andre omkostninger Andre omkostninger er steget med DKK18,7 millioner over perioden , primært forårsaget af øgede indsamlingsomkostninger samt øgede omkostninger til informationsvirksomhed som følge af flere ansatte og flere initiativer igangsat Årets resultat Samlet set er årets resultat faldet med DKK25,9 millioner fra DKK40,2 millioner i 2005 til DKK14,3 millioner i 2007 svarende til et gennemsnitligt årligt fald på 40,4% Det store overskud i 2005 skyldes ekstraindsamlinger og mange ekstra bidrag modtaget i forbindelse med Tsunami-katastrofen Katastrofer vil gøre at indtægter vil svinge meget, men organisationens størrelse kræver en vis fast administration. Dette vil resultere i svingende resultater. Normaliseres der for fremførsel af donationer og Tsunamistøtte er indtægterne jævnt stigende 12

14 Indtægter Der ses et fald i projektspecifik støtte fra Danida. Faldet skyldes at niveauet vender tilbage til "normalt efter, at der i 2005 blevet modtaget ekstrabevillinger i forbindelse med Tsunamien Samme Tsunami gjorde, at niveauet for indsamlede d midler var meget højt i Dette ses også ved at der i 2005 er en stor periodisering af ikkeanvendte midler. Denne periodisering er udtryk for bevilgede midler i året, som ikke er tildelt til projekt inden årets udgang Indtægter DKK' CAGR Danida Rammeaftale, Danida Projektspecifikt, Danida (18,3)% Totale indtægter fra Danida (12,3)% EU ECHO (32,5)% Europa-kommissionen ,1% Total indtægter fra EU (7,0)% Andre indtægter Andre offentlige midler (7,8)% Indsamlede midler (23,3)% Førstehjælpskurser og -bogsalg ,9% Drifts- og administrationstilskud (6,0)% Informationsvirksomhed ,9% Hjælpearbejde i Danmark ,9% Generel ledelse og administration (4,5)% Donationer fremført ( ) (15.026) (67,6)% Totale andre indtægter (3,5)% Totale indtægter (7,1)% Årsregnskab Danida Rammemidler skal ansøges årligt med beskrivelse af den samlede økonomisk ramme, de strategiske mål samt en beskrivelse af de planlagte aktiviteter De projektspecifikke indtægter fra Danida faldt over perioden fra 2005 til 2007 med gennemsnitligt 18,3% per år primært som følge af et fald på DKK19,8 millioner i humanitære særbevillinger, der gives i forbindelse med katastrofer som følge af færre katastrofer et fald over perioden på DKK13,2 millioner i indtægter til nærindsatsområder samt et fald på DKK9,2 millioner i andre udviklingsprojekter EU Samlet set er projektstøtten fra EU faldet med DKK9,3 millioner over perioden, svarende til et gennemsnitligt årligt fald på 7,0%. Indtægter fra EU kommer dels fra ECHO og dels fra Europa-kommissionen henover perioden er støtten fra ECHO faldet med DKK36,4 millioner fra DKK66,9 millioner i 2005 til DKK30,5 millioner i 2007 modsat er indtægter fra Europa-kommissionen steget med DKK27,1 millioner fra DKK2,2 millioner i 2005 til DKK29,4 millioner i 2007 Indsamlede midler 2007 Af de indsamlede midler stammer DKK78,8 millioner (38,1%) fra genbrug, DKK31,8 millioner (15,4%) fra kontingenter og bidrag, DKK22,4 millioner (10,8%) fra arv og legater DKK73,8 millioner udgøres af Røde Kors indsamlingen DKK21,5 millioner (10,4%), erhvervssamarbejde DKK9,3 millioner (4,5%), fonde og legater DKK4,3 millioner (2,1%) samt andre indsamlede midler DKK38,7 millioner (18,7%) De indsamlede midler faldt fra 2005 til 2006 med DKK150,5 millioner, hvilket skyldes, at DRK i 2005 indsamlede ekstra midler til de lande og efterladte, der blev ramt af Tsunamien i Sydøstasien Andre indtægter Faldt fra 2005 til 2007 med DKK19,4 millioner svarende til et gennemsnitligt årligt fald på 3,5% Faldet er forårsaget af færre indsamlede midler modsvaret af periodisering af ikke-anvendte midler 13

15 Omkostninger Faldet i den internationale Omkostninger CAGR bistand skyldes, at DKK' niveauet i 2005 var meget Projektstøtte højt som følge af International bistand (11,1)% Hjælpearbejde i Danmark ,5% Tsunamien. Dette kommer Førstehjælpsvirksomhed ,6% også til udtryk ved, at den Total projektstøtte (8,6)% internationale bistand til Andre omkostninger Asien er faldet med Generel ledelse og administration ,5% DKK68,0 millioner fra 2005 Indsamlingsomkostninger ,1% Informationsvirksomhed ,7% til 2007 svarende til et fald Total andre omkostninger ,9% på 36,8% Total omkostninger (4,8)% De øgede omkostninger til førstehjælp stammer fra den øgede aktivitet på området, der også har forårsaget øgede indtægter Omkostninger til indsamlede midler og informationsvirksomhed er steget som følge af øget aktivitet på begge områder, hvilket også har sammenhæng med de underliggende øgede indtægter Årsregnskab International bistand DKK' CAGR Verdensdel Afrika (3,8)% Asien (20,5)% Europa (1,5)% Amerika (28,5)% Ikke landespecifikt ,2% I alt (11,1)% Årsregnskab International bistand Den internationale bistand er fra 2005 til 2007 gennemsnitligt faldet med 11,1% per år svarende til et samlet fald på DKK74,5 millioner De internationale projekter på DKK280,0 millioner er ifølge årsrapporten for 2007 primært finansieret på følgende måde, brutto: Danida med DKK160,3 millioner indsamlede midler med DKK62,9 millioner EU med DKK38,3 millioner, primært fra ECHO og anvendt til nødhjælpsprogrammer i Afrika og Asien Hjælpearbejde i Danmark Hjælpearbejde j i Danmark dækker over blandt andet besøgs- og vågetjeneste samt udsendelse af samaritter til større arrangementer. Omkostningerne til hjælpearbejde er fra 2005 til 2007 gennemsnitligt steget med 1,5% om året Førstehjælpsvirksomhed Omkostningerne til førstehjælpsvirksomhed er fra 2005 til 2007 gennemsnitligt t steget t med 11,6% om året, svarende til DKK4,6 millioner. Udviklingen skyldes primært: øgede omkostninger til bogsalg på DKK4,2 millioner øgede omkostninger til landskontorer samt øvrige afdelingers kursusvirksomhed på 3,2 millioner et fald i lønudgifter til landskontorerne på DKK2,8 millioner Omkostninger til indsamlede midler og informationsvirksomhed Omkostninger til indsamlede midler udgjorde i 2007 DKK86,7 millioner og er fra 2005 til 2007 steget med DKK11,1 millioner svarende til en gennemsnitlig årlig stigning på 7,1% Denne stigning skyldes større omkostninger i forbindelse med drift af genbrugsforretninger Omkostningerne til informationsvirksomhed har fra 2005 til 2007 haft en gennemsnitlig årlig stigning på 38,7% svarende til DKK5,2 millioner og dækker over omkostninger til oplysningsmateriale- og kampagner til blandt andet skoler 14

16 Balancen Nettoaktiverne er i perioden 2005 til 2007 steget med DKK28,4 millioner svarende til en gennemsnitligt årlig stigning på 14,6% Stigningen er sammensat af en stigning i anlægsaktiver som følge af erhvervelse af ejendom, en stigning i arbejdskapitalen som følge af øgede tilgodehavender samt et fald i den positive nettogæld som følge af reduktionen af likvide midler Balance DKK' CAGR Materielle anlægsaktiviteter ,7% Anlægsaktiver ,7% Varebeholdning (27,5)% Tilgodehavender ,9% Kreditorer (14.818) (13.999) (20.184) 16,7% Bevillinger fremført til næste år ( ) ( ) ( ) (0,9)% Arbejdskapital ( ) ( ) ( ) (11,6)% Likvide beholdninger (21,2)% Værdipapirer ,5% Kortfristet gæld og reservationer ( ) (92.727) (98.056) (1,8)% Langfristet gæld (5.447) (4.937) (10.556) 39,2% Nettogæld (9,1)% Nettoaktiver ,6% Årsregnskab Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver består af følgende aktiver i 2007: afdelingers og amtskredses ejendomme på DKK25,5 millioner landkontorets ejendomme på DKK39,6 millioner Afdelingers og amtskredses ejendomme har gennem perioden fra oplevet en gennemsnitlig årlig vækst på 17,8%, hvilket skyldes køb af lokaler til butikker Landkontorets ejendomme er fra 2006 til 2007 steget med DKK22,6 millioner fra DKK17,0 millioner til DKK39,6 millioner svarende til en stigning på 132,9% Stigningen skyldes at DRK i 2007 byttede sin brugsret til ejendommen på Dag Hammerskjölds Allé 28 til ejerskab af en ejendom på H.C. Ørstedsvej mod betaling af DKK19,0 millioner Arbejdskapital Tilgodehavenderne har over perioden haft en gennemsnitlig årlig stigning på 16,9%. Stigningen er primært forsaget af følgende faktorer: DRK's bevillingstilsagn er steget med DKK17,5 millioner. Posten er et udtryk for donationer, der endnu ikke er modtaget, og udsving i posten skyldes primært tidsmæssige forskydninger i tildeling andre tilgodehavender d er steget med DKK13,6 millioner fra DKK24,4 4 millioner i 2005 til DKK38,0 millioner i 2007, en gennemsnitlig årlig stigning på 24,7%. Posten består af skyldig moms, periodiserede renter og mellemregning med udlændingestyrelse, der i 2007 indbetalte senere end normalt, hvorfor posten er steget endelig er tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser gennemsnitligt steget med 27,1% fra DKK10,6 millioner i 2005 til DKK17,2 millioner i 2007, en stigning på i alt DKK6,6 millioner Bevillinger fremført til næste år er nogenlunde konstant og skal ses som et udtryk for, hvad der er hensat til projekter Bevillinger fremført til næste år udgøres af offentlige midler samt igangværende projekter Gæld Kortfristet gæld består af reservationer og periodisering af omkostninger Reservationer er i 2007 på DKK61,9 millioner og består af midler til reserveret til fremtidige projekter. Midlerne fordeles således 48,4% af midlerne er reserveret til DRK's internationale i hjælpe- og katastrofefond yderligere 31,1% af de reserverede midler er mellemregning med afdelinger og amtskredse de resterende 20,5% er reserveret til henholdsvis DRK's udviklingsfond, afdelingsfonde og nationale fond Værdipapirer bestående af danske stats- og realkreditobligationer er steget med 36,1% fra 2006 til Stigningen er en følge af anbringelse af modtagne midler der endnu ikke er blevet anvendt og modsvares nogenlunde med nedbringelsen af likvider fra 2006 til 2007 Likvide beholdninger er faldet med DKK83,0 millioner fra 2005 til 2007 som følge af forbrug af midler indsamlet i forbindelse med Tsunamien samt anbringelse af overskudslikviditet i kortfristede obligationer Den langfristede gæld er primært prioritetslån 15

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEDELSESPÅTEGNING INDHOLD

LEDELSESPÅTEGNING INDHOLD ÅRSREGNSKAB 2012 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING 1 2 4 5 9 10 11 13 15 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Organisationsoplysninger Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Regnskab 2012

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 ÅRSRAPPORT 2005 13. regnskabsår 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

DANMARK SERBIEN KOSOVO GEORGIEN MONTENEGRO TYRKIET SYRIEN TUNESIEN JORDAN LIBYEN MALI NIGER SUDAN DJIBOUTI BURKINA FASO

DANMARK SERBIEN KOSOVO GEORGIEN MONTENEGRO TYRKIET SYRIEN TUNESIEN JORDAN LIBYEN MALI NIGER SUDAN DJIBOUTI BURKINA FASO Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 DFH tilstedeværelse i 2014 DFH/DDG kontor DFH støtte DANMARK SERBIEN UKRAINE RUSLAND NORDKAUKASUS MONTENEGRO KOSOVO GEORGIEN TUNESIEN LIBYEN TYRKIET SYRIEN LIBANON IRAK JORDAN

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen En rapport om, hvad den internationale valutafond og de vestlige donorer kan gøre for at mindske manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale i u-landene Kampen mod aids er kampen for et bedre

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 5 6 7 15 21 23 25 27 35 39 41 EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING PANDORAS FORRETNINGSMODEL

Læs mere

FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 212 SIDE 2 SFORTEGNELSE 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 9 4 24 LEDELSESPÅTEGNING 25 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 28 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 34 REGNSKAB 53 ORGANISATION 54 DIREKTION 55 BESTYRELSE

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis Årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Hovedbestyrelsens økonomiske beretning Resultatopgørelse for 211

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Årsrapport 2013 Foreningen Misbrugsportalen Marts 2014

Årsrapport 2013 Foreningen Misbrugsportalen Marts 2014 Årsrapport 213 Foreningen Misbrugsportalen Marts 214 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning s. 3 2. Foreningen Misbrugsportalen s. 5 3. Vision og formål s. 6 4. Udvikling og aktiviteter i 213 s.

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ 11/06 Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere

Indhold. De store organisationer. Enkeltorganisationer

Indhold. De store organisationer. Enkeltorganisationer Indhold De store organisationer 1. Folkekirkens Nødhjælp 2. Dansk Røde Kors 3. U-landsorganisationen Ibis 4. CARE Danmark 5. Red Barnet - Save the Children Denmark 6. Samvirke 7. Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere