UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December Vejregelrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet"

Transkript

1 UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD December 2008 Vejregelrådet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. TILBLIVELSE Udarbejdelse Forelæggelse 3 2. OVERSIGT OG ANVENDELSE Anvendelse Lovgivningsmæssige forhold 3 3. MODULOPBYGGET UDBUDSMATERIALE Generelt Hovedkomponenter Almen del og særlig del Opdeling i fag/entreprisedele 5 4. ANVENDELSE AF PARADIGME 7 5. UDBUDSMATERIALETS ENKELTE DELE Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Almindelige Betingelser (AB 92) Særlige Betingelser (SB) Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Teknisk projektmateriale Udbudskontrolplaner (UKP) Tilsynshåndbøger (THB) Rettelsesblade / Supplerende oplysninger (SUP) Særlige Betingelser og Beskrivelser (SBB) PROCES, UDBUD OG KONTRAHERING Generelle forhold Procesbeskrivelse 13

3 1. TILBLIVELSE 1.1 Udarbejdelse Håndbog i udbud er udarbejdet af arbejdsgruppe U.10 om struktur og jura, der har følgende sammensætning: Kontorchef Bo Tarp, Vejdirektoratet, Formand Akademiingeniør Henning Gaarde Larsen, Atkins Danmark A/S, Sekretær Akademiingeniør Per R. Persson, Vejdirektoratet Afdelingsingeniør Claus Nødgaard Hansen, Vejdirektoratet Afdelingsingeniør Gunnar Thomsen, Per Aarsleff A/S Afdelingsleder Albert Nielsen, Vejdirektoratet Civilingeniør Jonas Hammershøj Olesen, Randers Kommune indtil 15. september Forelæggelse Håndbog i udbud er forelagt for Vejregelrådet den 5. december OVERSIGT OG ANVENDELSE 2.1 Anvendelse Udbudsforskrifterne er udformet med henblik på anvendelse inden for vejsektorens entreprisearbejder, dvs. anlægsarbejder leverancer drifts- og vedligeholdelsesarbejder. Udbudsforskrifterne er udarbejdet under hensyntagen til, at Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) forudsættes lagt til grund for entreprisen. 2.2 Lovgivningsmæssige forhold Udbudsforskrifterne er udarbejdet på grundlag af lovgivning pr. november 2008 jf. nedennævnte: EU direktiver Forsyningsvirksomhedsdirektivet som implementeret ved bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004 Udbudsdirektivet som implementeret ved bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 Ændringsbekendtgørelser til ovennævnte bekendtgørelser. National tilbudsindhentningslovgivning Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Bekendtgørelse nr. 817 af 23. august 2005 om visse udbyderes anvendelse af underhåndsbud efter lov om indhentning af tilbud i bygge- 3

4 og anlægssektoren Det anbefales at bruge Konkurrencestyrelsens hjemmeside for at tjekke aktuelt lovgrundlag På hjemmesiden kan endvidere hentes forskellige vejledninger. 3. MODULOPBYGGET UDBUDSMATERIALE 3.1 Generelt I et udbudsmateriale for et bygge- og anlægsarbejde eller en leverance, i det følgende betegnet under ét som entreprise, fastlægger bygherren entreprisens art og omfang samt angiver vilkår for entreprisens udførelse. Udbudsmaterialet skal derfor være tilstrækkeligt entydigt til, at tilbud kan udarbejdes på grundlag af det. Endvidere tjener udbudsmaterialet til at sikre, at der afgives fuldt ud sammenlignelige tilbud. I vejregelregi er der udarbejdet modulopbyggede udbudsforskrifter for en række almindeligt forekommende entreprisedele. De modulopbyggede udbudsforskrifter indeholder dels nogle generelle dokumenter, som kan indgå direkte i det konkrete udbudsmateriale, dels paradigmer som tilpasses det specifikke udbudsmateriale. 3.2 Hovedkomponenter Udbudsmaterialet består principielt af 3 hovedkomponenter, som er beskrevet efterfølgende og illustreret i figur 1. En konsekvent skelnen mellem de 3 hovedkomponenter er nødvendig, hvis udbudsmaterialet skal være overskueligt. I praksis kan det dog være vanskeligt at trække en eksakt grænse mellem hovedkomponenterne. BETINGELSER JURA Denne del behandler det overordnede juridiske grundlag for entreprisen. I betingelserne fastlægges bl.a. det overordnede omfang, tidsfrister, overordnede principper for afregning samt det retslige forhold mellem bygherre og entreprenør. BESKRIVELSER TEKNIK Denne del behandler entreprisens tekniske grundlag, dvs. bygherrens specifikationer af entreprenørens ydelser, herunder krav til ydelsernes kvalitet. Beskrivelsen i tekst kan suppleres med tegninger, lister og tabeller mv. MÆNGDER OG AFREGNING ØKONOMI Denne del behandler det økonomiske grundlag for entreprisen, dvs. oplysninger om mængder, ydelsesomfang, mængdefastsættelse samt afregningsform. 4

5 Figur 1. Illustration af udbudsmaterialets 3 hovedkomponenter 3.3 Almen del og særlig del Betingelser og Beskrivelser opdeles i en Almen del og en Særlig del. DEN ALMENE DEL Nogle dele af udbudsmaterialets betingelser og beskrivelser varierer normalt ikke fra entreprise til entreprise. Den almene del indeholder almindelige betingelser og almindelige arbejdsbeskrivelser og er standardmateriale/-dokumenter. DEN SÆRLIGE DEL Nogle dele af udbudsmaterialets betingelser og beskrivelser vil variere fra entreprise til entreprise, eksempelvis arbejdets omfang, tidsfrister og bodsbestemmelser og entreprisespecifikke krav til udførelse. Den særlige del indeholder særlige betingelser, særlige arbejdsbeskrivelser, tilbuds- og afregningsgrundlag, udbudskontrolplaner samt tilbudsliste. Den særlige del beskrives af bygherren for den konkrete entreprise, og alle præciseringer og supplementer i forhold til de almindelige betingelser og almindelige arbejdsbeskrivelser beskrives. 3.4 Opdeling i fag/entreprisedele Arbejdsbeskrivelser, tilbuds- og afregningsgrundlag samt tilbudslister opdeles i fag/entreprisedele, eksempelvis jordarbejder. Principper for opdelingen er vist på figur 2. 5

6 FIGUR 2. ILLUSTRATION AF MODULOPBYGNING JURA TEKNIK ØKONOMI BUT ALMEN AB 92 AAB Styring og Samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder Afvanding XXXX HÅNDBØGER Tilsynshåndbog for asfaltarbejder Tilsynshåndbog X UDBUDSMATERIALE KONTRAKTGRUNDLAG SÆRLIG SB SAB TAG Styring og Samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder Afvanding XXXX TEKNISK PROJEKTMATERIALE Tegninger Tabeller Lister Billeder Visualisering Generelt Arbejdsplads Jordarbejder Afvanding XXXX TBL Samleside Arbejdsplads Jordarbejder Afvanding XXXX UKP Styring og Samarbejde Arbejdsplads Jordarbejder Afvanding XXXX 6

7 4. ANVENDELSE AF PARADIGME Paradigmer er opdelt i en venstrespalte og en højrespalte. Venstrespalte Tekst i venstre spalte (margentekst) er skrevet med petit og er vejledende stof, stikord m.v., som ikke skal med i udbudsmaterialet. Højrespalte Tekst i højre spalte medtages i relevant omfang og med den anførte formulering. Tekst som ikke ønskes medtaget fjernes. Paradigmer anvendes som manuskript ved at udfylde/rette/supplere højrespalten. Brødtekster bevares så vidt muligt med de angivne formuleringer for derved at gøre brug af den opsamlede erfaring. 5. UDBUDSMATERIALETS ENKELTE DELE 5.1 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Bestemmelser som anvendes i forbindelse med udbudsprocessen. Bestemmelserne må ikke indeholde kontraktstof, da dokumentet falder bort i forbindelse med kontraktindgåelsen. BUT paradigme foreligger. I den vejledende tekst er beskrevet bestemmelser i forbindelse med forskellige udbudsformer. 5.2 Almindelige Betingelser (AB 92) "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" (AB 92) er udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 som led i aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. De foreliggende udbudsforskrifter kan benyttes under den forudsætning, at udbudsmaterialet er baseret på AB 92. Udbudsforskrifterne kan benyttes under andre forudsætninger, når brugeren blot tager hensyn til disse forudsætninger, f.eks. benyttelse af ABT Særlige Betingelser (SB) Betingelser som beskriver præciseringer og supplementer til AB 92. De enkelte afsnit refererer til bestemmelserne i AB 92. SB paradigme foreligger. 7

8 5.4 Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) Arbejdsbeskrivelse som er gældende for sædvanligt forekommende arbejder. En AAB skal anvendes i sin helhed. Der foreligger AAB for Styring og samarbejde, Arbejdsplads og for de fleste almindeligt forekommende fag/entreprisedele. Indholdet i AAB Indholdet er opdelt i afsnittene: 1. ALMENT 2. MATERIALER 3. UDFØRELSE 4. KONTROL I 5.5 Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) er angivet en beskrivelse af indhold af de enkelte afsnit. 5.5 Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) Arbejdsbeskrivelse som beskriver præciseringer og supplementer til den tilsvarende AAB. Arbejdsbeskrivelsen skal være entydig, og det skal klart angives, hvad fagdelen omfatter, og hvorledes den afgrænses mod tilgrænsende fagdele. SAB paradigmer foreligger for Styring og samarbejde, Arbejdsplads og for de fleste almindeligt forekommende fag/entreprisedele. Indhold af SAB Arbejdets generelle omfang er anført i AAB. I SAB suppleres med det specifikke omfang og eventuelle henvisninger til tegninger, tabeller, tilbudsliste samt arbejdsbeskrivelser for andre fag/entreprisedele. Indholdet i SAB opbygges og nummereres parallelt med AAB, dvs. opdelt i afsnittene: 1. ALMENT 2. MATERIALER 3. UDFØRELSE 4. KONTROL Kun relevante punkter medtages. Ad Alment Bestemmelser, der ikke klart hører til under de følgende afsnit, specificeres i dette afsnit: Teknik Teknisk betingede krav til fagdelens placering og dokumentation heraf (arbejdstegninger etc.). Detaljeringsgrad afhænger af, om der er tale om sædvanlige kravspecifikationer eller specielle krav. 8

9 Fremdrift Krav til arbejdets fremdrift, herunder krav til maskinel. Specifikation Normer, standarder og andre specifikationer, der er gældende for udførelsen af det beskrevne arbejde. Funktion Funktionskrav til fagdelen. Forudsætning Forudsætninger for arbejdet, f.eks. tidligere udførte arbejder, som der skal bygges videre på. Specielle forhold Forhold som forventes at optræde, samt alternative materialer og udførelsesmetoder, der på forhånd kan gives tilladelse til. Ad Materialer Her beskrives materialer, der indgår i fagdelen/entreprisedelen, og de tilhørende kvalitative og kvantitative krav angives. Endvidere skal det angives, såfremt entreprenøren før produktionens begyndelse skal forelægge særlige specifikationer for nogle materialer for bygherren. Indgår flere materialetyper i produktet, bør hvert materiale behandles færdigt for sig. Dette betyder, at det i visse tilfælde kan være hensigtsmæssigt at dele punktet i delmaterialer. Medmindre kontraktens genstand gør det berettiget, må de tekniske specifikationer ikke angive et bestemt fabrikat, en bestemt oprindelse eller en bestemt fremstillingsproces, og de må ikke henvise til et bestemt mærke, et bestemt patent eller en bestemt type, til en bestemt oprindelse eller en bestemt produktion med det resultat, at visse virksomheder eller produkter favoriseres eller elimineres. En sådan angivelse eller henvisning er undtagelsesvis tilladt, hvis en tilstrækkelig nøjagtig og forståelig beskrivelse af kontraktens genstand ikke kan lade sig gøre ved anvendelse af specifikationer eller funktionskrav; en sådan angivelse eller henvisning skal efterfølges af udtrykket eller tilsvarende. Ad Udførelse Her angives kvalitative og kvantitative krav til udførelsesaktiviteter. Der bør være et rimeligt forhold mellem de stillede krav og de nødvendige og tilstrækkelige krav til det ønskede produkt, og entreprenørens metodefrihed bør tilgodeses i videst muligt omfang. Hvor et projekt forudsætter usædvanlige udførelsesmetoder, skal der beskrives mulige udførelsesmetoder, men disse bør ikke beskrives som absolutte krav. Ad Kontrol Her angives, hvilken kontrol entreprenøren skal udføre over for materialer og af udførelsesmetoder, hvorledes den indhentede kontroldokumentation skal vurderes, samt alle øvrige nødvendige oplysninger. Omfang af og dokumentation for entreprisens kontrol skal anføres. Omfanget skal specificeres, når det drejer sig om særligt dyre prøvningsmaterialer. Herudover skal prøveudtagningsprocedure angives, og prøvemetoder skal specificeres. 9

10 Bygherrens ret til at udtage stikprøver af entreprenørens materiale og produktion er angivet i AB Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Ydelserne i en entreprise ordnes i hovedposter, poster og underposter. Nummerering i tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) skal stemme overens med nummereringen i tilbudslisten (TBL). Rækkefølgen i den tilhørende arbejdsbeskrivelse bibeholdes. TAG må ikke blive gentagelser af arbejdsbeskrivelserne og kun beskrive ydelsen i det omfang, TBL s post ikke er selvforklarende. TAG paradigme foreligger til afsnittet generelt, afsnit Arbejdsplads og de fleste almindeligt forekommende fag/entreprisedele. Indhold af TAG Indholdet er opdelt i: 1. Generelt 2. Tilbudslistens poster 1. Arbejdsplads 2. Entreprisedel 1 3. Entreprisedel 2 osv TAG for en entreprisedel skal udarbejdes således, at det omfatter alle forekommende ydelser i det omfang, de ikke er dækket af teksten i afsnittet Generelt. Det vil således kun være specielle forhold, der skal omtales, og disse kan være sammenfaldende for flere underposter eller poster, eller måske for hele entreprisedelen. Teksten sammenfattes under hensyntagen hertil. 5.7 Tilbudsliste (TBL) Tilbudsliste indeholder en kolonnevis opstilling af alle entreprisedelens ydelser ordnet efter postnumre og med identifikation angivet i TAG. Tilbudslisten består dels af forside med samlet tilbudssum og eventuelt supplerende oplysninger, dels af sider til specifikation af de enkelte ydelser (fagdele/ entreprisedele). TBL paradigme foreligger til samleside samt til sider med Arbejdsplads og de fleste almindeligt forekommende fag/entreprisedele. 10

11 Indhold af TBL TBL skal ikke være en ydelsesbeskrivelse, og hver underpost skal kun have en kort identifikationstekst. TBL udarbejdes til den konkrete entreprise, og heri skal alle væsentlige ydelser være anført. Tilbudslisten er i modsætning til det øvrige udbudsmateriale ikke fuldstændig på tidspunktet for udbuddet, men bliver det først, når den bydende har indført sin samlede tilbudssum med eventuelle tilhørende specifikationer samt øvrige oplysninger, som bygherren anmoder om, eller som den bydende finder af betydning for tilbudet. Særlige forhold Paradigme for tilbudslister anvendes som manuskript ved at slette poster, der ikke indgår i entreprisen, og eventuelt indføje nye poster. 5.8 Teknisk projektmateriale Til den konkrete entreprise udarbejdes teknisk projektmateriale, eksempelvis projekttegninger, afsætningstabeller og råjordstabeller, lister, visualiseringsmaterialer. 5.9 Udbudskontrolplaner (UKP) Udbudskontrolplaner indeholder en oversigt over krav til kontroller beskrevet i arbejdsbeskrivelserne. UKP paradigme foreligger for Styring og samarbejde, Arbejdsplads og de fleste almindeligt forekommende fag/entreprisedele. Hvor kontrolplaner er indeholdt i en Tilsynshåndbog, og denne indgår i udbudsgrundlaget, vil den som oftest kunne substituere udbudskontrolplaner Tilsynshåndbøger Tilsynshåndbøger anviser, hvorledes et effektivt tilsynsarbejde mest hensigtsmæssigt organiseres bl.a. ved brug af skemaer til de forskellige arbejdsprocesser. Der er lagt vægt på et effektivt samspil mellem bygherretilsyn og entreprenørens egenkontrol. Hvor kontrolplaner er indeholdt i en Tilsynshåndbog og denne indgår i udbudsgrundlaget vil den som oftest kunne substituere udbudskontrolplaner. 11

12 5.11 Rettelsesblade / Supplerende oplysninger Rettelsesblad anvendes, hvis det viser sig nødvendigt at præcisere udbudsmaterialet med udsendelse af supplerende oplysninger til de bydende. Dette udsendes i papirform eller elektronisk på hjemmeside, alt efter hvilken medieform der er valgt i det konkrete udbud. Det skal bemærkes, at hvis der er rettelser i tilbudslisten, skal en revideret side eller en helt ny revideret TBL udsendes på valgt medie. Ved EU-udbud I forbindelse med EU udbud skal eventuelle supplerende oplysninger om udbudsbetingelser og supplerende dokumenter meddeles af udbyderen senest 6 dage inden udløbet af den frist, der er fastsat for modtagelse af tilbud, forudsat at der er anmodet om dem i tide Særlige Betingelser og Beskrivelser (SBB) Udbyderen kan vælge at samle udbudsmaterialet i ét dokument, som kaldes Særlige Betingelser og Beskrivelser Vedr. indhold henvises til procesbeskrivelsen. 6. PROCES, UDBUD OG KONTRAHERING 6.1 Generelle forhold Udvælgelseskriterier Disse anvendes til at udvælge mulige tilbudsgivere, eksempelvis i forbindelse med prækvalifikation ved EU udbud. Kriterierne skal være objektive. Typisk er det kriterier, der vedrører virksomhedens organisatoriske formåen, dvs. egnethed til at løse den aktuelle type opgave. Udbyder udvælger de bydende på grundlag af oplysninger om disses økonomiske og tekniske formåen. Til brug herfor kan udbyderen kræve dokumentation for, at de bydende økonomisk og teknisk er i stand til at udføre opgaven. Krav om aktuel dokumentation skal fremgå af udbudsannoncen. Såfremt der er flere tilbudsgivere end ønsket, som har anmodet om prækvalifikation, skal udvælgelsen (shortlistningen) ske på en måde, der sikrer den bedste konkurrence. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, hvorledes udbyderen vil tilgodese dette hensyn. Tildelingskriterier Disse anvendes i forbindelse med tildeling af entreprisen. Kriterierne, der skal vedrøre entreprisen, må kun inddrage relevante forhold. Kriterierne må ikke være formuleret således, at de giver udbyderen ubegrænset valgfrihed ved tildelingen. Kriterierne, der skal være indbyrdes vægtede, skal udtrykkeligt være omtalt i udbudsmaterialet. Kriterierne skal opfylde de grundlæggende principper om bl.a. ligebehandling, 12

13 proportionalitet og gennemsigtelighed. Kriterierne skal kunne anvendes objektivt på sammenlignelige tilbud. Håndbog i udbud Bemærk: Udvælgelses- og tildelingskriterierne må ikke sammenblandes. Har man således brugt et kriterium ved udvælgelse, må samme kriterium ikke bruges ved tildeling. Udelukkelsesgrunde Der henvises til vejledninger på Konkurrencestyrelsens hjemmeside: Udbyderen kan i særlige tilfælde udelukke bydende, dels efter de nationale regler (tilbudslovgivningen), dels efter EU reglerne (udbudsdirektiverne).eksempelvis kan udbyderen udelukke en tilbudsgiver, såfremt denne er i betalingsstandsning eller under konkursbehandling. Alternative tilbud Ved EU udbud skal udbyderen give tilladelse til, at der afgives alternative tilbud. Tildelingskriteriet skal være økonomisk mest fordelagtigt. Ved udbud efter tilbudsloven skal udbyderen omvendt udtrykkeligt fraskrive sig at modtage alternative tilbud, hvis han ikke ønsker alternative tilbud. Tildelingskriterierne kan være enten laveste pris eller økonomisk mest fordelagtigt. For udbud efter såvel EU s regler som tilbudsloven gælder, at der skal være fastsat mindstekrav, som alternative tilbud skal opfylde. Det anbefales altid at angive i udbudet, om alternative tilbud kan afgives. 6.2 Procesbeskrivelse Efterfølgende beskrives processerne i forbindelse med udbud. Processerne indeholder faktuelle oplysninger om lovgivning som skal overholdes. Derudover er angivet god praksis og gode råd til de enkelte trin. Bemærk i procesbeskrivelsen er oplysninger om entreprisesummer excl. moms. Aktivitet Procesbeskrivelse 1 Udbudsstrategi Strategi Lovgrundlag Strategiske valg og beslutninger vedrørende entreprisestørrelser, tidspunkter for større udbud, udbudsformer, tildelingskriterier mv. Der skal forud for et udbud tages stilling til, hvilket lovgrundlag der skal tages i anvendelse: EU udbudsdirektiver Dansk tilbudslovgivning Seneste versioner kan hentes på 13

14 2 Udbudsplan Ved starten af et projekt udarbejdes en projektspecifik udbudsplan (aktivitetsplan med angivelse af udbudstidspunkt og bodsbehæftede terminer). 3 Udbudsform Legale krav både nationale og EU s udbudsdirektiv samt bygherrens politikker vedrørende udbud fastlægger en række regler for hvilke valg, der kan foretages i forbindelse med fastlæggelse af udbudsformer. Valgmuligheder EU udbud skal anvendes, når opgavens størrelse overstiger tærskelværdien i EU s udbudsdirektiv, jf. konkurrencestyrelsens hjemmeside Når opgavens størrelse er under tærskelværdien, anvendes tilbudsloven. Tildelingskriteriet kan være laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud. Typisk kan anvendes følgende udbudsformer. Underhåndsbud Ifølge Tilbudsloven kan der indhentes underhåndsbud ved entreprisesummer på op til 3 mio. kr. Der kan indhentes maks. 3 underhåndsbud til en given opgave dog 4, såfremt bygherren i udbudsbrevet har forbeholdt sig ret hertil, og det fjerde tilbud indhentes fra en tilbudsgiver uden for lokalområdet. Nationalt udbud Begrænset udbud (begrænset licitation) Begrænset udbud kan anvendes, hvor markedet på forhånd er tilstrækkeligt, og bygherren derfor fra starten kan fokusere på bestemte entreprenører, som bygherren påregner vil byde på opgaven. Den objektivt anslåede værdi af entreprisen skal være mindre end EU s tærskelværdi for udbud, der fremgår af Konkurrencestyrelsens hjemmeside Beløbet ændres hvert andet år. Der skal tilstræbes mindst 3 bydende, som så vidt muligt ikke børe være de samme ved hvert udbud. Det begrænsede udbud kan gennemføres med eller uden prækvalifikation. 14

15 EU udbud Offentligt udbud (offentlig licitation) Begrænset udbud Offentligt udbud Offentligt udbud kan anvendes, hvor bygherren ikke på forhånd ved, om der et tilstrækkeligt antal entreprenører, som vil byde på /kan udføre opgaven, eller hvor bygherren ønsker at afsøge markedet for nye virksomheder. Offentligt udbud kan tillige være begrundet i, at udbudsprocessen kan afkortes. Den objektivt anslåede værdi af entreprisen skal være mindre end EU s tærskelværdi for udbud, der fremgår af Konkurrencestyrelsens hjemmeside Beløbet ændres hvert andet år. Begrænset EU-udbud kan (i modsætning til begrænset udbud efter tilbudslovgivningen) alene gennemføres med forudgående prækvalifikation. For så vidt angår begrundelsen for at anvende begrænset EUudbud henvises til bemærkningerne vedrørende begrænset udbud efter tilbudslovgivningen 4 Udbud 4.1 Generelt om annoncering/offentliggørelse Nationale udbud Annoncering/ For så vidt angår begrundelsen for at anvende offentligt EU-udbud henvises til bemærkningerne vedrørende offentligt udbud efter tilbudslovgivningen offentliggørelse Annonce skal indeholde et kort resumé af entreprisens hovedbestanddele. Endvidere skal det af annoncen fremgå, om der kræves oplysninger vedrørende teknisk og økonomisk formåen (med henblik på udvælgelse/afvisning af virksomheden), samt om tildelingskriteriet er laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud Annonce indrykkes på hjemmeside/i dagblade Udbudsmateriale udleveres hurtigst muligt efter annonceringen Ved EU-udbud skal man være opmærksom på tidsfrister og øvrige krav, der skal være opfyldt ved annoncering EU udbud Annoncering/ offentliggørelse Annoncering sker i form af en udbudsbekendtgørelse, der udarbejdes i henhold til udbudsdirektivets anvisninger se EUhjemmesiden Information om offentlige udbud. Onlineformularerne findes på enotices (elektronisk del af EU-tidende) Udbudsbekendtgørelsen fremsendes til EU-tidende Ved offentlige udbud er fristen for modtagelse af tilbud mindst 52 arbejdsdage regnet fra afsendelse af udbudsbekendgørelsen. Der kan i øvrigt annonceres på samme måde (hjemmeside, dagbladsannoncer mv.) som ved nationalt udbud, men først efter at udbuddet er bekendtgjort i EU-tidende 15

16 4.2 Prækvalifikation Annoncering efter interesserede entreprenører I udbudsannoncen skal angives en frist på mindst 15 arbejdsdage til at anmelde interessen i at deltage. Af annoncen skal fremgå: Nationale udbud Prækvalifikation) den dokumentation, der skal foreligge i forbindelse med anmodningen om tildelingskriteriet er laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud maksimalt antal entreprenører, der vil blive opfordret til at afgive bud. Vurdering og udvælgelse På grundlag af det materiale, som interesserede entreprenører fremsender, foretages udvælgelse af det ønskede antal entreprenørfirmaer, der skal prækvalificeres. Alle, der har anmodet om prækvalifikation, underrettes om resultatet af prækvalifikationsrunden. Kriterier for og beslutning vedrørende udvælgelse skal dokumenteres, men ikke offentliggøres. På anmodning fra en ansøger, skal denne skriftligt underrettes om årsagen til, at ansøgning er forkastet. Annoncering efter interesserede entreprenører Annoncering sker i form af en udbudsbekendtgørelse, der udarbejdes i henhold udbudsdirektivets anvisninger se EUhjemmesiden Information om offentlige udbud. Onlineformularerne findes på enotices (elektronisk del af EU-tidende). EU udbud Begrænset udbud (Prækvalifikation) Bemærk, at udbudsdirektivet udover krav mht. tidsfrister, formkrav til annoncer etc. fastlægger rammer for hvilke oplysninger, der kan anmodes om i forbindelse med prækvalifikation. Ved begrænset udbud er fristen for modtagelse af ansøgning om deltagelse 37 dage regnet fra datoen for afsendelse af udbudsbekendtgørelsen. Der kan i øvrigt annonceres på samme måde (hjemmeside, dagbladsannoncer mv.) som ved nationalt udbud, men først efter at udbuddet er bekendtgjort i EU-tidende. Vurdering og udvælgelse På grundlag af materiale, som interesserede entreprenører fremsender, foretages udvælgelse af det ønskede antal entreprenørfirmaer, der skal prækvalificeres. Kriterier for og beslutning vedrørende udvælgelse skal dokumenteres, men ikke offentliggøres. På anmodning fra en ansøger, skal denne skriftligt underrettes om årsagen til, at ansøgning er forkastet. 4.3 Udbudsmateriale Udbudsmateriale til udsendelse Udbudsmaterialet omfatter typisk: 16

17 Udbudsbrev med afsnit Orientering (se ad Orientering ) Bestemmelser om udbud og Tilbud (BUT) Særlige Betingelser (SB) Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) Tilbudsliste (TBL) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tegningsliste og tegninger Udbudskontrolplaner (UKP) Tro- & loveerklæring vedr. gæld til det offentlige med henblik på tilbudsgiverens udfyldelse heraf Paradigme for sikkerhedsstillelse Udbudsmaterialet udarbejdes generelt i henhold til paradigmer i Vejreglernes udbudsforskrifter. Udbyder kan vælge at samle udbudsmaterialet i ét dokument, som kaldes Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Typisk indhold vil være: Udbudsmateriale samlet i en SBB Indholdsfortegnelse Orientering Bestemmelser om udbud og tilbud Særlige betingelser Særlige arbejdsbeskrivelser - entreprisedel 1 - entreprisedel 2 Tilbuds- og afregningsgrundlag Yderligere dokumenter: Fortegnelse over anvendte forkortelser Standardformular for sikkerhedsstillelse Standarformular for transportdokument Standardformular for sikkerhedsstillelse vedr. forudbetalte, ikke leverede materialer Paradigme PSS Dannes for det aktuelle dokument Se ad Orientering Tekst fra BUT overføres. Tekst fra SB overføres. Tekst fra de relevante SAB overføres. Tekst fra TAG overføres. Dokumenter som kan være en del af dokumentet eller hentes på udbyders hjemmeside. Fortegnelse isættes hvor det skønnes relevant. Bilag fra SB Bilag fra SB Bilag fra SB 17

18 ad Orientering Udbudsmateriale, der ikke udsendes Evt bilag SAB Udbudskontrolplaner xxxx Relevante UKP overføres Øvrige aktuelle dokumenter Orientering skal opfattes som vejledning for de bydende og hører ikke til grundlaget for entreprisens gennemførelse. Typisk vil det være orientering om helheden geografisk placering overordnet beskrivelse af arbejdet betydningsfulde tidsterminer hvem bygherren er hvem de projekterende er AB 92. Tilgængelig på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=54914 AAB. Tilgængelig på Tilsynshåndbøger. Tilgængelig på 4.4 Trykning/udsendelse Udsendelse i valgt medie sker til de prækvalificerede entreprenører eller til rekvirenterne. Der udarbejdes udsendelsesliste 4.5 Rettelsesblade I udbudsmaterialet fastsættes tidsfrister for fremsendelse af forespørgsler og eventuel udsendelse af rettelsesblade til de bydende. Forespørgsler fra de bydende bør foreligge skriftligt. Rettelsesblade udsendes ved rekommanderet brev eller ved (mod kvittering) afhængig af, hvad bygherren har fastsat herom i udbudsmaterialet. Under alle omstændigheder bør rettelsesbladet placeres på bygherrens hjemmeside, såfremt udbudsmaterialet i øvrigt kan findes dér. 5 Åbning af tilbud Udpegning af licitationsleder Åbning af tilbud og oplæsning af tilbudssum, eventuelle alternativer og eventuelle forbehold. Udarbejdelse af en licitationsoversigt 18

19 6 Kontrahering 6.1 Indledende evaluering af tilbud Indledende evaluering af tilbud Vurdering af tilbud Såfremt tildelingskriteriet er laveste pris, vil resultatet af evalueringen normalt være givet, idet kun prisen har betydning. Såfremt tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtigt tilbud, kræves en gennemgang og evaluering på basis af de tildelingskriterier, der er anført i udbudsmaterialet. Minimum 2 medarbejdere bør medvirke ved evalueringen. Vedlagte dokumenter Såfremt udbyderen har anmodet, om at tilbudsgiver vedlægger specifikke dokumenter ved afgivelse af tilbud, skal tilbudet erklæres ukonditionsmæssigt, hvis dokumenterne ikke er vedlagt. Vurdering af alternativer For EU-udbud med tildelingskriteriet laveste pris skal alternative tilbud afvises. For EU-udbud med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud samt nationale udbud kan alternative tilbud accepteres, men kun såfremt der i udbudsmaterialet er anført, at alternative tilbud modtages, og det alternative tilbud opfylder mindstekrav anført i udbudsmaterialet. Vurdering af forbehold Tilbud, hvortil der er knyttet forbehold, kan altid afvises af bygherren. For både nationale udbud og EU-udbud gælder: - at bygherren har pligt til at forkaste tilbud med forbehold over for grundlæggende udbudsbestemmelser - at bygherren har ret til at antage tilbud med forbehold, hvis forbeholdene ikke vedrører grundlæggende udbudsbestemmelser Hvis forbehold kan antages, skal det altid kapitaliseres dvs. at forbeholdet skal prissættes. Prissætningen skal være sikker og konservativ. Først efter kapitalisering af forbeholdene er det muligt at vurdere licitationsresultatet. Entreprenøren må ikke involveres i kapitalisering af egne forbehold. 19

20 6.2 Evt. forhandling Nationale udbud EU udbud Der henvises til vejledninger på Konkurrencestyrelsens hjemmeside: Forhandlinger må kun gennemføres efter særlige retningslinier anført i hhv. Tilbudsloven og EU s udbudsdirektiv. Underhåndsbud Der kan forhandles med alle tilbudsgivere Begrænset og offentligt udbud tildelingskriterium laveste pris Der kan kun forhandles med lavestbydende Begrænset og offentligt udbud tildelingskriterium økonomisk mest fordelagtige tilbud Der kan forhandles med 3 tilbudsgivere, eller færre som ved licitationen har afgivet de økonomisk mest fordelagtige bud. Der skal foreligge en procedure for forhandlingen Der må ikke forhandles med de bydende. Der er særlige bestemmelser for udbud efter forhandling og om konkurrencepræget dialog i EU s udbudsdirektiv Kontraktudkast 6.3 Indstilling 6.4 Kontrakt Indgåelse af kontrakt ved kontraktmøde Sikkerhedsstillelse I god tid inden udløbet af vedståelsesfristen foretages endelig evaluering, hvorefter det besluttes, hvilken entreprenør, der skal tildeles arbejdet. Kontraktudkast udarbejdes. Der kan ske en teknisk afklaring af kontraktudkastet inden for rammerne af udbudsgrundlaget, dvs. uden væsentlige ændringer heri. Kontrakten, der reelt kun behøver at være på én side, skal henvise til tilbuddet, udbudsmaterialet inkl. Rettelsesblade. Inden der indkaldes til et kontraktmøde kan udbyderen anmode om, at Tro- & loveerklæringen bekræftes på ny af entreprenøren. To originaler af kontrakten underskrives af begge parter. De der underskriver kontrakten skal have prokura hertil. 7 Information, distribution af kontrakt, sikkerhedsstillelse mv. Det kontrolleres, at entreprenøren har fremsendt sikkerhedsstillelsen inden 8 dage efter kontraktens indgåelse, idet der ikke må foretages udbetaling til entreprenøren uden sikkerhedsstillelse. Meddelelser til ansøgere og tilbudsgivere Udbyderen skal samtidig underrette alle tilbudsgivere om, hvilken afgørelse der er truffet. Ved en EU-licitation udfærdiges der besked til EU om kontraktindgåelse. Dette kan ske på en formular, der kan findes på EU s webadresse. 20

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej UDBUDSMATERIALE EU-udbud af Kombination af byggelån og realkreditlån til finansiering af renovering i afdeling Tove Ditlevsens Vej 10. februar 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Forniål 1. Formålet med cirkulæret er at sikre alle virksomheder lige adgang

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

DAGENS EMNER - UDBUDSRET

DAGENS EMNER - UDBUDSRET DAGENS EMNER - UDBUDSRET 1. Hvilket regelsæt? 2. Den nye udbudslov 3. Udvælgelse af tilbudsgivere 4. Evaluering og tildeling 5. Udbud efter forhandling 6. Annullation af udbud 1 UDBUDSJUNGLEN Licitationsloven

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere