Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på m 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2"

Transkript

1 Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på m 2 September Revideret juli 2014 Hillerød Kommune

2 Erhvervsgrund i Rønnevang Syd 3 1. Introduktion 3 2. Oplysninger om erhvervsområdet Beliggenhed Hvilke grunde udbydes 4 3. Oplysninger om udbudsgrunden Vejadgang og stiforhold Forsyningsforhold Jordforhold Parkering Arkæologi Ledninger Terræn Renovation Forsyning og intern byggemodning 8 4. Miljø og Energi 8 5. Valg af tilbudsgiver Udvælgelseskriterier 8 6. Overtagelse og berigtigelse 9 7. Krav under opførelse Udbudsform Bedømmelse af tilbud Grundlag for afgivelse af tilbud 12 2

3 Erhvervsgrund i Rønnevang Syd 1. Introduktion Hillerød Kommune udbyder erhvervsgrund i et attraktivt område i den vestlige del af Hillerød By. Erhvervsområdet er omgivet af natur og smukke landskaber med Hillerødmotorvejen som afgrænsning mod vest. Grunden der udbydes er en facadegrund ud til Harløsevej. Som grundlag for udviklingen af det nye erhvervsareal er lokalplan nr. 347 for Rønnevang Syd udarbejdet. Figur 1: Erhvervsgrunden er markeret med rødt Formålet med udbuddet er at skabe mulighed for, at eksisterende lokale virksomheder kan ekspandere, samt at kommunen kan tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser. Hillerød Kommune ønsker at fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse. Ved at lade miljøet indgå som en parameter i udbuddet, kan området bidrage til en bæredygtig byudvikling. 3

4 2. Oplysninger om erhvervsområdet I den vestlige del af Hillerød by skal anlægges et nyt erhvervsområde på samlet ca m 2. Hillerød Kommune udbyder et areal på ca m 2 vest for Egespurs Allé. Det er muligt at byde på hele arealet, såvel som på grunde med at areal på mindst m Beliggenhed Rønnevang Syd er lokaliseret i den syd/vestlige del af Hillerød by. Arealet er beliggende vest for Egespurs Allé med midlertidig vejadgang ud til Harløsevej. Banestien er beliggende syd for området og giver gode adgangsforhold for gående og cyklister. Figur 2: Erhvervsområdet markeret på kortet over Hillerød By Oversigtskort over grunden er elektronisk vedlagt udbudsmaterialet. 2.2 Hvilke grunde udbydes Lokalplan nr. 347 for er vedtaget af Hillerød Byråd den 29. august

5 Det samlede erhvervsareal er i lokalplanforslaget inddelt i 5 delområder, hvor det udbudte areal ligger i delområde 2.2. Området udstykkes i grunde med et areal på min m 2. Delområde 2.2 udlægges til virksomheder i miljøklasse 3-4, f.eks. håndværksprægede virksomheder, visse servicevirksomheder, levnedsmiddelfabrikker og mindre overfladebehandlende virksomheder herunder autolakerier. Figur 3: Lokalplanområdets delområder Det er muligt at byde på en del af grunden såvel som på hele grunden. De øvrige grunde vest for Egespurs Allé er i privat eje (Se bilag med udstykningsplan). Grundene sælges ubeplantet. Der skal etableres et beplantningsbælte ud mod Harløsevej jf. lokalplanen. Udgifterne til etableringen af beplantningsbæltet påhviler køber. Grundene har indtil nu været anvendt til landbrugsdrift. 3. Oplysninger om udbudsgrunden Grunden, matr.nr. 1pz, Trollesminde, Hillerød Jorder, udgør et areal på samlet m 2 inklusiv beplantningsbælte mv. 3.1 Vejadgang og stiforhold Grunden skal på sigt have vejadgang, iht. lokalplanens udstykningsplan, (se bilaget med udstykningsforslag). Indtil byggemodning af hele området er foretaget, kan der etableres en midlertidig vejadgang til Harløsevej. Vejadgangen skal godkendes af vejmyndigheden. 5

6 Køber står for projektering og etablering af den midlertidige adgangsvej og beplantning på grunden. Køber betaler udgifterne hertil. De nye veje udlægges jf. udstykningsplanen. Placering og længde af fordelingsveje skal ses som principper, der kan tilrettes i forbindelse med udstykningen. Kommunen forpligter sig til at betale købers del af fremtidigt vejbidrag, i henhold til den af Tvilum Landinspektørfirma udarbejdede fordelingsplan. Vejene er efter anlæggelse offentlig vej, mens beplantningen langs de interne fordelingsveje udmatrikuleres til grundejerforeningen. Udgifter til efterfølgende udstykning af kommunens udbudte grunde er sælger uvedkommende. Eventuel videre udstykning skal foretages i overensstemmelse med lokalplan nr. 347's bestemmelser. 3.2 Forsyningsforhold Erhvervsområdet forsynes med vand fra Hillerød Vand A/S. Køber betaler investeringsbidrag efter de takster, som gælder på byggetidspunktet. DONG Energy forsyner området med el. Området forventes forsynet med fjernvarme af Hillerød Varme A/S. Køber betaler bidrag efter gældende takster på byggetidspunktet. Alternativt kan byrådet jf. lov nr. 520 af 7. juni 2006 dispensere fra kravet om fjernvarme, hvis bebyggelsen skal opføres som lavenergibyggeri. Kloak fremføres til skel. Der etableres separatsystem for overflade- og spildevand. Betaling for tilslutning til det offentlige spildevandssystem betales i henhold til den på byggetidspunktet gældende betalingsvedtægt og takstblad. Hvis den permanente kloak først etableres senere, skal der etableres en midlertidig kloakløsning. Kommunen forestår evt. ekstraudgifter til etablering af midlertidig kloak til grundgrænsen. Køber er forpligtet til selv at rette henvendelse til de forskellige forsyningsvirksomheder med henblik på etablering af forsyning på egen grund. Takstblade vedrørende fjernvarme, vand og afløb samt kloakbetalingsvedtægt kan ses på Hillerød Forsyning hjemmeside Området skal separatkloakeres. Området forventes forsynet med fjernvarme fra Hillerød Varme A/S. Fjernvarmen forventes leveret til opvarmning af bygninger og brugsvand, men ikke til procesvarme, med mindre der laves særskilte aftaler herom med Hillerød Varme A/S. Området ligger i DONG Energys elforsyningsområde. Området forsynes med vand fra Hillerød Forsyning A/S. Informationer om tilslutning og takstblade findes på Hillerød Forsyning A/S hjemmeside. Hvis grunden udstykkes er der i følge Spildevandsplanen mulighed for, at kommunen vil overtage kloakken frem til de nye skel som offentlige ledninger. Forinden kloakken udføres, skal der være truffet aftale mellem Hillerød Byråd, og den der lader kloakken udføre, om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved kommunens eventuelle overtagelse af kloakken - herunder aftale om tilslutningsbidrag og eventuelt godtgørelse for anlæggets værdi. Hvis grunden udstykkes til mere end en erhvervsgrund og der derved fremkommer fælles adgangsvej til grundene, skal denne vejadgang have status af privat fællesvej. 6

7 Hillerød Kommune skal godkende et byggemodningsprojekt og etablering af ledningsanlæg skal ske efter nærmere aftale med Hillerød Kommune. 3.3 Jordforhold Sælger er uden ansvar for jordbundens beskaffenhed, herunder forekomsten af eventuelle bygningsrester, ubenyttede rør, drænledninger eller lignende og eventuelle udgifter til særlige foranstaltninger er Hillerød Kommune uvedkommende. Sælger påtager sig intet ansvar for jordbunds- og jordforureningsforhold. Køber må, efter aftale med sælger, foretage jordbundsundersøgelser på grunden for egen regning. Eventuelle udgifter til ekstrafundering, oprensning, pilotering m.v. er sælger uvedkommende. Som følge af Lov om forurenet jord er alle ejendomme beliggende i byzone pr. 1. januar 2008 klassificeret som ejendomme, der kan være lettere forurenede. Ejendommen bliver dermed omfattet af reglerne om jordflytning. Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurening på grunden. Ved forurenet jord forstås i denne forbindelse jord, der kan bestemmes til at være klasse 2, 3 og 4, således som dette er defineret i vejledning til håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli Hvis der, i forbindelse med jord- og anlægsarbejder, konstateres jordforurening skal arbejdet standses og kommunens miljøsektion underrettes, jf. Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, Parkering Virksomhedens parkeringsbehov til ansatte, drift og besøgende skal til enhver tid kunne dækkes og tilvejebringes indenfor området. Inden for området skal der udlægges areal til en parkeringsplads for hver 200 m 2 etageareal til lager eller produktion og for hver 50 m 2 etageareal til administration og lignende. 3.5 Arkæologi Hvis der i forbindelse med jord- og anlægsarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Skjulte fortidsminder, i form af bopladser, grave og lignende, er beskyttet af Museumslovens kap. 8, 27 stk. 2. Nordsjællands Folkemuseum har oplyst, at landsbyen Rønne tidligere har ligget i området. Navnet Rønne peger på, at landsbyen kunne være opstået i vikingetid eller muligvis i jernalder. 3.6 Ledninger Hillerød Kommune har ikke kendskab til ledninger inden for området. Køber har ansvaret for ikke at skade evt. eksisterende ledningsanlæg herunder drænledninger. 3.7 Terræn Hillerød Kommune foretager ikke terrænregulering på grunden. Udgifter til eventuel nødvendig terrænregulering, inden for lokalplan nr. 347's rammer, er sælger uvedkommende. Ejer projekterer fordelingsvejen med henblik på at den, i videst muligt omfang, følger terrænet. Hvis der bliver terrænforskel mellem vej og grund afholder køber udgifterne til terrænregulering på grunden. 7

8 3.8 Renovation Der skal etableres renovation i overensstemmelse med AT-vejledning om indretning og brug af dagrenovationssystemer (AT-vejledning nr. D.2.24.) samt Hillerød Forsyning A/S regulativer vedrørende husholdningsaffald og erhvervsaffald. 3.9 Intern byggemodning Grunden sælges byggemodnet frem til grundgrænsen. Grunden sælges ubeplantet. Køber bekoster beplantningsbælter, svarende til krav opstillet i lokalplanen. Køber bekoster byggemodning på egen grund, herunder etablering af intern vej, sti, parkering, og ubebyggede arealer og betaler tilslutning/byggemodningsbidrag til forsyningsselskaberne vedrørende vand, el, varme og afløb m.m. i henhold til de til enhver tid gældende betingelser samt takster for tilslutning, afgifter m.m. på byggetidspunktet. Hillerød Kommune bekoster dog ekstraudgifter til etablering af midlertidig kloakløsning til grundgrænsen. Køber bekoster midlertidig vejadgang og omlægning af denne, mens kommunen afholder senere vejbidrag til permanent vej, jf. vedlagte udstykningsplan. 4. Miljø og Energi Hillerød Kommune ønsker at bidrage til miljømæssige løsninger i forbindelse med byggeri. Hillerød Kommune har derfor lavet en vejledende liste med forslag til miljøtiltag, der kan indgå i byggeriet, og som i opfordrer bygherre til at tage udgangspunkt i. Listen er ikke et krav, men udvælgelse af byggeri vil bl.a. tage udgangspunkt i byggeriets evne til at leve op til indholdet i vejledningen. 5. Valg af tilbudsgiver 5.1 Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterierne for byggeriet er: Pris Projekt, der overholder gældende lokalplan. Derudover vil der blive set positivt på, om projektet indeholder miljøtiltag. De to kriterier er ikke vægtet, men vil blive vurderet som en helhed hvorefter Byrådet vil vælge det for Byrådet mest fordelagtige projekt Pris: Grunden/grundene udbydes på pris og projekt med en prisidé på 550 kr. pr. m 2 ekskl. moms og ekskl. udgifter til tilslutningsafgifter. 8

9 5.1.2 Projekt: Ved udvælgelse af projekterne vil kommunen lægge vægt på moderne, flotte arkitektoniske løsninger, som giver en god helhedsvirkning i området. Hillerød Kommune vil samtidig lægge vægt på miljømæssigt innovative løsninger og et lavt energiforbrug. Udnytter byggeriet f.eks. vandet fra tagene, anvender man sunde byggematerialer, er byggeriet svanemærket? Hillerød Kommune har lavet en vejledende liste, med forslag til, hvad der kan indgå i byggeriet. Listen er ikke et krav, men de miljømæssige forhold vil indgå i udvælgelsen. Projektforslaget skal bestå af: Udfyldt tilbudsliste, med angivelse af størrelsen, af det areal tilbuddet omfatter. Redegørelse for arealets forventede anvendelse, virksomhedens karakter, omfang af den forventede bebyggelse. Oplysninger om miljøtiltag. Tilbudsgiver skal som minimum overholde de gældende bygningsregler og bestemmelser. Tilbudsgiver kan supplere tilbuddet med beskrivelser og lignende af specielt miljøvenlige og energibesparende materialer og tiltag som tilbudsgiver implementerer i bygningerne, f.eks. solfangere, svanemærke på bygninger eller materialer. En situationsplan for byggegrunden i 1:500 med hovedmål og terrænkurver/kotehøjder. Et skitseoplæg for facader med beskrivelse af facadeudtryk, materialekaraktér/farver og proportionering. Hillerød Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud eller at forkaste dem alle. 6. Overtagelse og berigtigelse Grunden(e) overtages som de(n) er og forefindes samt som beset af køber. Sælger sørger for byggemodning af grundene. Byggemodningen omfatter anlæg af vejarealer samt fremføring af forsyningsledninger for kloak, vand, el og fjernvarme til skelgrænsen. På overtagelsesdagen vil der være adgang til grunden via veje med grusbelægning og der kan oplyses om, hvilke koter der er for kloak, vejanlæg, vejkasse, fortov og indkørsler. Det vil være muligt at blive tilsluttet fjernvarme. Køber skal selv kontakte Verdo Hillerød Elnet med henblik på tilslutning til el. Området forventes forsynet med fjernvarme fra Hillerød Varme A/S. Fjernvarmen forventes leveret til opvarmning af bygninger og brugsvand, men ikke til procesvarme, med mindre der laves særskilte aftaler herom med Hillerød Varme A/S. Området ligger i DONG Energys elforsyningsområde. Området forsynes med vand fra Hillerød Vand A/S. 9

10 Køber bekoster byggemodning på egen grund, herunder intern vej, sti, parkering og ubebyggede arealer og betaler tilslutning/byggemodningsbidrag til forsyningsselskaberne vedrørende el, vand varme og kloak i henhold til de til enhver tid gældende betingelser og takster på byggetidspunktet. Køber er forpligtet til selv at rette henvendelse til de forskellige forsyningsvirksomheder med henblik på etablering af forsyning på egen grund. Anlæg af vej gennemføres i 2 etaper. 1. etape er vej med asfalt. 2. etape er etablering af kantsten og fortov. Sælger udarbejder købsaftale. Salget er betinget af Hillerød Byråds godkendelse. Overtagelsesdagen aftales mellem parterne. Grunden henligger fra overtagelsesdatoen for købers regning og risiko i enhver henseende. Købesummen betales kontant. Køber deponerer købesummen eller stiller bankgaranti for købesummen i et pengeinstitut senest samtidig med underskrivning af købsaftalen. Købesummen frigives til sælger, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. Hvis der pr. overtagelsesdagen fortsat sker sikkerhedsstillelse ved bankgaranti, udgør forrentningen overfor sælger diskontoen + 5 % p.a. fra overtagelsesdagen til udbetalingen. Hvis garantien pr. overtagelsesdagen overgår til deponering forrentes den med den til en hver tid gældende depotrente. Køber sørger for berigtigelse af handlen og betaler omkostningerne i forbindelse hermed. Køber forpligtiger sig til at lade sig repræsentere af bestallingshavende advokat. Sælger bærer omkostningerne til egne rådgivere. Hvis byggeriet på grunden ikke er påbegyndt senest 2 år fra overtagelsen har sælger ret, men ikke pligt, til at tilbagekøbe ejendommen for salgsprisen uden tillæg af de af køber afholdte udgifter vedrørende ejendommen eller af eventuel værdistigning. Sælger betaler dog de af køber afholdte udgifter eller overtager de udgifter til tilslutnings- og investeringsbidrag der påhviler køberen. Køber betaler selv eventuelle supplerende geotekniske- og miljøundersøgelser. Køber er pligtig til at betale samtlige omkostninger, som må blive pålagt Hillerød Kommune i forbindelse med tilbagekøb af ejendommen. Det er et vilkår for handlen at der tinglyses en servitut om Hillerød Kommunes tilbagekøbsret. Køber søger for udarbejdelse og tinglysning af servitutten og afholder alle udgifter, der er forbundet med det. Er der påbegyndt byggeri på ejendommen fastsættes prisen på baggrund af en vurdering fra en uvildig ejendomsmægler. 7. Krav under opførelse Forsikringsforhold Køber forpligtiger sig til at tegne en entrepriseforsikring (all-risk), inklusiv rammeforsikring. 10

11 Generelt Eksisterende ledninger og kabler skal fungere i bygge- og anlægsperioden. Fortove og veje, som beskadiges i forbindelse med byggeriets opførelse, skal retableres. Eventuel omlægning af ledninger, brønde og kabler skal udføres efter anvisning fra Hillerød Kommune (og evt. ledningsejere). Byggeplads Køber kan i byggeperioden ikke disponere eller råde over arealer uden for grunden til plads for materiel og mandskabsskure m.v. Regler for anvisning af bygge- og anlægsaffald i Hillerød Kommune skal overholdes. Reglerne kan ses på kommunens hjemmeside. Der kan ikke påregnes anvist plads for udgravet jord. I tilfælde af forekomst af forurenet jord varetager køber alle forpligtigelser i henhold til gældende lovgivning om forurenet jord. Støj og støv fra bygge- og anlægsarbejder Hillerød Kommunes forskrift om regler for støj- og støvfrembringende bygge- og anlægsarbejder i Hillerød Kommune skal overholdes. Vejledningen kan ses på kommunens hjemmeside. 8. Udbudsform Ejendommene udbydes til salg i offentligt udbud i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentligt udbud af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 og vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunal ejendom nr. 60 af 28. juni Der skal ved tilbudsgivning af grundene leveres følgende: Udfyldt tilbudsliste og Tilbudsgivers forslag til byggeri på grunden jf. afsnit 5.0. Udbudsmaterialet kan rekvireres på Hillerød Kommunes hjemmeside: Tilbud og tilbudsliste inkl. bilagsmateriale skal sendes: Hillerød Kommune By og Miljø Trollesmindealle Hillerød Att.: Birgitte Christensen Der udbetales ikke vederlag til de bydende. 11

12 Ifølge 4 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme, Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 er indkomne købstilbud fortrolige, indtil salg har fundet sted. 9. Bedømmelse af tilbud Tilbud skal fremtræde som fuldstændige tilbud, omfattende pris på køb af grunden og forslag til byggeri, samt de nævnte bilag for projektet. Tilbudene skal på alle punkter opfylde de i nærværende udbudsmaterialet i øvrigt stillede krav til tilbudenes indhold og udformning. Pris og anvendelse Projekt De to kriterier vægtes ikke, men vil blive vurderet som en helhed, hvorefter Byrådet vil vælge det for Hillerød Kommune mest fordelagtige projekt. Hillerød Kommune vil ved kvittering for de indkomne bud oplyse, hvornår den politiske behandling af budene og dermed valg af tilbud planlægges afholdt. Hillerød kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle, jfr. 6 i Indenrigsministeriets Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24. juni Grundlag for afgivelse af tilbud Den tilbudte pris skal dække byggemodnet erhvervsareal til anvendelse og udnyttelse i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan nr. 347 for Rønnevang syd. Byggemodningen omfatter fremføring af forsyningsledninger for kloak, vand, el, telekabler og fjernvarme til skelgrænsen. Tilbudsprisen omfatter ikke tilslutningsbidrag, hovedledningsbidrag og lignende, der efterfølgende betales af køber, i overensstemmelse med de på betalingstidspunktet gældende takster og betalingsvedtægter for de respektive forsyningsselskaber. Grundlag for afgivelse af tilbud: Tilbudsliste med bilag (kortbilag for angivelse af prioriteret areal). Udkast til købsaftale. Lokalplan nr. 347 for et erhvervsområde i Rønnevang Syd. Udstykningsplan Takstblade m.v. for varme, kloak og el. Vejledning om affaldshåndtering. Grønne råd til erhvervsbyggeri. 12

13 13

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår Blåklokkedalen - Tjærbyvang Salgsvilkår Randers Kommune udbyder attraktiv storparcel i Dronningborg til salg. Det drejer sig om arealet beliggende nord for vejen Blåklokkedalen. Storparcellen vil blive

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD 26.06.2014 UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD Offentligt udbud af administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. 1. Arealet Under forbehold af Rebild Byråds godkendelse sælges matr. nr. 7-dk, matr. nr. 7-kx,

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen.

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen. Nærværende købsaftale er indgået den ( ) mellem Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (herefter benævnt Sælger og [ ] (herefter benævnt Køber ) Nærværende

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 18. december

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til Matr.nr. 14 a og 14 pn Ballerup by, Pederstrup Beliggenhed: Hold-an Vej 152 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til xxxxxxxxxxxxx

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg. April 2015 2012-91037 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg til salg Henvendelse om salget og spørgsmål

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv Beliggenhed: Søndergårds Alle 59 2760 Måløv K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til xxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommen Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg Matr.nr. 5 cd Asminderød By, Asminderød plus vejlitra 7000 t Sadolin & Albæk A/S Nikolaj

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere