Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter"

Transkript

1 Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter på skolens hjemmeside Sidst opdateret /UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forberedelse af data Overførsel af data (aktivitetsudbud) til EASY-F Udtræk af data vha. W005 Aktivitetsudbud Ifølge Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (BEK nr. 145 af 09/03/2005) kapitel 5 (Specielle tilskudsbetingelser) skal skolerne offentliggøre oplysninger om planlagte uddannelsesaktiviteter på skolens hjemmeside senest 8 dage inden aktiviteten starter for at få tilskud til åben uddannelse, supplerende uddannelsesaktiviteter, arbejdsmarkedsuddannelser og individuel kompetence afklaring. Denne vejledning beskriver, hvordan skolen kan anvende EASY-A Webservicen W005 KursusudbudViaWeb til at opfylde kravet om offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter på skolens hjemmeside. Vejledningen omhandler KUN den del af opgaven som foretages i EASY-A, dvs. forberedelse og udtræk af de data der skal vises på skolens hjemmeside. Hvordan de udtrukne data præsenteres på skolens hjemmeside behandles ikke. Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse Web-service En ny dataudvekslingsform, som gør det muligt fra Internettet (i dette tilfælde; skolens hjemmeside) at hente oplysninger fra en EASY-A base (i dette tilfælde; skolens EASY-A base). 1

2 EASY-F Udbudsoplysninger for hold Fælles system for alle erhvervsskolernes systemer. Systemet anvendes i forbindelse med visse webservices bl.a. til opsamling af data fra flere forskellige skolers EASY-A-baser Supplerende oplysninger om et hold som er relevante i forbindelse med offentliggørelse af skolens uddannelsesaktiviteter (f.eks. tilmeldingsfrist, undervisningssted mv.) Udbudsindberetning Overførsel af skolens uddannelsesudbud til EASY- F EASY-W Applikation XML Erhvervsskolernes samlede server til web-services. Enhver adgang til en web-service passerer denne server. Serverens funktion skal primært opfattes som gennemstilling / bro mellem den eksterne applikation og EASY-systemerne. Et system f.eks. skolens hjemmeside Det dataformat som EASY-A web-services leverer svar i. Generelt Vejledningen lægger op til at skolen anvender en web-service til offentliggørelse af skolens uddannelsesaktiviteter. Web-service er en ny form for dataudveksling, hvor man fra Internettet kan få adgang til EASY-Adata. Bemærk, der er en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som skal være på plads førend man kan gøre brug af EASY-A web-services: Inden en ekstern part (dvs. ekstern i forhold til EASY-A) kan tilgå en EASY-A web-service, skal denne have tilladelse hertil fra UNI C. Dette gælder, uanset om den eksterne part er skolen selv, der udvikler en løsning til sine egne data eller om det er en leverandør, der udvikler en løsning for skolen. De nærmere forhold vedrørende godkendelse af eksterne parter i forhold til EASY-A web-services er beskrevet på Admsys-siden: Web-servicen W005 KursusudbudViaWeb er oprindeligt udviklet andet formål (bl.a. visning af kursusudbud på Virk.dk) og er derfor ikke skræddersyet til de krav, der senere er fastsat af Bekendtgørelsen (BEK nr. 145 af 09/03/2005). I visse tilfælde vil skolen derfor skulle benytte et beskri- 2

3 velsesfelt til at angive de manglende oplysninger. Under afsnittet Forberedelse af data, vil det fremgå, hvad skolen skal gøre for at kunne honorere Bekendtgørelsens krav. Da Web-servicen W005 KursusudbudViaWeb også skal kunne anvendes til visning af flere skolers kursusudbud er løsningen udviklet således at data overføres fra skolens EASY-A base til det centrale system EASY-F, hvorfra Web-servicen W005 KursusudbudViaWeb henter udbudsoplysningerne. Arbejdsgange I de følgende beskrives følgende emner: Forberedelse af data Overførsel af data (aktivitetsudbud) til EASY-F Udtræk af data vha. W005 Aktivitetsudbud Forberedelse af data Den overordnede arbejdsgang i forbindelse med forberedelse af data til offentliggørelse på skolens hjemmeside er følgende: 1. Uddannelsesaktiviteterne oprettes i EASY-A i vinduet A326 Hold og der knyttes skolefag til holdene i vinduet A335 Skolefag på hold 2. For de enkelte uddannelsesaktiviteter (hold) registreres de supplerende oplysninger, der er nødvendige for at opfylde kravene i bekendtgørelsen. Dette gøres i vinduet B159 Udbudsoplysninger for hold. Når der registreres og gemmes oplysninger i B159 Udbudsoplysninger for hold sættes feltet Udbuds-indberet automatisk til Ja, hvilket betyder, at holdet/uddannelsesaktiviteten overføres til EASY-F, når batchjobbet B752 Overførsel af aktivitetsudbud køres. Følgende oplysninger om planlagte uddannelsesaktiviteter SKAL ifølge Bekendtgørelsen fremgå af skolens hjemmeside: a) uddannelsesaktivitetens navn/benævnelse og eventuel uddannelseskode, b) afholdelsesform, c) sted, d) eventuel tilmeldingsfrist, e) begyndelses- og afslutningstidspunkt herunder tidspunkt for evt. afsluttende eksamen/prøve, 3

4 f) eventuelle optagelsesbetingelser, g) den uddannelsestid, der følger af bekendtgørelse, undervisningsplan, studieordning eller lignende (normeret uddannelsestid/årsværknormering) eller antallet af undervisningstimer for korte kurser og fagspecifikke kurser, h) oplysning om fravigelse af den normerede uddannelsestid/årsværksnormering med oplysning om den uddannelsestid/årsværksnormering, der træder i stedet for denne og oplysning om de forudsætninger hos deltagerne, dette nødvendiggør. Oplysningerne skal være offentligt tilgængelige fra annonceringstidspunktet. Arbejdsmarkedsuddannelserne er ikke omfattet af dette krav, i) deltagerbetalingens størrelse og j) for enkeltfagene oplysninger om i hvilke uddannelse enkeltfaget indgår. I det følgende gennemgås de enkelte punkter enkeltvist med oplysning om, hvor Web-servicen henter oplysningerne (og hvor oplysningerne skal registreres for at komme med i web-service-udtrækket): a) Uddannelsesaktivitetens navn/benævnelse og eventuel uddannelseskode Uddannelsesaktivitetens navn hentes fra holdet (A326 Hold). I vinduet B159 Udbudsoplysninger for hold har man desuden mulighed for at registrere et udbudsnavn, hvis man ønsker at anvende et andet navn på hjemmesiden. Kode og navn på de til holdet knyttede skolefag hentes fra B335 Skolefag på hold. b) Afholdelsesform Oplysningen er en kombination af Indberetningsprincip og undervisningsform. Indberetningsprincippet hentes fra holdet. Der findes følgende indberetningsprincipper for AMU-hold: P (plankursus), S (splitkursus), SFI (Sammenhængende forløb for flygtninge og indvandrere) og ÅV (åben værksted). Og for ÅU-hold findes indberetningsprincippet - (Fuldtid/ÅU). Undervisningsformen hentes fra B159 Udbudsoplysninger for hold (feltet Undervisningsform). Der kan vælges mellem følgende undervisningsformer: Aftenundervisning, weekendundervisning, fjernundervisning og dagundervisning. 4

5 c) Sted Undervisningssted knyttes til holdet i A326 Hold eller i B159 Udbudsoplysninger for hold. Undervisningssteder oprettes i vinduet B501 Elevafdelinger. Hvis der er tale om virksomhedsforlagt undervisning, skal dette fremgå på hjemmesiden. Oplysningen kan registreres i feltet Beskrivelse på B159 Udbudsoplysninger for hold. d) Eventuel tilmeldingsfrist Tilmeldingsfrist angives i vinduet B159 Udbudsoplysninger for hold i feltet Tilmeldingsfrist. Tilmeldingsfristen skal være før holdets startdato. e) Begyndelses- og afslutningstidspunkt herunder tidspunkt for evt. afsluttende eksamen/prøve Uddannelsesaktivitetens begyndelses- og afslutningstidspunkt hentes fra holdets periode, mens begyndelses- og afslutningstidspunkt for de tilknyttede skolefag hentes fra A335d Perioder for skolefag på hold. Undervisningstidspunkter hentes fra feltet Undervisningstid i B159 Udbudsoplysninger for hold. Tidspunkt for evt. afsluttende eksamen/prøve kan angives i feltet Beskrivelse på B159 Udbudsoplysninger for hold. f) Eventuelle optagelsesbetingelser Eventuelle optagelsesbetingelser (f.eks. faglige forudsætninger) kan angives i feltet Beskrivelse på B159 Udbudsoplysninger for hold. g) Den uddannelsestid, der følger af bekendtgørelse, undervisningsplan, studieordning eller lignende (normeret uddannelsestid/årsværknormering) eller antallet af undervisningstimer for korte kurser og fagspecifikke kurser Web-servicen henter oplysninger den normerede uddannelsestid fra skolefaget (Feltet Varighed dage i vinduet A890 Skolefag). 5

6 h) Oplysning om fravigelse af den normerede uddannelsestid/årsværksnormering med oplysning om den uddannelsestid/årsværksnormering, der træder i stedet for denne og oplysning om de forudsætninger hos deltagerne, dette nødvendiggør. Oplysningerne skal være offentligt tilgængelige fra annonceringstidspunktet. Arbejdsmarkedsuddannelserne er ikke omfattet af dette krav Bemærk at kravet om oplysning om fravigelse af den normerede uddannelsestid KUN gælder enkeltfag. Oplysningen om eventuel fravigelse af den normerede uddannelsestid hentes fra B335 Skolefag på hold og angives i dage (angiver den faktiske uddannelsestid i antal dage). Oplysninger om forudsætninger hos deltagerne, der nødvendiggør en fravigelse af den normerede uddannelsestid, angives i feltet Beskrivelse i vinduet B159 Udbudsoplysninger for hold. i) Deltagerbetalingens størrelse Oplysningen hentes fra feltet Deltagerpris i vinduet B159 Udbudsoplysninger for hold. j) for enkeltfagene oplysninger om i hvilke uddannelse enkeltfaget indgår Hvis faget indgår i en FKB, vil web-servicen udtrække oplysninger om denne. Hvis faget ikke indgår i en FKB kan oplysninger om, hvilke uddannelser faget indgår i findes vha. B549 Udbudsgodkendelser og angives i feltet Beskrivelse på B159 Udbudsoplysninger for hold. Øvrige oplysninger Udover de oplysninger, som ifølge Bekendtgørelsen SKAL fremgå af hjemmesiden kan der vha. web-servicen udtrækkes en række andre oplysninger, som med fordel også vil kunne vises på skolens hjemmeside: Kvotient på uddannelsesaktiviteten Kontaktperson og kontakt telefonnr. for uddannelsesaktiviteten Tilmeldingsblanket (hvordan tilmeldingen skal foregå) Tilmeldingshjemmeside (link til en sådan) Løbende optag (om der er løbende optag på uddannelsesaktiviteten) og hvor længe det løbende optag kan finde sted (udløbsdato) Individuel fagvalg (om det er muligt at frit at tilmelde sig enkelte fag på holdet eller om alle fag er obligatoriske) relevant i forbindelse med Åben Værksted 6

7 Overførsel af data (aktivitetsudbud) til EASY-F Som tidligere nævnt trækker web-servicen W005 KursusudbudViaWeb data fra EASY-F. Skolen skal derfor overføre de registrerede aktivitetsudbud fra skolens EASY-A-base til EASY-F. Dette gøres vha. batchjobbet B752 Overførsel af aktivitetsudbud. Batchjobbet B752 Overførsel af aktivitetsudbud overfører alle aktiviteter og tilhørende skolefag, hvor aktiviteten opfylder: Feltet udbuds-indberet i vinduet B159 Udbudsoplysninger for hold har værdien J Udløbsdato (anvendes ved løbende optag) er udfyldt og ligger efter dags dato, eller startdato ligger efter dags dato. Bemærk, der medtages KUN skolefag med tilknyttede officielle UVMfagskoder. Der medtages KUN aktiviteter og skolefag, hvor skolen er afholdende skole. Det kan anbefales at sætte batchjobbet B752 Overførsel af aktivitetsudbud til at køre dagligt for at sikre, at EASY-F er opdateret med skolens seneste udbud af uddannelsesaktiviteter. Når en uddannelsesaktivitet er blevet overført til EASY-F vil dette fremgå af vinduet B159 Udbudsoplysninger for hold (felterne AfsendelsesId og Afsendelsestidspunkt vil være udfyldt). Udtræk af data vha. W005 Aktivitetsudbud Som nævnt tidligere skal skolen have tilladelse fra UNI C til at tilgå web-servicen W005 Aktivitetsudbud fra Internettet (her skolens hjemmeside). Tilladelsen kræver, at skolen råder over en applikation (f.eks. skolens hjemmeside), som UNI C har godkendt til at få adgang til EASY-data. I forbindelse med godkendelsen, udsteder UNI C en pinkode, som applikationen præsenterer sig med overfor EASY-W ved bestilling af Webservicen (her W005 Aktivitetsudbud). W005 Aktivitetsudbud bestilles dermed IKKE vha. jobbestillingsvinduet i EASY-A som andre batchjob /udskrifter m.v. men vha. af en applikation (et system). Når en applikation bestiller en web-service (f.eks. W005) får den svar tilbage i dataformatet XML (bemærk navngivningen er på engelsk). Svar fra W005 Aktivitetsudbud indeholder følgende oplysninger (hvis de er registreret i EASY-A): 7

8 Element Felt Kilde CommercialSchool- Activities SchoolNumber Activity Skoler.dsnr Skolekode/DS-institutionsnummer for skolen Element Activity Name Aktivitet_udbud.aktivitet (Feltet Aktivitet i vinduet B159 Udbudsoplysninger for hold) ExternalName Aktivitet_udbud.vidar_navn dette navn skal anvendes som præsentation overfor eksterne web-brugere såfremt feltet er udfyldt, ellers benyttes Name som præsentation. (Feltet Udbudsnavn i vinduet B159 Startdate Aktivitet_udbud.startdato (Feltet Periode i vinduet B159 Udbudsoplysninger for hold) Enddate Aktivitet_udbud.slutdato (Feltet Periode i vinduet B159 Udbudsoplysninger for hold) Description Aktivitet_udbud.beskrivelse (Feltet Beskrivelse i vinduet B159 Location Element (Feltet Undervisningssted i vinduet TeachingTime Aktivitet_udbud.undervisningstid (Feltet Undervisningstid i vinduet TeachingForm Aktivitet_udbud.undervisningsform 8

9 (Feltet Undervisningsform i vinduet TeachingPostalCode Aktivitet_udbud.undervisningspostnr (Feltet Undervisningspostnr. i vinduet Price Aktivitet_udbud.pris (Feltet Deltagerpris i vinduet B159 SchoolForm Skolens skoleform (Hentes fra skolestamtabellen på EASY-F. Kan f.eks. være TS (Teknisk Skole, HS (Handelsskole), ES (Erhvervsskole) etc.) EnrolmentDeadline Aktivitet_udbud.tilmeldingsfrist (Feltet Tilmeldingsfrist i vinduet ContactPerson Aktivitet_udbud.kontaktperson (Feltet Kontaktperson i vinduet B159 ContactTelephone Aktivitet_udbud.kontakt_telefon (Feltet Kontakt tlfnr. i vinduet B159 RunningAdmission Aktivitet_udbud.lobende_optag (Feltet Løbende optag i vinduet B159 ExpireDate Aktivitet_udbud.udlobsdato (Feltet Udløbsdato i vinduet B159 IndividualSubjectChoice Aktivitet_udbud.individuel_fagvalg (Feltet Individuel fagvalg i vinduet 9

10 ReportingPrinciple Aktivitet_udbud.indberetningsprincip (Feltet Indberetningsprincip i vinduet Quotient Aktivitet_udbud.hold_kvotient (Feltet Kvotient i vinduet B159 Udbudsoplysninger for hold) Arsverk Aktivitet_udbud.arsverk (Feltet Årsværk i vinduet B159 Udbudsoplysninger for hold) RegistrationFormular Aktivitet_udbud.Tilmeldingsblanket (Feltet Tilmeldingsblanket i vinduet RegistrationHomepage Aktivitet_udbud. Tilmeldingshjemmeside (Feltet Tilmeldingshjemmeside i vinduet B159 Udbudsoplysninger for hold) Subject Element Location Description Aktivitet_udbud.lokation_betegnelse (Feltet Betegnelse på vinduet B501 Elevafdelinger) StreetAddress Aktivitet_udbud.lokation_gade (Feltet Gade på vinduet B501 Elevafdelinger) PlaceName Aktivitet_udbud.lokation_sted (Feltet Sted på vinduet B501 Elevafdelinger) Telephone Aktivitet_udbud.lokation_tlfnr (Feltet Tlf.nr. på vinduet B501 Elevafdelinger) 10

11 Subject Name Skolefag_udbud.skolefag (Feltet Skolefag på vinduet B335 Skolefag på hold) Level Skolefag_udbud.niveau (Feltet niveau på vinduet B335 Skolefag på hold) Description Skolefag_udbud.betegnelse (Feltet Betegnelse for det pågældende skolefag på vinduet A890 Skolefag) UvmName Uvm_fag.Uvm_fag (Feltet UVM-fag i vinduet A888 UVM-fag for det til skolefaget knyttede UVM-fag) UvmLevel Uvm_fag.niveau (Feltet Niveau i vinduet A888 UVMfag for det til skolefaget knyttede UVM-fag) UvmDescription Uvm_fag.betegnelse (Feltet Betegnelse i vinduet A888 UVM-fag for det til skolefaget knyttede UVM-fag) SubjectStatus Skolefag_udbud.fag_status (Feltet Status på vinduet B335 Skolefag på hold for det udbudte hold) DurationInDays Skolefag_udbud.varighed_dage (Feltet Varighed dage for det pågældende skolefag i vinduet A890 Skolefag. Det er den normerede uddannelsestid der vises her) StudentLessons Skolefag_udbud.elevlektioner (Feltet Elev lekt. for det pågældende 11

12 skolefag i vinduet A890 Skolefag)) HoursPerDay Skolefag_udbud.Timer_pr_dag (Feltet Timer pr. dag for det pågældende skolefag i vinduet A890 Skolefag) FKB Skolefag_udbud.FKB (Feltet FKB i vinduet B335 Skolefag på hold for det udbudte hold) FKBVersion Skolefag_udbud.Version (Feltet Ver. i vinduet B335 Skolefag på hold for det udbudte hold) FKBDescription Skolefag_udbud.Betegnelse (Feltet Betegnelse i vinduet B554 Fælles Kompetence Beskrivelse for den pågældende FKB) Period Element Period StartDate Skolefag_udbud_perioder.Startdato (Feltet Startdato i vinduet B335d Perioder for skolefag på hold) EndDate Skolefag_udbud_perioder.Slutdato (Feltet Slutdato i vinduet B335d Perioder for skolefag på hold) DurationDays Skolefag_udbud_perioder. Varighed_dage Error ErrorCode Fejlkode (Feltet Varighed dage fra i vinduet B335d Perioder for skolefag på hold. Det er den faktiske uddannelsestid, der vises her) ErrorText Beskrivelse af fejlen, f.eks. at der er lukket for brugerlogon. 12

13 Nærmere detaljer om adgang til web-services og indhold m.v. af de enkelte services er beskrevet på Admsys-siden: Bemærk at det er den enkelte applikation, der vælger, hvordan de udtrukne data fra W005 Aktivitetsudbud skal præsenteres for slutbrugeren. Dvs. i dette tilfælde, er det skolens hjemmeside-applikation, der vælger hvordan udbudet af uddannelsesaktiviteter præsenteres. 13

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere