TRANSACTION SERVICES. Dansk Røde Kors. NGO Profilen: Investering i velgørenhed 2008 ADVISORY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSACTION SERVICES. Dansk Røde Kors. NGO Profilen: Investering i velgørenhed 2008 ADVISORY"

Transkript

1 TRANSACTION SERVICES Dansk Røde Kors NGO Profilen: Investering i velgørenhed 2008 ADVISORY

2 Ordliste 2005 Regnskabsåret fra 1. januar til 31. december Regnskabsåret fra 1. januar til 31. december Regnskabsåret fra 1. januar til 31. december 2007 CAGR DKK DKKm DRK ECHO ICRC IFRC NGO SWOT Røde Halvmåne Cumulative Average Growth Rate (Gennemsnitlig årlig vækstrate kt t ) Danske kroner Danske kroner, millioner Dansk Røde Kors Europa-Kommissionenens humanitære bistand Den internationale Røde Kors Komite Det internationale forbund af Røde Kors og Røde Halvmåneselskaber Non Governmental Organisation (interesseorganisation) Strukturelt analyseværktøj (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) Røde Kors anvender en halvmåne som symbol når de arbejder i de muslimske lande 1

3 Vigtig information Baggrund KPMG har initieret den følgende rapport i forbindelse med projektet Investering i velgørenhed. KPMG stiller i denne forbindelse Transaction Services kompetencer til rådighed - uden beregning - for Dansk Røde Kors ( NGO ) ved at foretage en begrænset finansiel og kommerciel analyse, som efterfølgende vil blive gjort offentligt tilgængelig. Formålet med projektet er at kunne tilbyde offentligheden en objektiv benchmark-analyse baseret på offentlig tilgængelig information samt information stillet til rådighed ved dette projekt, der kan lette potentielle bidragsyders søgen efter en organisation, der bedst matcher den pågældende bidragyders hensigt Vores rolle og projektets omfang Vores rolle i processen er at tilbyde potentielle bidragsydere en uafhængig oversigt over NGO ens projekter, resultater og finansielle præstationer. Den endelige rapport vil blive udleveret og gjort tilgængelig for potentielle bidragsydere I rapporten beskrives og kommenteres NGO ens hovedaktiviteter og dens historiske finansielle præstation I projektets første fase analyseres en række danske NGO er, hvor samtlige er involverede i projektaktiviteter i udviklingslande. Der forventes, at der vil blive udarbejdet analyser af mellem 10 og 15 NGO er af forskellig størrelse med henblik på at få et bredt sammenligningsgrundlag Denne rapport kan ses i sammenhæng med de øvrige rapporter, der er blevet udarbejdet i forbindelse med projektet. De finansielle nøgletal er sammenlignelige på tværs af rapporterne Vores arbejde er baseret på en analyse af de informationer, der er modtaget fra NGO en samt diskussioner med ledelsen i NGO en Informationskilder Vores primære kilder ved udarbejdelsen af denne rapport har været følgende: ledelsens præsentation af NGO en finansiel information udarbejdet af NGO en årsregnskaber NGO'ens hjemmeside bestyrelsesmødereferater Factual accuracy Den endelige rapport er blevet gennemset og godkendt d af Kenneth Øhrberg. Der er blevet gennemført en factual accuracy-gennemgang, og vi har modtaget en endelig bekræftelse på rigtigheden af de i rapporten præsenterede informationer Vi har ikke foretaget revision eller review af informationerne, der alene er ledelsens ansvar Generelle forhold Vores finansielle og kommercielle feltarbejde blev afsluttet den 23. december Vi har ikke forpligtet os til at opdatere vores rapport for så vidt angår forhold, der måtte være opstået efter sidstnævnte dato Ved udarbejdelsen af denne rapport har vores primære kilde været information gjort tilgængelig af NGO en samt diskussioner med NGO ens ledelse. Vi fraskriver os ethvert ansvar for rigtigheden af denne, der alene er NGO ens ansvar. Vi har dog så vidt muligt efterstræbt, at den information, som er præsenteret i rapporten, er korrekt. Vi har imidlertid ikke søgt at sikre informationens pålidelighed ved at sammenligne med andre kilder. Vores rapport er ikke en revision eller et review og udgør således ikke en garanti for tallenes pålidelighed Analyserne i rapporten har været begrænset for så vidt angår tid som ressourcer, og dette har haft betydning for selve rapportens dybde og omfang. Dette har specielt ført til begrænsninger angående NGO enes projektaktiviteter. Dette betyder, at den benchmark, som er præsenteret i denne rapport, ikke nødvendigvis giver et fuldstændigt billede af, hvor effektiv eller gavnlig organisationen er: Vi har ikke haft mulighed for at lave en analyse af den reelle eller relative effektivitet af NGO ens projektaktiviteter. Vi har gennemgået NGO ens projektaktiviteter med NGO ens ledelse, men har ikke udarbejdet yderligere analyser af bidragenes anvendelse. Det vil sige, at der ikke er foretaget en analyse af eventuelle samarbejdspartnere, eller hvorvidt bidragene er blevet anvendt til det bedst mulige formål og på den mest optimale måde Vi har ikke foretaget nogen form for måling af den nytteværdi, som NGO ens projekter medfører. e De analyser, a der er blevet et udarbejdet vedrørende e de NGO ens projekter, omfatter udelukkende konkrete resultater i form af fx antal byggede skoler, antal kroner overført eller lignende og udgør ikke en måling eller rangering af, hvor stor nytte disse resultater har haft for det modtagende samfund Vi har i den finansielle analyse tilstræbt at kategorisere omkostninger på en måde, der reflekterer omkostningernes reelle anvendelsesområde, således at de finansielle resultater er sammenlignelige på tværs af rapporterne. Vi har imidlertid ikke haft tilgang til NGO ens revisor, og KPMG påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle klassifikationsfejl af indtægter og omkostninger Vores rapport henviser til KPMG analyse. Betydningen heraf er, at vi har foretaget visse analytiske aktiviteter, baseret på tilgængelige data, for at nå frem til den analyse, der er præsenteret. Ansvaret for underliggende data er NGO ens Vi har ikke forholdt os til anvendt regnskabspraksis for NGO'en og tal i rapporten præsenteres i overensstemmelse med NGO'ens valgte regnskabspraksis ISOBRO s definitioner Vi har så vidt muligt anvendt brancheorganisationen ISOBROs definitioner iti med henblik på at sikre rapportens konsistens med de i branchen anvendte begreber 2

4 Indholdsfortegnelse Kontakter i forbindelse med denne rapport er: Kenneth Øhrberg Dansk Røde Kors Fundraisingchef Tel: Side Executive summary 4 Oversigt 5 Geografisk tilstedeværelse 8 SWOT 9 Aktiviteter 10 Jesper Koefoed, KPMG Audit Finansielle resultater 12 Senior Partner Tel: Ina Kjær, KPMG Transaction Services Director Mikkel Bredmose, KPMG Transaction Services Senior Associate 3

5 Executive summary Analysens resultater Emne Kommentarer Analyse Mission Dansk Røde Kors arbejder ud fra 6 grundsætninger, hvoraf minimum én skal dækkes for at starte et projekt Forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes Beskytte liv og helbred Sikre respekten for mennesket, særligt under væbnede konflikter og i andre nødsituationer Arbejde for forebyggelse af sygdom og for fremme af sundhed og social velfærd Tilskynde til frivillig indsats og sikre en konstant beredvillighed hos bevægelsens medlemmer til at yde medmenneskelig hjælp Fremme en altomfattende følelse af solidaritet over for alle, der har behov for Røde Kors beskyttelse og hjælp Side 10 Strategiske mål Det internationale forbund af Røde Kors og Røde Halvmåneselskaber vedtog i år 2000 fire strategiske mål frem mod år Side , som Dansk Røde Kors følger De strategiske mål har det overordnede fokus at forbedre livet for sårbare mennesker ved at mobilisere den humanitære styrke, hvilket søges gjort gennem fire kerneområder: synliggørelse af Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevægelsens grundlæggende principper og humanitære værdier reagere på katastrofer opbygge katastrofeberedskab arbejde med sundhed og omsorg i lokalsamfundet Resultater Dansk Røde Kors ydede i 2007 DKK347,9 millioner i støtte til nødlidende mennesker i 55 forskellige lande verden over Den internationale bistand udgjorde DKK280,0 0 millioner fordelt på katastrofehjælp i form af mad, medicin, vand og anden nødhjælp for i alt DKK122,5 millioner udviklingsprojekter med fokus på sundhed, uddannelse, hiv/aids samt forebyggelse af katastrofer for DKK157,4 millioner I Danmark hjælper omkring frivillige (beregnet som årsværk) med arbejde for besøgstjenesten, krisecentre, hjemløse, flygtninge, børn og unge samt mange andre aktiviteter. DRK støttede i 2007 det danske arbejde med i alt DKK44,4 millioner Side Finansielle resultater Finansielle resultater fra Indtægterne er i perioden 2005 til 2007 faldet med DKK78,1 millioner svarende til et gennemsnitligt fald på 7,1%, Udviklingen skyldes primært faldende indtægter fra indsamlede midler på DKK144,4 millioner, som kan tilskrives høje indtægter i 2005 som følge af Tsunami'en i Sydøstasien De totale omkostninger er gennemsnitligt g faldet 4,8% om året. Udviklingen kan tilskrives faldende udbetalinger til projektstøtte, der ikke modvares af en stigning i andre omkostninger Nettoaktiverne er i perioden 2005 til 2007 gennemsnitligt steget 14,6% svarende til en stigning på DKK28,4 millioner Side

6 Oversigt DRK har en forholdsvis stor diversitet i deres aktiviteter, som spænder fra opbygning af samfund over nødhjælp til besøgs- tjeneste Grundet DRK's størrelse vurderes risikoen for projekternes gennemførelse at være forholdsvis lav Oversigt over Dansk Røde Kors' status Faktor Tidsperspektiv: kortsigtet hjælp (eks. Nødhjælp) eller langsigtet hjælp (eks. Udviklingshjælp) Bredde: hvor bredt organisationens projekter favner på antal og demografi Kriterium Kortsigtet hjælp Få Langsigtet hjælp Fokus: aktiviteternes fokusgruppe Individ Familie Landsby/by Samfund Mange DRK's virksomhedsdonorer udgøres primært af mindre Risiko: risiko i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse Lille Stor virksomheder Indsamlingsaktiviteterne i DRK dækker blandt andet Geografisk bredde: aktiviteternes geografiske fokus Lokalt Globalt over en landsindsamling, medlemsbidrag, private og offentlige bidrag samt erhvervssamarbejder Bidragsyderfundament: sammensætning af bidragsydere Private bidrag Offentlige bidrag Indsamling: vanskelighed i forhold Enkelt til at indsamle finansielle midler til gældende formål Svært Etableringsgrad: organisationens udviklingsstadie Nystartet Veletableret Årsberetning, Årsregnskab, Hjemmeside 5

7 Oversigt Den største enkeltbidragsyder til DRK med DKK283,4 millioner svarende til 36,1% er Udlændinge Service, der betaler DRK for deres asylarbejde. I denne rapport vil DRK fremefter blive analyseret eksklusiv organisationens asylafdeling for at opnå større sammenlignelighed med andre NGO'er DRK er en del af det Internationale Røde Kors og Røde Halvmåne Forbund, som er en global humanitær organisation, der udfører hjælpearbejde, udviklingshjælp, nødhjælp og frivilligt social arbejde DRK har et internationalt mandat udstedt af Genéve-konventionen, der giver organisationen ret til at arbejde frit under væbnede konflikter, hvor de forholder sig neutralt Fordeling af indtægter fra asylarbejde og øvrige indtægter i 2007, i alt DKK779,5 millioner Årsregnskab Renteindtægter 1,2% Øvrige indtægter 62,8% Udlændingeservice 36,1% Organisationsdiagram for den Internationale Røde Kors og Røde Halvmåne bevægelse Røde Kors- og Røde Halvmåne selskaber DK S ICRC IFRC USA... I alt 186 Krig/konflikter Samarbejdsaftale Katastrofer/nødhjælp/udvikling Dansk Røde Kors Udover at beskæftige sig med nødhjælp og udviklingsprojekter varetager DRK også arbejdet med asylområdet for den danske stat Asylafdelingen fungerer som et lukket kredsløb, hvor alle indtægter kommer fra Udlændinge Service og skal være non-profit Der er i rapporten valgt at se bort fra organisationens arbejde på asylområdet, hvorfor DRK i denne rapport er defineret eksklusiv organisationens asylafdeling for at gøre rapporten sammenlignelig med andre NGO'er Udlændinge Service bidrager med 36.1% af de samlede indtægter til DRK For beskrivelse og opsplitning af DRK's øvrige indtægter henvises til næste side Røde Kors bevægelsen Den Internationale Røde Kors og Halvmåne bevægelse består af de nationale Røde Kors og Halvmåne selskaber samt IFRC og ICRC Der er 186 nationale Røde Kors og Røde Halvmåne selskaber, som arbejder både nationalt og internationalt. Røde Kors og Røde Halvmåne er to betegnelser for den samme organisation. Senest er der for at kunne arbejde uhindret i de israelske områder også blevet udviklet Røde Krystal ICRC står som den ledende Røde Kors organisation under krig og konflikter. Geneve-konventionen giver ICRC et særligt mandat til at beskytte og yde bistand til ofre for væbnede konflikter, hvor ICRC optræder neutralt, upartisk og uafhængig af regeringer IFRC er paraplyorganisation for de 186 nationale Røde Kors og Røde Halvmåne selskaber og koordinerer hjælpen til flygtninge og ofre ved internationale natur- og sultkatastrofer. IFRC samarbejder med ICRC og de nationale selskaber i forbindelse med katastrofer og udviklingshjælp Ledelsen i IFRC består af en forsamling af 18 medlemmer, som vælges blandt schweiziske statsborgere. Denne bestemmelse har til formål at sikre ICRC s uafhængighed og neutralitet Generalforsamlingen er det højeste beslutningsorgan i IFRC. Den mødes hvert andet år og består af repræsentanter fra alle nationale selskaber. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse som selv konstituerer sig og ansætter en ledelse Interview, Hjemmeside 6

8 Oversigt Udover hjælp under konflikter og ved katastrofer har DRK frivillige (beregnet som årsværk), som blandt andet hjælper i genbrugsbutikker, underviser i førstehjælp og besøger sygdomsramte i besøgstjenesten Hver national Røde Kors afdeling har specialiseret sig inden for specifikke områder. DRK's specialeområder er IT/Tele, Logistik og Psykosocial hjælp Dansk Røde Kors NGO data DRK blev stiftet i 1876 og er en landsforening med 250 lokale afdelinger Dansk Røde Kors landet rundt Etableret 1876 Dansk Røde Kors har 281 fuldtidsansatte, hvoraf de 66 er udsendte Antal fuldtidsansatte (antal årsværk) 281 medarbejdere, der er med til at sikre samt fremme organisationens - Heraf udsendte (antal årsværk) 66 arbejde internationalt Antal frivillge (antal årsværk) Internationale Røde Kors organiserer aktiviteterne ved katastrofer, hvor de - Styrelsen 15 nationale Røde Kors organisationer hver bidrager med særlige - Bestyrelserne kompetencer. DRK har spidskompetencer inden for IT/Tele, logistik samt - Aktivitetsledere psykosocial hjælp. Denne del udgøres af IFRC (Både Røde Kors og Røde - Andre frivillige Halvmåne) Medlemmer DRK har frivillige, der hjælper i blandt andet genbrugsbutikker, Indtægt 2007 DKK487,1 millioner samarittjeneste, besøgstjeneste og ved førstehjælpskurser. En forholdsvis Revisor KPMG stor del af de frivillige udgøres af pensionister Hoveddonorer 2007 Danida, DKK165,4 millioner H.K.H Prins Henrik er kongelig protektor for DRK sammen med H.K.H Geografisk fokus Afrika og Asien Kronprins Frederik, der er kommitteret Feltdeltagelse Humanitære, beredskabs- og Indsamlede midler uddannelsesmæssige opgaver Årsberetning, Årsregnskab, Hjemmeside Bruttoindtægter 2007, I alt DKK489,3 millioner Førstehjælpskurser og -bogsalg 4,3% Andre offentlige midler 3,4% Note. Andre midler 0,9% Drifts- og administrationstilskud 6,2% DRK's indsamlede midler udgør i 2007 DKK206,7 millioner svarende til 42,3% af de samlede indtægter Danida Danida er DRK's største enkeltstående donor med DKK165,4 millioner af de samlede indtægter i 2007 Danida-relateret projektstøtte udgjorde i 2007 DKK 165,4 millioner hvoraf DKK160,3 millioner fordelte sig på følgende områder udviklingsbistand på DKK88 6 millioner katastrofebistand på DKK52,8 millioner delegatberedskaber på DKK18,9 millioner Indtægterne fra Danida i 2007 består af en rammebevilling på DKK66,0 millioner samt projektrelaterede indtægter på DKK99,4 millioner Indsamlede d midler udviklingsbistand på DKK88,6 millioner EU 12,2% Fordelingen er vist eksklusiv asylhjælp Årsregnskab 42,3% Danida 30,7% Fremførte øremærkede midler på -DKK15,0 millioner er i figuren modregnet i Danida, da posten primært vedrører denne indtægt. Derfor udgør indtægterne fra Danida således kun 30,7% af de totale EU Støtten fra EU er todelt hvor DKK30,4 millioner i 2007 kommer fra ECHO. De resterende DKK29,4 millioner kommer fra Europa-kommissionen Førstehjælpskurser og -bogsalg DRK afholder årligt en lang række førstehjælpskurser gennem deres landskontorer og sælger i denne forbindelse også bøger 7

9 Dansk Røde Kors Geografisk tilstedeværelse Nød - katastrofehjælp samt kort- og langsigtet udviklingshjælp er blandt de former for støtte DRK Ikke landespecifikt 10% Sydamerika 0% yder DRK arbejdede i 2007 i 55 Afrika 35% Danmark 19% lande verden over 56,2% af den internationale bistand gik i 2007 til udviklingshjælp Europa (ekskl. Danmark) 2% Asien 34% Afrika var i 2007 det område, der modtog flest støttekroner tæt forfulgt af Asien Tilstedeværelsen af et stort antal frivillige i hele verden medfører, at Røde Kors ved katastrofer kan være blandt de første til at hjælpe DRK langsigtet udviklingsarbejde DRK Nødhjælp 8

10 SWOT-analyse Baseret på skriftligt materiale, dialog med DRK samt KPMG analyse Styrker Stærkt brand og stor troværdighed Stor international ti organisation/netværk t gør, at der kan reageres hurtigt og effektivt Finansiel styrke til at gennemføre projekter uanset om eksterne støtte forsvinder Forankring i Geneve-konventionen og neutralitetsprincip øger muligheden for at hjælpe i områder, hvor andre organisationer kan have svært ved at navigere Svagheder Forholdsvis stor afhængighed af frivillig arbejdskraft i Danmark Stor diversitet i DRK's aktiviteter kan reducere bevidstheden om de enkelte aktiviteter DRK er primært kendt som en katastrofe- organisation, hvilket kan reducere opmærksomheden omkring de øvrige aktiviteter Muligheder Større fokus på virksomheds-samarbejder i takt med virksomheders forventede øgede CSR arbejde Øgede private såvel som offentlige bidrag, der vil åbne op for flere projekter Trusler Recession kan medføre sværere indsamlingsvilkår Lille forankring blandt yngre kan reducere muligheden for at opretholde et stort frivilligt arbejde i fremtiden Stor offentlig bevågenhed kan give meget negativ omtale, hvis der trædes ved siden af (1) Årsberetning, (2) årsregnskab, (3) hjemmeside 9

11 Aktiviteter (1/2) DRK har hjulpet i en række internationale og nationale aktiviteter. Eksempler herpå er hjælp til rent drikkevand i Myanmar, oprettelse af sundhedsklinikker i Senegal og vågetjeneste i Danmark DRK bidrager ved katastrofer t med særligt store kompetencer inden for IT/telekommunikation, logistik og psykosocial hjælp Mission Derudover samarbejder DRK med andre landes Røde Kors organisationer Røde Kors er skabt omkring disse seks grundprincipper: med specifikke projekter. Det er blandt andet projekter i: "forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes" Nepal, Sri Lanka og Cambodja, hvor fokus er på sundhed og "beskytte liv og helbred" katastrofeforebyggelse "sikre respekten for mennesket, særligt under væbnede konflikter og i Botswana, hvor man støtter hiv-smittede og deres familier andre nødsituationer" Kenya, hvor fokus er på at forbedre vilkårene for de fattigste i landet "arbejde for forebyggelse af sygdom og for fremme af sundhed og social velfærd" Eritrea, hvor fokus er på sundhed, udvikling og støtte til krigsofre "tilskynde til frivillig indsats og sikre en konstant beredvillighed hos bevægelsens medlemmer til at yde medmenneskelig hjælp " "fremme en altomfattende følelse af solidaritet over for alle, der har behov for Røde Kors beskyttelse og hjælp" Grundprincipperne giver meget brede muligheder og har medført, at Røde Kors er involveret i en lang række forskellige aktiviteter Indsamlingsaktiviteter En stor del af DRK's indtægter er midler fra Danida og EU Hvert år i oktober afholder DRK en landsdækkende indsamling DRK deltager i tv-showet Danmarks Indsamling Gennem erhvervspartnerskaber opnår DRK såvel finansiel støtte som faglig sparring på de områder, hvor de fungerer som specialister DRK søger aktivt og målrettet midler ved fonde og virksomheder Indtægter fra genbrugsbutikker udgør 16,1% af de samlede indtægter. Butikkerne ledes af frivillige, og butikslokalerne er, såfremt det har været muligt, lejede lokaler. Hovedparten af frivillige i genbrugsbutikkerne udgøres af pensionister Projektaktiviteter DRK hjælper forældreløse børn i Zimbabwe gennem fadderskaber, hvor donorer for DKK125 om måneden sørger for, at børnene får mad, bøger til skolen samt støtte til dagligdagen DRK arbejder i Nepal med at forebygge katastrofer og yde hjælp i forbindelse med de oversvømmelser landet oplevede i 2007 DRK arbejder i Pakistan med sundhed, katastrofeforebyggelse og psykosocial støtte til ofre efter et jordskælv, der hærgede landet tilbage i 2005 DRK bistår 14 hospitaler og klinikker over hele Afghanistan, der i 2007 sammenlagt behandlede mennesker Øvrige udenlandske projektaktiviteter vedrører flygtningelejre, uddannelsestiltag og sundhedstiltag DRK har også i Danmark en række aktiviteter besøgstjenesten har til formål at skabe en kontakt, der kan give både besøgsven og besøgsmodtager glæde og opmuntring i hverdagen. Samlet har besøgstjenesten cirka frivillige vågetjenesten støtter og hjælper døende og deres pårørende ved at sikre, at den døende ikke ligger ensom i det øjeblik døden indtræffer samarittjenestens opgaver er rettet mod at hjælpe tilskadekomne i forbindelse med fritidsaktiviteter. t Typiske samaritopgaver er ved sportsstævner, koncerter, sportsbegivenheder og festivaler Resultater DRK leverede i 2007 rent vand til nomader og kvægbønder under en tørke i grænselandet mellem Etiopien og Eritrea DRK har hjulpet Myanmars Røde Kors med at yde hjælp til 1,3 millioner mennesker med rent vand, husly og andre nødvendige ting samt generel sundhed i forbindelse med, at en cyklon hærgede Myanmar den 2. maj 2008 DRK har været medvirkende til at opbygge og udstyre syv sundhedsklinikker og 14 mindre sundhedsposter rundt omkring i Senegal I Malawi har DRK i samarbejde med Malawis Røde Kors etableret et sundhedsprogram, der indtil videre har hjulpet 50 landsbyer eller godt mennesker mod livstruende sygdomme som blandt andet malaria DRK hjælper derudover forældreløse børn i Zimbabwe gennem hjælpeprogrammet "Projekt Barnelandet", der sørger for, at børnene får mad, medicin, tæpper og andre livsnødvendige d ting 10

12 Aktiviteter (2/2) Både nationalt og internationalt er DRK involveret i en række aktiviteter, hvor en øget indsats for bekæmpelse af Hiv og aids har været blandt fokusområderne Organisationskapacitet Samlet har DRK 281 fuldtidsansatte i 2007, hvorfor DRK ikke vurderes at være særligt afhængige af enkeltpersoner Derudover har DRK i alt frivillige (Beregnet som årsværk), som hjælper inden for blandt andet vågetjenester, genbrugsbutikker og som samaritter DRK har som del af DRK's internationale samarbejde særligt store kompetencer inden for IT/telekommunikation, logistik og psykosocial hjælp Ambitioner DRK s støtter op om FN s otte 2015-udviklingsmål, der blev opstillet i 2000 Være de første, der er tilstede med relevant hjælp, hvor end der sker en katastrofe Nødvendig finansiering DRK har en række forskellige aktiviteter og indtægtskilder og er derfor forholdsvis uafhængige af enkelte donorer Ved humanitære- og/eller naturkatastrofer anvender DRK midler fra en særlig hjælpe- og katastrofefond. f Puljen er oprettes således, at hjælpen hurtigt kan nå de ramte områder 11

13 Resultatopgørelsen Årets resultat er gennemsnitligt faldet 40,4% i perioden 2005 til 2007 fra DKK40,2 millioner til DKK14,3 millioner, hvilket skyldes faldende indtægter og, at andre omkostninger er stigende Den nedadgående trend i indtægter og udbetaling til projekter skyldes, at DRK som følge af Tsunami katastrofen i 2005 modtog flere og større bidrag. Flere af disse midler blev først anvendt i Normaliseres der for disse ting ses en underliggende opadgående trend i indtægtsniveauet Den underliggende trend i indtægter modsvares af en stigning i andre omkostninger, der primært forårsages af øgede omkostninger til indsamling og information Resultatopgørelse DKK' CAGR Indtægter Danida (12,3)% EU (7,0)% Andre (3,5)% Total indtægter (7,1)% Projektstøtte Udbetalinger til projekter ( ) ( ) ( ) (8,6)% % af indtægter 73,4% 73,0% 71,1% n/a Resultat efter projektstøtte (3,2)% Andre omkostninger Total andre omkostninger ( ) ( ) ( ) 7,9% % af indtægter (20,1)% (23,4)% (27,2)% n/a Nettofinansielle indtægter ,4% Årets resultat (40,4)% Årsregnskab Faldende indtægter fra 2005 til 2007 Faldet har i perioden gennemsnitligt været på 7,1% svarende til DKK78,1 millioner, fra DKK567,4 millioner i 2005 til DKK489,3 millioner i Udviklingen skyldes primært: faldende indtægter fra indsamlede midler på DKK144,4 millioner faldende indtægter fra Danida på DKK49,4 millioner faldende indtægter fra EU på DKK9,3 millioner modsvaret af en stigning i formålsbestemte donationer fremført på DKK127,7 millioner Fra 2006 til 2007 er indtægterne faldet med DKK34,4 millioner. Faldet skyldes primært: et fald i formålsbestemte fremførte donationer på DKK59,6 millioner modsvaret af stigende indtægter fra EU på DKK23,5 millioner samt indsamlede midler på DKK6,1 millioner Projektstøtte Udbetalingerne til projekter har i perioden gennemsnitligt været faldende med 8,6% fra DKK416,4 millioner i 2005 til DKK347,9 millioner i 2007 Udbetalingsgraden til projekter af indtægterne har i perioden været faldende med 2,3pp fra 73,4% i 2005 til 71,1% i Samlet set er der i perioden blevet udbetalt 72,6% af indtægterne Andre omkostninger Andre omkostninger er steget med DKK18,7 millioner over perioden , primært forårsaget af øgede indsamlingsomkostninger samt øgede omkostninger til informationsvirksomhed som følge af flere ansatte og flere initiativer igangsat Årets resultat Samlet set er årets resultat faldet med DKK25,9 millioner fra DKK40,2 millioner i 2005 til DKK14,3 millioner i 2007 svarende til et gennemsnitligt årligt fald på 40,4% Det store overskud i 2005 skyldes ekstraindsamlinger og mange ekstra bidrag modtaget i forbindelse med Tsunami-katastrofen Katastrofer vil gøre at indtægter vil svinge meget, men organisationens størrelse kræver en vis fast administration. Dette vil resultere i svingende resultater. Normaliseres der for fremførsel af donationer og Tsunamistøtte er indtægterne jævnt stigende 12

14 Indtægter Der ses et fald i projektspecifik støtte fra Danida. Faldet skyldes at niveauet vender tilbage til "normalt efter, at der i 2005 blevet modtaget ekstrabevillinger i forbindelse med Tsunamien Samme Tsunami gjorde, at niveauet for indsamlede d midler var meget højt i Dette ses også ved at der i 2005 er en stor periodisering af ikkeanvendte midler. Denne periodisering er udtryk for bevilgede midler i året, som ikke er tildelt til projekt inden årets udgang Indtægter DKK' CAGR Danida Rammeaftale, Danida Projektspecifikt, Danida (18,3)% Totale indtægter fra Danida (12,3)% EU ECHO (32,5)% Europa-kommissionen ,1% Total indtægter fra EU (7,0)% Andre indtægter Andre offentlige midler (7,8)% Indsamlede midler (23,3)% Førstehjælpskurser og -bogsalg ,9% Drifts- og administrationstilskud (6,0)% Informationsvirksomhed ,9% Hjælpearbejde i Danmark ,9% Generel ledelse og administration (4,5)% Donationer fremført ( ) (15.026) (67,6)% Totale andre indtægter (3,5)% Totale indtægter (7,1)% Årsregnskab Danida Rammemidler skal ansøges årligt med beskrivelse af den samlede økonomisk ramme, de strategiske mål samt en beskrivelse af de planlagte aktiviteter De projektspecifikke indtægter fra Danida faldt over perioden fra 2005 til 2007 med gennemsnitligt 18,3% per år primært som følge af et fald på DKK19,8 millioner i humanitære særbevillinger, der gives i forbindelse med katastrofer som følge af færre katastrofer et fald over perioden på DKK13,2 millioner i indtægter til nærindsatsområder samt et fald på DKK9,2 millioner i andre udviklingsprojekter EU Samlet set er projektstøtten fra EU faldet med DKK9,3 millioner over perioden, svarende til et gennemsnitligt årligt fald på 7,0%. Indtægter fra EU kommer dels fra ECHO og dels fra Europa-kommissionen henover perioden er støtten fra ECHO faldet med DKK36,4 millioner fra DKK66,9 millioner i 2005 til DKK30,5 millioner i 2007 modsat er indtægter fra Europa-kommissionen steget med DKK27,1 millioner fra DKK2,2 millioner i 2005 til DKK29,4 millioner i 2007 Indsamlede midler 2007 Af de indsamlede midler stammer DKK78,8 millioner (38,1%) fra genbrug, DKK31,8 millioner (15,4%) fra kontingenter og bidrag, DKK22,4 millioner (10,8%) fra arv og legater DKK73,8 millioner udgøres af Røde Kors indsamlingen DKK21,5 millioner (10,4%), erhvervssamarbejde DKK9,3 millioner (4,5%), fonde og legater DKK4,3 millioner (2,1%) samt andre indsamlede midler DKK38,7 millioner (18,7%) De indsamlede midler faldt fra 2005 til 2006 med DKK150,5 millioner, hvilket skyldes, at DRK i 2005 indsamlede ekstra midler til de lande og efterladte, der blev ramt af Tsunamien i Sydøstasien Andre indtægter Faldt fra 2005 til 2007 med DKK19,4 millioner svarende til et gennemsnitligt årligt fald på 3,5% Faldet er forårsaget af færre indsamlede midler modsvaret af periodisering af ikke-anvendte midler 13

15 Omkostninger Faldet i den internationale Omkostninger CAGR bistand skyldes, at DKK' niveauet i 2005 var meget Projektstøtte højt som følge af International bistand (11,1)% Hjælpearbejde i Danmark ,5% Tsunamien. Dette kommer Førstehjælpsvirksomhed ,6% også til udtryk ved, at den Total projektstøtte (8,6)% internationale bistand til Andre omkostninger Asien er faldet med Generel ledelse og administration ,5% DKK68,0 millioner fra 2005 Indsamlingsomkostninger ,1% Informationsvirksomhed ,7% til 2007 svarende til et fald Total andre omkostninger ,9% på 36,8% Total omkostninger (4,8)% De øgede omkostninger til førstehjælp stammer fra den øgede aktivitet på området, der også har forårsaget øgede indtægter Omkostninger til indsamlede midler og informationsvirksomhed er steget som følge af øget aktivitet på begge områder, hvilket også har sammenhæng med de underliggende øgede indtægter Årsregnskab International bistand DKK' CAGR Verdensdel Afrika (3,8)% Asien (20,5)% Europa (1,5)% Amerika (28,5)% Ikke landespecifikt ,2% I alt (11,1)% Årsregnskab International bistand Den internationale bistand er fra 2005 til 2007 gennemsnitligt faldet med 11,1% per år svarende til et samlet fald på DKK74,5 millioner De internationale projekter på DKK280,0 millioner er ifølge årsrapporten for 2007 primært finansieret på følgende måde, brutto: Danida med DKK160,3 millioner indsamlede midler med DKK62,9 millioner EU med DKK38,3 millioner, primært fra ECHO og anvendt til nødhjælpsprogrammer i Afrika og Asien Hjælpearbejde i Danmark Hjælpearbejde j i Danmark dækker over blandt andet besøgs- og vågetjeneste samt udsendelse af samaritter til større arrangementer. Omkostningerne til hjælpearbejde er fra 2005 til 2007 gennemsnitligt steget med 1,5% om året Førstehjælpsvirksomhed Omkostningerne til førstehjælpsvirksomhed er fra 2005 til 2007 gennemsnitligt t steget t med 11,6% om året, svarende til DKK4,6 millioner. Udviklingen skyldes primært: øgede omkostninger til bogsalg på DKK4,2 millioner øgede omkostninger til landskontorer samt øvrige afdelingers kursusvirksomhed på 3,2 millioner et fald i lønudgifter til landskontorerne på DKK2,8 millioner Omkostninger til indsamlede midler og informationsvirksomhed Omkostninger til indsamlede midler udgjorde i 2007 DKK86,7 millioner og er fra 2005 til 2007 steget med DKK11,1 millioner svarende til en gennemsnitlig årlig stigning på 7,1% Denne stigning skyldes større omkostninger i forbindelse med drift af genbrugsforretninger Omkostningerne til informationsvirksomhed har fra 2005 til 2007 haft en gennemsnitlig årlig stigning på 38,7% svarende til DKK5,2 millioner og dækker over omkostninger til oplysningsmateriale- og kampagner til blandt andet skoler 14

16 Balancen Nettoaktiverne er i perioden 2005 til 2007 steget med DKK28,4 millioner svarende til en gennemsnitligt årlig stigning på 14,6% Stigningen er sammensat af en stigning i anlægsaktiver som følge af erhvervelse af ejendom, en stigning i arbejdskapitalen som følge af øgede tilgodehavender samt et fald i den positive nettogæld som følge af reduktionen af likvide midler Balance DKK' CAGR Materielle anlægsaktiviteter ,7% Anlægsaktiver ,7% Varebeholdning (27,5)% Tilgodehavender ,9% Kreditorer (14.818) (13.999) (20.184) 16,7% Bevillinger fremført til næste år ( ) ( ) ( ) (0,9)% Arbejdskapital ( ) ( ) ( ) (11,6)% Likvide beholdninger (21,2)% Værdipapirer ,5% Kortfristet gæld og reservationer ( ) (92.727) (98.056) (1,8)% Langfristet gæld (5.447) (4.937) (10.556) 39,2% Nettogæld (9,1)% Nettoaktiver ,6% Årsregnskab Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver består af følgende aktiver i 2007: afdelingers og amtskredses ejendomme på DKK25,5 millioner landkontorets ejendomme på DKK39,6 millioner Afdelingers og amtskredses ejendomme har gennem perioden fra oplevet en gennemsnitlig årlig vækst på 17,8%, hvilket skyldes køb af lokaler til butikker Landkontorets ejendomme er fra 2006 til 2007 steget med DKK22,6 millioner fra DKK17,0 millioner til DKK39,6 millioner svarende til en stigning på 132,9% Stigningen skyldes at DRK i 2007 byttede sin brugsret til ejendommen på Dag Hammerskjölds Allé 28 til ejerskab af en ejendom på H.C. Ørstedsvej mod betaling af DKK19,0 millioner Arbejdskapital Tilgodehavenderne har over perioden haft en gennemsnitlig årlig stigning på 16,9%. Stigningen er primært forsaget af følgende faktorer: DRK's bevillingstilsagn er steget med DKK17,5 millioner. Posten er et udtryk for donationer, der endnu ikke er modtaget, og udsving i posten skyldes primært tidsmæssige forskydninger i tildeling andre tilgodehavender d er steget med DKK13,6 millioner fra DKK24,4 4 millioner i 2005 til DKK38,0 millioner i 2007, en gennemsnitlig årlig stigning på 24,7%. Posten består af skyldig moms, periodiserede renter og mellemregning med udlændingestyrelse, der i 2007 indbetalte senere end normalt, hvorfor posten er steget endelig er tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser gennemsnitligt steget med 27,1% fra DKK10,6 millioner i 2005 til DKK17,2 millioner i 2007, en stigning på i alt DKK6,6 millioner Bevillinger fremført til næste år er nogenlunde konstant og skal ses som et udtryk for, hvad der er hensat til projekter Bevillinger fremført til næste år udgøres af offentlige midler samt igangværende projekter Gæld Kortfristet gæld består af reservationer og periodisering af omkostninger Reservationer er i 2007 på DKK61,9 millioner og består af midler til reserveret til fremtidige projekter. Midlerne fordeles således 48,4% af midlerne er reserveret til DRK's internationale i hjælpe- og katastrofefond yderligere 31,1% af de reserverede midler er mellemregning med afdelinger og amtskredse de resterende 20,5% er reserveret til henholdsvis DRK's udviklingsfond, afdelingsfonde og nationale fond Værdipapirer bestående af danske stats- og realkreditobligationer er steget med 36,1% fra 2006 til Stigningen er en følge af anbringelse af modtagne midler der endnu ikke er blevet anvendt og modsvares nogenlunde med nedbringelsen af likvider fra 2006 til 2007 Likvide beholdninger er faldet med DKK83,0 millioner fra 2005 til 2007 som følge af forbrug af midler indsamlet i forbindelse med Tsunamien samt anbringelse af overskudslikviditet i kortfristede obligationer Den langfristede gæld er primært prioritetslån 15

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

årsrapport folkekirkens nødhjælp 2012

årsrapport folkekirkens nødhjælp 2012 årsrapport folkekirkens nødhjælp 2012 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæring 2-3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5-7

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw

KOPI. Årsrapport 2010. Liberal Alliances Landsforening. CVR-nr. 30 42 94 94 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 79295600 Telefax 72293030 www.kpmg.dk 11-r001 2010 gk-ij 735900 10001.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR DR Medier DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Underdirektør Maria Hald Dato 21. august 2013 ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR For

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BOS-Danmark Årsregnskab 2006

BOS-Danmark Årsregnskab 2006 BOS-Danmark Årsregnskab 2006 ÅRSRAPPORT 2006 (3. regnskabsår) INDHOLD Side Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsens beretning 3-4 Resultatopgørelse 5 Balance, aktiver 6 Balance, passiver 7 Noter

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere