Den nye Shabnin4. Ellevte KaPitel DEN NYE SKABNINGS PAASKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye Shabnin4. Ellevte KaPitel DEN NYE SKABNINGS PAASKE"

Transkript

1 Den nye Shabnin4 de alle var blevet dsbt. od at deres Daab bete(nede eller symboliserede Dsden, soi vi i det foregaaende har set For at vise dem det urimelige og uholdbare i det nye Standpunkt sporger han dem derpaa, hvad der da kunde "*r" Hen"igten iecl "11"r Fordelen ved en "aadan[nd- vielse til Dsdeu. som deres Daab indbefattede, hvis den nye Lere om, ut {. dsde slet ikke opstaar, var -sand De havde indviet sia til at vere Lemmer paa Kristi Le{eme, til at de m1d hverandre os for hverandre i Samlund ned l{ristus o( til s"aledes at vere dode rned ham oe som Lemmer paa hans Legeme blive Dele al det sbie Forsonin ttoller lor den dode Yeden' lotdi de haabede oaa. deo ioria-ttede Opstandelse' Aoosteler.s Bevisfarelse gaar ud paa, at den klistne Lgre staar eller lalder soa et Hele. Hvis der ikke er nofen Opstandelse fra de dode, da er ogsaa de sorl rr "hensov.t i Krisl.us, Iortabt - saavel som den ovrige \rerdeu, llen hvis dette er Tilfeldet, og der ikke er noget flemtidigt Haab, hverken for Menigheden eller lor Verden gennem Menigiheden, hvorlor skulde vi da indvie vort Li" til Dsdeu? Vi er dobt til Dodeo med Kristus, dshrt for de dsde, Ior at vi senete hen maa hlive lorenet med ham som Verdeos Livgiver - Abrahamsseden. ooo Ellevte KaPitel DEN NYE SKABNINGS PAASKE.lEgyptens Treldom og Udfrielsen derfra i Forbillede og Modorreoe. - 'ue l6rslef6dt s Menighed," - Skont mange, dog kud eet ts-roil, - Mirdemaaltidet bor stadig leires. - Hvem dcr kan deltaee deri.._ Hvern der katl betiene derved. - Tien stens Order, _ Uddrag fra McCliatocls og Strongs - -.Ogs-aa- nort-paasheldm er slaltet, nemlig Ktislus. Derlo4 lad -os-holde Heltitl, thhe med -gammel Surdeig, ei hellet ned,sle-theds og Ondshabs Surdiig, nen med henheds og Sandheds us5'rede Btod." - Ko;inthier 5:?. 8, EM.IE RK ELSE SV, RD I GT iblandr de Forord- L,, nin er, som gialdt for det forbiltedlige Israel, var Budet om Paaskefesteu. Denne blev hvert Aar fejret i en Uge begyndeade med den lemtende Dag i den fsrste Maaned. Set i det store og hele tjente den til Minde om Israels Udfrielse fra, gyptens Traldom. Men i en serlig Forstand mindedes man derigennem, at de fsrste- Isdte blandt Israelitterne var blevet skaanet, medens Dodens EnSel slog. gypternes forstelsdte, hvilken Omstandighed Io! origt var den sidstc Aarsag til. at Farao endelig lod det undertrykte Folk drale bort til Friheden. Dette, at Dodsengeleu saaledes forbigik Israels fsrstefodte, blev Forlsberen til hele FolLets Udfrielse ved Over angen over det rsde Hav,.illed fuld Foje blev denne vigtille Begiveohed fejret ai Israelitteme som paa det oojeste sammelknyttet med selve Nationens Tilblivelse. Erdnu dea Dag i Dag er dette Tilfeldet iblandt Jaderne. De, d.er horcr til deu nye Skabning, inleresserer sig ior dette som for alt andet, der har at litre med deres himnelske Faders Planer og Gerdnlier i 509

2 510 Den ryyp Shabring Forbindelse med det lorbilledlige Folk, Israel efter Kodgl saavel som med hele ivlenneskeslegten, Men de nye Skabninger trerer er endnu dybere Interesse for' hvail der dengang lorepik i "4 ypten, i Betralitning af at Herren har aabenbiret lor dem den Hemmelighed, at det' der skete med Israel, skulde tiene som Forbilleder paa og Sky[ger al langt storre Ting, som Cud vilde udlore med det aandelide lsrael - den nye Skabuing. Mecl Heoblik oaa disse Ting siger Apostelen, at 'det sielelice Menneske forstaar ikke hvad der horer Guds Aand"til: thi de er ham eo Daarskab og han kan ikke erkende dem; thi de bedommes aandeligt. Meo os aabenbarede Gud det ved Aandea,n (1 Korinthier 2:14'10.) Gennem Apostlene har Gud givet os saadanne Nsliler, som Eor det muligt for os ved Aandens VeiledninE at forstal Guds Dvbder. En Nogle af denne Art lindes i den Tekst, d"r staar som Indledning til dette Kapitel. Naar vi lorlolger Apostelens Antydnin{ videre, ser vi klart, at Israel efter Ksdet tjente som Forbillede paa hele Guds Fotk - alle dem, der lige indtil Slutniogeo ai Tusindaaret skal blive hans, medens,legypterne fremstillede Guds Folks Modstandere med Satan til Fyrsle. Modbiltedet til Farao, Eadvidere var Farztos Tienere og Stridsmaend Forbilleder paa de laldne EnSle saavel som paa de Mennesker, der har {orenet sig rned Satan til Modstaad mod Herren og hans Folk - den nye Skabtriug og Troens egne i Almindelighed. Ligesom Israels Folk leengtes ef{er Befrielse og slonnede under Slavelogedernes Pisk, men var ude af Stand til at beiri siq selv oa derlor aldrig vilde vzere sluppet bori ire Egypte.n"s Aag, om ikke Herren var traadt til og havde opreist Moses til dets Belrier, saaledes er det opsaa med Menneskeslee$ten nu i Tiden. Skabningel sukker oa er lilsammen i Smerte paa Grund af det Aa{, so; denne Verdens Fyrste og hans Folgesvende Synlen og Dsden, har paalagt den. De man$e Millionet tr{enoeskj len{es elter Frihed fra deres egne Slmder Dens Daab 511 of, Svapheder o( fra Straffen lor disse - Smerte og Dod. Men kun Cud kan hjelpe dem' De er magteslose i sig selv, Nogle laa keernper vel en iheerdig Kamp og opnaar opsaa noaei, Dod kan de ikke blive Irie. Hele Adams SL t er i T.*lio. under Synden og Doden. Dcr er kuu Haab for den hos Gud, der har lovet ai sende den modbilledliqe Moses og befri Folket i rette Tid - fare det over "del rode Hcv. der er et Symbol paa den aldsrt Dod, hvori Satan og alle de, der har sluttet sig til ham, for eyidt skal blive odelagt, ligesom Farao og hans Herskarer {ik uader i det bogstavelige rode Hav, Herrens Folk skal ikke blive skadet af den anden Dsd. I det loreliaaende har vi givet en Fremstilling al Hovedbilledet; men i det od.o- "tt Del at det fddes der et andet sserligt Billedel der ikke har at g6re med Menneskeslegten i Almindelighed og dens Udlriels lra Syndens og Dodens Tru"ido-, rien kun med en serlig Klasse ai den - de Isrstelsdte. Som et Modbillede til Israelitternes Isrstefodte taler Skrilten om ode Isrstefodtes Merighed, som er indskrevet i Himleneo - de nye Skabninger. I Forbitledet indtod de isrstefodte en Stilling, idet de var Arvingerne. De blev ogsaa underkastet en serlig Prove lorud for deres Brsdre, Fo_r Udgangen var dt udsatte for Dadsfare, og elter Udgangen fik de en sarlig Gerning at udlore -i Forbindelse med den almindelige Befrielse, idet de e{ter Udvekslin en mod Levi Stamme kom ri! at ud{ore e! serlig Klasse. De blev adskilt lra deres B:adre odmaa{te tuldstandig opgive deres Arveret til Landct. for at dc ilslge Guds Plan kunde blive Lerere lor de svri e_ Levi Stamme er tydeligt nok et Forbillede paa T-r.oens egde, Disse atter ved de lorelobige }<olgelige Praester, der maa opgive al Arveret til de jorclis-he Ting til Fordel lor deres Brsdre lor senere at blive MedleTmer ai det virkelige kongelige Presteskab, hvis Ypperstepreest er Herren, og som" skal velsigne,

3 Den nye Shabnlng regere over o{ undervise Verden i Tusindaatsriget, Ligesom Israele lsrsteladte i,2e{ypten var udsatte for Dsdslare, men blev forbigaaet og derelter blev {iort til et PrastesLab, idet de gav Alkald paa den iordiske Arv, saalede er nu de modbilledlige farstelodte udsatte for den andeu Dsd, idet de faar deres Prove til evigt Liv eller evig Dsd forud lor de ovrige ai Menneskeslagten, Ved deres Genlosers Fortieneste er de oversaaet lra Dsdeu til. Livet, Idet de bliver meddelagtige i deres Herres Naade, giver de Alkald paa eller opolrer meil ham deres iordi&e Arv, deres lordiske Lod, det jordiske Liv, for at faa Adgang til Himmelen og det himmelske Liv, Medens altsaa Medlemmerne al ile fsrstelodles Forsamlin, de nye Skabninger, alle dsr som Mennesker og med Heo"yn til de iordiske Ting synes at laa Glip al og {ive Aikald paa mere end de andre, bliver do{ netop de lorbigaaet af eller reddet fta Doden, skont det naturlige Menneske ikke forstaar det saaledes, Som kongelige Prester vil de engaflg blive delagtige i deres Ypperstepraests. re, Heder og Ulorkrenhelighed' De, der saaledes bliver lorbigaaet i denne Evangeliets Tidsalders NattevaEt, for Tusindaarsrigets ltlorlien gryr, og Sol gaar op, skal vsere Fsrere lor Herrens Her og bringe den ud lra Synileas og Satans Treldom. Dette sternmer nsie overeos med, hvad Aposielen sieer i Romerne 8t22, l9r "Thi vi ved' at hele Skabningen tilsammeu sukker og er tilsammen i Veer indtil nu. Thi Skabningens Forlengsel venter paa Guds Bsus Aabenbarelsen - venter paa, at alle de Isrstefadte skal vare blevet lorbigaaet ved den Isrste Opstaudelse, Opstandelsea til.ere, Hader o{ UIorkrankelighed. Men der er en anden Side ved Forbilledet, som vi maa legge til. For at de fsrstefsdte i Forbilledet kunde blive lorbigaaet og Herr ns Folk belriet, var det nodvendigt, at Paaskelammet Isrst blev sl&gtet, at dets Blod blev stenket paa Huseues Dorstolper o{ Karmeae 1 I I q tl bens Paaske over Detrene. oe at dets Ksd blev spist om Natlen sammeo med bit.e Urti". og,r"yr"t Brsd' Hvert enkelt Hus i -o"" lsrael fremstillede d"nn" Maade Troen5 Husstand'.g h""j ""k"ft Lun uu, et Forbillede paa det Guds Lam' dir borttager Vetdeus S1md, medens den fsrstefsdte i hver enkelt Fa-milie betegaeie Kristus, Hovedet og LeEemet' den oye SkaCning. be bitre Urter tremstillede billedligt den aervareudeiids Prsvelser og BesvnerliSheder, der tjener til saa Ilellet mere at skzerpe de troendes Appstit ouer lor Lammei oa a.i utvt"d" Brod' Hver Husstand for sig skulde spise med Stiv i Haanden od omgiordet til eireise.o- "t Fo.bill.d" paa, at de modbilledlige Jorstelodie og Troers Husstand i Lsbet ai Evangeliets Tidsalder skal spise ai Lammet som Pil rimme og Iremmede, der forstaar, at de er under Syndens og Dsdens Traldom og sosker al Herren at blive fort ud til Frihecl fra Syndeo og Fordervelsen' Hertcls Nadver' I Overensstemmelse med at det forbilledlige Paaskelam blev slagtet paa den liodende Da{ i den - Io-rste Maaned, den Dag der $ik lorud lor de syv Paaskelestdage, som Jodern-e lejrede, maatte o{lsaa HErren som det -odbill"dtige Paaskelam, det Guds Lam, der borttaser Verdens Synd, ilo paa ilenne samme Dag. Det var umuligt ioi Herren paa nolien ande! Tid at alslutte det Oller i Doden, som han var tregyndt at frembere' da han 30 Aar gammel blev nedsenket i Daabeo til Doden, Af den Grund var det, at Joderne, skont de ruaoee GarEe forsoete at [ribe ham. ikke kunde komme tll ai leege Haand paa ham, Iordi hans Time endnu ikke var koomet, - Johannes 7:8, 30, Lioesom Jsderne hav<le faaet Belalin til al udvelge Ollerlammet paa den tienile Dag i den Isrste Maaned oo tape det lnd i Huset, saaledes fremstillede ogsaa Hirren sic paa denne Dag lor dem. da han tem DaEe fsr Paasken red ind i Byen paa et Asen, medens 17 SFD

4 511 bcn nye Skabnitg Mengden raabte r.hosan-la, Davids Soo! -Velsignet u*."-6"o, son kommet i Herrens Navn!' 'Han koo til sit efet, o haus e ae [Landsmand] tog ikke imod ham. Men sai manlie som [enteltvis] tog imod-ham' dem gav han tttugt-tit "t vorde Guds Born'" Folket forkajede ham oznnesr sine Ledere i Stedet for at tade imod ham -oc Eiorde derved lelles Sag med Midstanderen. Doj skal ved Guds Naade den nye PaSts Blod ogsaa b-tive virksom for Jakobs Hus saavel som lor alle-^ndre, der snsker at komme i Harmoni -"a Gu,l. l.'"t ul alle blive dela$tige i Lammets Fortieneste. Men Joderne a{slog dengang at eede a[ det rnoatitt"aiie" l-urn. De gik deived Glip af Leiligheden til ui ttiu. "t iott a{ Iorsiefsdte, et kongeligt Preesteskab' "i h"lfiar faf., det serlige Messiaslolk. De gik Glip- af Leiliphe-den til at paa ouer og blive Medlemmer at den "Skubnioo ou" mej overflodigt Liv i Heder, 'Ere og Uio.k.eo.k"fih"d. Til vor Glade laeser vi imidlettid aniletsteds i "Skriften' at de senere vil faa eo herlig Leilighed til at tade irnod Guds Lam, til at ade ai oo'ti]eene sic hans- Kod, hans Fortieneste, os derved,.,id", "H"tt"i oe hans lto{aste Brodres det aandelige Israels, de modbil-ledlige forstelodtes Ledelse konrme ud lra Syndens og Dsdens Treldom. - Romerne ll 1l-26' Ved Slutningen af Herrens Virksomhed, paa den fjortende Dag i den Isrste Maaoed, oi den Nat, da han bleu forruudi, og derlor olisaa paa den Da{, da han dsde. Ieirede hau satnmen med sine Disciple Jodernes Iorblil"diig" Paaske, idet han {illige med de tolv aad det lorbilledlige Lam' der lremstillede ham selv og hans eoet Olter foi Verdens Synder' ved hvilket dct alene ei mulipt at opnaa Frihed os Naade som Guds Born Den isliske Maade at regne paa' ifolge hvilkeu hver Dad bedynder, ikke ved Midnat' men om Altenen, Isrte det-med" sig, at Herren kunde ede denne Nadver Aftenen tsr sin Dsi o dog alligevel paa den samroe Da! Herrea havcle ojensynlig ordnet alle Israels Anliggender paa er bens Paashc 313 saadan Maad, at de svarede til de l[odbilleder, som de skulde betegne. Som Joder, der var fadt under Loven' paahvilcde der Herren og hans Apostle den Pli Lat d-eltage i det Iorbilteillige fraaltid paa deb rette Tid Elter at de havde ny"dt deo isdiske Nadver, bavde spist Lammet sammen med usvrel Brsd o$ Urter og sandsynligvis o saa, som det var Skik, havde drukket af Vintreets Frugt dertil, tog Herren en Del ai det usyrede Brod o{ af Vintreets Frugt, {er var blevet tilba$e lra den jodiske Nadver, Forbilleilet, o indstiftede for sine Disciple og for hele Meuighetlen, som de repleesenterede, noget IIl' der hos dem i Egenskab al det aandelise Israel, de fsrstelsdtes Menig[eit, ileu nye Skabniog, skulde trede i Stedet lor oe allsse del jodiske Paaskemaaltid. Herreo indstiltede ikke et nyt og starre Paaskeforbillede, Dette Forbillede var nu ved 4t blive opfyldt og kunde derfor ikke leneere fejres ai dem, der tog imod Oplyldelsen. Henen var ved at blive slag,tet som det modbilledlige Lam, ligesom ogsaa Apostelen siger i den Tekst, det indleder dette Kapitel "Vort Paaskelam er sla{tet, nemlig Kristus," Ingen, der anerkender Kristus som Paaskelammet og derved antager Modbilledet i Stedet lor Forbilledet, kan have Ret til at tilbetede et iorbilledligt Lam og ade del til Minde om den forbilledlige Befrielse. Det eneste rigtige for alle dem, der tror paa Jesus som det sande Paaskelam, er at bestenke Hiertets Dorstolper med hans Blod og have "Hjerterne ved Bestankelsel reuset lra en ond Samvittighed. - fia Fordsmmelsen, idet de forstaar, at deres Synder er sonet og lorladt ved hans Blod. De maa ede eller tilegne si{ deres Genlssers Fortieneste, han, der som Menaesket Kristus Jesus gav sig selv til elr Genlosnirgsbetaling for alle. Ved Tro maa de blive delagtige i denae Fortjeneste og forstaa, at ligesom deres Synd blev lagt paa Herren, og han dode lor deln, bliver ogsaa hans Fortieneste og '17'

5 516 Dea nye Shabnin4 Reuerdi hed tilregnet dem Dette eder eller tilegoet de sid ved Troen. NIar nu altsa" Herrens Nadver traadte i Stedet lor Paaskenadveren. m"o ikk".'"t et hoiere Forbillede, el[er- "om Modbilledni i.l1 Gang begyndte, hvad betegnede den da? Jo, den "kuld" utt" et Minde om Modbilledet' Ior at Herreus Ett"JrtA"t" skulde ihukomme Begyndelsen til Oplvldelsen af d1n modbilledllge Paaske' Dl,-der tao., imod Lammet og paa d u omtalte M""d" -ioalt'luns Dsd for os, tjlkendegiver altsaa derved. at de venler paa den lotiettede Belrielse ai Guils Bgrn, hvilket indbetatter' at de, der verdsatter og med Eliertanke feirer dette Minde, ikke er af Verden' sliont de er i Verden, men at de er lremmede o$ Pilgii^.", a"" soger bedre Forhold, hvor de ikke mere if.uiu*r" uod"r"syndens og Dodens Herredomme i Sor! op Treldom. De Iaar Del i det sande, ilet modbilledlige,rivrede Brsd. De ssger at skatfe sig dette i dets Rerhei uden rnenneskelige Teoriers,,4rgerrigheds og Egen' kerlioheds SurdeiA, {or at de maa vere sterke i Herren og hins Veldes kralt De nyde! ogsaa af-de bitre F-orfolgelseus Urter i Overensstemmelse meil Mesterens Old, it Tieneren ikke er over sin Herre, og at naar han selv blev lorhaanet, forlulgt og forkastel, maatte de ven'te en lignende Behandlinf, lordi Verden ikke kender dem, ligesom deo ikke kendte ham. Ja, hans Vidnesbyrcl lydeir ligeireo, at in$en kan vere antagelige for ham, od.t ni deres Trofasthed paadraser dem Verdens Flendskab. "Alle de, som vil leve gud{rygiigt i Kristus Jesus, skal lorfolges,n "Salige er I, naar man haaner og forlolger eder og lyver eder alle Haande oadt paalor mi; Skyld. Gled og lrvd eder; thi eders Lso sial vere stor i Himlene'o - Mattheus 5:11, 12; 2 Timotheus Det Mindemaaltid, Herren indstiltede, va! som oven- Ior lremfsrt et nyt Symbol, der var opbygget paa og knyttet iil det ganle Paaskeforbillede' Dog var det ikke Dens Paashe 517 en Del af dette, eftersom det var til Ihukommelse ai lvlodbilledet. Vi leser:,han tog Brsdet, takkede oe brsd det o{ saade: Dette er mit Legeoe, som er lor eder ldette fremstiller mi, det modbilledlige Lam, det er et Billede paa mit Ksdl: 8or detle lil min Ihukommelse! Herrens- Hensilit var- oiensynlig den at slaa fast over for sirc Efterfil{ere, af han var det modbilledlige Lam ior de modbilleitide fsrstelodtc og Troens egne. Udttylld<el >'got dette-t,l nh lhukommelsen indbefatter, a1 det nye lvlaaltid lor hans Efter{olgere skulde indtage det gamles Plads, idet dette faldt bort ved Oplyldelsen detaf. "Ligesaa tog hao ogsaa Kalken efter Altensmaallidet og sagde: Denne Kalk er den nye Pagt i mit Blod. - det Blod, som bese{ler den nye PaCt. "Gor dette, saa ofte som I drikker det, til min Ihukommelse,n Vi maa ikke lorstaa det saaledes, at der heri ligger noliet om, at de skulde g6re det udelr Hensyn til Tid og Sted. Det betod blot, at naar Kalken og det usyrede Hrod fra da af blev brugt Ior at lejre Paasken, skulde de hver Gang betragte det som en lhukommelse af Modbilledet os ikke ai Forbilledet. Lige saa lidt som det vilde have veret lovligt cller beretl.i$et at leire Paasken paa en hvilkeo som helst anden Tid end den, Herren havde bestemt, vilde dct!.ere rigtigt at feire Modbilledet paa no{len anden Tid end paa Aarsilagen Ior dets Indtreden, - 1 Korifihlet 11: Apostelen tillojer: 'Thi saa olte, som I ed,et d.ette Brad og dnl{<er Kolhen, lotkytd,er I Herrens Dsd. indtil han kommer." (1 Korinthier 11;26,) Dette viser os, at Aposteleq klart forstod, at lra da ai maatte den aarlige Paaskelest laa en helt ny Betydniu{ Ior alle Herreos Elterfolgere, idet det brudte Brzd lremstillede Herrens Legeme og Kalken hans Blod, Sksnt denne nye Skik ikke blev paalagt Ivlenigheden som er Lov, o{ der ikke blev knyttet nogen Straf til Forssmmelsen ai dens lasttagelse, vidste dog Herren fuldt ud, at alle de, der satte dere.s Lid til ham o{ i haln saa det

6 518 fun nye Shabning modbilledli{e Paaskelam,.ad vilde -Glade Iejre lhukommelsesmaaltidet- som han havde aotydet ovet lor dem, Og saaledes "" d"t "nd"tt Troen paa Qenlosninfen finder s"tadig sit U<ltryk i delte erkle Minde' "indtil han kommer^, I ikkn bio, indtil Herrens parousis eller Nerverelse i denne Tidsalders Hosts Be{yndelse, men indtil hans trofaste een efter een i deone hans pcrousio er blevet r".l"i li"- til ham paa den anden Side Forhenliet for der i en endnu fyldigere Grad a[ vare med til at drikke den nve Vin i Riget. "Fordi der er eel Brsd, er vi rnang eel Legeee,',Velsionelsens "giiil Kalh som oi uelsiener' q den ihhe Sam' t r"i';i"k-r:i"ii Det Brod' son oi brvder' et det ihhe. Samlund med Krisli L'Eeme? f orcli cler er e?t Eroo' 8t vr,iii'ei"""i'l"cz^i, thi;i ladr olle Del i det ene Btod " - I Korinthier l0: 16. l?, Under den hellige Aands Veilednin{ Iremsetter Aoostelea her eo andea Tanke med Hensyn til det Miodenaaltid, der blev indstiltei af Herren' Han uegter ikke. men bekrelter iuldt ud, at Brodet forst og lremmest bete per Herrens brudte Legeme, der blev opolret for vor Skvld, od at Kalken Iremstiller hans Blod, der besegler Tilgivelsen al vore Synder' Men yd,erligere viser han, at vi som Medlemmer af Menigheden, Lemmer paa Kristi Le{eme, dc fremtidige forstelodte, den nye Skubnioq. bliir delaetige med Herren i hans Dsd' delagti e m"d ham i hans Ofler, og at en Del af vor Pagi eiar ud paa, sorn han andetsteds erklarer, at udfvlde, hvaa der {attes i Kristi Trengsler' (Kolossensetne l:24) Tanken er ilen samme som den, han udtrvkker i Ordeae:,Vi blev dabt til [ind i] hans Dsd n li.deos altsau Herrens Ksd var det Brsd, der blev hrudt for Verden, bliver de troende i Evan$eliets Tidsalder, de trofaste, de udvalgte nye Skabnioger regnet som Dele al dette ene Brsd, som Lemmer paa Kristi Ledeme. O{ derlor skal vi, idet qi bryder Brodet os sa;ledes ihukonmer Herreos Otfer lor os, yderligere Dens Paashe 519 iorstaa, at det tillige betegner Brydelsen eller Opotrinsen al hele Menigheden, af alle dem. der har indviet sig til at dg med ham, til at blive brudt med ham, til al have Samluod med ham i hans Lidelser. Det er netop, hvad der lidder i Ordet Samfund. Naar vi hvert Aar ]eirer Mindemialtidet, skal vi ikke blot tenhe paa, at Herrens Ofler Ior vore Synder er Grundla ei for alt vort Haab, men vi skal samtidig geroplire og lorny, vor Indvielse til at do med ham for ogsaa at leve. med haru, til at lide med ham for ogsaa at regere m d ham, flvor storslaaet oi omfattende er ikke Betydningen af dette llaaltid! fi setter ikke Slmbolernc i Stede.t for Vrkeligheden. lntet kunde ligge Herrens I anke lternere, og intet kudde somme sig daarlifere for os, end at vi skulde Sore dette, Hjerteiamfundet med ham, vorl Hjertes Tilegnelse al ham, Samfundel med de ovrlge Lemmer paa hans Le eme og den fulde Forstaaelse af B"etydningen ai, vor Pagi o^ bff", er de! virkelige samlund, som vi holder fast ved Dag efter Dag Aaret i{iennem, om vi er trofaste, idet vi hver Dag bliver brudt med Herren o bestandig tilegner os hans Fortieneste, hvorved vr vokser os starke i ham o{ i hans Veldes Kralt. Hvor velsignet bliver det ikke tor os saaledes at fejre Miudemaaltidet! Hvor vil ikke vort Hierte brende elter at vokse i Naade og Kundskab, efter mere at faa Del i den Tieneste, hvortil vi blev kaldet. ikke blot hvad Nutiden, men ogsaa hvad Fremtiden an{aar! -{an 1il _lesge Merke til, at Apostelens Ord ogsaa omfatter Kalken, som vi tak&er for:,er den ikke Simfund med Kristi Blod?" Hvor slor er ikke denne Tanke. at de virkelig indviede, den trofaste lille Hiord. den nye Skabninf, i Evangeliets Tidsalder har veret Krislus i K6del o at deres Lidelser, Provelser, Vaaere og Dod, hvem_ Herren har antaeet som Lemmer paa sit L-eSeme i Kodet, regnes med til hans Oller, fordi iisse er foienet ged hgrn, der er deres Hoved, deres Hvem kao vel lorstaa alt dette, hvem kao vel verdsette

7 5n Den nye Shabnin( Dens Paashe 521 Guds Kald til at komme ind i Menigheden og Iaa Del i Ohet til Dsden nu od defl herlige Gerning i Fremtideo uden olsaa at Alade lio over at blive agtet vardie til at lide Foihaaneli-e Io, Kiisti Navns Skyld og sette Livet til i Sandhede4 Tieneste som en Del af hans Kod o[ Ben? Hvad fsr dei os. at Verden ikke kender os' ligesom den ikkj kendte ham? (1 Johannes 3: 1') Hvad har det at sige, om vi skal miste det kereste, vi eier her paa Jorden, naar vi sorn Kristi Lelieme maa blive a{tet verdi{e til at laa Del med Frelseren i hans fremtidige Herlieled? Iclet vi rokser i Naade os Kundskab og Nidkirhed. bliver enhrer al os etterhaanden sat i Stand til at domme om alt ud fra Apostelens Standpunkt, da han sadde rned Heosyo til jordiske Fordele og Udsigter: "JeE ao"ter det alt Ior at viere Tab:. thi jeg holder for, at den,r"-ruu"."ode Tids Lidclser ikke er at resne imod den Herlighed, som skal aabenbares paa os< - Filippenserne 3:8; Romerne 8: 18, En anden Tanle galder den gensidilie Kerli hed' Sympati og Interesse, der skal herske iblandt alle Lemmeme paa Herreas ene Legeme, Naar Herrens Aa.nd kommer til dgtig at raade i vore Hierter, vil vi glede os over enhver Anledning til at!i6re godt irnod alle' elter som vi har Lellighed dertil, men mest imod Troens egne, Begynder vort Hierte lsrst at udvide sig over lor hele Menneskeslaegten, maa det i serlig Grad udvide sig ol'er Ior Herren og som Folge delal ogsaa over lor dem, hvem haa anerkender, dem, der har hans Aand o$ so{er at vandre i hans Fodspor. Apostelen paape6ier, at Graden ai vor Kerlighed til Herren kan maales ved vor Kerlighed til Brsdrene, lil de ovrige Lemmer paa hans Le{eme, Hvis vi har eo saadan Kerlighed, at vi kan udholde alt oc taale alt af andre, hvor meget mere da ikke af dem, djr er Lemmer paa det samme Legeme og derlor staar os saa n&r ved deres Forening med Hovedetl Apostelen Johannes erklerer, at et ai de vigtigste Beviser paa, at vi er overeaaet ha Dsden til Livet, er, at vi elsker Brod- rene. (1 Johannes 3: 14.) Ja, vi kommer til at paa, at der, hvor Paulus taler qm at udfylds Maalet lor Kristi Trengsler, loiet han til: nfor ham Legeme, som er Menigheden,n - Kole5ssoserne 1:24. Den samme Tanke kommer lrem i Ordeae:,Vi er skyldige at sette Livet til ior Brsdrene.o (1 Johannes 3:16.) Hvilket Broderskab er det ikkel Hvem ellers kunde man vente vilde have en saadan Kerlighed til Brodrene, at de var villide 1il at sette Livet til for deres Skyld! Vi taler ikke "nu om, hvilken Brug de1 maa behase Herren al {ore al MeniShedens Ofler, saaledes scm detle lremstilles i Herreos Buk iblandt Forsoningsdagens OIre. Vi laegger blot med Apostelen Merke til, at hvad os angaar, vil Opofringen al vort Liv saerlig komme til at linde Sted Io, Brsdr"tte i deres Tieneste. Hvad der skal gores lor Verden, vil hovedsagelig blive gjort i Tusindaarstifet. Under de bestaaende Forhold er vor Tid, vore Talenter, vor Indllydelse og vore Midler mere eller mindre beslaglagt a[ andre (vor Hustru, vore Born eller andre. der er afhengife af os), Vi er nodte til at sorge for, hvad der er nodvendigt, sommeligt og hedelligt i alle Menneskers Ajne. Yi il derlor kun have forholdsvis lidt tilbage at ofre, kun forholdsvis lidt at sette til for Brodrene, og dette lidet vil Verden, Kodet og Djavelen stadili so e at Beslag paa og laa os Ira at bru{e som Offer, hvortil vi imidlertid har indviet det. Herren udvelger Menigheden nu i denne Tid, hvor det onde hersker, for at de omsivende Forhold kan prove Graden al hver enl<elts Troskab imod oe til ham og hans. Hvis vor Kerlighed er lunhen, vil Verdens, Kodets of l[odslanderens Fristelser blive os lor sterke, saa at de tiltraekker si{ vor Tid, vor Indflydelse og vore Penge. Men er vor Kerlighed til Herren sterk os breudeode, vil del vere os en Glaede at opolre alt lor ham. Vi vil da il&e blot Sive, hvad vi har tilovers af Energi, Indflydelse og Midler og sette dette til for Brodrene,

8 522 Den nye Stuabning elter som ri har Leilidhcd dcrtil: men yderli{ere vil vor H"rAi*"f,"a to. Her.ln faa os til a[ holde vor Families oe o'ot" "gn" Fordringer inden for rimelige okonomiske c".*ii"., iuu ut uit "i lt*" mcre at legfe paa Herrens ;l;;.- H*'".1";;'rii L"c"-" og ga\ sit Blod sit Liv' fr".i; tr" "E "t f,"f", 4"r' idet hans Ofler lorst endle paa Golpatha, Suut"a". -lijrele "t det ogsaa med os' Vi maa sette ft""i tii f"" i Smaating, ved at liene dem tim"liai el1e, uuna"licr' D: den aandeli{e Tieneste- er J"" t'r'*rptt". Urr a"n Ilu"" Forlanfen, skont ingen.kan lukke iit-hierte tjl ior en Broder' der er i timelre Nod' ;;; J;;;;i-;i b"vis", at han ilke har Herrens Aand raadende i Hlertet i tilstrekkelig Grad' lb$kom$elsesdaaltidet i Nutiden' Ihukommelsesmaaltidet -t"*a til Miode om vor kaet e Genf"r""" b"j deo udvidede Betydniog' som Apostelen i"ij.r J")i hltige Aand knvtter dertil, om vor Del- "gligh"d, t..t Sarilund meil ham i hans OIIer) skulde',j*iui hu. set, feires paa en sarlig Dag'len fiorlende DaA i den lorste lvlaaned eller lodisk lidsregnmg;"l Den samme DaA, bestemt ved den samme Ke[inemetode ;;i;;;;; ig vil tiltale alle dem' der so er elter i" gr*f" Sti"t Ior at vandrc derpaa Denne..aarligc Ihukiommelse ai Herrens Dod. der blev indstiltet a1 Herren og iagltaget af den lorsle Menighed' er paa ny bievet tag:et o'p u-t d".. der er kornmet ind i den n:ervarende Sandheds LYs' ""J"R:l i1$'i::.,t'e^'""f 'J'',"T ii"::jih;!"lii'*1-l-i ;: l;'j:i,[a l;*;:ff"oi5; T"";,*'; ii" '*ii,,?'." ii"r.'i: L:l$""',"-*:iit:"*t::" "t,,x:i::t"'*11x" Xffi,"-1""i'nT:; iii'ii?;ii'"-! t'a; Fremtid eller i en snievrere Forstand * iij:' i:,'iit'd',f; t'rl:1"l*:jl"'ji', """lin*"in';'ii Dens Padthe 523 Det kan ikke overraske 6s, at e{terhaanden som man tabte den virlielige Betydning ai Hertens symbolske Nadver al Syae, {lemte man ogsaa. at denne skulde fejres aarli(. Dette bliver lettere at lorstaa, naar vi betragter Sagens historiske Sammenheng. Elter at Apostlene of, deres netmeste Elterlolgere var sovet ind henimod det 3, Aarhundrede, traadts den romersk-katolske Retnind sterkt lrem i Menigheden. En ai deunes falske Laeresitninger gik ud paa. at Krisli Dsd vel sonede tor al 1or{anAea Slyld, men ikke kunde borl.tase de personlipe Overtiedelser, som den troende begik. efter at han vir kommet i Samlund med Kristus, elter sin Daab, og at et Dyt Offer derlor maalte loretages lor saadanne Synder, Faa Grundlag al denoe Vildfarelse opbydgede man Leren om Messeolret, hvilken vi andelsteds har behaadlet i Enkeltheder, Messeolret blev betraetet som en ty OpolrinA af Kristus til Fordel tor den, for hvem Messen blev lrembaaret eller ofret. O! man sogte at Sive deane Paastand Sandhedens Skeer ved at hevde, at Presteo havile Ma t til at lorvandle Brodet of Vinen 1il Kristi virkelige Le-geme og virkelige Blod, saa at det, naar Brsdet blev brudt, var Herren. der oaa ny blev ofrel for dens Syader, for hvis Slyld Messen blev udfsrt. Vi har allerede paapegel, at denne Lere og SkiL i Herrens 6jte vat en Alskyelighed - "AdeleliEelsens Vederslyggelighed.. - Daniel 11r l3i 12t 11, Se Bind II, Kapitel 9; Biod III, Kapitel 4. Denne falske Lete vat virkelig til stor Odeleggelse. I dens Folfe kom de maage Vildlarelser i Menigheden, det store Frafald, der betegner det romersk-katolske System, den storsle af alle Antikrister. Aarhundrede efter Festugen. der sarlig interesserede han1. Vor1 Mindemaaltid har at!i6re med Slagtningea a[ Lammet od heahorer derlor til den fiortende Nisan. Desrden naa vi komm" i Hu, at med dea Fora-ndrin-X1 i Bere(ningen a{ Dagers Ti- I!er, som senere er tddtraadt, svarer Altenen oaa den iior_ tende Nisao til det, son vi vilde kalde lor Aftinen paa deq trelteade.

622 Den nye Shabning. Dens jotdiske Foryligtelser 623

622 Den nye Shabning. Dens jotdiske Foryligtelser 623 620 Den nye ShabninE under man{e ugunstige Omgivelser, men det {elder ikke andre, Den, der har Aosvaret lor Familien, bor derlor se til, at der ved Bordet saa vidt muligt tales om b hagelige og nyttige

Læs mere

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE.

FEMTE KAPITEL. MAADEN FOR KRI$TI ODNKOMST OG AABENBAREI/SE. 104 Tid,an er ner EN LIDEN STUND. En liden Stund! Nu er han her, og Dagen rykker nel, den skonne Das, da vi ham kta Anstgt til Ansigt ser. Hvor let vtl Traengtslen synes da, 0g kort vor Pilgri.msgang,

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res,

bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res, Slaqet leil Hannaged,on bruge andres Liv og Legeme lil egen N}'tto har jo varet-tle ii-ta?- lijon.slieed8res, " Lensherronq SlareeierenB saavel iir- '" au" nuvarrentle Aibejdsgivers Forsat' t;;;. ;; ;;"-li*nlilih.a".o.

Læs mere

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København Kan Religionen byde paa Hvile, Beskyttelse og Frelse tor de Millioner af Flygtninge, hvis Tal daglig vokser? Betragt Polakkerne, Tjekkerne, Østrigerne, de spanske Baskere eller Joderne og besvar Spørgsmaalet

Læs mere

En retfærdig Hersker To radioforedrag af

En retfærdig Hersker To radioforedrag af D ette kraftfulde, betagende Budskab, De nu skal læse, er blevet hilst med Jubel og Glæde i A ustralien, Sydafrika, Europa, de vestindiske Øer og ud over hele Nordam erika, hvor det hørtes direkte, ved

Læs mere

llorson,in gens.tllellernmand t38

llorson,in gens.tllellernmand t38 t38 llorson,in gens.tllellernmand alt dette, havde han gmnomgaaet ile Prover, soro Faderen ansea f or noalvendige, f or at ha.n kuntle gme ham til,vor Frelses Ophavsmandn, ophojet lengt over' Engle, Myndigheder

Læs mere

DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN.

DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN. DET BI]KR,4'FTENDE VIDNES}JYI]D FRA GUDS STENVIDNE OG PROF'ET, DEN STORE PYRAMIDE I.{GYPTEN. EN VENLIG KRITIK AF DET FOLCENDE AFSNIT, MEDENS DEl'ENDNU VAR I MANUSKRIPT- FORM, AF PROF. C. PIAZZI SMYTH,

Læs mere

tu r *,; ::;:: ;: :.- ;, ;32f 'X h- :i: f*h: "4-2+^r y- r'r a'- %:i-).-fi-*2.7;- */;;-.:p f'\o!:.: '? *{ /( l! h-r 3*e. -'.a*1!

tu r *,; ::;:: ;: :.- ;, ;32f 'X h- :i: f*h: 4-2+^r y- r'r a'- %:i-).-fi-*2.7;- */;;-.:p f'\o!:.: '? *{ /( l! h-r 3*e. -'.a*1! 4"q r'* 3l( /,2.'/ttb. 4i.rrs f)*,.' *q, l: ;,:/fr{: at :.,:' :/"aw "f*u2v toz! 7*e...zee /h,..zt V*-V, f/ a'^7..u -.- 14? *4 n---4) A-/, ^.-t a-te Z;- lr-l A 4r?l "'{.*"1 4e -a'x,ax) * AZ, y's. J>y'--^)?

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

FORORD. Er man ikke ansat ved et Dagbladjil der altid kunne findes

FORORD. Er man ikke ansat ved et Dagbladjil der altid kunne findes / FORORD Det er almindeligt at undskylde Fortaler. Det er der ikke Grund til i dette Tilfcelde; thi det er nødvendigt, at Læserne faar en kort Orientering m. H. t. de Omstændigheder, der har fremtvunget

Læs mere

Abu Hassan. Materiale ID: TXT.7.1.2.da Side 1 af 13 www.gratisskole.dk

Abu Hassan. Materiale ID: TXT.7.1.2.da Side 1 af 13 www.gratisskole.dk Abu Hassan En Dag fandt Abu Hassan paa, at han ikke gad sidde og spise alene til Aften. Han satte sig derfor hen til Brogelænderet for at indbyde den første den bedste fremmede til sin Gæst. Da traf det

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

feirrift Drachmann, Povl Fortid og fremtid : tanker om Danmark

feirrift Drachmann, Povl Fortid og fremtid : tanker om Danmark feirrift Drachmann, Povl Fortid og fremtid : tanker om Danmark r ^^^ FORTID OG FREMTID TANKER OM DANMARK AF POVL DRACHMANN G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN 1916 FORTID OG FREMTID TANKER OM DANMARK AF POVL

Læs mere

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af VANDRER MOD LYSET! VANDRER MOD LYSET! Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden 127. Salme, 1. V.: Dersom Herren ikke bygger Huset, da arbejde de forgæves, som bygge derpaa;... Udgivet

Læs mere

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 HARALD NIELSEN IIE FEUT H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 FIRE FELTTOG HARALD NIELSEN Moderne Litteratur. Kritiske Skitser. 1904. Udsolgt. Af Tidens Træk. Litterære Afhandlinger. 1909. En moderne

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt" N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af

HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af HARDSYSSELS AARBOG U Ol.. l\ l:: T Af HJ STOlUSK SAMFUND foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT 21. BIND KOJJt" N II AVN l J.0\1.1/ISSIU.\ /IO S 1'. fiaa Sf. ol

Læs mere

Fra det moderne Frankrig

Fra det moderne Frankrig Fra det moderne Frankrig Richard Kaufmann The Project Gutenberg EBook of Fra det moderne Frankrig, by Richard Kaufmann Copyright laws are changing all over the world. Be sure to check the copyright laws

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere