Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 27. februar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Anette Eriksen, Søren Wiborg, Lis Sakran, Kenneth Kristensen Berth, Katja Lindblad, Erdal Colak, Jytte Bendtsen, Flemming Wetterstein, Margrethe Andersen, Birgit Skytte, Niels Jørgensen, Ingolf Mathiesen, Søren Mayntz, Niels Karlsen Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Orientering om udvælgelse af tilbudsgivere efter prækvalifikation - LUKKET SAG Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG ØU - Svar til Statsforvaltningen Hovedstaden Valg af nye suppleanter til Huslejenævnet ØU - Automatiske bevillingsoverførsler fra regnskab 2012 til budget ØU - Ansøgning om bevillingsoverførsel fra regnskab 2012 til 2013 på områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang ØU - Revisionsberetning nr Delberetning for regnskabsåret ØU - Whistleblowerordning - høringssvar og stillingtagen TMU - Forslag til plejeplan for Vallensbæk og Ishøj Strandenge TMU - Orientering om Handleplan 2013 på renovationsområdet TMU - Principbeslutning om ny organisering af renseanlæg TMU - Regnskab for anlægsbevilling SSU - Embedslægens tilsyn i Højstruphave og Rønnebo SSU - Kommunalt tilsyn i Højstruphave og Rønnebo SSU - Indsats mod socialt bedrageri - årsrapport BKU - Om- og tilbygning på Egholmskolen Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene Forespørgsler fra medlemmerne Spørgetid Underskriftsside Kommunalbestyrelsen, 27. februar

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende dagsordenen Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Ingolf Mathiesen har meddelt, at han har forfald af forventet varighed på ca. 1½ måned. Rigmor Ansdal er som første stedfortræder indkaldt som stedfortræder i hele den forventede forfaldsperiode. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Rigmor Ansdal indtræder som stedfortræder. Til orientering blev det oplyst, at Gruppe C har besluttet, at Rigmor Ansdal er stedfortræder for Ingolf Mathiesen også i Teknik- og Miljøudvalget. Som stedfortræder i Social- og Sundhedsudvalget indtræder en anden stedfortræder. Kommunalbestyrelsen, 27. februar

4 2. Orientering om udvælgelse af tilbudsgivere efter prækvalifikation - LUKKET SAG Sagsnr.: 12/10684 Kommunalbestyrelsen, 27. februar

5 3. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 27. februar

6 4. Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 27. februar

7 5. ØU - Svar til Statsforvaltningen Hovedstaden Sagsnr.: 12/9675 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende udkast til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende udkast til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden Beslutning Økonomiudvalget den Henrik Rasmussen og Anette Eriksen havde erklæret sig inhabile og deltog ikke under sagens behandling. Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Henrik Rasmussen og Anette Eriksen havde erklæret sig inhabile og deltog ikke under sagens behandling. Som stedfortrædere var Søren Sørensen og Morten Jørgensen indkaldt. Kommunalbestyrelsen godkendte, at stedfortræderne kunne indtræde. Udkastet til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden blev godkendt med følgende tilføjelser: Som nyt afsnit 2: Kommunalbestyrelsen har endvidere modtaget Statsforvaltningen Hovedstadens mail af den 18. februar 2013 med supplerende bemærkninger og bilag fra Bjarke Steen Johansen. Som nyt afsnit 4: Kommunalbestyrelsen bemærker dog, at alle de omtalte spejdercontainere er fjernet fra kommunalt ejet jord. Kommunalbestyrelsen, 27. februar

8 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Statsforvaltningen Hovedstaden har modtaget Bjarke Steen Johansens og Lars Christensens bemærkninger til Kommunalbestyrelsens brev af 19. december Statsforvaltningen Hovedstaden har med brev af 25. januar 2013 fremsendt bemærkningerne til Kommunalbestyrelsen og anmodet om eventuelle bemærkninger til det anførte. Forvaltningen har udarbejdet udkast til svar, som har været forelagt KL. Kommunikation Svar sendes til Statsforvaltningen Hovedstaden. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Svar fra Vallensbæk Kommunalbestyrelse - udsendt af Center for Organisation og Politik den Åben Brev fra Statsforvaltningen Hovedstaden 25. januar med bilag - udsendt af Center for Organisation og Politik den Åben Brev fra statsf. med suppl. bemærkninger - udsendt af Center for Organisation og Politik den / / /13 Kommunalbestyrelsen, 27. februar

9 6. Valg af nye suppleanter til Huslejenævnet Sagsnr.: 12/10971 Beslutningstema Suppleanten for medlemmet, der repræsenterer udlejersiden i Huslejenævnet, og suppleanten for det sagkyndige medlem af nævnet har ønsket at ophøre som suppleanter. Der skal derfor vælges to nye suppleanter. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Flemming Holberg Fenger fritages for hvervet som suppleant for medlemmet af Huslejenævnet, som repræsenterer udlejersiden i nævnet, pr. 1. marts 2013, og at Ruth Slot Frederiksen vælges som ny suppleant pr. samme tidspunkt Kira Hahn fritages for hvervet som suppleant for det socialt sagkyndige medlem af Huslejenævnet, pr. 1. marts 2013, og at Dorte Grandt vælges som ny suppleant pr. samme tidspunkt Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Huslejenævnet er nedsat i henhold til boligreguleringslovens Nævnet tager stilling til tvister mellem lejere og udlejere af private beboelseslejemål efter boligreguleringsloven og lejeloven. Kommunalbestyrelsen, 27. februar

10 Huslejenævnet består af en juridisk formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. De to andre medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis større udlejningsforeninger og lejerforeninger i kommunen. De skal begge være bekendt med huslejeforhold. Findes der ikke større udlejerforeninger eller lejerforeninger i kommunen, eller afgiver de ikke indstilling om valg af medlemmer, foretager kommunalbestyrelsen valget, idet det ene medlem skal være en ejer, der også er udlejer, og det andet medlem skal være en lejer, der ikke også er udlejer. I sager om tvister vedrørende lejelovens 79 a 79 c (husordenssager) tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig. Der vælges en suppleant for hvert af medlemmerne og for den socialt sagkyndige. På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 7. december 2009 blev Flemming Holberg Fenger valgt som suppleant for Rene Wøhler, der repræsenterer udlejersiden i Huslejenævnet. Flemming Holberg Fenger ønsker nu af arbejdsmæssige årsager at ophøre som suppleant i Huslejenævnet, og der skal derfor vælges en ny suppleant. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Flemming Holberg Fenger fritages for hvervet. Udtræder et medlem i den kommunale valgperiodes løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Der henvises til styrelseslovens 28. Idet Flemming Holberg Fenger på det konstituerende møde (ved forholdstalsvalg) blev valgt af gruppe C, er det gruppe C, der skal vælge en ny suppleant. For at modtage indstillinger fra udlejerforeninger har det været annonceret offentligt, at der skal vælges en ny suppleant for medlemmet, der repræsenterer udlejersiden i Huslejenævnet. Forvaltningen har ikke modtaget indstillinger fra udlejerforeninger, men har modtaget en henvendelse fra Ruth Sloth Frederiksen med ønske om at blive valgt som suppleant. Ruth Sloth Frederiksen har oplyst, at hun er ejer og udlejer, og at hun bl.a. gennem sit virke som statsautoriseret revisor har et indgående kendskab til lejeområdet, idet hun har været revisor for ejere af udlejningsejendomme. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at Ruth Sloth Frederiksen opfylder betingelserne for at kunne vælges som suppleant for Rene Wøhler. Pensionssagsbehandler Kira Hahn blev på det konstituerende møde i december 2009 valgt som suppleant for Claus Camillus, leder af Socialsekretariatet og socialt sagkyndigt medlem af Huslejenævnet. Kira Hahn ønsker af arbejdsmæssige årsager at ophøre som suppleant i Huslejenævnet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Kira Hahn fritages for hvervet. Forvaltningen foreslår, at borgerservicekonsulent Dorte Grandt vælges som ny suppleant for Claus Camillus. Valgene af nye suppleanter vil have virkning fra den 1. marts 2013 til udløbet af indeværende kommunale valgperiode den 31. december Kommunalbestyrelsen, 27. februar

11 Kommunikation Orientering til Flemming Holberg Fenger, Ruth Sloth Frederiksen, Kira Hahn og Dorte Grandt. Kommunens hjemmeside. Retsgrundlag Boligreguleringslovens Lejelovens 79a 79c Styrelseslovens 28 Bilag: 1 Åben SV: Suppleant til Huslejenævnet - udsendt af Center for Organisation og Politik den 22. marts /12 Kommunalbestyrelsen, 27. februar

12 7. ØU - Automatiske bevillingsoverførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 Sagsnr.: 13/1197 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om automatisk bevillingsoverførsel af overog underskud fra regnskab 2012 til budget 2013 på alle fagudvalgenes områder. Der overføres et samlet overskud på 7,626 mio. kr. fra regnskab 2012 til budget 2013 for så vidt angår den skattefinansierede drift, samt et samlet overskud på 19,371 mio. kr. vedrørende de skattefinansierede anlægsopgaver. Indstilling Økonomicentret indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at der som følge af automatisk overførselsadgang i forbindelse med decentral økonomistyring, overføres overog underskud på det skattefinansierede område vedrørende drift og anlæg. Drift der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af underskud på 2,607 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 3,988 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,081 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,637 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af underskud på 0,001 mio. kr. til deltema 2.3 Fremtidens Borgerhus der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,477 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,901 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,013 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af underskud på 3,668 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder. Kommunalbestyrelsen, 27. februar

13 der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 1,016 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 5,835 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ Organisation. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,953 mio. kr. til deltema 13.1 Jobcenter. Anlæg der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,092 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og firtidsordninger. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,602 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,291 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,750 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 17,636 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme. at daginstitutionerne Mejsebo, Stien, og Sommerfuglen alle har et underskud, der overstiger 5 pct. af budgettet, og skal udarbejde en handleplan for afvikling af underskuddet, som behandles på Børne- og Kulturudvalgets maj møde. at daginstitutionen Birkely har et overskud, der overstiger 5 pct. af budgettet og skal udarbejde en handleplan for afvikling af overskuddet, som behandles på Børne- og Kulturudvalgets maj møde. at Ungdomsskolen har et overskud, der overstiger 5 pct. af budgettet og skal udarbejde en handleplan for afvikling af overskuddet, som behandles på Børne- og Kulturudvalgets maj møde. at Idrætscentret fremlægger status på tidligere udarbejdet handleplan for afvikling af underskud til Børne- og Kulturudvalgets maj møde. at Hjemmeplejens Frit-valgs-område fremlægger status på tidligere udarbejdet handleplan for afvikling af underskud samt handlingsplan for afvikling af overskud, der overstiger 5 pct. af budgettet til Social- og Sundhedsudvalgets maj møde. at Center for Ejendomme, Park og Vej fremlægger status på allerede udarbejdet handleplan for afvikling af underskud til Teknik- og Miljøudvalgets maj møde. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Kommunalbestyrelsen, 27. februar

14 Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der søges om overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 på i alt kr., vedrørende områder med automatisk overførselsadgang i forbindelse med decentral økonomistyring, fordelt med overskud på kr. vedrørende drift og overskud på kr. vedrørende anlæg. Beløbene indgår som tillægsbevillinger i budget 2013 og modsvares af afvigelser i budget Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling På baggrund af resultatet af regnskabet for 2012, søges der om overførsel af overskud vedrørende drift med kr. og overskud vedrørende anlæg på kr. til budget 2013 på områder med automatisk overførselsadgang. Drift og Anlæg: Børne- og Kulturudvalget: Der søges om overførsel af overskud på kr. vedrørende drift, samt overførsel af overskud på kr. vedrørende anlæg. Social- og Sundhedsudvalget: Der søges om overførsel af overskud på kr. vedrørende drift, samt overførsel af overskud på kr. vedrørende anlæg. Teknik- og Miljøudvalget: Der søges om overførsel af underskud på kr. vedrørende drift, samt overførsel af overskud på kr. vedrørende anlæg. Økonomiudvalget: Der søges om overførsel af overskud på kr. vedrørende drift. Kommunalbestyrelsen, 27. februar

15 Det skal bemærkes, at der ikke udarbejdes handleplaner for over- og underskud over 5 pct. af budgettet for så vidt angår fællesudgifter og indtægter, puljer samt for administrationen, da disse konti kan have store udsving mellem årene. Der henvises til bemærkninger i materialet vedrørende automatiske bevillingsoverførsler. Kommunikation Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben Automatiske bevillingsoverførsler fra regnskab 2012 til budget Udsendt af Center for Organisation og Politik den /13 Kommunalbestyrelsen, 27. februar

16 8. ØU - Ansøgning om bevillingsoverførsel fra regnskab 2012 til 2013 på områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang Sagsnr.: 13/1196 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om ansøgning af bevillingsoverførsel af over- og underskud fra regnskab 2012 til budget 2013 på områder, som ikke er omfattet af den automatiske overførselsadgang. Der overføres et samlet overskud på 2,470 mio. kr. fra regnskab 2012 til budget 2013 for så vidt angår den skattefinansierede drift. Derudover overføres en samlet budget på -42,029 mio. kr. vedrørende finansiering. Indstilling Økonomicenteret indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Drift der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 1,298 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,100 mio. kr. til deltema 8.4 Miljøforanstaltninger. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,169 mio. kr. til deltema 8.5 Brandvæsen. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,100 mio. kr. til deltema 12.1 Politisk organisation. der vedtages tillægsbevilling ved overførsel af overskud på 0,803 mio. kr. til deltema 13.1 Jobcenter. Finansiering der overføres en merindtægt på 42,029 mio. kr. fra regnskab 2012 til budget 2013 vedrørende finansiering. at Økonomicenteret optager lån vedrørende regnskab 2012 på 33,510 mio. kr. i februar Kommunalbestyrelsen, 27. februar

17 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Der søges om overførsel af overskud vedrørende drift på kr., samt merindtægter vedrørende finansiering på kr., fra regnskab 2012 til budget Finansiering specificeres i merindtægter på kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet, som først indtægtsføres i budget Merindtægten på kr. vedrørende låneoptagelsen fra 2012 til 2013, da den endelige låneoptagelse for 2012 først sker i første kvartal Merudgift på kr. til 2013 vedrørende opsparing til letbanen. Tilføjet efter Økonomiudvalgets behandling: Merindtægten på kr., jf. ovenfor, skal rettelig være kr. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling På baggrund af resultatet af regnskab 2012 vedrørende områder, hvor der ikke er automatisk overførselsadgang mellem årene, søges om overførsel af drift og finansiering til budget 2013 efter ansøgning fra afdelingerne. Drift: Social- og Sundhedsudvalget: Der søges om overførsel af overskud på kr., til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende manglende afregning til anden kommune for borgere, der er flyttet i plejehjem i Teknik- og Miljøudvalget: Der søges om overførsel af overskud på kr., fordelt med kr. til deltema 8.4 Miljøforanstaltning vedrørende udgifter til udarbejdelse af vandforsyningsloven samt kr. til deltema 8.5 Brandvæsen vedrørende færdiggørelse af SINEradiokommunikationsudstyr. Kommunalbestyrelsen, 27. februar

18 Økonomiudvalget: Der søges om overførsel af overskud på kr., til deltema 12.1 Politisk organisation, til finansiering af IT-udstyr til Kommunalbestyrelsen. Der søges om overførsel af overskud på kr., til deltema 13.1 Jobcenter, vedrørende beskæftigelsesprojekter som fortsætter ind i Finansiering: Der søges om overførsel af låneoptagelse på kr., da optagelsen sker i første kvartal Der søges overført et budget på kr. vedrørende letbanen til Samlet skal kommunen finansiere et indskud på 12 mio. kr. i Der søges overført en indtægt på kr. til 2013 vedrørende beskæftigelsestilskuddet. Der har i 2012 været flere udgifter til forsikrede ledige og tilskuddet bliver først reguleret i 2013 hvorfor budgettet overføres til 2013 Ifølge Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., skal beslutning om optagelse af lån være truffet af Kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april efter regnskabsåret. Der henvises til bemærkninger i materialet vedrørende bevillingsoverførsler. Kommunikation Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 68 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 2, stk. 3. Bilag: 1 Åben Ikke automatiske bevillingsoverførsler fra regnskab 2012 til budget Udsendt af Center for Organisation og politik den /13 Kommunalbestyrelsen, 27. februar

19 9. ØU - Revisionsberetning nr Delberetning for regnskabsåret 2012 Sagsnr.: 13/1065 Beslutningstema BDO, Kommunernes Revision har som led i den løbende revision for regnskabsåret 2012 aflagt en række besøg i kommunen. Den udførte revision er beskrevet i delberetning nr. 15 vedrørende den løbende revision for regnskabsåret 2012, som fremlægges for Kommunalbestyrelsen. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at delberetning nr. 15 vedrørende den løbende revision af regnskabsåret 2012 godkendes, Økonomicentrets bemærkninger til beretningen godkendes og oversendes til tilsynsmyndigheden Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 27. februar

20 Sagsfremstilling BDO, Kommunernes Revision har som led i den løbende revision for regnskabsåret 2012 aflagt besøg i kommunen. Tilbagemeldingen på den udførte revision er modtaget den 7. februar i form af delberetning nr. 15 for regnskabsåret I henhold til Styrelsesloven skal revisionens beretninger udsendes til Kommunalbestyrelsen senest 7 dage efter modtagelsen. Beretningen udsendes med dagsordenen til Økonomiudvalget (og dermed til hele Kommunalbestyrelsen) den 8. februar 8. Beretningen indeholder en redegørelse for omfanget af den udførte revision, samt delkonklusioner og forslag til ændrede forretningsgange mv. Endelig fremgår revisionens bemærkninger af beretningens afsnit 2. BDO, Kommunernes Revision har generelt ikke bemærkninger til den udførte revision, ligesom tidligere anførte revisionsbemærkninger, anses som afsluttet ud fra kommunalbestyrelsens besvarelse samt den foretagne opfølgning. Revisionen har alene fremsat mindre forslag til forbedring af Ledelsestilsyn og kontrol af indtægter i Vallensbæk Idrætscenter, De tilrettelagte forretningsgange på løn- og personaleområdet, primært vedrørende indberetningsadgang, Kvalitetskontrollen på sociale områder med statsrefusion vedrørende borgerservice og jobcenteret Økonomicentret skal bemærke, at de anbefalede forslag til forbedringer tages til efterretning, og det overvejes, hvordan og i hvilket omfang forslagene skal implementeres i ledelsestilsynet. Kommunikation Tilsynsmyndigheden underrettes. Retsgrundlag Styrelsesloven. Bilag: 1 Åben Vallensbæk - beretning nr 15 løbende beretning 2012.pdf - Udsendt af Center for Organisation og Politik den Åben Vallensbæk Kommune lb 2012 underskrift.pdf - Udsendt af Center for Organisation og Politik den / /13 Kommunalbestyrelsen, 27. februar

21 10. ØU - Whistleblowerordning - høringssvar og stillingtagen Sagsnr.: 12/11797 Beslutningstema Behandling af høringsvar fra kommunens MED-system om etablering af en whistleblowerordning i kommunen. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at drøfte MED-systemets høringssvar og træffe beslutning om evt. indførelse af en whistleblowerordning som foreslået Beslutning Økonomiudvalget Sagen blev udsat. Beslutning Økonomiudvalget den Gruppe A fremsatte følgende ændringsforslag: Der indføres en whistleblowerordning som foreslået. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte: Gruppe A (1 stemme). Imod stemte: Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 4 stemmer. Forslaget var herefter ikke godkendt. Indstillingen om drøftelse og stillingtagen anbefales. Kommunalbestyrelsen, 27. februar

22 Beslutning Kommunalbestyrelsen den Forslaget om indførelse af en whistleblowerordning blev sat til afstemning. For stemte: Gruppe A (4 stemmer), Gruppe F (1 stemme) og Gruppe O (1 stemme), i alt 6 stemmer. Imod stemte: Gruppe C (8 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 9 stemmer. Forslaget var herefter ikke vedtaget. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsens møde den 5. september 2012 stillede Gruppe A forslag om etablering af en "whistleblower-ordning" i Vallensbæk Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet at sende forslaget i høring i kommunens MEDsystem, idet MED-systemet samtidig blev opfordret til at komme med forslag til, hvordan en ordning som den foreslåede i givet fald kunne se ud. Forslaget har været sendt i høring i alle kommunens MED-udvalg, og de indkomne høringssvar blev drøftet på Hoved-MEDs møde den 5. december Hoved-MED har på baggrund af de femten indkomne høringssvar udarbejdet et samlet høringssvar til Kommunalbestyrelsen. I høringssvaret tilkendegiver Hoved-MED, at man ikke ønsker en whistleblowerordning. MED-systemet anbefaler derimod, at medarbejderne benytter tillidsmandssystemet samt MED-systemet til whistleblower-lignende situationer. Hoved-MED vil gerne tydeliggøre og opfordre til, at medarbejderne benytter de eksisterende systemer til whistleblowerlignende anmeldelser, da der er en god og konstruktiv lydhørhed hos ledelsen i forhold til at få rettet op på eventuelle misforhold. Hoved-MED mener, at der skal være åbenhed og mulighed for dialog, så klare ulovligheder kan stoppes, og Hoved-MED mener, at de nuværende tjenstlige kanaler som tillidsmandsog MED-systemet kan klare dette. MED-udvalgene foretrækker en arbejdsplads, der er åben for dialog, og som hilser de ansattes ytringer velkomment som en naturlig del af den demokratiske proces. Kommunalbestyrelsen, 27. februar

23 Hoved-MED er tvivlende overfor, om anonyme henvendelser fører til en konstruktiv løsning på et givet problem. Erfaringer fra andre kommuner viser, at de anonyme anmeldelser ofte er svære at arbejde med, da det er meget vanskeligt at have en dialog med anmelderen om problemets karakter mv. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 22. januar 2013 at udsætte sagen med henblik på, at alle de indkomne høringssvar kunne indgå i sagen. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben høringssvar whistleblower - whistleblower - MED-svar sidste 552/13 udgave.docx - Udsendt af COP 8. februar Åben Høringsvar MED 2 børn og kultur whistleblower.docx - Udsendt af 66352/12 COP 8. februar Åben Høringsvar MED-3 på Vallensbæk Skole om Whisleblowerordning.msg 66354/12 - Udsendt af COP 8. februar Åben Høringsvar regnbuen.msg - Udsendt af COP 8. februar /12 5 Åben MED-2 Social- og sundheds Høringssvar vedr Whistleblower 66356/12 ordning.docx - Udsendt af COP 8. februar Åben Sommerfuglens høringssvar whistleblower.docx - Udsendt af COP /12 februar Åben Stiens høringssvar ift. whistleblowerordning.msg - Udsendt af COP 66358/12 8. februar Åben Høring Ridecentret om whistleblower.msg - Udsendt af COP /12 februar Åben Hørings Pilehaveskolen vedr Whistle-blower.msg - Udsendt af COP 66360/12 8. februar Åben Høringssvar Dagplejen.msg - Udsendt af COP 8. februar /12 11 Åben Høringssvar Idrætscentret.msg - Udsendt af COP 8. februar /12 12 Åben Høringssvar MED2 Teknisk område.pdf - Udsendt af COP 8. februar 66363/ Åben Høringssvar til Whistleblower-ordning fra Personalet i Fremtidens 66364/12 Borgerhus.docx - Udsendt af COP 8. februar Åben høringssvaret fra hjemmeplejens MED3.docx - Udsendt af COP /12 februar Åben Høringsvar Egholmskskolen.pdf - Udsendt af COP 8. februar /12 16 Åben Høringsvar Løkkebo.pdf - Udsendt af COP 8. februar /12 Kommunalbestyrelsen, 27. februar

24 11. TMU - Forslag til plejeplan for Vallensbæk og Ishøj Strandenge Sagsnr.: 13/837 Beslutningstema Godkendelse af at Forslag til plejeplan for Vallensbæk og Ishøj Strandenge kan blive udsendt i 8 ugers offentlig høring. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende forslaget til plejeplan til at blive sendt i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden begynder umiddelbart efter politisk behandling på kommunalbestyrelsesmødet. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales, idet der skal være plads til en trampesti og vedligeholdelsesareal rundt om indhegningen samt yderligere 2-3 infotavler. Sagen sendes i høring i Agenda 21 rådet. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Ishøj Kommune har forud for mødet oplyst, at Agenda 21 Rådet høres som ønsket af Teknik- og Miljøudvalget. Godkendt med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Forslaget om at etablere en dyrefold på strandengen i Vallensbæk Kommune estimeres til at være ca kr. ex. moms, som omfatter omtrent 900 meter strømførende hegn (ca. 5,2 ha.) inkl. strømgiver og opsætning. Endvidere vil der skulle etableres strøm til strømskabet fra en nærliggende ledning. Denne udgift estimeres til ca kr. ex. moms og ex. elmåler. Kommunalbestyrelsen, 27. februar

25 De kommende udgifter til afgræsningen estimeres af Ishøj Dyrepark til at være ca kr. ex. moms pr. år (indeksreguleres). Der er opnået tilsagn om støttemidler til græsning. Støttemidlerne estimeres til ca kr. pr. ha. Forslag om etablering af paddevandhul er ikke prissat endnu, men vil kunne afklares såfremt en realisering bliver aktuel. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Det vurderes at en realisering af flere af tiltagene i plejeplanen vil bidrage til et væsentligt miljø- og naturmæssigt løft af området. Især vil etablering af ny fold og paddevandhul på den nordøstlige strandeng (Vallensbæk Kommune) bidrage til et mere varieret naturindhold med et rigere plante- og dyreliv til følge. Den nordøstlige strandeng er i dag overvejende karakteriseret ved et tilgroet og næringspåvirket område med begrænset naturværdi, hvilket står i kontrast til de afgræssede dele af strandengen i Ishøj Kommune, hvor vegetationen har engkarakter med bl.a. forekomst af Kødfarvet Gøgeurt (orkidé). Sagsfremstilling Forslaget til plejeplan vedrører det store strandengsareal, der ligger på hver side af Store Vejleå nedenfor Gammel Køgelandevej i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Strandengene er en del af et stort fredet område på i alt 49 ha. Fredningerne er kendetegnet ved at være status quo fredninger, som skal sikre, at arealerne ikke bebygges eller tilplantes, men bevarer deres åbne karakter (udsigtsfredninger). For at opretholde den åbne karakter af området og leve op til fredningernes formål udføres der i dag pleje af strandengene. I Ishøj Kommune har plejen karakter af naturpleje med græssende kvæg på en stor del af strandengsarealet, mens plejen på strandengsarealer i Vallensbæk Kommune foregår mekanisk og i betydeligt mindre omfang. De uplejede arealer er under tilgroning med højtvoksende plantearter uden den store naturmæssige værdi. Det vurderes at en fortsættelse af den nuværende begrænsede plejeindsats kan resultere i at udsigtsmulighederne i området på sigt forringes væsentligt samt at de tilstedeværende naturværdier forarmes. Natur- og miljøadministrationen har i regi af det forpligtigende samarbejde udarbejdet et forslag til plejeplan for det fredede område. I plejeplanen beskrives de aktuelle naturforhold og der oplistes en række naturforbedrende tiltag og forslag til udvidet formidling og adgang til området. Det vigtigste indhold af plejeplanen er beskrevet i vedlagte notat (Bilag 1) og Forslag til plejeplan (Bilag 2). Kommunalbestyrelsen, 27. februar

26 Kommunikation Efter politisk behandling i fagudvalg samt Byråd og Kommunalbestyrelse i henholdsvis Ishøj og Vallensbæk Kommuner sendes forslaget til plejeplan i 8 ugers offentlig høring. Forslaget offentliggøres på kommunernes hjemmesider og relevante myndigheder og interesseorganisationer orienteres direkte. Efter afsluttet høringsperiode behandles indkomne bemærkninger og den endelige plejeplan vedtages politisk, hvorefter den offentliggøres. Retsgrundlag Af plejebekendtgørelsens 1, stk. 3 (BEK. nr af 20/11/2006) følger at der for fredede arealer som plejes, af kommunen skal udarbejdes en plejeplan, der omfatter hele eller nærmere afgrænsede dele af det fredede areal. Ishøj Kommune betragter i denne sammenhæng strandengen på hver side af Store Vejleå som et samlet område. For Vallensbæk Kommune gælder en særlig forpligtigelse om at tilgodese den grønbrogede tudse, der er en beskyttet dyreart efter EU Habitatdirektivets Bilag 4. Kommunen fik i forbindelse med Kommunalreformens ikrafttrædelse i 2007 tildelt den grønbrogede tudse som ansvarsart af den daværende miljøminister Connie Hedegaard. I tilknytning hertil er det vurderet, at strandengene rummer et stort potentiale som levested for den beskyttede dyreart. Bilag: 1 Åben Notat om forslag til plejeplan - Udsendt af Center for Organisation og Politik den Åben Forslag til Plejeplan for Vallensbæk og Ishøj Strandenge_dec Udsendt af Center for Organisation og Politik den / /13 Kommunalbestyrelsen, 27. februar

27 12. TMU - Orientering om Handleplan 2013 på renovationsområdet Sagsnr.: 13/848 Beslutningstema Handleplan 2013 på renovationsområdet for Vallensbæk Kommune. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om Handleplan 2013 på renovationsområdet til efterretning. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales, med bemærkningen om at det undersøges til mødet i Økonomiudvalget, hvem der udarbejder analysen og hvad den skal munde ud i. Beslutning Økonomiudvalget den Der var forinden indhentet svar fra Ishøj Kommune/Vestforbrænding på de spørgsmål, der blev stillet på Teknik- og Miljøudvalgets møde, jf. udvalgets beslutning. Anbefales, idet det bemærkes, at svaret vedrørende analysen ønskes uddybet. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De kommunespecifikke initiativer, som er af rent driftsmæssig karakter, forventes at udgøre en udgift svarende til det nuværende niveau. Der skal ikke planlægges med ekstra omkostninger. Til de initiativer, som er af mere udviklende karakter, er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige nøjagtigt, hvad konsekvensen af et sådan initiativ kan være. Hvis det viser sig, at der er behov for en ny indsamlingsordning eller en større ændring af en eksisterende indsamlingsordning, kan dette betyde øget økonomisk udgift. Et sådan initiativ er noget, der skal godkendes i kommunalbestyrelsen og vil derfor betyde, at der vil blive fremlagt et specifikt budget, som skal godkendes. Kommunalbestyrelsen, 27. februar

28 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Affaldsplanen er afsluttet, og Affaldsplan er netop vedtaget. Det er en 6 årig planlægning for renovationsområdet. Handlingsplan 2013 beskriver planlægningen for det næste år på renovationsområdet i overordnede træk, og den er udarbejdet ud fra Affaldsplanen , så kommunen kan opfylde målene beskrevet i Affaldsplanen. Jf. aftale om varetagelse af administrative opgaver på affaldsområdet ( Affaldskontor ) er Vestforbrænding forpligtet til at udarbejde en årsplan/handleplan for det kommende år i Vallensbæk Kommune. Ballerup og Ishøj Kommuner får samme ydelse. En del af initiativerne i handleplanen er lokalt forankret, dvs. at de er valgt på baggrund af de problemstillinger og erfaringer, som har vist sig i den daglige drift af de kommunale ordninger. Andre initiativer foregår i et samarbejde mellem I/S Vestforbrænding og interessentkommunerne. I 2013 vil en af de store opgaver være en analyse/gennemgang af samtlige kommunale indsamlingssystemer for villaer og rækkehuse og boligselskaber samt benyttelsen af genbrugsstationen. Analysen skal give en oversigt over sammenhængen mellem den mest optimale indsamlingsmetode, det ønskede kommunale serviceniveau samt de økonomiske rammer og muligheder. Det forventes, at den kommende Ressourcestrategi, som bliver udarbejdet af Miljøstyrelsen, indeholder øgede krav om, at husholdninger skal indsamle større mængder af genanvendeligt affald. Dette initiativ indgår i analysen af mulige senarier for fremtidig indsamlingssystemer. Resultatet af analysen af indsamlingssystemerne skal munde ud i forskellige scenarier, som skal danne grundlag for en politisk beslutning om de fremtidige indsamlingsløsninger for de forskellige boligformer. Kommunikation Retsgrundlag Kommunalbestyrelsen, 27. februar

29 Bilag: 1 Åben HandlingsplanVallensbæk - Udsendt af Center for Organisation og Politik den Åben Mailkorrespondance med Ishøj/Vestforbrænding om analyse - udsendt af Center for Organisation og Politik den 22. februar / /13 Kommunalbestyrelsen, 27. februar

30 13. TMU - Principbeslutning om ny organisering af renseanlæg Sagsnr.: 12/2456 Beslutningstema Der skal træffes principbeslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at indgå i en fælles rensekoncern. Indstilling Direktøren med ansvar for det tekniske område indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at der træffes principbeslutning om, at kommunen ønsker at deltage i en fælles rensekoncern, hvori kommunen indskyder sin ejerandel af Spildevandscenter Avedøre forvaltningen bemyndiges til at forhandle de nærmere vilkår for deltagelsen, sagen forelægges til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen (via Teknik- og Miljøudvalget), når de endelige vilkår for at deltage i en fælles rensekoncern foreligger kommunens udgifter til at indgå ejeraftale m.v. afholdes inden for en ramme på kr., der afholdes inden for det eksisterende budget Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Sagen sat til afstemning. For stemte gruppe C (3 stemmer) og gruppe A (1 stemme) i alt 4. Imod stemte gruppe V med 1 stemme. Gruppe V kan ikke gå ind for indstillingen, idet der ikke ses en klar indstilling af kommunens fordele ved at tiltræde denne. Sagen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Af sagsfremstillingen fremgår, at udgifterne forbundet med dannelsen af den fælles koncern, herunder udgiften til rådgiver, forventes at udgøre kr. for Vallensbæk Kommune. Det fremgår endvidere, at personale i de to kommunale fællesskaber vil blive samlet i det nye fælles serviceselskab. Kommunalbestyrelsen, 27. februar

31 Forvaltningen har bedt HOFOR oplyse, om der er andre økonomiske forhold og afledede udgifter, der allerede kan afdækkes nu. Herunder andre etablerings-/flytteomkostninger e.l., som kommunen som ejer af en andel af Spildevandscenter Avedøre kommer til at skulle betale. HOFOR har hertil oplyst, at renseanlæggene er omfattet af hvile-i-sig-selv området (og prisloftsbestemmelserne i vandsektorloven). Det vil sige, at alle omkostninger som udgangspunkt er takstfinansieret, herunder omkostninger til implementering af fusionen. Synergierne ved en fusion forventes dog langt at overstige disse engangsomkostninger. Kommunerne skal alene betale de i indstillingen nævnte omkostninger til indgåelse af ejeraftale m.v. via kommuneskatten, da det er en ejerudgift, som det takstfinansierede område ikke kan betale. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Sagsfremstillingen er skrevet med udgangspunkt i fælles skabelon, udarbejdet af Horten Advokatfirma, der bistår HOFOR og kommunerne i sagen. HOFOR har lagt op til, at alle de involverede kommuner behandler sagen inden udgangen af februar Problemstilling: I hovedstadsområdet er aktiviteterne med vand- og spildevandshåndtering fordelt på tre typer selskaber, som alle er kommunalt ejede: Vandselskaber, organiserede som aktieselskaber, der indvinder, transporterer og leverer rent vand (drikkevand), Spildevandsselskaber, organiserede som aktieselskaber, der afleder spildevand og regnvand, og To rensefællesskaber, Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, der er organiserede som 60-fællesskaber. De to rensefællesskabers i alt tre renseanlæg modtager spildevand og regnvand fra spildevandsselskaberne, behandler det og udleder det rensede vand til Øresund og Køge Bugt. Den samlede egenkapital i Lynettefællesskabet I/S udgør ca. 1,8 mia. kr., mens den i Spildevandscenter Avedøre er ca. 1,2 mia. kr. Kommunalbestyrelsen, 27. februar

32 Enkelte spildevandsselskaber har også eget renseanlæg, men det altovervejende udgangspunkt er, at spildevand og regnvand behandles på Lynettefællesskabets og Spildevandscenter Avedøres renseanlæg. Vallensbæk Kommune er interessent i Spildevandscenter Avedøre I/S og har en ejerandel på 5 %. Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre løser i dag deres opgaver tilfredsstillende og på et højt miljømæssigt niveau. Rensefællesskaberne er dog under pres. Det skyldes blandt andet: At klimaforandringerne medfører behov for koordinering af investeringer både mellem rensefællesskaberne og i forhold til spildevandsselskaber og kommuner i hele hovedstadsområdet At Forsyningssekretariatet via prislofter og benchmarking stiller krav om betydelige effektiviseringer At der er stigende krav til medarbejdernes kompetencer samt behov for specialisering og videndeling At vandsektorloven indebærer øgede krav til dokumentation m.v. og dermed en tungere administration. Der er derfor behov for en ny organisering, der til gavn for borgere og virksomheder kan danne grundlag for en mere bæredygtig og fremtidssikret opgaveløsning på renseområdet. En ny organisering kan i den forbindelse skabe rammen for økonomisk og teknisk effektive renseselskaber, højt serviceniveau samt en stabil takstudvikling. Løsning: På et borgmestermøde den 14. oktober 2011 var der enighed om, at en fælles selskabsstruktur for hovedstadsområdets renseanlæg kunne være et middel til at imødegå de krav, som klimaforandringerne stiller til håndteringen af regn- og spildevand. Derfor besluttede interessentkommunerne i Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S i foråret/sommeren 2012 at igangsætte en analyse af en fælles selskabsstruktur for de to rensefællesskaber. Denne analyse er nu afsluttet. Analysen viser de mulige stordriftsfordele og synergier på drifts- og anlægssiden samt fordele ved fælles håndtering af klimaforandringer, ekstremregn m.v. En sammenfatning af analysen er vedlagt som bilag 1. Sammenfatningen indeholder en nærmere illustration og beskrivelse af de tre selskabsmodeller. Den samlede rapport inkl. bilag kan hentes på Arbejdet med analysen har været forankret i en embedsmandsgruppe, der anbefaler, at kommunerne beslutter at gennemføre en ny organisering af renseanlæggene, og at kommunerne som minimum tilslutter sig Model 1. Model 1 indebærer, at de nuværende 15 interessentkommuner etablerer en fælles rensekoncern, der rummer de to renseselskaber og et serviceselskab, hvori medarbejderne fra Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre samles. De nuværende to 60- fællesskaber omdannes i den forbindelse til aktieselskaber, der vil varetage de samme opgaver som hidtil, dvs. drive i alt 3 renseanlæg og 54 km. transmissionsledninger m.v. Kommunalbestyrelsen, 27. februar

33 Bilag 3 viser, hvordan kommunens forsyningsselskaber vil være organiserede, hvis en ny organisering gennemføres som beskrevet ovenfor. Interessentkommunernes borgmestre holdt møde den 10. december 2012, hvor analysens resultater blev præsenteret. Der var mellem borgmestrene enighed om, at sagen bør forelægges kommunalbestyrelserne til principbeslutning primo 2013 og til endelig beslutning inden sommeren Forvaltningens vurdering Vallensbæk Kommunes spildevandsselskab afleder regn- og spildevand til Spildevandscenter Avedøre, som kommunen er medejer af. Prisen for at aflede regn- og spildevand indregnes i den takst, som borgere og virksomheder betaler til Vallensbæk Kloakforsyning A/S. Det har direkte betydning for kommunens borgere, at rensefællesskaberne også i fremtiden kan varetage deres opgaver tilfredsstillende og på et højt miljømæssigt niveau. Det er forvaltningens vurdering, at det for at opnå dette er nødvendigt at organisere renseopgaven på en ny måde, herunder på grund af de effektiviseringskrav, som rensefællesskaberne pålægges af Forsyningssekretariatet. Hvis der ikke gennemføres en ny organisering, skal hvert rensefællesskab selv hente de effektiviseringer, som Forsyningssekretariatet pålægger gennem prislofterne. Det vil være meget vanskeligt og vil i endnu højere grad påvirke medarbejderne. Ved en ny organisering af rensefællesskaberne vil der muligvis kunne indgås en aftale med blandt andet serviceselskabet i HOFOR om, at medarbejdere i det nye serviceselskab, der afskediges i en vis periode efter stiftelsen af rensekoncernen, er sikret ansættelse i serviceselskabet i HOFOR. Herudover vil der kunne ske reduktioner som følge af naturlig afgang. Forvaltningen er enig med embedsmandsgruppen i, at der bør ske en ny organisering af renseopgaven. Det kræver enighed mellem de nuværende 15 interessentkommuner at vedtage en ny organisering af rensefællesskaberne. Beskrivelse af processen frem til en endelig beslutning Kommunalbestyrelserne i de 15 interessentkommuner træffer hurtigst muligt principbeslutning om, hvorvidt der skal gennemføres en ny organisering af rensefællesskaberne. Der vil i foråret 2013 blive udarbejdet forslag til ejeraftale og vedtægter. Drøftelserne sker i regi af den embedsmandsgruppe, og den tilknyttede arbejdsgruppe, hvori analysen af renseanlæggene var forankret. Både embedsmands- og arbejdsgruppen er åben for deltagelse fra de 15 interessentkommuner. Kommunalbestyrelsen, 27. februar

34 Ejerfordelingen i rensekoncernen skal drøftes med Forsyningssekretariatet. Formålet er at sikre, at der ikke sker modregning i kommunernes bloktilskud som følge af etableringen af en ny koncern. Herudover skal opløsningen af de to nuværende rensefællesskaber drøftes med Statsforvaltningen Hovedstaden. I begyndelsen af maj 2013 modtager kommunerne materiale til brug for, at kommunalbestyrelserne før sommerferien kan træffe endelig politisk beslutning om at gennemføre en ny organisering. Under forudsætning af, at alle interessentkommunerne træffer endelig beslutning om at gennemføre en ny organisering, vil ansvaret for at forberede og implementere den nye organisering blive forankret i en midlertidig bestyrelse for en kommende rensekoncern. I forbindelse med den endelige politiske behandling i kommunalbestyrelserne vil hver kommune få mulighed for at udpege en repræsentant til den midlertidige bestyrelse, som vil påbegynde sit arbejde, når den sidste kommune umiddelbart før sommerferien har truffet endelig beslutning om at gennemføre en ny organisering. En ny organisering vil kunne gennemføres ved årsskiftet 2013/14. Den endelige bestyrelse for koncernen vil blive sammensat i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget. Økonomi: Honoraret til rådgiverne afholdes ligeligt af Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre. De omkostninger, der afholdes på vegne af interessentkommunerne til forhandling af ejeraftale m.v., skal dog afholdes af ejerne. Det anslås, at dette beløb vil udgøre ca kr., som fordeles med kr. til hver interessentkommune, dog kr. til Københavns Kommune. Kommunikation Tilbagemelding til HOFOR A/S. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Sammenfatning af analyse af den fremtidige organisering af renseopgaven - udsendt af Center for Organisation og Politik den Åben Notat af 8. januar 2013 om rammer for en rensekoncern - udsendt af Center for Organisation og Politik den Åben Illustration af Vallensbæk Kommunes ejerskab af rensekoncern - udsendt af Center for Organisation og Politik den Åben Referat fra borgmestermøde - udsendt af Center for Organisation og Politik den / / / /13 Kommunalbestyrelsen, 27. februar

35 14. TMU - Regnskab for anlægsbevilling Sagsnr.: 10/6347 Beslutningstema Anlægsregnskab fremlægges vedr. opførelse af ny daginstitution i Amalieparken. Indstilling Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskab godkendes Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 27. februar

36 Sagsfremstilling Center for Ejendomme, Park og Vej fremlægger regnskab for anlægsbevilling. Opførelse af ny daginstitution i Amalieparken: Anlægsbevilling Anlægsudgift Mindreudgift kr kr kr. Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til kr., hvilket er kr. mindre end bevilget. Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Kommunikation Retsgrundlag Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Bilag: 1 Åben Regnskab for anlægsbevilling af vedr. opførelse af ny daginstitution.pdf - udsendt af Center for Organisation og Politik den /13 Kommunalbestyrelsen, 27. februar

37 15. SSU - Embedslægens tilsyn i Højstruphave og Rønnebo 2012 Sagsnr.: 13/1202 Beslutningstema Rapporter fra Embedslægeinstitutionens besøg i Højstruphave og Rønnebo. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage embedslægens rapporter til efterretning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 27. februar

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12. februar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato: Onsdag den 30. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 9. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Højrupgård Højrupgårdsvej 1 2625 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 30. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB

RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152631 12. september 2011 RAMME FOR PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I ET FÆLLES VANDSELSKAB Baggrund: Vandsektorloven,

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

NOTAT OM SELSKABSDANNELSE

NOTAT OM SELSKABSDANNELSE Bilag til pkt. 3 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151664 17. maj 2011 NOTAT OM SELSKABSDANNELSE RAMMERNE FOR OMDANNELSE AF LYNETTEFÆLLESSKABET I/S TIL

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 17. november 2015 Mødetidspunkt: 7:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16.10 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Støvring Vandværk - Ny kildeplads 138 2. Status for assistance

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen stedse er ajourført.

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen stedse er ajourført. VedtægterforHunsebyVindmølelaugI/S 1Navn oghjemsted Interessentskabets navn er Hunseby Vindmøllelaug I/S. Interessentskabets hjemsted er Lolland Kommune. 2Formål Interessentskabets formål er at bidrage

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med

Læs mere

K E N D E L S E Berigtiget udgave

K E N D E L S E Berigtiget udgave K E N D E L S E Berigtiget udgave afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8/10 2013 og berigtiget den 21. oktober 2013 i sag nr. VFL-3-2012 (2013-016) Hørsholm Vand ApS mod Forsyningssekretariatet Resume af

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 21 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale

Direktionscenter. Lokal MED-aftale, Juni 2011. Lokal MED-aftale Direktionscenter Lokal MED-aftale, Juni 2011 Lokal MED-aftale Juni 2014 1 Bilag 1a MED-udvalgenes sammensætning Direktionscentret Dato: 27. marts 2014 Journalnummer: Sagsbehandler: MED-udvalgenes

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab 18-07- 2008 Kommunernes Lønningsnævn har i brev af 24. september 2007 orienteret Statsforvaltningen Syddanmark om nævnets beslutning

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune.

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune. Vedtægter Vedtægter for Foreningen Boesdal. 1 Navn og hjemsted 1.01 Foreningens navn er: Foreningen Boesdal. 1.02 Foreningens hjemsted er Stevns Kommune. 2 Formål 2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til

Læs mere

KVÆRKEBY FUGLERESERVATS VENNER

KVÆRKEBY FUGLERESERVATS VENNER Vedtægter godkendt med ændring i 11 på generalforsamlingen den 16. marts 2010 og ved ændring den 24. februar 2011 KVÆRKEBY FUGLERESERVATS VENNER Vedtægter for foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.30. Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY.

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. 1. Efterskolen i Bakkerne - Try er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 16:00-16:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 8 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Vedtægter. VIA- DSR, VIA University College 1. - for De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University College

Vedtægter. VIA- DSR, VIA University College 1. - for De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University College VIA- DSR, VIA University College 1 Vedtægter - for De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University College Navn og grundlag 1 Rådets navn er De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Vedtægter for Tjele Efterskole

Vedtægter for Tjele Efterskole Vedtægter for Tjele Efterskole Revideret og godkendt 12-09-2011 Vedtægter for den selvejende institution Tjele Efterskole Hjemsted, formål, og værdigrundlag. 1 Stk. 1. Tjele Efterskole er en uafhængig

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Dagsorden - Konstituerende møde

Dagsorden - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015 Dansk Folkepartis og Venstres byrådsgrupper i Roskilde Byråd Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015 Svar til Statsforvaltningen vedr. borgmester Joy Mogensens habilitet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

Kerteminde Efterskole

Kerteminde Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Kerteminde Efterskole 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag Stk 1: Kerteminde Efterskoleskole er en uafhængig, selvejende institution. Stk 2: Den selvejende institution

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Tandlægernes Nye Landsforening

Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægernes Nye Landsforening Forretningsorden for hovedbestyrelsen Kap. 1 Hovedbestyrelsens beføjelser.1 Hovedbestyrelsens ansvar.2 Prokura m.m. Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen.

Læs mere

Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A.

Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. Vedtægter For Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Bækmarksbro Varmeværk A.M.B.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig Kommune.

Læs mere

Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger) Møde/dagsordenspunkt: Beslutning/behandling:

Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk (efter tilretning af eventuelle bemærkninger) Møde/dagsordenspunkt: Beslutning/behandling: Dato 20. marts 2012 Deltagere Afbud fra Referent Sted Fordeling Næste møde(r) Allan Bjarne Hans Christian Henrik Lissie Niels Sonja Ulrik Anders Kaj Margot Ulrik Åhmansvej 20, Herfølge Bestyrelsen, (efter

Læs mere

Boligreguleringsloven, 8

Boligreguleringsloven, 8 8 - LBKG 2010-08-11 nr 962 Boligreguleringsloven Page 1 of 20 Boligreguleringsloven, 8 Kap. VI. Huslejenævn 334_ 35 SJ^ 335) I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter 8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh Danske Forlag Vedtægter Gyldige fra 8. maj 2015 I. Foreningens navn, hjemsted og formål Navn 1. Foreningens navn er Danske Forlag. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) I medfør af 2, stk. 5, i lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber, fastsættes: 1. For de trafikselskaber

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole.

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole. V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Frederikssund Private Realskole. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Nordjyllands Idrætshøjskole.

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Nordjyllands Idrætshøjskole. Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Nordjyllands Idrætshøjskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Nordjyllands Idrætshøjskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: mødelokalet 1.sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 7. juni 2005, kl. 13:00 Åben sag: 426. Efterretning Åben sag: 427. Arbejdstilsyn på ældrecentrene

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Thyland Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse: Hjemsted, formål og værdigrundlag side 2 Skolekreds side 2 Skolens drift side 3 Generalforsamlingen side 3 Bestyrelsens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Højskolen Skærgården

Vedtægter for Højskolen Skærgården Vedtægter for Højskolen Skærgården 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Højskolen Skærgården er en uafhængig, selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet 26. oktober 1972 på initiativ

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere