Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010"

Transkript

1 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Bestyrelsen i Berlin III A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden den 1. juli 31. december Resultat før dagsværdiregulering og skat er for perioden EUR 1,0 mio. mod EUR 0,6 mio. i 2009/10. Lejeindtægter steg med 3,4 % sammenlignet med samme periode sidste år og udgjorde i perioden EUR 7,4 mio. Tomgangen er markant reduceret til 4,3 % mod 7,5 % i samme periode 2009/2010. Periodens resultat inklusiv dagsværdiregulering udgør EUR 2,2 mio. mod EUR -7,2 mio. i 2009/2010. Selskabet har alene fundet anledning til at regulere dagsværdien af en enkelt ejendom, som jf. selskabsmeddelelse nr. 66 efterfølgende er solgt. Ejendommen er efter periodens udløb solgt med en avance på ca. EUR 1,2 mio. i forhold til den bogførte værdi pr. 30. juni 2010, hvilket genererer omkring EUR 1,5 mio. i fri likviditet. Selskabet har efter periodens udløb indgået aftale om forlængelse af lån for i alt EUR 33,7 mio. med en årlig reduktion i renteudgifterne på ca. 16 % i forhold til det aktuelle niveau. Forventninger til hele regnskabsåret 2010/2011: Den positive udvikling forventes at fortsætte i den kommende periode, hvor der forventes et resultat før dagsværdiregulering af ejendomme i niveauet EUR 1,5 2,3 mio. Hellerup, februar 2011 Henrik Frisch, formand Kontaktperson: Eventuelle henvendelser vedrørende fondsbørsmeddelelsen rettes til selskabets formand Henrik Frisch på telefon eller selskabets administrerende direktør Søren Krarup på telefon Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 1 af 27

2 BERLIN III A/S Delårsrapport For perioden 1. juli 31. december 2010 CVR-nr.: Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 2 af 27

3 Delårsrapport 2010/2011 Hoved- og nøgletal 4 Berlin III 6 Ledelsens beretning om den økonomiske udvikling 7 Ejendomsmarkedet i Berlin 10 Porteføljens udvikling 12 Forventninger til 2010/ Selskabsoplysninger 15 Ledelsespåtegning 16 Resultatopgørelse 1. juli 31. december Totalindkomstopgørelse 18 Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse 1. juli 31. december Pengestrømsopgørelse 1. juli december Noter 23 Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 3 af 27

4 Hoved- og nøgletal Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning Hovedtal 1. halvår 2010/11 1. halvår 2009/ / /2009 teur. teur. teur. teur. RESULTATOPGØRELSE Omsætning Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Periodens resultat før dagsværdiregulering og skat Værdiregulering af ejendommene Resultat før skat Periodens resultat BALANCE Balancesum Investeringsejendomme til markedsværdi Egenkapital Langfristede forpligtelser PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm FINANSIELLE NØGLETAL ROIC (Afkastningsgrad) 5,06% 4,76% 4,87% 4,39% Soliditetsgrad 23,56% 21,17% 21,63% 23,79% Forrentning af egenkapital før dagsværdiregulering 4,45% 2,67% 3,26% 0,96% Indre værdi pr. aktie 1,22 1,08 1,11 1,25 Indtjening pr. aktie (EPS) 0,02-0,05-0,02-0,09 Aktiekurs, ultimo 0,45 0,42 0,37 0,60 Antal medarbejdere 0,5 0,5 0,5 0,2 Afkast på ejendomsporteføljen 5,6% 5,2% 5,5% 4,9% Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 4 af 27

5 IKKE FINANSIELLE NØGLETAL 1. halvår 2010/11 1. halvår 2009/ / /2009 Tomgang - Boliger, kvm Tomgang - Boliger, t.eur Tomgang - Boliger, i %. (kvm.) 4,2% 7,3% 4,6% 7,0% Tomgang - Erhverv, kvm Tomgang - Erhverv, t.eur Tomgang - Erhverv, i %. (kvm.) 5,0% 8,3% 6,8% 8,7% Tomgang - I alt, kvm Tomgang - I alt t. eur Tomgang - I alt i % (kvm.) 4,3% 7,5% 4,9% 7,3% Samlet akkumulerede fluktuation i %. 5,1% 5,3% 9,8% 15,0% Antal kvm - Boliger Antal kvm - Erhverv Gennemsnitlig udlejningspris pr. kvm - Boliger, eur Gennemsnitlig udlejningspris pr. kvm - Erhverv, eur Restancer - Boliger, % af lejeindtægt for boliger 2,1% 1,4% 1,4% 1,7% Restancer - Erhverv, % af lejeindtægt for erhverv 6,5% 16,2% 7,3% 17,8% Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 5 af 27

6 Berlin III Berlin III A/S ejer og driver en portefølje af fortrinsvis boligejendomme i Berlin. Ejendomsporteføljen er indkøbt i løbet af 2006 og er finansieret via egenkapital og fastforrentede 1. prioritetslån hos tyske hypotekbanker. Den oprindelige overordnede strategi i selskabet var, at investere i og optimere ejendomsporteføljen, med henblik på at skabe en sund og solid løbende drift i såvel selskabet som i de enkelte ejendomme, som efter en kortere eller længerevarende periode sælges, såfremt der er mulighed for at realisere en fornuftig værdistigning. På trods af seneste års turbulens på såvel det tyske ejendomsmarked, som de internationale finansmarkeder med negative værdireguleringer til følge, vurderes selskabets nuværende portefølje, der hovedsageligt består af boligejendomme i Berlin, fortsat at have et udviklings- og værdipotentiale. Denne vurdering er blandt andet baseret på eksterne offentliggjorte statistikker og konjunkturbarometre. Med henblik på at styrke selskabets strategiske position blev der på seneste ordinære generalforsamling vedtaget en strategiændring, der har vægt på vækst, lønsomhed og risikospredning. Bestyrelsen vurderer, at den mest robuste måde at realisere de strategiske mål er gennem konsolidering, idet en sammenlægning vil føre til øget balancesum, bedre lønsomhed samt en mere diversificeret portefølje. Den forbedrede lønsomhed vil ske gennem identificerede indtægts- og omkostningssynergier. Selskabets eksisterende portefølje i Berlin vurderes, som nævnt, fortsat at have et godt potentiale, men såvel lejeindtægter som ejendomsværdier vurderes at have en vis volatilitet. Med henblik på at afbalancere denne volatilitet er det besluttet, at ekspansionen blandt andet skal ske uden for Berlin - hovedsageligt i Nordtyskland og vil kunne inkludere andre typer af investeringsejendomme end beboelsesejendomme. Selskabet vil derfor i de næste tre regnskabsår målrettet arbejde for en konsolidering af porteføljer, der er beliggende i Nordtyskland med tyngdepunkter i Berlin og Hamburg, samt erhverve de mest værdiskabende kompetencer som en del af selskabets fremtidige interne organisation. PERIODENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Selskabet har gennem hele perioden arbejdet målrettet mod at øge indtjeningen via en reducering af tomgang, fluktuation og restancer og samtidig forsøgt at reducere omkostningerne forbundet med selskabets og ejendommenes drift i såvel Danmark som Tyskland En væsentlig forudsætning for at forbedre driften har været at sikre den fornødne likviditet til at gennemføre en lang række moderniseringer og renoveringer af såvel enkelte lejligheder som bygninger. Denne likviditet er blevet tilvejebragt via forhandlinger med selskabets tyske banker, og der er indgået en række aftaler, som har sikret den nødvendige likviditet til at opfylde størstedelen af renoveringsbehovet. For den resterende dels vedkommende, kan likviditeten løbende opspares af driften, hvorfor disse arbejder også gennemføres, dog med et længere tidsperspektiv. Der har kunnet konstateres en fortsat positiv udvikling i såvel tomgang som fluktuation, der er nærmere beskrevet i afsnittet "Porteføljens udvikling". Indsatsen har også medført en højere genudlejningspris pr. kvm. i forhold til de hidtidige lejepriser. Ejendomsmarkedet i Berlin har i regnskabsåret fortsat været påvirket af de forgangne års finanskrise, dog med de første tegn på bedring. Indenfor enkelte segmenter - særligt investeringsejendomme med særdeles god beliggenhed og/eller med en mindre volumen - er der således konstateret stigende priser. Dog er der fortsat forskelle i prisudviklingen i Berlins forskellige områder, og selve markedet for køb og salg af ejendomme er fortsat præget af en vis tilbageholdenhed. Selskabet har tidligere gjort sig overvejelser om at afhænde en større ejendom beliggende i Spandau, der umiddelbart afviger i forhold til selskabets investeringsstrategi, og der har været ført forhandlinger med såvel potentielle købere som samarbejdspartnere herom. Disse forhandlinger har til dato ikke udmøntet sig i konkrete resultater. Indtjeningen i den pågældende ejendom har i perioden udviklet sig positivt. I relation til finansiering har selskabet løbende i perioden forhandlet med forskellige tyske hypotekbanker omkring refinansiering af de af selskabets lån, som forfalder i løbet af Der er efter periodens udløb indgået en aftale omkring ca. 33 % af disse lån jf. afsnittet om begivenheder efter periodens afslutning. De øvrige forhandlinger er endnu ikke afsluttet, men vil forventeligt medføre en reducering af selskabets rentebyrde, som dog for en stor dels vedkommende tidligst vil få en resultatmæssig effekt i regnskabsåret 2011/2012. Da EUR er selskabets funktionelle valuta, og stort set alle transaktioner foregår i EUR, har bestyrelsen besluttet, at ændre selskabets rapporteringsvaluta, således at alle fremtidige rapporteringer sker i EUR. Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 6 af 27

7 Ledelsens beretning om den økonomiske udvikling Selskabets resultat før finansielle poster og dagsværdireguleringer blev i første halvår af 2010/2011 EUR 5,1 mio. mod EUR 4,7 mio. for samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært en forbedret tomgangsprocent. Samlet blev indtægterne i perioden EUR 7,4 mio. mod EUR 7,1 mio. året før. Det ordinære resultat før dagsværdiregulering og skat blev et overskud på EUR 1,0 mio. mod EUR 0,6 mio. året før. Det ordinære resultat før skat blev et overskud på EUR 2,2 mio., idet der alene er foretaget en justering af ejendomsværdien vedrørende en enkelt ejendom, (EUR +1,2 mio.) som efterfølgende er blevet solgt. løbende fraflyttes. Omsætningsforholdet mellem den erhvervsmæssige- og boligdelen specificeres således: Halvår Årsregnskab 1. juli - 1. juli - 1. juli dec dec juni 2010 teur. teur. teur. Omsætning, beboelse Omsætning, erhverv Anden omsætning I alt Udviklingen i omsætningens fordeling i kvartaler fordeles således: For så vidt angår de øvrige ejendomme i porteføljen, er værdierne trods en positiv driftsmæssig udvikling fastholdt. En eventuel regulering af værdierne vil forventeligt ske, hvis den positive driftsmæssige udvikling samt de positive faktorer, som i øjeblikket opleves i markedet viser sig at være af vedvarende karakter kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Omsætning Pr. kvartal Værdien af selskabets ejendomme er dog tillagt de afholdte omkostninger til forbedringer (i alt EUR 0,8 mio.), idet det er bestyrelsens vurdering, at den bogførte værdi af ejendommene herefter er udtryk for dagsværdien / / /2010 P2010/2011 De samlede aktiver udgjorde i alt EUR 199,1 mio., som pr. 31. december 2010 hovedsageligt bestod af ejendomme samt indeståender på konti hos pengeinstitutter. Selskabet har i perioden afdraget EUR 0,9 mio. på den langfristede gæld. Bestyrelsen anser udviklingen i resultatet før dagsværdiregulering, og skat for tilfredsstillende, da den opnåede merindtjening primært skyldes en gunstig udvikling i selskabets driftsbetingede aktiviteter. Som tidligere meddelt har der i perioden været ført forhandlinger med tyske 1. prioritetsbanker om refinansiering af væsentlige dele af selskabets lån. Denne proces fortsætter og der er umiddelbart efter periodens udløb indgået aftaler om forlængelse af 23 % af den samlede lånemasse og 33 % af den lånemasse, der skal refinansieres i Det aktuelle renteniveau har bevirket væsentlige besparelser i de fremtidige rentebetalinger. RESULTATOPGØRELSE Koncernens samlede indtægter i første halvår udgjorde EUR 7,4 mio. mod EUR 7,1 mio. i samme periode sidste år, hvilket svarer til en stigning på 3,4 %. Omsætningsstigningen kan primært henføres til nedbragt tomgang for såvel boliger som erhverv samt en højere genudlejningspris i de lejligheder, som Omkostningerne er 4,7 % lavere end for samme periode sidste år og kan primært henføres til forbedrede aftaler vedrørende ejendomsadministrationen samt reducerede omkostninger til tab på debitorer. 41% 39% 37% 35% 33% 31% 29% 27% 25% Omkostningsprocent 2007/ / /2010 P2010/2011 Selskabets nettorenteindtægter har været på niveau med det forventede. Resultat før kurs- og værdireguleringer udgjorde i første halvår EUR 1,0 mio. mod EUR 0,6 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning i resultatet på 66 %. Resultatet følger forventningerne. Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 7 af 27

8 BALANCE Den bogførte værdi af investeringsejendommene udgjorde ultimo december EUR 197,2 mio. mod EUR 194,1 på samme tidspunkt sidste år. Stigningen relaterer sig til nyinvesteringer og renovering af lejemål samt revurdering af en enkelt ejendom som efterfølgende er afhændet. Likvide beholdninger udgjorde per 31. december EUR 2,3 mio. mod EUR 2,2 mio. samme tidspunkt sidste år. Samlede aktiver andrager i alt EUR 200,3 mio., som pr. 31. december 2010 hovedsageligt består af ejendomme samt indestående på konti hos pengeinstitutter. Egenkapitalen er for perioden påvirket af en positiv balancemæssig justering vedrørende de finansielle instrumenter (rente SWAPS) på EUR 2,0 mio. som følge af det generelt stigende renteniveau og det faktum, at enkelte prioriteter nærmer sig udløb. Forholdet mellem selskabets SWAP-aftaler og det generelle renteniveau kan beskrives ved, at en stigning i EURIBORrenten på 1 % vil medføre en forøget egenkapital på EUR 3,4 mio., samt en resultatændring på 0. Samlet er egenkapitalen forsat negativt påvirket med EUR 4,8 mio. som følge af værdien af de finansielle instrumenter (rente SWAPS). Denne negative påvirkning vil imidlertid frem mod aftalernes udløb senest i 2016 på tilsvarende vis som i denne periode blive reguleret i retning af en nulpåvirkning ved aftalernes udløb og egenkapitalen vil være vokset tilsvarende. Egenkapitalen udgjorde i alt EUR 47,2 mio., svarende til en soliditetsgrad på 23,6 %. PENGESTRØMME Likviditeten fra de løbende driftsaktiviteter udgjorde EUR +1,6 mio. mod EUR +1,6 mio. i samme periode sidste år. At de driftsmæssige pengestrømme ikke udløser en decideret positiv påvirkning af likviditetsberedskabet, skyldes en hurtigere betaling af omkostningskreditorer og anden gæld. Investeringsaktiviteten på EUR -0,8 mio. vedrører moderniseringer og forbedringer af ejendommene. Finansieringsaktiviteten på EUR 0,9 mio. vedrører afdrag på den lange gæld. Koncernens likvider blev derfor forøget med EUR 0,1 mio. til i alt EUR 2,3 mio. mod EUR 2,2 mio. samme tidspunkt sidste år. FINANSIERING & LIKVIDITET Ejendomsporteføljen i Berlin III A/S er finansieret via egenkapital og fast forrentet 1. prioritetsfinansiering uden hæftelse i moderselskabet. Datterselskaberne har optaget 1. prioritetsfinansiering på i alt ca. EUR 145 mio. som lån i tre tyske banker. Disse 1. prioritetslån har alle en fast rente i intervallet 3,84 % til 4,20 %, ekskl. en margin på ca. 1,0 % til bankerne. Finansieringen er således robust overfor en eventuel stigning i renteniveauet. Cirka 70 % af lånene skal refinansieres i løbet af 2011 og resten i Selskabet har som tidligere nævnt allerede på nuværende tidspunkt indgået en aftale om forlængelse af en del heraf og der føres samtidig forhandlinger omkring den resterende del. Selskabet vil via meddelelser til markedet oplyse om resultatet heraf, når der er indgået endelige aftaler herom. I forbindelse med refinansieringen indgår det som en del af overvejelserne i hvor høj en grad der skal ske rentesikring, herunder overvejes det at lade en mindre del løbe med variabel rente for at udnytte den likviditetsfordel, som ligger heri. Trods en egenkapital på EUR 47,2 mio. og en likviditet på EUR 2,3 mio., hvoraf EUR 0,3 mio. er bundne midler, er den operationelle likviditet stram og manglende likviditet er fortsat den største hindring for selskabets fortsatte udvikling. Med salget af en ejendom, som tidligere beskrevet, og den dermed frigjorte likviditet, er denne hindring dog reduceret. VÆSENTLIGE RISICI Koncernens forretningsmæssige risici er uændret i forhold til de risici, der blev beskrevet i årsrapporten for 2009/2010. De væsentlige forretningsmæssige risici knytter sig fortsat til: - De til enhver tid værende markedsforhold for udlejning af boliger og erhvervslejemål i Berlin - Værdiansættelse af ejendommenes værdi - Rente- og kreditrisici i forbindelse med belåning af ejendommene. Selskabet er fortsat involveret i flere mindre tvister opstået i forbindelse med ejendommenes oprindelige erhvervelse, som ikke forventes at have resultatmæssig påvirkning. Endvidere er selskabet i dialog med de tyske skattemyndigheder, der efter selskabets opfattelse uberettiget har stillet krav om et muligt skattetilsvar (EUR 0,6 mio.) i forbindelse med køb af en ejendom i Likviditet er efter de seneste års økonomiske uro fortsat et nøgleord i forbindelse med driften af selskabet, idet der generelt hos långivere, såvel i Danmark som Tyskland kan konstateres en tilbageholdenhed med etableringen af nye kreditfaciliteter. Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 8 af 27

9 BEGIVENHEDER EFTER PERIODENS AFSLUTNING Selskabet har efter periodens udløb indgået en aftale om 5- årig forlængelse af to lån på i alt EUR 33,7 mio. med den tyske hypotekbank DGHYP, som har været en af selskabets långivere siden opstarten. Lånene udgør ca. 20 % af den samlede lånemasse i Berlin III A/S og udgør ca. 33 % af de lån, som skal refinansieres i Aftalen er gældende fra 31. december 2011 og resultatforbedringen beløber sig som følge af de forbedrede vilkår til 129 TEUR i regnskabsåret 2011/2012 og 266 TEUR i de følgende regnskabsår. Lånet er 100 % rentesikret via en swapaftale, der sikrer en rente i hele løbetiden på 4,305 % inkl. margin, hvilket er ca.16,08 % lavere end det nuværende renteniveau. De nye aftaler betyder en gennemsnitlig belåningsgrad på 71,9 % i forhold til ejendommenes bogførte værdier. Som en del af aftalen og indeholdt i lånebeløbet, udbetales endvidere EUR 1,4 mio. som delvis fri likviditet. Dette beløb kan således anvendes til eventuelle nyanskaffelser, moderniseringer, forbedringer og lignende indenfor de to datterselskaber, som lånene vedrører. Selskabet har endvidere efter periodens udløb indgået aftale om salg af ejendommen beliggende Gleimstrasse 36, Berlin, der består af 44 lejligheder og 3 erhvervslejemål med et samlet areal på m². Salget effektueres når en række formelle forhold er bragt i orden forventeligt indenfor 4-8 uger. Ejendommen er solgt for ca.3,4 mio. EUR, hvilket medfører en avance på ca. 1,2 mio. EUR i forhold til den bogførte værdi. Salgsprisen svarer til en faktor på ca. 20 på den aktuelle lejeindtægt og ca EUR per m². Ejendommen blev i 2006 købt til ca. 2,1 mio. EUR ekskl. omkostninger. I forbindelse med salget skabes der ca. 1,5 mio. EUR i fri likviditet, som selskabet efter behov agter at benytte i forbindelse med den forestående refinansiering af lån og til reinvesteringer. Den opnåede salgspris vidner om et marked, der fra de seneste års stilstand har udviklet sig meget positivt særligt for ejendomme med attraktive beliggenheder. Salget er det indledende skridt til en mere aktiv strategi i Berlin III A/S. Selskabet vil gennem køb og salg af ejendomme tydeliggøre værdierne i selskabet samtidig med at der genereres overskud og fri likviditet. Den påtænkte rotation af ejendomme vil blive gennemført med fortsat fokus på en stabil og positiv drift. Der har de seneste 2 3 år været større usikkerhed end vanligt knyttet til værdiansættelse af ejendomme generelt og naturligvis også i Berlin III A/S. Bestyrelsen noterer med tilfredshed at den i perioden anvendte værdiansættelse, der afspejler en relativt forsigtig tilgang til værdiansættelse af fast ejendom, har vist sig at kunne resultere i realiserede avancer, hvor ejendomme kan sælges til værdier, der overstiger den bogførte markedsværdi. Dette forhold bekræfter bestyrelsen i, at der indenfor en kortere årrække igen vil kunne forventes positive værdireguleringer på ejendomsporteføljen. Efter periodens udløb har selskabets nuværende administrerende direktør meddelt, at han ønsker at fratræde sin stilling senest 31. juli Søren Krarup har siden tiltrædelsen delt såvel tid som indsats mellem Berlin III A/S og Berlin IV A/S. Bestyrelsen har, efter modtagelsen af denne opsigelse, igangsat en proces, der skal fastlægge den fremtidige ledelse og administration af selskabet. Det forventes, at processen kan være færdiggjort i løbet af 2. kvartal Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 9 af 27

10 Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin er fortsat præget af eftervirkningerne fra de seneste års finans- og kreditkrise, dette påvirker dog primært selve transaktionsmarkedet, hvor der endnu er en vis tilbageholdenhed i omsætningen af større porteføljer at spore. Transaktionsvolumen for udlejningsejendomme i Berlin er dog stigende, om end en del af transaktionerne er tvangsrealisationer, hvilket gør det vanskeligt at bedømme udviklingen i markedsprisen for større porteføljer. Der er i markedet dog bred enighed om, at prisudviklingen for såvel salg af enkelt ejendomme som ejerlejligheder har stabiliseret sig og sågar inden for visse segmenter og geografiske områder har udviklet sig i positiv retning. Den positive trend fra Berlin afspejles generelt i de målinger af investeringsklimaet / forventningerne i branchen for hele Tyskland, som løbende offentliggøres på I modsætning til transaktionsmarkedet har boliglejemarkedet i Berlin vist sig resistent overfor de seneste års økonomiske krise og udvikler sig fortsat i en positiv retning. Den gennemsnitlige udbudsleje pr. m² pr. md. nærmer sig således 7,00 jf. den seneste opgørelse fra Jones Lang Lasalle (Residential City Profile 1. Halbjahr 2010). Det må forventes, at også den gennemsnitlige leje hos eksisterende lejere vil udvikle sig positivt inden for de kommende 6-12 måneder, idet der i juni 2011 udkommer nye retningslinjer for lejefastsættelse (Mietspiegel), som vil danne grundlag for gennemførelse af lejeforhøjelser i bestående lejeforhold. Udviklingen i lejepriserne understøttes af en række demografiske faktorer, samt en tilbageholdenhed med nybyggeri. En af de seneste analyser over udviklingen i større tyske byer (HHWI/Berenberg-Städteranking 2010) placerer således Berlin, blandt de absolutte højdespringere målt på en kombination af økonomisk og demografisk dynamik, uddannelses- og innovationsevne m.v. I analysen sammenfattes konklusioner og trends fra de enkelte underområder til en samlet Ranking, der viser hvorledes de enkelte byer er rustet til fremtiden. Berlin har siden 2008 rykket sig fra en placering som nummer 24 til nummer 8 på denne Ranking. På trods af de fortsatte efterveer af finans- og kreditkrisen er det bestyrelsens vurdering, at ejendomsporteføljen fortsat rummer et potentiale som følge af de gunstige udviklingsperspektiver for Berlin samt et efterslæb i forhold til andre europæiske storbyer. Bestyrelsen forventer således, at både lejen og markedsprisen for ejendommene i porteføljen vil være stigende inden for investeringshorisonten. I øvrigt henvises der til afsnittet i årsrapporten 2009/2010 omkring markedsforholdene. Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 10 af 27

11 KONCERNSTRUKTUR PR. 31. DECEMBER 2010 Berlin III A/S (Danmark) 100% Griffin Flats III Berlin Hamburg GmbH (Tyskland) Griffin Flats III Verwaltungsgesel lschaft mbh 94% 94% 94% 94% 94% GRETA 3. GmbH GRETA 14. GmbH GRETA 24. GmbH GRETA 35. GmbH Griffin Flats Berlin GmbH & Co. KG 6% 3% SAVE GmbH Yvo Grund-stücks 3% (Note 1) GmbH (Note 1) KPI Residential Property 14 Särl (Note 1) Det grå felt i ovenstående figur angiver, hvilke selskaber der indgår i koncernregnskabet. (Note 1) Der er knyttet begrænsede økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder til disse aktier og kommanditanparter, og Griffin Flats III Berlin Hamburg GmbH har en løbende, uigenkaldelig option på køb af aktierne og kommanditanparterne for kr. (6.006 euro). Ejerne af aktierne og kommanditanparterne har hver en begrænset ret pr. år på euro ( kr.) til overskud eller tab. Efter erhvervelsen af ejendomsporteføljen i Berlin er koncernens hovedaktivitet fordelt således på koncernens virksomheder: Griffin Flats III Berlin Hamburg GmbH Selskabet har til formål at være ejer af 94 % af aktiekapitalen i Greta-selskaberne og i kapitalen i Griffin Flats Berlin GmbH & Co. KG, at eje udlejningsejendomme samt være moderselskab i den tyske sambeskatning. Greta 3, 14, 24, 35, Vermögensverwaltungs GmbH og Griffin Flats Berlin GmbH & Co. KG Disse selskaber har til formål at eje og udleje boligejendomme. Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 11 af 27

12 Porteføljens udvikling Porteføljen udvikler sig fortsat stabilt, hvad angår tomgangsprocenter og fluktuation. Der arbejdes målrettet på en stadig optimering af ejendomsmassen, indebærende renoveringer, bedre udnyttelse af eksisterende boliger og løbende vurderinger af, om en konvertering fra erhvervslejemål til boliglejemål vil være lønsomt. Tomgangen målt på antal ledige kvadratmeter var pr. 31. december ,3 % fordelt med 4,2 % på boliger og 5,0 % på erhvervslejemål. Sammenlignet med sidste år er der tale om et fald fra 7,5 % fordelt med 7,3 % på boliger og 8,3 % på erhvervslejemål. UDVIKLINGEN I FLUKTUATIONEN En faldende fluktuation betyder færre ledighedsdage og færre udgifter til løbende istandsættelse, udlejningshonorar m.v. Den gunstige udvikling er fortsat i perioden, hvor den akkumulerede fluktuation er faldet fra 5,3 % til 5,1 %. En øget fluktuation kan dog også være positivt, hvis denne er fremprovokeret som følge af moderniseringer eller lejeforhøjelser. Som følge af at der i løbet af sommeren 2011 udkommer et ny Mietspiegel for Berlin, vil fluktuationen ultimo året forventeligt stige som følge af lejeforhøjelser. Sammenlignet med samme periode sidste år er det totale antal af tomme kvadratmeter faldet til kvm. svarende til et fald på 42,7 procentpoint. Værdien af den aktuelle tomgang udgør på årsbasis EUR 0,8 mio. mod EUR 1,3 mio. sidste år. Nedenfor vises udviklingen i tomgangen gennem de sidste to år. Udvikling i tomgang per kvm seneste 12 måneder Fluktuation Berlin III A/S 10,0% 9,0% 8,0% Bolig 2009 Erhverv 2009 Bolig 2010 Total 2009 Erhverv 2010 Total ,8% 1,6% 1,4% ,0% 1,2% 6,0% 1,0% 5,0% 0,8% 4,0% 3,0% 0,6% 2,0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0,4% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 12 af 27

13 NØGLETAL FOR EJENDOMMENE Nøgletallenes geografiske fordeling vises nedenfor: n Indenfor de enkelte områder i Berlin er e der en betydelig variation i tomgangg og udlejningspriser, hvilket fremgår af nedenståendee figur. Om råde Charlottenburg- Wilmersdorf Friederichshain- Kreuzberg Lichtenberg Mitte Neuenhagen bei Berlin Neukölln Pankow Reinickendorf Spandau Zehlendorf Steglitz Tempelhof-Schöneberg Treptow Köpenick Total Antal Boliger Antal Erhverv Bolig kvm Erhvervs kvm Tomgang - bolig Tomgang - erhverv Udlejningspris per. Kvm bolig - EUR. Udlejningspris per. Kvm erhverv - EUR. 5,8% 0,0% % 9% % 2% 0% 8% % 2% 5% 0% 0% 7% % 5% 0% 0% % 2% 5% 4,2% 38% 4% 24% 5,0% Nedenfor ses de samlede antal kvadratmeter og lejeniveau fordelt på Bezirk (område): Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 131 af 27

14 Forventninger til 2010/2011 Selskabets fokusering på fortsat at udvikle ejendommene og udnytte potentialet i den eksisterende portefølje vil fortsætte i resten af regnskabsperioden, hvorfor selskabet fremadrettet vil fortsætte med renovering og modernisering af porteføljen og dermed effektivisere driften, så ejendommenes værdi og selskabets resultat øges. Selskabet forventer for det indeværende år en lejeindtægt på omkring EUR 14,8 mio. og et resultat før dagsværdiregulering af ejendomme og kursregulering af gæld og andre finansielle instrumenter og skat i niveauet EUR 1,5-2,3 mio. Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 14 af 27

15 Selskabsoplysninger Berlin III A/S Tuborg Boulevard Hellerup Website: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 2006 Regnskabsår: 1. juli juni BESTYRELSE Henrik Frisch - bestyrelsesformand Karsten Rasmussen Kaj Larsen DIREKTION Søren Krarup FINANSKALENDER Periodemeddelelse for 3. kvartal udsendes 19. maj Ordinær generalforsamling afholdes 14. oktober 2011, kl. 13:00, hos Dan-Ejendomme as, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 15 af 27

16 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli til 31. december 2010 for Berlin III A/S. Delårsrapporten, som ikke er revideret eller gennemgået af Koncernens revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskav til delårsrapporter to børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli til 31. december Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og Koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står over for. København, den 25. februar 2011 Direktion Søren Krarup Bestyrelse Henrik Frisch Karsten Rasmussen Kaj Larsen Bestyrelsesformand Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 16 af 27

17 Resultatopgørelse 1. juli 31. december 2010 Halvår Årsregnskab 1. juli - 1. juli - 1. juli dec dec juni 2010 Note teur. teur. teur. Nettoomsætning Driftsomkostninger Salgs- og marketingomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster og dagsværdi regulering Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før dagsværdiregulering og skat Dagsværdiændring på ejendomme Periodens resultat før skat Skat af årets resultat Periodens resultat Årlig Indtjening pr. aktie (EPS) (svarer til udvandet indtjening pr. aktie) 3 0,02-0,05-0,02 Årets resultat tilfalder fuldt ud aktionærer i moderselskabet. Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 17 af 27

18 Totalindkomstopgørelse Halvår Årsregnskab 1. juli - 1. juli - 1. juli dec dec juni 2010 teur. teur. teur. Periodens resultat Overført til resultatopgørelsens finansielle poster Dagsværdiregulering af renteswaps Årets kursregulering Periodens anden indkomst efter skat Totalindkomst for perioden i alt Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 18 af 27

19 Balance pr. 31. december 2010 AKTIVER Halvår Årsregnskab 31. dec dec juni 2010 Note teur. teur. teur. Langfristede aktiver Investeringsejendomme Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender fra udlejning Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 19 af 27

20 PASSIVER Halvår Årsregnskab 31. dec dec juni 2010 Note teur. teur. teur. Egenkapital Aktiekapital Reserve for rentesikring Reserve for dagsværdi af ejendomme Reserve for valutakursregulering Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Udskudt skat Langfristede forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Leverandører Anden gæld Kortfristede forpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Berlin III A/S delårsrapport 2010/2011 Side 20 af 27

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2011

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 90 / 2012 Birkerød, 29. februar 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& www.berlin4.dk& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011.

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.91 / 2012 Aarhus, 28. februar 2012 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 55 / 2010 Hellerup, 30. september 2010 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2010

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2010 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2010 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2009, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 12 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport 2008, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 14 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf. 70 27 17 80 Fax. 70 27 17 90 www.fastejendom.dk

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 1 af 28 Delårsrapport for 1. halvår Resumé Fortsat stigning i omsætning og primært resultat baseret på god underliggende drift Victoria Properties forøgede omsætningen til EUR 8,7 mio. i 1. halvår fra

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7 Nikolaj Plads 6 side 1 af 19 Postboks

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere