UBRARY ROYAL ONTARIO MUStUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UBRARY ROYAL ONTARIO MUStUM"

Transkript

1

2 UBRARY ROYAL ONTARIO MUStUM

3

4

5 T Danmarks gelgiskp: Undersøgelse. III. Række. Nr. 22. Gelgisk Krt ver Danmark Dybere liggende Dannelser Carte gélgique du Danemark Les frmatins prcqiiaternaires ved J. P. J. Ravn. Dansk g fransk Tekst. Texte en danis et en français. Kjøbenhavn. I Kmmissin hs C. A. Reitzel. Trykt hs Nielsen & Lydiche (Axel Simmelkiær)

6 LIBRARY ROYAL ONTARIO MUSEUM

7 I et Land, der sm Danmark har v Landis, vil det altid være frbunr faa nøje Rede paa, hvilke gei.giîjk de Aflejringer, sm Isen har eftf hio hrisntale Udstrækning er. Dette g; aflejringerne er saa mægtige, at de i helt dækket af kvartser d ngen Vanskelighed at nelser der findes under r str disse Dannelsers lig fr Egne, hvr Istids- Irsin ikke er naaet ned til deres Underlag, g hvr Brønde åringer kun sjældent gaar saa dybt, at man ad den Vej har laaei ivenaskab til Underlaget. Yderligere vkser Vanskeligheden ved, at Landisen undertiden har løsrevet stre, sammenhængende Flager af prækvartære Aflejringer g ført dem med sig en krtere eller længere Strækning. Hvis man standser en Bring i en saadan Flage uden at naa igennem den, vil man let kunne tr, at man her har trufl"et paa en faststaaende Aflejring. Særlig paa Grund af disse Vanskeligheder er det ikke saa mærkeligt, at de gelgiske Krt ver vrt Lands dybere liggende Dannelser i betydelig Grad har skiftet Udseende i Tidernes Løb, efterhaanden sm Brøndgravninger g Bringer samt gelgiske g palæntlgiske Undersøgelser har tilvejebragt nye Oplysninger. Et strt Fremskridt betegner det Krt, sm N. V. Ussing 1899 udgav i sin»danmarks Gelgi«, g sm i nget ændret Skikkelse er fulgt med de senere Udgaver af denne Bg^). Ussing skabte her et helt nyt Grundlag ved at psøge g benytte alle de den Gang freliggende Oplysninger m vre prækvartære Aflejringer. Fr alle senere fl"entliggjrte Krt maa dette Krt siges at være brugt sm Grundlag, idet man dg har gjrt de Ændringer, sm nyere Opdagelser har medført. I de senere Aar er der imidlertid fremkmmet saa meget nyt Materiale, at det kunde synes ønskeligt at fretage en Revisin af alle de freliggende Data, g da Direktøren fr Danmarks gelgiske Undersøgelse, Dr. Victr Madsen, anmdede mig m at fretage en saadan Revisin, paatg jeg mig gerne Hvervet, g Resultatet af Arbejdet er blevet det her freliggende Krt. Ved Udarbejdelsen af Krtet er naturligvis først g fremmest benyttet alle de Oplysninger, sm er ffentliggjrte i Litteraturen. Men *) N. V. Ussing: Danmarks Gelgi i almenfatteligt Omrids. Danmarks gelg Undersøgelse. IH. R. Nr. 2. Kjøbenhavn Udg

8 desuden har jeg i rigt Maal haft Adgang til at benytte Oplysninger, der er indsamlede af Danmarks gelgiske Undersøgelse g af Universitetets MINERALOGISKE OG GEOLOGISKE MuSEUM. Fra KjøRENHAVNS Vandfrsyning har jeg gennem Ingeniør H. Albrechtsen mdtaget Meddelelser m Bringer, der var særlig vigtige fr Fastsættelsen af Grænsen mellem Danium g Palecæn i Egnen mellem Rskilde g Køge, ligesm det nu phævede Brændselsnævn ved Statsgelg V. Milthers har givet mig Oplysninger m talrige Frekmster af Brunkul i Jylland. Fr den Beredvillighed, hvrmed alle disse Oplysninger er stillede til min Raadighed, benytter jeg Lejligheden til her at bringe min bedste Tak. Endvidere er jeg Lektr P. Andersen i Nykjøbing paa Falster Tak skyldig fr en Meddelelse m et Par Kridtlkaliteter Paa Krtet paa Falster. er Observatinspunkterne indlagte sm smaa Prikker. Dette gælder dg ikke fr Brnhlm, hvis gelgiske Bygning er saa indviklet, at den kun i stre Træk lader sig gengive paa et Krt i saa lille Maalestk sm det freliggende. Fr denne Øs Vedkmmende maa der derfr henvises til det af K. A, Grônwall g V. Milthers ffentliggjrte Krt^). Heller ikke fr Færøernes Vedkmmende har det været muligt at gengive de enkelte Observatinspunkter, da Oplysninger herm kun freligger meget sparsmt; desuden har det været mindre nødvendigt, da Undergrunden veralt maa antages at være dannet af Basalt. Angaaende disse Øers Gelgi kan henvises til Ussing's krtfattede Fremstilling, hvri gsaa den vigtigste Litteratur findes angivet^). Desværre kendes langtfra altid Observatinspunktets nøjagtige Beliggenhed. Dette gælder navnlig fr Bringernes Vedkmmende, idet der her ret jevnlig kun vides, at Bringen er udført fr en eller anden Bys Vandværk eller fr et eller andet Mejeri eller lignende. I saa Tilfælde er Prikken paa Krtet i Regelen anbragt midt i vedkmmende By eller Landsby. Undertiden ligger Lkaliteterne saa nær hverandre, at det ikke paa et Krt i saa lille Maalestk har været muhgt at angive hver enkelt ved en Prik; saadanne tæt liggende Punkter er da slaaet sammen i Grupper, g hver Gruppe betegnet med en enkelt Prik. I den følgende tabellariske Oversigt ver Lkaliteterne vil man kunne se, hvr dette er Tilfældet. Sm det fremgaar af Krtet, er Prikkerne meget ujevnt frdelte ver Landet. Dette berr især paa Kvartærafl ej ringernes meget ulige *) K. A. Grônwall g V. Milthers: Krtbladet Brnhlm. D. G. U. I. R. Nr. 13. Kjøbenhavn *) Ussing: Danemark. Handb. der reginalen Gélgie. 1. Bd. 2. Abt. Heidelberg S. 32.

9 Mægtighed i de frskellige Egne. Man sammenligne f. Eks. Øst- g Vestsjælland. Desuden har de systematiske Undersøgelser, sm fretages af Danmarks gelgiske Undersøgelse, str Betydning i saa Henseende, idet der ved disse fte er indsamlet mange Oplysninger m de dybere liggende Dannelser. Dette har saaledes givet sig et tydeligt Udslag fr Sydøstsjællands Vedkmmende, hvr Observatinspunkterne ligger tættere end i ngen anden Del af Landet. Paa Krtet er angivet den Udstrækning, sm de frskellige prækvartære Etager har sm Underlag fr Kvartærfrmatinens Aflejringer. Der er her anvendt den sædvanlig brugte Etage-Inddeling; dg maa bemærkes, at Grænsen mellem Kridt g Tertiær er sat ved den Lakune, sm f. Eks. i Kjøbenhavns Havn er paavist mellem den egentlige Craniakalk g den derunder liggende Salthlmskalk, idet den først nævnte Aflejring betragtes sm Palecænets Basalknglmerat g den sidst nævnte sm Daniels yngste Led. Hvr Observatinspunkterne sm i Øst- g Sydsjælland ligger meget tæt, er det i Regelen ikke frbundet med ngen Vanskelighed at drage Grænsen mellem de frskellige Etager. Anderledes er Frhldet, hvr Punkterne sm f. Eks. paa største Delen af Fyn ligger meget spredt. Her maa Grænserne blive ret vilkaarlige. Det kunde være fristende i saadanne Egne at lade sig lede af teretiske Overvejelser. Dette har jeg dg i Regelen søgt at undgaa, idet jeg ved Grænsedragningen saa vidt muligt har fulgt de ældre Krt, da Afvigelser herfra vilde kunne tydes, sm m der her laa nye Iagttagelser til Grund. Dg har jeg søgt i saa høj Grad sm muligt at sammenfatte spredt liggende Omraader med samme Aflejring til et Hele. Selvfølgelig tør jeg ikke vente, at jeg her har truffet det rette veralt. Fremtidige Iagttagelser vil frhaabentlig give sikrere Hldepunkter. Ved Gradnettet er Krtet delt i Firkanter, der hver fr sig er betegnede ved et Bgstav g et Tal, sm er anbragte i Krtets Rand. De indenfr hver Firkant liggende Frekmster er frsynede med frtløbende Numre. Ved Hjælp heraf vil man let i den efterfølgende tabellariske Sammenstilling kunne finde Lkaliteternes Navne. Disse er i Regelen gengivne ganske krt, da deres mtrentlige Beliggenhed kan ses paa Krtet, g Frveksling med andre Lkaliteter af samme Navn saaledes vil være udelukket. Under Rubrikken»Prfilets Art«vil man i Tabellen finde Oplysning m, under hvilke Frhld man har fundet den prækvartære Aflejring. Det har ikke fr alle Frekmsters Vedkmmende været let at afgøre, hvilken Betegnelse der burde bruges, da de freliggende Oplysninger undertiden er meget ufuldstændige. Særlig kan man ret

10 6 hyppig være i Tvivl m, li vrvidt man i et givet Tilfælde bør bruge Betegnelsen»Dagpletc eller»grav«. Paa Steder, hvr en Aflejring naar helt p til Overfladen hvr man altsaa har en Dagplet eller kun dækkes af et tyndt Muldlag, vil man hyppig træff'e ganske ubetydelige, ret tilfældige Grave. Heldigvis har Frskellen mellem disse t Frekmstmaader kun ringe gelgisk Betydning. De mere bekendte g langstrakte Klinter er paa Krtet angivne ved en særlig Signatur, fr saa vidt sm de indehlder prækvartære Aflejringer. Der er dg en Del andre Frekmster, der gsaa ligger i Klinter, uden at dette er angivet paa Krtet. Grunden hertil er især, at vedkmmende prækvartære Aflejring kun kendes fra en mindre Del af Klinten; ved her at bruge Klintsignaluren paa Krtet, vilde man let fremkalde den Tr, at Aflejringen var funden i hele Klintens Længde. Sm en saadan Klint kan særlig nævnes Nrdkysten af Mrs, hvr Mleret, i hvert Fald tilsyneladende, kun ptræder pletvis. I næste Rubrik er angivet, hvilken Aflejring der danner Underlaget fr Kvartæret. Det gælder her, at der fr mange Bringers Vedkmmende ikke har freligget Breprøver til Undersøgelse, g man har da udelukkende Bremesterens Opgivelser at hlde sig til. Disse kan dg gsaa i mange Tilfælde danne sikre Hldepunkter. Angives der saaledes»skiferler«fra en Egn, hvr man ad anden Vej har erfaret, at der frekmmer Palecæn, kan man være ngenlunde vis paa, at det netp er denne Etage, der er truffet. I en Egn, hvr man har baade Skrivekridt g daniske Stenarter, er Bremestrenes sædvanlige Betegnelse»Kridt«fr Skrivekridtet g»kalk«eller»kalksten g Flint«fr Daniet. Ngen Usikkerhed bliver der dg fte tilbage, særlig naar Talen er m det yngre Tertiær; her er det i adskillige Tilfælde meget vanskeligt, maaske umuligt, at afgøre, m man har med Oligcæn eller Micæn at gøre, g jeg tør selvfølgelig ikke hævde, at jeg her veralt har truffet det rette. Undertiden vil man i Tabellen kun finde anført»tertiært Ler«eller lignende; af Krtet vil man da kunne se, til hvilken Etage jeg har ment at burde henføre denne Aflejring. Skønt alt, hvad man kender af Mler, sandsynligvis er løse Flager, vil man dg ved Thisted g Livø Bredninger ligesm paa ældre Krt finde Omraader, hvr Mler er angivet sm Kvartærets Underlag. Denne Stenart er nemlig saa ejendmmelig g vel kendt, at en Angivelse af dens Udbredelse maa anses fr ønskelig paa et gelgisk Krt, g dens ret udstrakte Frekmst paa et frhldsvis begrænset Omraade tyder paa, at den ikke kan være slæbt synderlig langt brt fra sin prindelige Plads. Et lignende Frhld gør sig gældende fr andre tertiære Aflejringer g da navnlig fr Plastisk Ler. I de t næste Rubrikker kan findes Oplysninger m den Dybde

11 under Overfladen g den Højde i Frhld til Havfladen, hvri vedkmmende prækvartære Aflejring er truffet. Angivelse heraf savnes i mange Tilfælde, navnlig naar Talen er m Dagpletter eller Grave. Ved Bringerne har man saa gdt sm altid kunnet udfylde den første af disse Rubrikker, medens den sidste fte staar tm. Hvis man altid havde kendt Bringernes nøjagtige Beliggenhed, vilde man ved Hjælp af Generalstabskrtene have kunnet finde Stedets mtrentlige Højde ver Havel g derigennem Ktetallet fr den prækvartære Aflejrings Overkant. I saa Henseende er der fremskaffet mange Oplysninger i de af Danmarks gelgiske Undersøgelse krtlagte Egne, idet man her har besøgt Stedet g faaet nøjagtig Angivelse af Bringens Beliggenhed. Endelig vil man i sidste Rubrik kunne se, hvr der kan søges nærmere Oplysninger m Frekmsterne. De allerfleste af disse er mtalte i den gelgiske Litteratur; er de mtalte i flere Afhandlinger, vil i Regelen kun den sidst trykte af disse være angivet, da man i den vil kunne finde Oplysninger m den ældre Litteratur. En Del af Frekmsterne er endnu ikke ptagne i Litteraturen; i saa Tilfælde henvises der til den Institutin eller Persn, fra hvem Oplysningerne stammer. Baade Afhandlinger, Institutiner g Persner er i Rubrikken betegnede ved et Par Bgstaver eller ved et Tal. Disses Betydning fremgaar af følgende Liste. D. G. U. = Danmarks gelgiske Undersøgelse. M. M. = Universitetets mineralgiske g gelgiske Museum. 1. Lektr P. Andersen, Nykjøbing F. 2. E. P. Bnnesen, O. B. Bøggild g J. P. J. Ravn: Carlsbergfndets Dybdebring i Grøndals Eng ved København g dens videnskabelige Resultater. København Brændselsnævnet ved Statsgelg V. Milthers, 4. O. B. Bøggild: Den vulkanske Aske i Mleret samt en Oversigt ver Danmarks ældre Tertiærbjærgarter. D.G. U. II. R. Nr. 33. Kbhvn Karl A. Grnwall: Danmarks yngsta krit- ch aldsta tertiâraflagringar. Frhandl, vid 15de Skand. Naturfrskeramtet i Stckhlm Stckhlm S K. A. Grnwall : En Bring paa Samsø g ngle deraf følgende Slutninger m Danmarks ældre Tertiær. Medd. fra Dansk gel. Frening. Bd. III, S Kbhvn Karl A. Grnwall g Pul Harder: Palecæn ved Rugaard i Jydland g dets Fauna. D. G. U. II. R. Nr. 18. Kbhvn Brun HammermCller : Laaland-Falster. Entwicklung des Bdenreliefs, Strmtaler und Kustenbildung. Leipzig 1907.

12 8 9. (Pul Harder:) Ekskursinsberetning i Medd. fra Dansk gel. Frening Nr. 10, S Kbhvn N. E. K. Hartz: Bidrag til Danmarks tertiære g diluviale Flra. D. G. U. H. R. Nr. 20. Kbhvn A. Jessen: Krtbladene Skagen, Hirshals, Frederikshavn, Hjørring g Løkken. - D. G. U. I. R. Nr. 3. Kbhvn A. Jessen : Krtbladene Aalbrg g Nibe (nrdlige Del). D. G. U. I. R. Nr. 10. Kbhvn A, Jessen, V. Milthers, V. Nrdmann, N. Hartz g A. Hesselr : En Bring gennem de kvartære Lag ved Skærumhede. Undersøgelse af en Frekmst af naturlig Gas i Vendsyssel. D. G. U. H. R. Nr. 25. Kbhvn Kjøbenhavns Vandfrsyning ved Ingeniør H. Albrechtsen; 15. A. VON Kenen : Ueber eine Palecane Fauna vn Kpenhagen. Abhandl, d. Kn. Gesellsshaft der Wissenschaften zu Gttingen. Bd Victr Madsen: Krtbladet Samsø. -- D. G. U. L R. Nr. 5. Kbhvn Victr Madsen: Krtbladet Bgense. D. G. U. L R. Nr. 7. Kbhvn Victr Madsen: Krtbladet Nybrg. D. G. U. L R. Nr. 9. Kbhvn Victr Madsen : Om Kalken ved Rejstrup paa Fyn. Medd. fra Dansk gel. Frening Nr. 9, S Kbhvn Victr Madsen: Om Tertiæret ved Mariager Fjrd. D. G. U. IV. R. Bd. I, Nr. 8. Kbhvn LuDEWiG Meyn: Die Bdenverhaltnisse der Prvinz Schleswig- Hlstein. Berlin V. Milthers: Det ældre Tertiærs Udbredelse i det nrdvestlige Sjælland. Medd. fra Dansk gel. Frening Nr. 13, S Kbhvn V. Milthers: Krtbladene Faxe g Stevns. D.G.U. I. R. Nr.ll. Kbhvn V. Milthers: Mergel g Kalk i det nrdvestlige Jylland. D.G. U. III. R. Nr. 11. Kbhvn V. Milthers: Mergelaflejringerne i Hammerum Herred. D.G.U. III. R. Nr. 13. Kbhvn V. Milthers: Mergelen i Hlstebr P2gnen. D.G.U. III. R. Nr. 15. Kbhvn V. Milthers: Mergelen i Djursland. D.G.U. III. R. Nr. 18. Kbhvn V. Milthers: Brøndbringer g artesisk Grundvand i det sydlige Sjælland. D.G.U. II. R. Nr. 21. Kbhvn

13 9 29. V. Milthers g Th. Claudi Westh: Vibrg Egnens Mergellag, deres gelgiske Omgivelser g deres Udnyttelse. D. G. U. III. R. Nr. 9. Kbhvn K. Brunnich Nielsen: Om det i Københavns Havn ved Knippelsbr fundne Yngste Danien. Medd. fra Dansk gel. Frening Nr. 16, S Kbhvn J. P. J. Ravn: Mlluskerne i Danmarks Kridtaflejringer. III. Stratigrafiske Undersøgelser. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, 6. Række, naturvid, g math. Afd. XI. 6. Kbhvn J. P. J. Ravn: Mlluskfaunaen i Jyllands Tertiæraflejringer, Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter. 7. Række, naturvidensk. g math. Afd. III. 2. Kbhvn J.P. J.Ravn: Om ngle ny Findesteder fr Tertiærfrsteninger i Jylland. Medd. fra Dansk gel. Frening, Nr. 15, S Kbhvn J.P. J.Ravn: Om videnskabelige Dybdebringer i Danmark.»Fra Naturens Værksted«, II, S Kbhvn J.P. J.Ravn: Om Mellemligcænets Udbredelse i Jylland. Medd. fra Dansk gel. Frening. Bd. 4, Hefte 3, S Kbhvn Alfred Rsenkrantz: Craniakalk fra Kjøbenhavns Sydhavn. D. G. U. II. R. Nr. 36. Kbhvn Alfred Rsenkrantz: En ny københavnsk Lkalitet fr frsteningsførende Palecæn. Medd. fra Dansk gelg. Frening. Bd. 5, Nr, 20, Kbhvn K. Rørdam: De gelgiske Frhld i det nrdstlige Sjælland, D,G.U, I. R. Nr. 1. Kbhvn K. Rørdam: Kridtfrmatinen i Sjælland i Terrænet mellem København g Køge, g paa Salthlm. D. G. U, II. R. Nr. 6. Kbhvn. 1897, 40. K, Rørdam: Krtbladene Kjøbenhavn g Rskilde. D, G, U, I. R. Nr. 6. Kbhvn K. Rørdam g V. Milthers: Krtbladene Sejrø, Nykjøbing, Kalundbrg g Hlbæk. D. G. U. I. R. Nr. 8. Kbhvn, N. V. Ussing: Om et nyt Findested fr marint Diluvium ved Hstrup i Salling.»Vidensk. Medd. fra d. naturhist. Frening«fr Aaret Kbhvn S N.V. Ussing: Danmarks Gelgi i almenfatteligt Omrids. 3. Udg. ved Pul Harder. D. G. U. III, R, Nr. 2. Kbhvn. 1913, 44. N.V. Ussing g Victr Madsen : Krtbladet Hindshlm. D. G, U. I, R, Nr, 2. Kbhvn Axel Jessen: Krtbladet Varde. D. G. U. I. R. Nr. 14. Kbhvn [Under Trykning].

14 TRADUCTION. Dans un pays qui a été entièrement cuvert par une nappe de glace quaternaire, cmme c'est le cas pur le Danemark, il sera tujurs assez difficile de se rendre un cmpte exact des frmatins gélgiques qui se truvent au-dessus des dépôts laissés par la glace, de même que de l'étendue hrizntale de ces frmatins. Ceci est vrai surtut pur les cntrées ù les dépôts glaciaires nt une puissance telle que l'érsin subséquente n'a pu atteindre jusqu'aux dépôts sus-jacenls et ù, à de rares exceptins près, n n'a pu arriver à cnnaître les frmatins sus-jacentes par le myen de puits u de sndages. La difficulté s'accrît encre par le fait que la nappe glaciaire a, de temps en temps, enlevé de leurs assises de grands ensembles de dépôts préquaternaires en les emprtant à des distances plus u mins élignés. Si l'n fait cesser un sndage avant d'arriver à transpercer un tel ensemble, n sera prté à crire qu'n se truve ici en présence d'un dépôt fixe. En raisn surtut de ces difficultés il n'est pas étnnant que les cartes gélgiques des frmatins préquaternaires de ntre pays aient été mdifiées cnsidérablement au curs des temps, à mesure que le creusement de puits et les sndages, de même que les recherches gélgiques et paléntlgiques, nt furni de nuveaux détails. Un grand prgrès est marqué par la carte publiée en 1899 par N. V. UssiNG dans sn manuel de la gélgie du Danemark^) et qui, mdifiée à quelques égards, a accmpagné les éditins ultérieures de cet uvrage. Ussing a établi ici une base tute nuvelle en recherchant et utilisant tutes les infrmatins recueillies jusque là sur ns dépôts préquaternaires. Sauf pur les mdificatins rendues nécessaires par les décuvertes de date plus récente, n peut dire que cette carte a servi de base à tutes les cartes publiées ultérieurement. Depuis quelques années il y a cependant une telle abndance d'éléments nuveaux qu'une révisin de tutes les dnnées en présence paraissait désirable; et à la demande de Mnsieur Victr Madsen, directeur du Service de la Carte gélgique du Danemark, de prcéder à une telle révisin, je me suis vlntiers chargé de cette tâche; la carte publiée ici représente le résultat de mn travail. Pur l'élabratin de la carte je me suis naturellement servi d'abrd de tus les renseignements furnis par les publicatins. Mais en dehrs de cela j'ai pu largement utiliser les dnnées cllectinnées par le Service de la Carte gélgique du Danemark et par le Musée minéralgiqùe et gélgique de l'université de Cpenhague. Par les sins de Mnsieur l'ingénieur H. Albrechtsen, le Service de la distributin des eaux à Cpenhague m'a fait parvenir des cmmu- ') N. V. Ussing: Danmarks Gelgi i almenfatteligt Omrids. Danmarks gelg. Undersøgelse. III H. Nr. 2. Kjøbenhavn «éditin 1913.

15 11 nicatins sur des sndages de première imprtance pur déterminer la limite entre le danien et le palécène dans la cntrée entre Rskilde et Køge. Par l'intermédiaire de Mnsieur V. Milthers, gélgue au Service de la Carte gélgique, la Cmmissin pur l'apprvisinnement de cmbustibles (Brændselsnævnet), aujurd'hui révquée, m'a furni des renseignements sur de nmbreuses lcalités de lignite en Jutland. Je prfite de l'ccasin pur exprimer ma grande recnnaissance à ceux qui nt eu l'bligeance de mettre tus ces renseignements à ma dispsitin. Je dis des remerciements également à Mnsieur P. Andersen, lecteur au Lycée de Nykjøbing Falster, pur une cmmunicatin sur quelques lcalités de craie dans l'île de Falster. Les endrits d'bservatin snt marqués sur la carte sus frme de petits pints. Ceci ne s'applique purtant pas à l'île de Brnhlm, dnt la cnstitutin gélgique est tellement cmplexe qu'elle ne se laisse reprduire que dans ses grands traits sur une carte à une échelle si réduite. En ce qui cncerne cette île il faut dnc renvyer à la carte publiée par MM. K. A. Ghônwall et V. Milthers^). Pur les lies Féré nn plus il n'a été pssible de marquer les pints d'bservatin en particulier, étant dnné qu'il n'y a que peu de renseignements là-dessus; d'ailleurs ce n'est pas tant de rigueur, le sus sl étant prbablement partut du basalte. En ce qui cncerne la gélgie de ces îles n peut renvyer à l'abrégé de N. V. Ussing, lequel renferme également la part essentielle de la bibligraphie du sujet ^). Malheureusement n ne cnnaît pas tujurs exactement l'emplacement du pint d'bservatin. Ceci s'applique surtut aux sndages; pur ceux-ci il arrive suvent que l'n sait seulement que le sndage a eu lieu pur le cmpte de l'usine à eau de telle u telle ville u pur une laiterie quelcnque etc. Dans de tels cas le pint de la carte a été généralement placé au centre de la ville u du village en questin. Quelquefis les endrits snt si rapprchés l'un de l'autre qu'il n'a pas été pssible, sur une carte à une échelle si réduite, de les marquer chacun en particulier; les endrits à ce pint rapprchés nt été réunis en grupes, et chaque grupe a été marqué d'un seul pint. Au tableau synptique des lcalités, qui se truve ci-après, n purra vir ù ce prcédé a été suivi. Ainsi qu'il ressrt de la carte, les pints snt répartis d'une façn très inégale à travers le pays. Ceci tient surtut au fait que la puissance des dépôts quaternaires varie sensiblement d'une cntrée à l'autre. Cmparez par exemple les parties rientale et ccidentale de l'île de Séeland. Les recherches systématiques rganisées par le Service de la carte gélgique du Danemark, nt également une grande imprtance à cet égard; celles-ci nt suvent abuti à une fule de renseignements sur les frmatins préquaternaires. Ceci apparaît d'une façn remarquable en ce qui cncerne le sud-est de la Séeland, ù ') K. A. GnÔNWALL g V. Milthers: Krtbladet Brnhlm. D. G. U. I R. Nr. 13. Kjøbenhavn ^) N. V. Ussing: Danemark. Handbuch der reginalen Gélgie. 1. Bd. 2. Abt. Heidelberg 1910, p. 32.

16 12 les endrits d'bservatin se truvent plus rapprchés l'un de l'autre que dans n'imprte quelle autre partie du pays. La carte indique l'étendue des différents étages préquaternaires en tant que dépôts sus-jacents des dépôts de l'âge quaternaire. Pur la délimitatin des étages n s'est servi ici du principe généralement adpté; il faut purtant faire remarquer que la limite entre l'étage crétacé et le tertiaire a été fixée à la lacune cnstatée, p. ex. au prt de Cpenhague, entre le calcaire à Crania prjn'ement dit et le calcaire de Salthlm sus-jacent, le premier de ces dépôts étant cnsidéré cmme le cnglmérat basai du palécène et le dernier cmme la partie la plus récente du danien. Partut ù les endrits d'bservatin snt très rapprchés l'un de l'autre, cmme dans les parties rientale et méridinale de la Séeland, la délimitatin des différents étages ne présente généralement pas de difficulté. Il en est autrement ù ces endrits snt frtement disséminés, cmme c'est le cas p. ex. pur la plus grande partie de la Finie. Ici la délimitatin se fera plus arbitraire. Pur de telles cntrées n serait facilement prté à se laisser guider par des cnsidératins thériques. En règle générale j'ai purtant cherché à éviter cette manière de prcéder, et en fixant les limites ici j'ai fait mn pssible pur rester fidèle aux indicatins des cartes antérieures, de peur qu'n n'interprétât les écarts cmme étant le fruit d'bservatins nuvelles. Cependant j'ai cherché, dans les limites du pssible, à réunir en un tut cntinu les territires épars caractérisés par le même dépôt. Naturellement je n'se pas présumer qu'en ceci j'aie bien réussi partut. Espérns que les bservatins pursuivies à l'avenir furnirnt des pints d'appui mins incertains. Le canevas de graduatin divise la carte en quadrilatères, indiqués chacun par une lettre et un chiffre placés en marge de la carte. Les lcalités situées dans les limites de chaque quadrilatère snt marquées par des numérs d'rdre. Par ce myen n truvera facilement les nms des lcalités au tableau synptique qui va suivre. Ces nms snt généralement aussi abrégés que pssible, étant dnné que leur situatin apprximative ressrtira tujurs de la carte ellemême, en srte qu'n ne sera pas expsé à les cnfndre avec d'autres lcalités du même nm. Dans la rubrique»espèce de la cupe«le tableau indique dans quelles circnstances le dépôt préquaternaire a été truvé^). Il n'a pas été facile de décider pur tutes les lcalités quelle serait la désignatin à adpter, les renseignements furnis étant quelquefis très incmplets. Pur un cas dnné n sera suvent, et ntamment, prté à hésiter entre les dénminatins: affleurement et carrière (argilière). Partut ù un dépôt s'élève jusqu'à la surface c. a. d. ù il y a un affleurement u qu'il n'y a qu'une légère cuverture de terre meuble, n est expsé à truver également des argilières (u carri- ') Pur la significatin des expressins danises de cette rubrique et la suivante, vir le glssaire de la p. 15.

17 13 ères) de peu d'imprtance, creusées assez arbitrairement. Heureusement la distinctin entre ces deux frmes de lcalités n'a qu'une imprtance minime au pint de vue gélgique. Les falaises remarquables d'une certaine étendue snt marquées sur la carte par une signature spéciale, pur autant qu'elles renferment des dépôts préquaternaires. Il y a purtant un certain nmbre de lcalités, situées également dans des falaises, qui ne snt pas indiquées sur la carte. C'est surtut parce que le dépôt préquaternaire en questin est cnnu seulement d'une petite partie de la falaise; si, dans ces cas, la carte prtait la signature spéciale aux falaises, n serait facilement amené à crire que le dépôt eût été truvé dans tute l'étendue de la falaise. Sus ce rapprt il faut signaler surtut la côte septentrinale de lîle de Mrs, ù, au mins en apparence, le Mler (terre à diatmées) ne se truve que par endrits. La rubrique suivante indique le dépôt sus-jacent au quaternaire. Ici il est à remarquer que pur beaucup de sndages n n'a pas eu d'échantillns sus la main, de srte qu'il a fallu s'en tenir exclusivement aux indicatins furnies par le maître sndeur. Pur beaucup de cas, sans dute, les pints d'appui ainsi établis peuvent satisfaire. Si p. ex. n indique»argile schisteuse«d'une cntrée ù d'autres myens d'investigatin nt permis de cnstater la présence de dépôts palécènes, n peut être assez sûr que c'est bien cet étage qu'n a truvé. Dans une cntrée ù il y a tant de la craie blanche que des rches daniennes, les maîtres sndeurs désignent habituellement la craie blanche par»craie«et le danien par»calcaire«u»calcaire et silex«. Une certaine hésitatin subsistera purtant quelquefis, surtut lrsqu'il s'agit du tertiaire supérieur; il y a ici des cas ù il sera très difficile, pur ne pas dire impssible, de décider s'il s'agit de l'ligcène u du micène, et je n'se naturellement pas prétendre avir partut rencntré juste. Quelquefis n truvera au tableau seulement la désignatin»argile tertiaire«u quelque chse de semblable; la carte fera vir alrs à quel étage j'ai jugé utile de rapprter le dépôt en questin. Bien que tut le Mler (terre à diatmées) cnnu se cmpse prbablement de mrceaux détachés, n truvera purtant, cmme aux cartes antérieures, près des anses de Thisted et Livø (Thisted et Livø Bredninger), des lcalités ù le Mler est indiqué cmme dépôt sus-jacent du quaternaire. C'est que cette rche est si particulière et bien cnnue qu'n ne peut guère se dispenser d'en marquer l'extensin sur une carte gélgique, d'autant plus que l'abndance de lcalités de cette rche sur une étendue relativement étrite dénte qu'elle ne peut avir été transprtée bien lin de sn assise première. Des circnstances analgues se présentent pur d'autres dépôts tertiaires, et ntamment pur l'argile plastique. Les deux rubriques suivantes furnissent des renseignements sur la prfndeur sus la surface et sur l'altitude du dépôt préquaternaire en questin. En beaucup de cas ces indicatins fnt défaut, surtut lrsqu'il s'agit d'affleurements u d'argilières (carrières). Pur les sndages n a presque tujurs pu remplir la première de ces rubriques, tandis qu'n a suvent dû laisser vide la secnde. Si l'emplacement exact des sndages avait été cnnu partut, n aurait tujurs pu truver apprximativement l'altitude de la lcalité à l'aide

18 14 des cartes de l'etat-majr général et, par ce myen, la côte d'altitude du brd supérieur du dépôt préquaternaire. Sus ce rapprt beaucup d'infrmatins nt été recueillies pur les cntrées dnt la carte gélgique a été publiée par le Service de la carte gélgique du Danemark; rdinairement, n a affaire ici à des lcalités qui nt été visitées, et à des sndages dnt l'emplacement a été exactement déterminé. Dans la dernière rubrique enfin n purra vir ù des renseignements ultérieurs sur les lcalités snt à chercher. La plupart d'entre elles snt mentinnées dans la littérature gélgique; au cas qu'elles snt mentinnées dans plusieurs uvrages, n n'en aura cité rdinairement que celui dnt la publicatin est la plus récente, étant dnné qu'n purra se renseigner là sur la bibligraphie antérieure. Une partie des lcalités n'nt pas encre truvé mentin dans la littérature; dans ces cas-là n renvie à l'institutin u à la persnne à qui le renseignement est dû. Ouvrages, institutins et persnnes snt désignés dans la rubrique par une cuple de lettres u par un chiffre. La liste des pp. 7 à 9 en furnit l'explicatin. En Danemark nn cmpris l'île de Brnhlm et les Iles Féré n a truvé les dépôts préquaternaires suivants: Micène

19 Aaleje GLOSSAIRE.

20 16 T3 2.S -2 ~ tiio ^ 3 s.s. O ;; CM «E-H GO ^ 'O 'O "^ '^ (M ci (M n (M CO»*5 "^ OC (M CM c/2 c/i d ;/3 2 -S 3 «1 ^ ^3 t3 3 3 «^ CM Oi a» CQ M ce S 1- (U E S O 73 ^ c «pa r, M O PQ ^ 6 6 O 0^ 'rt 3 03 ^ e s ' 3 O 03 6 S O» < PU Ci. S" î3 eu 05 Q Ç3 «5 c rt!-> O O, es Q 03 O c tac C > PQ pa.2 C/3 c«e :^ eu c ^ g3 a; "ô; (U ^ ^ T3 tic &, -Q 3 es S 3 f-v > pa pa uî ^ > H c S 'u a> D- C/2 T3 C 'c O) 3 c Q > O m <U c/} 'O 'O _0C _00 (U X X Z. c ^ I^» H S CO E -a! 2 tai HH 0) es c Xi *-> 5/3 W3 -TV O) OC c K t«û, P2 C/3 < fc w-tc^i-^ko^-icsi c lot T-i c^i c T-t «M e c < <

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies.

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Foreløbig Meddelelse af N. HARTz. I Somrene 1910 og 1911 har jeg for >Danm~rks geologiske Undersøgelse«foretaget en Række Undersøgelser i Femsølyng og nogle nærliggende»skovmoser«i

Læs mere

Terrain formerne. paa. Skovbjerg Bakkeø. Victor Madsen. Med et Kort. Resumé en frangais.

Terrain formerne. paa. Skovbjerg Bakkeø. Victor Madsen. Med et Kort. Resumé en frangais. Terrain formerne paa Skovbjerg Bakkeø. Af Victor Madsen. Med et Kort. Resumé en frangais. ^_ Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 6. Nr. 5. Trykkes tillige som Danmarks geologiske Undersøgelse.

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909.

Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909. Følgeblad til Meddelelser Nr. 15. 1909. Af MEDDELELSER FRA DANSI( OEOLOOlSI(,FORENINO er tidligere udkommet: Nr. 1 (1894): K. J. V. STEENSTRUP. Om Klitternes Vandring. Udsolgt. Nr. 2 (1895): VICTOR MADSEN.

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning.

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Af AKSEL NØRVANG. I nyere Tid har Problemerne om Aasenes Dannelse været meget diskuterede, og stærkt divergerende Anskuelser er kommet til Orde. Rigtigheden

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 overlejret af Tørv:.Værebrodalen er en gammel Fjordarm (fra Roskildefjord). Med Tog fra Viksø 5n, i København 6«7. ; Mødet den 26. Oktober

Læs mere

(Opstillet uden revision eller review)

(Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 34 73 00 aalbrg@bd.dk www.bd.dk BD Statsautriseret revisinsaktieselskab Visinsvej 51 DK-9000 Aalbrg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFRSYNING ANDELSSELSKAB SØNDERGADE 68, 9320 HJALLERUP PGØRELSE

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2011 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN Thy og Vester Han Herred er Kontrasternes Land. Vesterhavets voldsomme Angreb har skabt den lige Vestkyst, der krummer sig uden om Hanstholms Forbjerg,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER.

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER. \ DEAS EJEDOMS- ADMSTRATO E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A iels Ebbesensgade 12 & t2 A 9OOO Aalbrg CVR nr. 29475952 Årsregnskab fr 2OL4 Administratr DEAS A/S Skibbrgade 3 9OOO Aalbrg Ejd. 18-6s4lJER Ledelsespåtegning

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1941.

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1941. Oversigt Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1941. Mødet 20. Januar 1941. Hr. Victor Madsen holdt Foredrag om: Røgle Klint. Foredraget var en Fremlæggelse af VICTOR MADSEN

Læs mere

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste

Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste OlU Skurestriber i, Danmark og' beslægtede Fænomener. Af O. B. BØGGILD. (Hertil Tavle 2.) Uagtet Skurestriberne 1)' fra Istiden ere et af de nøjagtigste og fineste Midler, man har that bestemme, ikke blot

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Odense 14.- 15. november 2013 Referat:

Odense 14.- 15. november 2013 Referat: Nrdliks Årsmøde 14.- 15. nvember 2013 Odense, Syddansk Universitet Nærværende: Nina Møller Andersen (Københavns Universitet), Søren Jensen (Købehavns Universitet), Jn Helt Haarder (Syddansk Universitet),

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Brugermanual til Folkeskoledatabasen

Brugermanual til Folkeskoledatabasen Brugermanual til Flkeskledatabasen SKRIV CLIENT NAME INDHOLD. 1. FOLKESKOLEDATABASEN 2 2. HJEM 2 3. RAPPORTER 3 3.1 EKSEMPEL - SÅDAN FINDER DU EN RAPPORT 3 4. BYG EGEN TABEL 5 4.1 Eksempel sådan laver

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Kort brugervejledning - Grove Art Online

Kort brugervejledning - Grove Art Online Krt brugervejledning - Grve Art Online Indhldsfrtegnelse: 1. Krt m Grve Art Online... 2 1.2 What's Inside... 3 2. Quick Start... 4 2.1 Searching... 4 2.1.1 Søg i Alle Kilder... 4 2.1.2 Leder du efter et

Læs mere