Certificering af plejehjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Certificering af plejehjem"

Transkript

1 Certificering af plejehjem Udkast Side 1 af 7

2 Indhold Certificering af plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune...3 Krav til certificering...4 Sikkerhed...4 Samskabelse...5 Hverdagsaktiviteter...5 IT løsninger og teknologi...5 Miljø...5 Fysiske rammer...6 Personcentreret tilgang...6 Kompetencer...6 Personale...7 Vidensdeling...7 Side 2 af 7

3 Certificering af plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune I det følgende beskrives baggrunden for ønsket om en certificering af plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune, forslag til hvordan arbejdet kan gribes an og sidst en beskrivelse af de krav, der indgår. Kravene er opdelt i en almen og en specifik del. Det er tanken at alle plejehjemmene skal opfylde den almene del, da de grundlæggende værdier, tilgange, pleje og omsorg er noget alle beboere på plejehjem bliver mødt med. Plejehjemmene skal være steder, hvor hverdagslivet kan leves med samvær og personcentreret omsorg. De specifikke krav skal opfyldes af de plejehjem, der får betegnelsen demensplejehjem. Faaborg-Midtfyn Kommunes demensstrategi for , består af en bred vifte af målsætninger, som dækker ældreområdets virkeområde. Det er en fremadrettet strategi, som sætter rammerne for den ønskede udvikling på ældreområdet. Vi ønsker at møde fremtidens udfordringer med åbenhed og et konstant ønske om, at udvikle metoder inden for moderne ældrepleje, hvor afsættet er borgernes ønsker og behov samt medarbejdernes faglighed. Strategien viser, hvad vi som kommune gerne vil VÆK FRA og hvad vi gerne vil HEN I MOD. Underforstået hvad vi gerne vil SE STOPPE i hverdagen og hvad vi gerne vil SE SKE i hverdagen. I tanke, tilgang og adfærd. Strategien skal gøde jorden til at organisationen samlet set tænker nye tanker på ældreområdet, herunder inspirere organisationens mange medlemmer og frivillige til at samskabe hverdagslivsbetingelser, der kan kalde menneskelig blomstring frem for borgere, medarbejdere og ledelse. Certificeringen af plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune skal med udgangspunkt i beboernes behov og muligheder være med til at styrke den personlige og den sociale trivsel på plejehjemmene. I materialet fremgår det at de fysiske rammer skal være udformet så hverdagslivet kan leves og der er mulighed for samvær og personcentreret omsorg (nogen ville også kalder det demensvenlige rammer). Der vil i løbet af marts/april blive gennemført en vurdering af alle plejehjem i Faaborg-Midtfyn om, hvordan de fysiske ramme opfylder dette behov Certificeringen skal desuden være med til at underbygge arbejdet med Værdighedspolitikken og vil derfor tage udgangspunkt i følgende punkter: 1. Livskvalitet. 2. Selvbestemmelse. 3. Kvalitet. 4. Tværfaglighed og sammenhæng i plejen. 5. Mad og ernæring. 6. En værdig død. Side 3 af 7

4 Certificeringen på den almene- og specifikke del foretages af en ekstern konsulent, som også foretager opfølgning og fornyet godkendelse en gang om året. Den efterfølgende certificeringsgodkendelse forelægges Socialudvalget. Formålet med certificeringen og besøgene af den eksterne konsulent, er en bevidstgørende selvevaluering, hvor plejehjemslederen og den eksterne konsulent gennem dialog drøfter hvad der ønskes at arbejde hen imod for at sikre kravene til certificeringen imødekommes. Certificering består af en almen del og en specifik del. udgør basis for den støtte, pleje og omsorg, der forventes at finde sted på alle plejehjemmene. er en udvidelse af den almene del, til de plejehjem, der vælges certificeret som demensplejehjem. Plejehjemmet kan vælge at blive certificeret til den specifikke del, enten på en del af boligerne eller samtlige boliger. Med udgangspunkt i kravene til opfyldelsen af den almene og den specifikke del, udarbejder den enkelte plejehjemsleder i samarbejde med TRIO grupperne 1 en plan for hvordan målene opfyldes på det enkelte sted. Planen fungerer som dialogredskab mellem plejehjemslederen og aftaleholderen. Tilsynsbesøgene foretages som anmeldte besøg først på året med henblik på en samlet skriftlig afrapportering til Socialudvalget. Der afholdes efterfølgende dialogmøde med Socialudvalget og aftaleholderne. Formålet med dialogmødet er at drøfte rapportens indhold og det videre arbejde med certificeringen. Tilsynsrapporten vil også være tilgængelig på plejehjemmenes hjemmeside. Krav til certificering Sikkerhed Der er etableret en GPS ordning, så borgere der er i risiko for at forlade plejehjemmet uden at kunne orientere sig, altid kan tilbydes en sporingsenhed. Der er etableret optiskerøgalarmer, så alle beboere og personaler kan alarmeres ved brand/røg. Der er etableret usynligt hegn om plejehjemmet, som alarmerer personalet så borgere der er i risiko for at forlade plejehjemmet uden at kunne orientere sig, kan få en alarmbrik. Udeomgivelserne er opbygget på en sådan måde, at beboerne motiveres til bevægelse og aktivitet og til at blive på plejehjemmets grund. 1 For at skabe åbenhed om trivsel og energi på arbejdspladsen, er der dannet Trio-grupper, hvor man løbende kan tage temperaturen på trivsel og arbejdsmiljø. Trio-gruppen er sammensat af den lokale leder, sikkerhedsrepræsentant og tillidsrepræsentant. Side 4 af 7

5 Samskabelse Der er etableret et samarbejde med de frivillige/venneforeninger i lokalområdet. Der er udarbejdet en kontrakt med de frivillige/venneforeninger om samarbejdet. De pårørende giver udtryk for at være inddraget i plejehjemmets dagligdag og oplever at de bliver respekteret, anerkendt og anvendt som en ressource. Det omkring liggende lokalsamfund bruges som en ressource, hvor samskabelse skaber nye kvaliteter for beboerne både på plejehjemmet og i lokalområdet. Der skal være etableret beboer/pårørende råd eller afholdes 2-3 årlige dialogmøder, hvor beboere og nærmeste pårørende bliver inviteret. Hverdagslivet flytter ind på plejehjemmet i form af f.eks. børnehaver, skoler, foreninger mv. Der indgås aftaler i lokalområdet, så opmærksomheden på borgere med demens, der færdes i lokalområdet, styrkes. Hverdagsaktiviteter Der er i hverdagen indtænkt aktiviteter for beboerne både i huset og ud af huset. Personalet griber de muligheder der er for at lave spontane aktiviteter med beboerne og skabe stjernestunder. Personalet laver, med inddragelse af de pårørende, individuelle hverdagsaktiviteter for borgeren med demens med udgangspunkt i livshistorie og livsstil. IT løsninger og teknologi Der er opsat infotavler, der fortæller om plejehjemmet. Der er på alle lejligheder etableret skærme til opgavestyring. Der er mulighed for at opsætte sensorer til at overvåge, hvis beboerne falder eller forlader et givent område. Der forefindes og anvendes en demensgyngestol. Der forefindes og anvendes en Touch and play tavle til kognitiv og fysisk stimulation. Der forefindes og anvendes musik og lys til kognitiv stimulation. Miljø Der skal være udarbejdet og implementeret retningslinjer for beboerens indflytning på plejehjemmet. Der skal være udarbejdet og implementeret retningslinjer for kontaktpersoner. Frokost- eller aftensmåltidet tilberedes på plejehjemmet i fællesskab med beboerne. Side 5 af 7

6 Rammerne for Det gode måltid er beskrevet og anvendes i dagligdagen. Retningslinjer for hvordan der sikres de bedst mulige rammer for beboerens sidste tid, skal være beskrevet og anvendes i dagligdagen. Der er etableret, (eller påbegyndt) etablering af sansehave. Ude omgivelserne er etableret (eller påbegyndt etablering), så de virker stimulerende for beboerne. Der er etableret døgnrytmelyse der følger den naturlige belysning i intensitet. Fysiske rammer De fysiske rammer skal være udformet så hverdagslivet kan leves og der er mulighed for samvær og personcentreret omsorg. De fysiske rammer skal kunne understøtte borgernes forskellige livsstile og appellere til såvel aktiviteter som mental ro. Borgerens behov for et beskyttet miljø, skal kunne tilgodeses. Personcentreret tilgang Den almene- og specifikke del Døgnrytmeplanerne skal være udformet i jeg form og udgangspunkter skal være det borgeren ser og oplever. Plejen og plejemiljøet skal være personligt og individuelt og der skal udvises en forståelse for adfærd og eventuelle psykiatriske symptomer ud fra beboerens perspektiv. Plejen og omsorgen skal være baseret på oplysninger om beboerens livshistorie, vaner, værdier, behov, ønsker og præferencer og involvere beboernes pårørende og netværk. Arbejdsplanerne for personalet skal være fleksible og tilrettelægges efter beboernes behov og aktiviteter. Pårørende indtænkes som en vigtig medspiller i dagligdagen. Kompetencer 85 procent 2 af personalet skal have en faglig uddannelse enten som SSH, SSA eller sygeplejerske. 85 procent af personalet skal have gennemgået et to dages Blomstringskursus. Lederen skal have viden om Blomstringsuniverset 3 og anvende denne viden i tilgangen til beboerne, personalet og sig selv. Der skal være mindst en uddannet facilitator ansat. 2 Der uddannes elever og tilbydes praktikophold for ufaglært for at sikre en fremtidig rekruttering, derfor udgør tallet 85%. 3 Vibeke Drevsen Bach er Bachelor i Ernæring og Sundhed, voksenpædagogisk underviser, Master i Organisation- og proceskonsultation, Diplom i Ledelse, Certificeret underviser fra England i Tom Kitwoods omsorgskvalitetssikringsmetode, Dementia Care Mapping. Vibeke har med det afsæt udviklet et konsistent, metaforisk og samlende lærings- og transformations univers kaldet Blomstringsuniverset og Rejsen fra Jorden til Månen. Tilsammen støtter de organisationens mange medlemmer til at forstå, tænke, SE og arbejde i samme retning langsigtet, strategisk og bæredygtigt for at fremelske den personcentrerede omsorgs-, ledelses- og organisationsforståelse i hele kommuner og den enkelte institution. Side 6 af 7

7 85 procent af medarbejderne har uddannelse i demens svarende til 2 kurser om demens: Omsorg for personer med demens og Personer med demens sygdomskendskab Der skal være uddannet demensvejleder svarende til husets størrelse. 85 procent af medarbejderne har de nødvendige faglige kompetencer til at pleje døende beboere Plejehjemmet skal have et tæt samarbejde med kommunes demenskoordinatorer og praktiserende læger. 85 procent af medarbejderne har uddannelse i demens svarende til 4 kurser om demens: Omsorg for personer med demens, Personer med demens sygdomskendskab, Personer med demens aktivitet og livskvalitet, Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens. 85 procent af personalet har viden om demensgyngestol, Touch and play tavlen og anvendelse af musik som stimulation og kan anvende denne viden i dagligdagen. Personale Den almene- specifikke del Der skal kontinuerligt arbejdes med målsætninger, om hvordan blomstring og personcentreret tilgang er en del af kulturen på plejehjemmet. Det skal være etableret et godt udviklings- og læringsmiljø. Certificeringen og dens elementer skal indgå i dialogen på TRIO- og personalemøder.. Vidensdeling Den almene- og specifikke del Der afholdes mindst et månedligt møde i den lokale koordinationsgruppe 4 bestående af lederen, sygeplejersken, facilitator og demensvejleder. Faciliatorer, demensvejledere indgår i netværk med andre plejehjem. Plejehjemslederen indgår i ledelsesnetværk med andre ledere. Vidensdeling gennem E-learning og videokonferencer. 4 Sandsynligheden for at borgere og medarbejdere kan blomstre er, at der er en stærk fællesskabsfølelser og koordination på mange planer. Både ift. den enkelte borger men også den kollektive indsats og til at få blomstringsuniverset til at slå rod og integrere sig som hverdagssprog, hverdags logik og kompas. For at sikre fælles fodslag etableres lokale koordinationsgrupper, der mødes én gang om måneden. Gruppen består af den aktuelle leder, en sygeplejerske, demensvejleder og facilitator. Formålet med den lokale koordinationsgruppe er: At løfte energien, holde visionen og nå målet om at arbejde personcentreret, rejse med til månen og skabe grobund for blomstring for alle. Side 7 af 7

Certificering af plejehjem

Certificering af plejehjem Certificering af plejehjem Udkast Side 1 af 7 Indhold Certificering af plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune... 3 Krav til certificering... 4 Sikkerhed... 4 Samskabelse... 4 Hverdagsaktiviteter... 5 IT løsninger

Læs mere

Certificering af plejehjem

Certificering af plejehjem Certificering af plejehjem Side 1 af 8 Indhold Certificering af plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune...3 Krav til certificering...4 Sikkerhed...4 Samskabelse...4 Hverdagsaktiviteter...5 IT løsninger og

Læs mere

Certificering af demensvenlige plejehjem. September 2017

Certificering af demensvenlige plejehjem. September 2017 Certificering af demensvenlige plejehjem September 2017 1 Indholdsfortegnelse Certificering af demensvenlige plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune 3 Krav til certificering 5 Sikkerhed 5 Samskabelse 5 Hverdagsaktiviteter

Læs mere

Samlet rapport over certificeringsbesøg på plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune

Samlet rapport over certificeringsbesøg på plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet rapport over certificeringsbesøg på plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune 2016-2017 Samlet rapport Socialtilsyn Syd+ Lindevej 5A 5750 Ringe Der er foretaget certificeringsbesøg

Læs mere

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune Værdighedspolitik Faaborg-Midtfyn Kommune Den tyske filosof Emmanuel Kant skrev, at mennesket aldrig må betragtes som et middel. Mennesket er nemlig selv et mål. Mennesket har en iboende værdighed, som

Læs mere

Udsyn mod fremtidens velfærd

Udsyn mod fremtidens velfærd Pleje og Omsorg Udsyn mod fremtidens velfærd Demensstrategi for 2014 2018 - konkretisering Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Formålet med demensstrategien 2014-2018... 4 Strategiske temaer... 4... 5

Læs mere

Plejehjemmet Lysbjergparken

Plejehjemmet Lysbjergparken STS+ Plejehjemmet Lysbjergparken Certificeringsrapport Tilsynet er gennemført den 28. juni 2017 Tilsynskonsulenter: Lena Birch Christiansen & Mitra Vatandoust Socialtilsyn Syd+ Lindevej 5A 5750 Ringe Rapport

Læs mere

STS+ Steensvang Plejehjem. Certificeringsrapport

STS+ Steensvang Plejehjem. Certificeringsrapport STS+ Steensvang Plejehjem Certificeringsrapport Tilsynet er gennemført den 12. juni 2017 Tilsynskonsulenter: Lena Birch Christiansen & Annette Blynel Socialtilsyn Syd+ Lindevej 5A 5750 Ringe Rapport vedrørende

Læs mere

Demensstrategi for

Demensstrategi for Pleje og Omsorg Udsyn mod fremtidens velfærd Demensstrategi for 2014 2018 - konkretisering Side 1 af 8 Indhold Indledning...3 Formålet med demensstrategien 2014-2018...4 Strategiske temaer...4...5 1. Kulturforandring...5

Læs mere

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune

Værdighedspolitik. Faaborg-Midtfyn Kommune Værdighedspolitik Faaborg-Midtfyn Kommune Den tyske filosof Emmanuel Kant skrev, at mennesket aldrig må betragtes som et middel. Mennesket er nemlig selv et mål. Mennesket har en iboende værdighed, som

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Plejehjemmet Lykkevalg

Plejehjemmet Lykkevalg STS+ Plejehjemmet Lykkevalg Certificeringsrapport Tilsynet er gennemført den. september 2016 Rapporten af udarbejdet af: Annette Blynel & Lena Birch Christiansen Socialtilsyn Syd+ Lindevej 5A 5750 Ringe

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Nr. Anbefalinger fra Ældrekommissionen TEMA: Overgangen til livet på plejehjem 1 Forud for indflytning

Læs mere

Ledere og uddannede medarbejdere på plejehjemmene. Alle plejehjemmene i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ledere og uddannede medarbejdere på plejehjemmene. Alle plejehjemmene i Faaborg-Midtfyn Kommune. KONTAKTPERSON PÅ PLEJEHJEM Faaborg-Midtfyn Kommune Standardbetegnelse Koordinering og kontinuitet KONTAKTPERSON Standard Der udpeges en sundhedsfaglig kontaktperson, som tilknyttes den enkelte beboer med

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2016

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2016 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Ann-Christina Dahlgaard Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet

Læs mere

Handleplan på demensområdet

Handleplan på demensområdet Handleplan på demensområdet Indledning Handleplanen på demensområdet er tænkt som retningsvisende i forhold til at udmønte den del af Sundhedsog Ældrepolitikken, som omhandler demensområdet. Handleplanen

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Demensarbejdet plejeboligerne Østervang

Demensarbejdet plejeboligerne Østervang Demensarbejdet plejeboligerne Østervang Sammen skaber vi et trygt hjem og en sund arbejdsplads Demenskoordinator Johnna Baggers Telefon 38 21 35 32 Mail joba01@frederiksberg.dk 2 Mål for demensarbejdet

Læs mere

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020

Meget mere end mad. Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Meget mere end mad Mad- og måltidspolitik for ældre i Aalborg Kommune 2015-2020 Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen vil vi fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse - sammen

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Plejehjemmet Nørrevænget

Plejehjemmet Nørrevænget STS+ Plejehjemmet Nørrevænget Certificeringsrapport Tilsynet er gennemført den 12. oktober 2016 Rapporten af udarbejdet af: Annette Blynel & Lena Birch Christiansen Socialtilsyn Syd+ Lindevej 5A 5750 Ringe

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed. Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune. Ældre. Piller

Værdighedspolitik. Sundhed. Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune. Ældre. Piller Værdighedspolitik Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune Ældre Sundhed Piller Værdighed er, at man skal være med i samtalen, selvom man er næsten døv så kan personalet skrive til min mand på en

Læs mere

Plejehjemmet Tingager

Plejehjemmet Tingager STS+ Plejehjemmet Tingager Certificeringsrapport Tilsynet er gennemført den 24. maj 2017 Rapporten af udarbejdet af: Lena Birch Christiansen Socialtilsyn Syd+ Lindevej 5A 5750 Ringe Rapport vedrørende

Læs mere

Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger og plejehjem

Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger og plejehjem Bilag 2/ Gennemgang af Ældrekommissionens anbefalinger og indsatser på ældreinstitutionerne i Hørsholm Kommune Oversigt over ældrekommissionens anbefalinger sammenholdt med indsatser på Hørsholms plejeboliger

Læs mere

Plejehjemmet Åløkkeparken

Plejehjemmet Åløkkeparken STS+ Plejehjemmet Åløkkeparken Certificeringsrapport Tilsynet er gennemført den 7. juni 2017 Tilsynskonsulenter: Annette Blynel & Lena Birch Christiansen Socialtilsyn Syd+ Lindevej 5A 5750 Ringe Rapport

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

STS+ Tingager Plejehjem. Opfølgning på kvalitetssikring

STS+ Tingager Plejehjem. Opfølgning på kvalitetssikring STS+ Tingager Plejehjem Opfølgning på kvalitetssikring Tilsynet er gennemført den 20. september 2018 Rapporten af udarbejdet af: Lena Birch Christiansen Socialtilsyn Syd+ Lindevej 5A 5750 Ringe Rapport

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

01-01-2015 31-12-2015 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2015 31-12-2015 Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemens-medicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige.

Læs mere

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016:

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016: GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Demensindsatsen til kvalitetsstandarderne NOTAT Dato: 25. marts 2015 Af: Charlotte Holm Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2012

Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2012 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Fagsekretariatet Pleje og omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf.72 53 50 12 Årsberetning for kommunale tilsynsbesøg 2012

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

Service deklaration Lindegården 2010 1

Service deklaration Lindegården 2010 1 Service deklaration Lindegården 2010 1 Værdigrundlag...3 Målgrupperne...4 Formål og målsætning...4 Visitation...4 Fysiske rammer...5 Personale...5 Pædagogik...6 Bruger og pårørende råd...6 Ledsagerordning...7

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

Sundhedscentret Åhaven

Sundhedscentret Åhaven STS+ Sundhedscentret Certificeringsrapport Tilsynet er gennemført den 6. oktober 2016 Rapporten af udarbejdet af: Annette Blynel & Lena Birch Christiansen Socialtilsyn Syd+ Lindevej 5A 5750 Ringe Rapport

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Institution: Blomsterengen Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål. Sygefraværet på Institutionens MED udvalg udarbejder en Blomsterengen fastholdes handleplan, der sikrer

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Hjørring Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Plejecentre og den selvejende institution Havglimt Indledning Hjørring Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de uanmeldte lovpligtige kommunale

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Guide til PowerPointpræsentationer

Guide til PowerPointpræsentationer Omsorg i MSO Guide til PowerPointpræsentationer i MSO Oplæg Temadrøftelse om Omsorgspolitikken Sundhed og Omsorgsudvalget Den 12. januar 2015 Omsorgspolitikken Omsorgspolitikken er vedtaget af Byrådet

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål:

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål: Kursusprogram, Opkvalificering, Forløb for ledige, SUF Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 11. August 2014. Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (47258) Underviser Tine Sørensen Tirsdag

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Beboer/pårørendemøde den 12. maj 2016

Beboer/pårørendemøde den 12. maj 2016 Beboer/pårørendemøde den 12. maj 2016 Køkkenchefen Max Lindeskov informerede om vores koncept med mad fra bunden. Et nyt layout til menuen er på trapperne. Der bliver kun brugt friske råvarer og grøntsager

Læs mere

Plejehjemmet Humlehaven

Plejehjemmet Humlehaven STS+ Plejehjemmet Humlehaven Certificeringsrapport Tilsynet er gennemført den 10. maj 2017 Tilsynskonsulenter: Annette Blynel & Lena Birch Christiansen Socialtilsyn Syd+ Lindevej 5A 5750 Ringe Rapport

Læs mere

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune Børn og Unge MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 2 FORORD Denne overordnede Mad- og måltidspolitik for dagtilbud i Furesø Kommune skal medvirke til at skabe gode

Læs mere

Input fra fyraftensmøde

Input fra fyraftensmøde Input fra fyraftensmøde Drøftelse 1 Hvad er gode og værdige seniorliv for dig/jer? Drøftelse 2 Viborg Kommune modtager 16,7 mio. kr. til at styrke værdighed på seniorområdet. Hvad synes du Viborg Kommune

Læs mere

Plejehjemmet Prices Have

Plejehjemmet Prices Have STS+ Plejehjemmet Prices Have Certificeringsrapport Tilsynet er gennemført den 14. juni 2017 Tilsynskonsulenter: Annette Blynel & Mitra Vatandoust Socialtilsyn Syd+ Lindevej 5A 5750 Ringe Rapport vedrørende

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Udarbejdet af sektionsledere for plejecentre område Øst og Vest i Faaborg-Midtfyn Kommune d. 31. maj 2010 Godkendt af MED-udvalg for plejecentre

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for. Bruger- og pårørenderåd i Aabenraa Kommune.

Udkast til. Vedtægter for. Bruger- og pårørenderåd i Aabenraa Kommune. Udkast til Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd i Aabenraa Kommune. Indholdsfortegnelse: 1. Formål. 3 2. Bruger og pårørenderådets sammensætning. 3 3. Valg. 4 4. Opgaver. 5 5. Bruger og pårørenderådets

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Sundhedscenteret Åhaven

Sundhedscenteret Åhaven STS+ Sundhedscenteret Rapport fra opfølgningsbesøg vedr.det bedømmes at disse relevante kompetencer er tilstede i medarbejdergruppen. certificering Tilsynet er gennemført den 15. November 2018 Rapporten

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011 Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg Marts 2011 Godkendt i Ledergruppen d. 29.marts 2011 1 Indhold 1. Forord... - 4-1.1 Demens... - 4-1.2 På forkant med udviklingen... - 4-2 Vision...

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere