Advokatfirmaet Bent Stamer. Oplæg til. Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatfirmaet Bent Stamer. Oplæg til. Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013"

Transkript

1 Advokatfirmaet Bent Stamer Advokatfirmaet Bent Stamer A/S Hobrovej Aalborg SV J. nr /KVC Oplæg til Idrættens største udfordringer III - Vejen d. 5. september 2013 Til kamp mod foreningsfitness 1. Er der konkurrence? Hele forudsætningen og præmissen for, at der er et potentielt problem med Foreningsfitness I/S koncept er, at der eksisterer et defineret marked, og at Foreningsfitness I/S konkurrerer på dette marked. Er der ikke konkurrence, er der pr. definition ikke noget problem i relation til de kommercielle aktørers virksomhed. 1.1 Hvad siger aktørerne om konkurrencesituationen? DGI DGIs hjemmeside, Foreningsfitness mellem myte og virkelighed 1 I vores moderne samfund er der mange tilbud til den enkelte om idræt og motion. Idræt er blevet et marked, hvor der er konkurrence mellem foreningerne indbyrdes og mellem foreningerne og kommercielle udbydere. Sådan er det, og det er godt, fordi så er sandsynligheden større for, at alle kan finde et tilbud, som passer godt til deres interesser og forudsætninger. Det ville i virkeligheden være stærkt konkurrenceforvridende, hvis fitness alene måtte udbydes af kommercielle udbydere. 1 1

2 DGI Østjylland, Inspirationsaften med temaet Aerobic og fitness før og nu, d. 8. maj , for instruktører/undervisere/trænere/ledere for aerobic og fitness i DGI Østjyllands medlemsforeninger. Et af punkterne var, Hvordan kan foreningerne konkurrere med kommercielle fitnesscentre? DGI husene DGI Husenes opfattelse af konkurrencesituationen kan læses ud af ledelsesberetningerne i de respektive årsrapporter. DGI, Nordkraft / Aalborg Årsrapport 2012 ledelsesberetning, årsrapportens side 5 Der er en række af faktorer, der ligger bag det utilfredsstillende økonomiske resultat. En skærpet konkurrence på fitnessområdet i Aalborg og den generelle finansielle situation, har givet DGI-HUSET en ringere indtjening end oprindelig forventet. Årsrapport 2011, ledelsesberetning, årsrapportens side 5 Den sene opstart af fitnesstilbuddet midt i sæsonen, betød at mange potentielle medlemmer var engagerede i andre fitnesscentre. Samtidig har den igangværende priskrig indenfor fitnessbranchen medført en langsommere opstart end forventet. DGI HUSET, Århus Årsrapport 2012 ledelsesberetning, årsrapportens side 5 Væksten er sket til trods for en tilbagegang på de fleksible motionstilbud på kr svarende til en nedgang på 4 % for dette område. Der er iværksat en række tiltag såsom prisnedsættelse, øget markedsføring, lukning af mindre besøgte aktiviteter og udvikling af nye familierettede produkter. Tilbagegangen på de fleksible motionstilbud skyldes primært den forøgede konkurrence, og indtjeningen på området ventes fortsat at være presse de kommende år. Årsrapport 2011 ledelsesberetning, årsrapportens side 5 Der har været en ikke tilfredsstillende udvikling i det primære forretningsområde De fleksible motionstilbud, som har måtte notere en aktivitetsnedgang på 10 %. Diverse ferieaktiviteter målrettet børn og familier har haft mange besøgende. Den øgede konkurrence på det kommercielle fitnessområde, sammenholdt med en vækst på det for- 2 _en_inspirationsaften_[a37432].aspx 2

3 eningsprægede område, har været et prs på DGI-husets fitness- og motionstilbud, og der er sidst på året blevet iværksat prisreduktion på en række områder, ligesom der er udviklet nye produkter. Årsrapport 2010 ledelsesberetning, årsrapportens side 5 Vi mærker dog også konkurrencen fra de private fitnesskæder og foreningslivet, der tilbyder billigere styrketræningsaktiviteter end DGI-huset, hvorfor denne del af det fleksible motionstilbud er svagt nedadgående Foreningsfitness I/S Foreningsfitness I/S håndbog side 67 3 fremgår, at: Indretning og udstyr Foreningerne bør investere i kvalitetsudstyr. Indkøbet af gode og dyre motionsmaskiner nævnes med stolthed i de foreningsbaserede fitnesscentre. Man er bevidst om, at det er et vigtigt konkurrenceparameter at have godt udstyr, og man er stolt over, at centret har så god en økonomi, at man kan købe det bedste af det bedste udstyr. Samtidig er der fokus på, at man er nødt til hele tiden at investere i nye maskiner. Det fremgår endvidere af Foreningsfitness I/S håndbog side 56 4 vedrørende certificering af VHG, at: Foreningsfitness har godkendt sit første foreningsbaserede træningscenter, VHG motion med en certificering. Den skal på én gang sikre centrets kvalitet, foreningens omtanke for sit arbejde og stille foreningen stærkere i konkurrencen med de kommercielle fitnesscentre. Begge de ovenfor anførte afsnit er skrevet ud af den reviderede udgave af Foreningshåndbogen fra april FORENINGERNE Motionsforum Horsens fortæller 5 : med certificeringshåndbogen har vi fået et godt arbejdsredskab især til nye instruktører og medhjælpere. Et redskab vi hele tiden kan forny og udvikle i fællesskab. Certificeringen har betydet, at det er muligt at signalere kvalitet både indadtil blandt centrets brugere og eksternt, hvor vi konkurrerer med kommercielle centre. 3 Foreningsfitness Håndbog v Foreningsfitness Håndbog v På Foreningsfitness I/S hjemmeside, 3

4 1.1.5 De kommercielle aktører Det følger allerede af, at en række kommercielle centre har stiftet Dansk Kommerciel Fitness og Sundhed med henblik på afdækning af en oplevet problematik, og har valgt at ofre tid, ressourcer og penge på sagen, at der opleves en konkurrencesituation. 1.2 Konklusion Konklusionen kan dårligt være anderledes end, at der eksisterer en betydelig konkurrence på markedet, og at denne konkurrence både er mellem de foreningsbaserede centre, og de kommercielle centre, men også imellem de foreningsbaserede centre og DGI husene, og imellem de kommercielle centre og DGI husene. Dermed er den grundlæggende præmis om konkurrence opfyldt. 4

5 2. Konkurrencen 2.1 Hvem konkurrerer vi egentlig med? Det er en væsentlig pointe, at Foreningsfitness er et I/S et interessentskab ejet af DGI og DIF. Det fremgår af noterne til deres respektive årsrapporter. Foreningsfitness I/S er således ikke nogen forening. Der kan f.eks. henvises til DIF s årsrapport for 2011, hvor DIF anvendte DKK (mod i 2010) til projekt foreningsfitness 6 Af balancen side 23 fremgår, kapitalinteresse, i Foreningsfitness I/S DKK Interessentskaber er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, og en virksomhed anses efter loven for at udøve erhvervsdrift, hvis den, jf. 1 stk. 3 nr. 1 overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser eller lignende, for hvilke virksomheden normalt modtager vederlag Det fremgår af Dansk Selskabsret 3 Interessentskaber, side 129 at Det må således fastholdes, at et samvirke, der skal kunne kvalificeres som et interessentskab efter gældende dansk ret, skal være erhvervsdrivende. Et interessentskab er således pr. definition i henhold til dansk ret erhvervsdrivende. 2.2 Hvad konkurrer vi egentlig om? Det konkurrencemæssige aspekt af Foreningsfitness I/S koncept og virksomhed kan findes på en række niveauer, og for en række aktører, herunder primært udbydere af fitnessuddannelse / kurser, samt kommercielt drevne træningscentre. 6 Årsrapportens side 21 5

6 2.3 Fitnessbranchen Hvad er problemet? Muligheden for at opnå rentefrie lån og den konkurrence det medfører med offentlige midler, og potentielt betingelserne herfor, qua de krav der stilles, og særligt kravet omkring uddannelsen af instruktører igennem Foreningsfitness I/S. De rentefrie lån, og adgangen til finansiering, stiller foreningerne i en helt anden konkurrencesituation, sammenholdt med kommercielle udbydere. Hele Foreningsfitness I/S koncept, og den styring og krav / betingelser, der ligger i anvendelsen af konceptet giver i øvrigt anledning til en overvejelse omkring selve foreningsdannelsen. Foreningerne har reelt set Ikke frit valg vedr. uddannelse af instruktører Ikke frit valg af udstyr, da der skal købes minimum en grundpakke defineret af Foreningsfitness I/S. Hvad hvis foreningen ønsker kg. håndvægte, eller mindre, eller andet udstyr end omfattet af grundpakken? Brugt udstyr? Det fremgår vedrørende dette af foreningsfitness I/S hjemmeside 7, at Foreningsfitness har 3 officielle samarbejdspartnere der leverer fitnessudstyr. Leverandørerne er udvalgt efter en grundig gennemgang af fagpersoner ud fra følgende kriterier: Referencer fra foreninger med foreningsbaserede fitnesscentre Betydelige aktører på det danske fitnessmarked Flere års anciennitet på markedet Funktionelt kvalitetsudstyr Økonomisk velkonsolideret De er alle sat godt ind i Foreningsfitness koncept, og vejleder i valg af maskiner ud fra dette. Og vedrørende valg af nye leverandører, at 8 Det forventes, at man som officiel samarbejdspartner opfylder følgende forhold; Tilbyder og sælger udstyr til fitnesscentre, som aftalt med Foreningsfitness Deltager aktivt i alle indbudte arrangementer med udstyr og personale Overholder prisaftaler som aftalt med Foreningsfitness Optræder som troværdig og loyal samarbejdspartner overfor foreningsfitness og de øvrige samarbejdspartnere

7 For så vidt angår køb af minimumspakker, Maskinerne: 9 Udstyr og faciliteter fungerer og er i brugsmæssig forsvarlig stand Dokumentation for vedligeholdelse og reparation af udstyr og dokumentation for håndtering af vedligeholdelse og reparation (logbog) Minimum grundpakke af udstyr herunder maksimum størrelse på 26 kg. på frie håndvægte Er der i realiteten tale om selvstændige foreninger, eller foreninger, der bruger/køber Foreningsfitness I/S koncept og følger Foreningsfitness I/S regler og retningslinjer? Hvem bestemmer egentlig priser og vilkår vedr. udstyr og pakke, jf. ovenstående? Er der i det hele taget tilstrækkelig realitet i foreningsdannelsen under disse omstændigheder? Hvad hvis Foreningsfitness I/S var en kommerciel operatør, der udbød og solgte sit koncept og uddannelse / kurser til foreningerne? Ville kommunerne acceptere dette i henhold til folkeoplysningsloven? NÆPPE! Dette skal sammenholdes med, at foreningerne i en række tilfælde får tilskud efter folkeoplysningsloven UANSET, der er konkurrence med private aktører. Dette stiller i henhold til lovgivningen i sig selv skærpet krav til foreningsdannelsen og aktiviteterne. Dette giver en problemstilling, særligt i relation til de foreninger, der kører med ubemandet nøglekortscentre. Er disse en folkeoplysende forening? Dette forventes afklaring i relation til en række lokale prøvesager, der forventes iværksat i løbet af efteråret! 2.4 Salg / udbud af Konceptet til foreninger? Hvad er problemet? Foreningsfitness I/S udbyder en række ydelser til Foreninger, herunder hjælp til etablering, Foreningshåndbog, vejledning osv., uden betaling, hvilket kun kan ske i forbindelse med den offentlige støtte, der tilflyder Foreningsfitness I/S. 9 7

8 Disse ydelser kan ingen private aktører tilbyde uden betaling, hvilket skal sammenholdes med, at der igennem Foreningsfitness I/S kan ydes rentefrie lån, som en del af pakken. Dette gør det vanskelligt for private aktører at etablere sig på dette marked for salg af ydelser til foreningsbaserede centre. Fakta er, at der er etableret et stringent fitnesskoncept, der udbydes til foreningerne Foreningsfitness I/S der sælger sine ydelser, instruktøruddannelser m.v. til foreningerne, der alene kan få adgang til offentlig støtte, rentefrie lån, hvis de køber Foreningsfitness I/S ydelser til de priser og vilkår, som Foreningsfitness I/S stiller. Dertil kommer, at de ydelser der tilbydes gratis, alene kan tilbydes uden beregning qua de støttemidler konceptet Foreningsfitness I/S tilføres fra interessenterne. I realiteten findes ej heller nogen reelle konkurrenter til Foreningsfitness I/S og hvorfor egentlig ikke? Ingen kan konkurrere på de vilkår Foreningsfitness I/S operer på. 8

9 2.5 Salg af tjenesteydelser indenfor uddannelse og kursus vedr. fitnessinstruktører Hvad er problemet? Problemstillingen er toleddet, For det første, at det ifølge Foreningsfitness I/S hjemmeside er en væsentlig del af koncept, at det er en betingelse for at kunne modtage rentefrie lån, at der købes en modydelse i form af kursus og fitnessuddannelse. Problemstillingen er herefter, om der er tale om en sådan begrænsning af konkurrence / monopolisering på markedet for udbud og salg af kurser og fitnessuddannelser til foreninger, som private aktører ingen mulighed har for at konkurrere med, at der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Problemstillingen følger af, at det er en betingelse, at 80 % af instruktørerne i de foreningsbaserede centre er uddannet igennem Foreningsfitness I/S, såfremt Foreningsfitness udbyder uddannelserne. Der fremgår følgende af foreningsfitness hjemmeside, Instruktørerne 10 : Minimum 80 % af alle, der instruerer forudsættes at have en Foreningsfitness instruktør uddannelse. De resterende 20 % forudsættes at have et uddannelsesniveau svarende til Foreningsfitness uddannelserne. Dette gælder instruktion i fitness og holdtyper, hvor Foreningsfitness udbyder uddannelse. Uddannelsesplan for hver instruktør Dernæst følger det klart, af Foreningsfitness I/S hjemmeside, at Foreningsfitness I/S er aktive på markedet for salg af ydelser indenfor uddannelse af instruktører, jf. f.eks. Fitnesscoach uddannelse (80 timer) 11. Priser: Kr ,00 for medlemmer af DIF/DGI Kr ,00 for ikke medlemmer Dermed sælges der uddannelse til ikke medlemmer, og dermed driver Foreningsfitness I/S virksomhed med salg af uddannelse

10 Dette sker dog ikke igennem eget cvr nummer. Det følger af hjemmesiden, at det cvr. nummer Foreningsfitness I/S sælger sine kurser / uddannelser igennem, er cvr. nummer , hvilket er DGI s CVR nummer. For det andet, hvorvidt det reelt set er Foreningsfitness I/S, der i vidt omfang bestemmer, hvilke aktiviteter foreningerne kan beskæftige sig med, i kraft af kravet om køb af uddannelse. Hvad hvis en forening eksempelvis. vil lave et foreningsbaseret center, hvor instruktørerne i vidt omfang skal undervise i Zumba, BodyPump, Crossfit, Bodycombat eller andre kommercielle koncepter? Kan en forening i det hele taget være omfattet af Foreningsfitness, hvis centrets aktiviteter i væsentligt omfang baseres på udbud af f.eks. Zumba, BodyPump, BodyCombat m.v., og ikke aktiviteter hvor Foreningsfitness I/S udbyder kurser? Der mangler i øvrigt svar på, hvad konsekvensen er, hvis foreningerne ikke overholder Foreningsfitness I/S koncept, f.eks. hvis en forening ønsker at bruge instruktører og træningskoncepter, udenom Foreningsfitness. Skal lånte midler tilbagebetales? Ekskluderes foreningen? Mistes retten til at modtage og benytte foreningsfitness koncept, modtage hjælp og støtte? Foreningsretligt rejser dette et spørgsmål i relation til folkeoplysningsloven, og hvorvidt der et en problemstilling i, at selvstændige foreninger forpligtes af et bestemt koncept og til køb af en bestemt udbyder, særligt idet der er konkurrence med private kommercielle aktører, hvilket stiller skærpede krav til foreningsdannelsen. Dette gælder særligt i de tilfælde, hvor foreningerne udbyder kommercielle udbudte koncepter, som f.eks. BodyPump og Bodycombat, Zumba m.v. 10

11 3. Afrunding Det er Dansk Kommerciel fitness og sundheds primære ønske, at der skabes fair og ligelig konkurrence og at det under alle omstændigheder afklares præcist, hvilke præmisser der i givet fald konkurreres på hvor går grænsen? Dette gælder i relation til Foreningsfitness I/S koncept, men også i relation til de enkelte foreningers aktiviteter. Dette forsøges afklaret i forbindelse med klage til Konkurrencestyrelsen over Foreningsfitness I/S, samt opstart af en række lokale prøvesager vedrørende en række foreninger, hvor der helt konkret kan konstateres en konkurrence. Det bør reelt set være i alle aktører på fitnessmarkedet interesse, at der skabes klarhed og sikkerhed på området. 11

12 Ulovlig statsstøtte Af Thomas Rønfeldt I relation hertil, er det Vores opfattelse, at der er tale om ulovlig statsstøtte EUtraktaten. Vi støtter Vores opfattelse på, at det er DGI og DIF, der er formidler af offentlige tilskudskroner at det er DGI og DIF der ejer foreningsfitness, der ved at skabe et netværk af foreningsbaserede fitnesscentre, fuldstændig udkonkurrer de kommercielle danske aktører denne konkurrence begrænser udenlandske fitnessaktørers adgang til at etablere sig på det danske marked det gøres gennem en monopolisering o hvor foreninger, ved at indgå i foreningsfitness I/S regi, kan opnå rentefrie lån, o Foreningsfitness I/S yder hjælp til sine medlemsforeninger ved hjælp af de midler der tilgår Foreningsfitness I/S fra DGI og DIF, altså offentlige tilskudskroner. Herudover yder kommunerne de enkelte foreninger lokaletilskud mv. gennem folkeoplysningsmidler, hvilket igen er offentlige støttekroner (tilskud). 12

13 Statsstøttebegrebet Statsstøtte er omfattet af EF-traktatens artikel 87 og har følgende ordlyd: Bortset fra de i denne traktat hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer, eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforeneligt med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne. Støtte i henhold til reglerne kan have mange afskygninger, men en af dem er støtte i form af tilskud Her kan støtten blandt andet bestå i lån ydet af det offentlige til særligt fordelagtige vilkår. Statsstøtte skal i den forbindelse tillige forstås bredt, o Idet statsstøtte ikke nødvendigvis skal ydes direkte af staten. o Det kan ydes af andre organer, eksempelvis også kommuner, eller organer som DGI og DIF, der hvert år står for at uddele statslige tilskud. o Disse organer vil tillige være omfattet, jf. Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen: EU-statsstøtte, 2009, Jurist- og Økonomforbundets forlag. Det er også uden betydning, om det er støtte der ydes til offentlig eller private Derfor er det også UDEN betydning, at støtten via rentefrie lån ydes til foreninger. Dette er tillige omfattet af statsstøttebegrebet 13

14 Også formålet eller hensigten med støtten er UDEN betydning Det er støttens EFFEKT, der er af betydning, når det skal vurderes, om der er tale om ulovlig statsstøtte. En betingelse for, at der er tale om statsstøtte er, at det er støtte, der ydes ved hjælp af statsmidler Det er IKKE afgørende, om det er DIREKTE fra staten støtten kommer, blot der er tale om statsmidler Derfor er DGI og DIF, gennem deres fælles virksomhed Foreningsfitness I/S også omfattet, da det er statsmidler, der kanaliseres ned fra DGI og DIF Midler der stammer fra finansloven, altså uddeling af TIPSMIDLER mv. Støtten skal fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene Dette er en meget bredere definition end den der fremkommer i Traktatens bestemmelser om konkurrence Det er i henhold til statsstøttereglerne alene en betingelse, at der sker en FORDREJNING eller en TRUSSEL mod at fordreje konkurrencevilkårene Kommissionen skal end ikke påvise, at der er sket en reel fordrejning, men alene undersøge om støtten kan MEDFØRE EN fordrejning Tilsvarende gør sig gældende i relation til at påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne. Her skal Kommissionen KUN undersøge om dette kan være tilfældet. 14

15 Og det må i særdeleshed gøre sig gældende her De STØTTEKRONER, som gives til Foreningsfitness, og som kanaliseres ud til de enkelte foreninger som RENTEFRIE LÅN, kan i den grad PÅ- VIRKE samhandlen Denne form for støtte UNDERMINERER ikke alene de allerede eksisterende danske kommercielle fitnesscentre, men vil også medføre, at UDEN- LANDSKE fitnessvirksomheder ikke kan etablere sig på dette marked, da støttekronerne medfører, at der er en unaturlig konkurrence på markedet for fitness i Danmark, hvorfor de udenlandske udbydere ikke vil kunne få fodfæste og etablere sig. Det system, som DGI og DIF har opbygget gennem virksomheden Foreningsfitness I/S, er i endog meget stor grad med til, at der opstilles HINDRIN- GER for, at udenlandske aktører starter på det danske marked, når selv de nuværende kommercielle danske aktører, lider voldsomt under EKSISTEN- SEN de foreningsbaserede centre OG DEN STØTTE DE MODTAGER. Det følger tillige af EU-domstolens faste praksis, at der, når en stat yder en fordel og derved styrker en virksomheds position i forhold til andre virksomheder, som den konkurrerer med, antages denne fordel at påvirke samhandlen, jf. Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen: EU-statsstøtte, 2009, Jurist- og Økonomforbundets forlag, side 51. I denne sag er der direkte tale om, at en bestemt form for virksomhed støttes, hvilket er Foreningsfitness I/S. o Midlerne til støtten kommer fra DGI og DIF, der begge modtager midler gennem finansloven. 15

16 o Denne form for støtte smadrer både de danske kommercielle aktører, lige som udenlandske aktører ikke finder det danske marked attraktivt, da de ikke kan konkurrerer med de forhold, Foreningsfitness I/S konkurrerer under. Dette underbygges endvidere af, at det fremgår af fast praksis fra EUdomstolen, at DER IKKE SKAL RET MEGET TIL, før en støtte FOR- DREJER eller TRUER MED AT FORDREJE KONKURRENCEN Her er der ikke blot tale om at true med at fordreje konkurrencen, jf. den citerede praksis i note 80, på side 51 i Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen: EU-statsstøtte, 2009, Jurist- og Økonomforbundets forlag De KOMMERCIELLE fitnesscentre står overfor en STRIBE KONKUR- SER, efter de er blevet udsat for den statsstøttede konkurrence, der sker gennem foreningsfitness I/S. 16

Vejledning om konkurrenceforvridende

Vejledning om konkurrenceforvridende Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 2000 135136_omslag9.p65 2 25-10-00, 11:56 Indhold 2 1 Indledning 5 2 Hvilke aktiviteter er omfattede? ÿ 2.1 Hvad er støtte? 8 2.2. Hvad er erhvervsvirksomhed?

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Konkurrencevilkår for selvejende daginstitutioner i et kommunalt domineret marked

Konkurrencevilkår for selvejende daginstitutioner i et kommunalt domineret marked Konkurrencevilkår for selvejende daginstitutioner i et kommunalt domineret marked Konkurrenceretlige refleksioner og cases Juni 2007 Daginstitutionernes Lands-Organisation Frie Børnehaver og Fritidshjem

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Styr på statens medier Danske Mediers oplæg til medieforhandlingerne i 2014

Styr på statens medier Danske Mediers oplæg til medieforhandlingerne i 2014 Styr på statens medier Danske Mediers oplæg til medieforhandlingerne i 2014 Danske Medier 26. februar 2013 Indledning Danske Medier er de private mediers brancheforening. Foreningen har nærved 500 virksomheder

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD Sagsnr. 23168-1 NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere