Kirkeomgivelser. Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser. Ulstrup. Klim Valgmenighed. Serritslev.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeomgivelser. Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser. Ulstrup. Klim Valgmenighed. Serritslev."

Transkript

1 Kirkeomgivelser Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser Ulstrup Klim Valgmenighed Kvissel Serritslev Øster Hassing Aarestrup Skarp Salling Gåser Vester Hornum 1

2 Titel Kirkeomgivelser Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser Udgivet af Nordjyllands Amt Plankontoret Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Udgivelsesdato november 2006 Tekst, layout og redaktion Mette G. Bahrenscheer og Hanne Brendstrup fra NIRAS samt medarbejdere ved Nordjyllands Amt Kort Kortene er gengivet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen Foto NIRAS

3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Indledning 6 Kirkebeskrivelser 9 Als Kirke 1 Biersted Kirke 4 Bislev Kirke 7 Dall Kirke 0 Gåser Kirke 3 Hals Kirke 6 Jetsmark Kirke 9 Klim Valgmenighed 32 Kvissel Kirke 35 Mou Kirke 38 Nørre Tranders Kirke 41 Serritslev Kirke 44 Sindal Gamle Kirke 47 Skarp Salling Kirke 50 Storvorde Kirke 53 Sæby Kirke 56 Ulstrup Kirke 59 Vedsted Kirke 62 Vester Hornum Kirke 65 Øster Hassing Kirke 68 Aaby Kirke 71 Aarestrup Kirke 74 Vejledning 77 Intro 79 Visuelle forhold 79 Retningslinier 82 Lovgrundlag 84 3

4 4

5 Forord Landsby- og landkirkerne er blandt de mest betydningsfulde landskabelige og kulturhistoriske elementer, vi har i Danmark. Samspillet mellem kirke og landskab udgør i hvert enkelt tilfælde en karakteristisk helhed med stor kulturhistorisk fortælleværdi. Kirkernes ofte markante placering og synlighed i landskabet har afgørende betydning for deres monumentale virkning og deres landskabsarkitektoniske værdi for det omgivende landskab. Mange kirker har yderligere funktion som orienteringspunkter og kendemærker, når man færdes i landskabet, og kan derved virke identitetsgivende for den pågældende egn. Desværre forringes kirkernes synlighed i stigende grad i landskabet af beplantning, tilgroning, nye store anlæg som f.eks. siloer, vindmøller eller andet dominerende byggeri. Skiltning og vejbelysning har ligeledes i flere tilfælde en negativ visuel indvirkning navnlig på kirkernes nære omgivelser. Det er derfor en udfordring og en nødvendig opgave at sikre de kirkenære omgivelser og visuelle indblik til kirkerne fra nær og fjern, kirkerne forbliver markante bygninger i landskabet, der fortæller vores fælles historie. 5

6 Indledning Formål I det følgende materiale beskrives udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser. Kirkerne repræsenterer et bredt udsnit i forhold til arkitektonisk stilart, størrelse, beliggenhed i forhold til landsbyer og landskab mv. Yderligere indeholder materialet en generel vejledning til brug ved administration, pleje og sikring af kirkerne og deres omgivelser. Formålet med nærværende registrering og vurdering af udvalgte nordjyske kirker og kirkeomgivelser er at identificere de visuelle værdier og særlige problemstillinger, der knytter sig til oplevelsen af den enkelte kirke og kirkegårdsanlæg i samspil med de nære omgivelser og det omgivende landskab. Det er et mål, at kirkebeskrivelserne sammen med vejledningen skal medvirke til at sikre kirkerne som kulturhistoriske monumenter og særlige elementer i landskabet. Det skal bl.a. ske: - Som input til konkret sagsbehandling (f.eks. af zonesager), - Som input ved udarbejdelse af kommune- og lokalplaner, hvori særlige hensyn til kirkernes bevaring som monumenter i landskabet skal indgå, - Som redskab for de kirkelige myndigheder - Ved at udbrede en almen interesse for sikring af kirkernes omgivelser. Sikring og beskyttelse af kirkeomgivelser blev fremsat som et krav i den statslige udmelding til amterne vedr. regionplanrevision i Ønsket om at sikre og bevare de kirkenære omgivelser er dog ikke et nyt fænomen set med nordjyske øjne. Allerede i forbindelsen med fredningsplanlægningen i Nordjyllands Amt i 1981 blev der iværksat en planlægning af kirkeomgivelser. Denne planlægning havde til formål at sikre og pleje de kirkenære omgivelser samt at sikre kirkernes betydning som markante elementer i landskabet og blev samlet i 49 kirkeaftaleplaner. Indhold og metode I Nordjyllands Amt findes ca. 280 kirker beliggende i det åbne land. Heraf er 70 kirker optaget i regionplanen. De 49 gamle aftalekirkers fjernbeskyttelseszone blev i 2001 optaget og sikret i regionplanen. De gamle aftaler er dog stadig gældende i deres oprindelige form også. I Regionplan 2001 blev også 6 kirker, hvortil der fandtes et eksisterende registreringsmateriale optaget og der blev udpeget en fjernbeskyttelseszone for disse kirker blev yderligere 15 kirker optaget og fik udpeget en fjernbeskyttelseszone. I dette materiale findes nye kirkebeskrivelser for 22 kirker (de 15 kirker optaget i Regionplan 2005, de 6 kirker optaget i Regionplan 2001 samt for Kvissel Kirke, hvortil der også foreligger en gammel aftaleplan). Herudover findes links til de 49 gamle kirkeaftaleplaner fra Romansk Sen-romansk Gotik Ung-gotik Høj-gotik Sen-gotik Renæssance Ung-renæssance Høj-renæssance Sen-renæssance

7 1980 erne samt til det øvrige eksisterende registreringsmateriale fra henholdsvis 1976 og Link: Kirkebeskrivelser I tekst, billeder og kort beskrives 22 kirker og deres omgivelser. Der er foretaget besigtigelse og registrering af hver enkelt kirke og dens nære og fjerne omgivelser. Forud for besigtigelsen er særlige landskabelige træk, bymæssige karakteristika, bindinger samt faktuelle oplysninger om kirkens alder, bygningsstil og særlige kendetegn klarlagt via topografiske kort og litteratur. Kirkerne er efterfølgende beskrevet og har fået udpeget en nærbeskyttelseszone af stor betydning for sikring af kirkernes visuelle betydning i landskabet. For alle kirker indeholder kirkeregistreringerne en beskrivelse af de mest karakteristiske landskabelige træk for området omkring kirken og en beskrivelse af kirkens placering i og samspil med det omgivende landskab. Desuden beskrives kirken og kirkeanlæggets opbygning og karakter samt kirkens samspil med de nære omgivelser. Både i forhold til de nære og fjerne omgivelser beskrives visuelle indtryk og oplevelsen af særlige udsigter fra og indblik til kirken. Endelig vurderes kirkens sårbarhed over for forandringer i omgivelserne, særlige interesser i kirkernes omgivelser angives, og en beskyttet nærzone anbefales. Flere steder beskrives mulige tiltag i omgivelserne, der vil kunne styrke oplevelsen af kirkens arkitektoniske eller kulturmiljømæssige værdier. Kortmaterialet for hver kirke viser kirkeanlæggets afgrænsning, eventuel Provst Exner-fredning eller anden fredning, fjernbeskyttelseszone jf. Regionplan 2005, kort 4, 300 m zone (byggelinie) jf. naturbeskyttelsesloven 19, nærzone (særligt prioriteringsområde inden for fjernbeskyttelseszonen) jf. kirkeregistreringen samt fotovinkler for billeder. Billedmaterialet til de 22 kirkebeskrivelser består af digitale farvebilleder, som er taget fra karakteristiske vinkler, hvor kirken spiller en vigtig rolle i det omgivende landskab eller bymiljø. Fotostandpunkterne er indtegnet på kortmaterialet. Vejledning I vejledningen beskrives i afsnittene: Visuelle forhold, retningslinier og lovgivning relevante aspekter i forhold til sikring af kirkernes nære og fjerne omgivelser og kirkernes betydning som markante elementer i det nordjyske landskab. Ligeledes beskrives de gamle kirkeaftaleplaner og deres hidtidige virkning. Vejledningen henvender sig til de relevante myndigheder og andre med interesse for sikring af kirkernes omgivelser og kirkernes visuelle værdi i landskabet. Tidsperioder for kirkernes arkitektoniske stilarter I kirkebeskrivelserne henvises til en række arkitektoniske stilarter for kirkebygninger. Stilarterne er knyttet til bestemte tidsperioder, hvilket fremgår af nedenstående tidslinie. Barok Bruskbarok Louis XIV-stil (enevoldsbarok) Rokoko Louis XV-stil Klassicisme Louis XVI-stil (Louis Seize) Empire: Christian 8.-stil (sen-empire)

8 8

9 Kirkebeskrivelser 9

10 10

11 Als Kirke Mariagerfjord Kommune, Aalborg Stift, Hadsund Provsti, Als Sogn > 2 > 1 > 3 Beliggenhed Als Kirke ligger i byen Als i det sydøstlige Himmerland. Kirken har en høj og storslået placering ud til kysten på en langstrakt moræneø omgivet af marint forland. Det omgivende landskab er mod nord og syd præget af bløde bakker, mens landskabet mod vest er fladt. Der er i området varieret beplantning, der især mod nord og syd udgøres af læhegn. Kirke og anlæg Als Kirke er en flot hvidkalket kirke med rødt tegltag, der består af senromansk apsis, kor og skib, hvortil der er føjet et sengotisk tårn med blytag og et våbenhus. Kirken ligger i et kirkegårdsanlæg omgivet af en hvidkalket mur uden supplerende beplantning. Kirkegårdsmiljøet er åbent og med en god kontakt til Kattegat mod øst og byen mod vest. I kirkegårdens nordlige ende er der en lille mindelund. Foto 1 > 4 Kortet viser Als Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. Als Kirke: Als Kirke er en flot hvidkalket kirke, der ligger i et velafgrænset men åbent kirkegårdsmiljø. Kirkens samspil med de nære omgivelser Als Kirke har en knejsende placering på en høj morænebakke umiddelbart ved den gamle kystskrænt ud mod Aalborg Bugt og hævet over byen. Kirken er godt integreret i den centrale del af byen, hvor den flere steder ses tydeligt over bebyggelsen. Foran kirken er der mod vest et grønt areal, der bl.a. anvendes som parkeringsareal, og som understreger kirkens markering i de nære omgivelser. Foto 2 Historisk kort fra , der viser gamle strukturer i landskabet. Sammenholdt med det nutidige kort ovenfor ses områdets udvikling. Kortet viser desuden tydeligt det omgivende landskabs terrænformer. Als Kirke nærområde I: Als Kirke opleves fra den centrale del af byen som et markant og velintegreret element. 11

12 Umiddelbart øst for kirken er der neden for den gamle kystskrænt et grønt rekreativt område mellem skrænten og havet, hvorfra kirken ligeledes virker som et markant element et sømærke, der opleves fra havet. Foto 3 Als Kirke nærområde II: Als Kirke har stor visuel betydning fra kystsiden, hvor kirken ses helt uforstyrret af byen og med en høj og knejsende beliggenhed oven for strandengen og den gamle kystskrænt. Kirkens samspil med de fjerne omgivelser Fra de fjerne omgivelser ses kirketårnet af Als Kirke især fra syd og vest over trætoppene i byen. Fra nord er kirken skjult af byens boligmasse og bevoksning. Fra søsiden opleves kirken som et højt placeret og knejsende sømærke. Foto 4 Als Kirke - fjernområde: Tårnet af Als Kirke ses flere steder fra de fjerne omgivelser over byens trætoppe, men det er ikke markant. Her ses kirketårnet fra syd. Eksisterende beskyttelse De særlige interesseområder omkring Als Kirke er omfattet af forskellige beskyttelsesbestemmelser: Kirkegården, det åbne areal vest for kirken og den omgivende by er omfattet af en landskabsfredning. Mod øst er arealerne mellem den gamle kystskrænt og havet beskyttede naturtyper, overdrev og strandeng, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens beskyttelsesbestemmelser. Kystområdet er en del af et Natura 2000-område og er samtidig udpeget som økologisk korridor. Endelig er kystområdet omfattet af en strandbeskyttelseslinie. - Provst Exner - Fjernzone udpeget i regionplanen (se vejledning) m beskyttelseszone 12

13 Særlige interesseområder Als kirke har stor visuel betydning for de nære omgivelser. Fra den centrale del af byen ses kirken som et tydeligt og velintegreret element af byen. Det er vigtigt, at den åbne plads vest for kirken i fremtiden holdes i sin åbne, græsklædte karakter, da den har betydning for kirkens visuelle markering i den omgivende by. Fra øst har kirken stor visuel betydning fra strandengen neden for kystskrænten og fra havet. Derfor bør dette areal bevares i sin nuværende karakter, der giver kirken et meget oprindeligt udtryk. Fra de fjerne omgivelser er kirketårnet flere steder synligt, og kirken opleves som et markant element navnlig fra vest. Særligt vigtige områder i kirkens nærhed og indsigtskiler er vist med en nærzone. 13

14 Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca. 1 km øst for Biersted by, en vejklynge by i Vendsyssels sydvestlige del. Kirken ligger på en morænebakkeø, der hæver sig op til 35 meter over det markant flade landskab af marint forland (litorinaflade). Den oprindelige del af den gamle landsby samt områdets landbrugsbebyggelser er placeret i overgangene i terrænet mellem bakkeland og lavland. Landskabet er kendetegnet ved vekselvirkningen mellem de flade åbne landbrugsprægede sletter og områder med bakkeformationer samt mange fortidsminder. Kirke og anlæg De ældste dele af Biersted Kirke er opført i granitkvadre i romansk stil. Kirken er senere udvidet med tårn i vest og våbenhus mod nord, der begge fremstår med hvidkalkede facader. Kirkegården er omgivet at et stendige, der mod vest er suppleret med en række træer. Mod nord er der i forlængelse af den gamle kirkegård etableret en ny kirkegård, der ligeledes er omgivet af et stendige suppleret med en trærække. På den gamle kirkegård er der få store, gamle træer. I modsætning hertil har den nye kirkegård karakter af en lund med flere træer og buske. Lige uden for kirkemuren mod vest er der en beskyttet gravhøj. Foto 1 Biersted Kirke I: Biersted Kirke er opført i granitkvadre og hvidkalkede mursten. Her ses kirken fra nord. Historisk kort fra , der viser gamle strukturer i landskabet. Sammenholdt med det nutidige kort ovenfor ses områdets udvikling. Kortet viser desuden tydeligt det omgivende landskabs terrænformer. Kirkens samspil med de nære omgivelser Biersted Kirkes placering væk fra Biersted by gør den til et markant fællespunkt for den spredte landbebyggelse. Kirken er omgivet af det åbne og svagt kuperede landbrugslandskab med læhegn, der understreger terrænets former. Fra vest og sydvest opleves Biersted Kirke markant i det kirkenære landskab på grund af den høje og frie placering. Disse arealer mellem Biersted by og kirken er landbrugsarealer anvendt til græsning med relativt lave læhegn. Fra denne side opleves kirken markant i landskabet. Fra de andre sider begrænses kirkens visuelle betydning af bebyggelse og beplantning. 14

15 Foto 2 Biersted Kirke II: Biersted Kirke set fra vejen umiddelbart syd for kirken. Kirkegården er afgrænset af et græsbevokset stendige. Kirkens samspil med de fjerne omgivelser Biersted Kirke ses tydeligt i store dele af det omgivende landskab på grund af den højtliggende placering og den ret isolerede beliggenhed i forhold til anden bebyggelse. Fra vest har kirken især stor visuel værdi fra vejen, hvor den har en markant placering i landskabet. Fra nord ses kirken flere steder fra stor afstand som et orienteringspunkt, men den visuelle betydning er begrænset af store træer og læhegn på arealerne umiddelbart omkring kirken. Fra syd og sydvest ses toppen af kirketårnet over trætoppene, men det er ikke markant. Fra øst opleves kirketårnet mere tydeligt som et orienteringspunkt, da der flere steder er et mere åbent indblik til kirken. Foto 3 Biersted Kirke - nærområde: Biersted Kirke er et væsentligt element i landskabet set fra vest, hvor kirken især opleves fra vejen. Eksisterende beskyttelse Den væsentligste eksisterende beskyttelse af omgivelserne til Biersted Kirke er en Provst Exner-fredning af de helt kirkenære arealer. Denne fredning omfatter arealerne nord (dele af den nye kirkegård) og nordvest for kirken samt arealerne omkring den tidligere præstebolig sydøst for kirken. På de omfattede arealer må der ikke etableres uhensigtsmæssig bebyggelse og beplantning. Desuden ligger kirken 15

16 i beskyttelseszonen for den gravhøj, der ligger umiddelbart vest for kirken. Andre arealer omkring kirken af særlig interesse for sikring af kirkens visuelle effekt er ikke omfattet af relevante beskyttelsesbestemmelser eller udpegninger. Særlige interesseområder Biersted Kirke har stor visuel betydning fra vest, hvorfra kirken set fra vejen markerer sig flot sammen med de åbne arealer. Det anbefales derfor, at arealerne vest for kirken i en kile langs med vejen friholdes for bebyggelse, tekniske anlæg og uhensigtsmæssig beplantning for at bevare dette væsentlige udtryk. Kirkens værdi som orienteringspunkt fra de fjerne omgivelser er mest udpræget fra nord. Det anbefales derfor, at der ikke placeres høje tekniske anlæg eller bygninger i kirkens nærhed, der forstyrrer denne funktion. Desuden anbefales det, at områderne nord for kirken holdes åbne, indblikket til kirken fra nord bevares. Kirken kan gøres mere markant i landskabet, ved at beplantningen på arealerne nord og nordøst for kirken gøres mindre dominerende. F.eks. kan den eksisterende beplantning reduceres i højden, eller den kan erstattes med arter af lavere karakter. 16

17 Bislev Kirke Aalborg Kommune, Aalborg Stift, Støvring Provsti, Bislev Sogn Beliggenhed Bislev Kirke ligger i landsbyen Bislev i Nordvesthimmerland tæt ved Halkær Bredning mod vest. Det omgivende landskab er gammelt kulturland, der kan karakteriseres som et åbent, landbrugspræget, storbakket morænelandskab præget af mange ådale, bl.a. Halkær Ådal. Bislev er en lang vejby, der krydser en ådal ved udspringet af Nørrevad Bæk. Kirken er højt placeret centralt i byen. Området rummer flere fortidsminder. > > 2 1 Kirke og anlæg Bislev Kirke ligger hævet over landsbyen og fremstår som en ganske markant kirke med romansk kor og skib, men med gotisk tårn. De romanske bygninger er opført i granitkvadre, mens tårnet fremstår hvidkalket med røde tegl. Kirkegården er velafgrænset af stendige og lav mur og opleves åben. Mod nordvest er kirkegården afskærmet fra den bagvedliggende boligbebyggelse med en række høje træer. Mod sydøst er der fra kirkegården visuelt en åben forbindelse til det omgivende landskab. > Kortet viser Bislev Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 3 Foto 1 Bislev Kirke: Bislev Kirke har en høj placering på kirkegården og i forhold til omgivelserne. Her ses kirken fra sydøst. Historisk kort fra , der viser gamle strukturer i landskabet. Sammenholdt med det nutidige kort ovenfor ses områdets udvikling. Kortet viser desuden tydeligt det omgivende landskabs terrænformer. Kirkens samspil med de nære omgivelser Bislev Kirke er et markant element i de kirkenære omgivelser. Umiddelbart syd for kirken er der et grønt område, der giver kirken plads til at markere sig flot. Kirken har ikke særlig visuel betydning for byområderne vest og sydøst for kirken, hvorfra kirken ikke er synlig eller kun punktvis synlig. 17

18 Foto 2 Bislev Kirke - nærområde: Bislev Kirke er et centralt element i det kirkenære byrum, hvor de åbne arealer gør kirken markant. Kirkens samspil med de fjerne omgivelser Fra de fjerne omgivelser opleves Bislev Kirke flere steder som et orienteringspunkt, men de mange læhegn i landskabet begrænser kirkens visuelle betydning fra landskabet. Mest tydelig er kirken fra syd og vest, hvorfra kirketårnet ses over trætoppene. Indblikket til kirken fra syd er dog væsentligt forringet af Bislev Mejeri, der virker dominerende. Foto 3 Bislev Kirke - fjernområde: Tårnet af Bislev Kirke fungerer flere steder som et orienteringspunkt. Her ses det over trætoppene fra syd, men Bislev Mejeri dominerer indblikket til kirken. Eksisterende beskyttelse Arealerne umiddelbart omkring Bislev Kirke er mod syd omfattet af en Provst Exner-fredning, der betyder, at der ikke må opføres uhensigtsmæssig bebyggelse eller beplantning på arealet. Øvrige særlige interesseområder omkring kirken er ikke omfattet af beskyttelse el- 18

19 ler udpegninger, der kan medvirke til at sikre kirkens visuelle værdi i landskabet. Særlige interesseområder Bislev Kirke har stor visuel betydning i det kirkenære byrum. For at bevare denne markante placering anbefales det, at arealerne umiddelbart syd og nordøst for kirken fastholdes i sine nuværende åbne og græsklædte udtryk. Fra de fjerne omgivelser har kirken flere steder visuel betydning som orienteringspunkt. Det anbefales derfor, at der i nærheden af kirken ikke placeres høje bygninger, tekniske anlæg og lignende, der forringer denne funktion. 19

20 Dall Kirke Aalborg Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Søndre Provsti, Dall Sogn > 1 Beliggenhed Dall Kirke ligger vestligt i den lille landsby Dall syd for Aalborg i det nordlige Himmerland. Landskabet omkring kirken er et varieret morænelandskab, der er præget af en ådal mod vest og bløde morænebakker mod øst. Landsbyen og kirken ligger i samme niveau på overgangen mellem morænelandskabet og ådalen. Kirkens nærområde er præget af tekniske anlæg, der foruden højspændingsledninger bl.a. omfatter motorvejen umiddelbart vest for landsbyen og kirken. Kirke og anlæg Dall Kirke er en beskeden lille landsbykirke, der består af et romansk kor og skib opført i granitkvadre og et sengotisk vesttårn, der fremstår hvidkalket. Kirken har gennemgået en gennemgribende restaurering i 1886, hvor den blev udvidet med et våbenhus. Kirken og kirkegårdsmiljøet er åbent uden ret mange høje træer. Foto 1 >2 Kortet viser Dall Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. Dall Kirke: Dall Kirke er en beskeden kirke opført delvist i granitkvadre, der ligger i et åbent kirkegårdsmiljø. Her ses kirken fra nordøst. Kirkegården er omgivet af et stendige, der afgrænser den gamle kirkegård. Mod øst er kirkegården udvidet med en nyere anlagt kirkegård. Mod vest er en gammel trærække inden for kirkemuren suppleret, og der er mod nord plantet nye træer. Fra kirken opleves det omgivende landsbymiljø og udsigten over ådalen mod vest, dog afbrudt af motorvejen. Historisk kort fra , der viser gamle strukturer i landskabet. Sammenholdt med det nutidige kort ovenfor ses områdets udvikling. Kortet viser desuden tydeligt det omgivende landskabs terrænformer. Kirkens samspil med de nære omgivelser Dall Kirke er et integreret element i den centrale del af landsbymiljøet. Den åbne forplads, kirkegården og nabogården mod nord opført i kampesten danner et sammenhængende område. Ejendommen mod syd kan på grund af sin placering tæt på kirken og stilmæssige kontrast virke forstyrrende. Kirken ses tydeligt fra motorvejen vest for kirken, der på grund af støjniveauet virker forstyrrende på kirkeomgivelserne. 20

21 Kirkens samspil med de fjerne omgivelser Dall Kirkes synlighed fra de fjerne omgivelser er på grund af landskabets karakter størst fra syd, vest og nordvest. Især fra nordvest er der visuel kontakt til kirken på lang afstand over den flade ådal, der anvendes som græsningsarealer. Fra øst ses kirken kun fra en bakketop uden for byen. Mest markant er kirken fra syd, hvor kirken opleves tydeligt fra alle dele af vejnettet (motorvejen og de små veje). Fra sydøst ses kirken tydeligt ned over de skrånende landsbrugsarealer, men den visuelle værdi forringes af mange højspændingsledninger. Der er i området en del tekniske anlæg, især højspændingsledninger, der virker forstyrrende på kirkens visuelle betydning i landskabet. Foto 2 Dall Kirke - fjernområde: Dall Kirke ses på lang afstand fra sydøst, men kirkens visuelle værdi forringes af de mange højspændingsledninger i området. Eksisterende beskyttelse Ådalen vest for Dall er udpeget som økologisk forbindelse og rummer forskellige naturtyper, der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Inden for kirkens særlige interesseområde kan disse beskyttede arealer medvirke til at sikre kirkens visuelle værdi fra ådalen fra sydvest og fra motorvejen fra nord. De øvrige arealer syd for kirken er ikke omfattet af beskyttelsesbestemmelser eller udpegninger, der kan medvirke til at sikre kirkens visuelle værdi. Særlige interesseområder Dall Kirke indgår i en sammenhæng med de nære omgivelser. Den visuelle værdi vil kunne forbedres af en beplantning langs med kirkegården mod syd, der begrænser nabobebyggelsens visuelle virkning på denne sammenhæng. Langs med kirkemuren mod vest er en række gamle træer suppleret med nye. Kirken har imidlertid stor visuel værdi fra motorvejen til denne side, og den nye beplantning bør derfor holdes i en beskeden højde, der sikrer indblikket til kirken. Motorvejen er et markant element i det kirkenære område. I fremtiden bør der ikke ske udvidelser af motorvejen i retning af kirken, ligesom der ved andre udvidelser af motorvejsnettet i kirkens nærområde bør forebygges en negativ visuel effekt på kirkens særlige interesseområder. Kirken har især stor visuel betydning fra syd, hvor den opleves fra store dele af vejnettet. Derfor anbefales det, at en kile langs med vejene friholdes for bebyggelse, tekniske anlæg og høj beplantning. For at højne kirkens visuelle værdi fra sydøst anbefales det, at der i fremtiden arbejdes på sanering af tekniske anlæg, især højspændingsledninger. 21

22 22

23 Gåser Kirke Aalborg Kommune, Aalborg Stift, Søby Provsti, Gåser Kirkedistrikt > 1 > 2 Beliggenhed Gåser Kirke ligger i Sydøstvendsyssel tæt på Limfjorden. Kirken er placeret ca. 1 km nord for landsbyen Gåser og er omgivet af spredt bebyggelse. Landskabet omkring Gåser Kirke er marint forland (litorinaflade), der er et udpræget landbrugslandskab med lidt spredt bebyggelse og mange læhegn. Kirke og anlæg Gåser Kirke er en mindre kirke opført i 1903 (filialkirke) i røde mursten og med rødt tegltag. Kirken består af skib med et smallere kor og våbenhus i tårnrummet mod vest. På tårnet er der opsat et mindre kobberspir. Kirkegården er afgrænset af en kirkemur af røde mursten, der på indersiden er suppleret med træer og buske. Kirkegården er velafgrænset, åben og med en intim stemning. Parkeringspladsen, der ligger umiddelbart vest for kirken, er afgrænset af træer mod vest og er en integreret del af kirkemiljøet. Foto 1 > 3 Kortet viser Gåser Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. Gåser Kirke: Gåser Kirke er en flot kirke opført i røde mursten og med tegltag. På tårnet ses et lille kobberspir. Kirkegården og de omkringliggende arealer danner en sammenhæng, der knytter sig til kirken.. Historisk kort fra , der viser gamle strukturer i landskabet. Sammenholdt med det nutidige kort ovenfor ses områdets udvikling. Kortet viser desuden tydeligt det omgivende landskabs terrænformer. Kirkens samspil med de nære omgivelser Gåser Kirke ligger åbent i de kirkenære omgivelser. Mod øst er der åbne marker, hvorfra kirken tydeligt ses selv fra lang afstand. Umiddelbart omkring kirken mod nord og vest er der åbne arealer, der er afgrænset af forskellige bevoksninger. Det giver en intim stemning med kirken som centrum. Ved tilkørsel til kirken fra nord ses kirken tydeligt mellem træerne ved vejkanten, selv om den ikke skiller sig væsentligt ud fra den foranliggende bebyggelse. 23

24 Foto 2 Gåser Kirke - nærmiljø: Ved tilkørsel til Gåser Kirke fra nord er kirken synlig, dog som et mindre markant element, idet den ikke skiller sig væsentligt ud fra den foranliggende bebyggelse. Kirkens samspil med de fjerne omgivelser Gåser Kirke er relativt frit placeret i det flade landskab, men den har størst visuel værdi fra Gåser, hvorfra der som det eneste sted i fjernområdet er frit indblik til kirken over de åbne marker. Kirkens visuelle værdi fra de øvrige fjerne omgivelser er i vid udstrækning begrænset af områdets mange læhegn. Kirkespiret opleves dog flere steder som et orienteringspunkt, der rager op over den kirkenære beplantning og bebyggelse. Foto 3 Gåser Kirke - fjernområde: Gåser er det eneste sted, hvorfra Gåser Kirke ses tydeligt fra de fjerne omgivelser. Her giver de åbne arealer frit indblik til kirken. Eksisterende beskyttelse De særlige interesseområder omkring Gåser Kirke er ikke omfattet af særlige beskyttelsesbestemmelser eller udpegninger, der kan medvirke til at sikre kirkens visuelle værdi i landskabsbilledet. Særlige interesseområder Gåser Kirke er helt central og markant i den sammenhæng, der præger de kirkenære omgivelser. Det er derfor vigtigt at bevare det inte- 24

25 grerede og intime udtryk. Fra sydøst ses hele kirken i en kile fra Gåser. Da det er det eneste sted, hvor kirken ses så tydeligt på lang afstand fra vejen, anbefales det, at denne kile fortsat friholdes for bebyggelse, tekniske anlæg og høj beplantning. Endelig anbefales det, at der i nærheden af kirken ikke placeres høje tekniske anlæg som f.eks. master, vindmøller, siloer og lignende, der kan fratage kirketårnet funktionen af orienteringspunkt fra det omgivende landskab. 25

26 2 > >1 >3 >4 Hals Kirke Aalborg Kommune, Aalborg Stift, Sæby Provsti, Hals Sogn Beliggenhed Hals Kirke er placeret i den nordlige ende af byen Hals, der ligger sydøst i Vendsyssel ved mundingen til Limfjorden. Landskabet omkring Hals er fladt, marint forland (litorinaflade), der uden for byen er præget af mange læhegn. Hals Kirke ligger i et meget centralt vejknudepunkt i Hals og er på alle sider omgivet af bymiljø. Kirke og anlæg Hals Kirke er en stor, markant kirke, der fremstår tydeligt med hvidkalkede facader og rødt tegltag. Den består af et langhus med kor og skib ud i et og et tårn mod vest. Senere er der lavet en stor tilbygning samt våbenhus på sydsiden. Den oprindelige del menes at være senromansk. Kirken er istandsat i Kirkegårdsanlægget er stort og åbent uden ret mange høje træer. Langs med bebyggelsen mod syd er der dog høje træer, der skærmer kirkegården lidt mere af. Kirkegården er afgrænset af et stendige med en jordvold på indersiden, der fra kirkegården opleves som en blød overgang til omgivelserne. Mod øst er kirkegården udvidet uden for kirkemuren. Denne del af kirkegården afgrænses af en hæk. Kortet viser Hals Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. Foto 1 Hals Kirke: Hals Kirke og den gamle kirkegård med allétræer langs med den gamle kirkesti. Historisk kort fra , der viser gamle strukturer i landskabet. Sammenholdt med det nutidige kort ovenfor ses områdets udvikling. Kortet viser desuden tydeligt det omgivende landskabs terrænformer. Kirkens samspil med de nære omgivelser Hals Kirke virker på grund af sin størrelse og åbne beliggenhed markant i det nære bymiljø. Kirken er placeret i byens primære vejknudepunkt, og kirketårnet ses fra indfaldsvejen fra vest flere steder tydeligt. I vejknudepunktet er desuden placeret et tankanlæg over for kirken, der virker skæmmende på de kirkenære omgivelser. 26

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner Dette tillæg indeholder forskellige retningslinier for opsætning. Retningslinierne indsættes i Kommuneplan 2004-2016 som generelle

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER AALBORG JULI 2009 Til venstre: Resens kort fra 1677 - rennæssancebyen, kirkebygningen med tårn

Læs mere

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-tekniske resumé Del 3 VVM-redegørelse - Bilag 4 Visualiseringsrapport Visualiseringsrapport Amagerforbrænding

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Meddelelser fra Stiftet

Meddelelser fra Stiftet Meddelelser fra Stiftet Nogle tal om Stiftets økonomi i året der gik. Der er i årets løb godkendt adskillige større og mindre arbejder ved mange af stiftets kirker, hvoraf de nedenfor nævnte kirker og

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling Maj 2001 SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

SAVE - kortlægning og registrering af bevaringsværdier / 01 Bebyggede strukturer. Thisted kommune. Skyum. april/juni 2009 AGA - Anne-Grete Andersen

SAVE - kortlægning og registrering af bevaringsværdier / 01 Bebyggede strukturer. Thisted kommune. Skyum. april/juni 2009 AGA - Anne-Grete Andersen SAVE - kortlægning og registrering af bevaringsværdier / 01 Identifikation kommunenummer kommune Betegnelse (navn på bebygget struktur) Skyum Thisted kommune 1. Dominerende træk 2. Bebyggelsesmønster 3.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup Kortlægning af kulturmiljøer 2014 16: Langstrup Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

THY ØKO ENERGI BIOGASANLÆG ARKITEKTUR & LANDSKAB

THY ØKO ENERGI BIOGASANLÆG ARKITEKTUR & LANDSKAB THY ØKO ENERGI BIOGASANLÆG ARKITEKTUR & LANDSKAB Dispositionsforslag DEC. 2012 landskab, biogasanlæg og arkitektur N edvej Snedst Snedst Snedsted På nærværende projekt har rådgivergruppen haft følgende

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere