Revisionsfirmaet Klaus Johansson

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsfirmaet Klaus Johansson"

Transkript

1 Revisionsfirmaet Klaus Johansson REGISTRERET REVISOR :I,SORTEVEJ i FAX AND EL S B OL T GFORENI NGEN ROSENKILDEVEJ ].5 3OOO HELSINGOR REGNSKAB FOR ARET 2OO7 (28. regnskabsar)

2 ::.:=:. :or oq andelshaverne i ' -; ^ ypn i nccr Dncanlri I darrai 1 q, :.=:-alforsamlingsvalgt revisor har jeg - ^- L-- - ^;.,^ falnanao revideret foreninqens reqnskab P.'.'I S IONSPATEGNING i forbindelse med udarbeidelse af arsresnskabet :-)nen har ikke givet anledning til bemarkninger. :':t-es:lskabet er udarbejdel i overensstemmelse med regnskabsbestemmel-serne i ''r:-.':tingen og vedtagterne, samt efter almindelig anerkendt regnskabspraksis -- -:a::t1e prj-ncipper som foregaende Ar. Hels:ingor, den.-! (' qonl-amhar?nnq REVISIONS FtR/,4Ag'; /'.'/..' //' cz ' Klaus regl. s dl1> bult rev].sor JUI\ 1074 REGN KJlt.p

3 RESULTATOPGORELSE FOR ARET 2OO7 INDT. GTER: t.kr T.aieinrlfpal- Bank og girorenter INDTAGTER I ALT m.v I.2I9 _255-]5-Z IIDGIFTER: Admini s trat ionsudgi f ter F.: nlraahrrror Brand- og husejerforsikring Anrlal ttarmaaff -*sn].ng n, E'nR- ^d haafari ndq:qqr qr:n.f F'-i andamcclll-t.ar na af oi f icr Elektri-ci-tet Priori tet srenter Advokat poniril- i nn na rrarl I i achnl da l qc m.m. a6-\'it-ct- --^^/ u hcnsptf el se t i I rzcdl i ochofdelse rerri qi on no reongkabsm. assistance S<at af Aret.s resultat > -23.1, t' r7' ' _B -0 -:GIFTER I ALT - Q=2=46,2eL DRTFTSRESULTAT l],269. t5

4 BALAITCE PR DECEMBER 2OO7 AICTIVER 2006 t.kr. :r endamqrrprri i mfdl rrrwyfvr cr\/rrrdcri no, i':ccchahnl dni nn -rdestaende - BG Bank l:robeho-ldning * i I aarlahrrronrla hnl i nrfai ftar -.-armeregnskab 2004/05 '.'armeregnskab 2005/ 06 '.-armeregnskab 2006/ 0?. armeregnskad zau / / od r27 3.1, i.ktiver I ALT rl sikkerhed for F r>lrn i nnc ro LJd max. kr , 00 ar I rnf = 'orn:n1- elrrerz nnry1. fty ,00.

5 BALANCE PR. 3].. DECEMBER 2OO7 -.--^-iiatsca-'ld. f L e u r J w f g ' :ealkredit Danmark S.:-.'tdige omkostninger S r:1,'ldige salgsaf regninger -r-h 7 ltm ---t!! r AU I Gf,LD OG EGENKAPITAL L L. tdz 2006 t.kr. _1. buo 50 2 a. of, / ::ersatlel-ser til- vedligehofdelse 1 nnn nnn l_. 410 :genkapital : Saido pr. 1.A.200'7 ''-;-Lri',ni nn o-i -,=q5arfvrrrll:j/ vj endomsvefdi Iensattel-se til vedligeholdelse.1-rets driftsresul-tat 4. yuo. ol-) Ann "1n /o ;a:nii\pftal, I ALT ]ii D OG EGENKAPITAI, I AI,T -.-^ ^-a 6.OIZ.Zta l-2fl

6

7 ""t"grirg "f "rd.i.r"" r*tdi pr. 31. d"""d r:-^:rg af verdien af samtlige ande1e i foreningens formue pr. 31. december :-:r t og anfort i henhold til '=::-.'sministeriets lovbekendtqoref se nr bestemmej,serne 960 af 79. september og a, 15 0g 37 i Andelsboligforeningens vedtagcer, samt r henhold : - -!vf :aol av!vrcrrrrrycfls icfnrenir^. generalf orsamlingsbes]utning af 28. f ebruar 2o05, =:' siledes: ril som =:'r-forsamlingen vedtog enstemmigt, at der til grund for opgarefse af :=^eles verdi i forbindelse med fremtidige andefsoverdragelser - indtil =:-:-forsamlingen matte vedtage andet - legges en formueopgarefse, hvori ::'llnrt] fls vardl ansattes efter en meglervurdering der pr. statusdagen =:-= 18 maneder qammel. - 3aad '-- *t- Rardac6n :':arra Lund i-::cersen :: ::ndhard n- rtr s-rulq! y uy r rle :-::::i ks en - : = - t i nr Timm T.ai l i nhaa cf frt st. th. 1.tv 2.Eh. J.Cn. Indskud tr,PITAL

8 :e:egning af andelenes wardi pr. 31. december 2007 (fortsat) -;^ I.i ^ ar-- j --anc ^^^hl-^i f - l --L Ja I9 LUI CIlf rryclr> eycrr^dpr Laf l. december 2001, jf. side Dr. 31-.I af andel stor kr i6 x ;:.000 s -ldskud s-.-ekst i kr :r,'rekst :: x 100 l i t af andelsindskud 2.8L6,72

9 NOTE ]-,:r _ :-3L/ ::::. 1,'1-3]-./ '.r::.: cg Tue Timm, I/I-3I/ :::, t/r-3t/ : ::::esen, l/i-31,/1,2 20Oj ':-.:, I/I-3I/12 2OO7 - -:.::rd, r/i-3l/l2 2OOj 2OO7 '14 a?n?4 qrn a4 a)i 14 9)a ?44 44n NOTE 2.:..'::.Ce boligafgif r=:".s saledes : r -.- =: t samt a conto varmebidrag: O. OUU NOTE 3 : = =..=':1aD 2A07 f OB..:-: I ;-3L/ i ^e-: l i n^ ::-=r, I/4-31/! :.r-.r:.sen, I/ 4-31/ "7 : -..:.:^erg og Tue Timm, 1/ 4-37/ L2 ::.i -.'.S3r1, j,/4-3i/12 2OO7 ' :::3rgensen, a/4-3i/1_2 20O7,:..-=:, 1/4-37/ ' trrd, a/4-37/12 :::_ 1/4_3r/ oo e 3.720

10 Revisionsfirmaet Klaus Johansson REGISTRERET REVISOR SOLSOBTEVEJ 5 3OOO HELSINGOR TLF.49 21, FAX ANDELSBOL I GFORENINGEN ROSENKILDEVE.T 15 3OOO HELSINGOR se.nr BILAG TIL OPGORELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR ARET 2OO7 orrorclrrrri if rocrr'll-etannaral con Ikke erhvervsmessig boligafgift '7.'709 Tl.ke f radr:oshcrarf i aede rrdoi f Fe;; Samlede driftsudgifter, resr:l f ef nnoarrel sgn Penfeindfnol-er! 4 J L g t r " m.p. jt , t r.279 Farlrnl dcmpcc i af fr:dr:a x Afqkrirrninacr. - -z I.4 t> Ccntrelwarme. * af kr Natsenkningsautomatik 4? af kr Vaskemaskine/ t orretsumbler, 10t af L/ Forholdsmessigt f radrag : x 51 + rz -495 SKATTEMESIG INDKOMST, underskud -zl.>t+ Skattemessigt restunderskud til fremtidig modregning J.nr. ].074 KJ/tp

11 i:.1 r-i.i._l l*j i",,'; i\ i".j,.t,,r,. j;'i,'1{-r,..,.)}r'iii'';l::-., i l;r'i Uffe Harkjer c/o Leif Harkjer Bromleby 52, blok D 2100 Kobenhavn A Helsingor, den 22. oktober 2008 Leil.nr PA vegne af andelsboligforeningens bestyrelse indkaldes hermed til ordinar generalforsamling i Andelsbol igforeningen Rosenkildevej'1 5 torsdag den 6. november 2008 kl hos DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION tus, Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingor (modelokale pd 2. sal). Daqsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreleggelse af Srsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af 6rsregnskabet. 4. Forelaggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel andring af boligafgiften. 5. Forslag. a) Bestyrelsen foresldr, at andelsboligforeningen skifter forsikringsselskab fra i dag henholdsvis Tryg Forsikring, Kobstadernes almindelige Brandforsikring samt Lloyd's, London til Alm. Brand Forsikring. Tilbud vedlagges som bilag 1. b) Bestyrelsen foreslir, at trappevasken udliciteres til et eksternt firma. Tilbud fra Servicefirmaet RenellA/S vedlagges som bilag2. Forslag fra medlemmerne, som onskes behandlet pd denne generalforsamling, skal indsendes til administrator, s6ledes at disse er modtaget p6 vort kontor senest 8 dage forinden generalforsamlingens afholdelse. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Valg af administrator. 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foresldr nyvalg af Aaen & Co. Statsautoriserede revisorer ais. Tilbud vedlagges som bilag 3.

12 L Eventuelt. Med venlig hilsen DRACHMANN EJ EN DOMSADM INISTRATION AJS Bilag: Arsrapport 2007 Budget 2008 og Tilbud fra Alm. Brand Forsikring 2. Tilbud fra Servicefirmaet RenellA/S 3. Tilbud fra Aaen & Co. Statsautoriserede revisorer a/s

13 A/B ROSENKILDEVEJ 15 BUDGET 2OO8 INDTAGTER. Leje, boliglejemdl (1 lejlighed) Boligafgift (7 lejligheder) INDTAGTER IALT UDGIFTER. Reparation og vedligeholdelse Grundskyld Vand og vandafgift Renovation Rottebekempelse Elektricitet Renholdelse incl. hovedrengoring CopyDan afgift Kontingent Telefon, porto og kontorhold Generalforsamling og bestyrelsesmoder Beboermoder og arbejdsdage Adm inistrationshonorar, fast honorar Administrationshonorar, tillagsydelser Revisionshonorar Maglerhonorar, valuarvurdering Va rmereg nska bshono ra r Advokatsaler Forsikringer Prioritetsydelse Diverse incl. PBS-gebyrer UDGIFTER IALT AnTTS LIKVIDE RESULTAT Prioritetsafdrag Anels REGNSKABSMASSIGE RESULTAT a Budqet for 2009: Det forventes at lade boligafgiften stige med 10% med virkning pr. 1. januar Helsingor, den '16. oktober 2008 SB

14 ALM. Kobenhavn C'NAITU Ksbenhavn V elefon slefax BJ,q 1 DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION A/S Nordhavnsvej Helsingor Att.: Steffen Boesdal t'4odiaget f' /1,',C Ref Direkte tlf Dato 16. oktober 2008 Side 1af1 A/B Rosenkildevej 15, 3000 Helsingor HejSteffen. Vedlagt finder du mit tilbud pa ovenstaende. Jeg har samtidig, pa forsiden, noteret premien for de ekstra dakninger, der kunne vere relevante for foreningen. Jeg vil glade mig tilat hore n rmere. Med venlig hilsen Exam. assurandsr AIr l Brand A/s cv8-nr. z 3:t Hovcdkontoc Mldt rrnolen 7.2ioo xdcnham g. Tabron 954z Alfr Bct d Fmrkrino A/s cvr'tr Am. Bn.d grnk A/s cv*il. 6t Fniikingss tsl. ibd A/tn. B rx, Liv og psbo A/s cvr{. 6,t t,t 57 I t Alm BdrdPdt btwoa/scv+tr 'Ah.grandFmalr'scvF.a(.a7?Jis2s.t&n B6ndFi mr,,scvr-n.t?702s72

15 ALM. BRAND Kobenhavn Redhuspladsen Kobenhavn V Telefon Tetefax dk A/B Rosenkildevej 15 Rosenkildevej Helsingor Dato Side servicecenter. 16. olctober 2008 a ^t4 I ot I I P I 6 '1 Forsikringsforslag til A/B Rosenkildevej 15 Her er et forslag p6 jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I laser forslaget igennem for at se, om det lever op tiljeres forventninger og behov, og at de afgivne oplysninger faktiske svarer til de forhold. Forudsatninger for forslaget Alm' Brands forsikringsbetingelser og saerlige forhold galder med de udvidelser og begraensn inger, som fremg6 r af forsikringsforslaget.. Forslaget galder i tre mdneoer fra idag.. Forslaget galder som et samlet forsikringsforslag.. Forslaget er afgivet i 2OOg-priser.. Aile forsikringer betates heldrligt. N R Vil lvide mere? Har I sporgsmil til forsikringsforslaget, eller vil I vide mere, er I velkomne til at ringe telefon til os p Terefonerne er6bne aile hverdage rnelrem kr. g.30 og Folgende dakningsudvidelser kan vere relevante for foreninqen; Rsrskade/stikledningsdakning kr p.a. Glasforsikring kr. 785 p.a. Sanitet kr.142 pa. Foreningsretshjelp kr. 304 p.a. Med venlig hilsen Alm' Brand A'/s cvr-nr. z ' Hovedkonton Madtermolen 7. Ah B ndforsikringa'/scvr{r' 2l0o Kobenhavn e' Alm.EmndBankAlscvR;r.81 Telefon 354f 414l zs35^12 Aln BmndPan'lebrweA-/scvR{t Fosiking$a;;et;rm.emnaLiv pensiona/scvr-r Am.BEndFomue^/scvR{r.2723isis 14i711 ai.iondrimmaacvr-nr

16 ffiorstkni ngsforstras ALM. BRAND Kobenhavn Rddhuspladsen Kobenhavn V Telefon 33 3O Telefax servicecenter. dk Forslagsnr Bygningsforsikring Dato 16 oktober 2008 Side 2 af 5 Forsikringstager tub Rosenkildevej 15 Rosenkildevej Helsingor Oplysninger om det forsikrede Virkso m he dsoplys nin ger Andelsboligforening. Forsikringssted Rosenkildevej 15, 3000 Helsingor - Matr.nr. 40 CL Helsingor markjorder I + Bygninger f Bygning 1: Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 103 m2 :. Der er 4 etager.. Tagetagen er udnyttet. $. Bygningen eroplsrli g Bygningen er forsikretil nyverdi i' 3 Forsikringen dajkel!- F Dakninger, der galder pr. bygning 8 Valgt Galder bygningsnr. \ Srand inklusivel-skade Ja 1 3s Bygningskasko Insekt og svamp Ja1 Jal. Der er kaelder. Forsikringssum Dakninger, der galder for hele policen Hus- og grundejeransvar Bestyrelsesansvar i nklusive underslab Selvrisiko Den generelle selvrisiko er pa Bestyrelsesansvar inklusive undersleb Valgt Ja Ja 0 kr kr. Forsikringssum Alm. B,and A,/S CVR-nr. r' ' Hovedkonton Midtermolen Krbenhavn g. Telefon Alm BnndFordkringA,rSCVR{r Ajm EcndBankA/SCVR-nr.8' Fcikringsselg betalm.gendlivogpensiona/scvr-ff Alm.EmndPantebreveA,/SCVR{r Alm.BEndFomueA/SCVR{r A1m.B ndfimna,/scvr-nr.177o2572

17 ffieirs EknFmffisforslaS Bygningsfors ikrin g Side 3 af 5 Ved beregning af selvrisiko for Bygnings- og ieller Erhvervsforsikring gelder: Hvis samme forsikringsbegivenhed medfsrer erstatningsudbetaling fra bdde Bygnings- og Erhvervsforsikringen i Alm. Brand, fratrekker vi kun selvrisiko fra den police, der har den hojeste selvrisiko. Hvis samme forsikringsbegivenhed rammer forskellige forsikringssteder, vil der blive fratrukket den selvrisiko, der galder for hvert enkelt forsikringssted. Den generelle selvrisiko gelder ikke for forsikring af beboelsesejendomme eller lokaler til beboelse. Generelle oplysninger Pris Den samlede pris pr. 5r er ved forslagets udstedelse Prisen er eksklusive afgifter og stempel. Indeksering sker hvert 5r i henhold til betingelseme. Prisen er baseret p6 en 5-6rig aftale. Moms Er det muligt pa skadedagen at modregne moms og andre afgifter iregnskabet med Skat, fastsettes erstatningen : uden moms og eventuelle andre afgifter..l R : F Forsikringsbetingelser For forslaget galder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr. M01 Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme. R,! Sarlige forhold : Alm. Brand hargivet forslaget under forudsetning af, at forsikringen kan oprettes pd normale vilkar, og at de fi "fgivne oplysninger konekte, og at en konsulent fra Alm. Brand far mulighed for at besigtig ejendommen og finder den i forsikringsmassig E forsvarlig stand. r kr.!^. Seerlige forhold der gelder for hele policen Rutine for aflasning, rengoring og vedligeholdelse For bygning 1 galder: Ved prisfastsettelsen har vi taget hojde for at der findes rutine for aflasning, rengoring og vedligeholdelse af bygningens fellesarealer. Erhvervsmessig form6l i stue/keelder For bygning 1 gelder: Ved prisfastsettelsen har vi taget hojde for at stue og/eller kalder ikke benyttes til erhvervsmassig formal. Administration, tilsyn og vedligeholdelse Ved prisfastsattelsen har vi taget hojde for at administration, tilsyn og vedligeholdelse af ejendommen er udlagt til administrator. Serlige forhold der galder for forsikringsstedet Alm. Bnnd A/S cvr-nr. r' Hovedkonton Midtermolen 7' 2100 Ksbenhavn O ' Telefon Am.BrandFofliknngA/SCVR-nr Alm.SmndBankAlSCVR-nr FGikringsel$ betalm.eendlivogpensiona,/scvr{ tl Alm.BrandPantebrweA./SGVR{i' Alm.BcndFomue.a/SCVR{r Alm.BEndFinamA,/SCVR-1(

18 Fsr$lknfr n"xgsff#rshas Bygningsforsikring Side 4 af 5 Rosenkildevej 15, 3000 Helsingar Brand inklusive el-skade Klubvarelser For bygning 1 galder: Ved prisfastsettelsen har vi taget hojde for, at der ikke er klubverelser tr ad Alm. Brand A/S CVR{r.?"/ ' Hovedkonton Midtermolen 7' 2100 Ktbenhavn g. Telefon AJm.BEndFsdkringA/SCVR-nr AJm.BrandBankA,/SCVR-nr Fssikringssdd betalm.bmndlivogpensionascvr{ Alm.BEndPantebrmA,rScvR-nr Am.BEndFomueA,fSCVR{r Am.BBndFinareAlSCVR-nr

19 Fsrslkri ngsforslag ALM. BRAND Kobenhavn Redhuspladsen Kobenhavn V Telefon Telefax 57 ffi dk servrcecenler dk Forslagsnr Arbej ds s kadeforsikrin g Dato 16. okober 2008 Side 5 af 5 Oplysninger om det forsikrede Virksomhedsoplysninger Andelsboligforening. Virksomheden har oplyst, at Virksomheden omregnetil helarsansatte har folgende ansatte Kontoransatte 0,0 Avnge ansatte 0,5 Medarbejdere i alt 0,5 I Forsikringen dakker Arbejdsskade Valgt Ja Forsikringen dakker den forpligtelr;e, som arbejdsgiver har ifolge Lov om sikring mod folger af arbejdsskade _l Generelle oplysninger s pris E \ Oen samlede pris pr. 6r er ved forslagets udstedelse F- Miliobidrag udgor 2% af prisen. od Indeksering sker hvert Ar i henhold til betingelseme. F o rs i kri n gs beti ngels er For forslaget galder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr Arbejdsskadeforsikring kr Sarliqe forhold Alm. Brand har givet forslaget under forudsatning af, at forsikringen kan oprettes pa normale vilk6r, og at de afgivne oplysninger er konekte. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) administrerer Erhvervssygdom, og AES opkraver sygdomsbidraget. Alm. Erand A,fS CVR-nr. n Hovedkontoc Midternrclen Kob nhavn g. Tehfon Alm.BGndFffiiknngA/SCVR{r Am.BGndBankA/sCVR{r Fffiikring$dskabetAlm.BmdLivogPensionA./SCVR{ Alm.EEndPantebrereAlSCVR-m Am.SmndFomuetscl/Ra( Am.B ndfimnsa./scvr+r

20 SERVICI I"IRMAI l" AS Rmnffil 6"Lo< L Andelsboligforeningen Rosenkildevej I 5 Mikael Baad Rosenkildevej Helsingor Helsingor, den 20. oktober 2008 Rengsrins af Rosenkildevei 15 Henned frernsendes tilbud p6l rengoring af trapper og fellesarealer Vi udfsrer 6n gang om ugen: - Fejning og vask af hovedtrappe rned egnet rengoringsmiddel til linoleum. Vi udfsrer 6n gang hver anden uge: - Fejning og vask af kskkentrappe. Pris: DKK 1.480,00 excl. moms pr. mined. Vaskeri Vi udforer 6n gang om ugen: - Fejning og vask af gulvet i vaskeriet, samt aftontng af inventar og rnaskiner. Pris: DKK 520,00 excl. moms pr. mined. Tilbuddet omfatter ikke: Hovedrengsrrng af de omfattede arealer. Opstart: efter nennere aftale. Betaling: 8 dage fra faktura dato. Materialer: Leveres af servicefrrmaet Renell.

21 STAISAUI(lRISTRE RTYIS(lRER DE B,lc"-q q (i \ A/B Rosenkitdevej 15 Drachmann Ejendomsadministration fus Nordhavnsvej Helsingor Att.: Steffen Boesdal Helsingor, den 12, oktober 2007 Revision lfolge aftale skal vi hermed afgive tilbud pi revision af foreningens 6rsrapport for en presentation 2007 og fremefter. af vor virksomhed For henvises tir I henhold til revisorlovgivningen skal vort,honorar opgores pa baggrund Honorarerne af medgdet kan dog ikke tidsforbrug. brive hojerend nedennaevnte iiibud. 0plysninger Vortilbud er baseret pd oplysninger afgivet af Dem ved vort mode den 5. oktober at foreningen 2007 samt administreres det forhold af Drathmann Ejendomsadministration A/s, Tilbuddets omfang Tilbuddet omfatter revision af drsrapporten, herunder afgivelse revisionsprotokol. opgorelsen Vor af andelskronen revision omfafter samt opgorelsen af foreningins eventueili skattepligtige inotomst. Revisionen vil blive udfort i overensstemmelse med lovgivningen og vedtagternes henhold til god bestemmelser revisionsskik. samt i Honorar Honorar for revisionens gennemforelse, herunder udarbejdelse af revisionsprotokol, 5'000'00 excl vil moms hojst eller kr' udgore 6'250,00 kr. incl. moms pr. 6r, Sifremt timesagsregnskabet honorar, vil vi fakturere udviser dette et lavere lavere honorar. Vi regulerer drligt vort nonorrr generelle prisudvikling, i overensstemmelse eksempelvis med den 2,5% p.a. Bemanding og udforelse Undertegnede vil vere underskrivende partner p6 sagen, herudover vil statsautoriseret Smidt og revisor revisor HD{R) Jesper Jannik Vester Jorgensen blivetilknyttet sagen. afsluttes Revisionen p6 planlagges vort kontor, medens den praktiike og udfsrelse af revisionen gennemfores Ejendomsadministration hos Drachmani l/s. AAEN & CO' STAISAUTORiSER DI REVISORER AS. KO.NGEVE.JEN TEL POSTBOX 19 2t FA.\ 42 r OOO HELSINGOR 2t 06 ga. tairooantnco DANI/ARK DK WWW AAti\CO DK

22 SIATS A U Ttl R IS E R E Il E R EV IS (l R E R Lsbende assistance Eventuel lobende assistance udover revision faktureres pa baggrund af medgietidsforbrug. Forinden given opgave pabegyndes vil vi, safremt det snskes, afgive et honoraroverslag for opgaven' Vore honoransatser ved udforelse af rdrdgivnings- og assistanceopgaver er pt. kr ,00 pr. time for undertegnede. Timesatsen for revisormedarbejdere varierer fra kr.400,00 til kr ,00 afhangigt erfaringsniveau. Alle priser excl. moms. Eksempler pi lobende assistance kunne vare deltagelse i bestyrelsesmoder og generalforsamlinger' Afslutning Vi hiber, at foranst6ende tilbud er fyldestgorende og vilvare begyndelsen pi et godt samarbejde. Kontakt os venligst s6fremt der er forhold omknng vorteventuelle samarbejde, som mitte snskes uddvbet. statsautoriseret revtsor AAEN & CO STATSAUTORISEREDT RTVISORER AS KONGEVEIEN 3. POSTBOX 42 JOOO HETSINGOR DANI"'IARK TtL FAX *'15:1'J WV/W AATNCO.OK

23 UFFE HARKJ/ER C/O LEIF HARKJM BRoilLEBY 52, BLoK D 21OO KOBENHAVN O BEB0ER : I - 2 VEDR.: ROSENKILDEVEJ 15, 3. TH. 3OOO HELSINGOR UDSTEDELSESDATO: 21-1O-2008 PERIoDE: 01-11' A/C VAFME BOLIGA -G I FT VARMEAFREGNING ( ) IALT 390, ,CC ,59 LEJL.NR UDSKREVET DEN BETALINGSDATO BETALINGSSERVI:E -- det nemmetie i verden 898,41 & SIDE 1 AF 1 ELEKTRONISK INDBETALINGSKOR I.4OMSFR I TAGET N6r rlu betaler via netbank: Undga fell i indbetalingen. Tjek om LQIlgl,D pa indbetalingskortet er de samme, som du har indtastet - eller som allerede star i netbanken inden du godkender betalingen L Tilmeld denne opkravning til Betalingsservice eller elektronisk indbetalingskort Reg.nr. Kontonr Betalings-lD og indbelaler UFFE HARKJAR C/O LEIF HARKJ R BROMLEBY 52, BLOK D 21OO KOBENHAVN O Kan betales i pengeinstitut og pd posthuse Kredilornummer og bel6bsmodlager A/B ROSENKILDEVEJ,I 5 C/O DRACHMANN EJENDOMSADM. A/S NORDHAVNSVEJ 1 3OOO HELSINGOR Afrives inden betaling KA71 KVITTERING Checks og lignende acepteres under forbehold al at pengeinstituttel modtager betalingen Ved kontanl betaling i penge institut Ined terminal er del udelukkende penqernslrtultels kvil lenngstryk der er bevis for hvilket belob der er Indbelail Kredrlornummer og belobsmodtager fub ROSENKILDEVEJ 15 C/O DRACI-IMANN EJENDOMSADM. A/S NORDHAVNSVEJ 1 3OOO HELSINGOR Tilmeldingsoplysninger: PBS nr.: Deb.gr.nr.: LEJL.NR Kvrttering == BETALINGSSERVtcE -- det nemmeste i verden -l Kroner Qre ' Betalingsdalo Kroner -l Qre tl Til maskinel afleesning - Undg6 venligst at skrive i nedenstaende felt < Dag -Maned- Ar PBS nr.: Deb.gr.nr.: LEJL.NR Betalingsdato: 06.1.l 2008

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108

And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning

Læs mere

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB HANS BEER REGSTRERET REVSONSANPARTSSELSKAB Fremlagt pa ordinar generalforsamling den 7. april 1 og godkendt. Dirigent: ANDELSSELSKABET PLEGARDENS HAVEBY ARSRAPPORT FOR OO9 cvr NR. 1 9 7 1 nternt Arsregnskab:

Læs mere

Side 1 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2OOO - 31. MAJ 2OO,I

Side 1 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2OOO - 31. MAJ 2OO,I EJERFORENI NGEN DOMMERVÆNGET 4.1 4 9-1 -21 Side 1 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2OOO - 31. MAJ 2OO,I NOTE Arsregnskab 2/1 Budget 2/1 INDTÆGTER A conto fællesbidrag Leje, haver Leje, kælderrum

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63

pwc Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Osterbro Boligforening Arsrapport for 2014 CVR-nr. 32 38 23 63 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p foreningens ordinaere generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsens

Læs mere

Forsikringsaftale. Topd,--qpr"P,.[1. # Si lang tid gelder Denne aftale galder 3 5r og udlober den 1. januar 2015. aftalen

Forsikringsaftale. Topd,--qprP,.[1. # Si lang tid gelder Denne aftale galder 3 5r og udlober den 1. januar 2015. aftalen Forsikringsaftale Topd,--qpr"P,.[1. # E/F Groskenstrade 3-13 C/O Carsten Sandergaard Groskenstrade 3, 2 Th 3000 Helsingor Datoi 22. juli 2014 Attalenr.: 9367 788 957 Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Ejerforeningen Tuborg Havnepark C Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Indholdsfortegnelse Side 1 Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen I Anvendt regnskabspraksis 2 Ledelsespitegning 3 Den uafhrengige

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

EENCtITdiA. ANDELS-, LETER- OG ITERBOLIGFORSf KRtNG. MODTAGET I I JAI'. 20ll FMG DK FORSIKRINGSPOLICE. f,nrfikninfl. G/*^- ( Bjarne Bunk Direktor

EENCtITdiA. ANDELS-, LETER- OG ITERBOLIGFORSf KRtNG. MODTAGET I I JAI'. 20ll FMG DK FORSIKRINGSPOLICE. f,nrfikninfl. G/*^- ( Bjarne Bunk Direktor MODTAGET I I JAI'. 20ll FMG DK FORSIKRINGSPOLICE EENCtITdiA f,nrfikninfl ANDELS-, LETER- OG ITERBOLIGFORSf KRtNG Side 1 Policenummer Forsikringstager lkrafttraedelse Hovedforfald Risikoens art Vilkir lndeksregulering

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN. Andelsboligforeningen. 8800 Viborg. Arsrapport for aret 2014. Som dirigent

RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN. Andelsboligforeningen. 8800 Viborg. Arsrapport for aret 2014. Som dirigent ^ O Danske RevisoPGr REVISIONSFIRMAET HVAM JENSEN UES0VEJ 2B 8800 VIBORG TLF. 86 60 17 99 FAX 86 62 20 72 CVR-NR. 16 40 92 35 HVAM@HVAMREVISION.DK WW.HVAMREVISION.DK Andelsboligforeningen Egeskoven 8800

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

blicher RE VISION & RADGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

blicher RE VISION & RADGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB blicher RE VISION & RADGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB 3 ENPA! BUDGET FOR 2015 ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNSØ LYSBROPARKEN 1-11 8600 SILKEBORG i i Blicher i Herning: Blicher Ikast: Blicher

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

ftnord Rer&Riad EJE N DOMSADMIN ISTRATION R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER A D V O K AT E R

ftnord Rer&Riad EJE N DOMSADMIN ISTRATION R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER A D V O K AT E R ftnord R.EFERAT AF OR.DINIER GENER.ALFORSAM I-IIVG X AI B LANGAGER EJE N DOMSADMIN ISTRATION Tirsdag d. 16. april 2013 kl, 18,00 blev der afholdt ordiner generalforsamling i andelsboligforeningen Langager

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december 2012. CVR nr. 17 76 11 10. Andelsbol i gforen i n gen

VrstoN. Langager. Arsregnskab. 1. januar til 31. december 2012. CVR nr. 17 76 11 10. Andelsbol i gforen i n gen VrstoN Andelsbol i gforen i n gen Langager Arsregnskab 1. januar til 31. december 212 CVR nr. 17 76 11 1 Godkendt p6 foreningens generafigffig, den 1614 213 Timelision Frederiksberg Godkendt Revisionsaktieselskab

Læs mere

ott Partner RevisionVest as

ott Partner RevisionVest as -3'}} ott Partner RevisionVest as -o{- Ribe Amts Vognmandsforening Nsrremarken I, Skovlund 6823 Ansager CVR-nummer: 21 63 23 92 HALT/ARSREGNSKAB 1. januar 213 til 3. juni 213 Partner Revision Vest as.

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2003 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret Mgderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren B Ad,uokat Ole Fischer Frerderikssundsvej 159 27OO Branshoj Telefon: 38 28 43

Læs mere

Ånnrs RESULTAT FØR GARAGEDRIFT (UNDERSKUD) ÅnnTs RESULTAT EFTER GARAGEDRIFT RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 1999-31. MAJ 2OOO.

Ånnrs RESULTAT FØR GARAGEDRIFT (UNDERSKUD) ÅnnTs RESULTAT EFTER GARAGEDRIFT RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 1999-31. MAJ 2OOO. E/F Dommervænget 4-14 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 1999-31. MAJ 2OOO Note Mediemsbidrag Indb etalinger hens ættels er Lejeindtægter Diverse indtægter Renteindtægter Indtægter i alt 2.127 057

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2012

A/B Lindstrand Budget 2012 A/B Lindstrand Indtægter Note* Boligafgift fra andelshavere 1 2.741.355 2.743 Lejeindtægter (bolig/erhverv) 1 329.210 329 Foreningsbidrag 138 0 Indtægter i alt 3.070.703 3.072 Omkostninger Ejendomsskatter,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S ÅRSREGNSKAB 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 2 Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2005 30. september 2006 Balance pr. 30. september 2006 (9. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET. c/o AC Administration I/S. 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN GADEKÆRET c/o AC Administration I/S 4760 Vordingborg ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling / 2013 dirigent Navn: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Holger Danskes

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning Referat af ordinær generalforsamling i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 2l4t kl. 2O.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 32 P-plads ejere, med et samlet fordelingstat

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN

REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN REVI SIONSFIRMAET ERIK CHRISTENISEN STATSAUTOzuSEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KOBENHA\AI V TLF: 33 13 29 12 FAX: 33 32 0212. E-MAIL: EC@B.EVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE : HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

RSM plus. NB Østerhøj. ArbejdseksernPrai. Arsrapport 2008. Godkendt på den ordinære generalforsamling. København, den...1... 2OOg.

RSM plus. NB Østerhøj. ArbejdseksernPrai. Arsrapport 2008. Godkendt på den ordinære generalforsamling. København, den...1... 2OOg. RSM plus ArbejdseksernPrai NB Østerhøj Arsrapport 28 Godkendt på den ordinære generalforsamling København, den....1.... 2OOg RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kôlvebod Brygge 45, DKl56 København

Læs mere

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Indkaldelse til ordinær generalforsamling PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 København, den 27. april 2015 J.nr. 50-000-5 Til Andelshaverne i Frederiksberg Arbejderhjem Boligforeningen

Læs mere

Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS

Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS RegJstrerede RevisorerFRR Revisor@idziak.dk Fan"vej 7 4600 K"ge Tit. 56 63 11 20 Fax 56631164 CVRnr. 71474828 ARSREGNSKAB FOR 2003 Gardlauget Tylvten c/o Herbo-Administration

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 1 PARTERNE: Mellem og IP Administration A/S Frederiksberg Allé 15-17 1820 Frederiksberg C (I det følgende kaldet IP) AB Grønneport Beliggende

Læs mere

"""fl,j"3'3i"o",sen, rormand -, @E b@1\-

fl,j3'3io,sen, rormand -, @E b@1\- REVISIONSFIRMAET SVEND DORFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DORPHS ALLe 1. 263 TMSTBUP TELEFON 7i 9418 FAX 43 719464 POSTGIBO 643644 CVB-NR 15659777 ARsRRppoRT 26/7 A/B Haraldsted Haraldsgade 19-51

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Revisionsfirmaet Jørn Idziak, registreret revisionsanpartsselskab Fanøvej 7

Revisionsfirmaet Jørn Idziak, registreret revisionsanpartsselskab Fanøvej 7 Revisionsfirmaet Jørn Idziak, registreret revisionsanpartsselskab Revisor@idziak.dk Fanøvej 7 4600 Køge Tlf. 56 63 11 20 Fax 56 63 11 64 CVR nr. 71474828 OPGØRELSE AF FÆLLESUDGIFTER 2003 Ejerforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 414 Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf. 59 43 38 32. Fox 59 43 38 42. post@revisor-gruppen.dk

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

HOVEDOPLYSNINGER: ANDELSBOLIGFORENINGEN DIGTERHAVEN, 9800 HJØRRING CVR NR.: 28172699. Sparekassen Vendsyssel Bredgade 7 9490 Pandrup

HOVEDOPLYSNINGER: ANDELSBOLIGFORENINGEN DIGTERHAVEN, 9800 HJØRRING CVR NR.: 28172699. Sparekassen Vendsyssel Bredgade 7 9490 Pandrup HOVEDOPLYSNINGER: ANDELSBOLIGFORENINGEN DIGTERHAVEN, 9800 HJØRRING CVR NR.: 28172699 ADMINISTRATOR: Sparekassen Vendsyssel Bredgade 7 9490 Pandrup PENGEINSTITUT: Kontaktpersoner: Boligchef: Kim Søndergaard

Læs mere

ARsntppoRT 2oo9 BUDGETTER FOR 2O1O

ARsntppoRT 2oo9 BUDGETTER FOR 2O1O ANDELSBOLIGFORENINGEN NY BAKKEHUS cvr-nr. 282871 19 ARsntppoRT 2oo9 BUDGETTER FOR 2O1O INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger Bestyrelsens påtegning Den uafhængige revisors påtegning Regnskabsprincipper

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 16. september 2003 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005

Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr. 61 81 86 18. Årsrapport 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Frugtvangen CVR-nr.

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Grundejerforeningen Regnskab for 2012

Grundejerforeningen Regnskab for 2012 Grundejerforeningen Asen Regnskab for 212 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Toldbuen 1, 47 Nxstved T: 5575 8686, F: 5575 8787, pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr Reslstrcret rcvlsor HD Benny Rasmusen A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET G[lR-ne t C3 4 ARSRAPFORT FOR 2OO3 21. trgrlnbtr Benny Rismus - Todemkloldnd A - SIOO Svcrdbotg tlt 62?272Ut - fer 62 t272

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. Sten Ellegaard Munkøe. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2003

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0

Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen Skiedtsvej 29 5220 Odense S0 Wichrnandsgade 1 DK-5100 Odense C Tlf: +45 6315 1350 Fax: +45 6315 1351 CVR nr.: 3019 7925 www.censusrevision.dk Medlern af:. osr~nteg Grundejerforeningen Orbaekhave v/ kasserer Gert Grenholdt Carlsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr. 30851218. Årsregnskab 2012. Budget 2013

Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr. 30851218. Årsregnskab 2012. Budget 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr.

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA JONSTRUP VANDVÆRK AMBA ÅRSRAPPORT 2011 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. 98 18 33 33 e-mail: aalborg@n-c.dk København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

AnsnecNSKAB FoR 2o1o. +uirtt'mfit+ Dansk. Revision DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA. REVISIONSPROTOKOLLAT AF 18/32011 stde 36-38

AnsnecNSKAB FoR 2o1o. +uirtt'mfit+ Dansk. Revision DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA. REVISIONSPROTOKOLLAT AF 18/32011 stde 36-38 Dansk Revision Darck Ravision Randers Statsautoriseret Revisiompartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SO rendee@danskrcvislon.dl( lnrnir.dansk vision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Teletoc +45 89 12

Læs mere

Deloitte. Årsrapport 2004. Brorsonsgade 1-3 CVR-nr. 19988473. A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte. Årsrapport 2004. Brorsonsgade 1-3 CVR-nr. 19988473. A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu .., Deloitte. Deldtte Statsautoriseret CVR-nr.: 24213714 Klædemålet 9 2100 København ø Telefon: 39 17 03 33 Telefax: 39 27 03 33 www.deldtte.dk Revisimsaktieselskab A/B Vesterbrogade 106A/ Brorsonsgade

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER UDGIFTER

RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER UDGIFTER RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER REGNSKAB BUDGET DIFF: REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB 2014 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 1 Boligafgift 626.293,08

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2003 30. september 2004 Balance pr. 30. september 2004 (7. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Policen er ændret, og afløser tidligere police med samme policenummer.

Policen er ændret, og afløser tidligere police med samme policenummer. DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Forsikringstager: DKF (Dansk Kart Forbund) Policen gælder fra: 5. marts 2012 Policen er ændret, og afløser tidligere police med samme policenummer.

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2013 samt Balance pr. 31.

Læs mere

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre -\ DEA5 ^ EJENDOMS. ADMINISTRATION E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-35 255 Hvidovre CVR nr, 3295A567 Årsregnskab for 21.4 Administrator DEAS A/S Dirch Passers AaaA 76 2OO Frederiksberg Ejd. 8-s5o/MAT

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR VEDTtr-GTER FOR AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO s 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". s2. Formil Foreningens formal er at erhverve, eje og administrerejendommen matr.

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere