UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December Vejregelrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet"

Transkript

1 UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD December 2008 Vejregelrådet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. TILBLIVELSE Udarbejdelse Forelæggelse 3 2. OVERSIGT OG ANVENDELSE Anvendelse Lovgivningsmæssige forhold 3 3. MODULOPBYGGET UDBUDSMATERIALE Generelt Hovedkomponenter Almen del og særlig del Opdeling i fag/entreprisedele 5 4. ANVENDELSE AF PARADIGME 7 5. UDBUDSMATERIALETS ENKELTE DELE Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Almindelige Betingelser (AB 92) Særlige Betingelser (SB) Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Teknisk projektmateriale Udbudskontrolplaner (UKP) Tilsynshåndbøger (THB) Rettelsesblade / Supplerende oplysninger (SUP) Særlige Betingelser og Beskrivelser (SBB) PROCES, UDBUD OG KONTRAHERING Generelle forhold Procesbeskrivelse 13

3 1. TILBLIVELSE 1.1 Udarbejdelse Håndbog i udbud er udarbejdet af arbejdsgruppe U.10 om struktur og jura, der har følgende sammensætning: Kontorchef Bo Tarp, Vejdirektoratet, Formand Akademiingeniør Henning Gaarde Larsen, Atkins Danmark A/S, Sekretær Akademiingeniør Per R. Persson, Vejdirektoratet Afdelingsingeniør Claus Nødgaard Hansen, Vejdirektoratet Afdelingsingeniør Gunnar Thomsen, Per Aarsleff A/S Afdelingsleder Albert Nielsen, Vejdirektoratet Civilingeniør Jonas Hammershøj Olesen, Randers Kommune indtil 15. september Forelæggelse Håndbog i udbud er forelagt for Vejregelrådet den 5. december OVERSIGT OG ANVENDELSE 2.1 Anvendelse Udbudsforskrifterne er udformet med henblik på anvendelse inden for vejsektorens entreprisearbejder, dvs. anlægsarbejder leverancer drifts- og vedligeholdelsesarbejder. Udbudsforskrifterne er udarbejdet under hensyntagen til, at Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) forudsættes lagt til grund for entreprisen. 2.2 Lovgivningsmæssige forhold Udbudsforskrifterne er udarbejdet på grundlag af lovgivning pr. november 2008 jf. nedennævnte: EU direktiver Forsyningsvirksomhedsdirektivet som implementeret ved bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004 Udbudsdirektivet som implementeret ved bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 Ændringsbekendtgørelser til ovennævnte bekendtgørelser. National tilbudsindhentningslovgivning Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Bekendtgørelse nr. 817 af 23. august 2005 om visse udbyderes anvendelse af underhåndsbud efter lov om indhentning af tilbud i bygge- 3

4 og anlægssektoren Det anbefales at bruge Konkurrencestyrelsens hjemmeside for at tjekke aktuelt lovgrundlag På hjemmesiden kan endvidere hentes forskellige vejledninger. 3. MODULOPBYGGET UDBUDSMATERIALE 3.1 Generelt I et udbudsmateriale for et bygge- og anlægsarbejde eller en leverance, i det følgende betegnet under ét som entreprise, fastlægger bygherren entreprisens art og omfang samt angiver vilkår for entreprisens udførelse. Udbudsmaterialet skal derfor være tilstrækkeligt entydigt til, at tilbud kan udarbejdes på grundlag af det. Endvidere tjener udbudsmaterialet til at sikre, at der afgives fuldt ud sammenlignelige tilbud. I vejregelregi er der udarbejdet modulopbyggede udbudsforskrifter for en række almindeligt forekommende entreprisedele. De modulopbyggede udbudsforskrifter indeholder dels nogle generelle dokumenter, som kan indgå direkte i det konkrete udbudsmateriale, dels paradigmer som tilpasses det specifikke udbudsmateriale. 3.2 Hovedkomponenter Udbudsmaterialet består principielt af 3 hovedkomponenter, som er beskrevet efterfølgende og illustreret i figur 1. En konsekvent skelnen mellem de 3 hovedkomponenter er nødvendig, hvis udbudsmaterialet skal være overskueligt. I praksis kan det dog være vanskeligt at trække en eksakt grænse mellem hovedkomponenterne. BETINGELSER JURA Denne del behandler det overordnede juridiske grundlag for entreprisen. I betingelserne fastlægges bl.a. det overordnede omfang, tidsfrister, overordnede principper for afregning samt det retslige forhold mellem bygherre og entreprenør. BESKRIVELSER TEKNIK Denne del behandler entreprisens tekniske grundlag, dvs. bygherrens specifikationer af entreprenørens ydelser, herunder krav til ydelsernes kvalitet. Beskrivelsen i tekst kan suppleres med tegninger, lister og tabeller mv. MÆNGDER OG AFREGNING ØKONOMI Denne del behandler det økonomiske grundlag for entreprisen, dvs. oplysninger om mængder, ydelsesomfang, mængdefastsættelse samt afregningsform. 4

5 Figur 1. Illustration af udbudsmaterialets 3 hovedkomponenter 3.3 Almen del og særlig del Betingelser og Beskrivelser opdeles i en Almen del og en Særlig del. DEN ALMENE DEL Nogle dele af udbudsmaterialets betingelser og beskrivelser varierer normalt ikke fra entreprise til entreprise. Den almene del indeholder almindelige betingelser og almindelige arbejdsbeskrivelser og er standardmateriale/-dokumenter. DEN SÆRLIGE DEL Nogle dele af udbudsmaterialets betingelser og beskrivelser vil variere fra entreprise til entreprise, eksempelvis arbejdets omfang, tidsfrister og bodsbestemmelser og entreprisespecifikke krav til udførelse. Den særlige del indeholder særlige betingelser, særlige arbejdsbeskrivelser, tilbuds- og afregningsgrundlag, udbudskontrolplaner samt tilbudsliste. Den særlige del beskrives af bygherren for den konkrete entreprise, og alle præciseringer og supplementer i forhold til de almindelige betingelser og almindelige arbejdsbeskrivelser beskrives. 3.4 Opdeling i fag/entreprisedele Arbejdsbeskrivelser, tilbuds- og afregningsgrundlag samt tilbudslister opdeles i fag/entreprisedele, eksempelvis jordarbejder. Principper for opdelingen er vist på figur 2. 5

6 FIGUR 2. ILLUSTRATION AF MODULOPBYGNING JURA TEKNIK ØKONOMI BUT ALMEN AB 92 AAB Styring og Samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder Afvanding XXXX HÅNDBØGER Tilsynshåndbog for asfaltarbejder Tilsynshåndbog X UDBUDSMATERIALE KONTRAKTGRUNDLAG SÆRLIG SB SAB TAG Styring og Samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder Afvanding XXXX TEKNISK PROJEKTMATERIALE Tegninger Tabeller Lister Billeder Visualisering Generelt Arbejdsplads Jordarbejder Afvanding XXXX TBL Samleside Arbejdsplads Jordarbejder Afvanding XXXX UKP Styring og Samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder Afvanding XXXX 6

7 4. ANVENDELSE AF PARADIGME Paradigmer er opdelt i en venstrespalte og en højrespalte. Venstrespalte Tekst i venstre spalte (margentekst) er skrevet med petit og er vejledende stof, stikord m.v., som ikke skal med i udbudsmaterialet. Højrespalte Tekst i højre spalte medtages i relevant omfang og med den anførte formulering. Tekst som ikke ønskes medtaget fjernes. Paradigmer anvendes som manuskript ved at udfylde/rette/supplere højrespalten. Brødtekster bevares så vidt muligt med de angivne formuleringer for derved at gøre brug af den opsamlede erfaring. 5. UDBUDSMATERIALETS ENKELTE DELE 5.1 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Bestemmelser som anvendes i forbindelse med udbudsprocessen. Bestemmelserne må ikke indeholde kontraktstof, da dokumentet falder bort i forbindelse med kontraktindgåelsen. BUT paradigme foreligger. I den vejledende tekst er beskrevet bestemmelser i forbindelse med forskellige udbudsformer. 5.2 Almindelige Betingelser (AB 92) "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" (AB 92) er udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 som led i aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. De foreliggende udbudsforskrifter kan benyttes under den forudsætning, at udbudsmaterialet er baseret på AB 92. Udbudsforskrifterne kan benyttes under andre forudsætninger, når brugeren blot tager hensyn til disse forudsætninger, f.eks. benyttelse af ABT Særlige Betingelser (SB) Betingelser som beskriver præciseringer og supplementer til AB 92. De enkelte afsnit refererer til bestemmelserne i AB 92. SB paradigme foreligger. 7

8 5.4 Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) Arbejdsbeskrivelse som er gældende for sædvanligt forekommende arbejder. En AAB skal anvendes i sin helhed. Der foreligger AAB for Styring og samarbejde, Arbejdsplads og for de fleste almindeligt forekommende fag/entreprisedele. Indholdet i AAB Indholdet er opdelt i afsnittene: 1. ALMENT 2. MATERIALER 3. UDFØRELSE 4. KONTROL I 5.5 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) er angivet en beskrivelse af indhold af de enkelte afsnit. 5.5 Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) Arbejdsbeskrivelse som beskriver præciseringer og supplementer til den tilsvarende AAB. Arbejdsbeskrivelsen skal være entydig, og det skal klart angives, hvad fagdelen omfatter, og hvorledes den afgrænses mod tilgrænsende fagdele. SAB paradigmer foreligger for Styring og samarbejde, Arbejdsplads og for de fleste almindeligt forekommende fag/entreprisedele. Indhold af SAB Arbejdets generelle omfang er anført i AAB. I SAB suppleres med det specifikke omfang og eventuelle henvisninger til tegninger, tabeller, tilbudsliste samt arbejdsbeskrivelser for andre fag/entreprisedele. Indholdet i SAB opbygges og nummereres parallelt med AAB, dvs. opdelt i afsnittene: 1. ALMENT 2. MATERIALER 3. UDFØRELSE 4. KONTROL Kun relevante punkter medtages. Ad Alment Bestemmelser, der ikke klart hører til under de følgende afsnit, specificeres i dette afsnit: Teknik Teknisk betingede krav til fagdelens placering og dokumentation heraf (arbejdstegninger etc.). Detaljeringsgrad afhænger af, om der er tale om sædvanlige kravspecifikationer eller specielle krav. 8

9 Fremdrift Krav til arbejdets fremdrift, herunder krav til maskinel. Specifikation Normer, standarder og andre specifikationer, der er gældende for udførelsen af det beskrevne arbejde. Funktion Funktionskrav til fagdelen. Forudsætning Forudsætninger for arbejdet, f.eks. tidligere udførte arbejder, som der skal bygges videre på. Specielle forhold Forhold som forventes at optræde, samt alternative materialer og udførelsesmetoder, der på forhånd kan gives tilladelse til. Ad Materialer Her beskrives materialer, der indgår i fagdelen/entreprisedelen, og de tilhørende kvalitative og kvantitative krav angives. Endvidere skal det angives, såfremt entreprenøren før produktionens begyndelse skal forelægge særlige specifikationer for nogle materialer for bygherren. Indgår flere materialetyper i produktet, bør hvert materiale behandles færdigt for sig. Dette betyder, at det i visse tilfælde kan være hensigtsmæssigt at dele punktet i delmaterialer. Medmindre kontraktens genstand gør det berettiget, må de tekniske specifikationer ikke angive et bestemt fabrikat, en bestemt oprindelse eller en bestemt fremstillingsproces, og de må ikke henvise til et bestemt mærke, et bestemt patent eller en bestemt type, til en bestemt oprindelse eller en bestemt produktion med det resultat, at visse virksomheder eller produkter favoriseres eller elimineres. En sådan angivelse eller henvisning er undtagelsesvis tilladt, hvis en tilstrækkelig nøjagtig og forståelig beskrivelse af kontraktens genstand ikke kan lade sig gøre ved anvendelse af specifikationer eller funktionskrav; en sådan angivelse eller henvisning skal efterfølges af udtrykket eller tilsvarende. Ad Udførelse Her angives kvalitative og kvantitative krav til udførelsesaktiviteter. Der bør være et rimeligt forhold mellem de stillede krav og de nødvendige og tilstrækkelige krav til det ønskede produkt, og entreprenørens metodefrihed bør tilgodeses i videst muligt omfang. Hvor et projekt forudsætter usædvanlige udførelsesmetoder, skal der beskrives mulige udførelsesmetoder, men disse bør ikke beskrives som absolutte krav. Ad Kontrol Her angives, hvilken kontrol entreprenøren skal udføre over for materialer og af udførelsesmetoder, hvorledes den indhentede kontroldokumentation skal vurderes, samt alle øvrige nødvendige oplysninger. Omfang af og dokumentation for entreprisens kontrol skal anføres. Omfanget skal specificeres, når det drejer sig om særligt dyre prøvningsmaterialer. Herudover skal prøveudtagningsprocedure angives, og prøvemetoder skal specificeres. 9

10 Bygherrens ret til at udtage stikprøver af entreprenørens materiale og produktion er angivet i AB Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Ydelserne i en entreprise ordnes i hovedposter, poster og underposter. Nummerering i tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) skal stemme overens med nummereringen i tilbudslisten (TBL). Rækkefølgen i den tilhørende arbejdsbeskrivelse bibeholdes. TAG må ikke blive gentagelser af arbejdsbeskrivelserne og kun beskrive ydelsen i det omfang, TBL s post ikke er selvforklarende. TAG paradigme foreligger til afsnittet generelt, afsnit Arbejdsplads og de fleste almindeligt forekommende fag/entreprisedele. Indhold af TAG Indholdet er opdelt i: 1. Generelt 2. Tilbudslistens poster 1. Arbejdsplads 2. Entreprisedel 1 3. Entreprisedel 2 osv TAG for en entreprisedel skal udarbejdes således, at det omfatter alle forekommende ydelser i det omfang, de ikke er dækket af teksten i afsnittet Generelt. Det vil således kun være specielle forhold, der skal omtales, og disse kan være sammenfaldende for flere underposter eller poster, eller måske for hele entreprisedelen. Teksten sammenfattes under hensyntagen hertil. 5.7 Tilbudsliste (TBL) Tilbudsliste indeholder en kolonnevis opstilling af alle entreprisedelens ydelser ordnet efter postnumre og med identifikation angivet i TAG. Tilbudslisten består dels af forside med samlet tilbudssum og eventuelt supplerende oplysninger, dels af sider til specifikation af de enkelte ydelser (fagdele/ entreprisedele). TBL paradigme foreligger til samleside samt til sider med Arbejdsplads og de fleste almindeligt forekommende fag/entreprisedele. 10

11 Indhold af TBL TBL skal ikke være en ydelsesbeskrivelse, og hver underpost skal kun have en kort identifikationstekst. TBL udarbejdes til den konkrete entreprise, og heri skal alle væsentlige ydelser være anført. Tilbudslisten er i modsætning til det øvrige udbudsmateriale ikke fuldstændig på tidspunktet for udbuddet, men bliver det først, når den bydende har indført sin samlede tilbudssum med eventuelle tilhørende specifikationer samt øvrige oplysninger, som bygherren anmoder om, eller som den bydende finder af betydning for tilbudet. Særlige forhold Paradigme for tilbudslister anvendes som manuskript ved at slette poster, der ikke indgår i entreprisen, og eventuelt indføje nye poster. 5.8 Teknisk projektmateriale Til den konkrete entreprise udarbejdes teknisk projektmateriale, eksempelvis projekttegninger, afsætningstabeller og råjordstabeller, lister, visualiseringsmaterialer. 5.9 Udbudskontrolplaner (UKP) Udbudskontrolplaner indeholder en oversigt over krav til kontroller beskrevet i arbejdsbeskrivelserne. UKP paradigme foreligger for Styring og samarbejde, Arbejdsplads og de fleste almindeligt forekommende fag/entreprisedele. Hvor kontrolplaner er indeholdt i en Tilsynshåndbog, og denne indgår i udbudsgrundlaget, vil den som oftest kunne substituere udbudskontrolplaner Tilsynshåndbøger Tilsynshåndbøger anviser, hvorledes et effektivt tilsynsarbejde mest hensigtsmæssigt organiseres bl.a. ved brug af skemaer til de forskellige arbejdsprocesser. Der er lagt vægt på et effektivt samspil mellem bygherretilsyn og entreprenørens egenkontrol. Hvor kontrolplaner er indeholdt i en Tilsynshåndbog og denne indgår i udbudsgrundlaget vil den som oftest kunne substituere udbudskontrolplaner. 11

12 5.11 Rettelsesblade / Supplerende oplysninger Rettelsesblad anvendes, hvis det viser sig nødvendigt at præcisere udbudsmaterialet med udsendelse af supplerende oplysninger til de bydende. Dette udsendes i papirform eller elektronisk på hjemmeside, alt efter hvilken medieform der er valgt i det konkrete udbud. Det skal bemærkes, at hvis der er rettelser i tilbudslisten, skal en revideret side eller en helt ny revideret TBL udsendes på valgt medie. Ved EU-udbud I forbindelse med EU udbud skal eventuelle supplerende oplysninger om udbudsbetingelser og supplerende dokumenter meddeles af udbyderen senest 6 dage inden udløbet af den frist, der er fastsat for modtagelse af tilbud, forudsat at der er anmodet om dem i tide Særlige Betingelser og Beskrivelser (SBB) Udbyderen kan vælge at samle udbudsmaterialet i ét dokument, som kaldes Særlige Betingelser og Beskrivelser Vedr. indhold henvises til procesbeskrivelsen. 6. PROCES, UDBUD OG KONTRAHERING 6.1 Generelle forhold Udvælgelseskriterier Disse anvendes til at udvælge mulige tilbudsgivere, eksempelvis i forbindelse med prækvalifikation ved EU udbud. Kriterierne skal være objektive. Typisk er det kriterier, der vedrører virksomhedens organisatoriske formåen, dvs. egnethed til at løse den aktuelle type opgave. Udbyder udvælger de bydende på grundlag af oplysninger om disses økonomiske og tekniske formåen. Til brug herfor kan udbyderen kræve dokumentation for, at de bydende økonomisk og teknisk er i stand til at udføre opgaven. Krav om aktuel dokumentation skal fremgå af udbudsannoncen. Såfremt der er flere tilbudsgivere end ønsket, som har anmodet om prækvalifikation, skal udvælgelsen (shortlistningen) ske på en måde, der sikrer den bedste konkurrence. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, hvorledes udbyderen vil tilgodese dette hensyn. Tildelingskriterier Disse anvendes i forbindelse med tildeling af entreprisen. Kriterierne, der skal vedrøre entreprisen, må kun inddrage relevante forhold. Kriterierne må ikke være formuleret således, at de giver udbyderen ubegrænset valgfrihed ved tildelingen. Kriterierne, der skal være indbyrdes vægtede, skal udtrykkeligt være omtalt i udbudsmaterialet. Kriterierne skal opfylde de grundlæggende principper om bl.a. ligebehandling, 12

13 proportionalitet og gennemsigtelighed. Kriterierne skal kunne anvendes objektivt på sammenlignelige tilbud. Håndbog i udbud Bemærk: Udvælgelses- og tildelingskriterierne må ikke sammenblandes. Har man således brugt et kriterium ved udvælgelse, må samme kriterium ikke bruges ved tildeling. Udelukkelsesgrunde Der henvises til vejledninger på Konkurrencestyrelsens hjemmeside: Udbyderen kan i særlige tilfælde udelukke bydende, dels efter de nationale regler (tilbudslovgivningen), dels efter EU reglerne (udbudsdirektiverne).eksempelvis kan udbyderen udelukke en tilbudsgiver, såfremt denne er i betalingsstandsning eller under konkursbehandling. Alternative tilbud Ved EU udbud skal udbyderen give tilladelse til, at der afgives alternative tilbud. Tildelingskriteriet skal være økonomisk mest fordelagtigt. Ved udbud efter tilbudsloven skal udbyderen omvendt udtrykkeligt fraskrive sig at modtage alternative tilbud, hvis han ikke ønsker alternative tilbud. Tildelingskriterierne kan være enten laveste pris eller økonomisk mest fordelagtigt. For udbud efter såvel EU s regler som tilbudsloven gælder, at der skal være fastsat mindstekrav, som alternative tilbud skal opfylde. Det anbefales altid at angive i udbudet, om alternative tilbud kan afgives. 6.2 Procesbeskrivelse Efterfølgende beskrives processerne i forbindelse med udbud. Processerne indeholder faktuelle oplysninger om lovgivning som skal overholdes. Derudover er angivet god praksis og gode råd til de enkelte trin. Bemærk i procesbeskrivelsen er oplysninger om entreprisesummer excl. moms. Aktivitet Procesbeskrivelse 1 Udbudsstrategi Strategi Lovgrundlag Strategiske valg og beslutninger vedrørende entreprisestørrelser, tidspunkter for større udbud, udbudsformer, tildelingskriterier mv. Der skal forud for et udbud tages stilling til, hvilket lovgrundlag der skal tages i anvendelse: EU udbudsdirektiver Dansk tilbudslovgivning Seneste versioner kan hentes på 13

14 2 Udbudsplan Ved starten af et projekt udarbejdes en projektspecifik udbudsplan (aktivitetsplan med angivelse af udbudstidspunkt og bodsbehæftede terminer). 3 Udbudsform Legale krav både nationale og EU s udbudsdirektiv samt bygherrens politikker vedrørende udbud fastlægger en række regler for hvilke valg, der kan foretages i forbindelse med fastlæggelse af udbudsformer. Valgmuligheder EU udbud skal anvendes, når opgavens størrelse overstiger tærskelværdien i EU s udbudsdirektiv, jf. konkurrencestyrelsens hjemmeside Når opgavens størrelse er under tærskelværdien, anvendes tilbudsloven. Tildelingskriteriet kan være laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud. Typisk kan anvendes følgende udbudsformer. Underhåndsbud Ifølge Tilbudsloven kan der indhentes underhåndsbud ved entreprisesummer på op til 3 mio. kr. Der kan indhentes maks. 3 underhåndsbud til en given opgave dog 4, såfremt bygherren i udbudsbrevet har forbeholdt sig ret hertil, og det fjerde tilbud indhentes fra en tilbudsgiver uden for lokalområdet. Nationalt udbud Begrænset udbud (begrænset licitation) Begrænset udbud kan anvendes, hvor markedet på forhånd er tilstrækkeligt, og bygherren derfor fra starten kan fokusere på bestemte entreprenører, som bygherren påregner vil byde på opgaven. Den objektivt anslåede værdi af entreprisen skal være mindre end EU s tærskelværdi for udbud, der fremgår af Konkurrencestyrelsens hjemmeside Beløbet ændres hvert andet år. Der skal tilstræbes mindst 3 bydende, som så vidt muligt ikke børe være de samme ved hvert udbud. Det begrænsede udbud kan gennemføres med eller uden prækvalifikation. 14

15 EU udbud Offentligt udbud (offentlig licitation) Begrænset udbud Offentligt udbud Offentligt udbud kan anvendes, hvor bygherren ikke på forhånd ved, om der et tilstrækkeligt antal entreprenører, som vil byde på /kan udføre opgaven, eller hvor bygherren ønsker at afsøge markedet for nye virksomheder. Offentligt udbud kan tillige være begrundet i, at udbudsprocessen kan afkortes. Den objektivt anslåede værdi af entreprisen skal være mindre end EU s tærskelværdi for udbud, der fremgår af Konkurrencestyrelsens hjemmeside Beløbet ændres hvert andet år. Begrænset EU-udbud kan (i modsætning til begrænset udbud efter tilbudslovgivningen) alene gennemføres med forudgående prækvalifikation. For så vidt angår begrundelsen for at anvende begrænset EUudbud henvises til bemærkningerne vedrørende begrænset udbud efter tilbudslovgivningen 4 Udbud 4.1 Generelt om annoncering/offentliggørelse Nationale udbud Annoncering/ For så vidt angår begrundelsen for at anvende offentligt EU-udbud henvises til bemærkningerne vedrørende offentligt udbud efter tilbudslovgivningen offentliggørelse Annonce skal indeholde et kort resumé af entreprisens hovedbestanddele. Endvidere skal det af annoncen fremgå, om der kræves oplysninger vedrørende teknisk og økonomisk formåen (med henblik på udvælgelse/afvisning af virksomheden), samt om tildelingskriteriet er laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud Annonce indrykkes på hjemmeside/i dagblade Udbudsmateriale udleveres hurtigst muligt efter annonceringen Ved EU-udbud skal man være opmærksom på tidsfrister og øvrige krav, der skal være opfyldt ved annoncering EU udbud Annoncering/ offentliggørelse Annoncering sker i form af en udbudsbekendtgørelse, der udarbejdes i henhold til udbudsdirektivets anvisninger se EUhjemmesiden Information om offentlige udbud. Onlineformularerne findes på enotices (elektronisk del af EU-tidende) Udbudsbekendtgørelsen fremsendes til EU-tidende Ved offentlige udbud er fristen for modtagelse af tilbud mindst 52 arbejdsdage regnet fra afsendelse af udbudsbekendgørelsen. Der kan i øvrigt annonceres på samme måde (hjemmeside, dagbladsannoncer mv.) som ved nationalt udbud, men først efter at udbuddet er bekendtgjort i EU-tidende 15

16 4.2 Prækvalifikation Annoncering efter interesserede entreprenører I udbudsannoncen skal angives en frist på mindst 15 arbejdsdage til at anmelde interessen i at deltage. Af annoncen skal fremgå: Nationale udbud Prækvalifikation) den dokumentation, der skal foreligge i forbindelse med anmodningen om tildelingskriteriet er laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud maksimalt antal entreprenører, der vil blive opfordret til at afgive bud. Vurdering og udvælgelse På grundlag af det materiale, som interesserede entreprenører fremsender, foretages udvælgelse af det ønskede antal entreprenørfirmaer, der skal prækvalificeres. Alle, der har anmodet om prækvalifikation, underrettes om resultatet af prækvalifikationsrunden. Kriterier for og beslutning vedrørende udvælgelse skal dokumenteres, men ikke offentliggøres. På anmodning fra en ansøger, skal denne skriftligt underrettes om årsagen til, at ansøgning er forkastet. Annoncering efter interesserede entreprenører Annoncering sker i form af en udbudsbekendtgørelse, der udarbejdes i henhold udbudsdirektivets anvisninger se EUhjemmesiden Information om offentlige udbud. Onlineformularerne findes på enotices (elektronisk del af EU-tidende). EU udbud Begrænset udbud (Prækvalifikation) Bemærk, at udbudsdirektivet udover krav mht. tidsfrister, formkrav til annoncer etc. fastlægger rammer for hvilke oplysninger, der kan anmodes om i forbindelse med prækvalifikation. Ved begrænset udbud er fristen for modtagelse af ansøgning om deltagelse 37 dage regnet fra datoen for afsendelse af udbudsbekendtgørelsen. Der kan i øvrigt annonceres på samme måde (hjemmeside, dagbladsannoncer mv.) som ved nationalt udbud, men først efter at udbuddet er bekendtgjort i EU-tidende. Vurdering og udvælgelse På grundlag af materiale, som interesserede entreprenører fremsender, foretages udvælgelse af det ønskede antal entreprenørfirmaer, der skal prækvalificeres. Kriterier for og beslutning vedrørende udvælgelse skal dokumenteres, men ikke offentliggøres. På anmodning fra en ansøger, skal denne skriftligt underrettes om årsagen til, at ansøgning er forkastet. 4.3 Udbudsmateriale Udbudsmateriale til udsendelse Udbudsmaterialet omfatter typisk: 16

17 Udbudsbrev med afsnit Orientering (se ad Orientering ) Bestemmelser om udbud og Tilbud (BUT) Særlige Betingelser (SB) Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) Tilbudsliste (TBL) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tegningsliste og tegninger Udbudskontrolplaner (UKP) Tro- & loveerklæring vedr. gæld til det offentlige med henblik på tilbudsgiverens udfyldelse heraf Paradigme for sikkerhedsstillelse Udbudsmaterialet udarbejdes generelt i henhold til paradigmer i Vejreglernes udbudsforskrifter. Udbyder kan vælge at samle udbudsmaterialet i ét dokument, som kaldes Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Typisk indhold vil være: Udbudsmateriale samlet i en SBB Indholdsfortegnelse Orientering Bestemmelser om udbud og tilbud Særlige betingelser Særlige arbejdsbeskrivelser - entreprisedel 1 - entreprisedel 2 Tilbuds- og afregningsgrundlag Yderligere dokumenter: Fortegnelse over anvendte forkortelser Standardformular for sikkerhedsstillelse Standarformular for transportdokument Standardformular for sikkerhedsstillelse vedr. forudbetalte, ikke leverede materialer Paradigme PSS Dannes for det aktuelle dokument Se ad Orientering Tekst fra BUT overføres. Tekst fra SB overføres. Tekst fra de relevante SAB overføres. Tekst fra TAG overføres. Dokumenter som kan være en del af dokumentet eller hentes på udbyders hjemmeside. Fortegnelse isættes hvor det skønnes relevant. Bilag fra SB Bilag fra SB Bilag fra SB 17

18 ad Orientering Udbudsmateriale, der ikke udsendes Evt bilag SAB Udbudskontrolplaner xxxx Relevante UKP overføres Øvrige aktuelle dokumenter Orientering skal opfattes som vejledning for de bydende og hører ikke til grundlaget for entreprisens gennemførelse. Typisk vil det være orientering om helheden geografisk placering overordnet beskrivelse af arbejdet betydningsfulde tidsterminer hvem bygherren er hvem de projekterende er AB 92. Tilgængelig på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=54914 AAB. Tilgængelig på Tilsynshåndbøger. Tilgængelig på 4.4 Trykning/udsendelse Udsendelse i valgt medie sker til de prækvalificerede entreprenører eller til rekvirenterne. Der udarbejdes udsendelsesliste 4.5 Rettelsesblade I udbudsmaterialet fastsættes tidsfrister for fremsendelse af forespørgsler og eventuel udsendelse af rettelsesblade til de bydende. Forespørgsler fra de bydende bør foreligge skriftligt. Rettelsesblade udsendes ved rekommanderet brev eller ved (mod kvittering) afhængig af, hvad bygherren har fastsat herom i udbudsmaterialet. Under alle omstændigheder bør rettelsesbladet placeres på bygherrens hjemmeside, såfremt udbudsmaterialet i øvrigt kan findes dér. 5 Åbning af tilbud Udpegning af licitationsleder Åbning af tilbud og oplæsning af tilbudssum, eventuelle alternativer og eventuelle forbehold. Udarbejdelse af en licitationsoversigt 18

19 6 Kontrahering 6.1 Indledende evaluering af tilbud Indledende evaluering af tilbud Vurdering af tilbud Såfremt tildelingskriteriet er laveste pris, vil resultatet af evalueringen normalt være givet, idet kun prisen har betydning. Såfremt tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtigt tilbud, kræves en gennemgang og evaluering på basis af de tildelingskriterier, der er anført i udbudsmaterialet. Minimum 2 medarbejdere bør medvirke ved evalueringen. Vedlagte dokumenter Såfremt udbyderen har anmodet, om at tilbudsgiver vedlægger specifikke dokumenter ved afgivelse af tilbud, skal tilbudet erklæres ukonditionsmæssigt, hvis dokumenterne ikke er vedlagt. Vurdering af alternativer For EU-udbud med tildelingskriteriet laveste pris skal alternative tilbud afvises. For EU-udbud med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud samt nationale udbud kan alternative tilbud accepteres, men kun såfremt der i udbudsmaterialet er anført, at alternative tilbud modtages, og det alternative tilbud opfylder mindstekrav anført i udbudsmaterialet. Vurdering af forbehold Tilbud, hvortil der er knyttet forbehold, kan altid afvises af bygherren. For både nationale udbud og EU-udbud gælder: - at bygherren har pligt til at forkaste tilbud med forbehold over for grundlæggende udbudsbestemmelser - at bygherren har ret til at antage tilbud med forbehold, hvis forbeholdene ikke vedrører grundlæggende udbudsbestemmelser Hvis forbehold kan antages, skal det altid kapitaliseres dvs. at forbeholdet skal prissættes. Prissætningen skal være sikker og konservativ. Først efter kapitalisering af forbeholdene er det muligt at vurdere licitationsresultatet. Entreprenøren må ikke involveres i kapitalisering af egne forbehold. 19

20 6.2 Evt. forhandling Nationale udbud EU udbud Der henvises til vejledninger på Konkurrencestyrelsens hjemmeside: Forhandlinger må kun gennemføres efter særlige retningslinier anført i hhv. Tilbudsloven og EU s udbudsdirektiv. Underhåndsbud Der kan forhandles med alle tilbudsgivere Begrænset og offentligt udbud tildelingskriterium laveste pris Der kan kun forhandles med lavestbydende Begrænset og offentligt udbud tildelingskriterium økonomisk mest fordelagtige tilbud Der kan forhandles med 3 tilbudsgivere, eller færre som ved licitationen har afgivet de økonomisk mest fordelagtige bud. Der skal foreligge en procedure for forhandlingen Der må ikke forhandles med de bydende. Der er særlige bestemmelser for udbud efter forhandling og om konkurrencepræget dialog i EU s udbudsdirektiv Kontraktudkast 6.3 Indstilling 6.4 Kontrakt Indgåelse af kontrakt ved kontraktmøde Sikkerhedsstillelse I god tid inden udløbet af vedståelsesfristen foretages endelig evaluering, hvorefter det besluttes, hvilken entreprenør, der skal tildeles arbejdet. Kontraktudkast udarbejdes. Der kan ske en teknisk afklaring af kontraktudkastet inden for rammerne af udbudsgrundlaget, dvs. uden væsentlige ændringer heri. Kontrakten, der reelt kun behøver at være på én side, skal henvise til tilbuddet, udbudsmaterialet inkl. Rettelsesblade. Inden der indkaldes til et kontraktmøde kan udbyderen anmode om, at Tro- & loveerklæringen bekræftes på ny af entreprenøren. To originaler af kontrakten underskrives af begge parter. De der underskriver kontrakten skal have prokura hertil. 7 Information, distribution af kontrakt, sikkerhedsstillelse mv. Det kontrolleres, at entreprenøren har fremsendt sikkerhedsstillelsen inden 8 dage efter kontraktens indgåelse, idet der ikke må foretages udbetaling til entreprenøren uden sikkerhedsstillelse. Meddelelser til ansøgere og tilbudsgivere Udbyderen skal samtidig underrette alle tilbudsgivere om, hvilken afgørelse der er truffet. Ved en EU-licitation udfærdiges der besked til EU om kontraktindgåelse. Dette kan ske på en formular, der kan findes på EU s webadresse. 20

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

INTRODUKTION Udbudsmateriale

INTRODUKTION Udbudsmateriale Efterfølgende sider omhandler et udbudsmateriale som specielt henvender sig til mindre og mellemstore vandværker. t kan bruges som værktøjskasse til at beskrive de opgaver vandværket skal have lavet, så

Læs mere

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg Til de prækvalificerede entreprenører Økonomi Bygningsafdelingen Kontaktperson: Martin Hansen Martin.hansen@rsyd.dk Direkte tlf. 29201157 17. november 2016 EU-udbud 2016/S 222-403929: Hovedentreprise -

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

Udbud Vask af arbejdstøj

Udbud Vask af arbejdstøj Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2241 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Amoj,Fnor,Kajo,Whal Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1 Udbyder 2 1.2 Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere