Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område."

Transkript

1 T Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. - Bruttokatalog over forenklingsforslag på området for udsatte børn til brug for konference den 27. marts marts 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved

2 TUA.UT TUDokumentation TUB.UT TUStyring TUC.UT TUYdelserUT TUD.UT TUSagsbehandling TU1.UT TUOmfattende TU2.UT TUManglende TU3.UT TUTidskrævende TU4.UT TUIndberetninger TU5.UT TUFejlmeldinger TU6.UT TUModstridende TU7.UT TUDobbeltarbejde TU8.UT TUtilfredsstillende TU9.UT TUOmfattende... Indholdsfortegnelse TU1. IntroduktionUT... 4 TU1.1. Fremgangsmåde og metodeut... 4 TU1.2. Projektets afgrænsning og ramme for forenklingsforslageneut... 5 TU2. Bruttokatalog over forenklingsforslagut... 7 og itut 7 TUA.1UT TUIndberetningerUT... 7 arbejde med indberetningerut... 7 opmærksomhed på tidsforbrug i forbindelse med indberetningerut... 9 indberetninger til Ankestyrelsen i forbindelse med anbringelserut omkring foranstaltninger foretages manuelt på grund af manglende it-understøttelseut ved indberetninger til AnkestyrelsenUT lovgivning omkring indberetninger fra sikrede døgninstitutionerut i forbindelse med indberetninger om magtanvendelse i regionale tilbudut TUA.2UT TUTilbudsportalenUT søgemuligheder på TilbudsportalenUT opdateringer af TilbudsportalenUT TUA.3UT TUDataudveksling og it-systemerut TU10.UT TUMangel på muligheder for udveksling af oplysninger på tværs af sektorerut TU11.UT TUMangel på central indførelse af it-systemer på børneområdetut TU12.UT TUDobbeltregistreringer og stort tidsforbrug som følge af mangel på ensartethed mellem it-systemer på det sociale områdeut TU13.UT TUTidskrævende opfølgning på tilskud i forbindelse med anbringelse i andre kommunerut og udviklingut TUB.1UT TUPuljer, faglig udvikling og samarbejdeut TU14.UT TUOmlægning af puljer til lokal udviklingspulje eller metodeudviklingut TU15.UT TUMangel på koordineret vidensopbygningut TU16.UT TUSvært at give borgerne én indgang til kommunen på grund af manglende integration af metoderut TU17.UT TUDobbeltarbejde med udarbejdelse af børnepolitik og standarderut TUC.1UT TUHandleplanerUT TU18.UT TUOpdeling af mål og delmål i handleplaner forekommer overflødigut TU19.UT TUFor kort frist til første opfølgning på handleplanerut TU20.UT TUÅrlige samtykkeerklæringer gives i forbindelse med revision af handleplanut TU21.UT TUKrav om selvstændige handleplaner i alle sagerut TUC.2UT TUØvrigeUT TU22.UT TUVanskeligt at bevilge enkeltydelserut og metoderut TUD.1UT TUForanstaltningerUT Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 2 af 62

3 TUE.UT TUSnitflader TU23.UT TUSvært at vurdere økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltningerut TU24.UT TUklare regler omkring beregning af forældres økonomi til brug for forældrebetalingut TU25.UT TUForskellige frister for opfølgning på hhv. overvåget samvær og tvangsanbringelseut TU26.UT TURegler omkring samvær kan nødvendiggøre tvangsfjernelse ved undersøgelse, servicelovens 51 og 71, stk. 3, jf. 75UT TU27.UT TUVed anmeldelse af vold skal beslutning om videre forløb tages på det sted, hvor barnet befinder sigut TU28.UT TUOmfattende krav til inddragelse af barnetut TU29.UT TUklarhed om kompetencen til at afslutte afsoning af dom på sikrede afdelingerut TU30.UT TUBehov for samlet beskrivelse af kontaktperson og personlig rådgiver i lovenut TUD.2UT TU 50-undersøgelserUT TU31.UT TUOmfattende socialfaglige undersøgelser for mindre foranstaltningerut TU32.UT TUFor fastlagte rammer for 50 undersøgelserut TU33.UT TUatisk tidsfrist for 50 undersøgelserut TU34.UT TUOmfattende 50-undersøgelse for at kunne iværksætte akut hjælput TU35.UT TU 50-undersøgelser for omfattende, særligt for handicappede børnut TU36.UT TUManglende mulighed for at lave undersøgelse på børneflok frem for enkelt barnut TUD.3UT TUØvrigeUT TU37.UT TUsikkerhed om indhold og udmøntning af reglerne omkring tilsynut TU38.UT TUReglerne om netværksplejefamilier er ikke brugbareut TU39.UT TUReglerne om forældrepålæg benyttes ikke pga. stort administrativt arbejdeut TU40.UT TUSamme familie kan have forskellige sagsbehandlere i forskellige kommunerut TU41.UT TUInddragelse af begge forældre ved delt forældremyndighed mindsker muligheder for handlingut TU42.UT TUStort arbejde med ansøgninger om efterskoleophold fra familier, der åbenlyst ikke er berettigetut og lovgivningut TUE.1UT TUSnitflader til sundhedsområdet og handicapområdetut TU43.UT TUklare regler for tildeling af ydelser til udsatte børn og handicappede børnut TU44.UT TUVanskelige snitflader omkring børn med handicappede forældreut TU45.UT TUlogisk kompetencefordeling i snitfladen mellem lov om social service og sundhedslovenut TUE.2UT TUSnitflader til skoleområdetut TU46.UT TUklar opfattelse af regler omkring videregivelse af oplysninger internt i kommunen mellem skole og det sociale områdeut TU47.UT TUBevilling af efterskoleophold skaber uklarhed om samarbejdet mellem flere interessenterut TU48.UT TUSkoleområdets særstatus vanskeliggør tværfagligt samarbejdeut TUE.3UT TUSnitflader og lovgivningut TU49.UT TUMangel på interministeriel koordination af lovgivningut TU50.UT TUMangel på cost-benefit-analyser i forbindelse med indførelse af ny lovgivningut TU51.UT TURevisionens fortolkning af serviceloven medfører yderligere administration på visse områderut TU52.UT TUKonstant forandring af love medfører forvirringut TU53.UT TULove og vejledninger bør skrives i fuld tekstut TU54.UT TURegler om oprettelse af tværfaglig gruppe tager ikke højde for sammenhængende børnepolitikut Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 3 af 62

4 1. Introduktion Velfærdsministeriet har igangsat et projekt rettet mod regelforenkling og afbureaukratisering på det sociale område. Formålet med projektet er at udarbejde en prioriteret liste med forslag til, hvor der kan afbureaukratiseres og regelforenkles inden for serviceloven og den tilknyttede lovgivning. Der fokuseres på tre serviceområder, nemlig ældreområdet, handicapområdet samt området for udsatte børn. Der er i projektet nedsat en styregruppe bestående af Finansministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Velfærdsministeriet og KL. I det følgende præsenteres et første udkast til et bruttokatalog over forenklingsforslag til at gøre opgaveløsningen mere smidig og effektiv for medarbejdere på det sociale område. Bruttokataloget er resultatet af en bred undersøgelse af barrierer for effektiv opgaveløsning i den kommunale myndighed samt kommunale og private serviceleverandører. Ligeledes er regionernes opgaveløsning blevet inddraget og udvalgte organisationer er blevet hørt. Formålet med bruttokataloget er at skabe et bredt overblik over forslag til forenkling og afbureaukratisering. I bruttokataloget indgår således samtlige forslag, der er indsamlet i forløbet indtil nu. Der er ikke foretaget en udvælgelse eller frasortering af forslag, udover at enslydende eller lignende forslag er skrevet sammen. I det følgende beskrives indledningsvis den fremgangsmåde, der er anvendt i undersøgelsen af behov for regelforenkling samt projektets afgrænsning Fremgangsmåde og metode Scanningen af barrierer for effektiv opgaveløsning er primært gennemført via interview med ledere og fokusgruppeinterview med mellemledere og medarbejdere i 7 udvalgte kommuner. Følgende kommuner deltager i projektet: Faaborg-Midtfyn Kommune Herning Kommune Høje Taastrup Kommune Jammerbugt Kommune Københavns Kommune Næstved Kommune Århus Kommune Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 4 af 62

5 Efter den første brede undersøgelse af barrierer, er forslagene efterfølgende blevet kvalificeret på tre valideringsworkshops med deltagelse af de syv projektkommuner. Der er endvidere gennemført interviews med to regioner, de største medarbejder- og cheforganisationer samt en række interesseorganisationer på området. Formålet hermed er at give disse organisationer mulighed for også at stille konkrete forslag til regelforenkling. Bruttokataloget udspringer dermed af input fra de medvirkende kommuner, organisationer og regioner, og beskriver deres forslag til forenkling af Serviceloven og den tilknyttede lovgivning for at sikre en effektiv opgaveløsning på det sociale område. Dette udkast til bruttokatalog er udarbejdet med henblik på drøftelse, kvalificering og udbygning på de nationale konferencer. For hvert forslag til regelforenkling beskrives først de oplevede problemstillinger og dernæst kommunernes løsningsforslag i form af konkrete forenklingsforslag. Efterfølgende beskrives kommunernes vurdering af, hvad det vil kræve af kommunerne at implementere det enkelte forslag, samt hvilken effekt gennemførsel af forslaget vil have Projektets afgrænsning og ramme for forenklingsforslagene Scanningen af barrierer for en effektiv opgaveløsning er gennemført med et meget bredt fokus. Scanningen har dog været afgrænset af en række grundvilkår som illustreret i følgende figur: Rettigheder og pligter (fx frit valg) Regelforenkling og afbureaukratisering Retssikkerhed Bevillingsregler Retssikkerhed. Borgeres retssikkerhed skal til enhver tid sikres. Dette stiller f.eks. krav til sagsbehandlingen, rådgivning af borgeren og sikring af klageadgang m.v. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 5 af 62

6 Ret og pligt. De rettigheder og pligter, som borgeren er sikret i loven skal overholdes, herunder adgang til frit valg eller krav på specifikke ydelser. Bevillingsregler. Regler vedr. bl.a. bevilling og regnskabsaflæggelse i forbindelse med anvendelse af offentlige midler skal overholdes. Scanningen har således identificeret forenklingsforslag, der kan medvirke til at forbedre tilrettelæggelsen af en effektiv indsats indenfor denne ramme. Rammen har ikke udelukket forenklingsforslag, der indebærer ændring af lovgivning, bekendtgørelser m.v., for så vidt forslagene vedrører administrative lettelser og afbureaukratisering i øvrigt. Tværtimod har lovgivningsområdet været et af kerneområderne i scanningen. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 6 af 62

7 A. Dokumentation og it A.1 Indberetninger 1. Omfattende arbejde med indberetninger 2. Bruttokatalog over forenklingsforslag Indberetninger til diverse myndigheder er tidskrævende. Der indberettes regelmæssigt til Ankestyrelsen, Danmarks Statistik, det centrale informations- og analysesystem (CIAS), Servicestyrelsen (Tilbudsportalen) og SFI. I forbindelse med flere af indberetningerne er det i en vis udstrækning de samme informationer, der indberettes. Dertil kommer diverse ad hoc-spørgeskemaer og -undersøgelser fra Velfærdsministeriet og styrelser. Det forekommer ofte, at der anvendes forskellige begreber/definitioner for data i de forskellige indrapporteringskrav, hvilket medfører, at optællinger m.v. ikke kan genbruges. Særligt indberetning til CIAS er omfattende, idet der er tale om et skema på 29 sider, som det tager en medarbejder en hel arbejdsdag at udfylde. Tilsvarende indeholder indberetning om anbringelser til Ankestyrelsen cirka 130 felter. Ofte er datakvaliteten lav, da sagsbehandlerne har fokus på at afkrydse nødvendige rubrikker (eksempelvis omkring udarbejdelse af handleplaner) for at kunne indlevere data og dermed undgå anmærkninger. Ofte er arbejdet med indberetninger fra kommunen spredt ud over forskellige faggrupper og personer, hvilket desuden gør det vanskeligt at genbruge indberetninger og opgørelser, fordi ingen i kommunerne har det fulde overblik over, hvilke oplysninger der indrapporteres. Der bør være en overordnet strategi for og koordination af indrapporteringskrav og undersøgelser, så kommunerne kun skal indrapportere nødvendige, målrettede data. Ministeriet bør i samarbejde med kommunerne og de øvrige instanser fastslå, hvad der er helt nødvendig information, og hvad der blot er rart for instanserne at vide. Koordinationen på området vil sikre, at der er ensartede definitioner på tværs af indrapporteringsportaler og spørgeskemaer m.v., ligesom det sikres, at eksisterende stamdata bliver genbrugt. Samtidig kan dialog omkring indrapporteringerne, hvor kommunerne inddrages, bidrage til at sætte større fokus på måling af resultater frem for det nuværende fokus på formkrav og processer i den kommunale opgaveudførelse. Indberetningerne bør kunne foretages gennem et samlet system til registrering af data, hvorfra de relevante instanser kan indhente information. Særligt arbejdet med indberetninger til Ankestyrelsen og CIAS, der anses for meget tidskrævende, kan mindskes på denne måde. Eventuelt kan Ankestyrelsen supplere med stikprøver i kommunerne for at sikre, at processerne omkring sagsbehandling og opgaveudførelse lever op til lovens krav. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 7 af 62

8 U Koordination af indberetningskrav. Kommunernes registrering af data og koordination af indberetninger. Mindre tidsforbrug i forbindelse med overlappende indberetninger. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 8 af 62

9 2. Manglende opmærksomhed på tidsforbrug i forbindelse med indberetninger Når Velfærdsministeriet, Ankestyrelsen eller andre instanser indfører nye krav om registrering og indberetning fra kommunerne, tages der ikke i tilstrækkeligt omfang hensyn til, at indberetningerne er tidskrævende for kommunerne. De instanser, der kræver indberetninger, skal ved indførelse af nye dokumentationskrav angive, hvor mange timer det forventes, at en kommune skal bruge på indrapporteringen. Kommunerne forventer, at det vil føre til overvejelser omkring nytten af data i forhold til de ressourcer, det kræver for kommunerne at generere dem. Eventuelt kunne der indføres en konkret konsekvensvurdering af omkostninger forbundet med for eksempel at foretage indberetninger eller ændringer af rutiner som følge af nye indberetningsformer, som er kendt fra ældreområdet som VAKKS-analyser. Flere kommuner har haft gavn af at samle ansvaret for indberetninger hos én person, der har samlet overblik over tidsforbrug i forbindelse med indberetninger. Samtidig fungerer personen med råd og vejledning i forhold til indberetningerne. Opgørelse af forventet tidsforbrug. Kommunerne kan lette arbejdet ved at udnævne fagpersoner med primært ansvar for indberetninger. Mindre tidsforbrug i forbindelse med indberetninger. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 9 af 62

10 3. Tidskrævende indberetninger til Ankestyrelsen i forbindelse med anbringelser Kommunerne finder det tidskrævende at indberette ændringer i forbindelse med opfølgning på handleplaner, nyanbringelser, forskellige ændringer i anbringelser m.v. til Ankestyrelsen. På nuværende tidspunkt skal der udfyldes et 30 sider langt skema, hvilket er krævende, fordi det kan være sager, som sagsbehandleren ikke kender i dybden på forhånd. Et af problemerne ved skemaet er, at der skal indberettes kvalitative data omkring årsager m.v., hvilket kræver, at det er sagsbehandlerne, der indberetter, frem for administrativt personale. Velfærdsministeriet bør gå i dialog med kommunerne om, hvad der er rimelige parametre at indberette på. Spørgsmål omkring datoer for, hvornår der sidst har været afholdt samtale med barnet, hvorvidt der er fulgt op på handleplaner m.v., bør minimeres, så der fokuseres på parametre, der er fornuftige i forhold til beregning af statistik på området. Eksempler på sådanne parametre kunne være antal anbringelser, årsag til anbringelser, typer anbringelser (handicap, omsorgssvigt m.v.), varighed og barnets alder. Hvis der indføres mulighed for at dispensere fra de indholdsmæssige krav til undersøgelserne, så oplysninger om ændringer bliver mere målrettede, og eventuelt relaterede it-systemer, hvorfra oplysningerne automatisk kan trækkes eller videresendes, vil det medføre en ressourcebesparelse i kommunerne. Ændring af lovgivning omkring indberetninger til Ankestyrelsen. Udvikling af it-systemer med mulighed for automatisk indberetning. Mindre tidsforbrug ved indberetning på færre parametre eller ved automatisk indberetning. Mere valide data. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 10 af 62

11 4. Indberetninger omkring foranstaltninger foretages manuelt på grund af manglende it-understøttelse Iværksættelse af foranstaltninger efter servicelovens 52 skal indberettes, men registreres ikke altid på en måde, så der ved hjælp af it-systemer kan trækkes de nødvendige data. Derfor er man nødt til at foretage en manuel gennemgang af sagerne for at kunne lave indberetninger til eksempelvis statens overvågningsstatistik, Ankestyrelsen og Børne- og Ungerådgivningscentret. Velfærdsministeriet kunne med fordel indføre fælles standarder for it-systemer, så kommunerne er sikret, at de data, der skal indberettes, kan trækkes automatisk. Udarbejdelse af fælles standarder for it-systemerne. Kommunale beslutninger om investering i it-systemer. Mindre tidsforbrug som følge af færre manuelle gennemgange af sager i forbindelse med indberetninger. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 11 af 62

12 5. Fejlmeldinger ved indberetninger til Ankestyrelsen Når sagsbehandlerne har indberettet anbringelser til Ankestyrelsen, får kommunen efterfølgende tilsendt lister over fejlmeldinger. Der er mange fejlmeldinger, og en stor del af dem handler ikke om indholdet i indberetningerne, men går på formkrav som eksempelvis, at et navn ikke er blevet skrevet med stort begyndelsesbogstav. På grund af fejlmeldingerne skal sagsbehandlerne gennemgå indberetningerne igen. Indberetningssystemet bør indeholde en løbende validering af, hvorvidt formkrav (typografi m.v.) til indberetningerne er opfyldt, så indberetningen ikke kan afsluttes, hvis kravene ikke er opfyldt. It-udvikling af Ankestyrelsens indberetningsportal. Mindre tidsforbrug i forbindelse med retning af fejl i indberetninger. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 12 af 62

13 6. Modstridende lovgivning omkring indberetninger fra sikrede døgninstitutioner Ifølge bekendtgørelsen om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, 5, stk. 4 betragtes aflåsning af værelser om natten i sikrede afdelinger ikke som isolation. Dette er dog i modstrid med bekendtgørelsens 26, hvor det fremgår, at aflåsning af værelser om natten på sikrede afdelinger skal indberettes. Der bør skabes intern sammenhæng mellem paragrafferne i vejledningen. Ændring af bekendtgørelsen om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, således at der er overensstemmelse mellem bekendtgørelsens paragraffer. Klarhed omkring forholdet mellem isolation og indberetninger vil sikre, at der ikke er tvivl om reglerne, samt at der kun foretages de påkrævede indberetninger. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 13 af 62

14 7. Dobbeltarbejde i forbindelse med indberetninger om magtanvendelse i regionale tilbud Når et regionalt tilbud udøver magtanvendelse, skal et indberetningsskema sendes til opholdskommunen jævnfør bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge 26, stk. 4. Indberetningen skal derefter foretages igen (jf. 26, stk. 5) ved udgangen af den pågældende måned, hvor lederen af tilbuddet skal sende indberetningen samt kommentarer til kommunalbestyrelsen. Bekendtgørelsen om magtanvendelse over for børn og unge 26 bør ændres, så lederen af tilbuddet ikke skal indsende samme indberetning til kommunen to gange. Kommunerne anser dog den dobbelte indberetning som nødvendig, idet magtanvendelse bør følges op af en overvejelse om, hvordan lignende situationer kan undgås i fremtiden, hvilket kommentaren til kommunalbestyrelsen bidrager til. Samtidig foretages den første indberetning ofte elektronisk, hvilket mindsker den administrative opgave, der er forbundet med dette. Ændring af regler omkring indberetning af magtanvendelse. Mindre dobbeltarbejde ved indberetning af magtanvendelse. Mindre information til kommunerne omkring magtanvendelse. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 14 af 62

15 A.2 Tilbudsportalen 8. Utilfredsstillende søgemuligheder på Tilbudsportalen Søgefunktionen på Tilbudsportalen fungerer ikke tilfredsstillende. Når sagsbehandlerne skal finde frem til et tilbud og søger på mere end ét kriterium ad gangen, kan søgemaskinen ikke finde nogen tilbud. Samtidig mangler portalen oplysninger omkring eventuelt ledige pladser i de forskellige tilbud, og sagsbehandlerne har svært ved at se, hvilke kriterier der ligger til grund for søgeresultatet. Det er dog ikke alle kommuner, der finder Tilbudsportalens søgefunktioner utilfredsstillende. Søgefunktionen på Tilbudsportalen bør forbedres, og det bør være et krav, at oplysninger om ledige pladser fremgår af portalen. Det vil samtidig være en fordel, hvis det fremgår af søgningen, hvilke kriterier der ligger til grund for resultaterne. Nogle kommuner fremhæver dog, at der på Tilbudsportalen kan vælges en række søgekriterier og kombinationer af kriterier afhængig af, hvad der relevant for den enkelte sagsbehandler. It-mæssig udvikling af Tilbudsportalen. Udbredelse af kendskab til Tilbudsportalens funktioner blandt sagsbehandlerne. Mindre tidsforbrug i forbindelse med søgning på Tilbudsportalen. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 15 af 62

16 9. Omfattende opdateringer af Tilbudsportalen Der er et stort arbejde forbundet med opdatering af Tilbudsportalen for både offentlige og private leverandører. En del af oplysningerne på Tilbudsportalen vedligeholdes både på portalen og lokalt på egen hjemmeside, hvilket opleves som tungt. Der er en meget fast skabelon for beskrivelsen af forskellige tilbud, hvilket betyder en meget lille frihed til at beskrive et tilbud. Kravene i 7 i Bekendtgørelse om Tilbudsportalen bør mindskes, så kun overordnede faktuelle oplysninger om tilbuddene ligger på Tilbudsportalen. Det gælder oplysninger om målgrupper (herunder alder, køn, diagnoser), pris, ledige pladser, intern skole, godkendelse til domsanbragte samt maksimal normering. Til gengæld kan der stilles krav om en lokal hjemmeside for alle former for tilbud. Tilbudsportalen skal dermed bidrage til at give overblik over forskellige tilbud, hvorefter et link til relevante hjemmesider sikrer, at borgere, sagsbehandlere m.v. kan få nærmere oplysninger om det enkelte tilbud (værdigrundlag, billeder m.v.). Det vil stille kommunerne og de private leverandører friere i forhold til den form, der benyttes ved beskrivelse af en institution, og mindske dobbeltarbejdet med både at holde egne hjemmesider og portalen opdateret. Lovkrav om hjemmesider for alle tilbud. Dog vil et sådan lovkrav også kræve ressourcer til udarbejdelse af hjemmesider. Hjemmesider vil skulle udarbejdes for tilbud, hvor dette ikke findes i dag. Mindre tidsforbrug i forbindelse med indberetninger på Tilbudsportalen. Flere relevante oplysninger om tilbud på hjemmesider, hvilket vil være tidsbesparende i sagsbehandlingen Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 16 af 62

17 A.3 Dataudveksling og it-systemer 10. Mangel på muligheder for udveksling af oplysninger på tværs af sektorer På grund af manglende kommunikationsmuligheder er kommuner, praktiserende læger, hospitaler m.v. ikke klar over, hvad de øvrige parter foretager sig i sager vedrørende udsatte børn. Dette fører til, at der i nogle tilfælde kører parallelle behandlingsspor for barnet, fordi parterne ikke har let adgang til at kommunikere og koordinere behandlingen. Det er endvidere oplevelsen i nogle kommuner, at tværfagligt samarbejde om barnet i et vist omfang vanskeliggøres af regler om tavshedspligt. Andre kommuner mener, at den nuværende opdeling mellem faggrupper er vigtig, idet den bidrager til at holde forskellige elementer i et sagsforløb adskilt. Oprettelse af standarder for kommunikation, eventuelt faciliteret af fælles it-systemer, hvor parterne kan få overblik over den samlede indsats i forhold til barnet. Kommunerne kan selv arbejde med oprettelse af netværks- og samarbejdsmøder, hvor forskellige faggrupper, der har kontakt til barnet, afholder regelmæssige møder. Samtidig kan kommunerne arbejde med at udvide kendskabet til underretningspligten (servicelovens 153) blandt læger m.v. Udvikling af fælles it-systemer. Samarbejde mellem faggrupper. Udbredelse af kendskab til underretningspligt. Lettere sagsbehandling, idet der lettere vil kunne iværksættes en helhedsindsats i forhold til barnet. Risiko for uenighed om sagens forløb mellem faggrupper. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 17 af 62

18 11. Mangel på central indførelse af it-systemer på børneområdet Der mangler beslutninger fra centralt hold om, hvilke centrale metoder og it-systemer kommunerne bør benytte til sagsbehandling og registrering af data på børneområdet. På nuværende tidspunkt når viden om metoder, der har vist sig effektive i forbindelse med forsøgsordninger, sjældent ud i alle kommuner, og priserne på effektive it-systemer forbliver høje, fordi der er så få købere. Eksempelvis burde ICS (Integrated Children's System) og DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) indføres i alle landets kommuner. Med it-systemer med fælles definitioner af faglige begreber til at understøtte sagsbehandlingen vil mange indrapporteringskrav kunne indfries ved udtræk fra systemerne. Metoder og it-systemer, der i forbindelse med projekter er blevet afprøvet med succes i et udvalg af kommuner, bør indføres på nationalt plan, således at ny viden om effektive metoder videregives, og prisen på it-systemer bliver lavere for den enkelte kommune, når alle landets kommuner investerer samlet. Med hensyn til it-systemer bør Velfærdsministeriet spille en aktiv rolle i kravspecifikation til udbydere og udbredelse af fælles definitioner, ligesom ministeriet bør være villig til at investere i systemerne, da investering i systemerne for kommunerne enkeltvis er for risikofyldt. Investering i it-systemer, der er blevet afprøvet med succes. Systematisk udbredelse af undersøgelsesresultater. Kommunale valg af it-systemer. Udbredelse af effektive metoder vil sikre brug af de mest effektive metoder i sagsbehandlingen Investering i bedre og mere ensartede it-systemer. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 18 af 62

19 12. Dobbeltregistreringer og stort tidsforbrug som følge af mangel på ensartethed mellem it-systemer på det sociale område Der forekommer dobbeltregistreringer og uhensigtsmæssige arbejdsgange som følge af overlap mellem it-systemerne på det sociale område, herunder ESDH-system, sagsstyringssystemer og fagsystemer (eksempelvis omsorgsystemer). Således registrerer sagsbehandlere manuelt en mængde af de samme data i de forskellige systemer, og der er begrænsede muligheder for udveksling af data. Yderligere understøtter systemerne ikke effektive arbejdsgange, så sagsbehandlerne oplever at digitalisering medfører mindre tid til egentlig sagsbehandling og borgerkontakt. Kommunerne bør sikre, at relevante snitflader udvikles af leverandører af it-systemer, ligesom kommunerne bør indgå en dialog med it-leverandører om at tilpasse systemer, så de understøtter hensigtsmæssige arbejdsgange, så registreringer ikke i sig selv tager væsentlig tid. Velfærdsministeriet kan medvirke til at sikre mulighed for udveksling af relevante data inden for de enkelte fagområder og på tværs af sektorer ved vedtagelse af standarder for dataudveksling og fælles begreber eller ved certificering af it-systemer. Kommunerne kan stille krav til it-leverandører om udvikling af relevante snitflader Mindre tidsforbrug som følge af færre dobbeltregistreringer Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 19 af 62

20 13. Tidskrævende opfølgning på tilskud i forbindelse med anbringelse i andre kommuner Som en del af bloktilskuddet modtager kommunerne et årligt tilskud pr. barn i kommunen. Når et barn anbringes i en anden kommune og får folkeregisteradresse her, skal betalingskommunen foretage en manuel advisering af registeroplysninger (folkeregistret) for at sikre, at det ikke er anbringelseskommunen, der får det årlige tilskud. Der foregår hvert år et stort kontrolarbejde i kommunerne, fordi KMD ikke automatisk kan overføre oplysninger. *Nogle kommuner har beregnet tilskuddet til at være omkring kr. årligt pr. barn Adviseringen til folkeregistret skal foregå automatisk, så kommunerne er sikre på, at tilskuddet går til den rigtige kommune. Dermed vil kommunerne spare de ressourcer, der på nuværende tidspunkt bruges på at sikre, at der er blevet indberettet korrekt. Kommunerne skal stille krav om mulighed for automatisk advisering ved indkøb af it-systemer. Mindre tidsforbrug, idet den manuelle advisering vil kunne undgås. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 20 af 62

21 B. Styring og udvikling B.1 Puljer, faglig udvikling og samarbejde 14. Omlægning af puljer til lokal udviklingspulje eller metodeudvikling Administrationen omkring ansøgninger om puljemidler vurderes af flere kommuner at være overvældende. Form og indholdskrav til ansøgninger og den efterfølgende dokumentation og evaluering af brugen af midler afholder nogle kommuner fra at søge midlerne. Forslag 1: Kommunerne tildeles i stedet en lokal udviklingspulje, som kan prioriteres efter egne ønsker. Forslag 2: Puljerne bruges som midler til metodeudvikling, således at der bliver udviklet og afprøvet forskellige metoder, som kommunerne så kan lade sig inspirere af. Forslag 3: Der indføres en prækvalifikation i forhold til puljerne, hvor kommunerne kun skriver en meget kort (1 A4-side) projektbeskrivelse. Så vil kommunerne opleve deres ressourcer anvendt mere målrettet end i dag, og det vil opleves som mindre ressourcespild end at have skrevet ansøgninger til puljer, som de efterfølgende ikke får del i. Ændring af praksis omkring puljer. Mindre tidsforbrug i forbindelse med ansøgning om puljemidler. Mere sammenhængende projekter i kommunerne. Kommunale projekter, der i højere grad er præget af kommunernes egne ønsker til udvikling. Bruttokatalog over forenklingsforslag, Side 21 af 62

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om kvindekrisecentre. Januar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om kvindekrisecentre. Januar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om kvindekrisecentre Januar 2014 BERETNING OM KVINDEKRISECENTRE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A. Baggrund... 3 B. Formål, afgræsning

Læs mere

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN?

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 Postboks 9080 2450 København SV T: 33 41 12 00 M: ast@ast.dk 1. Anbringelsesstatistikken For at styrke dokumentationen

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Det kommunale børneområde

Det kommunale børneområde Det kommunale børneområde Ved Lars Boe Wille Socialrådgiver og Master i udsatte Børn og Unge Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 1 Oplæggets hovedspørgsmål: - Hvordan kan adoptivbørn få den fornødne støtte

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere