Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)"

Transkript

1 TF Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik på en række områder er ændret. Ændringerne berører bl.a. reglerne om indsendelse af og tilsyn med individuelle aftaler om samtrafik. Nedenfor gennemgås reglerne om IT- og Telestyrelsens behandling af individuelle aftaler om samtrafik efter den ændrede samtrafikregulering. 2. Indsendelse af aftaler om samtrafik til IT- og Telestyrelsen Det fulgte tidligere af teleloven, at individuelle samtrafikaftaler, der er indgået med/af SMPudbydere og alle aftaler om national roaming indgået med udbydere af offentlige mobilkommunikationsnet, skal sendes ind til IT- og Telestyrelsen. Bestemmelsen ( 63) blev ophævet med ændringsloven pr. 25 juli gælder dog fortsat - i henhold til overgangsbestemmelsen 7, stk. 4 i ændringsloven - indtil der er truffet endelig administrativ afgørelse på de pågældende relevante markeder[2], og evt. forpligtelser om ikke diskrimination og transparens er trådt i kraft. Indsendelsespligten efter telelovens 63 vil derfor i praksis ophøre gradvis i en overgangsperiode (mere herom afsnit 8). Samtrafikaftaler, der er indgået med/af SMP-udbydere mm., skal derfor indtil videre fortsat sendes til IT- og Telestyrelsen. Indsendelse skal som hidtil ske senest 14 dage efter, at aftalen er indgået. I praksis gælder 14 dagsfristen fra datoen for den seneste underskrift. Indsendelsespligten gælder for alle aftaler eller delaftaler knyttet til en samtrafikaftale. Det vil sige, at alle samtrafikaftaler, som er indgået med/af en SMP-udbyder på det delmarked, som pågældende aftale vedrører, skal sendes ind til IT- og Telestyrelsen.

2 Indsendelsespligten gælder fortsat for: Aftaler om koblet samtrafik med en SMP-udbyder. Aftaler om leje af infrastrukturkapacitet med en SMP-udbyder. Aftaler om tjenesteudbyderadgang med en SMP-udbyder. Aftaler om samhusning med en SMP-udbyder. Aftaler om national roaming med en udbyder af offentlige mobilkommunikationsnet. Samtrafikaftaler omfattet af indsendelsespligten skal sendes ind til IT- og Telestyrelsen senest 14 dage efter de er indgået. Hvis parterne undlader at overholde reglerne i 63, stk. 1 og 2, om indsendelse af samtrafikaftaler, kan parterne fortsat straffes med bøde, jf. 112, stk. 1, nr. 1. Dette følger af ændringslovens overgangsbestemmelser. 3. Offentlig tilgængelighed for aftaler om samtrafik Reglerne om offentlighed, som fremgik af den tidligere 63, stk. 3, vil også være i kraft indtil administrative afgørelser er truffet på de pågældende delmarkeder. Indsendte individuelle aftaler om samtrafik gøres derfor fortsat offentligt tilgængelige på IT- og Telestyrelsens hjemmeside i overgangsperioden. Alle samtrafikaftaler, der indsendes til IT- og Telestyrelsen, gøres fortsat offentligt tilgængelige i en overgangsperiode. "Offentliggørelsen" vil som hidtil ske via IT- og Telestyrelsens hjemmeside i form af en oversigt over indgåede samtrafikaftaler. Udvalgte aftaler bliver scannet ind og gjort direkte tilgængelige via hjemmesiden for at øge gennemsigtigheden og lette muligheden for at gennemse aftalerne. 4. Undtagelse fra kravet om offentlig tilgængelighed I overgangsperioden vil der både individuelt og generelt fortsat kunne ske undtagelse fra offentlighedsprincippet efter bestemmelsen i telelovens 63, stk. 3. For at bruge undtagelsesbestemmelserne kræves altid, at IT- og Telestyrelsen konkret bedømmer en anmodning om undtagelse, som er fremsat af parterne. Det forudsættes dog i lovgivningen, at priser for samtrafik og øvrige vilkår af generel betydning altid skal være offentligt tilgængelige. Ved vilkår af generel betydning forstås vilkår, som kan være af betydning for andre udbydere, herunder potentielle samtrafikparters mulighed for at vurdere, om kravene om objektivitet, gennemsigtighed og ikke-diskrimination bliver opfyldt.

3 Der kan fortsat i overgangsperioden ske undtagelse fra kravet om offentlig tilgængelighed, men... Priser for samtrafik - og øvrige vilkår af generel betydning - skal fortsat være offentligt tilgængelige i overgangsperioden. Den hidtidige 63, stk. 4 gav IT- og Telestyrelsen bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om, at visse aftaler om samtrafik eller dele heraf kunne undtages fra at blive gjort offentligt tilgængelige. Denne bestemmelse er ikke omfattet af overgangsbestemmelserne i ændringsloven. Imidlertid forbliver IT- og Telestyrelsens hidtidige udmøntning af 63, stk. 4 i "bekendtgørelse om visse forhold på samtrafikområdet" - indeholdende en særlig bestemmelse om undtagelse fra offentlighed i forbindelse med internationale samtrafikaftaler - i kraft, indtil bekendtgørelsen ophæves af IT- og Telestyrelsen. Dette fremgår af overgangsbestemmelsen 7, stk. 2 i ændringsloven. 5. Oversendelse af aftalen til Konkurrencerådet Hidtil har IT- og Telestyrelsen oversendt alle samtrafikaftaler til Konkurrencestyrelsen for at få en bindende udtalelse fra Konkurrencerådet, jf. 79. Konkurrencerådet skulle afgive en bindende udtalelse om, hvorvidt de vilkår (eller priser), der indgår i den enkelte aftale, eventuelt udgjorde en overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Såfremt der var vilkår, som udgjorde en overtrædelse af konkurrencelovgivningen, skulle IT- og Telestyrelsen påbyde ændringer af de pågældende vilkår, jf. 75, stk. 4. Disse bestemmelser er nu ophævet, og IT- og Telestyrelsen skal dermed ikke længere indhente en bindende udtalelse fra Konkurrencerådet eller - på vegne af Konkurrencerådet - påbyde ændringer af vilkår, som udgør en overtrædelse af konkurrenceloven. IT- og Telestyrelsen vil derfor ikke længere - hverken i overgangsperioden eller i fremtiden, når der måtte være pålagt udbydere med en stærk markedsposition forpligtelser - skulle fremsende aftalerne til Konkurrencestyrelsen. De individuelle samtrafikaftaler vil imidlertid fortsat være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, hvis markedsaktørerne skønner, at der er tale om konkurrencebegrænsende aftaler. Fremover vil det således være op til markedsaktørerne at vurdere, hvorvidt der skal ske anmeldelse af individuelle samtrafikaftaler til Konkurrencestyrelsen i henhold til konkurrenceloven, med henblik på opnåelse af fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, eller ikke-indgrebserklæring efter lovens IT- og Telestyrelsens behandling af de indsendte aftaler Reglerne om IT- og Telestyrelsens tilsyn med aftaler om samtrafik fremgik tidligere af lovens 75. Da 75 ikke er omfattet af ændringslovens overgangsbestemmelser, vil IT- og Telestyrelsen således fremover ikke gennemgå de indsendte aftaler om samtrafik.

4 IT- og Telestyrelsen skal derfor - i modsætning til tidligere - ikke længere gøre en part, der har en aftale om samtrafik med en SMP-udbyder eller en udbyder af offentligt mobilkommunikationsnet, opmærksom på, om den konkrete aftale objektivt konstaterbart vurderes at stille parten åbenbart ringere, end et standardtilbud på samtrafik eller en gældende aftale om samtrafik ville stille parten. Telelovens bestemmelse om ikke-diskrimination ( 52) finder dog fortsat anvendelse, og en udbyder kan således fortsat kræve at få en aftale, der svarer til TDC's standardtilbud eller svarer til en anden gældende aftale mellem TDC og en anden udbyder i medfør af ikkediskriminationsbestemmelsen. Da aftalerne fortsat skal indsendes og bliver gjort offentligt tilgængelige på IT- og Telestyrelsens hjemmeside har udbyderne i overgangsperioden stadig mulighed for at holde sig orienteret om samtrafikaftaler indgået mellem en udbyder med stærk markedsposition og øvrige udbydere, jf. ovenfor. 7. IT- og Telestyrelsens kompetence til at behandle sager af egen drift IT- og Telestyrelsen vil som noget nyt kunne tage sager op af egen drift, jf. telelovens 76. Som eksempel på dette kan nævnes, at såfremt IT- og Telestyrelsen på baggrund af en egen driftundersøgelse bliver opmærksom på, at en udbyder har aftalt forringede vilkår set i forhold til andre udbyderes tilsvarende aftaler, uden at dette opvejes af andre forbedrede vilkår eller priser, vil IT- og Telestyrelsen kunne tage sagen op af egen drift. IT- og Telestyrelsen kan som noget nyt behandle sager af egen drift, jf. telelovens IT- og Telestyrelsens behandling af samtrafikaftaler efter overgangsperiode Som tidligere nævnt blev bestemmelsen om indsendelsespligten ( 63) ophævet med ændringsloven af 25. juli I en overgangsperiode vil indsendelse dog stadig skulle ske, idet indsendelsespligten i praksis først vil ophøre gradvist i forbindelse med de afgørelser, som IT- og Telestyrelsen vil træffe på en række markeder. IT- og Telestyrelsen vil således med regelmæssige mellemrum foretage markedsundersøgelser og på baggrund heraf vurdere, hvilke forpligtelser, der er relevante på de pågældende markeder. Overholdelse af princippet om ikke-diskrimination samt krav om gennemsigtighed er blandt de forpligtelser, som en udbyder med stærk markedsposition vil kunne pålægges i forbindelse med en afgørelse. For at IT- og Telestyrelsen vil kunne undersøge overholdelse af disse forpligtelser, vil styrelsen fortsat - som led i styrelsens tilsynsvirksomhed - kunne anmode om at se konkrete samtrafikaftaler. Indhentelsen af disse konkrete samtrafikaftaler kan ske enten af egen drift eller på baggrund af en klage. En forpligtelse om indsendelse af alle konkrete samtrafikaftaler vil således ikke kunne indgå i de forpligtelser, som IT- og Telestyrelsen ved afgørelse kan pålægge udbydere med stærk markedsposition.

5 IT- og Telestyrelsens afgørelser om pålæggelse af forpligtelser vil blive offentliggjort af IT- og Telestyrelsen på et enkelt informationssted, således at udbyderne kan danne sig et overblik over, hvilke forpligtelser udbydere med en stærk markedsposition er pålagt. IT- og Telestyrelsen vil naturligvis også i forbindelse med afgørelserne stå til rådighed, hvis der skulle være behov for afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål. [1] Lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på teleområdet er ændret ved lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love ("ændringsloven"). [2] Det er med ændringsloven blevet indført som centralt redskab, at IT- og Telestyrelsen med regelmæssige mellemrum skal foretage markedsundersøgelser og på baggrund heraf vurdere, hvilke forpligtelser, der er relevante på de pågældende markeder. Udskrift fra: , 9:42:41 AM Ophavsretten tilhører IT- og Telestyrelsen. Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug. Artiklens placering:

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Forslag 4. marts 2004 til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder mv.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere