Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud"

Transkript

1 NOTAT Dato: Kontor: Demokratikontoret J.nr.: 09/01148 Sagsbeh.: MVI Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud Projekt Evaluering af handlingsplanen En fælles og tryg fremtid. I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Demokratisk Fællesskab og Forebyggelse af Radikalisering. Holbergsgade København K Tlf.: Fax: E-post: Hjemmeside: Kontaktperson: Fuldmægtig Mette Vinggaard, e-post Yderligere oplysninger kan fås på ovennævnte adresse. Tilbud/løsningsforslag skal sendes til ovennævnte adresse mærket Att. Mette Vinggaard. Projekt Evaluering af handlingsplanen En fælles og tryg fremtid. Tilbud. Seneste dato for evt. spørgsmål til ministeriet er 11. december Evt. spørgsmål til ministeriet vil blive besvaret på ministeriets hjemmeside under emnet Integration og undermenuen Udbud og forskning. II. Kontraktens genstand 1. Den ordregivende myndigheds betegnelse for aftalen: Projekt Evaluering af handlingsplanen En fælles og tryg fremtid. 2. Beskrivelse / kontraktens genstand I januar 2009 offentliggjorde Regeringen den tværministerielle handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge En fælles og tryg fremtid. Handlingsplanens forebyggende indsats er baseret på en samlet strategi bestående af syv forskellige indsatsområder opdelt på 22 initiativer. Med udgangspunkt i udvalgte

2 initiativer er formålet med denne evaluering at evaluere effekten af forebyggelsesstrategiens delelementer og vurdere om disse har bidraget til opfyldelsen af handlingsplanens overordnede formål og succeskriterier. Formålet med evalueringen er: At handlingsplanens syv indsatsområder evalueres med henblik på en vurdering af effekten af handlingsplanens samlede strategi bestående af syv indsatsområder. At handlingsplanens udvalgte initiativers metoder, indsats og resultater løbende dokumenteres. At de ovennævnte udvalgte initiativer evalueres med fokus på deres effekt evt. med udgangspunkt i målgruppens vurdering og oplevet effekt, og at de udvalgte initiativer evalueres med henblik på en vurdering af, hvordan de bidrager til opfyldelse af handlingsplanens formål. At der udarbejdes anbefalinger med henblik på justering og kvalificering af indsatsen At erfaringer og resultater formidles i relation til eksisterende viden på området. Yderligere oplysninger om opgaven kan findes i udbudsmaterialet, som kan fås på under emnet Integration og undermenuen Udbud og forskning. 3. Kontrakttype samt leverings- og udførelsessted Tjenesteydelse. Offentlig kontrakt. 4. Nomenklatur CPV kode: Planlægning og udførelse af forskning og udvikling. CPC kode: General mangement consulting services. 5. Opdeling i delaftaler Der kan kun afgives bud på den samlede tjenesteydelse. 6. Alternative tilbud Det er ikke tilladt at komme med alternative tilbud. 7. Ordrens mængde og omfang Der er afsat max kr. ekskl. moms til projekt Evaluering af handlingsplanen En fælles og tryg fremtid. 8. Kontraktens varighed Projektet gennemføres i perioden: januar 2010 december 2013, med aflevering af slutevaluering april Side 2

3 III. Retlige, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger 1. Betingelser i relation til kontrakten 1.1. Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges Tjenesteyder skal i tilbuddet angive betalingsform (ratebetaling eller forudbetaling). 1. Ratebetaling Tjenesteyderen kan fakturere sit tilskud i to rater årligt af hver 50 % af tilskuddet ved fremsendelse af faktura for afholdte udgifter og omkostninger. Sidste rate på 50 % af det samlede beløb udbetales, når regnskabet er afsluttet, jf. afsnit Forudbetaling Der kræves anfordringsgaranti ved forudbetaling. Betaling sker i tre lige store rater. Første rate kan udbetales ved kontraktindgåelse. Anden rate kan udbetales ved modtagelsen af midtsvejsevalueringen, og tredje rate kan udbetales, når den endelige og samlede evaluering er afleveret, og regnskab er godkendt af Integrationsministeriet. Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af lov om offentlige betalinger m.v. (lov nr af 27. december 2003) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Betaling forfalder 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. Faktura fremsendes elektronisk via et indlæsningsbureau med angivelse af Mette Vinggaard som kontaktperson og ministeriets EAN-nummer Ved forsinket betaling er tjenesteyderen berettiget til renter i henhold til rentelovens bestemmelser De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til retsforskrifter Konto på Finansloven omfatter Styrkelsen af sammenhængskraften Retlig form som kræves af den sammenslutning af tjenesteydere, som ordren tildeles (i givet fald) Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af tjenesteydere, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Dokumentation skal gives for hver tjenesteyder i konsortiet. 2. Udvælgelseskriterier Tjenesteydere udvælges som tilbudsgivere på baggrund af deres finansielle, økonomiske og faglige evne og formåen til at løse den udbudte tjenesteydelse. Side 3

4 Tjenesteyder skal godtgøre virksomhedens økonomiske formåen ved fremlæggelse af oplysninger om tjenesteyderens ejerforhold, organisation og selskabsform, regnskabsoplysninger for tjenesteyderen i form af nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og oplysninger om tjenesteyderens årlige, gennemsnitlige antal beskæftigede. Tjenesteyder skal godtgøre virksomhedens tekniske formåen ved fremlæggelse af oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tjenesteyderens medarbejdere (i form af CV er), der vil blive allokeret til opgaven, og oplysninger om tjenesteyders erfaring ved løsning af lignende opgaver, herunder en liste med beskrivelser af relevante tjenesteydelser / projekter / referencer for tilsvarende opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år. Oplysninger, om hvor stor en del af kontrakten tjenesteyder eventuelt agter at give i underentreprise, skal også medsendes. Eventuelle oplysninger vedrørende forventede underrådgivere skal angives særskilt for hver af disse. Tjenesteyder skal afgive en erklæring på tro og love om, at tjenesteyder ikke har ubetalt forfalden gæld til de offentlige myndigheder i Danmark, som overstiger kr. Ved sammenslutninger af tjenesteydere skal oplysningerne gives for hver enkelt tjenesteyder. Materialet skal fremsendes i 5 eksemplarer. 3. Betingelser i relation til tjenesteydelsesaftaler 3.1. Er udførelsen forbeholdt en bestemt profession? Nej Skal juridiske personer anføre navn og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten? Ja Ophavsret, publiceringer mv. Integrationsministeriet har ophavsret til alle data, materialer, redskaber mv. udarbejdet i forbindelse med opgaven. Alle udarbejdede materialer skal godkendes af Integrationsministeriet og forsynes med logo for Integrationsministeriet. Materialer samt indsamlede data skal afleveres til Integrationsministeriet, i såvel papir som elektronisk form, i forbindelse med den løbende afrapportering fra tilbudsgiver samt ved afslutning af opgaven. Integrationsministeriet forbeholder sig retten til at offentliggøre ethvert materiale i elektronisk form såvel som i papirudgaver Disposition for udarbejdelse af tilbud Tilbudsgiver skal udforme sit tilbud i overensstemmelse med følgende disposition: Side 4

5 1) Indledning, der beskriver, hvem der byder, samt til hvilken pris opgaven tilbydes løst. 2) Resumé af tilbud. 3) Fyldestgørende løsningsbeskrivelse af hver af de opstillede opgaver på side 3 i kravspecifikationen. 4) Styring og organisering af projektet. 5) Tidsplan med angivelse af milepæle for projektgennemførelse. 6) Detaljeret budget for projekt jf. uddybning nedenfor. 7) Tilbudsgivers bemanding af projektet med tilhørende CV'er i bilag. 8) Erfaring med gennemførelse af lignende evalueringsopgaver 9) Øvrige kommentarer. 10) Relevante bilag, herunder opfyldelsen af udvælgelseskriterier og tildelingskriterier. Det samlede tilbud skal ikke overstige 40 sider, eksklusiv bilag. Ad 6) Detaljeret budget for opgaven Budgettet skal opstilles i overskuelig og detaljeret form. Herunder skal ressourceforbrug relateret til delopgaver og milepæle i den samlede opgave være klart adskilte. Tilbuddets ressourceforbrug skal opgøres både i beløb (ekskl. moms) og i arbejdstimer. Endvidere skal omfanget af arbejdstimer angives særskilt for hhv. projektleder, konsulenter og kontormedarbejdere. IV: Procedurer 1. Type EU udbud. 2. Tildelingskriterier Det økonomiske mest fordelagtige tilbud med hensyn til kvalitet og økonomi vurderes på grundlag af følgende tildelingskriterier: Kvalitet 60 % Kvalifikationer og erfaring 30 % Pris 10 % I vurdering af kvalitet indgår en vurdering af: Tilbuddets evne til kvalitativt og kvantitativt at imødekomme udbudsmaterialets formål og krav, herunder: o o Om tilbuddets idéer er velunderbyggede og sammenhængende. Herunder hvorvidt evalueringsdesignet tilfredsstiller de opstillede krav og opgaver i udbudsmaterialet. Herunder lægges der vægt på en fyldestgørende løsningsbeskrivelse af hver af de opstillede opgaver på side 3 i kravspecifikationen. Om tilbudsgiver giver en velargumenteret model for, hvorledes de vil støtte de initiativansvarlige i at dokumentere og indsamle data. Side 5

6 o At tilbuddet opstiller tilpassede analysemetoder for evalueringen af de enkelte initiativer nævnt i kravspecifikationen. Om tilbudsgiver har udarbejdet et forslag til den endelige formidlingsform. I vurdering af kvalifikationer og erfaring indgår en afvejning af: Tilbudsgivers faglige viden om evaluering, dataindsamlingsmetoder og analyse med henblik på vurdering af effekten, som beskrevet i udbuddet. Dette vurderes bl.a. på baggrund af medsendte CV er for tilbudsgivers ansatte og konsulenter. Erfaring med gennemførelse af lignende evalueringsopgaver. Dette vurderes bl.a. på baggrund af medsendte CV er for tilbudsgivers ansatte og konsulenter samt en beskrivelse af virksomhedens tidligere opgaver. Tilbudsgiverens viden/adgang til viden om demokratisk fællesskab og forebyggelse af ekstremisme. Herunder vurderes tilbuddets plan for inddragelse af eksperter med viden inden for dette fagområde. I vurdering af pris indgår en vurdering af: Den kapacitet tilbudsgiver angiver til at løse opgaven og produktet i forhold til den tilbudte pris og projektets rammer. Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på Integrationsministeriets hjemmeside under emnet Integration og undermenuen Udbud og forskning. Eventuelle spørgsmål og svar om udbuddet vil i anonymiseret form blive offentliggjort samme sted, ligesom de vil blive meddelt de tilbudsgivende virksomheder. 3. Administrative oplysninger 3.1. Sagsnummer hos den ordregivende myndighed 09/ Forudgående offentliggørelser om samme kontrakt Nej 3.3. Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter Spørgsmål vedrørende tilbuddet bedes fremsendt skriftligt til kontaktpersonen Mette Vinggaard på Spørgsmål og ordregivers svar vil i anonymiseret form blive lagt på Frist for aflevering af tilbud Tilbuddet skal afgives skriftligt til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Att. Mette Vinggaard, Holbergsgade 6, 1057 København K. Side 6

7 Fristen for afgivelse af tilbud er: 4. januar 2010 kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbuddene skal indleveres i fem eksemplarer i en lukket forsendelse og være mærket Att. Mette Vinggaard. Projekt Evaluering af handlingsplanen En fælles og tryg fremtid. Tilbud. V: Supplerende oplysninger 1. Er der tale om gentagne offentlige indkøb Nej 2. Yderligere oplysninger kr. er den øvre grænse for kontraktsummen. 3. Klageprocedure 3.1 Organ med ansvar for klageprocedure Klagenævnet for Udbud Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade København V Tlf.: Indgivelse af klager Der er ingen lovbestemte tidsfrister for indgivelse af klager til Klagenævnet for udbud. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet. 3.3 Tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om indgivelse af klager Konkurrencestyrelsen Center for Jura og Udbud Nyropsgade København V Tlf.: E-post.: Hjemmeside: 4. Dato for offentliggørelse af denne bekendtgørelse Den 29. oktober 2009 på Side 7

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse. 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203019-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Stengade 59 By: Helsingør Postnummer: 3000 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Stengade 59 By: Helsingør Postnummer: 3000 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere