EU udbud af Konsulentassistance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU udbud af Konsulentassistance"

Transkript

1 EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet Driftsmøder Kapitel 3 Kontrakten Bilag 1 Tro og Love erklæring Bilag 2 Erklæring om arbejdsforhold Bilag 3 Udelukkelseserklæring Bilag 4 Adresser Bilag 5 - Komponenter og installationer Bilag 6 Prisskemaer... 26

3 Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser 1.1 Indledning Fredensborg Kommune (FK) udbyder hermed en konsulentassistance aftale, der dækker løbende brug af konsulenter til forskellige former for assistance i relation til udvikling, fejlsøgning og håndtering af kommunes IT infrastruktur Den valgte leverandør skal tage ansvar for samtlige de ydelser der efterspørges. Derudover skal leverandøren deltage i et antal årlige driftsmøder med kommunens IT afdeling. 1.2 Annoncering Udbuddet annonceres i EU Tidende og på kommunens hjemmeside Udbudsmaterialet, med tilhørende bilag, skal hentes fra kommunens hjemmeside undersiden Her vil alle oplysninger vedrørende udbuddet blive offentliggjort, herunder berigtigelser, eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet og svarene herpå. Tilbudsgiver bør derfor jævnligt åbne hjemmesiden i perioden frem til tilbudsfristen og her holde sig orienteret om eventuelle ændringer m.m. 1.3 Udbudsbetingelser Ordregiver Fredensborg Kommune Egevangen 3 B 2980 Kokkedal Udbudsform Udbuddet gennemføres i henhold til Rådets Direktiv nr. 2004/18/EF. Udbudsformen er offentligt udbud. Kontaktpersoner Thomas Fænø via eller Kirsten Høg Hermansen via Tilbudsfrist Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest 26. november 2012 kl Tilbuddet skal sendes til/afleveres på følgende adresse: Fredensborg Kommune Center for Økonomi og Indkøb Team Indkøb Egevangen 3B

4 2980 Kokkedal Att. Indkøbs- og udbudskonsulent Kirsten Høg Hermansen På kuverten/emballagen bedes tydeligt mærkes med RØDT: MÅ IKKE ÅBNES Udbud af konsulentassistance Ved personlig aflevering af tilbud, afleveres tilbuddet til rådhusbetjentene, og der udstedes en kvittering med angivelse af afleveringstidspunktet. Ved fremsendelse pr. post/fragtmand fremsendes efterfølgende kvittering for, hvorvidt tilbud er modtaget rettidigt, men det understreges, at denne kvittering ikke er en garanti for, at tilbuddet er konditionsmæssigt. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Tilbud modtaget efter tilbudsfristen eller andet sted end angivet, vil ikke være at betragte som rettidigt indkommet, og vil derfor blive afvist. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Tilbuddene vurderes af Fredensborg Kommune. Tilbuddet skal være på dansk, ligesom al kommunikation i tilbudsfasen skal ske på dansk. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud. Tilbuddet med tilhørende bilag betragtes som ordregivers ejendom og vil ikke blive returneret. Form og opstilling Tilbuddet skal fremsendes eller afleveres i et papireksemplar og på USB-stick. Papireksemplaret skal være stemplet og underskrevet af mindst én person, som er tegningsberettiget for tilbudsgiver. Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 120 kalenderdage regnet fra tilbudsfristen. Dokumentation Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende følgende dokumentation: 1. Senest godkendte og revisionspåtegnede årsregnskab 2. Dokumentation for forsikringsforhold 3. Underskrevet tro og love erklæring om gæld til det offentlige, jf. Bilag 1 4. Underskrevet erklæring om hensyntagen til arbejdsforhold, jf. Bilag 2 5. Underskrevet tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke opfylder én eller flere af udelukkelsesgrundene anført i Udbudsdirektivets art. 45, jf. bilag 3 6. Referenceliste med beskrivelse af lignende opgaver udført indenfor det seneste år (se endvidere kravspecifikationerne i kapitel 2 nedenfor) 7. Cv er for medarbejdere der påtænkes anvendt til opgavens løsning Såfremt tilbuddet ikke indeholder denne dokumentation, vil blive afvist. Eneste undtagelse er årsregnskabet. Her kan enkeltmandsfirmaer fremsende en revisorerklæring, der godtgør, at firmaet har den finansielle formåen til at løfte opgaven. Særligt om referencer

5 Tilbudsgiver skal beskrive et antal reference installationer (max. 5 linjer) indenfor de fagområder, hvor tilbudsgiver indenfor de sidste 12 måneder aktivt har deltaget i implementering, drift eller udbygning af løsninger, der kan betragtes som relevante i forhold til Fredensborg Kommune eller ligefrem sammenlignelige. Tilbudsgiver skal for hver reference, jf. skemaet nedenfor, angive en kontakt person hos den pågældende kunde (navn, titel, direkte telefonnummer og ), som Fredensborg Kommune uden yderligere dialog med leverandøren kan kontakte. Minimums krav er at disse referencer leveres: Antal referencer Vmware 2 Citrix 2 Microsoft 2 Cisco Systems 2 HP Netværk 2 Derudover er det muligt for tilbudsgiver at aflevere følgense referencer som også har Fredensborg Kommunes interesse: Antal referencer Palo Alto 2 Infoblox 2 SMSPasscode 2 Mindstekrav (egnethedsvurdering) Tilbudsgiver skal have en erhvervsansvarsforsikring, der dækker ting- og personskade med minimum 5 mio. kr. pr. skadesbegivenhed Tilbudsgiver må ikke have gæld til det offentlige, der overstiger DKK , med mindre der er truffet aftale om afvikling af gælden. Tilbudsgiver må ikke være omfattet af ét eller flere forhold, der medfører udelukkelse, jf. Udbudsdirektivets artikel 45 Tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab skal være påtegnet og underskrevet af ekstern revision. Den skriftlige revisionspåtegning må ikke tage forbehold for firmaets fortsatte drift eller indikere, at almindelige nationale regnskabsregler ikke er overholdt. Med undtagelse af enkeltmand virksomheder der kan fremsende en revisorerklæring, der godtgør, at firmaet har den finansielle formåen til at løfte opgaven Tilbudsgiver skal råde over en organisation, som skønnes egnet til gennemførelse af de opgaver, der bydes på Tilbudsgiver skal have udført lignende opgaver for en offentlig myndighed indenfor de seneste 12 måneder Mindstekravene er ufravigelige. Hvis ét eller flere af disse ikke er opfyldt, vil tilbuddet blive afvist.

6 Underleverandører Såfremt tilbudsgiver baserer sit tilbud på underleverandører, skal dette fremgå af tilbuddet. Sammen med tilbuddet skal eventuelle underleverandører fremsende den ønskede dokumentation jf. ovenfor. Underleverandører skal opfylde de ovenstående mindstekrav. Endvidere skal én for underleverandøren tegningsberettiget person underskrive en erklæring om, at tilbudsgiver kan råde over de af underleverandørens ressourcer, som tænkes anvendt til opgavens udførelse. Erklæringen skal vedlægges tilbuddet i original. Manglende dokumentation vedrørende underleverandører fører til automatisk afvisning af tilbuddet. Leverandøren hæfter fuldt ud for underleverandørens forhold, i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten. Konsortier Såfremt tilbudsgiver er et konsortium, eller byder med forudsætningen om at danne et konsortium, skal det fremgå af tilbuddet, hvilken juridisk person kommunen kan føre afklarende drøftelser med. Konsortier hæfter solidarisk. Tilbuddet skal således vedlægges en erklæring fra de deltagende juridiske personer, som dokumenterer, at der hæftes solidarisk for alle forhold i forbindelse med opgaven. Såfremt konsortiet først dannes efter tildeling af kontrakten, skal der vedlægges en erklæring, som dokumenterer, at de juridiske personer i konsortiet er indstillet på at hæfte solidarisk. Alternative bud og delbud Der kan ikke afgives alternative bud. Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler. Der skal således afgives tilbud på den samlede. Forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet med detaljeret specifikation af forbeholdet. Kommunen vil prissætte eventuelle forbehold. Denne prissætning vil efterfølgende blive anvendt i tilbudsvurderingen. Der kan ikke tages forbehold overfor kontrakten, jf. kapitel 3. I givet fald vil tilbuddet blive afvist. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at kommunen er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt. Opmærksomheden henledes endvidere på, at Klagenævnet for Udbud vil være klageinstans for afgørelser om aktindsigt i udbudssager. Såfremt kommunen modtager en begæring om aktindsigt i forbindelse med udbuddet, vil den enkelte tilbudsgiver blive opfordret til at fremsende skriftlig argumentation for eventuelle oplysninger og/eller dokumenter i deres tilbud, som efter tilbudsgivers opfattelse skal undtages aktindsigt, jf. offentlighedslovens Det skal understreges, at tilbudsgivers argumentation i sig selv ikke medfører undtagelse af oplysningerne. Kommunen vil således vurdere de konkrete begrundelser og herefter træffe afgørelse. Såfremt kommunen

7 ikke modtager en sådan argumentation, vil tilbuddet i sin helhed blive udleveret med mindre kommunen vurderer, at enkelte oplysninger og/eller dokumenter skal undtages. 1.4 Kontakten mellem ordregiver og tilbudsgiver Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud skal være skriftlige og rettes til kontaktpersonen, jf. 1.3., via . Alle spørgsmål der fremsendes 20. november 2012 kl vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive forsøgt besvaret inden tilbudsfristens udløb. Alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på kommunens hjemmeside jf. punkt 1.2. Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiver frem til tilbudsfristen løbende åbner hjemmesiden og kontrollerer, om der er afgivet svar på spørgsmål eller offentliggjort berigtigelser. 1.5 Tildeling af kontrakt Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtigt tilbud med følgende prioriterede og vægtede delkriterier: Pris 50 % Kompetencer 50 % Tilbudsvurdering Delkriteriet Pris består af følgende prioriterede og vægtede underkriterier: Timepriser skal oplyses for assistance, der indkøbes indenfor nedenstående kategorier, procentsatsen angiver hvor meget denne pris vægtes i den samlede vurdering af delkriteriet Pris Junior Konsulent 15% Konsulent 50% Senior Konsulent 20% Projektledelse & dokumentation 15% Delkriteriet Kompetencer vurderes ud fra cv er for de personer, der konkret tænkes anvendt til udførelse af opgaver. Her lægges særlig vægt på personens erfaring med servicering af de komponenter og installationer, som anvendes i Fredensborg Kommune, jf. bilag 5. I tilfælde af at der bydes som konsortier, skal det tydeligt fremgå hvilke cv er der tilhører hvilke underleverandører. Indenfor de forskellige kompetenceområder er det certificeringsniveau hos de efterspurgte producenter der er afgørende, ligesom fordelingen på delområder betyder noget for vurderingen. Eksempelvis vil en Cisco CCIE certificering vægte tungere end en CCNP, og meget tungere end en CCNA. I relation til Microsoft vil det være væsentligt at der findes certificerede konsulenter i relation til alle de efterspurgte del-fagområder. Delkriteriet Kompetence vægtes således:

8 Kompetence indenfor minimums kompetence områder 80% Kompetence indenfor ønskelige kompetence områder 20% Endvidere lægges der vægt på tilbudsgivers beskrivelse af projektledelse og dokumentation, jf. kravene beskrevet i kapitel 2 nedenfor. Se endvidere kapitel 3, punkt 3.3 nedenfor. Tilbudslister Tilbudsgiver skal anvende det tilbudsskema, der fremgår af bilag 6. Skemaet kan rekvireres som Excel fil ved henvendelse til kontaktpersonen. Priserne skal oplyses eksklusiv moms, men inklusiv alle ydelser nødvendige for opgavens udførelse. Der kan således ikke opkræves særskilt betaling for værktøj, teknisk udstyr, fortæring, fakturering og lignende. 1.6 Kontraktgrundlag Som en del af udbudsmaterialet forefindes den kontrakt, der vil blive indgået mellem ordregiver og den valgte leverandør. Der vil ikke være mulighed for forhandling af kontraktens betingelser og vilkår i øvrigt. Kontrakten er en integreret del af det samlede udbudsmateriale, hvorfor tilbudsgiver skal tage højde for kontraktens eventuelle kommercielle konsekvenser ved beregningen af sit tilbud. Kontrakten forventes indgået med virkning fra 10. december Tidsplan Ordregiver har opstillet en forventet tidsplan for udbuddets afvikling. Det skal understreges, at planen kan forrykkes. Offentliggørelse 10. oktober 2012 Tilbudsfrist 25. november 2012 Tilbudsvurdering Uge Tildelingsbeslutning 28. november 2012 Stand-still periodens udløb 10. december 2012 Kontraktstart 20. december Arbejdsforhold Tilbudsgiver er i medfør af Udbudsdirektivets artikel 27, jf. bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004, stk. forpligtet til at overholder alle regler og love vedrørende skatter, afgifter, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø. Tilbudsgiver indestår med sit tilbud for, at disse lover og regler overholdes. Se i øvrigt bilag 2.

9 Kapitel 2 - Kravspecifikation Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kravspecifikationen og i sit tilbud tage højde for de kommercielle konsekvenser, der følger af kravene. Fagområder IT infrastrukturen hos Fredensborg Kommune består bla. af komponenter og løsninger fra nedenstående leverandører, angivet med specifikke del områder. 1. Vmware 2. Citrix 3. Microsoft (Exchange, AD og Sharepoint) 4. Cisco Systems (LAN, WLAN, Firewall, IPS og VPN) 5. HP Netværk (LAN, WLAN) Indenfor disse fagområder stilles der krav til leverandøren i forhold til kompetence og erfaring. Disse 5 områder er minimums kompetence områder, hvor den efterspurgte kompetence skal være til stede i samtlige områder Al kommunikation og materiale skal være på dansk, bade mundtligt og skriftligt Derudover er det ønskeligt at leverandøren kan dokumentere kompetence og erfaring med komponenter og løsninger fra nedenstående leverandører:. 1. Palo Alto Networks (Firewall, IPS og VPN) 2. Infoblox 3. SMSPasscode Leverandøren kan blive bedt om at yde assistance til komponenter udenfor disse fagområder, men er ikke forpligtiget til at besidde eller vedligeholde kompetence i relation til disse komponenter. Det kan eksempelvis være Syslog-servere, Radius servere, CWDM udstyr, Deployment værktøjer, storage værktøjer inkl. overvågning mv.relevant kompetence Leverandøren skal til enhver tid sikre at kunne levere den fornødne kompetence i forhold til den infrastruktur der skal vedligeholdes og udbygges. Nedenfor er angivet de 5 minimums fagområder hvor leverandøren skal tilbyde assistance, og det forventede minimums antal teknikere leverandøren på ethvert tidspunkt inden for aftale perioden kan tilbyde indenfor hvert område. Certificerede teknikere (med angivelse af min.) Teknikere med relevant erfaring Vmware 2 2 Citrix 1 1

10 Microsoft 3 3 Cisco Systems 3 (min. CCNP) 3 HP Netværk 1 3 Den samme person kan og skal ikke optræde som både certificeret og erfaren, dvs. en given person kan kun tælles med en gang i hver række. Nedenfor er angivet de 3 ønskelige fagområder hvor leverandøren kan tilbyde assistance, og det forventede minimums antal teknikere leverandøren på ethvert tidspunkt inden for aftale perioden kan tilbyde indenfor hvert område. Certificerede teknikere (med angivelse af min.) Teknikere med relevant erfaring Palo Alto 2 (Min.CNSE niveau) 2 Infoblox 1 1 SMSPasscode 0 2 Den samme person kan og skal ikke optræde som både certificeret og erfaren, dvs. en given person kan kun tælles med en gang i hver række. Kvalitet Leverandøren skal beskrive hvordan projektstyring og projektledelse i forhold til opgave assistance vil blive håndteret. Relevante projektmodeller, ekspertise og erfaring må gerne beskrives. Det er leverandørens ansvar at vedligeholde dokumentation, opgavelister mv. Al dokumentation er Fredensborg Kommunes ejendom og skal til enhver tid kunne udleveres i originale og editerbare formater. Følgende formater skal overholdes: Dokumenter skrives på dansk i MS Word (må gerne distribueres i pdf format) Tegninger laves i MS Visio (må gerne distribueres i pdf format) Er der brug for at benytte andre formater skal dette skriftligt aftales mellem leverandør og Fredensborg Kommune. Leverandøren forventes at være vidende om relevante SW releases o.lign indenfor de 5 beskrevne fagområder og det forventes at leverandøren på driftsmøder gør Fredensborg Kommune opmærksom på relevante og/eller nødvendige opdateringer af udvalgte komponenter i infrastrukturen. Driftsmøder Der afholdes op til 6 årlige driftsmøder af estimeret 2 timers varighed. Her gennemgås status for infrastrukturen, diskuteres eventuelle problemer og nye tiltag mv. Ønsker Fredensborg Kommune at leverandøren kan diskutere specifikke fagområder eller teknologier skal leverandøren varsles min. 14 dage før det enkelte møde så de rette kompetencer kan deltage.

11 Alt tid til deltagelse i forhold til disse driftsmøder opfattes som nødvendig account management, og leverandøren kan ikke fakturere timer for deltagelse i disse møder. Kontrakten indgås for en 2 årig periode med start 10. december Kommunen har ret til at forlænge kontrakten med op til 2 år på uændrede vilkår.

12 Kapitel 3 Kontrakten Mellem Fredensborg Rådhus Egevangen 3 B 2980 Kokkedal (herefter benævnt Ordregiver) og XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Cvr. nummer (herefter benævnt leverandøren) 3.1 Formål og kontraktgrundlag Formålet med nærværende kontrakt samt tilhørende bilag er at regulere forholdet mellem kommunen og leverandøren i forbindelse med leverandørens leverance af konsulentydelser Kontrakten er indgået efter EU udbud og beskriver parternes forpligtigelser og rettigheder. Aftalegrundlaget udgøres af følgende bilag i prioriteret rækkefølge: 1. Spørgsmål og svar dateret den 2. Nærværende kontrakt dateret den. 3. Det samlede udbudsmateriale dateret december Leverandørens tilbud dateret den. 5. Databehandlingsaftale dateret den. (Kontrakten og de ovenstående bilag dannes først efter endeligt valg af leverandør. Referencer til bilag, som anføres nedenfor, er alle til disse fem bilag.) 3.2 Aftaleperiode Kontrakten indgås for perioden 10. december 2012 til og med 10. december 2014 med en option for kommunen på forlængelse i op til yderligere 24 måneder. Kommunen giver senest 3 måneder før kontraktens udløb meddelelse til leverandøren, såfremt kommunen ønsker at gøre brug af optionen. Såfremt optionen ønskes benyttet, vil kontrakten blive forlænget på uændrede vilkår. Såfremt optionen ikke ønskes benyttet, udløber kontrakten automatisk uden yderligere varsel. Kommunen kan opsige kontrakten helt eller delvist, såfremt der sker ændringer i lovgivningen, som ændrer opgaven væsentligt i forhold til den udbudte ydelse. I så fald vil opsigelsen kunne ske med 6 måneders varsel til den første i en vilkårlig måned.

13 3.3 Aftalens omfang Kontrakten omfatter opgaverne beskrevet i bilagene 2-5, herunder ydelser der ikke direkte beskrive, men må anses som nødvendige for opgaverne udførelse. Tildeling af kontrakten er bl.a. baseret på cv er for de konkrete medarbejdere, der ved kontraktens indgåelse skal udfører opgaverne. Hvis leverandøren udskifter disse medarbejdere i aftaleperioden, skal der allokeres ressourcer med tilsvarende kompetencer. Manglende overholdelse af dette punkt anses altid som væsentlig misligholdelse. 3.4 Kontakt mellem kommunen og leverandøren I forbindelse med kontraktens underskrivelse aftaler kommunen og leverandøren, hvem der er kontaktpersoner under kontrakten, og hvem der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. 3.5 Vederlag og fakturering Leverandørens vederlag fremgår af bilag. Ved faktureringen vedlægges dokumentation for gennemførte leverede ydelser. Dokumentationen skal indeholde rekvirent, dato, tid, sted og beskrivelse af udførte opgaver. Betaling sker ugevis bagud. Betalingsbetingelserne er 30 dage netto. Fakturering skal ske elektronisk, jfr. lov nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger. Rentelovens almindelige regler er gældende. 3.6 Prisregulering Prisregulering kan finde sted én gang årligt med virkning fra 1. januar, første gang den 1. januar Prisreguleringen kan maksimalt udgøre den procentvise stigning i nettoprisindekset fra Danmarks Statistik på den kommunale kontoart 4.9. Supplerende ydelser indenfor kontrakten følger samme prisregulering, medmindre andet er særskilt aftalt. Ingen prisregulering kan iværksættes uden kommunens forudgående skriftlige godkendelse heraf. I modsat fald vil det være at betragte som en væsentlig misligholdelse. Såfremt der vedtages ny lovgivning, herunder omlægning af skatter og afgifter, som påvirker leverandørens produktionsomkostninger, har begge parter ret til en genforhandling af prisstrukturen. En sådan genforhandling skal baseres på detaljeret dokumentation, der godtgør ændringen i leverandørens produktionsomkostninger. 3.7 Diverse data og informationer

14 Inden for lovens rammer, har leverandøren brugsret til diverse data og informationer så længe leverandøren udfører opgaver i henhold til kontrakten. Materialet må alene anvendes i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Alt materiale tilhører kommunen, og skal efter konkret anmodning udleveres til kommunen enten elektronisk eller såfremt dette ikke er muligt i papirform. 3.8 Målinger og Kvalitetssikring Leverandøren skal have et internt kvalitetssikringssystem, som dokumenterer, at ydelserne leveres i overensstemmelse med kontraktgrundlaget. Kommunen kan kræve kvalitetssikringsrapporter fremsendt med 14 kalenderdages varsel. Kommunen gennemfører løbende egenkontrol. Efter hver kontrol udarbejdes en rapport, der fremsendes til leverandøren. 3.9 Forsikringer Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Leverandøren skal, i hele kontraktperioden, have forsikringsmæssig dækning af sit erhvervsansvar i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab dækkende tings- og personskade på minimum kr. 5 mio. pr. skadesbegivenhed. Leverandøren er forpligtet til i hele kontraktperioden at opretholde denne forsikringsdækning. Kommunen forbeholder sig ret til under kontraktens løbetid at kontakte leverandørens forsikringsselskab for bekræftelse af gældende forsikringsforhold. Senest fem arbejdsdage efter kontraktens indgåelse, skal leverandøren fremsende dokumentation for tegnede forsikringer til kommunen. Manglende forsikringsdækning betragtes altid som en væsentlig misligholdelse Love, myndighedskrav mm. Leverandøren og dennes personale skal overholde de til enhver tid gældende direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav, offentlige påbud, regulativer og diverse standarder såvel på aftaletidspunktet som i aftaleperioden. Kommunen har krav på udlevering af alle dokumenter, som andre myndigheder måtte udarbejde i forbindelse med deres kontrol af leverandøren. Overtrædelse af præceptiv lovgivning er altid en væsentlig misligholdelse Tavshedspligt og aktindsigt Leverandøren og dennes personale har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, jf. relevante bestemmelser i hhv. Straffelov, Forvaltningslov og Retssikkerhedslov. Denne tavshedspligt gælder også efter kontraktens udløb.

15 Enhver person, der gennem sin tilknytning til leverandøren er beskæftiget med udførelsen af opgaverne i henhold til kontrakten eller på anden måde får kendskab til fortrolige oplysninger i tilknytning til opgaverne, er undergivet den samme tavshedspligt. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at leverandørens ansatte og andre personer, som gennem tilknytning til leverandøren får kendskab til oplysninger i tilknytning til kontrakten, kender og overholder de forpligtelser, som følger af tavshedspligten. Tavshedspligten fortsætter efter kontraktens udløb og efter den enkelte medarbejders fratrædelse af sin stilling hos leverandøren. Kontrakten er fortrolig og må hverken helt eller delvist offentliggøres uden at leverandøren og kommunen på har indgået skriftlig aftale herom. Kontrakten er dog undergivet aktindsigt efter lovgivningen almindelige regler herom. Overtrædelser af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse Underleverandører Anvendelse af underleverandører kan kun ske efter skriftlig godkendelse fra kommunen. Kommunen kan kræve, at underleverandøren opfylder samme krav som leverandøren, jf. bilag 2. Det er leverandørens ansvar at fremsende relevant dokumentation herfor til kommunen. Såfremt leverandøren anvender underleverandøren til opfyldelsen af sine forpligtelser under kontrakten, garanterer leverandøren for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde udført opgaven. Leverandøren hæfter for underleverandørens forhold på samme vis som for egne forhold. Manglende kommunal godkendelse af en underleverandør anses altid for en væsentlig misligholdelse. Såfremt leverandøren er et konsortium, hæfter de i konsortiet deltagende juridiske personer ubegrænset, solidarisk og direkte for opfyldelse af kontrakten Miljø Leverandøren garanterer, at alt materiel der anvendes ved udførelsen af kontrakten opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver m.m. På kommunens forlangende skal leverandøren, vederlagsfrit, fremskaffe den dokumentation, som kommunen måtte ønske, til brug for kommunens miljøvurdering af kørslen, jf. i øvrigt kravspecifikationen. Såfremt gældende miljøregler ændres på en måde, der påføre leverandøren en merudgift, kan det aftalte vederlag reguleres. Reguleringen kan kun omfatte dokumenterede merudgifter til leverancen og dermed ikke regulering af dækningsbidrag. Dokumentationen skal vise, hvordan ændringen påvirker leverandørens omkostninger og i hvilket omfang.

16 Dokumentationen er ikke løftet med en henvisning til aftaler indgået af 3. mand, f.eks. aftaler indgået mellem Kommunernes Landsforening og leverandørens brancheorganisation Socialt ansvar Leverandøren er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder må leverandøren ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold. Leverandøren skal endvidere bestræbe sig på at deltage i integration af udsatte grupper, eksempelvis længerevarende ledige, personer med anden etnisk baggrund end dansk og personer med nedsat arbejdsevne. Leverandøren skal overholde alle de ILO konventioner, som Danmark har tilsluttet sig Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Leverandørens forpligtigelser og rettigheder i henhold til kontrakten kan hverken helt eller delvist overdrages til tredjemand uden forudgående skriftlig godkendelse fra kommunen. Leverandøren kan dog overdrage sit krav på det aftalte vederlag til sit pengeinstitut. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse. Kommunen kan overdrage kontrakten ved almindelig succession til anden offentlig myndighed, herunder kommunale fællesskaber, som måtte overtage ejerskabet eller driftsansvaret for det udstyr, der omfattes af kontrakten Misligholdelse Såfremt den ene part misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, er den anden part berettiget til erstatning, for ethvert tab, efter dansk rets almindelige regler og kan kræve forholdsmæssigt afslag, foretage modregning, foretage erstatningskøb, modtage erstatning mv., og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig således, at modregning, erstatning, erstatningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. Ved væsentlig misligholdelse er den anden part berettiget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning. Niveauet for misligholdelse er nogle steder reguleret direkte i kontraktgrundlaget. Dette er dog ikke udtømmende. Forinden misligholdelsesbestemmelserne bringes i anvendelse, har parterne pligt til at søge uoverensstemmelsen løst i mindelighed. Ved væsentlig misligholdelse har den part, der vil påberåbe sig misligholdelsen pligt til, forinden kontrakten ophæves, at fremsende ét skriftligt påkrav til den misligholdende part om at bringe misligholdelsen til ophør med øjeblikkelig virkning, subsidiært inden for en nærmere fastsat frist afhængig af misligholdelsens karakter. Undtaget herfra er manglende forsikringsdækning, jf. punkt 3.9 ovenfor.

17 Den krænkede part kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Såfremt den misligholdende part ikke kan bringe misligholdelsen til ophør indenfor den i påkravet anførte frist, kan den krænkede part ophæve kontrakten uden yderligere varsel. Såfremt den krænkede part ikke anser den misligholdende parts bestræbelser på at afhjælpe den væsentlige misligholdelse for tilstrækkelige, kan den krænkede part ophæve kontrakten uden yderligere varsel. Ved bedømmelsen af om der foreligger en væsentlig misligholdelse, skal der tages hensyn til karakteren af de opgaver, som kontrakten omfatter, misligholdelsens karakter, risikoen for gentagelse efter allerede indtrufne gentagelser, en ophævelses betydning for leverandøren hhv. kommunen, herunder set i lyset af kommunens offentligretlige forpligtelser i tilknytning til de opgaver, som kontrakten omfatter samt til andre relaterede omstændigheder Nedenfor er anført dog ikke udtømmende andre mulige situationer, der er at betragte som væsentlig misligholdelse: Væsentlig tilsidesættelse af hele eller dele af kontrakten eller væsentlige ændringer af opgavens indhold uden forudgående skriftlig aftale med kommunen betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. Væsentlig misligholdelse anses altid for at foreligge, når leverandørens udførelse af opgaven i henhold til kontrakten er behæftet med så alvorlige mangler, at kommunen ikke med rimelighed fortsat kan forventes at ville overlade udførelsen af de i kontrakten omfattende opgaver eller dele heraf til leverandøren. Væsentlig misligholdelse anses altid for at foreligge, hvis leverandøren forgæves har forsøgt at korrigere en misligholdelse, eller hvis der i løbet af 14 dage efter kommunens påtale af en mangel eller misligholdelse indtræder en tilsvarende mangel eller misligholdelse. Leverandøren kan ophæve kontrakten, hvis kommunen væsentligt misligholder sin betalingsforpligtelse eller sin forpligtelse til, som kontraktpart at medvirke til, at leverandøren kan udføre de af kontrakten omfattende opgaver korrekt og rettidigt. Leverandøren er dog ikke berettiget til at ophæve kontrakten, såfremt leverandøren på anden måde kan varetage sine interesser i tilstrækkeligt omfang. Dersom leverandøren gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser i henhold til kontrakten, eksempelvis ved reklamation, forsinkelser, fejlagtige leverancer, vil det anses som væsentlig misligholdelse. Såfremt leverandøren må indse, at der er risiko for misligholdelse, skal leverandøren omgående give kommunen en skriftlig og begrundet meddelelse herom. I tilfælde af leverandørens misligholdelse kan kommunen stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå lignende misligholdelse fremover. Ved ophævelse af kontrakten tilbagebetaler leverandøren den betaling, som eventuelt måtte være modtaget for endnu ikke udførte opgaver i henhold til kontrakten. Uanset en ophævelse af kontrakten er leverandøren i en overgangsperiode forpligtet til at varetage opgaverne, som er omfattet af kontrakten, indtil opgaverne med rimeligt varsel kan overdrages til kommunen eller tredjemand.

18 Leverandøren er ved kontraktens ophør, uanset årsagen hertil, forpligtet til aktivt og på absolut bedste vis at medvirke til, at opgaven overgår til tredjemand uden problemer. Vil en part ophæve kontrakten, skal den anden part uden ugrundet ophold have meddelelse efter misligholdelsen er eller burde være opdaget. I modsat fald fortaber parten sin ret til at hæve kontrakten eller til at kræve afhjælpning. Dette gælder dog ikke, hvis den anden part har handlet svigagtigt eller gjort sig skyldig i grove fejl og forsømmelser. Al korrespondance omkring misligholdelse og ophævelse skal foregå skriftligt Konkurs Leverandøren kan efter skriftligt påkrav ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, såfremt leverandøren begæres konkurs, indleder tvangsakkord, meddeler betalingsstandsning, der indtræder insolvens eller likvidation eller leverandøren befinder sig i en økonomisk situation, som giver grund til at antage, at leverandøren ikke i fremtiden vil kunne opfylde kontrakten fuldt ud. Disse forhold vil være at betragte som en væsentlig misligholdelse og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af kommunens kendskab hertil, som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning. Hvis konkursboet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af Konkursloven, skal konkursboet efter kommunens henvendelse og inden for en frist på 5 arbejdsdage regnet fra og med datoen for afsigelse af konkursdekret give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. Ovennævnte gælder tillige ved leverandøren betalingsstandsning eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord eller leverandøren økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at leverandøren må antages at være ude af stand til at opfylde kontrakten. Hvis leverandøren er et aktieselskab eller et anpartsselskab kan kommunen ophæve kontrakten, hvis selskabet kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis leverandøren er organiseret som en personlig drevet virksomhed, kan kommunen ophæve kontrakten, hvis leverandøren dør og hans bo behandles som gældsfragåelsesbo Force majeure Force majeure reguleres i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser herom. Særligt gælder, at vejrlig som leverandøren ikke med rimelighed kan forventes at overvinde, anses som force majeure Tvist

19 Retsforholdet ifølge kontrakten og dennes fortolkning afgøres efter dansk ret ved byretten i Hillerød. Alle tvister mellem kommunen og leverandøren skal dog, så vidt muligt, forsøges løst i mindelighed Aftaleændringer Kontrakten kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem kommunen og leverandøren, og kontrakten vil herefter fortsætte på uændrede vilkår Underskrift Kontrakten underskrives og stemples in duplo, således at både kommunen og leverandøren har ét originalt eksemplar. Dato Leverandøren.. Ordre giver

20 Bilag 1 Tro og Love erklæring Erklæring om gæld til det offentlige Erklæringen afgives i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. CVR nr. Virksomhedens navn og adresse SE nr. Sæt kryds: Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Denne gæld overstiger ikke kr. Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Denne gæld overstiger kr. Nedenstående punkter udfyldes kun, hvis der er sat kryds i det sidstnævnte punkt ovenfor. Sæt kryds: Der er overfor inddrivelsesmyndigheden stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. Der er/vil over for inddrivelsesmyndigheden blive stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. Dato for sikkerhedsstillelsen bedes anført: Der er med inddrivelsesmyndigheden indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden gæld, og denne ordning er overholdt. Dato for ordningens etablering bedes anført: Inddrivelsesmyndighedens navn og adresse (dato og underskrift)

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere