UBRARY ROYAL ONTARIO MUStUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UBRARY ROYAL ONTARIO MUStUM"

Transkript

1

2 UBRARY ROYAL ONTARIO MUStUM

3

4

5 T Danmarks gelgiskp: Undersøgelse. III. Række. Nr. 22. Gelgisk Krt ver Danmark Dybere liggende Dannelser Carte gélgique du Danemark Les frmatins prcqiiaternaires ved J. P. J. Ravn. Dansk g fransk Tekst. Texte en danis et en français. Kjøbenhavn. I Kmmissin hs C. A. Reitzel. Trykt hs Nielsen & Lydiche (Axel Simmelkiær)

6 LIBRARY ROYAL ONTARIO MUSEUM

7 I et Land, der sm Danmark har v Landis, vil det altid være frbunr faa nøje Rede paa, hvilke gei.giîjk de Aflejringer, sm Isen har eftf hio hrisntale Udstrækning er. Dette g; aflejringerne er saa mægtige, at de i helt dækket af kvartser d ngen Vanskelighed at nelser der findes under r str disse Dannelsers lig fr Egne, hvr Istids- Irsin ikke er naaet ned til deres Underlag, g hvr Brønde åringer kun sjældent gaar saa dybt, at man ad den Vej har laaei ivenaskab til Underlaget. Yderligere vkser Vanskeligheden ved, at Landisen undertiden har løsrevet stre, sammenhængende Flager af prækvartære Aflejringer g ført dem med sig en krtere eller længere Strækning. Hvis man standser en Bring i en saadan Flage uden at naa igennem den, vil man let kunne tr, at man her har trufl"et paa en faststaaende Aflejring. Særlig paa Grund af disse Vanskeligheder er det ikke saa mærkeligt, at de gelgiske Krt ver vrt Lands dybere liggende Dannelser i betydelig Grad har skiftet Udseende i Tidernes Løb, efterhaanden sm Brøndgravninger g Bringer samt gelgiske g palæntlgiske Undersøgelser har tilvejebragt nye Oplysninger. Et strt Fremskridt betegner det Krt, sm N. V. Ussing 1899 udgav i sin»danmarks Gelgi«, g sm i nget ændret Skikkelse er fulgt med de senere Udgaver af denne Bg^). Ussing skabte her et helt nyt Grundlag ved at psøge g benytte alle de den Gang freliggende Oplysninger m vre prækvartære Aflejringer. Fr alle senere fl"entliggjrte Krt maa dette Krt siges at være brugt sm Grundlag, idet man dg har gjrt de Ændringer, sm nyere Opdagelser har medført. I de senere Aar er der imidlertid fremkmmet saa meget nyt Materiale, at det kunde synes ønskeligt at fretage en Revisin af alle de freliggende Data, g da Direktøren fr Danmarks gelgiske Undersøgelse, Dr. Victr Madsen, anmdede mig m at fretage en saadan Revisin, paatg jeg mig gerne Hvervet, g Resultatet af Arbejdet er blevet det her freliggende Krt. Ved Udarbejdelsen af Krtet er naturligvis først g fremmest benyttet alle de Oplysninger, sm er ffentliggjrte i Litteraturen. Men *) N. V. Ussing: Danmarks Gelgi i almenfatteligt Omrids. Danmarks gelg Undersøgelse. IH. R. Nr. 2. Kjøbenhavn Udg

8 desuden har jeg i rigt Maal haft Adgang til at benytte Oplysninger, der er indsamlede af Danmarks gelgiske Undersøgelse g af Universitetets MINERALOGISKE OG GEOLOGISKE MuSEUM. Fra KjøRENHAVNS Vandfrsyning har jeg gennem Ingeniør H. Albrechtsen mdtaget Meddelelser m Bringer, der var særlig vigtige fr Fastsættelsen af Grænsen mellem Danium g Palecæn i Egnen mellem Rskilde g Køge, ligesm det nu phævede Brændselsnævn ved Statsgelg V. Milthers har givet mig Oplysninger m talrige Frekmster af Brunkul i Jylland. Fr den Beredvillighed, hvrmed alle disse Oplysninger er stillede til min Raadighed, benytter jeg Lejligheden til her at bringe min bedste Tak. Endvidere er jeg Lektr P. Andersen i Nykjøbing paa Falster Tak skyldig fr en Meddelelse m et Par Kridtlkaliteter Paa Krtet paa Falster. er Observatinspunkterne indlagte sm smaa Prikker. Dette gælder dg ikke fr Brnhlm, hvis gelgiske Bygning er saa indviklet, at den kun i stre Træk lader sig gengive paa et Krt i saa lille Maalestk sm det freliggende. Fr denne Øs Vedkmmende maa der derfr henvises til det af K. A, Grônwall g V. Milthers ffentliggjrte Krt^). Heller ikke fr Færøernes Vedkmmende har det været muligt at gengive de enkelte Observatinspunkter, da Oplysninger herm kun freligger meget sparsmt; desuden har det været mindre nødvendigt, da Undergrunden veralt maa antages at være dannet af Basalt. Angaaende disse Øers Gelgi kan henvises til Ussing's krtfattede Fremstilling, hvri gsaa den vigtigste Litteratur findes angivet^). Desværre kendes langtfra altid Observatinspunktets nøjagtige Beliggenhed. Dette gælder navnlig fr Bringernes Vedkmmende, idet der her ret jevnlig kun vides, at Bringen er udført fr en eller anden Bys Vandværk eller fr et eller andet Mejeri eller lignende. I saa Tilfælde er Prikken paa Krtet i Regelen anbragt midt i vedkmmende By eller Landsby. Undertiden ligger Lkaliteterne saa nær hverandre, at det ikke paa et Krt i saa lille Maalestk har været muhgt at angive hver enkelt ved en Prik; saadanne tæt liggende Punkter er da slaaet sammen i Grupper, g hver Gruppe betegnet med en enkelt Prik. I den følgende tabellariske Oversigt ver Lkaliteterne vil man kunne se, hvr dette er Tilfældet. Sm det fremgaar af Krtet, er Prikkerne meget ujevnt frdelte ver Landet. Dette berr især paa Kvartærafl ej ringernes meget ulige *) K. A. Grônwall g V. Milthers: Krtbladet Brnhlm. D. G. U. I. R. Nr. 13. Kjøbenhavn *) Ussing: Danemark. Handb. der reginalen Gélgie. 1. Bd. 2. Abt. Heidelberg S. 32.

9 Mægtighed i de frskellige Egne. Man sammenligne f. Eks. Øst- g Vestsjælland. Desuden har de systematiske Undersøgelser, sm fretages af Danmarks gelgiske Undersøgelse, str Betydning i saa Henseende, idet der ved disse fte er indsamlet mange Oplysninger m de dybere liggende Dannelser. Dette har saaledes givet sig et tydeligt Udslag fr Sydøstsjællands Vedkmmende, hvr Observatinspunkterne ligger tættere end i ngen anden Del af Landet. Paa Krtet er angivet den Udstrækning, sm de frskellige prækvartære Etager har sm Underlag fr Kvartærfrmatinens Aflejringer. Der er her anvendt den sædvanlig brugte Etage-Inddeling; dg maa bemærkes, at Grænsen mellem Kridt g Tertiær er sat ved den Lakune, sm f. Eks. i Kjøbenhavns Havn er paavist mellem den egentlige Craniakalk g den derunder liggende Salthlmskalk, idet den først nævnte Aflejring betragtes sm Palecænets Basalknglmerat g den sidst nævnte sm Daniels yngste Led. Hvr Observatinspunkterne sm i Øst- g Sydsjælland ligger meget tæt, er det i Regelen ikke frbundet med ngen Vanskelighed at drage Grænsen mellem de frskellige Etager. Anderledes er Frhldet, hvr Punkterne sm f. Eks. paa største Delen af Fyn ligger meget spredt. Her maa Grænserne blive ret vilkaarlige. Det kunde være fristende i saadanne Egne at lade sig lede af teretiske Overvejelser. Dette har jeg dg i Regelen søgt at undgaa, idet jeg ved Grænsedragningen saa vidt muligt har fulgt de ældre Krt, da Afvigelser herfra vilde kunne tydes, sm m der her laa nye Iagttagelser til Grund. Dg har jeg søgt i saa høj Grad sm muligt at sammenfatte spredt liggende Omraader med samme Aflejring til et Hele. Selvfølgelig tør jeg ikke vente, at jeg her har truffet det rette veralt. Fremtidige Iagttagelser vil frhaabentlig give sikrere Hldepunkter. Ved Gradnettet er Krtet delt i Firkanter, der hver fr sig er betegnede ved et Bgstav g et Tal, sm er anbragte i Krtets Rand. De indenfr hver Firkant liggende Frekmster er frsynede med frtløbende Numre. Ved Hjælp heraf vil man let i den efterfølgende tabellariske Sammenstilling kunne finde Lkaliteternes Navne. Disse er i Regelen gengivne ganske krt, da deres mtrentlige Beliggenhed kan ses paa Krtet, g Frveksling med andre Lkaliteter af samme Navn saaledes vil være udelukket. Under Rubrikken»Prfilets Art«vil man i Tabellen finde Oplysning m, under hvilke Frhld man har fundet den prækvartære Aflejring. Det har ikke fr alle Frekmsters Vedkmmende været let at afgøre, hvilken Betegnelse der burde bruges, da de freliggende Oplysninger undertiden er meget ufuldstændige. Særlig kan man ret

10 6 hyppig være i Tvivl m, li vrvidt man i et givet Tilfælde bør bruge Betegnelsen»Dagpletc eller»grav«. Paa Steder, hvr en Aflejring naar helt p til Overfladen hvr man altsaa har en Dagplet eller kun dækkes af et tyndt Muldlag, vil man hyppig træff'e ganske ubetydelige, ret tilfældige Grave. Heldigvis har Frskellen mellem disse t Frekmstmaader kun ringe gelgisk Betydning. De mere bekendte g langstrakte Klinter er paa Krtet angivne ved en særlig Signatur, fr saa vidt sm de indehlder prækvartære Aflejringer. Der er dg en Del andre Frekmster, der gsaa ligger i Klinter, uden at dette er angivet paa Krtet. Grunden hertil er især, at vedkmmende prækvartære Aflejring kun kendes fra en mindre Del af Klinten; ved her at bruge Klintsignaluren paa Krtet, vilde man let fremkalde den Tr, at Aflejringen var funden i hele Klintens Længde. Sm en saadan Klint kan særlig nævnes Nrdkysten af Mrs, hvr Mleret, i hvert Fald tilsyneladende, kun ptræder pletvis. I næste Rubrik er angivet, hvilken Aflejring der danner Underlaget fr Kvartæret. Det gælder her, at der fr mange Bringers Vedkmmende ikke har freligget Breprøver til Undersøgelse, g man har da udelukkende Bremesterens Opgivelser at hlde sig til. Disse kan dg gsaa i mange Tilfælde danne sikre Hldepunkter. Angives der saaledes»skiferler«fra en Egn, hvr man ad anden Vej har erfaret, at der frekmmer Palecæn, kan man være ngenlunde vis paa, at det netp er denne Etage, der er truffet. I en Egn, hvr man har baade Skrivekridt g daniske Stenarter, er Bremestrenes sædvanlige Betegnelse»Kridt«fr Skrivekridtet g»kalk«eller»kalksten g Flint«fr Daniet. Ngen Usikkerhed bliver der dg fte tilbage, særlig naar Talen er m det yngre Tertiær; her er det i adskillige Tilfælde meget vanskeligt, maaske umuligt, at afgøre, m man har med Oligcæn eller Micæn at gøre, g jeg tør selvfølgelig ikke hævde, at jeg her veralt har truffet det rette. Undertiden vil man i Tabellen kun finde anført»tertiært Ler«eller lignende; af Krtet vil man da kunne se, til hvilken Etage jeg har ment at burde henføre denne Aflejring. Skønt alt, hvad man kender af Mler, sandsynligvis er løse Flager, vil man dg ved Thisted g Livø Bredninger ligesm paa ældre Krt finde Omraader, hvr Mler er angivet sm Kvartærets Underlag. Denne Stenart er nemlig saa ejendmmelig g vel kendt, at en Angivelse af dens Udbredelse maa anses fr ønskelig paa et gelgisk Krt, g dens ret udstrakte Frekmst paa et frhldsvis begrænset Omraade tyder paa, at den ikke kan være slæbt synderlig langt brt fra sin prindelige Plads. Et lignende Frhld gør sig gældende fr andre tertiære Aflejringer g da navnlig fr Plastisk Ler. I de t næste Rubrikker kan findes Oplysninger m den Dybde

11 under Overfladen g den Højde i Frhld til Havfladen, hvri vedkmmende prækvartære Aflejring er truffet. Angivelse heraf savnes i mange Tilfælde, navnlig naar Talen er m Dagpletter eller Grave. Ved Bringerne har man saa gdt sm altid kunnet udfylde den første af disse Rubrikker, medens den sidste fte staar tm. Hvis man altid havde kendt Bringernes nøjagtige Beliggenhed, vilde man ved Hjælp af Generalstabskrtene have kunnet finde Stedets mtrentlige Højde ver Havel g derigennem Ktetallet fr den prækvartære Aflejrings Overkant. I saa Henseende er der fremskaffet mange Oplysninger i de af Danmarks gelgiske Undersøgelse krtlagte Egne, idet man her har besøgt Stedet g faaet nøjagtig Angivelse af Bringens Beliggenhed. Endelig vil man i sidste Rubrik kunne se, hvr der kan søges nærmere Oplysninger m Frekmsterne. De allerfleste af disse er mtalte i den gelgiske Litteratur; er de mtalte i flere Afhandlinger, vil i Regelen kun den sidst trykte af disse være angivet, da man i den vil kunne finde Oplysninger m den ældre Litteratur. En Del af Frekmsterne er endnu ikke ptagne i Litteraturen; i saa Tilfælde henvises der til den Institutin eller Persn, fra hvem Oplysningerne stammer. Baade Afhandlinger, Institutiner g Persner er i Rubrikken betegnede ved et Par Bgstaver eller ved et Tal. Disses Betydning fremgaar af følgende Liste. D. G. U. = Danmarks gelgiske Undersøgelse. M. M. = Universitetets mineralgiske g gelgiske Museum. 1. Lektr P. Andersen, Nykjøbing F. 2. E. P. Bnnesen, O. B. Bøggild g J. P. J. Ravn: Carlsbergfndets Dybdebring i Grøndals Eng ved København g dens videnskabelige Resultater. København Brændselsnævnet ved Statsgelg V. Milthers, 4. O. B. Bøggild: Den vulkanske Aske i Mleret samt en Oversigt ver Danmarks ældre Tertiærbjærgarter. D.G. U. II. R. Nr. 33. Kbhvn Karl A. Grnwall: Danmarks yngsta krit- ch aldsta tertiâraflagringar. Frhandl, vid 15de Skand. Naturfrskeramtet i Stckhlm Stckhlm S K. A. Grnwall : En Bring paa Samsø g ngle deraf følgende Slutninger m Danmarks ældre Tertiær. Medd. fra Dansk gel. Frening. Bd. III, S Kbhvn Karl A. Grnwall g Pul Harder: Palecæn ved Rugaard i Jydland g dets Fauna. D. G. U. II. R. Nr. 18. Kbhvn Brun HammermCller : Laaland-Falster. Entwicklung des Bdenreliefs, Strmtaler und Kustenbildung. Leipzig 1907.

12 8 9. (Pul Harder:) Ekskursinsberetning i Medd. fra Dansk gel. Frening Nr. 10, S Kbhvn N. E. K. Hartz: Bidrag til Danmarks tertiære g diluviale Flra. D. G. U. H. R. Nr. 20. Kbhvn A. Jessen: Krtbladene Skagen, Hirshals, Frederikshavn, Hjørring g Løkken. - D. G. U. I. R. Nr. 3. Kbhvn A. Jessen : Krtbladene Aalbrg g Nibe (nrdlige Del). D. G. U. I. R. Nr. 10. Kbhvn A, Jessen, V. Milthers, V. Nrdmann, N. Hartz g A. Hesselr : En Bring gennem de kvartære Lag ved Skærumhede. Undersøgelse af en Frekmst af naturlig Gas i Vendsyssel. D. G. U. H. R. Nr. 25. Kbhvn Kjøbenhavns Vandfrsyning ved Ingeniør H. Albrechtsen; 15. A. VON Kenen : Ueber eine Palecane Fauna vn Kpenhagen. Abhandl, d. Kn. Gesellsshaft der Wissenschaften zu Gttingen. Bd Victr Madsen: Krtbladet Samsø. -- D. G. U. L R. Nr. 5. Kbhvn Victr Madsen: Krtbladet Bgense. D. G. U. L R. Nr. 7. Kbhvn Victr Madsen: Krtbladet Nybrg. D. G. U. L R. Nr. 9. Kbhvn Victr Madsen : Om Kalken ved Rejstrup paa Fyn. Medd. fra Dansk gel. Frening Nr. 9, S Kbhvn Victr Madsen: Om Tertiæret ved Mariager Fjrd. D. G. U. IV. R. Bd. I, Nr. 8. Kbhvn LuDEWiG Meyn: Die Bdenverhaltnisse der Prvinz Schleswig- Hlstein. Berlin V. Milthers: Det ældre Tertiærs Udbredelse i det nrdvestlige Sjælland. Medd. fra Dansk gel. Frening Nr. 13, S Kbhvn V. Milthers: Krtbladene Faxe g Stevns. D.G.U. I. R. Nr.ll. Kbhvn V. Milthers: Mergel g Kalk i det nrdvestlige Jylland. D.G. U. III. R. Nr. 11. Kbhvn V. Milthers: Mergelaflejringerne i Hammerum Herred. D.G.U. III. R. Nr. 13. Kbhvn V. Milthers: Mergelen i Hlstebr P2gnen. D.G.U. III. R. Nr. 15. Kbhvn V. Milthers: Mergelen i Djursland. D.G.U. III. R. Nr. 18. Kbhvn V. Milthers: Brøndbringer g artesisk Grundvand i det sydlige Sjælland. D.G.U. II. R. Nr. 21. Kbhvn

13 9 29. V. Milthers g Th. Claudi Westh: Vibrg Egnens Mergellag, deres gelgiske Omgivelser g deres Udnyttelse. D. G. U. III. R. Nr. 9. Kbhvn K. Brunnich Nielsen: Om det i Københavns Havn ved Knippelsbr fundne Yngste Danien. Medd. fra Dansk gel. Frening Nr. 16, S Kbhvn J. P. J. Ravn: Mlluskerne i Danmarks Kridtaflejringer. III. Stratigrafiske Undersøgelser. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, 6. Række, naturvid, g math. Afd. XI. 6. Kbhvn J. P. J. Ravn: Mlluskfaunaen i Jyllands Tertiæraflejringer, Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter. 7. Række, naturvidensk. g math. Afd. III. 2. Kbhvn J.P. J.Ravn: Om ngle ny Findesteder fr Tertiærfrsteninger i Jylland. Medd. fra Dansk gel. Frening, Nr. 15, S Kbhvn J.P. J.Ravn: Om videnskabelige Dybdebringer i Danmark.»Fra Naturens Værksted«, II, S Kbhvn J.P. J.Ravn: Om Mellemligcænets Udbredelse i Jylland. Medd. fra Dansk gel. Frening. Bd. 4, Hefte 3, S Kbhvn Alfred Rsenkrantz: Craniakalk fra Kjøbenhavns Sydhavn. D. G. U. II. R. Nr. 36. Kbhvn Alfred Rsenkrantz: En ny københavnsk Lkalitet fr frsteningsførende Palecæn. Medd. fra Dansk gelg. Frening. Bd. 5, Nr, 20, Kbhvn K. Rørdam: De gelgiske Frhld i det nrdstlige Sjælland, D,G.U, I. R. Nr. 1. Kbhvn K. Rørdam: Kridtfrmatinen i Sjælland i Terrænet mellem København g Køge, g paa Salthlm. D. G. U, II. R. Nr. 6. Kbhvn. 1897, 40. K, Rørdam: Krtbladene Kjøbenhavn g Rskilde. D, G, U, I. R. Nr. 6. Kbhvn K. Rørdam g V. Milthers: Krtbladene Sejrø, Nykjøbing, Kalundbrg g Hlbæk. D. G. U. I. R. Nr. 8. Kbhvn, N. V. Ussing: Om et nyt Findested fr marint Diluvium ved Hstrup i Salling.»Vidensk. Medd. fra d. naturhist. Frening«fr Aaret Kbhvn S N.V. Ussing: Danmarks Gelgi i almenfatteligt Omrids. 3. Udg. ved Pul Harder. D. G. U. III, R, Nr. 2. Kbhvn. 1913, 44. N.V. Ussing g Victr Madsen : Krtbladet Hindshlm. D. G, U. I, R, Nr, 2. Kbhvn Axel Jessen: Krtbladet Varde. D. G. U. I. R. Nr. 14. Kbhvn [Under Trykning].

14 TRADUCTION. Dans un pays qui a été entièrement cuvert par une nappe de glace quaternaire, cmme c'est le cas pur le Danemark, il sera tujurs assez difficile de se rendre un cmpte exact des frmatins gélgiques qui se truvent au-dessus des dépôts laissés par la glace, de même que de l'étendue hrizntale de ces frmatins. Ceci est vrai surtut pur les cntrées ù les dépôts glaciaires nt une puissance telle que l'érsin subséquente n'a pu atteindre jusqu'aux dépôts sus-jacenls et ù, à de rares exceptins près, n n'a pu arriver à cnnaître les frmatins sus-jacentes par le myen de puits u de sndages. La difficulté s'accrît encre par le fait que la nappe glaciaire a, de temps en temps, enlevé de leurs assises de grands ensembles de dépôts préquaternaires en les emprtant à des distances plus u mins élignés. Si l'n fait cesser un sndage avant d'arriver à transpercer un tel ensemble, n sera prté à crire qu'n se truve ici en présence d'un dépôt fixe. En raisn surtut de ces difficultés il n'est pas étnnant que les cartes gélgiques des frmatins préquaternaires de ntre pays aient été mdifiées cnsidérablement au curs des temps, à mesure que le creusement de puits et les sndages, de même que les recherches gélgiques et paléntlgiques, nt furni de nuveaux détails. Un grand prgrès est marqué par la carte publiée en 1899 par N. V. UssiNG dans sn manuel de la gélgie du Danemark^) et qui, mdifiée à quelques égards, a accmpagné les éditins ultérieures de cet uvrage. Ussing a établi ici une base tute nuvelle en recherchant et utilisant tutes les infrmatins recueillies jusque là sur ns dépôts préquaternaires. Sauf pur les mdificatins rendues nécessaires par les décuvertes de date plus récente, n peut dire que cette carte a servi de base à tutes les cartes publiées ultérieurement. Depuis quelques années il y a cependant une telle abndance d'éléments nuveaux qu'une révisin de tutes les dnnées en présence paraissait désirable; et à la demande de Mnsieur Victr Madsen, directeur du Service de la Carte gélgique du Danemark, de prcéder à une telle révisin, je me suis vlntiers chargé de cette tâche; la carte publiée ici représente le résultat de mn travail. Pur l'élabratin de la carte je me suis naturellement servi d'abrd de tus les renseignements furnis par les publicatins. Mais en dehrs de cela j'ai pu largement utiliser les dnnées cllectinnées par le Service de la Carte gélgique du Danemark et par le Musée minéralgiqùe et gélgique de l'université de Cpenhague. Par les sins de Mnsieur l'ingénieur H. Albrechtsen, le Service de la distributin des eaux à Cpenhague m'a fait parvenir des cmmu- ') N. V. Ussing: Danmarks Gelgi i almenfatteligt Omrids. Danmarks gelg. Undersøgelse. III H. Nr. 2. Kjøbenhavn «éditin 1913.

15 11 nicatins sur des sndages de première imprtance pur déterminer la limite entre le danien et le palécène dans la cntrée entre Rskilde et Køge. Par l'intermédiaire de Mnsieur V. Milthers, gélgue au Service de la Carte gélgique, la Cmmissin pur l'apprvisinnement de cmbustibles (Brændselsnævnet), aujurd'hui révquée, m'a furni des renseignements sur de nmbreuses lcalités de lignite en Jutland. Je prfite de l'ccasin pur exprimer ma grande recnnaissance à ceux qui nt eu l'bligeance de mettre tus ces renseignements à ma dispsitin. Je dis des remerciements également à Mnsieur P. Andersen, lecteur au Lycée de Nykjøbing Falster, pur une cmmunicatin sur quelques lcalités de craie dans l'île de Falster. Les endrits d'bservatin snt marqués sur la carte sus frme de petits pints. Ceci ne s'applique purtant pas à l'île de Brnhlm, dnt la cnstitutin gélgique est tellement cmplexe qu'elle ne se laisse reprduire que dans ses grands traits sur une carte à une échelle si réduite. En ce qui cncerne cette île il faut dnc renvyer à la carte publiée par MM. K. A. Ghônwall et V. Milthers^). Pur les lies Féré nn plus il n'a été pssible de marquer les pints d'bservatin en particulier, étant dnné qu'il n'y a que peu de renseignements là-dessus; d'ailleurs ce n'est pas tant de rigueur, le sus sl étant prbablement partut du basalte. En ce qui cncerne la gélgie de ces îles n peut renvyer à l'abrégé de N. V. Ussing, lequel renferme également la part essentielle de la bibligraphie du sujet ^). Malheureusement n ne cnnaît pas tujurs exactement l'emplacement du pint d'bservatin. Ceci s'applique surtut aux sndages; pur ceux-ci il arrive suvent que l'n sait seulement que le sndage a eu lieu pur le cmpte de l'usine à eau de telle u telle ville u pur une laiterie quelcnque etc. Dans de tels cas le pint de la carte a été généralement placé au centre de la ville u du village en questin. Quelquefis les endrits snt si rapprchés l'un de l'autre qu'il n'a pas été pssible, sur une carte à une échelle si réduite, de les marquer chacun en particulier; les endrits à ce pint rapprchés nt été réunis en grupes, et chaque grupe a été marqué d'un seul pint. Au tableau synptique des lcalités, qui se truve ci-après, n purra vir ù ce prcédé a été suivi. Ainsi qu'il ressrt de la carte, les pints snt répartis d'une façn très inégale à travers le pays. Ceci tient surtut au fait que la puissance des dépôts quaternaires varie sensiblement d'une cntrée à l'autre. Cmparez par exemple les parties rientale et ccidentale de l'île de Séeland. Les recherches systématiques rganisées par le Service de la carte gélgique du Danemark, nt également une grande imprtance à cet égard; celles-ci nt suvent abuti à une fule de renseignements sur les frmatins préquaternaires. Ceci apparaît d'une façn remarquable en ce qui cncerne le sud-est de la Séeland, ù ') K. A. GnÔNWALL g V. Milthers: Krtbladet Brnhlm. D. G. U. I R. Nr. 13. Kjøbenhavn ^) N. V. Ussing: Danemark. Handbuch der reginalen Gélgie. 1. Bd. 2. Abt. Heidelberg 1910, p. 32.

16 12 les endrits d'bservatin se truvent plus rapprchés l'un de l'autre que dans n'imprte quelle autre partie du pays. La carte indique l'étendue des différents étages préquaternaires en tant que dépôts sus-jacents des dépôts de l'âge quaternaire. Pur la délimitatin des étages n s'est servi ici du principe généralement adpté; il faut purtant faire remarquer que la limite entre l'étage crétacé et le tertiaire a été fixée à la lacune cnstatée, p. ex. au prt de Cpenhague, entre le calcaire à Crania prjn'ement dit et le calcaire de Salthlm sus-jacent, le premier de ces dépôts étant cnsidéré cmme le cnglmérat basai du palécène et le dernier cmme la partie la plus récente du danien. Partut ù les endrits d'bservatin snt très rapprchés l'un de l'autre, cmme dans les parties rientale et méridinale de la Séeland, la délimitatin des différents étages ne présente généralement pas de difficulté. Il en est autrement ù ces endrits snt frtement disséminés, cmme c'est le cas p. ex. pur la plus grande partie de la Finie. Ici la délimitatin se fera plus arbitraire. Pur de telles cntrées n serait facilement prté à se laisser guider par des cnsidératins thériques. En règle générale j'ai purtant cherché à éviter cette manière de prcéder, et en fixant les limites ici j'ai fait mn pssible pur rester fidèle aux indicatins des cartes antérieures, de peur qu'n n'interprétât les écarts cmme étant le fruit d'bservatins nuvelles. Cependant j'ai cherché, dans les limites du pssible, à réunir en un tut cntinu les territires épars caractérisés par le même dépôt. Naturellement je n'se pas présumer qu'en ceci j'aie bien réussi partut. Espérns que les bservatins pursuivies à l'avenir furnirnt des pints d'appui mins incertains. Le canevas de graduatin divise la carte en quadrilatères, indiqués chacun par une lettre et un chiffre placés en marge de la carte. Les lcalités situées dans les limites de chaque quadrilatère snt marquées par des numérs d'rdre. Par ce myen n truvera facilement les nms des lcalités au tableau synptique qui va suivre. Ces nms snt généralement aussi abrégés que pssible, étant dnné que leur situatin apprximative ressrtira tujurs de la carte ellemême, en srte qu'n ne sera pas expsé à les cnfndre avec d'autres lcalités du même nm. Dans la rubrique»espèce de la cupe«le tableau indique dans quelles circnstances le dépôt préquaternaire a été truvé^). Il n'a pas été facile de décider pur tutes les lcalités quelle serait la désignatin à adpter, les renseignements furnis étant quelquefis très incmplets. Pur un cas dnné n sera suvent, et ntamment, prté à hésiter entre les dénminatins: affleurement et carrière (argilière). Partut ù un dépôt s'élève jusqu'à la surface c. a. d. ù il y a un affleurement u qu'il n'y a qu'une légère cuverture de terre meuble, n est expsé à truver également des argilières (u carri- ') Pur la significatin des expressins danises de cette rubrique et la suivante, vir le glssaire de la p. 15.

17 13 ères) de peu d'imprtance, creusées assez arbitrairement. Heureusement la distinctin entre ces deux frmes de lcalités n'a qu'une imprtance minime au pint de vue gélgique. Les falaises remarquables d'une certaine étendue snt marquées sur la carte par une signature spéciale, pur autant qu'elles renferment des dépôts préquaternaires. Il y a purtant un certain nmbre de lcalités, situées également dans des falaises, qui ne snt pas indiquées sur la carte. C'est surtut parce que le dépôt préquaternaire en questin est cnnu seulement d'une petite partie de la falaise; si, dans ces cas, la carte prtait la signature spéciale aux falaises, n serait facilement amené à crire que le dépôt eût été truvé dans tute l'étendue de la falaise. Sus ce rapprt il faut signaler surtut la côte septentrinale de lîle de Mrs, ù, au mins en apparence, le Mler (terre à diatmées) ne se truve que par endrits. La rubrique suivante indique le dépôt sus-jacent au quaternaire. Ici il est à remarquer que pur beaucup de sndages n n'a pas eu d'échantillns sus la main, de srte qu'il a fallu s'en tenir exclusivement aux indicatins furnies par le maître sndeur. Pur beaucup de cas, sans dute, les pints d'appui ainsi établis peuvent satisfaire. Si p. ex. n indique»argile schisteuse«d'une cntrée ù d'autres myens d'investigatin nt permis de cnstater la présence de dépôts palécènes, n peut être assez sûr que c'est bien cet étage qu'n a truvé. Dans une cntrée ù il y a tant de la craie blanche que des rches daniennes, les maîtres sndeurs désignent habituellement la craie blanche par»craie«et le danien par»calcaire«u»calcaire et silex«. Une certaine hésitatin subsistera purtant quelquefis, surtut lrsqu'il s'agit du tertiaire supérieur; il y a ici des cas ù il sera très difficile, pur ne pas dire impssible, de décider s'il s'agit de l'ligcène u du micène, et je n'se naturellement pas prétendre avir partut rencntré juste. Quelquefis n truvera au tableau seulement la désignatin»argile tertiaire«u quelque chse de semblable; la carte fera vir alrs à quel étage j'ai jugé utile de rapprter le dépôt en questin. Bien que tut le Mler (terre à diatmées) cnnu se cmpse prbablement de mrceaux détachés, n truvera purtant, cmme aux cartes antérieures, près des anses de Thisted et Livø (Thisted et Livø Bredninger), des lcalités ù le Mler est indiqué cmme dépôt sus-jacent du quaternaire. C'est que cette rche est si particulière et bien cnnue qu'n ne peut guère se dispenser d'en marquer l'extensin sur une carte gélgique, d'autant plus que l'abndance de lcalités de cette rche sur une étendue relativement étrite dénte qu'elle ne peut avir été transprtée bien lin de sn assise première. Des circnstances analgues se présentent pur d'autres dépôts tertiaires, et ntamment pur l'argile plastique. Les deux rubriques suivantes furnissent des renseignements sur la prfndeur sus la surface et sur l'altitude du dépôt préquaternaire en questin. En beaucup de cas ces indicatins fnt défaut, surtut lrsqu'il s'agit d'affleurements u d'argilières (carrières). Pur les sndages n a presque tujurs pu remplir la première de ces rubriques, tandis qu'n a suvent dû laisser vide la secnde. Si l'emplacement exact des sndages avait été cnnu partut, n aurait tujurs pu truver apprximativement l'altitude de la lcalité à l'aide

18 14 des cartes de l'etat-majr général et, par ce myen, la côte d'altitude du brd supérieur du dépôt préquaternaire. Sus ce rapprt beaucup d'infrmatins nt été recueillies pur les cntrées dnt la carte gélgique a été publiée par le Service de la carte gélgique du Danemark; rdinairement, n a affaire ici à des lcalités qui nt été visitées, et à des sndages dnt l'emplacement a été exactement déterminé. Dans la dernière rubrique enfin n purra vir ù des renseignements ultérieurs sur les lcalités snt à chercher. La plupart d'entre elles snt mentinnées dans la littérature gélgique; au cas qu'elles snt mentinnées dans plusieurs uvrages, n n'en aura cité rdinairement que celui dnt la publicatin est la plus récente, étant dnné qu'n purra se renseigner là sur la bibligraphie antérieure. Une partie des lcalités n'nt pas encre truvé mentin dans la littérature; dans ces cas-là n renvie à l'institutin u à la persnne à qui le renseignement est dû. Ouvrages, institutins et persnnes snt désignés dans la rubrique par une cuple de lettres u par un chiffre. La liste des pp. 7 à 9 en furnit l'explicatin. En Danemark nn cmpris l'île de Brnhlm et les Iles Féré n a truvé les dépôts préquaternaires suivants: Micène

19 Aaleje GLOSSAIRE.

20 16 T3 2.S -2 ~ tiio ^ 3 s.s. O ;; CM «E-H GO ^ 'O 'O "^ '^ (M ci (M n (M CO»*5 "^ OC (M CM c/2 c/i d ;/3 2 -S 3 «1 ^ ^3 t3 3 3 «^ CM Oi a» CQ M ce S 1- (U E S O 73 ^ c «pa r, M O PQ ^ 6 6 O 0^ 'rt 3 03 ^ e s ' 3 O 03 6 S O» < PU Ci. S" î3 eu 05 Q Ç3 «5 c rt!-> O O, es Q 03 O c tac C > PQ pa.2 C/3 c«e :^ eu c ^ g3 a; "ô; (U ^ ^ T3 tic &, -Q 3 es S 3 f-v > pa pa uî ^ > H c S 'u a> D- C/2 T3 C 'c O) 3 c Q > O m <U c/} 'O 'O _0C _00 (U X X Z. c ^ I^» H S CO E -a! 2 tai HH 0) es c Xi *-> 5/3 W3 -TV O) OC c K t«û, P2 C/3 < fc w-tc^i-^ko^-icsi c lot T-i c^i c T-t «M e c < <

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

T Danmark gelgikp: Underøgele. III. Række. Nr. 22. Gelgik Krt ver Danmark Dybere liggende Danneler arte gélgique du Danemark Le frmatin prqiiaternaire ved J. P. J. Ravn. Dank g frank Tekt. Texte en dani

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

~o~ Prøvegravnings-beretning. Udateret boplads. Indhold: 7. Anlægsbeskrivelser 8. Tegningsliste.

~o~ Prøvegravnings-beretning. Udateret boplads. Indhold: 7. Anlægsbeskrivelser 8. Tegningsliste. 0,0 HALSEBY AMK 3B-'J- Tårnbrg sgn, Slagelse herred, Srø amt. 4.03.19. Prøvegravnings-beretning. Udateret bplads.. ndhld: L Arsag. 2. Undersøgelsens da ta. 3. Tpgrafi g gelgi. 4. Målesystem g pmåling 5.

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen Bilag 2 Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen 1. Landskabet Indsatsplanområdet ligger mellem de store dale med Horsens Fjord og Vejle Fjord. Dalene eksisterede allerede under istiderne i Kvartærtiden.

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

SENGLACIALE SØAFLEJRINGER ØST FOR ÅLBORG VED LIMFJORDSTUNNELENS SØNDRE RAMPE

SENGLACIALE SØAFLEJRINGER ØST FOR ÅLBORG VED LIMFJORDSTUNNELENS SØNDRE RAMPE SENGLACIALE SØAFLEJRINGER ØST FOR ÅLBORG VED LIMFJORDSTUNNELENS SØNDRE RAMPE Af NIELS KR. STOKHOLM*) Abstract During the getechnical site investigatin alng the prpsed Limfjrd Tunnel Crssing a narrw valley

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

EN BEGRAVET DAL I PRÆ-KVARTÆRET VED ÅRHUS

EN BEGRAVET DAL I PRÆ-KVARTÆRET VED ÅRHUS EN BEGRAVET DAL I PRÆ-KVARTÆRET VED ÅRHUS H. LYKKE ANDERSEN ANDERSEN, H. L.: En begravet dal i præ-kvartæret ved Århus. Dansk gel. Fren., Årsskrift fr 1972, side 111-118. København, 5. januar 1973. På

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 6. klasse TV5MONDE Europe, 30.08.2014, 4 min. Helveticus er en serie korte schweiziske animationsfilm

Læs mere

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør Om fossile Terebellide-Rør fra Danmark. Af J. É J. RAVN. BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør J. ROSENBERG, Kongsdal Cementfabrik, for en Del Aar siden indsendte til Mineralogisk Museum fra Skrivekridtet

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

På kryds og tværs i istiden

På kryds og tværs i istiden På kryds og tværs i istiden Til læreren E u M b s o a I n t e r g l a c i a l a æ t S D ø d i s n i a K ø i e s a y d k l s i R e S m e l t e v a n d s s l e t T e a i s h u n s k u n d f r G l n m r æ

Læs mere

KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN

KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN t KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN 25. Xvbr. 1872 20. Marts 1942. (Mindeord ved Mødet d. 20. April 1942.) Som De vel alle ved, døde Dr. BRÜNNICH NIELSEN kort før Paaske. Paa Grund af den store Betydning, som

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Spaltedale i Jylland.

Spaltedale i Jylland. Spaltedale i Jylland. Af V. Milthers. Med en Tavle. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 3. Trykkes tillige som Danmarks geologiske Undersøgelse. IV. R. Bd. i. Nr. 3. 1916. Indledende Oversigt.

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Er Nematurella4eret fra Gudbjerg og Corbiculaülagene fra Københavns Frihavn og Førslev Gaard præglaciale eller interglaciale?

Er Nematurella4eret fra Gudbjerg og Corbiculaülagene fra Københavns Frihavn og Førslev Gaard præglaciale eller interglaciale? Er Nematurella4eret fra Gudbjerg og Corbiculaülagene fra Københavns Frihavn og Førslev Gaard præglaciale eller interglaciale? Af ALFRED ROSENKBANTZ. Forelagt den kvartærgeologiske Klub d. 5. Apru 1937.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved 9. Tunneldal fra Præstø til Næstved Markant tunneldal-system med Mogenstrup Ås og mindre åse og kamebakker Lokalitetstype Tunneldalsystemet er et markant landskabeligt træk i den sydsjællandske region

Læs mere

Fransk begyndersprog A

Fransk begyndersprog A Fransk begyndersprog A Studentereksamen Delprøve 1 1 time uden hjælpemidler Typeopgave 2 Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave, medmindre andet er angivet Side 1 af 9 sider Side 2 af 10 sider L acteur

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Kursusvirksomhed for teaterarbejdere og dramapædagoger i Danmark.

Kursusvirksomhed for teaterarbejdere og dramapædagoger i Danmark. Kursusvirksmhed fr teaterarbejdere g dramapædagger i Danmark.,

Læs mere

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km

Triatlon. t1:5t. f1-r4-l. 1 mile: 1.609 km Et maratonlab er pil 42,195 km Triatln Triatln er en sprt, der bestir af svmning, cykling glab. En af de fsrste knkurrencer i triatln blev aftrldt i USA i 1914. Den bestd af 9,5 kmlsb,10,0 km cykling g 600 m svmning. t1-,{l Hvr mange

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min.

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min. Tema: Fag: Målgruppe: La Famille Fransk 5. til 6. klasse SVT2, 2011, 17 min. er en pige på ca. 10 år, der bor sammen med sin hippiefamilie, som kun tænker på at have det sjovt og more sig. er træt af det.

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47.

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47. Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814. 61 Tab.21. Fig.37. Paa en afstukken Linie

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

De urørlige, scene 1-14

De urørlige, scene 1-14 De urørlige, scene 1-14 Delprøve 1 Navn og klasse:.. Varighed: 1 time Ingen hjælpemidler 1. Tekstgenre a) une lettre personnelle b) un extrait de roman c) une nouvelle d) un scénario e) un article dans

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK - en undersøgelse Indledning Andreas Røhl, Banestyrelsen g Peter Feilberg Schjødt, Trafikministeriet Banestyrelsen g Trafikministeriet gennemførte i 2. halvår af 2001 en undersøgelse

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

Beskrivelse/dannelse. Tippen i Lynge Grusgrav. Lokale geologiske interesseområder for information om Terkelskovkalk og om råstofindvinding i Nymølle.

Beskrivelse/dannelse. Tippen i Lynge Grusgrav. Lokale geologiske interesseområder for information om Terkelskovkalk og om råstofindvinding i Nymølle. Regionale og lokale geologiske interesseområder i Allerød Kommune Litra Navn Baggrund for udpegning samt A. B. Tippen i Lynge Grusgrav Tipperne i Klevads Mose Lokale geologiske interesseområder for information

Læs mere

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013 Why S Serius? Incrprated Senirkursus Vrk Påsken 2013 Hej alle glade frhenværende medarbejdere. Vi savner jer i firmaet g vi håber i spreder glæden g indsamler smil. I dette kmpendium er alle de skøre påfund,

Læs mere

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1 Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Frrd Glæden g lysten til at danse er det vigtigste vi kmmer med, når vi gerne vil lærer at danse. En danseglæde

Læs mere

Aalborg Nærbane. - passagerernes benyttelse og tilfredshed

Aalborg Nærbane. - passagerernes benyttelse og tilfredshed Aalbrg Nærbane - passagerernes benyttelse g tilfredshed Maj 2004 Aalbrg Nærbane - passagerernes benyttelse g tilfredshed Maj 2004 Dkument nr.: 3.0 Udgivelse: maj 2004 Udarbejdet: LM Kntrlleret: PBA/LM

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

22. Birket og Ravnsby Bakker og tunneldalene i område

22. Birket og Ravnsby Bakker og tunneldalene i område 22. Birket og Ravnsby Bakker og tunneldalene i område Tunneldal Birket Kuperet landskabskompleks dannet under to isfremstød i sidste istid og karakteriseret ved markante dybe lavninger i landskabet Nakskov

Læs mere

Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter.

Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter. Røntgenografiske Undersøgelser af danske Lerarter. Af Hans Clausen. Lerarterne er i Forhold til andre Bjergarter karakteriserede ved deres større eller mindre Plasticitet. Bestanddelene i forskellige Lerarter

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning. Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje i dans]{e Indsøer. l) Af C. WESENBERG-LuND. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.. Da jeg i Aaret 1897 kunde gøre mig Haab om i en nær Fremtid mere indgaaende

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011 Fibnacciprjekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skle i Skagen Matematikken i blde? December 2011 Klassen deltg fr første gang i Fibnacci Prjektet, g der var afsat ca. 10 timer i en enkelt

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

År 2010. Computerspil. Nils Per Olsen og Martin Vigholt. Computerspil

År 2010. Computerspil. Nils Per Olsen og Martin Vigholt. Computerspil År 2010 Cmputerspil Nils Per Olsen g Martin Vighlt Cmputerspil 10-03-2010 Planlægning Først diskuterer vi hvilken målgruppe spillet skal henvende sig til. Derefter kikker vi på frskellige spil, fr at finde

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 6 x 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Titlen:

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

(J/o/!;:; STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT SBI SÆRTRYK 151. dpa nr. 1. 1965. Georg Christensen: Mekanisk ventilation af etageboliger

(J/o/!;:; STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT SBI SÆRTRYK 151. dpa nr. 1. 1965. Georg Christensen: Mekanisk ventilation af etageboliger / SB SÆRTRYK 151 UCK 697,92 dpa nr. 1. 1965 Gerg Christensen: Mekanisk ventilatin af etagebliger STATENS BYGG EFO RSKN N GSNSTTUT kmmissin hs Teknisk Frlag København 1965. Kr. 4.50 STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere