Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område."

Transkript

1 T Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. - Bruttokatalog over forenklingsforslag på området for udsatte børn til brug for konference den 27. marts marts 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved

2 TUA.UT TUDokumentation TUB.UT TUStyring TUC.UT TUYdelserUT TUD.UT TUSagsbehandling TU1.UT TUOmfattende TU2.UT TUManglende TU3.UT TUTidskrævende TU4.UT TUIndberetninger TU5.UT TUFejlmeldinger TU6.UT TUModstridende TU7.UT TUDobbeltarbejde TU8.UT TUtilfredsstillende TU9.UT TUOmfattende... Indholdsfortegnelse TU1. IntroduktionUT... 4 TU1.1. Fremgangsmåde og metodeut... 4 TU1.2. Projektets afgrænsning og ramme for forenklingsforslageneut... 5 TU2. Bruttokatalog over forenklingsforslagut... 7 og itut 7 TUA.1UT TUIndberetningerUT... 7 arbejde med indberetningerut... 7 opmærksomhed på tidsforbrug i forbindelse med indberetningerut... 9 indberetninger til Ankestyrelsen i forbindelse med anbringelserut omkring foranstaltninger foretages manuelt på grund af manglende it-understøttelseut ved indberetninger til AnkestyrelsenUT lovgivning omkring indberetninger fra sikrede døgninstitutionerut i forbindelse med indberetninger om magtanvendelse i regionale tilbudut TUA.2UT TUTilbudsportalenUT søgemuligheder på TilbudsportalenUT opdateringer af TilbudsportalenUT TUA.3UT TUDataudveksling og it-systemerut TU10.UT TUMangel på muligheder for udveksling af oplysninger på tværs af sektorerut TU11.UT TUMangel på central indførelse af it-systemer på børneområdetut TU12.UT TUDobbeltregistreringer og stort tidsforbrug som følge af mangel på ensartethed mellem it-systemer på det sociale områdeut TU13.UT TUTidskrævende opfølgning på tilskud i forbindelse med anbringelse i andre kommunerut og udviklingut TUB.1UT TUPuljer, faglig udvikling og samarbejdeut TU14.UT TUOmlægning af puljer til lokal udviklingspulje eller metodeudviklingut TU15.UT TUMangel på koordineret vidensopbygningut TU16.UT TUSvært at give borgerne én indgang til kommunen på grund af manglende integration af metoderut TU17.UT TUDobbeltarbejde med udarbejdelse af børnepolitik og standarderut TUC.1UT TUHandleplanerUT TU18.UT TUOpdeling af mål og delmål i handleplaner forekommer overflødigut TU19.UT TUFor kort frist til første opfølgning på handleplanerut TU20.UT TUÅrlige samtykkeerklæringer gives i forbindelse med revision af handleplanut TU21.UT TUKrav om selvstændige handleplaner i alle sagerut TUC.2UT TUØvrigeUT TU22.UT TUVanskeligt at bevilge enkeltydelserut og metoderut TUD.1UT TUForanstaltningerUT Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 2 af 62

3 TUE.UT TUSnitflader TU23.UT TUSvært at vurdere økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltningerut TU24.UT TUklare regler omkring beregning af forældres økonomi til brug for forældrebetalingut TU25.UT TUForskellige frister for opfølgning på hhv. overvåget samvær og tvangsanbringelseut TU26.UT TURegler omkring samvær kan nødvendiggøre tvangsfjernelse ved undersøgelse, servicelovens 51 og 71, stk. 3, jf. 75UT TU27.UT TUVed anmeldelse af vold skal beslutning om videre forløb tages på det sted, hvor barnet befinder sigut TU28.UT TUOmfattende krav til inddragelse af barnetut TU29.UT TUklarhed om kompetencen til at afslutte afsoning af dom på sikrede afdelingerut TU30.UT TUBehov for samlet beskrivelse af kontaktperson og personlig rådgiver i lovenut TUD.2UT TU 50-undersøgelserUT TU31.UT TUOmfattende socialfaglige undersøgelser for mindre foranstaltningerut TU32.UT TUFor fastlagte rammer for 50 undersøgelserut TU33.UT TUatisk tidsfrist for 50 undersøgelserut TU34.UT TUOmfattende 50-undersøgelse for at kunne iværksætte akut hjælput TU35.UT TU 50-undersøgelser for omfattende, særligt for handicappede børnut TU36.UT TUManglende mulighed for at lave undersøgelse på børneflok frem for enkelt barnut TUD.3UT TUØvrigeUT TU37.UT TUsikkerhed om indhold og udmøntning af reglerne omkring tilsynut TU38.UT TUReglerne om netværksplejefamilier er ikke brugbareut TU39.UT TUReglerne om forældrepålæg benyttes ikke pga. stort administrativt arbejdeut TU40.UT TUSamme familie kan have forskellige sagsbehandlere i forskellige kommunerut TU41.UT TUInddragelse af begge forældre ved delt forældremyndighed mindsker muligheder for handlingut TU42.UT TUStort arbejde med ansøgninger om efterskoleophold fra familier, der åbenlyst ikke er berettigetut og lovgivningut TUE.1UT TUSnitflader til sundhedsområdet og handicapområdetut TU43.UT TUklare regler for tildeling af ydelser til udsatte børn og handicappede børnut TU44.UT TUVanskelige snitflader omkring børn med handicappede forældreut TU45.UT TUlogisk kompetencefordeling i snitfladen mellem lov om social service og sundhedslovenut TUE.2UT TUSnitflader til skoleområdetut TU46.UT TUklar opfattelse af regler omkring videregivelse af oplysninger internt i kommunen mellem skole og det sociale områdeut TU47.UT TUBevilling af efterskoleophold skaber uklarhed om samarbejdet mellem flere interessenterut TU48.UT TUSkoleområdets særstatus vanskeliggør tværfagligt samarbejdeut TUE.3UT TUSnitflader og lovgivningut TU49.UT TUMangel på interministeriel koordination af lovgivningut TU50.UT TUMangel på cost-benefit-analyser i forbindelse med indførelse af ny lovgivningut TU51.UT TURevisionens fortolkning af serviceloven medfører yderligere administration på visse områderut TU52.UT TUKonstant forandring af love medfører forvirringut TU53.UT TULove og vejledninger bør skrives i fuld tekstut TU54.UT TURegler om oprettelse af tværfaglig gruppe tager ikke højde for sammenhængende børnepolitikut Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 3 af 62

4 1. Introduktion Velfærdsministeriet har igangsat et projekt rettet mod regelforenkling og afbureaukratisering på det sociale område. Formålet med projektet er at udarbejde en prioriteret liste med forslag til, hvor der kan afbureaukratiseres og regelforenkles inden for serviceloven og den tilknyttede lovgivning. Der fokuseres på tre serviceområder, nemlig ældreområdet, handicapområdet samt området for udsatte børn. Der er i projektet nedsat en styregruppe bestående af Finansministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Velfærdsministeriet og KL. I det følgende præsenteres et første udkast til et bruttokatalog over forenklingsforslag til at gøre opgaveløsningen mere smidig og effektiv for medarbejdere på det sociale område. Bruttokataloget er resultatet af en bred undersøgelse af barrierer for effektiv opgaveløsning i den kommunale myndighed samt kommunale og private serviceleverandører. Ligeledes er regionernes opgaveløsning blevet inddraget og udvalgte organisationer er blevet hørt. Formålet med bruttokataloget er at skabe et bredt overblik over forslag til forenkling og afbureaukratisering. I bruttokataloget indgår således samtlige forslag, der er indsamlet i forløbet indtil nu. Der er ikke foretaget en udvælgelse eller frasortering af forslag, udover at enslydende eller lignende forslag er skrevet sammen. I det følgende beskrives indledningsvis den fremgangsmåde, der er anvendt i undersøgelsen af behov for regelforenkling samt projektets afgrænsning Fremgangsmåde og metode Scanningen af barrierer for effektiv opgaveløsning er primært gennemført via interview med ledere og fokusgruppeinterview med mellemledere og medarbejdere i 7 udvalgte kommuner. Følgende kommuner deltager i projektet: Faaborg-Midtfyn Kommune Herning Kommune Høje Taastrup Kommune Jammerbugt Kommune Københavns Kommune Næstved Kommune Århus Kommune Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 4 af 62

5 Efter den første brede undersøgelse af barrierer, er forslagene efterfølgende blevet kvalificeret på tre valideringsworkshops med deltagelse af de syv projektkommuner. Der er endvidere gennemført interviews med to regioner, de største medarbejder- og cheforganisationer samt en række interesseorganisationer på området. Formålet hermed er at give disse organisationer mulighed for også at stille konkrete forslag til regelforenkling. Bruttokataloget udspringer dermed af input fra de medvirkende kommuner, organisationer og regioner, og beskriver deres forslag til forenkling af Serviceloven og den tilknyttede lovgivning for at sikre en effektiv opgaveløsning på det sociale område. Dette udkast til bruttokatalog er udarbejdet med henblik på drøftelse, kvalificering og udbygning på de nationale konferencer. For hvert forslag til regelforenkling beskrives først de oplevede problemstillinger og dernæst kommunernes løsningsforslag i form af konkrete forenklingsforslag. Efterfølgende beskrives kommunernes vurdering af, hvad det vil kræve af kommunerne at implementere det enkelte forslag, samt hvilken effekt gennemførsel af forslaget vil have Projektets afgrænsning og ramme for forenklingsforslagene Scanningen af barrierer for en effektiv opgaveløsning er gennemført med et meget bredt fokus. Scanningen har dog været afgrænset af en række grundvilkår som illustreret i følgende figur: Rettigheder og pligter (fx frit valg) Regelforenkling og afbureaukratisering Retssikkerhed Bevillingsregler Retssikkerhed. Borgeres retssikkerhed skal til enhver tid sikres. Dette stiller f.eks. krav til sagsbehandlingen, rådgivning af borgeren og sikring af klageadgang m.v. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 5 af 62

6 Ret og pligt. De rettigheder og pligter, som borgeren er sikret i loven skal overholdes, herunder adgang til frit valg eller krav på specifikke ydelser. Bevillingsregler. Regler vedr. bl.a. bevilling og regnskabsaflæggelse i forbindelse med anvendelse af offentlige midler skal overholdes. Scanningen har således identificeret forenklingsforslag, der kan medvirke til at forbedre tilrettelæggelsen af en effektiv indsats indenfor denne ramme. Rammen har ikke udelukket forenklingsforslag, der indebærer ændring af lovgivning, bekendtgørelser m.v., for så vidt forslagene vedrører administrative lettelser og afbureaukratisering i øvrigt. Tværtimod har lovgivningsområdet været et af kerneområderne i scanningen. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 6 af 62

7 A. Dokumentation og it A.1 Indberetninger 1. Omfattende arbejde med indberetninger 2. Bruttokatalog over forenklingsforslag Indberetninger til diverse myndigheder er tidskrævende. Der indberettes regelmæssigt til Ankestyrelsen, Danmarks Statistik, det centrale informations- og analysesystem (CIAS), Servicestyrelsen (Tilbudsportalen) og SFI. I forbindelse med flere af indberetningerne er det i en vis udstrækning de samme informationer, der indberettes. Dertil kommer diverse ad hoc-spørgeskemaer og -undersøgelser fra Velfærdsministeriet og styrelser. Det forekommer ofte, at der anvendes forskellige begreber/definitioner for data i de forskellige indrapporteringskrav, hvilket medfører, at optællinger m.v. ikke kan genbruges. Særligt indberetning til CIAS er omfattende, idet der er tale om et skema på 29 sider, som det tager en medarbejder en hel arbejdsdag at udfylde. Tilsvarende indeholder indberetning om anbringelser til Ankestyrelsen cirka 130 felter. Ofte er datakvaliteten lav, da sagsbehandlerne har fokus på at afkrydse nødvendige rubrikker (eksempelvis omkring udarbejdelse af handleplaner) for at kunne indlevere data og dermed undgå anmærkninger. Ofte er arbejdet med indberetninger fra kommunen spredt ud over forskellige faggrupper og personer, hvilket desuden gør det vanskeligt at genbruge indberetninger og opgørelser, fordi ingen i kommunerne har det fulde overblik over, hvilke oplysninger der indrapporteres. Der bør være en overordnet strategi for og koordination af indrapporteringskrav og undersøgelser, så kommunerne kun skal indrapportere nødvendige, målrettede data. Ministeriet bør i samarbejde med kommunerne og de øvrige instanser fastslå, hvad der er helt nødvendig information, og hvad der blot er rart for instanserne at vide. Koordinationen på området vil sikre, at der er ensartede definitioner på tværs af indrapporteringsportaler og spørgeskemaer m.v., ligesom det sikres, at eksisterende stamdata bliver genbrugt. Samtidig kan dialog omkring indrapporteringerne, hvor kommunerne inddrages, bidrage til at sætte større fokus på måling af resultater frem for det nuværende fokus på formkrav og processer i den kommunale opgaveudførelse. Indberetningerne bør kunne foretages gennem et samlet system til registrering af data, hvorfra de relevante instanser kan indhente information. Særligt arbejdet med indberetninger til Ankestyrelsen og CIAS, der anses for meget tidskrævende, kan mindskes på denne måde. Eventuelt kan Ankestyrelsen supplere med stikprøver i kommunerne for at sikre, at processerne omkring sagsbehandling og opgaveudførelse lever op til lovens krav. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 7 af 62

8 U Koordination af indberetningskrav. Kommunernes registrering af data og koordination af indberetninger. Mindre tidsforbrug i forbindelse med overlappende indberetninger. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 8 af 62

9 2. Manglende opmærksomhed på tidsforbrug i forbindelse med indberetninger Når Velfærdsministeriet, Ankestyrelsen eller andre instanser indfører nye krav om registrering og indberetning fra kommunerne, tages der ikke i tilstrækkeligt omfang hensyn til, at indberetningerne er tidskrævende for kommunerne. De instanser, der kræver indberetninger, skal ved indførelse af nye dokumentationskrav angive, hvor mange timer det forventes, at en kommune skal bruge på indrapporteringen. Kommunerne forventer, at det vil føre til overvejelser omkring nytten af data i forhold til de ressourcer, det kræver for kommunerne at generere dem. Eventuelt kunne der indføres en konkret konsekvensvurdering af omkostninger forbundet med for eksempel at foretage indberetninger eller ændringer af rutiner som følge af nye indberetningsformer, som er kendt fra ældreområdet som VAKKS-analyser. Flere kommuner har haft gavn af at samle ansvaret for indberetninger hos én person, der har samlet overblik over tidsforbrug i forbindelse med indberetninger. Samtidig fungerer personen med råd og vejledning i forhold til indberetningerne. Opgørelse af forventet tidsforbrug. Kommunerne kan lette arbejdet ved at udnævne fagpersoner med primært ansvar for indberetninger. Mindre tidsforbrug i forbindelse med indberetninger. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 9 af 62

10 3. Tidskrævende indberetninger til Ankestyrelsen i forbindelse med anbringelser Kommunerne finder det tidskrævende at indberette ændringer i forbindelse med opfølgning på handleplaner, nyanbringelser, forskellige ændringer i anbringelser m.v. til Ankestyrelsen. På nuværende tidspunkt skal der udfyldes et 30 sider langt skema, hvilket er krævende, fordi det kan være sager, som sagsbehandleren ikke kender i dybden på forhånd. Et af problemerne ved skemaet er, at der skal indberettes kvalitative data omkring årsager m.v., hvilket kræver, at det er sagsbehandlerne, der indberetter, frem for administrativt personale. Velfærdsministeriet bør gå i dialog med kommunerne om, hvad der er rimelige parametre at indberette på. Spørgsmål omkring datoer for, hvornår der sidst har været afholdt samtale med barnet, hvorvidt der er fulgt op på handleplaner m.v., bør minimeres, så der fokuseres på parametre, der er fornuftige i forhold til beregning af statistik på området. Eksempler på sådanne parametre kunne være antal anbringelser, årsag til anbringelser, typer anbringelser (handicap, omsorgssvigt m.v.), varighed og barnets alder. Hvis der indføres mulighed for at dispensere fra de indholdsmæssige krav til undersøgelserne, så oplysninger om ændringer bliver mere målrettede, og eventuelt relaterede it-systemer, hvorfra oplysningerne automatisk kan trækkes eller videresendes, vil det medføre en ressourcebesparelse i kommunerne. Ændring af lovgivning omkring indberetninger til Ankestyrelsen. Udvikling af it-systemer med mulighed for automatisk indberetning. Mindre tidsforbrug ved indberetning på færre parametre eller ved automatisk indberetning. Mere valide data. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 10 af 62

11 4. Indberetninger omkring foranstaltninger foretages manuelt på grund af manglende it-understøttelse Iværksættelse af foranstaltninger efter servicelovens 52 skal indberettes, men registreres ikke altid på en måde, så der ved hjælp af it-systemer kan trækkes de nødvendige data. Derfor er man nødt til at foretage en manuel gennemgang af sagerne for at kunne lave indberetninger til eksempelvis statens overvågningsstatistik, Ankestyrelsen og Børne- og Ungerådgivningscentret. Velfærdsministeriet kunne med fordel indføre fælles standarder for it-systemer, så kommunerne er sikret, at de data, der skal indberettes, kan trækkes automatisk. Udarbejdelse af fælles standarder for it-systemerne. Kommunale beslutninger om investering i it-systemer. Mindre tidsforbrug som følge af færre manuelle gennemgange af sager i forbindelse med indberetninger. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 11 af 62

12 5. Fejlmeldinger ved indberetninger til Ankestyrelsen Når sagsbehandlerne har indberettet anbringelser til Ankestyrelsen, får kommunen efterfølgende tilsendt lister over fejlmeldinger. Der er mange fejlmeldinger, og en stor del af dem handler ikke om indholdet i indberetningerne, men går på formkrav som eksempelvis, at et navn ikke er blevet skrevet med stort begyndelsesbogstav. På grund af fejlmeldingerne skal sagsbehandlerne gennemgå indberetningerne igen. Indberetningssystemet bør indeholde en løbende validering af, hvorvidt formkrav (typografi m.v.) til indberetningerne er opfyldt, så indberetningen ikke kan afsluttes, hvis kravene ikke er opfyldt. It-udvikling af Ankestyrelsens indberetningsportal. Mindre tidsforbrug i forbindelse med retning af fejl i indberetninger. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 12 af 62

13 6. Modstridende lovgivning omkring indberetninger fra sikrede døgninstitutioner Ifølge bekendtgørelsen om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, 5, stk. 4 betragtes aflåsning af værelser om natten i sikrede afdelinger ikke som isolation. Dette er dog i modstrid med bekendtgørelsens 26, hvor det fremgår, at aflåsning af værelser om natten på sikrede afdelinger skal indberettes. Der bør skabes intern sammenhæng mellem paragrafferne i vejledningen. Ændring af bekendtgørelsen om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, således at der er overensstemmelse mellem bekendtgørelsens paragraffer. Klarhed omkring forholdet mellem isolation og indberetninger vil sikre, at der ikke er tvivl om reglerne, samt at der kun foretages de påkrævede indberetninger. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 13 af 62

14 7. Dobbeltarbejde i forbindelse med indberetninger om magtanvendelse i regionale tilbud Når et regionalt tilbud udøver magtanvendelse, skal et indberetningsskema sendes til opholdskommunen jævnfør bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge 26, stk. 4. Indberetningen skal derefter foretages igen (jf. 26, stk. 5) ved udgangen af den pågældende måned, hvor lederen af tilbuddet skal sende indberetningen samt kommentarer til kommunalbestyrelsen. Bekendtgørelsen om magtanvendelse over for børn og unge 26 bør ændres, så lederen af tilbuddet ikke skal indsende samme indberetning til kommunen to gange. Kommunerne anser dog den dobbelte indberetning som nødvendig, idet magtanvendelse bør følges op af en overvejelse om, hvordan lignende situationer kan undgås i fremtiden, hvilket kommentaren til kommunalbestyrelsen bidrager til. Samtidig foretages den første indberetning ofte elektronisk, hvilket mindsker den administrative opgave, der er forbundet med dette. Ændring af regler omkring indberetning af magtanvendelse. Mindre dobbeltarbejde ved indberetning af magtanvendelse. Mindre information til kommunerne omkring magtanvendelse. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 14 af 62

15 A.2 Tilbudsportalen 8. Utilfredsstillende søgemuligheder på Tilbudsportalen Søgefunktionen på Tilbudsportalen fungerer ikke tilfredsstillende. Når sagsbehandlerne skal finde frem til et tilbud og søger på mere end ét kriterium ad gangen, kan søgemaskinen ikke finde nogen tilbud. Samtidig mangler portalen oplysninger omkring eventuelt ledige pladser i de forskellige tilbud, og sagsbehandlerne har svært ved at se, hvilke kriterier der ligger til grund for søgeresultatet. Det er dog ikke alle kommuner, der finder Tilbudsportalens søgefunktioner utilfredsstillende. Søgefunktionen på Tilbudsportalen bør forbedres, og det bør være et krav, at oplysninger om ledige pladser fremgår af portalen. Det vil samtidig være en fordel, hvis det fremgår af søgningen, hvilke kriterier der ligger til grund for resultaterne. Nogle kommuner fremhæver dog, at der på Tilbudsportalen kan vælges en række søgekriterier og kombinationer af kriterier afhængig af, hvad der relevant for den enkelte sagsbehandler. It-mæssig udvikling af Tilbudsportalen. Udbredelse af kendskab til Tilbudsportalens funktioner blandt sagsbehandlerne. Mindre tidsforbrug i forbindelse med søgning på Tilbudsportalen. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 15 af 62

16 9. Omfattende opdateringer af Tilbudsportalen Der er et stort arbejde forbundet med opdatering af Tilbudsportalen for både offentlige og private leverandører. En del af oplysningerne på Tilbudsportalen vedligeholdes både på portalen og lokalt på egen hjemmeside, hvilket opleves som tungt. Der er en meget fast skabelon for beskrivelsen af forskellige tilbud, hvilket betyder en meget lille frihed til at beskrive et tilbud. Kravene i 7 i Bekendtgørelse om Tilbudsportalen bør mindskes, så kun overordnede faktuelle oplysninger om tilbuddene ligger på Tilbudsportalen. Det gælder oplysninger om målgrupper (herunder alder, køn, diagnoser), pris, ledige pladser, intern skole, godkendelse til domsanbragte samt maksimal normering. Til gengæld kan der stilles krav om en lokal hjemmeside for alle former for tilbud. Tilbudsportalen skal dermed bidrage til at give overblik over forskellige tilbud, hvorefter et link til relevante hjemmesider sikrer, at borgere, sagsbehandlere m.v. kan få nærmere oplysninger om det enkelte tilbud (værdigrundlag, billeder m.v.). Det vil stille kommunerne og de private leverandører friere i forhold til den form, der benyttes ved beskrivelse af en institution, og mindske dobbeltarbejdet med både at holde egne hjemmesider og portalen opdateret. Lovkrav om hjemmesider for alle tilbud. Dog vil et sådan lovkrav også kræve ressourcer til udarbejdelse af hjemmesider. Hjemmesider vil skulle udarbejdes for tilbud, hvor dette ikke findes i dag. Mindre tidsforbrug i forbindelse med indberetninger på Tilbudsportalen. Flere relevante oplysninger om tilbud på hjemmesider, hvilket vil være tidsbesparende i sagsbehandlingen Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 16 af 62

17 A.3 Dataudveksling og it-systemer 10. Mangel på muligheder for udveksling af oplysninger på tværs af sektorer På grund af manglende kommunikationsmuligheder er kommuner, praktiserende læger, hospitaler m.v. ikke klar over, hvad de øvrige parter foretager sig i sager vedrørende udsatte børn. Dette fører til, at der i nogle tilfælde kører parallelle behandlingsspor for barnet, fordi parterne ikke har let adgang til at kommunikere og koordinere behandlingen. Det er endvidere oplevelsen i nogle kommuner, at tværfagligt samarbejde om barnet i et vist omfang vanskeliggøres af regler om tavshedspligt. Andre kommuner mener, at den nuværende opdeling mellem faggrupper er vigtig, idet den bidrager til at holde forskellige elementer i et sagsforløb adskilt. Oprettelse af standarder for kommunikation, eventuelt faciliteret af fælles it-systemer, hvor parterne kan få overblik over den samlede indsats i forhold til barnet. Kommunerne kan selv arbejde med oprettelse af netværks- og samarbejdsmøder, hvor forskellige faggrupper, der har kontakt til barnet, afholder regelmæssige møder. Samtidig kan kommunerne arbejde med at udvide kendskabet til underretningspligten (servicelovens 153) blandt læger m.v. Udvikling af fælles it-systemer. Samarbejde mellem faggrupper. Udbredelse af kendskab til underretningspligt. Lettere sagsbehandling, idet der lettere vil kunne iværksættes en helhedsindsats i forhold til barnet. Risiko for uenighed om sagens forløb mellem faggrupper. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 17 af 62

18 11. Mangel på central indførelse af it-systemer på børneområdet Der mangler beslutninger fra centralt hold om, hvilke centrale metoder og it-systemer kommunerne bør benytte til sagsbehandling og registrering af data på børneområdet. På nuværende tidspunkt når viden om metoder, der har vist sig effektive i forbindelse med forsøgsordninger, sjældent ud i alle kommuner, og priserne på effektive it-systemer forbliver høje, fordi der er så få købere. Eksempelvis burde ICS (Integrated Children's System) og DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) indføres i alle landets kommuner. Med it-systemer med fælles definitioner af faglige begreber til at understøtte sagsbehandlingen vil mange indrapporteringskrav kunne indfries ved udtræk fra systemerne. Metoder og it-systemer, der i forbindelse med projekter er blevet afprøvet med succes i et udvalg af kommuner, bør indføres på nationalt plan, således at ny viden om effektive metoder videregives, og prisen på it-systemer bliver lavere for den enkelte kommune, når alle landets kommuner investerer samlet. Med hensyn til it-systemer bør Velfærdsministeriet spille en aktiv rolle i kravspecifikation til udbydere og udbredelse af fælles definitioner, ligesom ministeriet bør være villig til at investere i systemerne, da investering i systemerne for kommunerne enkeltvis er for risikofyldt. Investering i it-systemer, der er blevet afprøvet med succes. Systematisk udbredelse af undersøgelsesresultater. Kommunale valg af it-systemer. Udbredelse af effektive metoder vil sikre brug af de mest effektive metoder i sagsbehandlingen Investering i bedre og mere ensartede it-systemer. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 18 af 62

19 12. Dobbeltregistreringer og stort tidsforbrug som følge af mangel på ensartethed mellem it-systemer på det sociale område Der forekommer dobbeltregistreringer og uhensigtsmæssige arbejdsgange som følge af overlap mellem it-systemerne på det sociale område, herunder ESDH-system, sagsstyringssystemer og fagsystemer (eksempelvis omsorgsystemer). Således registrerer sagsbehandlere manuelt en mængde af de samme data i de forskellige systemer, og der er begrænsede muligheder for udveksling af data. Yderligere understøtter systemerne ikke effektive arbejdsgange, så sagsbehandlerne oplever at digitalisering medfører mindre tid til egentlig sagsbehandling og borgerkontakt. Kommunerne bør sikre, at relevante snitflader udvikles af leverandører af it-systemer, ligesom kommunerne bør indgå en dialog med it-leverandører om at tilpasse systemer, så de understøtter hensigtsmæssige arbejdsgange, så registreringer ikke i sig selv tager væsentlig tid. Velfærdsministeriet kan medvirke til at sikre mulighed for udveksling af relevante data inden for de enkelte fagområder og på tværs af sektorer ved vedtagelse af standarder for dataudveksling og fælles begreber eller ved certificering af it-systemer. Kommunerne kan stille krav til it-leverandører om udvikling af relevante snitflader Mindre tidsforbrug som følge af færre dobbeltregistreringer Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 19 af 62

20 13. Tidskrævende opfølgning på tilskud i forbindelse med anbringelse i andre kommuner Som en del af bloktilskuddet modtager kommunerne et årligt tilskud pr. barn i kommunen. Når et barn anbringes i en anden kommune og får folkeregisteradresse her, skal betalingskommunen foretage en manuel advisering af registeroplysninger (folkeregistret) for at sikre, at det ikke er anbringelseskommunen, der får det årlige tilskud. Der foregår hvert år et stort kontrolarbejde i kommunerne, fordi KMD ikke automatisk kan overføre oplysninger. *Nogle kommuner har beregnet tilskuddet til at være omkring kr. årligt pr. barn Adviseringen til folkeregistret skal foregå automatisk, så kommunerne er sikre på, at tilskuddet går til den rigtige kommune. Dermed vil kommunerne spare de ressourcer, der på nuværende tidspunkt bruges på at sikre, at der er blevet indberettet korrekt. Kommunerne skal stille krav om mulighed for automatisk advisering ved indkøb af it-systemer. Mindre tidsforbrug, idet den manuelle advisering vil kunne undgås. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 20 af 62

21 B. Styring og udvikling B.1 Puljer, faglig udvikling og samarbejde 14. Omlægning af puljer til lokal udviklingspulje eller metodeudvikling Administrationen omkring ansøgninger om puljemidler vurderes af flere kommuner at være overvældende. Form og indholdskrav til ansøgninger og den efterfølgende dokumentation og evaluering af brugen af midler afholder nogle kommuner fra at søge midlerne. Forslag 1: Kommunerne tildeles i stedet en lokal udviklingspulje, som kan prioriteres efter egne ønsker. Forslag 2: Puljerne bruges som midler til metodeudvikling, således at der bliver udviklet og afprøvet forskellige metoder, som kommunerne så kan lade sig inspirere af. Forslag 3: Der indføres en prækvalifikation i forhold til puljerne, hvor kommunerne kun skriver en meget kort (1 A4-side) projektbeskrivelse. Så vil kommunerne opleve deres ressourcer anvendt mere målrettet end i dag, og det vil opleves som mindre ressourcespild end at have skrevet ansøgninger til puljer, som de efterfølgende ikke får del i. Ændring af praksis omkring puljer. Mindre tidsforbrug i forbindelse med ansøgning om puljemidler. Mere sammenhængende projekter i kommunerne. Kommunale projekter, der i højere grad er præget af kommunernes egne ønsker til udvikling. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 21 af 62

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område.

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. T Kommunaludvalget (2. samling) KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. - Bruttokatalog over forenklingsforslag på området for udsatte børn til

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område.

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. - Bruttokatalog over forenklingsforslag på ældreområdet på baggrund af konference den 4. april 2008 11. april 2008 Copyright Deloitte Business

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Familierådgivningen Kolding Kommune Emne: Procedure for daglig visitation Visitationsenheden og den daglige visitation skal udover

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Opdateret 15. januar 2015 Anbringelsesstatistik Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Hvornår skal der registreres i skema 1? Kommunen skal indberette et statistikskema med grundoplysninger

Læs mere

Standarder for sagsbehandling

Standarder for sagsbehandling Standarder for sagsbehandling Frederikshavn Kommune Gældende fra 1. januar 2007 Standarder for sagsbehandlingen i Frederikshavn kommune Anbringelsesreformen stiller krav om udarbejdelse af standarder for

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. 1(1 Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Svar på høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen

Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen Herunder findes en vejledning til de elementer, der kan indgå i udarbejdelsen af retningslinjer for sagsbehandlingen. 1. Indhold i retningslinjer

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Målingen af administrative opgaver i plejeboliger viser, at den største gruppe ansatte social- og sundhedshjælpere bruger 71 pct. af deres tid på direkte brugerrettede

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform)

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indenrigs- og Socialministeriet boern@ism.dk Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indledning LOS

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i Indhold INDLEDNING... 1 MÅLGRUPPEN OG VISITERINGEN AF SAGER TIL DET SÆRLIGE SPOR... 2 KOMPETENCER OG SAGSOPLYSNING... 2 Et fælles mål barnets bedste... 2 Opsummering af en del af statsforvaltningens kompetencer...

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge. Workshop 7

Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge. Workshop 7 Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge Workshop 7 2 Ankestyrelsens tre hovedopgaver At træffe afgørelse i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder, der spænder bredt over

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning.

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning. Undervisernoter: Læring gennem registrering og indberetning Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del 1: Baggrund

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

anette holm tlf

anette holm tlf 0% 1% 100% 1 af 67. Skabelon for Børn- og ungeområde (Alle -henvisninger er til Serviceloven, Lovbekendtgørelse nr 1117 af 26/09/2007): Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område.

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. - Bruttokatalog over forenklingsforslag på handicapområdet på baggrund af konference den 3. april 2008 11. april 2008 Copyright Deloitte Business

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsyn Uanmeldt tilsyn 5. december 2014 Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Nøgletalskatalog. Grundkatalog og vejledningsmateriale. Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september 2016

Nøgletalskatalog. Grundkatalog og vejledningsmateriale. Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september 2016 Nøgletalskatalog Grundkatalog og vejledningsmateriale Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september Referencekommunenetværket Forebyggelsespakken, Tidlig Indsats Livslang Effekt 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere