Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI"

Transkript

1 om udbud Januar 2010

2 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår reglerne De to organisationer har derfor sat en lille gruppe af udbudspraktikere sammen for at besvare nogle af de mange spørgsmål, som organisationerne modtager om udbud. Resultatet er denne pjece om udbud. Pjecen har samtidig til formål at medvirke til at undgå fejl samt metoder, som har vist sig at være uhensigtsmæssige. De gode råd omfatter udbud af byggeri i bred forstand, hvilket vil sige, at såvel entreprenørudbud herunder totalentrepriseudbud som rådgiverudbud og projektkonkurrencer er omfattet. Der er således taget højde for reglerne i Tilbudsloven (lov om indhentning af tilbud inden for bygge- og anlægssektoren), reglerne i Udbudsdirektivet (Rådets direktiv nr.-2004/18/ef af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter) og Forsyningsvirksomhedsdirektivet (Rådets direktiv nr.2004/17/ef). I pjecen er ordregiver konsekvent omtalt som bygherren og når reglerne er ens for Udbudsdirektivet og Forsyningsvirksomhedsdirektivet skrives de under ét som direktiverne. Det skal pointeres, at der ikke er tale om en lærebog, men alene en summarisk gennemgang af de mange konkrete problemstillinger, som organisationerne oplever, volder aktørerne vanskeligheder til daglig. Af hensyn til omfanget af nærværende pjece er specifikke problematikker omkring OPP og Partnering m.fl. udeladt. Oplysninger herom vil bl.a. kunne findes på Konkurrencestyrelsens udbudsportal Arbejdsgruppen består af; Niels Chr. Toppenberg, Bascon; Ralf Bo Petersen, Hifab; Niels Anker Jørgensen, Emcon; Bo Tarp, Vejdirektoratet; Helen Kristensen, Rambøll; Jan Sander Fredriksen, PLH arkitekter; Preben Dahl, DANSKE ARK, Klaus Vang, ALECTIA og Ulla Sassarsson, FRI. om Udbud indledes med en overordnet gennemgang af de forskellige udbudsformer. De næste kapitler tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger, hvor de gældende regler kort beskrives. Hvor det er relevant anføres anbefalinger i kursiv. Notatet fremstår efter det indledende afsnit om udbudsformerne som en skematisk gennemgang af de enkelte faser i et udbud. Denne opbygning skulle gerne lette overskueligheden og brugbarheden af pjecen på trods af emnernes kompleksitet. Pjecen er tænkt som et dynamisk dokument, der vil blive lagt på DANSKE ARK s, BiD s og FRI s hjemmeside. Pjecen vil løbende blive opdateret. 2

3 Indhold Indledende overvejelser i forbindelse med udbud Skal opgaven i udbud? Tærskelværdien? Tærskelværdier Udbudsregler -Generelle principper Annonceringspligt i forhold til udbud af rådgivningsydelser under tærskelværdien Hvilken type udbud/kontrakt? Offentligt udbud Begrænset udbud Konkurrencepræget dialog Udbud efter forhandling Rammeaftaler Underhåndsbud Udbud efter forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse Delydelser Udbud efter et kvalifikationssystem Omvendt licitation Projektkonkurrence Totalentreprenør-konkurrence Alternative tilbud Sideordnede tilbud Rabattilbud Diverse tidsfrister i forbindelse med afgivelse af tilbud Vejledende forhåndsmeddelelse Vedståelsesfrist Rådgiverinhabilitet Udvælgelseskriterier Hvordan kommer man ned på det forudsatte antal rådgivere? Tildelingskriterier Fabrikater Vederlag i forbindelse med tilbud m.m Sidste frist for spørgsmål Oplysninger om nationale og regionale forpligtelser kuvertsystem og anonymitet Digitalt byggeri Bedømmelseskomiteen i projekter/ konkurrencer Underretning Standstill periode Tilbudsgrundlaget/Udbudsmaterialet Ydelsesbeskrivelser ABR 89 og AB 92 / ABT93 - generelt Omprojekteringsklausul Dagbodskrav og pønalbod/bonus Sikkerhedsstillelse Forsikring Ansvarsbegrænsning Efter tilbudsafgivelsen Åbning af tilbud Evalueringsmodeller Underretning og begrundelsespligt Annullation af tilbud Vejledning Regler/links

4 Indledende overvejelser i forbindelse med udbud Skal opgaven i udbud? Offentlige bygherrer samt private bygherre og udbydere, der modtager offentlig støtte, skal ved indkøb af såvel tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver over tærskelværdierne følge Udbudsdirektivet eller Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Forsyningsvirksomhedsdirektivet anvendes kun i de tilfælde, hvor ordregiver har status som en forsyningsvirksomhed 1). Ved indkøb under tærskelværdien skal Tilbudslovens regler følges. Hvis indkøb af bygge- og anlægsopgaver er under tærskelværdien, skal udbud ske i henhold til Tilbudsloven. Hvis indkøbet af varer eller tjenesteydelser er under tærskelværdien, men overstiger kr. skal indkøbet annonceres i henhold til Tilbudslovens 15 (se punkt om annonceringspligten). Tærskelværdien? Vurderingen af hvorvidt en opgave overskrider tærskelværdierne skal ske efter bedste saglige skøn og i form af en reel vurdering, som efterfølgende kan dokumenteres. I beregningen skal medtages samtlige ydelser inden for enten entreprisen eller rådgivningen d.v.s. inklusive bygherreleverancer, delydelser og tillagt f.eks. præmier eller betaling for at deltage i konkurrencen/udbuddet og f.eks. optioner m.m. Hvis en del af indkøbet sker via en rammeaftale i en central indkøbsorganisation som f.eks. SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service), skal den fulde ydelse medregnes i tærskelværdien. Dvs. at bygherren ikke kan undlade at medregne f.eks. ingeniørydelsen ved beregning af tærskelværdien for tjenesteydelser på et projekt, selv om bygherren kun ønsker at købe arkitektydelsen, fordi ingeniørydelsen er indkøbt via SKI. Ved tidsbegrænsede opgaver under 4 år, medregnes den samlede værdi for hele kontraktperioden. Hvis opgaven er tidsubegrænset eller længere end 4 år, beregnes værdien af den månedlige værdi x 48 (4 år). 1) Såvel offentlige som private virksomheder kan være ordregivere omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet, såfremt de er beskæftiget med nærmere angivne aktiviteter inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation. 4

5 Tærskelværdier frem til den 31/ Tærskelværdien for hvornår en opgave skal udbydes efter direktiverne er BYGHERRER Tjenesteydelser Bygge- og anlæg Statslige bygherrer Mere end kr. Mere end kr. Andre offentlige Mere end kr. Mere end kr. bygherrer Forsynings- Mere end kr. Mere end kr. virksomheder Tærskelværdierne er eksklusive moms og justeres hvert andet år. Se i øvrigt Konkurrencestyrelsen hjemmeside Udbudsregler- Generelle principper EU-udbudsreglernes grundlæggende principper i henhold til EF-traktaten om, at forbud mod diskrimination og forskelsbehandling gælder i alle udbudssager - også dem, der er under tærskelværdien. Annonceringspligt i forhold til udbud af rådgivningsydelser under tærskelværdien Hvis rådgivningsydelsen er under tærskelværdien, men overstiger kr., skal udbuddet annonceres, medmindre det er undtaget fra udbudspligten i henhold til direktivet, det vil sige, at f.eks. delydelser og aftaler i henhold til rammeaftaler ikke skal annonceres. Annoncering medfører ikke nogen pligt til at overholde direktivernes regler. Annoncering kan ske i pressen eller i et elektronisk medie f.eks. på bygherrens egen hjemmeside. Annoncen skal indeholde oplysninger om: Beskrivelse af opgaven Kontaktoplysninger Frist Adresse og Kriterier Bygherren kan ved annoncering selv vælge tildelingskriteriet, som altså ikke behøver at være laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud, men bygherren skal være opmærksom på, at udvælgelsen skal ske på objektive, saglige og ikke diskriminerende principper. Bygherren skal også sørge for at tilbudsgiverne ikke forskelsbehandles. Der bør vælges målbare kriterier, som ikke er ude af proportionalitet med formålet og opgavens løsning og som kan danne grundlag for en prøvelse af, at tildelingen har fundet sted på et objektivt grundlag. Se i øvrigt Konkurrencestyrelsens vejledning Annonceringspligt - Hvad så nu? 5

6 Selv om der ikke stilles mange formelle krav, skal de grundlæggende principper (se ovenfor) forsat efterleves. Husk at alle har interesse i, at opgaven er tilstrækkeligt klart afgrænset, så tilbudsgiverne kan give pris på et sammenligneligt grundlag. Husk at dokumentere forløbet. Hvilken type udbud/- kontrakt? Bygherren har altid mulighed for at vælge mellem et offentligt- eller begrænset udbud. Rammeaftaler er en kontraktform, der er en mulighed i såvel direktiverne som i Tilbudsloven. Projektkonkurrence kan kun anvendes ved tjenesteydelser og bliver inden for byggeri typisk anvendt i forbindelse med totalrådgivning og arkitektkonkurrencer. Der er kun regler herom i direktiverne. Efter Udbudsdirektivet kan bygherren undtagelsesvist gennemføre udbud efter forhandling og benytte konkurrencepræget dialog, se Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektivet. Efter Tilbudsloven er der mulighed for at forhandle og under nogle særlige forudsætninger, er der adgang til at indhente underhåndsbud, se Konkurrencestyrelsens vejledning til Tilbudsloven. Hvis bygherren er omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet er udbud efter forhandling sædvanligt. I Forsyningsvirksomhedsdirektivet er der også mulighed for at oprette et kvalifikationssystem. Opgavens kompleksitet bør indgå i overvejelserne om, hvilken fremgangsmåde man skal vælge, når det er direktiverne, der skal anvendes: Standardiserede opgaver Offentligt udbud Begrænset udbud Udbud efter forhandling i forbindelse med supplerende arbejder Rammeaftaler Projektkonkurrence Komplekse opgaver Begrænset udbud Udbud efter forhandling Konkurrencepræget dialog Projektkonkurrence Offentligt udbud Offentligt udbud er en mulighed, både når direktiverne og tilbudsloven anvendes. Ved det offentlige udbud kan alle interesserede anmode om udbudsbetingelserne og afgive tilbud på opgaven inden en nærmere angivet frist. 6

7 Bygherren har pligt til at sende udbudsbetingelserne og eventuelle supplerende dokumenter til de interesserede virksomheder. Bygherren kan ikke frasortere tilbudsgivere, som opfylder minimumsbetingelserne. Udbudsformen offentligt udbud er ikke udtrykkeligt delt op i to faser - en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase. Uanset dette skal bygherren altid først vurdere, hvorvidt de bydende opfylder de fastsatte krav til økonomisk, finansiel og teknisk formåen, samt de fastsatte mindstekrav. Når bygherren har bedømt de bydendes kvalifikationer efter reglerne om kvalitativ udvælgelse, skal bygherren foretage en evaluering af de modtagne tilbud, der er vurderet egnede. Denne evaluering skal ske på baggrund af de fastsatte tildelingskriterier. Når direktiverne skal benyttes er det altid nødvendigt at annoncere udbuddet i EF-tidende. Heri opfordres til at give tilbud. Annoncering sker ved anvendelse af standardformularer der findes på E-NOTICE Offentligt udbud kan typisk anvendes, hvor projektet er præcist beskrevet og udbydes som ren priskonkurrence, eller i forbindelse med konkurrencer med et idémæssigt indhold, hvor man ønsker et bredt beslutningsgrundlag. Tidsforbruget er en væsentlig faktor for bygherre og tilbudsgiver, og det bør indgå i overvejelserne, at offentlige udbud kan være ganske ressourcekrævende, idet bygherren er forpligtet til at gennemgå egnetheden af alle tilbud. Begrænset udbud Ved begrænset udbud deles udbudsproceduren i to faser. (Se om tidsfrister senere). Først sammensættes en gruppe af f.eks. fem tilbudsgivere, som kan deltage i konkurrencen, dernæst bedømmes deres tilbud. I henhold til Tilbudsloven kan udvælgelsen ske ved direkte henvendelse til konkrete firmaer med enkelte begrænsninger. Men udvælgelsen kan også ske ved at gennemføre en prækvalifikationsrunde, hvorved et bestemt antal tilbudsgivere vælges. Der er ingen regel om antal tilbudsgivere i Tilbudsloven. Antallet af tilbudsgivere skal være tilstrækkeligt til, at der er konkurrence om opgaven. Krav til antal af bydende varierer alt efter typen af udbud, dog skal der være tilstrækkeligt med tilbudsgivere til at sikre konkurrence. Når direktiverne skal benyttes, er det altid nødvendigt at gennemføre en prækvalifikation ved annoncering i EF-tidende. Heri anmoder bygherren potentielle tilbudsgivere om at melde sig som interesserede. Annoncering sker ved anvendelse af standardformularer der findes på E-NOTICE 7

8 I henhold til Udbudsdirektivet skal der ved begrænset udbud minimum prækvalificeres fem og ved konkurrencepræget dialog minimum tre jf. art. 44. Forsyningsvirksomhedsdirektivet fastsætter ikke noget minimum antal af prækvalificerede, men da der skal sikres en tilstrækkelig konkurrence, bør der næppe vælges færre end tre. Bygherren skal i udbudsbekendtgørelsen/annoncen bl.a. oplyse følgende: Tildelingskriteriet Udvælgelseskriterier Antal tilbudsgivere Frist for ansøgning om prækvalifikation Der anmodes ofte om meget - og af og til overflødigt materiale i forbindelse med prækvalifikationen. For at undgå dette, bør bygherren gøre sig klart, hvad materialet skal bruges til og om muligt oplyse formålet hermed i annoncen. Omvendt skal tilbudsgiverne være omhyggelige med at fremsende det materiale, der bliver bedt om, da det ellers kan medføre kassation. Bygherren skal udtrykke sig så præcist, at der ikke kan være tvivl om, hvor mange tilbudsgivere, der påtænkes prækvalificeret. I modsat fald må bygherren acceptere, at samtlige ansøgere, der objektivt opfylder betingelserne herfor, inviteres til at afgive tilbud. Bygherren skal sikre, at der er tilstrækkelig konkurrence, men det anbefales, at man ikke prækvalificerer flere end de fem, der anføres som minimum i Udbudsdirektivets art. 44 stk. 3. Årsagen er, at deltagelse i udbud er omkostningstungt, hvorfor incitamentet i form af en rimelig chance for at vinde samt en samfundsøkonomisk betragtning taler for at begrænse antallet af tilbudsgivere. Hvis der er flere egnede ansøgere end bygherren har forudsat i annoncen, skal bygherren kunne begrunde, hvordan han kommer ned på det ønskede antal. Bygherren skal derfor vælge nogle udvælgelseskriterier, som er egnede til dette formål, og som fremgår af udbudsbekendtgørelsen/annoncen. Det kan for eksempel være et miks af små og store virksomheder med henblik på at opnå bedre konkurrence. Konkurrencepræget dialog Konkurrencepræget dialog er en ny udbudsform i Udbudsdirektivet, der mest af alt kan beskrives som en hybrid mellem et begrænset udbud og udbud efter forhandling. Denne udbudsform kan kun benyttes ved særligt komplekse opgaver, hvilket skal ske ud fra en konkret vurdering af opgaven jf. Udbudsdirektivets betragtning 31. Konkurrencepræget dialog kan f.eks. anvendes ved udbud af opgaver, der skal løses i OPP e.l. Bygherren opnår en stor frihed ved denne type udbud, idet han får adgang til at drøfte løsningsmodeller med hver enkelt af tilbudsgiverne inden selve tilbudsafgivelsen. 8

9 I en udbudsbekendtgørelse beskrives bygherrens behov og krav evt. suppleret med et beskrivende dokument, der uddyber opgaven. Tildelingskriteriet er altid økonomisk mest fordelagtige tilbud. Næste fase er en prækvalifikation. Underkriterierne under tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud skal fremgå senest i det foreløbige udbudsmateriale, der danner grundlag for dialogen. Der skal minimum udvælges tre tilbudsgivere. Herefter gennemføres en dialogfase. Under dialogfasen drøfter bygherren løsningen af den udbudte opgave med de bydende. I løbet af dialogfasen kan tilbudsgivere blive udskilt fra det videre forløb. Dialogfasen munder ud i fastlæggelse af de endelige udbudsvilkår. Forløbet ender med, at der indhentes tilbud på den nu definerede opgave hos de tilbageværende tilbudsgivere som et begrænset udbud med de oprindeligt fastsatte kriterier til brug for tildelingen Efter aflevering af tilbud er det kun muligt at afklare, præcisere og tilpasse tilbuddet, som ved andre udbudsformer og på grundlag af de oprindelige underkriterier til tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud. Under dialogfasen bør udbyder under hensyntagen til de store omkostninger, der er forbundet med denne form for udbud, tilrettelægge udbudsproceduren i flere på hinanden følgende faser, så antallet af tilbud, som stadig drøftes og forhandles, gradvis begrænses på grundlag af forud meddelte tildelingskriterier. Alle de bydende bør honoreres for hver runde af dialogen, som de deltager i, se punktet vederlag i forbindelse med tilbud. Bygherren må ikke over for andre deltagere afsløre løsninger, som en anden deltager, har foreslået eller andre fortrolige oplysninger, som en deltager i dialogen har meddelt, uden dennes samtykke. Såfremt udbyder fra udbuddets start tilkendegiver at ville benytte tilbudsgivernes idéer, skal udbyder fastsætte en økonomisk kompensation i form af en betaling, der bør stå i rimeligt forhold til den afgivelse af ophavsretten, som finder sted. Bygherren vil på denne måde få optimalt input til løsning af opgaven og vil kunne fastlægge et ensartet udbudsgrundlag til den endelige tilbudsafgivelse, hvilket vil være en fordel for bygherren. Udbud efter forhandling I Tilbudsloven er der mulighed for at forhandle med tilbudsgiverne, medmindre man har tilkendegivet ikke at ville benytte forhandling. Hvis tilbudskriteriet er laveste pris, kan der kun forhandles med den lavestbydende jf. 10. Ved økonomisk mest fordelagtige tilbud kan der forhandles med de tre mest fordelagtige eller færre jf. 11. Senest ved forhandlingernes begyndelse skal tilbudsgiverne oplyses om, hvordan forhandlingen vil foregå. I Udbudsdirektivet er udbud efter forhandling en undtagelse, der kun kan gennemføres under nogle særlige forudsætninger jf. art. 30 og 31, bl.a. i 9

10 forbindelse med projektkonkurrencer og i forbindelse med supplerende arbejder. Efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet kan bygherren frit vælge denne udbudsform jf. art. 47 m.fl. Gode Råd Det anbefales, at bygherren fastlægger et udskillelsesløb, der tager højde for opgavens omfang og karakter, således at hverken tilbudsgiverne eller bygherren bruger unødig tid på at forhandle uinteressante tilbud. Rammeaftaler Hvis bygherren skal have udført arbejder af samme karakter i en given periode, kan en rammeaftale være en mulighed. En rammeaftale er en overordnet aftale, der indgås mellem en eller flere virksomheder og ordregivende myndigheder. Rammeaftalen kan som hovedregel kun anvendes af de oprindelige parter og løber som hovedregel i maksimalt fire år. Formålet er at fastsætte vilkårene for de enkelte kontrakter, der skal indgås under rammeaftalen i dennes løbetid. Hvis rammeaftalen har været sendt i EU-udbud, kan de konkrete aftaler indgås uden udbud, selv om de overskrider tærskelværdierne. Bygherren er ikke forpligtet til at benytte den indgåede aftale, hvorimod rådgiveren og/eller entreprenøren er forpligtet til at levere ydelserne på de fastsatte vilkår, såfremt bygherren måtte ønske at gøre brug af aftalen. Der er altså tale om et stående tilbud. Hvis bygherren ønsker at entrere med andre om opgaver omfattet af rammeaftalen, skal opgaven i fornyet udbud efter reglerne, se skema side 5. I Tilbudsloven er der kun mulighed for at indgå én rammeaftale, og vilkårene skal i så tilfælde være fastsat i rammeaftalen, men tilbuddet kan om nødvendigt kompletteres og den konkrete kontrakt skal ligge inden for aftalen både for så vidt angår varerne/ydelserne som mængden, dvs. der skal foretages simpel bestilling. I henhold til direktiverne er det muligt at udbyde flere parallelle rammeaftaler. I så fald skal der indgås minimum tre. Hvor der er tale om flere parallelle rammeaftaler, er der to muligheder ved tildeling af den konkrete opgave: Alle vilkår er afklaret i rammeaftalen, således at udbyder objektivt kan fastslå hvem, der er den mest fordelagtige. Alle vilkår er ikke fastlagt, så det er nødvendigt at tilføje/præcisere vilkår. Det skal i så tilfælde gennemføres som en fornyet konkurrence mini-udbud mellem samtlige de firmaer, der er indgået parallelle rammeaftaler med. Genåbningen af konkurrencen vedrører de vilkår, det er nødvendigt at præcisere. Ved udbud af den konkrete rådgivningsydelse, kan det for eksempel 10

11 være nødvendigt at beskrive de konkrete lokaler før vedligeholdelsesbehovet kan danne grundlag for udbuddet. Bygherren skal allerede i rammeaftalen have skrevet, hvorledes den konkrete kontrakt tildeles, og kan ikke lade det stå åbent til en efterfølgende beslutning. Tildelingskriterierne for tildelingen af den konkrete opgave skal også være fastlagt i rammeaftalen. Disse kan ikke ændres for så vidt angår vægtning eller indhold. Hvis bygherren vælger direkte tildeling uden miniudbud, skal det efterfølgende kunne dokumenteres, hvorledes bygherren har udvalgt den bedste til at løse opgaven. Ved rammeaftaler, som er stillet til rådighed af en central indkøbsorganisation, er der ikke mulighed for at anvende delydelsesreglen, når bygherren alene er tilknyttet rammeaftalen via en abonnementsordning. Det skyldes, at den enkelte bygherre ikke er identificeret i aftalen med en bestemt indkøbsvolumen. Delydelsesreglen kan kun anvendes, hvis udbyder har forpligtet sig til at aftage en konkret mængde på rammeaftalen, dvs. at delydelsesreglen som hovedregel ikke kan anvendes ved køb via f.eks. SKI. se vejledningen: Offentlige Indkøb af varer og tjenesteydelser udgivet af Konkurrencestyrelsen og SKI. Bygherren skal overveje, om opgaverne er tilstrækkeligt ensartede. Dvs. hvilken volumen kan opnås? Hvilken indvirkning har rammeaftalen på markedet? Er det af betydning for, at der vil være tilstrækkelige interesser for rammeaftalen, at der garanteres for, at der kan aftages en vis mængde? Hvordan vil markedet reagere på genåbning af konkurrencen? Fordelen ved rammeaftaler er, at det giver bygherren en hurtigere og mindre ressourcekrævende adgang til at indgå aftaler. Bygherren skal ikke i udbud ved den enkelte opgave, og aftalevilkårene ligger fast. Da der er tale om et stående tilbud fra ramme - aftaleindehaverens side, kan bygherren vælge at undlade at benytte rammeaftalen. I så fald skal de sædvanlige udbudsregler følges. Ulempen ved udbud af rammeaftaler kan være, at udbyder ved indgåelse af de senere aftaler under rammeaftalen er bundet af rammeaftalens indhold samt af de oprindeligt fastsatte tildelingskriterier, som måske ikke er tilstrækkelige eller egnede i forbindelse med den konkrete opgave. Problemet kan være særligt relevant, hvor der er flere rammeaftaleindehavere. Ved vedligeholdelse og istandsættelse af bygninger, kan det anbefales at indgå flere parallelle rammeaftaler med henblik på at undgå at skulle gennemføre udbud i løbende småsager. I forbindelse med nybyggeri anbefales det at undlade parallelle rammeaftaler, idet der under alle omstændigheder skal gennemføres et fornyet mini-udbud, når den konkrete opgave skal udbydes. Her vil der være så mange konkrete forhold bl.a. byggegrund, størrelse og typen af byggeriet, at det vil være mere hensigtsmæssigt også for at overholde principperne om gennemsigtighed - at udbyde opgaven som et selvstændigt udbud. 11

12 Underhåndsbud Tilbudsloven giver for så vidt angår bygge- og anlægsopgaver mulighed for at indhente underhåndsbud, når kontraktsummen er under 3.mio.kr. jf. 12. Grænsen vedrørende antal og værdi af underhåndstilbud i Tilbudsloven gælder dog ikke for offentligretlige organer. Disse kan altid indhente underhåndsbud, uanset opgavens størrelse. Der er imidlertid den undtagelse, at hvis der ydes offentlig støtte til udførelsen af byggeriet, kan den myndighed, der yder støtten, fastsætte særregler for krav til udbud. jf. bkg. 817 af 23/ Derfor er for eksempel et almennyttigt boligselskab forpligtet til at gennemføre en licitation, selvom der er tale om et offentligretligt organ. Tilbudsloven indeholder en generel bagatelgrænse. Det vil sige, at hvis opgaven er under kr., kan bygherren nøjes med at kontakte én bydende. Hvis opgaven er over 3 mio.kr. - også hvis den overskrider grænserne for direktiverne - kan bygherren indhente underhåndsbud på delarbejder under forudsætning af, at de under fig. 3 angivne værdier ikke overskrides for den enkelte opgave, samt at summen af delarbejder ikke overstiger 20 % af kontraktsummen. Udbud efter forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse I direktiverne er der mulighed for at udbyde efter forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse. Denne udbudsform skal og kan benyttes i særlige situationer, f.eks. hvis der ikke er indkommet egnede tilbud, ved projektkonkurrencer eller i tilfælde, hvor der ikke er nogen virksomheder, der har søgt prækvalifikation. I så fald er det en forudsætning, at udbudsbetingelserne ikke ændres væsentligt jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet 40 og Udbudsdirektivets art. 31. Delydelser Udbudsdirektivet giver mulighed for, at bygherrer kan undlade udbud for så vidt angår mindre dele af en kontrakt, selvom den totale anskaffelse som helhed overstiger tærskelværdien og dermed er udbudspligtig. Hvis betingelserne for at undtage en delkontrakt fra udbud er opfyldt, kan bygherren foretage en direkte kontrakttildeling uden konkurrenceudsættelse efter hverken direktiverne eller Tilbudslovens annonceringspligt. For at denne mulighed kan benyttes, skal 3 betingelser være opfyldt: 1. Økonomisk grænse: Grænser for Bygge- og anlægskontrakter Tjenesteydelser delarbejder: Tilbudsloven kr. - Direktiverne kr kr. 2. Den samlede værdi af samtlige delkontrakter som undtages udbuddet må ikke overstige 20% af den totale værdi af hovedkontrakten. 3. Den resterende del af hovedkontrakten udbydes efter Direktiverne eller Tilbudsloven 12

13 Delydelser under direktiverne er ikke omfattet af tilbudslovens regler. Delydelsesreglen kan som udgangspunkt ikke benyttes ved rammeaftaler, idet det kræves, at man har et estimat over rammeaftalens værdi for at kunne påse, at 20 % reglen er overholdt. Den betingelse kan kun opfyldes, hvis bygherren forpligter sig til at aftage en bestemt mængde i kontraktperioden f.eks. ved at indgå i en koordinationsaftale under rammeaftalen. Dette er ikke en mulighed for så vidt angår køb af rådgivning under SKI s rammeaftale. Hvis ikke dette er sket, er der ikke mulighed for at benytte reglen om køb af delydelser. Det vil i praksis sige, at hvor en bygherrer ønsker at købe såvel ingeniørsom arkitektydelse i forbindelse med det samme projekt, kan bygherren ikke vælge at købe arkitektydelsen som en delydelse uden udbud, selvom ingeniørydelsen er købt via f.eks. SKI s rammeaftaler. Udbud efter et kvalifikationssystem Denne udbudsform findes kun i Forsyningsvirksomhedsdirektivet jf. art. 53 og som en mulighed i forbindelse med reglerne om annonceringspligten. Et kvalifikationssystem er en liste over egnede leverandører - der træder i stedet for en prækvalifikation. Oprettelsen af kvalifikationssystemet sker i henhold til Forsyningsdirektivet ved, at bygherren indrykker en annonce i EF-tidende, der beskriver formålet med ordningen samt krav til ansøgerne. Herefter kan virksomheder blive ført på listen, hvis forudsætningerne herfor er opfyldt. Bygherren forpligter sig ikke til at anvende systemet. Der er ikke særlige regler for, hvordan bygherren vælger blandt virksomhederne; men reglerne for begrænset udbud og udbud efter forhandling skal overholdes altså også tidsfristerne. Hvis reglen anvendes som et led i annonceringspligten, er reglerne anderledes uformelle. Denne udbudsform giver stor frihed, idet bygherren uden videre kan henvende sig direkte til de virksomheder, der står på listen, som han ønsker tilbud fra. Omvendt licitation Bygherren kan vælge at udbyde i en omvendt licitation, således at prisen ligger fast. Tilbuddene indeholder, hvilke ydelser bygherren kan få for det fastlagte beløb dvs., at udbuddet sker efter kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud. Omvendt licitation kan være hensigtsmæssig ved udbud af almennyttige boligbyggerier, hvor støtten er afhængig af, at den forudsatte kvadratmeterpris overholdes. Hvis bygherren vælger omvendt licitation, vil udbyder være bundet af den økonomiske ramme, som han har fastsat ved udbuddet, og udbyder er derfor afskåret fra at tage et 13

14 tilbud, der ikke overholder den forudsatte økonomi. Det er derfor vigtigt, at bygherren er meget opmærksom på sit valg af formulering, således at han ikke bliver bundet af maksimum beløbet for den økonomiske ramme, hvor det ikke er hensigten, eller bygherren bliver afskåret fra at tage billigere tilbud end den angivne beløbsgrænse. Endelig kan den angivne beløbsgrænse risikere at blive overskredet i forbindelse med kapitalisering af forbehold, som ellers ville have været helt acceptable for bygherren. Bygherren kan i stedet for omvendt licitation vælge at udbyde efter en target price, således at prisen er vejledende og ikke endegyldig. Projektkonkurrence Hvis man ikke kender sit præcise behov for en tjenesteydelse, eller ønsker bygherren flere forskellige muligheder for opgavens løsning belyst, kan man som udbyder vælge at afholde en projektkonkurrence. Bygherren beskriver sine behov og krav og lader herefter de konkurrerende foreslå løsningen. Reglerne om projektkonkurrencer findes i Udbudsdirektivets art og Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 60 til 63. Projektkonkurrencer afholdes enten som en offentlig konkurrence, hvor alle, som overholder eventuelle fastsatte minimumskrav, kan aflevere et forslag eller som en konkurrence med et begrænset antal deltagere. Ved konkurrencer med begrænset antal deltagere skal ordregiver fastsætte klare og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier, og antallet af deltagere skal fastsættes således, at der sikres reel konkurrence. Ved projektkonkurrencer har bygherren mulighed for at invitere deltagerne på forhånd uden prækvalifikation; det gælder også ved konkurrencer med begrænset deltagelse. Det skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen, såfremt bygherren har valgt at invitere rådgivere på forhånd. Ordregiver skal dog stadig angive, hvorledes dommerkomiteen vil bedømme forslagene. Man angiver eksempelvis, at forslagene vil blive bedømt ud fra deres arkitektoniske, æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning ud fra de ønsker og krav, som fremgår af konkurrenceprogrammet. Ordregiver er bundet af de krav og behov, som fremgår af konkurrencematerialet/programmet, og kan ikke fravige disse under bedømmelsen. Det savner mening at bruge tildelingskriteriet laveste pris ved projektkonkurrencer, og tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige bud anvendes normalt ikke ved projektkonkurrencer. Der skal nedsættes en bedømmelseskomite bestående af fysiske personer, og såfremt man i sin udbudsbekendtgørelse har krævet særlige fagkundskaber, skal mindst en tredjedel af dommerkomiteen have de samme fagkundskaber. Bygherren kan vælge, om der skal udpeges en eller flere vindere af projektkonkurrencen. Selve projektkonkurrencen er ikke et udbud, der selvstændigt kan resultere i indgåelsen af en kontrakt. Efter projektkonkurrencens afholdelse indgås kontrakten efter udbudsformen udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudsdirektivets art. 31 nr. 3. Udpeges der flere vindere, skal alle vindere 14

15 opfordres til at deltage i forhandlingerne. Der stilles ikke noget formelt krav om, at der skal gennemføres en egentlig forhandling, og ofte ser man blot, at der er vedlagt en kontrakt til konkurrencematerialet. Men udpeges flere (vindere), ligger der heri en forudsætning om, at der gennemføres en forhandling med alle vinderne, således at der kan indgås en kontrakt med en af dem. Efter udbudsdirektivets art. 74, stk. 3 og 4 skal konkurrenceforslag være anonyme ved aflevering og under bedømmelsen. Der er ikke krav om anonymitet i den efterfølgende forhandlingsfase. Ved en konkurrence med et begrænset antal deltagere anbefales det, at udvælgelsen af deltagerne foregår efter principperne for udvælgelse ved et almindeligt begrænset udbud. Udbudsdirektivet forholder sig ikke til, hvor mange man kan invitere på forhånd til en projektkonkurrence, men ved en konkurrence med et begrænset antal deltagere bør man sikre et passende forhold mellem prækvalificerede og eventuelt inviterede. HUSK at anonymiteten skal opretholdes også ved digital aflevering af konkurrenceforslagene. Det anbefales, at man altid anvender eksternt udpegede fagdommere ved projektkonkurrencer. Ved totalrådgivning bør fagdommergruppen altid bestå af både arkitekter og ingeniører. Dommerkomiteen kan med fordel suppleres af rådgivere til bedømmelseskomiteen, som besidder særlig fagspecifik viden fx inden for jura, diverse beregninger af forslagene, hospitalslogistik osv. Akademisk Arkitektforening har et konkurrencesekretariat (AA konkurrencer), som kan udpege uafhængige arkitektfagdommere, og FRI udpeger tilsvarende ingeniørfagdommere. Totalentreprenør-konkurrence Man hører ofte udtrykket totalentreprisekonkurrence. Men totalentreprisekonkurrencen er ikke en projektkonkurrence (kun tjenesteydelser), men et ganske almindeligt udbud efter reglerne om begrænset eller offentligt udbud i direktiverne eller tilbudsloven. I udtrykket totalentreprisekonkurrence ligger dog, at man ønsker et vist kvalitativt niveau, som oftest vil forudsætte, at der udbydes efter tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige bud Udbuddet sker dels på grundlag af et udbudsmateriale, der beskriver bygherrens krav og ønsker af økonomisk, tidsmæssig og juridisk karakter, dels et program, der er en oversigt over de krav og ønsker, som bygherren stiller til det færdige produkt. 15

16 Der er ikke noget krav om anonymitet ved totalentreprise, men ved en totalentreprisekonkurrence som ved andre udbud kan ordregiver vælge at kræve, at forslagene skal være anonyme. Inden bedømmelsen, kan der ved ikke-anonym aflevering gives de bydende adgang til at forelægge deres projekt. Ved større og komplicerede opgaver bør der nedsættes et særligt sagkyndigt og uvildigt bedømmelsesudvalg, hvor mindst to af medlemmerne er udpeget af Totalentrepriseudvalget. Ved mindre entrepriser dog kun én. Se i øvrigt Den lille hvide om totalentreprise. Alternative tilbud I henhold til Tilbudsloven kan bygherren tage alternative tilbud i betragtning, uanset om der udbydes i henhold til laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det kræver dog, at det alternative tilbud ikke afviger fra de mindste krav, der stilles til tilbuddet, samt at bygherren ikke har afskåret sig fra at ville modtage alternative tilbud i udbudsmaterialet. I henhold til direktiverne kan bygherren alene anmode om alternative tilbud, når kriteriet er økonomisk mest fordelagtige tilbud. Bygherren skal i udbudsbekendtgørelsen tilkendegive, om alternative tilbud tillades. Forskellen imellem Tilbudsloven og direktiverne er, at i Tilbudsloven skal alternative tilbud vælges fra, og i direktiverne skal bygherren vælge det til i udbudsannoncen. Det alternative bud skal også i direktiverne opfylde de mindstekrav, som bygherren stiller til tilbuddet. Bygherren bliver derfor nødt til at beslutte, hvad der minimum skal opfyldes i forbindelse med løsning af opgaven. Det kan være både tekniske og juridiske forhold. Det alternative tilbud behandles på samme måde som de tilbud, der er afgivet på det udbudte grundlag. Udbyder skal huske at angive de mindstekrav, samt de eventuelle specifikke krav, der stilles til udformningen i forbindelse med, at udbyder tillader alternative tilbud. I modsat fald kan der opstå fortolkningstvivl, der kommer udbyder til skade, idet udbyder i sidste ende kan blive tvunget til at lade et uegnet alternativt tilbud indgå i evalueringen på lige fod med de egnede tilbud. Det kan derfor heller ikke anbefales at anmode om alternative tilbud, når der er tale om en ren priskonkurrence, da bygherren kan blive tvunget til at tage stilling til, om det alternative tilbud opfylder minimumskravene. Og i så fald kan bygherren blive tvunget til at skulle antage det alternative tilbud, hvis det er billigst. Det er vigtigt, at udbyder fra starten gør sig klart, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indhente alternative tilbud på f.eks. tekniske eller kommercielle betingelser. Hvis bygherren vælger at tillade alternative tilbud, kan det være hensigtsmæssigt at stille krav om, at alternative tilbud kun tages i betragtning, hvis der også bydes på det udbudte grundlag. 16

17 Sideordnede tilbud Bygherren kan vælge at lave sideordnede tilbud. I så fald skal de bydende give pris på flere forskellige løsninger, f.eks. gulvbelægninger. Bygherren skal herefter tage stilling til, hvilket produkt han foretrækker. Herefter findes det bedste tilbud inden for denne løsning ud fra det oprindeligt valgte kriterium laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud. Bygherren skal være opmærksom på, at alle de bydende skal kunne afgive tilbud på alle løsninger. Man bør endvidere overveje, hvor mange sideordnede tilbud man ønsker at indhente i og med, at bygherren hele tiden skal være opmærksom på udbudsreglernes krav til gennemsigtighed. Det kan derfor ikke tilrådes at indhente sideordnede tilbud på mere end to forskellige produkter. Hvis man ønsker bud på henholdsvis hoved- og fagentreprise, skal man huske at tillægge hovedentreprenørsalæret, så tilbuddene bliver sammenlignelige. Økonomisk mest fordelagtige tilbud kan være vanskelligt håndterbart under hensyn til krav om gennemsigtighed. Rabattilbud En bygherre kan vælge, at der samtidigt med udbud af forskellige individuelle fagentrepriser indhentes et rabattilbud på flere af fagentrepriserne sammenlagt under forudsætning af, at disse entrepriser udføres den samme entreprenør. Det er en forudsætning, at muligheden for at give rabattilbud fremgår i udbudsmaterialet. Også her er det vigtigt, at bygherren overholder krav om gennemsigtighed. Mange kombinationsmuligheder kan gøre det ugennemskueligt, hvem der er billigst, hvilket giver problemer i forhold til krav om gennemsigtighed. Diverse tidsfrister i forbindelse med afgivelse af tilbud Tilbudslovens 6 stk. 2 foreskriver, at fristen til at anmelde sin interesse for at deltage i et tilbud skal være mindst 15 arbejdsdage. Tilbudsloven kræver alene, at fristen for afgivelse af tilbud skal være rimelig ( 3 stk.1). Efter direktiverne er fristerne i forbindelse med tilbudsafgivelsen angivet i Udbudsdirektivets art. 38 og Forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 38. Ansøgningsfristen er som udgangspunkt den samme. Begge direktiver giver mulighed for at forkorte fristerne. Hvis udbudsbekendtgørelsen udsendes elektronisk, kan fristen forkortes med 7 dage, og hvis alt materialet gøres tilgængeligt på Internettet, kan fristen forkortes med yderligere 5 dage. Den samlede reducerede frist må for så vidt angår 17

18 begrænsede udbud i henhold til udbudsdirektivet aldrig være kortere end 22 dage. Forsyningsvirksomhedsdirektivet har en tilsvarende frist på 10 dage 2). Der henvises endvidere til Konkurrencestyrelsens vejledning. Offentligt udbud 52 dage/45 dage/40 dage Udbudsbekendtgørelse Tilbudsfrist Begrænset udbud 37 dage/30 dage 40 dage/30 dage Udbudsbekendtgørelse Frist for anmodning Tilbudsmateriale udsendes Tilbudsfristen i h.t. Udbudsdirektivet Tilbudsfrist Vejledende forhåndsmeddelelse I henhold til direktiverne kan en offentlig myndighed, som i EU-Tidende har bekendtgjort sit behov for bestemte typer anskaffelser i det kommende regnskabsår under udbudsrunden afkorte tidsfristerne. For så vidt angår Forsyningsvirksomhedsdirektivet kan offentliggørelse af en periodisk vejledende bekendtgørelse endvidere erstatte et efterfølgende udbud. Dette stiller dog særlige krav til forhåndsmeddelelsens indhold. Bygherren bør undgå at fastsætte tidsfrister, som er urimeligt korte, selv om de ikke direkte overtræder direktivernes tidsfrister. Bygherren bør ligeledes undgå, at der inden fristen for aflevering af tilbud falder helligdage såsom jul og påske, eller at konkurrencer afholdes således, at afleveringsfristen falder sidst i sommerferieperioden. I så fald bør tilbudsfristen forlænges, så der kompenseres for ferie/helligdagsperioden. Konkurrenceperioden bør uanset direktivets frister tilpasses efter opgavens kompleksitet og den ydelse, der skal leveres. Dette kan gøre det nødvendigt med længere tidsfrister end de, der gælder for henholdsvis begrænsede og offentlige udbud. 2) Forsyningsvirksomhedsdirektivet giver mulighed for at aftale afleveringsfrist med samtlige tilbudsgiverne. Hvis der ikke kan opnås enighed kan fristen for aflevering af tilbud afkortes til 24 dage, men afleveringsfristen må uanset, at der gøres brug af de andre afkortningsmuligheder aldrig være under 10 dage. 18

19 Vedståelsesfrist I Tilbudsloven er vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage, medmindre andet er angivet i udbudsmaterialet. Det vil sige, at hvis der henvises til AB 92, er vedståelsesfristen 20 dage jf. AB 92 3 stk. 5. I direktiverne findes ikke en tilsvarende frist. Bygherren bør vurdere, om der bør være en længere vedståelsesfrist end 20 dage. Når direktiverne anvendes, bør det overvejes at indføje en vedståelsesfrist. Rådgiverinhabilitet I mange udbud vil der være et markant behov for faglig vejledning af bygherren i forbindelse med gennemførelse af udbuddet. Det kan være ved at foretage indledende f.eks. geotekniske undersøgelser eller i forbindelse med selve udarbejdelsen af de tekniske specifikationer til brug for udbuddet. Det forhold at en virksomhed har fungeret som rådgiver for ordregiver i forberedelsesfasen af et udbud, afskærer som udgangspunkt ikke denne virksomhed fra senere at afgive tilbud på den samme opgave; men i så fald skal det naturligvis ske under overholdelse af ligebehandlingsprincippet. Dette krav kan medføre, at rådgiver må udelukkes fra senere deltagelse i konkurrencen. Følgende parametre indgår i vurderingen af, hvorvidt der foreligger rådgiverinhabilitet Omfanget og karakteren af rådgivningen inden udbuddet Har rådgivningen indebåret en risiko for skræddersyede tekniske specifi- kationer? Er produktet af den forudgående rådgivning f.eks. en teknisk rapport eller et skitseprojekt stillet til rådighed for alle? Samlet vurdering af om en tilbudsgiver opnår en "utilbørlig konkurrencefordel". Her kan en kort afleveringsfrist samt udgifterne til udarbejdelse af tilbud have betydning. Som udgangspunkt bør bygherren altid oplyse, hvis der er udarbejdet forundersøgelser e.l. i forbindelse med projektet, herunder hvem der har lavet hvad og hvornår. På denne måde opnås den fornødne åbenhed til at kunne imødegå, at nogen har skjulte fordele. Også koncernforbundne selskaber kan blive ramt af inhabilitet. Praksis er tilsyneladende skærpet de seneste par år, så det anbefales at være meget opmærksom på eventuelle habilitetsproblemer, idet selve kontakten med bygherren i visse situationer har givet Klagenævnet en fornemmelse af, at den tidligere samarbejdspartner har opnået en konkurrencemæssig fordel. I så fald vendes bevisbyrden med den konsekvens, at bygherren skal bevise, at der ikke er sket konkurrenceforvridning - og det er langt vanskeligere. 19

20 Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterierne vedrører generelle forhold om det firma, der søger om prækvalifikation, hvorimod tildelingskriteriet relaterer sig til den konkrete opgave, der er udbudt. Udvælgelseskriterierne angår det ansøgende firmas kvalifikationer f.eks. personalemæssige ressourcer, økonomisk og finansiel formåen, kvalitetssikringssystemer og referencer i form af dokumenterede erfaringer i forbindelse med løsning af tilsvarende opgaver inden for de seneste f.eks. tre år. Hvis tilbudsgiver ikke har sendt den krævede dokumentation for sine kvalifikationer, skal ansøger kasseres. Bygherren skal undlade at sammenblande udvælgelseskriterier og tildelingskriterier. Bygherren må derfor ikke anmode om f.eks. CV er på ansatte i virksomheden to gange. Bygherren kan dog anmode om at få oplyst firmaets ressourcer og referencer ved prækvalifikationen og så efterfølgende anmode om CV er på de ansatte, der tilbydes til løsningen af den konkrete opgave ved tilbudsafgivelsen. Bygherren skal være overordentlig omhyggelig med formuleringen af kriterierne, se Konkurrencestyrelsens vejledning om Udbudsdirektivet. Hvordan kommer man ned på det forudsatte antal rådgivere? I forbindelse med udvælgelsen af rådgivere skal valget blandt flere kvalificerede ansøgere foretages på baggrund af objektive kriterier, som bygherren orienterer om i udbudsbekendtgørelsen. Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne angiver forskellige modeller for udvælgelsen. Lodtrækning er ikke en mulighed, da det vil være i strid med den danske forvaltningsretlige tradition. En konsekvens heraf må være, at man generelt ikke kan benytte en metode, hvor udfaldet beror på tilfældigheder. Til gengæld kan bygherren beslutte, at sammensætningen af tilbudsgivere skal bestå af f.eks. små og store firmaer for at opnå den bedste konkurrence. Tildelingskriterier Bygherren har mulighed for at vælge mellem tildelingskriterierne laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det skal stå i udbudsannoncen, hvilket tildelingskriterium bygherren har valgt at bedømme tilbuddene efter. Hvis tildelingskriteriet er Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, skal bygherren vælge underkriterier, som har et reelt indhold og relaterer sig til det udbudte projekt. Tildelingskriterierne vedrører typisk pris, kvalitet, teknisk værdi, æstetik og funktionsmæssig karakter, miljøegenskaber driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, leveringsdato og leveringstid eller færdiggørelsestid. Underkriterierne må ikke ændres under eventuelle efterfølgende forhandlinger. Bygherren skal sikre en dækkende angivelse af, hvilke forhold der vil blive lagt vægt på under tilbudsvurderingen og ved vurdering af tilbuddene i forhold til det enkelte underkriterium. 20

Gode råd om udbud. Oktober 2011 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Oktober 2011 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Oktober 2011 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Indhold GODE RÅD OM UDBUD 3

Indhold GODE RÅD OM UDBUD 3 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår reglerne. De

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov.

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att. Chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath vu@kfst.dk DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge.

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge. Alternative tilbud o Alternative tilbud er hvis ordregiver i udbudsbekendtgørelsen har angivet, at der på nogle områder er frihed til, at tilbudsgiverne kan komme med løsninger, som afviger fra det ordregiveren

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Indhold GODE RÅD OM UDBUD 3

Indhold GODE RÅD OM UDBUD 3 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår reglerne. De

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Evalueringsmodeller v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Den 21. juni 2016 Evalueringsmetode og tildelingskriteriet Evalueringsmetoden sker med udgangspunkt i tildelingskriteriet; "Det økonomisk mest fordelagtige

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Rammeaftaler v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Regulering af rammeaftaler Udtrykkeligt reguleret i Udbudsdirektivet: Definition, jf. artikel 1, stk. 5. Beregning af kontraktværdi, jf. art. 9, stk.

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Rammekontrakt 06.05 Nærværende præciserede bilag er gældende fra d. 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Side 1 Svendborg Kommune Opdateret marts 2014* Center for Ejendomme og Teknisk Service Rådgivning og Renovering Trafik og Infrastruktur * Opdateringen omfatter Beslutning om social klausuler er indskrevet

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER Hovmøller & Thorup advokatfirma Dagens program: 1. Kort om udbudsreglerne 2. Afgivelse af tilbud a. Egnethed og udvælgelse b. Tildelingskriterier c. Gennemgang udbudsmaterialet

Læs mere

Håndbog i Udbudsloven

Håndbog i Udbudsloven Håndbog i Udbudsloven Håndbog i Udbudsloven - Offentlige bygge- og anlægsarbejder Lasse Aagaard-Møller Michael Holst Christensen Nireka Yogendran 0 Håndbog i Udbudsloven Offentlige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere