Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud"

Transkript

1 Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

2

3 KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2011 I henhold til 27, stk. 4 i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren afgiver Klagenævnet for Udbud herved årsberetning om sin virksomhed til Naalakkersuisut. Klagenævnet blev nedsat pr. 1. juli Årsberetningen skal indleveres senest den 30. juni Nuuk, den 16. april 2012 Thomas Trier Hansen Formand for Klagenævnet for Udbud 3

4 INDHOLD: I. INDLEDNING... 5 II. KLAGENÆVNET FOR UDBUDS MEDLEMMER OG SEKRETARIAT... 6 III. SAGSOVERSIGT... 7 IV. GENNEMGANG AF KONKRETE SAGER

5 I. INDLEDNING I 2011 har klagenævnet modtaget en klage. Klagen vedrørte et udbud af en kontrakt om energikortlægning og energihandleplan for en kommune. Formanden for klagenævnet afviste sagen, jf. 27, stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 med senere ændringer om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (tilbudsloven). Afvisningen var begrundet i, at klagenævnet alene behandler sager vedrørerende bygge- og anlægsarbejder. Udbyderen af en opgave kan ikke aftale anvendelsen af tilbudsloven for andre opgaver end bygge- og anlægsopgaver med den virkning, at klager kan indbringes for klagenævnet. I den beretningsperioden har der været vedtaget to ændringer til tilbudsloven: Inatsisartutlov nr. 4 af 15. april 2011 om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren 1 og Inatsisartutlov nr. 18 af 22. november 2011 om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. 2 Den første ændring har blandt andet medført, at formanden for nævnet kan træffe afgørelse i sager, uden medvirken af sagkyndige medlemmer, når disse kan afgøres på skriftligt grundlag og ikke er af principiel karakter samt træffe afgørelse om processuelle spørgsmål. Indsættelsen af denne kompetence muliggjorde, at formanden for nævnet i den ovenfor nævnte sag kunne træffe afgørelse uden at indkalde nævnets medlemmer. Sagen var ikke principiel, men vedrørte alene et ukompliceret spørgsmål om nævnets mulighed for at behandle sager, der falder uden for nævnets kompentence. Formanden for nævnet har beklagevis måtte konstatere, at den seneste lovændring, Inatsisartutlov nr. 18 af 22. november 2011 om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, ikke er blevet sendt til nævnet med henblik på høring. Dette må dog antages at bero på en fejl. 1 Herunder en præcisering af brugen af Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland (AP), sammensætning af Klagenævnet for Udbud ved behandling af klager samt udvidede beføjelser for Klagenævnet for Udbud 2 En bemyndigelse til Naalakkersuisut til at fastsætte regler for indhentning af tilbud på bygge- og anlægsarbejder i kvalitetskonkurrence. 5

6 Formanden for nævnet finder det yderst uheldigt, at den i bemærkningerne til loven nævnte hjemmeside for Selvstyret om udbud, ikke opdateres. Vejledningen for klagenævnet henviser endvidere til hjemmesiden. Det er bemærket, at lovændringerne i 2011 ikke er lagt ud på hjemmesiden, samt at afgørelser og årsberetning fra klagenævnet 2010 ikke er lagt ud på hjemmesiden. Manglende opdatering af hjemmesiden kan medføre, at virksomheder og borgere ikke har adgang til relevant information om udviklingen indenfor bygge- og anlægssektoren. II. KLAGENÆVNET FOR UDBUDS MEDLEMMER OG SEKRETARIAT Efter tilbudslovens 26 består Klagenævnet for Udbud af 1 formand og 2 sagkyndige medlemmer, som alle udpeges for en periode på 4 år, med mulighed for genvalg. Alle medlemmer har stedfortrædere. Pr. 31. december 2011 bestod nævnet af følgende: Formandskab: Formand: Stedfortræder: Thomas Trier Hansen (advokat og tidligere dommeren ved Retten i Grønland). Souschef ved Grønlands Landsret, Jimmy Bøgh Veitland. To sagkyndige medlemmer: Thorkil G. Olsen (civilingeniør, INUPLAN A/S). Et sagkyndigt medlem forventes indstillet af Grønlands Arbejdsgiverforening til at indtræde i stedet for Svend-Erik Danielsen. Suppleanter: Michael Mørch (rådgivende ingeniør og medejer af Spangenberg og Madsen Ingeniørit Siunnersuisartut ApS). Timo M. Abrahamsen (ejer af Nuuk Entreprenøren A/S). Gerth B. Lynge (formand for NUSUKA). Niels H. Vallentin (civilingeniør, Rambøll Grønland A/S). Nævnets adresse er: Postboks 909, 3900 Nuuk eller med angivelse: Klagenævnet for Udbud, Sekretariatet 6

7 III. SAGSOVERSIGT Der ses ikke i grønlandsk ret at være pligt til at anonymisere i denne sagstype ligesom det ikke er praksis at anonymisere kendelser fra et Klagenævn for Udbud i almindelighed. Da det i vejledningen til klagenævnet fremgår at offentliggjorte afgørelser vil blive anonymiseret, har klagenævnet valgt indtil videre at anonymisere. Sagliste nr Klager mod A Kommunia Gengivet side 8-9. Afvist 7

8 IV. GENNEMGANG AF KONKRETE SAGER I det følgende gengives nævnets kendelser: Klager mod A Kommunia Sagens faktiske omstændigheder A Kommunia (herefter indklagede) havde på sin hjemmeside offentliggjort udbuddet af kontrakt om energikortlægning og energihandleplan. Fristen for indlevering af tilbud var oprindelig sat til den 20. oktober 2011, men fristen var angiveligt ændret på hjemmesiden til den 28. oktober I forbindelse med udbuddet var det blevet oplyst til klager, at udbuddet ville følge Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 4 af 15. april 2011 (herefter tilbudsloven). Den 6. oktober 2011 blev klageren opmærksom på udbuddet og indleverede den 28. oktober 2011 et tilbud. På et ikke nærmere angivet tidspunkt herefter blev kontrakten tildelt en anden tilbudsgiver end klageren. Klageren indbragte på den baggrund sagen for Klagenævnet for Udbud under henvisning til, at indklagede havde tilkendegivet, at tilbudsloven skulle finde anvendelse. Klageren anførte i forbindelse med sin klage, at indklagede havde tilsidesat væsentlige regler i tilbudsloven. Nævnet forstod klagen således, at grundlaget for denne navnlig var, at det ikke havde været muligt at overvære åbningen af tilbud, at princippet om ligebehandling havde været tilsidesat, som følge af langsommelig besvarelse af spørgsmål, at vurderingen af de valgte kriterier var uklare, og at klageren var blevet nægtet indsigt i det af andre tilbudsgivere afleverede materiale. Indklagede blev ikke hørt i forbindelse med klagen, da nærværende afgørelse alene vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt Klagenævnet for Udbud var kompetent til at behandle klagen. 8

9 Klagenævnet udtaler: Klagenævnet for Udbud kan behandle klager over tilsidesættelse af tilbudsloven. Tilbudsloven omfatter alene offentlige og offentligt støttede bygge- og anlægskontrakter. Bygge- og anlægsarbejder er snævert forstået som arbejder, der har til formål at tilvejebringe et bestemt fysisk resultat på en byggeplads, i en bebyggelse eller på et bygværk eller anlæg. Tilbudsloven omfatter ikke rådgivning. Tilbudsloven kan aftales at gælde for private bygge- og anlægsarbejder med den virkning, at klagenævnet kan behandle klager over sådanne udbud. Dette fremgår af tilbudslovens 1, stk. 4 sammenholdt med stk. 5. Denne bestemmelse omfatter alene muligheden for private udbydere eller andre udbydere i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde, som loven som udgangspunkt ikke finder anvendelse på, at aftale lovens anvendelse, jf. bemærkningerne til bestemmelsen. Bestemmelsen kan ikke udstrækkes til også at gælde andre typer af kontrakter end bygge- og anlægskontrakter. Den i klagen omhandlede kontrakt vedrører energikortlægning og en energihandleplan. Denne kontrakttype er ikke omfattet af tilbudsloven. Der kan i øvrigt ikke antages at være hjemmel i tilbudsloven til at aftale, at loven skal finde anvendelse på andre opgaver end bygge- og anlægskontrakter med den virkning, at klagenævnet skal anses for kompetent til at behandle klager over udbuddet. På denne baggrund afvises klagen, jf. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren 27, stk. 3. Herefter bestemmes: Klagen afvises. 9

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer

Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer afgivet i henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 30 af 28. februar 2005 om Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere