Revisionsfirmaet Klaus Johansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsfirmaet Klaus Johansson"

Transkript

1 Revisionsfirmaet Klaus Johansson REGISTRERET REVISOR :I,SORTEVEJ i FAX AND EL S B OL T GFORENI NGEN ROSENKILDEVEJ ].5 3OOO HELSINGOR REGNSKAB FOR ARET 2OO7 (28. regnskabsar)

2 ::.:=:. :or oq andelshaverne i ' -; ^ ypn i nccr Dncanlri I darrai 1 q, :.=:-alforsamlingsvalgt revisor har jeg - ^- L-- - ^;.,^ falnanao revideret foreninqens reqnskab P.'.'I S IONSPATEGNING i forbindelse med udarbeidelse af arsresnskabet :-)nen har ikke givet anledning til bemarkninger. :':t-es:lskabet er udarbejdel i overensstemmelse med regnskabsbestemmel-serne i ''r:-.':tingen og vedtagterne, samt efter almindelig anerkendt regnskabspraksis -- -:a::t1e prj-ncipper som foregaende Ar. Hels:ingor, den.-! (' qonl-amhar?nnq REVISIONS FtR/,4Ag'; /'.'/..' //' cz ' Klaus regl. s dl1> bult rev].sor JUI\ 1074 REGN KJlt.p

3 RESULTATOPGORELSE FOR ARET 2OO7 INDT. GTER: t.kr T.aieinrlfpal- Bank og girorenter INDTAGTER I ALT m.v I.2I9 _255-]5-Z IIDGIFTER: Admini s trat ionsudgi f ter F.: nlraahrrror Brand- og husejerforsikring Anrlal ttarmaaff -*sn].ng n, E'nR- ^d haafari ndq:qqr qr:n.f F'-i andamcclll-t.ar na af oi f icr Elektri-ci-tet Priori tet srenter Advokat poniril- i nn na rrarl I i achnl da l qc m.m. a6-\'it-ct- --^^/ u hcnsptf el se t i I rzcdl i ochofdelse rerri qi on no reongkabsm. assistance S<at af Aret.s resultat > -23.1, t' r7' ' _B -0 -:GIFTER I ALT - Q=2=46,2eL DRTFTSRESULTAT l],269. t5

4 BALAITCE PR DECEMBER 2OO7 AICTIVER 2006 t.kr. :r endamqrrprri i mfdl rrrwyfvr cr\/rrrdcri no, i':ccchahnl dni nn -rdestaende - BG Bank l:robeho-ldning * i I aarlahrrronrla hnl i nrfai ftar -.-armeregnskab 2004/05 '.'armeregnskab 2005/ 06 '.-armeregnskab 2006/ 0?. armeregnskad zau / / od r27 3.1, i.ktiver I ALT rl sikkerhed for F r>lrn i nnc ro LJd max. kr , 00 ar I rnf = 'orn:n1- elrrerz nnry1. fty ,00.

5 BALANCE PR. 3].. DECEMBER 2OO7 -.--^-iiatsca-'ld. f L e u r J w f g ' :ealkredit Danmark S.:-.'tdige omkostninger S r:1,'ldige salgsaf regninger -r-h 7 ltm ---t!! r AU I Gf,LD OG EGENKAPITAL L L. tdz 2006 t.kr. _1. buo 50 2 a. of, / ::ersatlel-ser til- vedligehofdelse 1 nnn nnn l_. 410 :genkapital : Saido pr. 1.A.200'7 ''-;-Lri',ni nn o-i -,=q5arfvrrrll:j/ vj endomsvefdi Iensattel-se til vedligeholdelse.1-rets driftsresul-tat 4. yuo. ol-) Ann "1n /o ;a:nii\pftal, I ALT ]ii D OG EGENKAPITAI, I AI,T -.-^ ^-a 6.OIZ.Zta l-2fl

6

7 ""t"grirg "f "rd.i.r"" r*tdi pr. 31. d"""d r:-^:rg af verdien af samtlige ande1e i foreningens formue pr. 31. december :-:r t og anfort i henhold til '=::-.'sministeriets lovbekendtqoref se nr bestemmej,serne 960 af 79. september og a, 15 0g 37 i Andelsboligforeningens vedtagcer, samt r henhold : - -!vf :aol av!vrcrrrrrycfls icfnrenir^. generalf orsamlingsbes]utning af 28. f ebruar 2o05, =:' siledes: ril som =:'r-forsamlingen vedtog enstemmigt, at der til grund for opgarefse af :=^eles verdi i forbindelse med fremtidige andefsoverdragelser - indtil =:-:-forsamlingen matte vedtage andet - legges en formueopgarefse, hvori ::'llnrt] fls vardl ansattes efter en meglervurdering der pr. statusdagen =:-= 18 maneder qammel. - 3aad '-- *t- Rardac6n :':arra Lund i-::cersen :: ::ndhard n- rtr s-rulq! y uy r rle :-::::i ks en - : = - t i nr Timm T.ai l i nhaa cf frt st. th. 1.tv 2.Eh. J.Cn. Indskud tr,PITAL

8 :e:egning af andelenes wardi pr. 31. december 2007 (fortsat) -;^ I.i ^ ar-- j --anc ^^^hl-^i f - l --L Ja I9 LUI CIlf rryclr> eycrr^dpr Laf l. december 2001, jf. side Dr. 31-.I af andel stor kr i6 x ;:.000 s -ldskud s-.-ekst i kr :r,'rekst :: x 100 l i t af andelsindskud 2.8L6,72

9 NOTE ]-,:r _ :-3L/ ::::. 1,'1-3]-./ '.r::.: cg Tue Timm, I/I-3I/ :::, t/r-3t/ : ::::esen, l/i-31,/1,2 20Oj ':-.:, I/I-3I/12 2OO7 - -:.::rd, r/i-3l/l2 2OOj 2OO7 '14 a?n?4 qrn a4 a)i 14 9)a ?44 44n NOTE 2.:..'::.Ce boligafgif r=:".s saledes : r -.- =: t samt a conto varmebidrag: O. OUU NOTE 3 : = =..=':1aD 2A07 f OB..:-: I ;-3L/ i ^e-: l i n^ ::-=r, I/4-31/! :.r-.r:.sen, I/ 4-31/ "7 : -..:.:^erg og Tue Timm, 1/ 4-37/ L2 ::.i -.'.S3r1, j,/4-3i/12 2OO7 ' :::3rgensen, a/4-3i/1_2 20O7,:..-=:, 1/4-37/ ' trrd, a/4-37/12 :::_ 1/4_3r/ oo e 3.720

10 Revisionsfirmaet Klaus Johansson REGISTRERET REVISOR SOLSOBTEVEJ 5 3OOO HELSINGOR TLF.49 21, FAX ANDELSBOL I GFORENINGEN ROSENKILDEVE.T 15 3OOO HELSINGOR se.nr BILAG TIL OPGORELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR ARET 2OO7 orrorclrrrri if rocrr'll-etannaral con Ikke erhvervsmessig boligafgift '7.'709 Tl.ke f radr:oshcrarf i aede rrdoi f Fe;; Samlede driftsudgifter, resr:l f ef nnoarrel sgn Penfeindfnol-er! 4 J L g t r " m.p. jt , t r.279 Farlrnl dcmpcc i af fr:dr:a x Afqkrirrninacr. - -z I.4 t> Ccntrelwarme. * af kr Natsenkningsautomatik 4? af kr Vaskemaskine/ t orretsumbler, 10t af L/ Forholdsmessigt f radrag : x 51 + rz -495 SKATTEMESIG INDKOMST, underskud -zl.>t+ Skattemessigt restunderskud til fremtidig modregning J.nr. ].074 KJ/tp

11 i:.1 r-i.i._l l*j i",,'; i\ i".j,.t,,r,. j;'i,'1{-r,..,.)}r'iii'';l::-., i l;r'i Uffe Harkjer c/o Leif Harkjer Bromleby 52, blok D 2100 Kobenhavn A Helsingor, den 22. oktober 2008 Leil.nr PA vegne af andelsboligforeningens bestyrelse indkaldes hermed til ordinar generalforsamling i Andelsbol igforeningen Rosenkildevej'1 5 torsdag den 6. november 2008 kl hos DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION tus, Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingor (modelokale pd 2. sal). Daqsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreleggelse af Srsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af 6rsregnskabet. 4. Forelaggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel andring af boligafgiften. 5. Forslag. a) Bestyrelsen foresldr, at andelsboligforeningen skifter forsikringsselskab fra i dag henholdsvis Tryg Forsikring, Kobstadernes almindelige Brandforsikring samt Lloyd's, London til Alm. Brand Forsikring. Tilbud vedlagges som bilag 1. b) Bestyrelsen foreslir, at trappevasken udliciteres til et eksternt firma. Tilbud fra Servicefirmaet RenellA/S vedlagges som bilag2. Forslag fra medlemmerne, som onskes behandlet pd denne generalforsamling, skal indsendes til administrator, s6ledes at disse er modtaget p6 vort kontor senest 8 dage forinden generalforsamlingens afholdelse. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Valg af administrator. 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foresldr nyvalg af Aaen & Co. Statsautoriserede revisorer ais. Tilbud vedlagges som bilag 3.

12 L Eventuelt. Med venlig hilsen DRACHMANN EJ EN DOMSADM INISTRATION AJS Bilag: Arsrapport 2007 Budget 2008 og Tilbud fra Alm. Brand Forsikring 2. Tilbud fra Servicefirmaet RenellA/S 3. Tilbud fra Aaen & Co. Statsautoriserede revisorer a/s

13 A/B ROSENKILDEVEJ 15 BUDGET 2OO8 INDTAGTER. Leje, boliglejemdl (1 lejlighed) Boligafgift (7 lejligheder) INDTAGTER IALT UDGIFTER. Reparation og vedligeholdelse Grundskyld Vand og vandafgift Renovation Rottebekempelse Elektricitet Renholdelse incl. hovedrengoring CopyDan afgift Kontingent Telefon, porto og kontorhold Generalforsamling og bestyrelsesmoder Beboermoder og arbejdsdage Adm inistrationshonorar, fast honorar Administrationshonorar, tillagsydelser Revisionshonorar Maglerhonorar, valuarvurdering Va rmereg nska bshono ra r Advokatsaler Forsikringer Prioritetsydelse Diverse incl. PBS-gebyrer UDGIFTER IALT AnTTS LIKVIDE RESULTAT Prioritetsafdrag Anels REGNSKABSMASSIGE RESULTAT a Budqet for 2009: Det forventes at lade boligafgiften stige med 10% med virkning pr. 1. januar Helsingor, den '16. oktober 2008 SB

14 ALM. Kobenhavn C'NAITU Ksbenhavn V elefon slefax BJ,q 1 DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION A/S Nordhavnsvej Helsingor Att.: Steffen Boesdal t'4odiaget f' /1,',C Ref Direkte tlf Dato 16. oktober 2008 Side 1af1 A/B Rosenkildevej 15, 3000 Helsingor HejSteffen. Vedlagt finder du mit tilbud pa ovenstaende. Jeg har samtidig, pa forsiden, noteret premien for de ekstra dakninger, der kunne vere relevante for foreningen. Jeg vil glade mig tilat hore n rmere. Med venlig hilsen Exam. assurandsr AIr l Brand A/s cv8-nr. z 3:t Hovcdkontoc Mldt rrnolen 7.2ioo xdcnham g. Tabron 954z Alfr Bct d Fmrkrino A/s cvr'tr Am. Bn.d grnk A/s cv*il. 6t Fniikingss tsl. ibd A/tn. B rx, Liv og psbo A/s cvr{. 6,t t,t 57 I t Alm BdrdPdt btwoa/scv+tr 'Ah.grandFmalr'scvF.a(.a7?Jis2s.t&n B6ndFi mr,,scvr-n.t?702s72

15 ALM. BRAND Kobenhavn Redhuspladsen Kobenhavn V Telefon Tetefax dk A/B Rosenkildevej 15 Rosenkildevej Helsingor Dato Side servicecenter. 16. olctober 2008 a ^t4 I ot I I P I 6 '1 Forsikringsforslag til A/B Rosenkildevej 15 Her er et forslag p6 jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I laser forslaget igennem for at se, om det lever op tiljeres forventninger og behov, og at de afgivne oplysninger faktiske svarer til de forhold. Forudsatninger for forslaget Alm' Brands forsikringsbetingelser og saerlige forhold galder med de udvidelser og begraensn inger, som fremg6 r af forsikringsforslaget.. Forslaget galder i tre mdneoer fra idag.. Forslaget galder som et samlet forsikringsforslag.. Forslaget er afgivet i 2OOg-priser.. Aile forsikringer betates heldrligt. N R Vil lvide mere? Har I sporgsmil til forsikringsforslaget, eller vil I vide mere, er I velkomne til at ringe telefon til os p Terefonerne er6bne aile hverdage rnelrem kr. g.30 og Folgende dakningsudvidelser kan vere relevante for foreninqen; Rsrskade/stikledningsdakning kr p.a. Glasforsikring kr. 785 p.a. Sanitet kr.142 pa. Foreningsretshjelp kr. 304 p.a. Med venlig hilsen Alm' Brand A'/s cvr-nr. z ' Hovedkonton Madtermolen 7. Ah B ndforsikringa'/scvr{r' 2l0o Kobenhavn e' Alm.EmndBankAlscvR;r.81 Telefon 354f 414l zs35^12 Aln BmndPan'lebrweA-/scvR{t Fosiking$a;;et;rm.emnaLiv pensiona/scvr-r Am.BEndFomue^/scvR{r.2723isis 14i711 ai.iondrimmaacvr-nr

16 ffiorstkni ngsforstras ALM. BRAND Kobenhavn Rddhuspladsen Kobenhavn V Telefon 33 3O Telefax servicecenter. dk Forslagsnr Bygningsforsikring Dato 16 oktober 2008 Side 2 af 5 Forsikringstager tub Rosenkildevej 15 Rosenkildevej Helsingor Oplysninger om det forsikrede Virkso m he dsoplys nin ger Andelsboligforening. Forsikringssted Rosenkildevej 15, 3000 Helsingor - Matr.nr. 40 CL Helsingor markjorder I + Bygninger f Bygning 1: Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 103 m2 :. Der er 4 etager.. Tagetagen er udnyttet. $. Bygningen eroplsrli g Bygningen er forsikretil nyverdi i' 3 Forsikringen dajkel!- F Dakninger, der galder pr. bygning 8 Valgt Galder bygningsnr. \ Srand inklusivel-skade Ja 1 3s Bygningskasko Insekt og svamp Ja1 Jal. Der er kaelder. Forsikringssum Dakninger, der galder for hele policen Hus- og grundejeransvar Bestyrelsesansvar i nklusive underslab Selvrisiko Den generelle selvrisiko er pa Bestyrelsesansvar inklusive undersleb Valgt Ja Ja 0 kr kr. Forsikringssum Alm. B,and A,/S CVR-nr. r' ' Hovedkonton Midtermolen Krbenhavn g. Telefon Alm BnndFordkringA,rSCVR{r Ajm EcndBankA/SCVR-nr.8' Fcikringsselg betalm.gendlivogpensiona/scvr-ff Alm.EmndPantebreveA,/SCVR{r Alm.BEndFomueA/SCVR{r A1m.B ndfimna,/scvr-nr.177o2572

17 ffieirs EknFmffisforslaS Bygningsfors ikrin g Side 3 af 5 Ved beregning af selvrisiko for Bygnings- og ieller Erhvervsforsikring gelder: Hvis samme forsikringsbegivenhed medfsrer erstatningsudbetaling fra bdde Bygnings- og Erhvervsforsikringen i Alm. Brand, fratrekker vi kun selvrisiko fra den police, der har den hojeste selvrisiko. Hvis samme forsikringsbegivenhed rammer forskellige forsikringssteder, vil der blive fratrukket den selvrisiko, der galder for hvert enkelt forsikringssted. Den generelle selvrisiko gelder ikke for forsikring af beboelsesejendomme eller lokaler til beboelse. Generelle oplysninger Pris Den samlede pris pr. 5r er ved forslagets udstedelse Prisen er eksklusive afgifter og stempel. Indeksering sker hvert 5r i henhold til betingelseme. Prisen er baseret p6 en 5-6rig aftale. Moms Er det muligt pa skadedagen at modregne moms og andre afgifter iregnskabet med Skat, fastsettes erstatningen : uden moms og eventuelle andre afgifter..l R : F Forsikringsbetingelser For forslaget galder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr. M01 Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme. R,! Sarlige forhold : Alm. Brand hargivet forslaget under forudsetning af, at forsikringen kan oprettes pd normale vilkar, og at de fi "fgivne oplysninger konekte, og at en konsulent fra Alm. Brand far mulighed for at besigtig ejendommen og finder den i forsikringsmassig E forsvarlig stand. r kr.!^. Seerlige forhold der gelder for hele policen Rutine for aflasning, rengoring og vedligeholdelse For bygning 1 galder: Ved prisfastsettelsen har vi taget hojde for at der findes rutine for aflasning, rengoring og vedligeholdelse af bygningens fellesarealer. Erhvervsmessig form6l i stue/keelder For bygning 1 gelder: Ved prisfastsettelsen har vi taget hojde for at stue og/eller kalder ikke benyttes til erhvervsmassig formal. Administration, tilsyn og vedligeholdelse Ved prisfastsattelsen har vi taget hojde for at administration, tilsyn og vedligeholdelse af ejendommen er udlagt til administrator. Serlige forhold der galder for forsikringsstedet Alm. Bnnd A/S cvr-nr. r' Hovedkonton Midtermolen 7' 2100 Ksbenhavn O ' Telefon Am.BrandFofliknngA/SCVR-nr Alm.SmndBankAlSCVR-nr FGikringsel$ betalm.eendlivogpensiona,/scvr{ tl Alm.BrandPantebrweA./SGVR{i' Alm.BcndFomue.a/SCVR{r Alm.BEndFinamA,/SCVR-1(

18 Fsr$lknfr n"xgsff#rshas Bygningsforsikring Side 4 af 5 Rosenkildevej 15, 3000 Helsingar Brand inklusive el-skade Klubvarelser For bygning 1 galder: Ved prisfastsettelsen har vi taget hojde for, at der ikke er klubverelser tr ad Alm. Brand A/S CVR{r.?"/ ' Hovedkonton Midtermolen 7' 2100 Ktbenhavn g. Telefon AJm.BEndFsdkringA/SCVR-nr AJm.BrandBankA,/SCVR-nr Fssikringssdd betalm.bmndlivogpensionascvr{ Alm.BEndPantebrmA,rScvR-nr Am.BEndFomueA,fSCVR{r Am.BBndFinareAlSCVR-nr

19 Fsrslkri ngsforslag ALM. BRAND Kobenhavn Redhuspladsen Kobenhavn V Telefon Telefax 57 ffi dk servrcecenler dk Forslagsnr Arbej ds s kadeforsikrin g Dato 16. okober 2008 Side 5 af 5 Oplysninger om det forsikrede Virksomhedsoplysninger Andelsboligforening. Virksomheden har oplyst, at Virksomheden omregnetil helarsansatte har folgende ansatte Kontoransatte 0,0 Avnge ansatte 0,5 Medarbejdere i alt 0,5 I Forsikringen dakker Arbejdsskade Valgt Ja Forsikringen dakker den forpligtelr;e, som arbejdsgiver har ifolge Lov om sikring mod folger af arbejdsskade _l Generelle oplysninger s pris E \ Oen samlede pris pr. 6r er ved forslagets udstedelse F- Miliobidrag udgor 2% af prisen. od Indeksering sker hvert Ar i henhold til betingelseme. F o rs i kri n gs beti ngels er For forslaget galder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr Arbejdsskadeforsikring kr Sarliqe forhold Alm. Brand har givet forslaget under forudsatning af, at forsikringen kan oprettes pa normale vilk6r, og at de afgivne oplysninger er konekte. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) administrerer Erhvervssygdom, og AES opkraver sygdomsbidraget. Alm. Erand A,fS CVR-nr. n Hovedkontoc Midternrclen Kob nhavn g. Tehfon Alm.BGndFffiiknngA/SCVR{r Am.BGndBankA/sCVR{r Fffiikring$dskabetAlm.BmdLivogPensionA./SCVR{ Alm.EEndPantebrereAlSCVR-m Am.SmndFomuetscl/Ra( Am.B ndfimnsa./scvr+r

20 SERVICI I"IRMAI l" AS Rmnffil 6"Lo< L Andelsboligforeningen Rosenkildevej I 5 Mikael Baad Rosenkildevej Helsingor Helsingor, den 20. oktober 2008 Rengsrins af Rosenkildevei 15 Henned frernsendes tilbud p6l rengoring af trapper og fellesarealer Vi udfsrer 6n gang om ugen: - Fejning og vask af hovedtrappe rned egnet rengoringsmiddel til linoleum. Vi udfsrer 6n gang hver anden uge: - Fejning og vask af kskkentrappe. Pris: DKK 1.480,00 excl. moms pr. mined. Vaskeri Vi udforer 6n gang om ugen: - Fejning og vask af gulvet i vaskeriet, samt aftontng af inventar og rnaskiner. Pris: DKK 520,00 excl. moms pr. mined. Tilbuddet omfatter ikke: Hovedrengsrrng af de omfattede arealer. Opstart: efter nennere aftale. Betaling: 8 dage fra faktura dato. Materialer: Leveres af servicefrrmaet Renell.

21 STAISAUI(lRISTRE RTYIS(lRER DE B,lc"-q q (i \ A/B Rosenkitdevej 15 Drachmann Ejendomsadministration fus Nordhavnsvej Helsingor Att.: Steffen Boesdal Helsingor, den 12, oktober 2007 Revision lfolge aftale skal vi hermed afgive tilbud pi revision af foreningens 6rsrapport for en presentation 2007 og fremefter. af vor virksomhed For henvises tir I henhold til revisorlovgivningen skal vort,honorar opgores pa baggrund Honorarerne af medgdet kan dog ikke tidsforbrug. brive hojerend nedennaevnte iiibud. 0plysninger Vortilbud er baseret pd oplysninger afgivet af Dem ved vort mode den 5. oktober at foreningen 2007 samt administreres det forhold af Drathmann Ejendomsadministration A/s, Tilbuddets omfang Tilbuddet omfatter revision af drsrapporten, herunder afgivelse revisionsprotokol. opgorelsen Vor af andelskronen revision omfafter samt opgorelsen af foreningins eventueili skattepligtige inotomst. Revisionen vil blive udfort i overensstemmelse med lovgivningen og vedtagternes henhold til god bestemmelser revisionsskik. samt i Honorar Honorar for revisionens gennemforelse, herunder udarbejdelse af revisionsprotokol, 5'000'00 excl vil moms hojst eller kr' udgore 6'250,00 kr. incl. moms pr. 6r, Sifremt timesagsregnskabet honorar, vil vi fakturere udviser dette et lavere lavere honorar. Vi regulerer drligt vort nonorrr generelle prisudvikling, i overensstemmelse eksempelvis med den 2,5% p.a. Bemanding og udforelse Undertegnede vil vere underskrivende partner p6 sagen, herudover vil statsautoriseret Smidt og revisor revisor HD{R) Jesper Jannik Vester Jorgensen blivetilknyttet sagen. afsluttes Revisionen p6 planlagges vort kontor, medens den praktiike og udfsrelse af revisionen gennemfores Ejendomsadministration hos Drachmani l/s. AAEN & CO' STAISAUTORiSER DI REVISORER AS. KO.NGEVE.JEN TEL POSTBOX 19 2t FA.\ 42 r OOO HELSINGOR 2t 06 ga. tairooantnco DANI/ARK DK WWW AAti\CO DK

22 SIATS A U Ttl R IS E R E Il E R EV IS (l R E R Lsbende assistance Eventuel lobende assistance udover revision faktureres pa baggrund af medgietidsforbrug. Forinden given opgave pabegyndes vil vi, safremt det snskes, afgive et honoraroverslag for opgaven' Vore honoransatser ved udforelse af rdrdgivnings- og assistanceopgaver er pt. kr ,00 pr. time for undertegnede. Timesatsen for revisormedarbejdere varierer fra kr.400,00 til kr ,00 afhangigt erfaringsniveau. Alle priser excl. moms. Eksempler pi lobende assistance kunne vare deltagelse i bestyrelsesmoder og generalforsamlinger' Afslutning Vi hiber, at foranst6ende tilbud er fyldestgorende og vilvare begyndelsen pi et godt samarbejde. Kontakt os venligst s6fremt der er forhold omknng vorteventuelle samarbejde, som mitte snskes uddvbet. statsautoriseret revtsor AAEN & CO STATSAUTORISEREDT RTVISORER AS KONGEVEIEN 3. POSTBOX 42 JOOO HETSINGOR DANI"'IARK TtL FAX *'15:1'J WV/W AATNCO.OK

23 UFFE HARKJ/ER C/O LEIF HARKJM BRoilLEBY 52, BLoK D 21OO KOBENHAVN O BEB0ER : I - 2 VEDR.: ROSENKILDEVEJ 15, 3. TH. 3OOO HELSINGOR UDSTEDELSESDATO: 21-1O-2008 PERIoDE: 01-11' A/C VAFME BOLIGA -G I FT VARMEAFREGNING ( ) IALT 390, ,CC ,59 LEJL.NR UDSKREVET DEN BETALINGSDATO BETALINGSSERVI:E -- det nemmetie i verden 898,41 & SIDE 1 AF 1 ELEKTRONISK INDBETALINGSKOR I.4OMSFR I TAGET N6r rlu betaler via netbank: Undga fell i indbetalingen. Tjek om LQIlgl,D pa indbetalingskortet er de samme, som du har indtastet - eller som allerede star i netbanken inden du godkender betalingen L Tilmeld denne opkravning til Betalingsservice eller elektronisk indbetalingskort Reg.nr. Kontonr Betalings-lD og indbelaler UFFE HARKJAR C/O LEIF HARKJ R BROMLEBY 52, BLOK D 21OO KOBENHAVN O Kan betales i pengeinstitut og pd posthuse Kredilornummer og bel6bsmodlager A/B ROSENKILDEVEJ,I 5 C/O DRACHMANN EJENDOMSADM. A/S NORDHAVNSVEJ 1 3OOO HELSINGOR Afrives inden betaling KA71 KVITTERING Checks og lignende acepteres under forbehold al at pengeinstituttel modtager betalingen Ved kontanl betaling i penge institut Ined terminal er del udelukkende penqernslrtultels kvil lenngstryk der er bevis for hvilket belob der er Indbelail Kredrlornummer og belobsmodtager fub ROSENKILDEVEJ 15 C/O DRACI-IMANN EJENDOMSADM. A/S NORDHAVNSVEJ 1 3OOO HELSINGOR Tilmeldingsoplysninger: PBS nr.: Deb.gr.nr.: LEJL.NR Kvrttering == BETALINGSSERVtcE -- det nemmeste i verden -l Kroner Qre ' Betalingsdalo Kroner -l Qre tl Til maskinel afleesning - Undg6 venligst at skrive i nedenstaende felt < Dag -Maned- Ar PBS nr.: Deb.gr.nr.: LEJL.NR Betalingsdato: 06.1.l 2008

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Ny police til E/F Kanslergården

Ny police til E/F Kanslergården ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDAATDFTTDFTTTDAAFDFADDTDFDFFADATAFADAFFDFFDTFFDFDFDFDFFFFF E/F Kanslergården

Læs mere

Police. Ny police til B Ejerforening af Har I spørgsmål? B Ejerforening af 1976 Remmevej Ikast. Alm Brand FORSIKRING

Police. Ny police til B Ejerforening af Har I spørgsmål? B Ejerforening af 1976 Remmevej Ikast. Alm Brand FORSIKRING Police DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF B Ejerforening af 1976 Remmevej 8 7430 Ikast Side 1 af 1 Ny police til B Ejerforening af 1976 Vi sender her jeres nye police på

Læs mere

Ny police til E/F Marielyst

Ny police til E/F Marielyst ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 46 34 50 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Marielyst Hald

Læs mere

Forsikringsforslag til E/F Femkanten

Forsikringsforslag til E/F Femkanten ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk Boligexperten Adm. A/S Vesterbrogade 12, 4 1620 København V E-mail servicecenter.erhverv

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Forsikringstilbud E/F Amaliegaarden Hovedgaden 47 2970 Hørsholm Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB HANS BEER REGSTRERET REVSONSANPARTSSELSKAB Fremlagt pa ordinar generalforsamling den 7. april 1 og godkendt. Dirigent: ANDELSSELSKABET PLEGARDENS HAVEBY ARSRAPPORT FOR OO9 cvr NR. 1 9 7 1 nternt Arsregnskab:

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Side 1 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2OOO - 31. MAJ 2OO,I

Side 1 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2OOO - 31. MAJ 2OO,I EJERFORENI NGEN DOMMERVÆNGET 4.1 4 9-1 -21 Side 1 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2OOO - 31. MAJ 2OO,I NOTE Arsregnskab 2/1 Budget 2/1 INDTÆGTER A conto fællesbidrag Leje, haver Leje, kælderrum

Læs mere

STATUSBOGEN '' '' BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2003. (25. regnskabsår) ' < '"J#

STATUSBOGEN '' '' BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2003. (25. regnskabsår) ' < 'J# BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' STATUSBOGEN Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Årsrapport for 2003 (25. regnskabsår) ==--=== '

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21

Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 RevisionsAktieselskabet.dl{ egistrerede revisorer Andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 CVR nr.: 15 Ol 88 87 Holsteinsgade 43-45 & Fiskedamsgade 21 2100 København Ø Årsrapport 2010/2011

Læs mere

RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN. Andelsboligforeningen. 8800 Viborg. Arsrapport for aret 2014. Som dirigent

RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN. Andelsboligforeningen. 8800 Viborg. Arsrapport for aret 2014. Som dirigent ^ O Danske RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN UES0VEJ 2B 8800 VIBORG TLF. 86 60 17 99 FAX 86 62 20 72 CVR-NR. 16 40 92 35 HVAM@HVAMREVISION.DK WW.HVAMREVISION.DK Andelsboligforeningen Egeskoven 8800

Læs mere

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p foreningens ordinaere generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012 Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 3 14 7 88 Baunehoj 1-25 325 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 212 Godkendt pa foreningens ordinaere pene.ralforsamling den / 213 DSSING & PARTNERE Revisionsinteressentskab

Læs mere

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Ejerforeningen Tuborg Havnepark C Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Indholdsfortegnelse Side 1 Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen I Anvendt regnskabspraksis 2 Ledelsespitegning 3 Den uafhrengige

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2007

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

Ro s Revision. Andeisboligforeningen. Helgoland Strandpark I. Årsrapport for 2011. (8. regnskabsår) Administrator: Cubus Administration ApS

Ro s Revision. Andeisboligforeningen. Helgoland Strandpark I. Årsrapport for 2011. (8. regnskabsår) Administrator: Cubus Administration ApS (8. regnskabsår) REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Ro s Revision 4000 Roskilde Tlf. 45 666 3285 Ros Revision Nordea 2905 2551378937 Registreret Revisionsanpartsselskab CVR- nr. 3052 0963 Hersegade 10,

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Erp.r*oro. AnsneppoRT 2012 GISTRUP III AN DELSBOLIGFORENINGEN

Erp.r*oro. AnsneppoRT 2012 GISTRUP III AN DELSBOLIGFORENINGEN Erp.r*oro AN DELSBOLIGFORENINGEN GISTRUP III AnsneppoRT 212 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLIERINGER m.v. RAPPORT NOTER BEREGNING AF ANDELENES V,'ERDI BTJDGET Hovedoplysninger... Administrators p8tegning... LedelsespEtegning...

Læs mere

Forsikringsaftale. Topd,--qpr"P,.[1. # Si lang tid gelder Denne aftale galder 3 5r og udlober den 1. januar 2015. aftalen

Forsikringsaftale. Topd,--qprP,.[1. # Si lang tid gelder Denne aftale galder 3 5r og udlober den 1. januar 2015. aftalen Forsikringsaftale Topd,--qpr"P,.[1. # E/F Groskenstrade 3-13 C/O Carsten Sandergaard Groskenstrade 3, 2 Th 3000 Helsingor Datoi 22. juli 2014 Attalenr.: 9367 788 957 Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARI) V/T'ORNIAND CARL JOHAN JENSEN - KIKHAI\EBAKKEN 81 - GL, HOLTE 28{O HOLTE - 45804219 Til ejerlaugets medlemmer Gl. Holte, den l0januar 2004 Indkaldelse til Generalforsamline

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

Andelsboligforeningen Åparken 6. Åparken 6, 8000 Århus C. Årsrapport for 2007. (3. regnskabsår)

Andelsboligforeningen Åparken 6. Åparken 6, 8000 Århus C. Årsrapport for 2007. (3. regnskabsår) Åparken 6, 8000 Århus C Årsrapport for 2007 (3. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2008. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning...

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 5-6 RESULTATOPGØRELSE 7-10 ÅRETS RESULTAT 10 AKTIVER

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandlodsgården. Årsrapport for 2010. 47. regnskabsår

Andelsboligforeningen Strandlodsgården. Årsrapport for 2010. 47. regnskabsår Andelsboligforeningen Strandlodsgården Årsrapport for 2010 47. regnskabsår #REFERENCE! #REFERENCE! FEJL: det selvstændige budget stemmer ikke til budgettet i sammenligningsbudgettet!! Gyrn Lops Brandt

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J. Vi skal bede om bemærkninger

Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J. Vi skal bede om bemærkninger Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J Vi skal bede om bemærkninger Klagen har været forelagt /S. Vi vedlægger kopi af indklagedes svar af 24. juli 2017. Vi

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

F'UNDER & OSTENFELD. 2o. ma,ts Zo l3. 6e ncn/ tbr,son bng. Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup

F'UNDER & OSTENFELD. 2o. ma,ts Zo l3. 6e ncn/ tbr,son bng. Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup F'UNDER & OSTENFELD Andelsboligforeningen Kirsebrerhaven. Mogenstrup Arsrapport for perioden f. ianuar - 31. december 212 Samt budset for flr 213 11. resnskabsflr 6e ncn/ tbr,son bng 2o. ma,ts Zo l3 FUNDTR

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Andelsboligforeningen Kyndby Huse Regnskab for perioden 1/7 2002 til 30/6 2003 (1. regnskabsår) RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. JULI 2002-30. JUNI 2003 Note REGNSKAB BUDGET BUDGET 2002/03 2002/03 2003/04

Læs mere

EENCtITdiA. ANDELS-, LETER- OG ITERBOLIGFORSf KRtNG. MODTAGET I I JAI'. 20ll FMG DK FORSIKRINGSPOLICE. f,nrfikninfl. G/*^- ( Bjarne Bunk Direktor

EENCtITdiA. ANDELS-, LETER- OG ITERBOLIGFORSf KRtNG. MODTAGET I I JAI'. 20ll FMG DK FORSIKRINGSPOLICE. f,nrfikninfl. G/*^- ( Bjarne Bunk Direktor MODTAGET I I JAI'. 20ll FMG DK FORSIKRINGSPOLICE EENCtITdiA f,nrfikninfl ANDELS-, LETER- OG ITERBOLIGFORSf KRtNG Side 1 Policenummer Forsikringstager lkrafttraedelse Hovedforfald Risikoens art Vilkir lndeksregulering

Læs mere

ott Partner RevisionVest as

ott Partner RevisionVest as -3'}} ott Partner RevisionVest as -o{- Ribe Amts Vognmandsforening Nsrremarken I, Skovlund 6823 Ansager CVR-nummer: 21 63 23 92 HALT/ARSREGNSKAB 1. januar 213 til 3. juni 213 Partner Revision Vest as.

Læs mere

Side 1. Arsregnskab 2001102 2.346.120 6.048 52.500 8.625 1.567 8.572 17.055 2.440.487 210.475 119.119 51.721 '131.623

Side 1. Arsregnskab 2001102 2.346.120 6.048 52.500 8.625 1.567 8.572 17.055 2.440.487 210.475 119.119 51.721 '131.623 EJERFORENINGEN DOMMERVÆNGET 4.14 1-1-2 Side 1 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2OO1.31. MAJ 2OO2 NOTE 2112 Budget 21t2 2/1 INDTÆGTER A conto fællesbidrag Leje, haver Le,je, kælderrum Renteindtægter,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale?

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale? Acontoregning Side 1 af 6 Simon Gundersen Sværtegade 7, 2. 1118 København K DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt

Læs mere

CSH Revision vi Chr. Smith Hansen, statsautoriseret revisor 078 rel3 EJERFORENINGEN BRANNERSVE) 21-27 Årsrapport for perioden 1. januar til 31.

CSH Revision vi Chr. Smith Hansen, statsautoriseret revisor 078 rel3 EJERFORENINGEN BRANNERSVE) 21-27 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. CSH Revision vi Chr. Smith Hansen, statsautoriseret revisor 078 rel3 EJERFORENINGEN BRANNERSVE) 21-27 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2013 Balance pr. 31. december 2013 ADMINISTRATOR

Læs mere

blicher RE VISION & RADGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

blicher RE VISION & RADGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB blicher RE VISION & RADGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB 3 ENPA! BUDGET FOR 2015 ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNSØ LYSBROPARKEN 1-11 8600 SILKEBORG i i Blicher i Herning: Blicher Ikast: Blicher

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN HEDENSTED INDGÅET 10 NOV. 2016 fl#3 ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mailadresse: Foreningens CVR-nummer: (Er nødvendigt for udbetaling) Ansøgningsår:

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Årsregnskab 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS vl Ej endomsadministrationen Andelsbo Resultatopg0relse 1. november 2004-3 1. oktober 2005 Balance pr. 3 1. oktober 2005 ( 13. regnskabsir) Siledes vedtaget pi foreningens

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2003 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NØRREGAARDSVÆNGET, SEJLFLOD ÅRSRAPPORT 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN NØRREGAARDSVÆNGET, SEJLFLOD ÅRSRAPPORT 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN NØRREGAARDSVÆNGET, SEJLFLOD ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER M.V. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning 3 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Årsrapport for 2015 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2016 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET DIFF: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009

RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET DIFF: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER REGNSKAB BUDGET DIFF: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 1 Boligafgift 574.285,08 574.550,00-264,92 579.673,08

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2012 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning Referat af ordinær generalforsamling i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 2l4t kl. 2O.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 32 P-plads ejere, med et samlet fordelingstat

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Dette regnskab indeholder 11 sider Indhold

Læs mere

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Henning Weise Løvspringsvej 1 A, 2. TV 2920 Charlottenlund Årsopgørelse for distribution af el og afgifter samt første acontoregning Opgørelsen omfatter distribution af el og afgifter fra den 11. november

Læs mere

REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN

REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN STATSAUTOzuSEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KOBENHA\AI V TLF: 33 13 29 12 FAX: 33 32 0212. E-MAIL: EC@B.EVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE : HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

BUDGET. A/B Christiansgården. For perioden 01.06.2015 til 31.05.2016. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. A/B Christiansgården. For perioden 01.06.2015 til 31.05.2016. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den A/B Christiansgården BUDGET For perioden 01.06.2015 til 31.05.2016 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. oktober 2015 Dirigent Administrator: Controller: EjendomNr:

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr.

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr. Årsopgørelse og 1. acontoregning Side 1 af 8 Steen Borg Pilestræde 21 1112 København K Kære Steen Borg Her er din årsopgørelse og 1. acontoregning på adressen Kronprinsessegade 10, 4. tv, 1306 København

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2006 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2006 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2006 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 785,51 kr. 209 kwh. Hvornår skal du senest betale? 7.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 785,51 kr. 209 kwh. Hvornår skal du senest betale? 7. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr.

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 1319 København K Side 1 af 6 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag

Læs mere

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien

Regnskab for afdeling : 28 - Fjællestien Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 28 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Fjællestien Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager

Læs mere

Ånnrs RESULTAT FØR GARAGEDRIFT (UNDERSKUD) ÅnnTs RESULTAT EFTER GARAGEDRIFT RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 1999-31. MAJ 2OOO.

Ånnrs RESULTAT FØR GARAGEDRIFT (UNDERSKUD) ÅnnTs RESULTAT EFTER GARAGEDRIFT RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 1999-31. MAJ 2OOO. E/F Dommervænget 4-14 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 1999-31. MAJ 2OOO Note Mediemsbidrag Indb etalinger hens ættels er Lejeindtægter Diverse indtægter Renteindtægter Indtægter i alt 2.127 057

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2009

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2009 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2009 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til

Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til Andelsselskabet Kristinegården BUDGET For perioden 01.01.2016 til 31.12.2016 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2016 Dirigent Administrator: Controller:

Læs mere

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22 CVR-nr. 31 79 89 22 Årsrapport 2014 6. regnskabsår STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter jeres forbrug fra den 26. september 2014 til den 29. september 2015

Læs mere

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016 Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri Årsrapport for 2015 Budget for 2016 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V Telefon 33 33 82 82 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

TIL STATUSBOG. Andelsboligforeningen "Sundbyvester"

TIL STATUSBOG. Andelsboligforeningen Sundbyvester TIL STATUSBOG Andelsboligforeningen "Sundbyvester" Årsrapport for tiden 1/4 2009-31/3 2010 Likviditetsoversigt pr. 1. april 2010 Driftsbudget for tiden 1/4 2010-31/3 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ÅRSREGNSKAB 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ

Læs mere

VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december 2012. CVR nr. 17 76 11 10. Andelsbol i gforen i n gen

VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december 2012. CVR nr. 17 76 11 10. Andelsbol i gforen i n gen VrstoN Andelsbol i gforen i n gen Langager Arsregnskab 1. januar til 31. december 212 CVR nr. 17 76 11 1 Godkendt p6 foreningens generafigffig, den 1614 213 Timelision Frederiksberg Godkendt Revisionsaktieselskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

ftnord Rer&Riad EJE N DOMSADMIN ISTRATION R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER A D V O K AT E R

ftnord Rer&Riad EJE N DOMSADMIN ISTRATION R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER A D V O K AT E R ftnord R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER EJE N DOMSADMIN ISTRATION Tirsdag d. 16. april 2013 kl, 18,00 blev der afholdt ordiner generalforsamling i andelsboligforeningen Langager

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 10 Preben Engell DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14 Kære

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 16. september 2003 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2012 samt Balance pr. 31.

Læs mere

Boligselskabet Hjem Afdeling 5 Sundby Algård Årsregnskab for 2009

Boligselskabet Hjem Afdeling 5 Sundby Algård Årsregnskab for 2009 Administrator: Boligselskabet Hjem Afdeling 5 Sundby Algård Årsregnskab for 2009 Tilsynsførende kommune: Kommunenr. 101 Fællesadministrationen af 2009 Københavns Kommune Siestavej 7 Center for Bydesign

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret Mgderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren B Ad,uokat Ole Fischer Frerderikssundsvej 159 27OO Branshoj Telefon: 38 28 43

Læs mere

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Nadim Ahmed Toftegårds Allé 41, 3. th Kære Nadim Ahmed Din årsopgørelse går fra den 6. december 2014 til den 15. december 2015 og viser, hvor meget el du har brugt i perioden,

Læs mere

I alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg

I alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg Ioan Lucian Danciu Fakturanr....: 8443997 Fakturadato...: 01 11 2016 Kundenr....: 77167 Forfaldsdato...: 15 11 2016 Side...: 1 Kontraktnr.: El Energi Viborg Forsyning A/S, CVR 25604849 Vand Energi Viborg

Læs mere

KVARTALS- RAPPORT. A/B Grøntoften. For perioden til Administrator: Pamela Jacobsen

KVARTALS- RAPPORT. A/B Grøntoften. For perioden til Administrator: Pamela Jacobsen A/B Grøntoften KVARTALS- RAPPORT For perioden 01.01.2016 til 30.09.2016 Administrator: Controller: Pamela Jacobsen 45 26 86 07 pwi@datea.dk Ann Jørgensen 45 26 02 34 anj@datea.dk EjendomNr: 63668 DATEA

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS

Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS RegJstrerede RevisorerFRR Revisor@idziak.dk Fan"vej 7 4600 K"ge Tit. 56 63 11 20 Fax 56631164 CVRnr. 71474828 ARSREGNSKAB FOR 2003 Gardlauget Tylvten c/o Herbo-Administration

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere