Revisionsfirmaet Klaus Johansson

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsfirmaet Klaus Johansson"

Transkript

1 Revisionsfirmaet Klaus Johansson REGISTRERET REVISOR :I,SORTEVEJ i FAX AND EL S B OL T GFORENI NGEN ROSENKILDEVEJ ].5 3OOO HELSINGOR REGNSKAB FOR ARET 2OO7 (28. regnskabsar)

2 ::.:=:. :or oq andelshaverne i ' -; ^ ypn i nccr Dncanlri I darrai 1 q, :.=:-alforsamlingsvalgt revisor har jeg - ^- L-- - ^;.,^ falnanao revideret foreninqens reqnskab P.'.'I S IONSPATEGNING i forbindelse med udarbeidelse af arsresnskabet :-)nen har ikke givet anledning til bemarkninger. :':t-es:lskabet er udarbejdel i overensstemmelse med regnskabsbestemmel-serne i ''r:-.':tingen og vedtagterne, samt efter almindelig anerkendt regnskabspraksis -- -:a::t1e prj-ncipper som foregaende Ar. Hels:ingor, den.-! (' qonl-amhar?nnq REVISIONS FtR/,4Ag'; /'.'/..' //' cz ' Klaus regl. s dl1> bult rev].sor JUI\ 1074 REGN KJlt.p

3 RESULTATOPGORELSE FOR ARET 2OO7 INDT. GTER: t.kr T.aieinrlfpal- Bank og girorenter INDTAGTER I ALT m.v I.2I9 _255-]5-Z IIDGIFTER: Admini s trat ionsudgi f ter F.: nlraahrrror Brand- og husejerforsikring Anrlal ttarmaaff -*sn].ng n, E'nR- ^d haafari ndq:qqr qr:n.f F'-i andamcclll-t.ar na af oi f icr Elektri-ci-tet Priori tet srenter Advokat poniril- i nn na rrarl I i achnl da l qc m.m. a6-\'it-ct- --^^/ u hcnsptf el se t i I rzcdl i ochofdelse rerri qi on no reongkabsm. assistance S<at af Aret.s resultat > -23.1, t' r7' ' _B -0 -:GIFTER I ALT - Q=2=46,2eL DRTFTSRESULTAT l],269. t5

4 BALAITCE PR DECEMBER 2OO7 AICTIVER 2006 t.kr. :r endamqrrprri i mfdl rrrwyfvr cr\/rrrdcri no, i':ccchahnl dni nn -rdestaende - BG Bank l:robeho-ldning * i I aarlahrrronrla hnl i nrfai ftar -.-armeregnskab 2004/05 '.'armeregnskab 2005/ 06 '.-armeregnskab 2006/ 0?. armeregnskad zau / / od r27 3.1, i.ktiver I ALT rl sikkerhed for F r>lrn i nnc ro LJd max. kr , 00 ar I rnf = 'orn:n1- elrrerz nnry1. fty ,00.

5 BALANCE PR. 3].. DECEMBER 2OO7 -.--^-iiatsca-'ld. f L e u r J w f g ' :ealkredit Danmark S.:-.'tdige omkostninger S r:1,'ldige salgsaf regninger -r-h 7 ltm ---t!! r AU I Gf,LD OG EGENKAPITAL L L. tdz 2006 t.kr. _1. buo 50 2 a. of, / ::ersatlel-ser til- vedligehofdelse 1 nnn nnn l_. 410 :genkapital : Saido pr. 1.A.200'7 ''-;-Lri',ni nn o-i -,=q5arfvrrrll:j/ vj endomsvefdi Iensattel-se til vedligeholdelse.1-rets driftsresul-tat 4. yuo. ol-) Ann "1n /o ;a:nii\pftal, I ALT ]ii D OG EGENKAPITAI, I AI,T -.-^ ^-a 6.OIZ.Zta l-2fl

6

7 ""t"grirg "f "rd.i.r"" r*tdi pr. 31. d"""d r:-^:rg af verdien af samtlige ande1e i foreningens formue pr. 31. december :-:r t og anfort i henhold til '=::-.'sministeriets lovbekendtqoref se nr bestemmej,serne 960 af 79. september og a, 15 0g 37 i Andelsboligforeningens vedtagcer, samt r henhold : - -!vf :aol av!vrcrrrrrycfls icfnrenir^. generalf orsamlingsbes]utning af 28. f ebruar 2o05, =:' siledes: ril som =:'r-forsamlingen vedtog enstemmigt, at der til grund for opgarefse af :=^eles verdi i forbindelse med fremtidige andefsoverdragelser - indtil =:-:-forsamlingen matte vedtage andet - legges en formueopgarefse, hvori ::'llnrt] fls vardl ansattes efter en meglervurdering der pr. statusdagen =:-= 18 maneder qammel. - 3aad '-- *t- Rardac6n :':arra Lund i-::cersen :: ::ndhard n- rtr s-rulq! y uy r rle :-::::i ks en - : = - t i nr Timm T.ai l i nhaa cf frt st. th. 1.tv 2.Eh. J.Cn. Indskud tr,PITAL

8 :e:egning af andelenes wardi pr. 31. december 2007 (fortsat) -;^ I.i ^ ar-- j --anc ^^^hl-^i f - l --L Ja I9 LUI CIlf rryclr> eycrr^dpr Laf l. december 2001, jf. side Dr. 31-.I af andel stor kr i6 x ;:.000 s -ldskud s-.-ekst i kr :r,'rekst :: x 100 l i t af andelsindskud 2.8L6,72

9 NOTE ]-,:r _ :-3L/ ::::. 1,'1-3]-./ '.r::.: cg Tue Timm, I/I-3I/ :::, t/r-3t/ : ::::esen, l/i-31,/1,2 20Oj ':-.:, I/I-3I/12 2OO7 - -:.::rd, r/i-3l/l2 2OOj 2OO7 '14 a?n?4 qrn a4 a)i 14 9)a ?44 44n NOTE 2.:..'::.Ce boligafgif r=:".s saledes : r -.- =: t samt a conto varmebidrag: O. OUU NOTE 3 : = =..=':1aD 2A07 f OB..:-: I ;-3L/ i ^e-: l i n^ ::-=r, I/4-31/! :.r-.r:.sen, I/ 4-31/ "7 : -..:.:^erg og Tue Timm, 1/ 4-37/ L2 ::.i -.'.S3r1, j,/4-3i/12 2OO7 ' :::3rgensen, a/4-3i/1_2 20O7,:..-=:, 1/4-37/ ' trrd, a/4-37/12 :::_ 1/4_3r/ oo e 3.720

10 Revisionsfirmaet Klaus Johansson REGISTRERET REVISOR SOLSOBTEVEJ 5 3OOO HELSINGOR TLF.49 21, FAX ANDELSBOL I GFORENINGEN ROSENKILDEVE.T 15 3OOO HELSINGOR se.nr BILAG TIL OPGORELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR ARET 2OO7 orrorclrrrri if rocrr'll-etannaral con Ikke erhvervsmessig boligafgift '7.'709 Tl.ke f radr:oshcrarf i aede rrdoi f Fe;; Samlede driftsudgifter, resr:l f ef nnoarrel sgn Penfeindfnol-er! 4 J L g t r " m.p. jt , t r.279 Farlrnl dcmpcc i af fr:dr:a x Afqkrirrninacr. - -z I.4 t> Ccntrelwarme. * af kr Natsenkningsautomatik 4? af kr Vaskemaskine/ t orretsumbler, 10t af L/ Forholdsmessigt f radrag : x 51 + rz -495 SKATTEMESIG INDKOMST, underskud -zl.>t+ Skattemessigt restunderskud til fremtidig modregning J.nr. ].074 KJ/tp

11 i:.1 r-i.i._l l*j i",,'; i\ i".j,.t,,r,. j;'i,'1{-r,..,.)}r'iii'';l::-., i l;r'i Uffe Harkjer c/o Leif Harkjer Bromleby 52, blok D 2100 Kobenhavn A Helsingor, den 22. oktober 2008 Leil.nr PA vegne af andelsboligforeningens bestyrelse indkaldes hermed til ordinar generalforsamling i Andelsbol igforeningen Rosenkildevej'1 5 torsdag den 6. november 2008 kl hos DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION tus, Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingor (modelokale pd 2. sal). Daqsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreleggelse af Srsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af 6rsregnskabet. 4. Forelaggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel andring af boligafgiften. 5. Forslag. a) Bestyrelsen foresldr, at andelsboligforeningen skifter forsikringsselskab fra i dag henholdsvis Tryg Forsikring, Kobstadernes almindelige Brandforsikring samt Lloyd's, London til Alm. Brand Forsikring. Tilbud vedlagges som bilag 1. b) Bestyrelsen foreslir, at trappevasken udliciteres til et eksternt firma. Tilbud fra Servicefirmaet RenellA/S vedlagges som bilag2. Forslag fra medlemmerne, som onskes behandlet pd denne generalforsamling, skal indsendes til administrator, s6ledes at disse er modtaget p6 vort kontor senest 8 dage forinden generalforsamlingens afholdelse. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Valg af administrator. 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foresldr nyvalg af Aaen & Co. Statsautoriserede revisorer ais. Tilbud vedlagges som bilag 3.

12 L Eventuelt. Med venlig hilsen DRACHMANN EJ EN DOMSADM INISTRATION AJS Bilag: Arsrapport 2007 Budget 2008 og Tilbud fra Alm. Brand Forsikring 2. Tilbud fra Servicefirmaet RenellA/S 3. Tilbud fra Aaen & Co. Statsautoriserede revisorer a/s

13 A/B ROSENKILDEVEJ 15 BUDGET 2OO8 INDTAGTER. Leje, boliglejemdl (1 lejlighed) Boligafgift (7 lejligheder) INDTAGTER IALT UDGIFTER. Reparation og vedligeholdelse Grundskyld Vand og vandafgift Renovation Rottebekempelse Elektricitet Renholdelse incl. hovedrengoring CopyDan afgift Kontingent Telefon, porto og kontorhold Generalforsamling og bestyrelsesmoder Beboermoder og arbejdsdage Adm inistrationshonorar, fast honorar Administrationshonorar, tillagsydelser Revisionshonorar Maglerhonorar, valuarvurdering Va rmereg nska bshono ra r Advokatsaler Forsikringer Prioritetsydelse Diverse incl. PBS-gebyrer UDGIFTER IALT AnTTS LIKVIDE RESULTAT Prioritetsafdrag Anels REGNSKABSMASSIGE RESULTAT a Budqet for 2009: Det forventes at lade boligafgiften stige med 10% med virkning pr. 1. januar Helsingor, den '16. oktober 2008 SB

14 ALM. Kobenhavn C'NAITU Ksbenhavn V elefon slefax BJ,q 1 DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION A/S Nordhavnsvej Helsingor Att.: Steffen Boesdal t'4odiaget f' /1,',C Ref Direkte tlf Dato 16. oktober 2008 Side 1af1 A/B Rosenkildevej 15, 3000 Helsingor HejSteffen. Vedlagt finder du mit tilbud pa ovenstaende. Jeg har samtidig, pa forsiden, noteret premien for de ekstra dakninger, der kunne vere relevante for foreningen. Jeg vil glade mig tilat hore n rmere. Med venlig hilsen Exam. assurandsr AIr l Brand A/s cv8-nr. z 3:t Hovcdkontoc Mldt rrnolen 7.2ioo xdcnham g. Tabron 954z Alfr Bct d Fmrkrino A/s cvr'tr Am. Bn.d grnk A/s cv*il. 6t Fniikingss tsl. ibd A/tn. B rx, Liv og psbo A/s cvr{. 6,t t,t 57 I t Alm BdrdPdt btwoa/scv+tr 'Ah.grandFmalr'scvF.a(.a7?Jis2s.t&n B6ndFi mr,,scvr-n.t?702s72

15 ALM. BRAND Kobenhavn Redhuspladsen Kobenhavn V Telefon Tetefax dk A/B Rosenkildevej 15 Rosenkildevej Helsingor Dato Side servicecenter. 16. olctober 2008 a ^t4 I ot I I P I 6 '1 Forsikringsforslag til A/B Rosenkildevej 15 Her er et forslag p6 jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I laser forslaget igennem for at se, om det lever op tiljeres forventninger og behov, og at de afgivne oplysninger faktiske svarer til de forhold. Forudsatninger for forslaget Alm' Brands forsikringsbetingelser og saerlige forhold galder med de udvidelser og begraensn inger, som fremg6 r af forsikringsforslaget.. Forslaget galder i tre mdneoer fra idag.. Forslaget galder som et samlet forsikringsforslag.. Forslaget er afgivet i 2OOg-priser.. Aile forsikringer betates heldrligt. N R Vil lvide mere? Har I sporgsmil til forsikringsforslaget, eller vil I vide mere, er I velkomne til at ringe telefon til os p Terefonerne er6bne aile hverdage rnelrem kr. g.30 og Folgende dakningsudvidelser kan vere relevante for foreninqen; Rsrskade/stikledningsdakning kr p.a. Glasforsikring kr. 785 p.a. Sanitet kr.142 pa. Foreningsretshjelp kr. 304 p.a. Med venlig hilsen Alm' Brand A'/s cvr-nr. z ' Hovedkonton Madtermolen 7. Ah B ndforsikringa'/scvr{r' 2l0o Kobenhavn e' Alm.EmndBankAlscvR;r.81 Telefon 354f 414l zs35^12 Aln BmndPan'lebrweA-/scvR{t Fosiking$a;;et;rm.emnaLiv pensiona/scvr-r Am.BEndFomue^/scvR{r.2723isis 14i711 ai.iondrimmaacvr-nr

16 ffiorstkni ngsforstras ALM. BRAND Kobenhavn Rddhuspladsen Kobenhavn V Telefon 33 3O Telefax servicecenter. dk Forslagsnr Bygningsforsikring Dato 16 oktober 2008 Side 2 af 5 Forsikringstager tub Rosenkildevej 15 Rosenkildevej Helsingor Oplysninger om det forsikrede Virkso m he dsoplys nin ger Andelsboligforening. Forsikringssted Rosenkildevej 15, 3000 Helsingor - Matr.nr. 40 CL Helsingor markjorder I + Bygninger f Bygning 1: Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 103 m2 :. Der er 4 etager.. Tagetagen er udnyttet. $. Bygningen eroplsrli g Bygningen er forsikretil nyverdi i' 3 Forsikringen dajkel!- F Dakninger, der galder pr. bygning 8 Valgt Galder bygningsnr. \ Srand inklusivel-skade Ja 1 3s Bygningskasko Insekt og svamp Ja1 Jal. Der er kaelder. Forsikringssum Dakninger, der galder for hele policen Hus- og grundejeransvar Bestyrelsesansvar i nklusive underslab Selvrisiko Den generelle selvrisiko er pa Bestyrelsesansvar inklusive undersleb Valgt Ja Ja 0 kr kr. Forsikringssum Alm. B,and A,/S CVR-nr. r' ' Hovedkonton Midtermolen Krbenhavn g. Telefon Alm BnndFordkringA,rSCVR{r Ajm EcndBankA/SCVR-nr.8' Fcikringsselg betalm.gendlivogpensiona/scvr-ff Alm.EmndPantebreveA,/SCVR{r Alm.BEndFomueA/SCVR{r A1m.B ndfimna,/scvr-nr.177o2572

17 ffieirs EknFmffisforslaS Bygningsfors ikrin g Side 3 af 5 Ved beregning af selvrisiko for Bygnings- og ieller Erhvervsforsikring gelder: Hvis samme forsikringsbegivenhed medfsrer erstatningsudbetaling fra bdde Bygnings- og Erhvervsforsikringen i Alm. Brand, fratrekker vi kun selvrisiko fra den police, der har den hojeste selvrisiko. Hvis samme forsikringsbegivenhed rammer forskellige forsikringssteder, vil der blive fratrukket den selvrisiko, der galder for hvert enkelt forsikringssted. Den generelle selvrisiko gelder ikke for forsikring af beboelsesejendomme eller lokaler til beboelse. Generelle oplysninger Pris Den samlede pris pr. 5r er ved forslagets udstedelse Prisen er eksklusive afgifter og stempel. Indeksering sker hvert 5r i henhold til betingelseme. Prisen er baseret p6 en 5-6rig aftale. Moms Er det muligt pa skadedagen at modregne moms og andre afgifter iregnskabet med Skat, fastsettes erstatningen : uden moms og eventuelle andre afgifter..l R : F Forsikringsbetingelser For forslaget galder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr. M01 Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme. R,! Sarlige forhold : Alm. Brand hargivet forslaget under forudsetning af, at forsikringen kan oprettes pd normale vilkar, og at de fi "fgivne oplysninger konekte, og at en konsulent fra Alm. Brand far mulighed for at besigtig ejendommen og finder den i forsikringsmassig E forsvarlig stand. r kr.!^. Seerlige forhold der gelder for hele policen Rutine for aflasning, rengoring og vedligeholdelse For bygning 1 galder: Ved prisfastsettelsen har vi taget hojde for at der findes rutine for aflasning, rengoring og vedligeholdelse af bygningens fellesarealer. Erhvervsmessig form6l i stue/keelder For bygning 1 gelder: Ved prisfastsettelsen har vi taget hojde for at stue og/eller kalder ikke benyttes til erhvervsmassig formal. Administration, tilsyn og vedligeholdelse Ved prisfastsattelsen har vi taget hojde for at administration, tilsyn og vedligeholdelse af ejendommen er udlagt til administrator. Serlige forhold der galder for forsikringsstedet Alm. Bnnd A/S cvr-nr. r' Hovedkonton Midtermolen 7' 2100 Ksbenhavn O ' Telefon Am.BrandFofliknngA/SCVR-nr Alm.SmndBankAlSCVR-nr FGikringsel$ betalm.eendlivogpensiona,/scvr{ tl Alm.BrandPantebrweA./SGVR{i' Alm.BcndFomue.a/SCVR{r Alm.BEndFinamA,/SCVR-1(

18 Fsr$lknfr n"xgsff#rshas Bygningsforsikring Side 4 af 5 Rosenkildevej 15, 3000 Helsingar Brand inklusive el-skade Klubvarelser For bygning 1 galder: Ved prisfastsettelsen har vi taget hojde for, at der ikke er klubverelser tr ad Alm. Brand A/S CVR{r.?"/ ' Hovedkonton Midtermolen 7' 2100 Ktbenhavn g. Telefon AJm.BEndFsdkringA/SCVR-nr AJm.BrandBankA,/SCVR-nr Fssikringssdd betalm.bmndlivogpensionascvr{ Alm.BEndPantebrmA,rScvR-nr Am.BEndFomueA,fSCVR{r Am.BBndFinareAlSCVR-nr

19 Fsrslkri ngsforslag ALM. BRAND Kobenhavn Redhuspladsen Kobenhavn V Telefon Telefax 57 ffi dk servrcecenler dk Forslagsnr Arbej ds s kadeforsikrin g Dato 16. okober 2008 Side 5 af 5 Oplysninger om det forsikrede Virksomhedsoplysninger Andelsboligforening. Virksomheden har oplyst, at Virksomheden omregnetil helarsansatte har folgende ansatte Kontoransatte 0,0 Avnge ansatte 0,5 Medarbejdere i alt 0,5 I Forsikringen dakker Arbejdsskade Valgt Ja Forsikringen dakker den forpligtelr;e, som arbejdsgiver har ifolge Lov om sikring mod folger af arbejdsskade _l Generelle oplysninger s pris E \ Oen samlede pris pr. 6r er ved forslagets udstedelse F- Miliobidrag udgor 2% af prisen. od Indeksering sker hvert Ar i henhold til betingelseme. F o rs i kri n gs beti ngels er For forslaget galder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr Arbejdsskadeforsikring kr Sarliqe forhold Alm. Brand har givet forslaget under forudsatning af, at forsikringen kan oprettes pa normale vilk6r, og at de afgivne oplysninger er konekte. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) administrerer Erhvervssygdom, og AES opkraver sygdomsbidraget. Alm. Erand A,fS CVR-nr. n Hovedkontoc Midternrclen Kob nhavn g. Tehfon Alm.BGndFffiiknngA/SCVR{r Am.BGndBankA/sCVR{r Fffiikring$dskabetAlm.BmdLivogPensionA./SCVR{ Alm.EEndPantebrereAlSCVR-m Am.SmndFomuetscl/Ra( Am.B ndfimnsa./scvr+r

20 SERVICI I"IRMAI l" AS Rmnffil 6"Lo< L Andelsboligforeningen Rosenkildevej I 5 Mikael Baad Rosenkildevej Helsingor Helsingor, den 20. oktober 2008 Rengsrins af Rosenkildevei 15 Henned frernsendes tilbud p6l rengoring af trapper og fellesarealer Vi udfsrer 6n gang om ugen: - Fejning og vask af hovedtrappe rned egnet rengoringsmiddel til linoleum. Vi udfsrer 6n gang hver anden uge: - Fejning og vask af kskkentrappe. Pris: DKK 1.480,00 excl. moms pr. mined. Vaskeri Vi udforer 6n gang om ugen: - Fejning og vask af gulvet i vaskeriet, samt aftontng af inventar og rnaskiner. Pris: DKK 520,00 excl. moms pr. mined. Tilbuddet omfatter ikke: Hovedrengsrrng af de omfattede arealer. Opstart: efter nennere aftale. Betaling: 8 dage fra faktura dato. Materialer: Leveres af servicefrrmaet Renell.

21 STAISAUI(lRISTRE RTYIS(lRER DE B,lc"-q q (i \ A/B Rosenkitdevej 15 Drachmann Ejendomsadministration fus Nordhavnsvej Helsingor Att.: Steffen Boesdal Helsingor, den 12, oktober 2007 Revision lfolge aftale skal vi hermed afgive tilbud pi revision af foreningens 6rsrapport for en presentation 2007 og fremefter. af vor virksomhed For henvises tir I henhold til revisorlovgivningen skal vort,honorar opgores pa baggrund Honorarerne af medgdet kan dog ikke tidsforbrug. brive hojerend nedennaevnte iiibud. 0plysninger Vortilbud er baseret pd oplysninger afgivet af Dem ved vort mode den 5. oktober at foreningen 2007 samt administreres det forhold af Drathmann Ejendomsadministration A/s, Tilbuddets omfang Tilbuddet omfatter revision af drsrapporten, herunder afgivelse revisionsprotokol. opgorelsen Vor af andelskronen revision omfafter samt opgorelsen af foreningins eventueili skattepligtige inotomst. Revisionen vil blive udfort i overensstemmelse med lovgivningen og vedtagternes henhold til god bestemmelser revisionsskik. samt i Honorar Honorar for revisionens gennemforelse, herunder udarbejdelse af revisionsprotokol, 5'000'00 excl vil moms hojst eller kr' udgore 6'250,00 kr. incl. moms pr. 6r, Sifremt timesagsregnskabet honorar, vil vi fakturere udviser dette et lavere lavere honorar. Vi regulerer drligt vort nonorrr generelle prisudvikling, i overensstemmelse eksempelvis med den 2,5% p.a. Bemanding og udforelse Undertegnede vil vere underskrivende partner p6 sagen, herudover vil statsautoriseret Smidt og revisor revisor HD{R) Jesper Jannik Vester Jorgensen blivetilknyttet sagen. afsluttes Revisionen p6 planlagges vort kontor, medens den praktiike og udfsrelse af revisionen gennemfores Ejendomsadministration hos Drachmani l/s. AAEN & CO' STAISAUTORiSER DI REVISORER AS. KO.NGEVE.JEN TEL POSTBOX 19 2t FA.\ 42 r OOO HELSINGOR 2t 06 ga. tairooantnco DANI/ARK DK WWW AAti\CO DK

22 SIATS A U Ttl R IS E R E Il E R EV IS (l R E R Lsbende assistance Eventuel lobende assistance udover revision faktureres pa baggrund af medgietidsforbrug. Forinden given opgave pabegyndes vil vi, safremt det snskes, afgive et honoraroverslag for opgaven' Vore honoransatser ved udforelse af rdrdgivnings- og assistanceopgaver er pt. kr ,00 pr. time for undertegnede. Timesatsen for revisormedarbejdere varierer fra kr.400,00 til kr ,00 afhangigt erfaringsniveau. Alle priser excl. moms. Eksempler pi lobende assistance kunne vare deltagelse i bestyrelsesmoder og generalforsamlinger' Afslutning Vi hiber, at foranst6ende tilbud er fyldestgorende og vilvare begyndelsen pi et godt samarbejde. Kontakt os venligst s6fremt der er forhold omknng vorteventuelle samarbejde, som mitte snskes uddvbet. statsautoriseret revtsor AAEN & CO STATSAUTORISEREDT RTVISORER AS KONGEVEIEN 3. POSTBOX 42 JOOO HETSINGOR DANI"'IARK TtL FAX *'15:1'J WV/W AATNCO.OK

23 UFFE HARKJ/ER C/O LEIF HARKJM BRoilLEBY 52, BLoK D 21OO KOBENHAVN O BEB0ER : I - 2 VEDR.: ROSENKILDEVEJ 15, 3. TH. 3OOO HELSINGOR UDSTEDELSESDATO: 21-1O-2008 PERIoDE: 01-11' A/C VAFME BOLIGA -G I FT VARMEAFREGNING ( ) IALT 390, ,CC ,59 LEJL.NR UDSKREVET DEN BETALINGSDATO BETALINGSSERVI:E -- det nemmetie i verden 898,41 & SIDE 1 AF 1 ELEKTRONISK INDBETALINGSKOR I.4OMSFR I TAGET N6r rlu betaler via netbank: Undga fell i indbetalingen. Tjek om LQIlgl,D pa indbetalingskortet er de samme, som du har indtastet - eller som allerede star i netbanken inden du godkender betalingen L Tilmeld denne opkravning til Betalingsservice eller elektronisk indbetalingskort Reg.nr. Kontonr Betalings-lD og indbelaler UFFE HARKJAR C/O LEIF HARKJ R BROMLEBY 52, BLOK D 21OO KOBENHAVN O Kan betales i pengeinstitut og pd posthuse Kredilornummer og bel6bsmodlager A/B ROSENKILDEVEJ,I 5 C/O DRACHMANN EJENDOMSADM. A/S NORDHAVNSVEJ 1 3OOO HELSINGOR Afrives inden betaling KA71 KVITTERING Checks og lignende acepteres under forbehold al at pengeinstituttel modtager betalingen Ved kontanl betaling i penge institut Ined terminal er del udelukkende penqernslrtultels kvil lenngstryk der er bevis for hvilket belob der er Indbelail Kredrlornummer og belobsmodtager fub ROSENKILDEVEJ 15 C/O DRACI-IMANN EJENDOMSADM. A/S NORDHAVNSVEJ 1 3OOO HELSINGOR Tilmeldingsoplysninger: PBS nr.: Deb.gr.nr.: LEJL.NR Kvrttering == BETALINGSSERVtcE -- det nemmeste i verden -l Kroner Qre ' Betalingsdalo Kroner -l Qre tl Til maskinel afleesning - Undg6 venligst at skrive i nedenstaende felt < Dag -Maned- Ar PBS nr.: Deb.gr.nr.: LEJL.NR Betalingsdato: 06.1.l 2008

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

6. Afløbfra toilet ifælleshus har medført ekstraudgifter på 1OO.OOO, som MTH ind til videre har afuist at dække.

6. Afløbfra toilet ifælleshus har medført ekstraudgifter på 1OO.OOO, som MTH ind til videre har afuist at dække. Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 25. marts 214, kl. 19.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 54lejligheder, med et samlet fordelingstat

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Administrator: NyC Ejendomsadminstration ApS Ny Carlsbergvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

Administrationsaftale Andelsboligforening

Administrationsaftale Andelsboligforening Mellem undertegnede administrator Administrationsaftale Andelsboligforening Tlf E-mail og medundertegnede andelsboligforening Tlf. E-mail er d.d. indgået aftale om administration af andelsboligforeningen

Læs mere

Beretning for perioden 1. januar- 31. december 2013

Beretning for perioden 1. januar- 31. december 2013 Haveforeningen lsh{3jg;hd Pilemf311evej 22 26351shf3j mail: info@ishoejgaard.dk Beretning for perioden 1. januar- 31. december 213 Ishfltj, marts 214 213 har vreret et ~r fyldt med udfordringer for haveforeningen

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT Advokalfirmaet NICOL AI GTDDESEN LC. Mortensens Eftf. Nicolai Giodesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat E i en domsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger. G/F Tisvildelund Østergade 33 6520 Toftlund Aalborg, 26. januar 2006 Forsikringsoplæg Herved fremsendes dækningsforslag for G/F Tisvildelund. Forslaget er delt op i Forsikringstilbud Aftalegrundlag Accept

Læs mere