Advokatfirmaet Bent Stamer. Oplæg til. Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatfirmaet Bent Stamer. Oplæg til. Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013"

Transkript

1 Advokatfirmaet Bent Stamer Advokatfirmaet Bent Stamer A/S Hobrovej Aalborg SV J. nr /KVC Oplæg til Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013 Til kamp mod foreningsfitness 1. Er der konkurrence? Hele forudsætningen og præmissen for, at der er et potentielt problem med Foreningsfitness I/S koncept er, at der eksisterer et defineret marked, og at Foreningsfitness I/S konkurrerer på dette marked. Er der ikke konkurrence, er der pr. definition ikke noget problem i relation til de kommercielle aktørers virksomhed. 1.1 Hvad siger aktørerne om konkurrencesituationen? DGI DGIs hjemmeside, Foreningsfitness mellem myte og virkelighed 1 I vores moderne samfund er der mange tilbud til den enkelte om idræt og motion. Idræt er blevet et marked, hvor der er konkurrence mellem foreningerne indbyrdes og mellem foreningerne og kommercielle udbydere. Sådan er det, og det er godt, fordi så er sandsynligheden større for, at alle kan finde et tilbud, som passer godt til deres interesser og forudsætninger. Det ville i virkeligheden være stærkt konkurrenceforvridende, hvis fitness alene måtte udbydes af kommercielle udbydere. 1 1

2 DGI Østjylland, Inspirationsaften med temaet Aerobic og fitness før og nu, d. 8. maj , for instruktører/undervisere/trænere/ledere for aerobic og fitness i DGI Østjyllands medlemsforeninger. Et af punkterne var, Hvordan kan foreningerne konkurrere med kommercielle fitnesscentre? DGI husene DGI Husenes opfattelse af konkurrencesituationen kan læses ud af ledelsesberetningerne i de respektive årsrapporter. DGI, Nordkraft / Aalborg Årsrapport 2012 ledelsesberetning, årsrapportens side 5 Der er en række af faktorer, der ligger bag det utilfredsstillende økonomiske resultat. En skærpet konkurrence på fitnessområdet i Aalborg og den generelle finansielle situation, har givet DGI-HUSET en ringere indtjening end oprindelig forventet. Årsrapport 2011, ledelsesberetning, årsrapportens side 5 Den sene opstart af fitnesstilbuddet midt i sæsonen, betød at mange potentielle medlemmer var engagerede i andre fitnesscentre. Samtidig har den igangværende priskrig indenfor fitnessbranchen medført en langsommere opstart end forventet. DGI HUSET, Århus Årsrapport 2012 ledelsesberetning, årsrapportens side 5 Væksten er sket til trods for en tilbagegang på de fleksible motionstilbud på kr svarende til en nedgang på 4 % for dette område. Der er iværksat en række tiltag såsom prisnedsættelse, øget markedsføring, lukning af mindre besøgte aktiviteter og udvikling af nye familierettede produkter. Tilbagegangen på de fleksible motionstilbud skyldes primært den forøgede konkurrence, og indtjeningen på området ventes fortsat at være presse de kommende år. Årsrapport 2011 ledelsesberetning, årsrapportens side 5 Der har været en ikke tilfredsstillende udvikling i det primære forretningsområde De fleksible motionstilbud, som har måtte notere en aktivitetsnedgang på 10 %. Diverse ferieaktiviteter målrettet børn og familier har haft mange besøgende. Den øgede konkurrence på det kommercielle fitnessområde, sammenholdt med en vækst på det for- 2 _en_inspirationsaften_[a37432].aspx 2

3 eningsprægede område, har været et prs på DGI-husets fitness- og motionstilbud, og der er sidst på året blevet iværksat prisreduktion på en række områder, ligesom der er udviklet nye produkter. Årsrapport 2010 ledelsesberetning, årsrapportens side 5 Vi mærker dog også konkurrencen fra de private fitnesskæder og foreningslivet, der tilbyder billigere styrketræningsaktiviteter end DGI-huset, hvorfor denne del af det fleksible motionstilbud er svagt nedadgående Foreningsfitness I/S Foreningsfitness I/S håndbog side 67 3 fremgår, at: Indretning og udstyr Foreningerne bør investere i kvalitetsudstyr. Indkøbet af gode og dyre motionsmaskiner nævnes med stolthed i de foreningsbaserede fitnesscentre. Man er bevidst om, at det er et vigtigt konkurrenceparameter at have godt udstyr, og man er stolt over, at centret har så god en økonomi, at man kan købe det bedste af det bedste udstyr. Samtidig er der fokus på, at man er nødt til hele tiden at investere i nye maskiner. Det fremgår endvidere af Foreningsfitness I/S håndbog side 56 4 vedrørende certificering af VHG, at: Foreningsfitness har godkendt sit første foreningsbaserede træningscenter, VHG motion med en certificering. Den skal på én gang sikre centrets kvalitet, foreningens omtanke for sit arbejde og stille foreningen stærkere i konkurrencen med de kommercielle fitnesscentre. Begge de ovenfor anførte afsnit er skrevet ud af den reviderede udgave af Foreningshåndbogen fra april FORENINGERNE Motionsforum Horsens fortæller 5 : med certificeringshåndbogen har vi fået et godt arbejdsredskab især til nye instruktører og medhjælpere. Et redskab vi hele tiden kan forny og udvikle i fællesskab. Certificeringen har betydet, at det er muligt at signalere kvalitet både indadtil blandt centrets brugere og eksternt, hvor vi konkurrerer med kommercielle centre. 3 Foreningsfitness Håndbog v Foreningsfitness Håndbog v På Foreningsfitness I/S hjemmeside, 3

4 1.1.5 De kommercielle aktører Det følger allerede af, at en række kommercielle centre har stiftet Dansk Kommerciel Fitness og Sundhed med henblik på afdækning af en oplevet problematik, og har valgt at ofre tid, ressourcer og penge på sagen, at der opleves en konkurrencesituation. 1.2 Konklusion Konklusionen kan dårligt være anderledes end, at der eksisterer en betydelig konkurrence på markedet, og at denne konkurrence både er mellem de foreningsbaserede centre, og de kommercielle centre, men også imellem de foreningsbaserede centre og DGI husene, og imellem de kommercielle centre og DGI husene. Dermed er den grundlæggende præmis om konkurrence opfyldt. 4

5 2. Konkurrencen 2.1 Hvem konkurrerer vi egentlig med? Det er en væsentlig pointe, at Foreningsfitness er et I/S et interessentskab ejet af DGI og DIF. Det fremgår af noterne til deres respektive årsrapporter. Foreningsfitness I/S er således ikke nogen forening. Der kan f.eks. henvises til DIF s årsrapport for 2011, hvor DIF anvendte DKK (mod i 2010) til projekt foreningsfitness 6 Af balancen side 23 fremgår, kapitalinteresse, i Foreningsfitness I/S DKK Interessentskaber er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, og en virksomhed anses efter loven for at udøve erhvervsdrift, hvis den, jf. 1 stk. 3 nr. 1 overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser eller lignende, for hvilke virksomheden normalt modtager vederlag Det fremgår af Dansk Selskabsret 3 Interessentskaber, side 129 at Det må således fastholdes, at et samvirke, der skal kunne kvalificeres som et interessentskab efter gældende dansk ret, skal være erhvervsdrivende. Et interessentskab er således pr. definition i henhold til dansk ret erhvervsdrivende. 2.2 Hvad konkurrer vi egentlig om? Det konkurrencemæssige aspekt af Foreningsfitness I/S koncept og virksomhed kan findes på en række niveauer, og for en række aktører, herunder primært udbydere af fitnessuddannelse / kurser, samt kommercielt drevne træningscentre. 6 Årsrapportens side 21 5

6 2.3 Fitnessbranchen Hvad er problemet? Muligheden for at opnå rentefrie lån og den konkurrence det medfører med offentlige midler, og potentielt betingelserne herfor, qua de krav der stilles, og særligt kravet omkring uddannelsen af instruktører igennem Foreningsfitness I/S. De rentefrie lån, og adgangen til finansiering, stiller foreningerne i en helt anden konkurrencesituation, sammenholdt med kommercielle udbydere. Hele Foreningsfitness I/S koncept, og den styring og krav / betingelser, der ligger i anvendelsen af konceptet giver i øvrigt anledning til en overvejelse omkring selve foreningsdannelsen. Foreningerne har reelt set Ikke frit valg vedr. uddannelse af instruktører Ikke frit valg af udstyr, da der skal købes minimum en grundpakke defineret af Foreningsfitness I/S. Hvad hvis foreningen ønsker kg. håndvægte, eller mindre, eller andet udstyr end omfattet af grundpakken? Brugt udstyr? Det fremgår vedrørende dette af foreningsfitness I/S hjemmeside 7, at Foreningsfitness har 3 officielle samarbejdspartnere der leverer fitnessudstyr. Leverandørerne er udvalgt efter en grundig gennemgang af fagpersoner ud fra følgende kriterier: Referencer fra foreninger med foreningsbaserede fitnesscentre Betydelige aktører på det danske fitnessmarked Flere års anciennitet på markedet Funktionelt kvalitetsudstyr Økonomisk velkonsolideret De er alle sat godt ind i Foreningsfitness koncept, og vejleder i valg af maskiner ud fra dette. Og vedrørende valg af nye leverandører, at 8 Det forventes, at man som officiel samarbejdspartner opfylder følgende forhold; Tilbyder og sælger udstyr til fitnesscentre, som aftalt med Foreningsfitness Deltager aktivt i alle indbudte arrangementer med udstyr og personale Overholder prisaftaler som aftalt med Foreningsfitness Optræder som troværdig og loyal samarbejdspartner overfor foreningsfitness og de øvrige samarbejdspartnere

7 For så vidt angår køb af minimumspakker, Maskinerne: 9 Udstyr og faciliteter fungerer og er i brugsmæssig forsvarlig stand Dokumentation for vedligeholdelse og reparation af udstyr og dokumentation for håndtering af vedligeholdelse og reparation (logbog) Minimum grundpakke af udstyr herunder maksimum størrelse på 26 kg. på frie håndvægte Er der i realiteten tale om selvstændige foreninger, eller foreninger, der bruger/køber Foreningsfitness I/S koncept og følger Foreningsfitness I/S regler og retningslinjer? Hvem bestemmer egentlig priser og vilkår vedr. udstyr og pakke, jf. ovenstående? Er der i det hele taget tilstrækkelig realitet i foreningsdannelsen under disse omstændigheder? Hvad hvis Foreningsfitness I/S var en kommerciel operatør, der udbød og solgte sit koncept og uddannelse / kurser til foreningerne? Ville kommunerne acceptere dette i henhold til folkeoplysningsloven? NÆPPE! Dette skal sammenholdes med, at foreningerne i en række tilfælde får tilskud efter folkeoplysningsloven UANSET, der er konkurrence med private aktører. Dette stiller i henhold til lovgivningen i sig selv skærpet krav til foreningsdannelsen og aktiviteterne. Dette giver en problemstilling, særligt i relation til de foreninger, der kører med ubemandet nøglekortscentre. Er disse en folkeoplysende forening? Dette forventes afklaring i relation til en række lokale prøvesager, der forventes iværksat i løbet af efteråret! 2.4 Salg / udbud af Konceptet til foreninger? Hvad er problemet? Foreningsfitness I/S udbyder en række ydelser til Foreninger, herunder hjælp til etablering, Foreningshåndbog, vejledning osv., uden betaling, hvilket kun kan ske i forbindelse med den offentlige støtte, der tilflyder Foreningsfitness I/S. 9 7

8 Disse ydelser kan ingen private aktører tilbyde uden betaling, hvilket skal sammenholdes med, at der igennem Foreningsfitness I/S kan ydes rentefrie lån, som en del af pakken. Dette gør det vanskelligt for private aktører at etablere sig på dette marked for salg af ydelser til foreningsbaserede centre. Fakta er, at der er etableret et stringent fitnesskoncept, der udbydes til foreningerne Foreningsfitness I/S der sælger sine ydelser, instruktøruddannelser m.v. til foreningerne, der alene kan få adgang til offentlig støtte, rentefrie lån, hvis de køber Foreningsfitness I/S ydelser til de priser og vilkår, som Foreningsfitness I/S stiller. Dertil kommer, at de ydelser der tilbydes gratis, alene kan tilbydes uden beregning qua de støttemidler konceptet Foreningsfitness I/S tilføres fra interessenterne. I realiteten findes ej heller nogen reelle konkurrenter til Foreningsfitness I/S og hvorfor egentlig ikke? Ingen kan konkurrere på de vilkår Foreningsfitness I/S operer på. 8

9 2.5 Salg af tjenesteydelser indenfor uddannelse og kursus vedr. fitnessinstruktører Hvad er problemet? Problemstillingen er toleddet, For det første, at det ifølge Foreningsfitness I/S hjemmeside er en væsentlig del af koncept, at det er en betingelse for at kunne modtage rentefrie lån, at der købes en modydelse i form af kursus og fitnessuddannelse. Problemstillingen er herefter, om der er tale om en sådan begrænsning af konkurrence / monopolisering på markedet for udbud og salg af kurser og fitnessuddannelser til foreninger, som private aktører ingen mulighed har for at konkurrere med, at der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Problemstillingen følger af, at det er en betingelse, at 80 % af instruktørerne i de foreningsbaserede centre er uddannet igennem Foreningsfitness I/S, såfremt Foreningsfitness udbyder uddannelserne. Der fremgår følgende af foreningsfitness hjemmeside, Instruktørerne 10 : Minimum 80 % af alle, der instruerer forudsættes at have en Foreningsfitness instruktør uddannelse. De resterende 20 % forudsættes at have et uddannelsesniveau svarende til Foreningsfitness uddannelserne. Dette gælder instruktion i fitness og holdtyper, hvor Foreningsfitness udbyder uddannelse. Uddannelsesplan for hver instruktør Dernæst følger det klart, af Foreningsfitness I/S hjemmeside, at Foreningsfitness I/S er aktive på markedet for salg af ydelser indenfor uddannelse af instruktører, jf. f.eks. Fitnesscoach uddannelse (80 timer) 11. Priser: Kr ,00 for medlemmer af DIF/DGI Kr ,00 for ikke medlemmer Dermed sælges der uddannelse til ikke medlemmer, og dermed driver Foreningsfitness I/S virksomhed med salg af uddannelse

10 Dette sker dog ikke igennem eget cvr nummer. Det følger af hjemmesiden, at det cvr. nummer Foreningsfitness I/S sælger sine kurser / uddannelser igennem, er cvr. nummer , hvilket er DGI s CVR nummer. For det andet, hvorvidt det reelt set er Foreningsfitness I/S, der i vidt omfang bestemmer, hvilke aktiviteter foreningerne kan beskæftige sig med, i kraft af kravet om køb af uddannelse. Hvad hvis en forening eksempelvis. vil lave et foreningsbaseret center, hvor instruktørerne i vidt omfang skal undervise i Zumba, BodyPump, Crossfit, Bodycombat eller andre kommercielle koncepter? Kan en forening i det hele taget være omfattet af Foreningsfitness, hvis centrets aktiviteter i væsentligt omfang baseres på udbud af f.eks. Zumba, BodyPump, BodyCombat m.v., og ikke aktiviteter hvor Foreningsfitness I/S udbyder kurser? Der mangler i øvrigt svar på, hvad konsekvensen er, hvis foreningerne ikke overholder Foreningsfitness I/S koncept, f.eks. hvis en forening ønsker at bruge instruktører og træningskoncepter, udenom Foreningsfitness. Skal lånte midler tilbagebetales? Ekskluderes foreningen? Mistes retten til at modtage og benytte foreningsfitness koncept, modtage hjælp og støtte? Foreningsretligt rejser dette et spørgsmål i relation til folkeoplysningsloven, og hvorvidt der et en problemstilling i, at selvstændige foreninger forpligtes af et bestemt koncept og til køb af en bestemt udbyder, særligt idet der er konkurrence med private kommercielle aktører, hvilket stiller skærpede krav til foreningsdannelsen. Dette gælder særligt i de tilfælde, hvor foreningerne udbyder kommercielle udbudte koncepter, som f.eks. BodyPump og Bodycombat, Zumba m.v. 10

11 3. Afrunding Det er Dansk Kommerciel fitness og sundheds primære ønske, at der skabes fair og ligelig konkurrence og at det under alle omstændigheder afklares præcist, hvilke præmisser der i givet fald konkurreres på hvor går grænsen? Dette gælder i relation til Foreningsfitness I/S koncept, men også i relation til de enkelte foreningers aktiviteter. Dette forsøges afklaret i forbindelse med klage til Konkurrencestyrelsen over Foreningsfitness I/S, samt opstart af en række lokale prøvesager vedrørende en række foreninger, hvor der helt konkret kan konstateres en konkurrence. Det bør reelt set være i alle aktører på fitnessmarkedet interesse, at der skabes klarhed og sikkerhed på området. 11

12 Ulovlig statsstøtte Af Thomas Rønfeldt I relation hertil, er det Vores opfattelse, at der er tale om ulovlig statsstøtte EUtraktaten. Vi støtter Vores opfattelse på, at det er DGI og DIF, der er formidler af offentlige tilskudskroner at det er DGI og DIF der ejer foreningsfitness, der ved at skabe et netværk af foreningsbaserede fitnesscentre, fuldstændig udkonkurrer de kommercielle danske aktører denne konkurrence begrænser udenlandske fitnessaktørers adgang til at etablere sig på det danske marked det gøres gennem en monopolisering o hvor foreninger, ved at indgå i foreningsfitness I/S regi, kan opnå rentefrie lån, o Foreningsfitness I/S yder hjælp til sine medlemsforeninger ved hjælp af de midler der tilgår Foreningsfitness I/S fra DGI og DIF, altså offentlige tilskudskroner. Herudover yder kommunerne de enkelte foreninger lokaletilskud mv. gennem folkeoplysningsmidler, hvilket igen er offentlige støttekroner (tilskud). 12

13 Statsstøttebegrebet Statsstøtte er omfattet af EF-traktatens artikel 87 og har følgende ordlyd: Bortset fra de i denne traktat hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer, eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforeneligt med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne. Støtte i henhold til reglerne kan have mange afskygninger, men en af dem er støtte i form af tilskud Her kan støtten blandt andet bestå i lån ydet af det offentlige til særligt fordelagtige vilkår. Statsstøtte skal i den forbindelse tillige forstås bredt, o Idet statsstøtte ikke nødvendigvis skal ydes direkte af staten. o Det kan ydes af andre organer, eksempelvis også kommuner, eller organer som DGI og DIF, der hvert år står for at uddele statslige tilskud. o Disse organer vil tillige være omfattet, jf. Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen: EU-statsstøtte, 2009, Jurist- og Økonomforbundets forlag. Det er også uden betydning, om det er støtte der ydes til offentlig eller private Derfor er det også UDEN betydning, at støtten via rentefrie lån ydes til foreninger. Dette er tillige omfattet af statsstøttebegrebet 13

14 Også formålet eller hensigten med støtten er UDEN betydning Det er støttens EFFEKT, der er af betydning, når det skal vurderes, om der er tale om ulovlig statsstøtte. En betingelse for, at der er tale om statsstøtte er, at det er støtte, der ydes ved hjælp af statsmidler Det er IKKE afgørende, om det er DIREKTE fra staten støtten kommer, blot der er tale om statsmidler Derfor er DGI og DIF, gennem deres fælles virksomhed Foreningsfitness I/S også omfattet, da det er statsmidler, der kanaliseres ned fra DGI og DIF Midler der stammer fra finansloven, altså uddeling af TIPSMIDLER mv. Støtten skal fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene Dette er en meget bredere definition end den der fremkommer i Traktatens bestemmelser om konkurrence Det er i henhold til statsstøttereglerne alene en betingelse, at der sker en FORDREJNING eller en TRUSSEL mod at fordreje konkurrencevilkårene Kommissionen skal end ikke påvise, at der er sket en reel fordrejning, men alene undersøge om støtten kan MEDFØRE EN fordrejning Tilsvarende gør sig gældende i relation til at påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne. Her skal Kommissionen KUN undersøge om dette kan være tilfældet. 14

15 Og det må i særdeleshed gøre sig gældende her De STØTTEKRONER, som gives til Foreningsfitness, og som kanaliseres ud til de enkelte foreninger som RENTEFRIE LÅN, kan i den grad PÅ- VIRKE samhandlen Denne form for støtte UNDERMINERER ikke alene de allerede eksisterende danske kommercielle fitnesscentre, men vil også medføre, at UDEN- LANDSKE fitnessvirksomheder ikke kan etablere sig på dette marked, da støttekronerne medfører, at der er en unaturlig konkurrence på markedet for fitness i Danmark, hvorfor de udenlandske udbydere ikke vil kunne få fodfæste og etablere sig. Det system, som DGI og DIF har opbygget gennem virksomheden Foreningsfitness I/S, er i endog meget stor grad med til, at der opstilles HINDRIN- GER for, at udenlandske aktører starter på det danske marked, når selv de nuværende kommercielle danske aktører, lider voldsomt under EKSISTEN- SEN de foreningsbaserede centre OG DEN STØTTE DE MODTAGER. Det følger tillige af EU-domstolens faste praksis, at der, når en stat yder en fordel og derved styrker en virksomheds position i forhold til andre virksomheder, som den konkurrerer med, antages denne fordel at påvirke samhandlen, jf. Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen: EU-statsstøtte, 2009, Jurist- og Økonomforbundets forlag, side 51. I denne sag er der direkte tale om, at en bestemt form for virksomhed støttes, hvilket er Foreningsfitness I/S. o Midlerne til støtten kommer fra DGI og DIF, der begge modtager midler gennem finansloven. 15

16 o Denne form for støtte smadrer både de danske kommercielle aktører, lige som udenlandske aktører ikke finder det danske marked attraktivt, da de ikke kan konkurrerer med de forhold, Foreningsfitness I/S konkurrerer under. Dette underbygges endvidere af, at det fremgår af fast praksis fra EUdomstolen, at DER IKKE SKAL RET MEGET TIL, før en støtte FOR- DREJER eller TRUER MED AT FORDREJE KONKURRENCEN Her er der ikke blot tale om at true med at fordreje konkurrencen, jf. den citerede praksis i note 80, på side 51 i Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen: EU-statsstøtte, 2009, Jurist- og Økonomforbundets forlag De KOMMERCIELLE fitnesscentre står overfor en STRIBE KONKUR- SER, efter de er blevet udsat for den statsstøttede konkurrence, der sker gennem foreningsfitness I/S. 16

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

N O T A T. Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt

N O T A T. Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt N O T A T Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt 1. Indledning Energistyrelsen har erkendt, at den nuværende ordning for levering af elektricitet omfattet

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness

Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness 1 Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness - Et lokalt Fitnesscenter Hornbæk Idrætsforening - Hornbæk Fitness er et lokalt forankret og foreningsbaseret motionscenter, der vil blive etableret på Idrætsanlægget

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Introduktion: mine og jeres forudsætninger Hvornår er der tale om statsstøtte? Eksempler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Vejledning om konkurrenceforvridende

Vejledning om konkurrenceforvridende Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 2000 135136_omslag9.p65 2 25-10-00, 11:56 Indhold 2 1 Indledning 5 2 Hvilke aktiviteter er omfattede? ÿ 2.1 Hvad er støtte? 8 2.2. Hvad er erhvervsvirksomhed?

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Vejledning om finansiering, omstrukturering og privatisering af statsejede virksomheder i overensstemmelse med statsstøttereglerne DA 2 DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rådgivning om klausul om tilbagekøb af bygninger/klausul om godkendelse om optagelse af lån i samme kan frafaldes

Rådgivning om klausul om tilbagekøb af bygninger/klausul om godkendelse om optagelse af lån i samme kan frafaldes 15. april 2014 Sagsnr. 125-174090 mat Sekr. Laila Gorits Grønhøj Tel. 7221 1640, mail LLA@70151000.dk Sendt pr. e-mail til nkni@rebild.dk Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Juridisk Konsulent

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson

Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson Inspirationsaften Attraktivt foreningsmiljø for unge Tirs. d. 10 09 2013 Kl. 18.00 21.00 Brobjergskolen Frederiks Alle 20, lok. 104 Maria Thuesen Beck

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering

De blinde vinkler i fitnesscentre og foreninger tanker om breddeidrættens kommercialisering tanker om breddeidrættens kommercialisering Oplæg på Idrættens største udfordringer II, 30. maj, 2012. tanker om breddeidrættens kommercialisering 1. Fitnesskulturens logik og historie - den individuelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE Nordisk Konference, København K 2011 Anti Doping Danmark Agenda Lovgivning Mærkningsordning (Smiley-ordning) Dopingkontrol Centre med dopingkontrol Procedure for dopingkontrol

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Hør om. Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen

Hør om. Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen Sport2Go Aalborg Hør om Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen Hvad er Sport2Go? Mo;vet bag Sport2Go Det velkendte

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 14-11-2013 - Ekstraordinært møde Dato 14. november 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ekstraordinært møde Frode Thule Jensen, Bent H. Pedersen,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

DIF DGI 2009-2010. n invitation til nye målgrupper n et samlingspunkt for alle i foreningen n nyskabende og normdannende i idrætsbilledet 1

DIF DGI 2009-2010. n invitation til nye målgrupper n et samlingspunkt for alle i foreningen n nyskabende og normdannende i idrætsbilledet 1 DIF DGI 2009-2010 n invitation til nye målgrupper n et samlingspunkt for alle i foreningen n nyskabende og normdannende i idrætsbilledet 1 Koncept og layout: Lars koefoed EMINENT. Fotos: Thomas Nellemann

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere