K e n d e l s e: Den 18. november 2015 blev der i. sag nr. 33/2015 SKAT. mod. Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Den 18. november 2015 blev der i. sag nr. 33/2015 SKAT. mod. Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen."

Transkript

1 Den 18. november 2015 blev der i sag nr. 33/2015 SKAT mod Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. marts 2015 har SKAT klaget over statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Søren Vestergaard Pedersen har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 21. januar 2004 og fra den 8. september 2010 i Revireg. har været tilknyttet revisionsvirksomheden B P/S. Klagen: SKAT har rejst følgende klagepunkter: 1. Indklagede har tilsidesat erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 1, ved i årsrapporter for regnskabsårene 2012 og 2013 for C ApS i sine revisorerklæringer at have undladt at medtage supplerende oplysning om selskabets overtrædelse af kildeskattelovens 46, stk. 1 om indeholdelse af A-skat, arbejdsmarkedsbidragslovens 7 om indeholdelse af AMbidrag, skattekontrollovens 7, stk. 1 om indberetningspligt til indkomstregisteret af udbetalt A-indkomst, skattekontrollovens 14, stk. 2 om straf for manglende overholdelse af indberetningspligt af udbetalt gage m.v. og kildeskattelovens 74 om straf for manglende indeholdelse af A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag. 2. Indklagede har tilsidesat erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 2 ved i årsrapport for regnskabsåret 2013 for C ApS at have undladt i sin revisorerklæring at medtage supplerende oplysning om selskabets overtrædelse af selskabslovens 210, idet selskabet i årets løb har ydet lån til selskabets direktør og anpartshaver. 1

2 Indklagede har påstået frifindelse. Sagsfremstilling: Indklagede har den 31. maj 2013 afgivet revisionspåtegning på årsrapporten for C ApS for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af påtegningen: Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. ERKLÆRINGER I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING Supplerende oplysninger vedrørende andre forholdt Selskabet har i strid med selskabsloven ydet lån til en kapitalejer, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Lånet er afregnet ved årets udløb. Det fremgår af årsrapporten blandt andet, at årets resultat efter skat var kr., og at aktiver udgjorde i alt kr., heraf anlægsaktiver kr., tilgodehavender kr., og likvide beholdninger kr. Egenkapitalen var på kr., og passiver udgjorde i alt kr., heraf gæld til leverandører kr. og anden gæld kr. Det fremgår af note 1. Personaleomkostninger, at lønninger udgjorde kr., og at personaleomkostninger i øvrigt udgjorde kr. Ved skrivelse af 2. august 2013 fra indklagede til SKAT er fremsendt lønseddel for december 2012 for D. Det fremgår af lønsedlen fra C ApS, at der for perioden 1. december 2012 til 31. december 2012 med udbetalingsdato den 31. december 2012 til indkomstmodtager D er udbetalt kr., og at beløbet er B-indkomst og AM-bidragspligtigt. Indklagede har den 30. maj 2014 afgivet revisionspåtegning på årsrapporten for C ApS for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet af påtegningen: Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 2

3 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til note 1, hvori ledelsen har anført betingelserne for, at selskabet kan fortsætte sin drift og dermed begrundet, hvorfor selskabets årsregnskab er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Vi er enige med ledelsen i beskrivelsen af usikkerheden og valget af regnskabsprincip. Det fremgår af årsrapporten blandt andet, at årets resultat efter skat var kr., og at aktiver udgjorde i alt kr., heraf anlægsaktiver kr., tilgodehavender kr., og likvide beholdninger kr. Egenkapitalen udgjorde kr., og passiver udgjorde i alt kr., heraf gæld til leverandører kr. og anden gæld kr. Det fremgår af note 2. Personaleomkostninger, at lønninger udgjorde kr., andre omkostninger til social sikring udgjorde 322 kr. og personaleomkostninger i øvrigt udgjorde kr. Den 22. januar 2015 fremsendte SKAT høringsskrivelse til C ApS med forslag om at pålægge selskabet at trække og indberette A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for selskabets ansatte i overensstemmelse med en række ændringsforslag. Ved skrivelse af 9. februar 2015 til SKAT besvarede indklagede - på vegne C ApS høringen således: "... Det skal indledningsvis bemærkes, at vi ikke er enige i SKATs beskrivelse af sagsforløbet, herunder SKATs konklusioner desangående. Vi tillader os at opsummere følgende overordnede forhold og begrundelser herfor: De til D udbetalte beløb var anset for at være omfattet af det skatteretlige begreb "personalegoder/naturalier", hvorfor der som konsekvens heraf er sket indberetning som B-indkomst. 2. Ved hvert indkomstårs afslutning er der foretaget indberetning af beløbene som B- indkomst for hele indkomståret. 3. Disse B-indkomster er endvidere efterfølgende indberettet på Ds private selvangivelse, hvorefter skatten således er blevet opkrævet hos D personligt. 4. Resultatet af ovenstående er således, at der kun i begrænset omfang har været en likviditetsmæssig fordel for selskabet og D, set under et - i modsætning til det af SKAT fremførte motiv herfor. 3

4 Vi bemærker i den forbindelse, at uagtet reglerne om skattepligtige aktionærlån blev indført med virkning pr formåede SKAT først at udsende et styresignal om den skattemæssige behandling i efteråret 2014, jf. SKM SKAT, dvs. med to års forsinkelse. At SKAT ikke har kunnet vejlede borgerne om den praktiske håndtering af skattepligtige aktionærlån må ikke komme en skatteyder til skade, nærmere tværtimod...." Ved skrivelse af 17. februar 2015 fra SKAT til C ApS har SKAT pålagt selskabet at trække A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for selskabets ansatte samt at foretage indberetning til eindkomst (indkomstregistret). Selskabet skal indeholde: For året 2012: kr. i A-skat og kr. i arbejdsmarkedsbidrag. For året 2013: kr. i A-skat og kr. i arbejdsmarkedsbidrag. A-skat er beregnet med en trækprocent på 38 og arbejdsmarkedsbidrag med 8 %. Lån/mellemregning har i 2012 været kr. og i kr. Selskabet skal indberette: For året 2012: A-indkomst med kr. og B-indkomst med kr. For året 2013: A-indkomst med kr. og B-indkomst med kr. Vedrørende de faktiske forhold fremgår følgende af skrivelsen: " Det er oplyst, at revisor,(b P/S v/statsautoriseret revisor Søren Pedersen) forestår bogføring, indberetning af moms, løn, honorar mv.,..., hvor revisor anmoder SKAT om at indberette B-indkomst for Selskabet har for 2012 og 2013 indberettet henholdsvis og i B-indkomst til hovedanpartshaveren D.... Det fremgår af årsregnskabet for 2012, at der har været et ulovligt aktionærlån, som er afviklet ved årets udløb... Der er ingen bemærkninger om aktionærlån for 2013, men der er en note omkring bl.a. selskabets likviditet, som forventes at blive forbedret... Ved gennemgang af selskabets bogføring af mellemregningskonti for 2012, 2013 og 1. halvår af er det konstateret at: er der bogført et løntilgodehavende på mellemregningskontoen på kr vedrørende D. Beløbet udlignes i løbet af året ved hævninger til private formål. Selskabet har ikke fremlagt opgørelse over løntilgodehavende pr , og beløbet er heller ikke indberettet som løn i 2011, som det skulle have været, hvis det var tilgodehavende løn. Derimod er det indberettet som B-indkomst i 2013 vedrørende indkomståret Den første postering på mellemregningskontoen for 2013 er dateret med teksten B-indkomst D kr., som et tilgodehavende. Efterfølgende er bogført 4

5 ..." en række hævninger til private formål, som udligner beløbet. Der er ikke fremlagt opgørelse over tilgodehavende og beløbet er anført indberettet som B-indkomst. Det fremgår videre af skrivelsen, at det er SKATs opfattelse, at lånene skal beskattes som A- indkomst, fordi hovedanpartshaveren er ansat i selskabet, og der er tale om vederlag for personligt arbejde mv. Det er videre SKATs opfattelse, at lånene (mellemregningskontoen) er indberettet som B-indkomst, fordi der ikke har været den fornødne likviditet til stede i selskabet, så det har været muligt at indbetale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som heller ikke er betalt af modtageren. Der har været holdt flere møder med repræsentanter fra B P/S og D, og revisor har oplyst, at under de foreliggende omstændigheder ønsker han ikke at foretage de ændringer, han tidligere har tilbudt at lave. Det fremgår videre, at der er divergerende opfattelser af, hvad der er sket i sagen. SKAT har endvidere vedlagt udskrifter fra konto xxxx fra bogholderiet i virksomheden C ApS. Disse kontoudtog er ikke gengivet i sin helhed i denne sagsfremstilling. Det fremgår blandt andet, at der den 1. januar 2012 er foretaget en postering - nr løn D med kr., samt at der den 31. december 2013 er foretaget en postering - nr B-indkomst D med kr. Det fremgår endvidere, at der løbende i de to regnskabsår er konteret private udbetalinger/private betalinger ved indkøb. Parternes bemærkninger: SKAT har ad klagepunkt 1 anført, at det fremgår af posteringer på selskabets mellemregningskonto med selskabets direktør, at der er foretaget følgende krediteringer: den 1. januar 2012: Efterpostering nr. 19, Løn til D (bilag side 75) ( ), den 31. december 2013: Efterpostering nr. 17, B-indkomst D (bilag side 69) ( ). Det fremgår endvidere af brev fra indklagede af 2. august 2013 med kopi af indberetning af B-indkomst på kr., at beløbet er udbetalt den 31. december Ved SKATs afgørelse af 17. februar 2015, som omhandler løn efter den 14. august 2012, har SKAT truffet afgørelse om påbud til selskabet om indeholdelse af A-skat og AM-bidrag for tiden efter den 14. august 2012 til Heri indgår A-skat og AM-bidrag af gagen til selskabets direktør og anpartshaver på kr. i 2012 og kr. i Gagen til selskabets direktør og anpartshaver i 2012 og 2013 er således godskrevet på selskabets mellemregningskonto med denne, men der er ikke i forbindelse med godskrivningen foretaget indeholdelse af A-skat og AM-bidrag, hvilket er i strid med lovgivningen, herunder kildeskattelovens 46, stk. 1, om indeholdelse af A-skat, arbejdsmarkedsbidragslovens 7 om indeholdelse af AM-bidrag, skattekontrollovens 7, stk. 1, om indberetningspligt til indkomstregisteret af udbetalt A-indkomst, skattekontrollovens 14, stk. 2, om straf for manglende overholdelse af indberetningspligt af udbetalt gage m.v. samt kildeskattelovens 74 om straf for manglende indeholdelse af A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag. Selskabet kan herved ifalde ansvar. SKAT har videre gjort gældende, at der ikke forelå en retslig usikkerhed om retskilder vedrørende pligten til indeholdelse af A-skat og AM-bidrag i forbindelse med udbetaling af gage til selskabets direktør. Skat har - ud over de relevante love og bestemmelser som anført i påstanden - henvist til Juridisk Vejledning om indeholdelse af A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag (punkt A.B ) 5

6 Selskabets ledelse har både den 31. december 2012 og den 31. december 2013 udbetalt gage til selskabets direktør uden at have opfyldt sin forpligtelse til indeholdelse af A-skat og AM-bidrag, hvilket selskabets ledelse kan ifalde ansvar for. Det forhold, at et selskab har begrænsede administrative ressourcer, er ikke en retlig begrundelse for at undlade at følge lovgivningen, herunder at selskabet afholder private udlæg for selskabets direktør og anpartshaver uden at betale og indberette A-skat og AM-bidrag. Den retsstridige adfærd hos selskabets ledelse burde derfor have givet anledning til, at indklagede havde omtalt forholdet som supplerende oplysning i sine erklæringer på selskabets årsrapporter for 2012 og Ved at have undladt dette har indklagede overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 1. SKAT har ad klagepunkt 2 anført, at det fremgår af udskrift af mellemregningskonto fra selskabets bogholderi, at selskabet i årene 2012 og 2013 har foretaget pengeudlån til selskabets direktør og anpartshaver. Et sådant pengeudlån er i strid med selskabslovens 210. Overtrædelse af nævnte bestemmelse kan straffes i medfør af lovens 367. Selskabets ledelse kan således ifalde ansvar for dispositionen. Klager har videre gjort gældende, at der i 2012 og 2013 selskabsretligt har været uændret lovgivning på området. Indklagede har i sin erklæring på årsrapporten for regnskabsåret 2013 undladt at medtage supplerende oplysning om, at der i regnskabsåret er forekommet udlån til selskabets ledelse i strid med selskabsloven, hvorved selskabets ledelse kan ifalde ansvar. Indklagede har herved overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 2. Indklagede har indledningsvis anført, at klagen knytter sig til erklæringer afgivet på selskabets årsrapporter for 2012 og Selskabet blev etableret i Selskabet har ingen ansatte, bortset fra direktøren og eneanpartshaveren. Som følge heraf har selskabet begrænsede administrative ressourcer. Faktuelt har der ikke været ulovlige kapitalejerlån i 2011 og tidligere regnskabsår. I regnskabsårene 2012 og 2013 har selskabet løbende afholdt en række private udgifter m.v. på vegne af selskabets direktør og eneanpartshaver. Summen heraf udgør kr. i 2012 og kr. i I årsrapporten for 2012 blev der afgivet supplerende oplysninger om et selskabsretligt ulovligt kapitalejerlån, men med samtidig angivelse af, at lånet var afviklet inden regnskabsårets udløb. Lånet blev således afviklet ved, at saldoen på mellemregningskontoen, der var opstået som følge af selskabets løbende afholdelse af en række private udgifter m.v. på vegne af selskabets direktør, blev anset som vederlag. Der skete som følge heraf indberetning til Skat som B-indkomst begrundet i en samlet vurdering af karakteren af de af selskabet afholdte udgifter mv. I årsrapporten for 2013 blev der ikke afgivet en supplerende oplysning om et selskabsretligt ulovligt kapitalejerlån, idet de nye skatteretlige regler angav, at afholdelse af sådanne private udgifter mv. på vegne af direktøren netop var skattepligtige. Det var således givet, at de private udgifter mv., som direktøren lod selskabet betale, var at anse som skattepligtige for direktøren. Indberetning til Skat for 2013 skete ligeledes som B-indkomst, hvilket - som for var begrundet i en samlet vurdering af karakteren af de af selskabet afholdte udgifter mv. 6

7 Omdrejningspunktet for klagen er derfor tæt knyttet til fortolkningen af det skatteretlige lovgrundlag for kapitalejerlån og denne fortolknings indvirkning på erklæringen jf. erklæringsbekendtgørelsen. Indklagede har videre om vederlaget til selskabets direktør anført, at selskabet ikke hverken i regnskabsårene 2012 eller 2013 har udbetalt nogen egentlig gage til selskabets direktør i form af systematisk udbetaling af månedlige beløb af nogenlunde samme størrelse. Tværtimod fremgår det direkte af kontokortene, at selskabet løbende og usystematisk på direktørens vegne har betalt en lang række private regninger, udlæg mv. Som følge af karakteren af disse betalinger fra selskabets side, blev disse samlet set - ved årets udgang - vurderet som værende B-indkomst for selskabets direktør, og som følge heraf blev betalingerne indberettet til Skat som B-indkomst, ligesom beløbene i årsrapporterne blev indregnet under personaleomkostninger. Som konsekvens af denne indberetning til SKAT - der tillige medførte en modstående beskatning heraf hos direktøren på dennes personlig årsopgørelse med en personlig restskat til følge - var der ikke grundlag for at selskabets ledelse kunne ifalde ansvar, hvorfor der ikke skulle afgives supplerende oplysning herom i indklagedes revisorerklæring. Indklagede har om lovgrundlaget for supplerende oplysninger henvist til, at det fremgår af erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, 2. og 3. punktum, erklæringsvejledningen samt den hertil knyttede juridiske litteratur, at det er en forudsætning for, at en revisor skal afgive en supplerende oplysning, at der er tale om forhold, der kan medføre, at ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar. For at der kan være tale om ansvar, er sædvanlig praksis i dansk ret, at der kan påvises grov uagtsomhed eller forsæt. De materielle forhold i sagen medfører ikke, at det kunne gøres gældende, at selskabets ledelse pådrog sig et ansvar ved at handle groft uagtsomt eller med forsæt. Der har snarere været tale om, at ledelsen fulgte en praksis, som SKAT først efter tidspunktet for erklæringsafgivelsen har bestridt og derfor af gode grunde ikke var kendt på erklæringstidspunktet. Indklagedes vurdering tog b1.a. udgangspunkt i, at lovgrundlaget og den tilknyttede fortolkning heraf var usikkert på daværende tidspunkt. Denne vurdering understøttes tillige af, at SKAT efterfølgende, den 8. december 2014, har fundet anledning til at udarbejde et relativt detaljeret styresignal om reglernes praktiske forståelse og anvendelse. Indklagede har om lovgrundlaget for skattepligtige kapitalejerlån henvist til, at SKAT med virkning fra 14. august 2012 indførte ændringer ligningslovens 14 E, hvorved den administrative praksis for den skatteretlige behandling af kapitalejerlån blev ændret. Imidlertid var forvaltningen af de nye regler meget uklar, ligesom en række praktiske forhold fortsat var uafklarede. Eksempelvis var der fortsat betydelig usikkerhed om omfanget af beskatningsgrundlaget (hvilke lån skulle beskattes, og hvilke lån var undtaget), beskatningstidspunktet, beskatningsformen, indeholdelsesregler, oplysningsregler, renteregler, hæftelsesregler mv. Som følge denne uklare forvaltningspraksis, såvel som den lange række uafklarede praktiske forhold, udsendte SKAT efterfølgende en relativt detaljeret vejledning om disse forhold i kraft af styresignalet SKM af 8. december 2014, altså ca. 2 år efter ændringen af lovreglerne. Indtil dette tidspunkt var der således ikke klare anvisninger på håndteringen af beskatningen af kapitalejerlån/transaktioner med kapitalejeren, og det var netop i perioden mellem indførelse af de nye regler pr. 14. august 2012 og udsendelse af styresignalet den 8. december 2014, at begge de omhandlede erklæringer er afgivet. 7

8 Indklagede har videre anført, at FSR danske revisorer på baggrund af en internt i foreningen nedsat tværgående arbejdsgruppes vurderinger den 19. december 2012 offentliggjorde et notat om en række skattemæssige problemstillinger i relation til håndteringen af aktionærlån til hovedaktionærer i anledning af de ændrede skatteregler herfor i ligningslovens 14 E af 14. august Dette notat blev bl.a. udarbejdet som konsekvens af, at der ikke fra hverken lovgivers eller anden offentlig myndigheds side skete nogen udmelding om den praktiske skattemæssige og regnskabsmæssige håndtering af denne nye retstilstand. Ved Skats senere udsendelse af styresignal om aktionærlån af 3. december 2014 skete der en vis afklaring af de praktiske skattemæssige forhold på området, men dette styresignal blev først udsendt mere end 2 år efter ændringen af skattereglerne - og vel at mærke på et tidspunkt, der lå efter tidspunkterne for de i sagen påklagede erklæringsafgivelser. Samtidig hermed har der i perioden fra december 2012 til marts 2015 pågået mange drøftelser mellem FSR danske revisorer og repræsentanter fra såvel SKAT som Erhvervsstyrelsen med henblik på en afklaring af netop de skattemæssige og regnskabsmæssige forhold afledt af de ændrede skatteregler. Disse mange drøftelser mundede bl.a. ud i, at FSR danske revisorer den 19. marts 2015 udsendte et nyt notat om lån til hovedaktionærer. Dette nye notat indeholdt imidlertid på en række væsentlige områder ændrede anvisninger i forhold til det oprindelige notat af 19. december 2012, hvorfor det oprindelige notat samtidig blev tilbagekaldt. Den proces, der har pågået - i en periode på mere end 2½ år - for at nå en vis afklaring af de skattemæssige og regnskabsmæssige forhold afledt af de ændrede skatteregler, er et klart tegn på, at der netop på dette område har bestået en tilstand af væsentlig retslig usikkerhed om reglernes praktiske anvendelse. Det kan således konkluderes, at selv de fremmeste på området på såvel praktiker side som på lovgiver side har anvendt mere end 2 år på at drage konklusioner om reglernes praktiske anvendelse - der samtidig indebar, at tidligere anvisninger måtte tilbagekaldes. Ligeledes kan det konkluderes, at SKAT selv som myndighed har anvendt mere end 2 år på at fremkomme med et styresignal på området. På netop denne baggrund virker det meget vidtgående, hvis revisor i denne tidsperiode skal tillægges en større grad af vurderingsevne end de fremmeste fagkompetencer på området ved afgivelse af revisorerklæringer, når klagepunktet i den konkrete sag netop beror på revisors fortolkning af forståelsen af disse regler i forhold til så væsentligt et forhold som, hvorvidt en ledelse kan ifalde ansvar for overtrædelsen heraf. Indklagede har sammenfattende gjort gældende, at overordnet set har selskabet sikret, at der er sket indberetning til SKAT af de af selskabet foretagne betalinger af private udgifter mv. på vegne af selskabets direktør og eneanpartshaver, hvilket er ubestridt. Når der samtidig henses til, at de relevante skatteregler om kapitalejerlån i perioden væsentligt ændrede karakter, samtidig med, at der var så væsentlig tvivl om fortolkningen af de ændrede skatteregler, at SKAT efterfølgende fandt anledning til at udarbejde en detaljeret vejledning om den praktiske håndtering heraf, og at der er tale om et selskab med begrænsede administrative ressourcer, er der ikke berettiget grundlag for at påstå, at indklagede burde have afgivet en erklæring på årsrapporterne for 2012 og 2013 med supplerende oplysning om de anførte forhold. Der var på tidspunktet for erklæringsafgivelserne den 31. maj 2013 og 30. maj 2014 begrundet usikkerhed om, hvorledes skattereglerne om kapitalejerlån/transaktioner med kapitalejere skulle fortolkes, særligt i relation til den praktiske håndtering og et heraf evt. afledt ledelsesansvar. Derfor var der ikke fornødent grundlag - tilstrækkeligt retsgrundlag - for at kunne sandsynliggøre, at ledelsen, under de givne omstændigheder, kunne ifalde et erstatnings- eller strafansvar, for de anførte forhold, når der tillige hensås til de konkrete og særlige omstændigheder omkring vederlæggelsens karakter og den foretagne indberetning heraf til SKAT. Indklagede fandt derfor ikke, at der var grundlag for at afgive supplerende oplysninger herom i sine erklæringer udover det allerede anførte. 8

9 Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Skyldspørgsmålet Ad klagepunkt 1 Revisornævnet lægger som ubestridt til grund, at C ApS i regnskabsårene 2012 og 2013 løbende over en mellemregningskonto afholdt en række private udgifter m.v. for selskabets direktør og eneanpartshaver. Beløbet udgjorde kr. i 2012 og kr. i Det er oplyst, at der ikke var ansatte i selskabet ud over direktøren. I årsrapporten for 2012 blev der afgivet supplerende oplysning om, at selskabet havde ydet et ulovligt lån til anpartshaveren, men at det var afviklet inden regnskabsårets udløb. Beløbet blev anset som vederlag til direktøren/anpartshaveren og indberettet som B-indkomst vedrørende indkomståret For 2013 blev afholdelsen af private udgifter m.v. ligeledes anset som skattepligtige og indberettet til SKAT som B-indkomst. For dette regnskabsår afgav revisor ikke en supplerende oplysning om ulovligt kapitalejerlån. Efter ligningslovens 16E, der blev indført med virkning fra den 14. august 2012, og forarbejderne hertil, jf. bemærkningerne til lovforslag nr. L 199 af 14. august 2012, skal egentlige lån til en hovedaktionær eller anpartshaver behandles efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt. En hævning uden tilbagebetalingspligt vil alt efter de konkrete omstændigheder være skattepligtig som løn, udbytte eller tilskud m.v. Det fremgår videre af forarbejderne, at hvis aktionæren er ansat i selskabet, vil selskabet have fradrag for beløbet som en lønudgift, hvis der er tale om vederlag for personligt arbejde, og det samlede vederlag inklusive lånet, kan rummes inden for en rimelig aflønning af aktionæren for det udførte arbejde. Indklagede har anført, at der på tidspunktet for erklæringsafgivelserne den 31. maj 2013 og 30. maj 2014 var begrundet usikkerhed om, hvorledes skattereglerne om kapitalejerlån/transaktioner med kapitalejere skulle fortolkes, særligt i relation til den praktiske håndtering og et heraf evt. afledt ledelsesansvar. Revisornævnet finder imidlertid, at det burde have stået klart for indklagede - som offentlighedens tillidsrepræsentant - at der var tale om løbende hævninger på selskabets konto til direktøren/ eneanpartshaveren, der udgjorde et rimeligt vederlag for dennes personlige arbejde for selskabet, og at vederlaget derfor skulle beskattes som A-indkomst med heraf følgende krav om, at selskabet skal indeholde A-skat og AM-bidrag, og at selskabet er forpligtet til at sørge for korrekt indberetning til eindkomst, samt at der er mulighed for strafferetlige sanktioner ved manglende indeholdelse. Nævnet finder således, at indklagede i sine revisorerklæringer på årsrapporterne for 2012 og 2013 for C ApS burde have afgivet supplerende oplysninger om, at gage til selskabets direktør og anpartshaver var godskrevet mellemregningskontoen med selskabet, uden at der var sket indeholdelse af A-skat og AM-bidrag i henhold til kildeskattelovens 46, stk. 1, arbejdsmarkedsbidragslovens 7 og skattekontrollovens 7, stk. 1, hvilket selskabets ledelse kunne ifalde strafansvar for, jf. erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 1. 9

10 Sanktionen Ad klagepunkt 2 Det er ubestridt, at selskabet som også var tilfældet i 2012 i løbet af året 2013 ydede lån til selskabets direktør og anpartshaver. Et sådant pengeudlån udgør en overtrædelse af selskabslovens 210 og kan medføre strafansvar for selskabets ledelse, jf Indklagede burde derfor også for så vidt angår regnskabsåret 2013 have afgivet supplerende oplysning om ulovligt anpartshaverlån til selskabets direktør og anpartshaver, jf. erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 2. For den i begge klagepunkter skete overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen og dermed tilsidesættelse af god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen, ikendes en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 10

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet. Ulovlige lån til hovedaktionærer Arbejdsgruppen En tværgående arbejdsgruppe under FSR danske revisorer har drøftet nogle af de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer, der følger af de ændrede skatteregler

Læs mere

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen. Den 7. august 2008 blev der i sag nr. 68/2007-R Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 127/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 65/2010 A ApS under konkurs ved kurator advokat B mod Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. september 2010 samt (senere underskrevet)

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011 Klager v/ B A/S mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. maj 2011 har Klager v/ B A/S i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 110/2014 Skat mod statsautoriseret revisor Torben Skov / ved advokat B afsagt sålydende

kendelse: Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 110/2014 Skat mod statsautoriseret revisor Torben Skov / ved advokat B afsagt sålydende Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 110/2014 Skat mod statsautoriseret revisor Torben Skov / ved advokat B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 1. december 2014 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr.94 /2016 Skat mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr.94 /2016 Skat mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende Den 21. november 2016 blev der i sag nr.94 /2016 Skat mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. april 2016 har Skat i medfør af revisorlovens (2008-loven) 43, stk. 3,

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 19. januar 2015 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor B. Den 5. november 2012 blev der i sag nr. 100/2011 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 12. oktober 2011 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 20. september 2008 har Skat klaget over henholdsvis statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B I/S.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 20. september 2008 har Skat klaget over henholdsvis statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B I/S. Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S Skat mod Statsautoriseret revisor A samt B I/S CVR nr. xx xx xx xx afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 20. september 2008 har Skat klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup. Årsrapport. 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 31179114

Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup. Årsrapport. 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 31179114 Blomster Bazaren ApS Strandvejen 167 2900 Hellerup Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 31179114 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Bjarne Iversen Dirigent TimeVision Frederiksberg

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 66/2013. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 66/2013. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 66/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Revisortilsynet har ved skrivelse af 14. februar 2013 indbragt statsautoriseret

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse:

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 2/2012 B ApS mod Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 18. januar 2012 har B ApS i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

Design Cykler Esbjerg ApS

Design Cykler Esbjerg ApS CVR-nr. 24 23 96 24 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/12 2014 Kristian Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Energy Light ApS. Årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er fremlagt og godkendt. Dirigent. Kenni Steen Andersen. CVR-nr.

Energy Light ApS. Årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er fremlagt og godkendt. Dirigent. Kenni Steen Andersen. CVR-nr. Energy Light ApS CVR-nr. 34 07 87 69 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01 2015 Dirigent Kenni Steen Andersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Lis Fuhrmann Guld og Sølv ApS

Lis Fuhrmann Guld og Sølv ApS Lis Fuhrmann Guld og Sølv ApS Diget 22 2600 Glostrup CVR-nr. 89 91 45 15 Årsrapport for 2014/15 (34. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/09

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 89/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R. Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 18. september 2007 (sag nr. 40-2006-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 27. oktober 2014 har advokat B på vegne af A i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 77-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 77-2005-R) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 77-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 24. november 2005 har advokat NN

Læs mere

K e n d e l s e: Den 24. september 2015 blev der i sag nr. 85/2014. mod. registreret revisor Jørgen Leif Joost. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 24. september 2015 blev der i sag nr. 85/2014. mod. registreret revisor Jørgen Leif Joost. afsagt sålydende Den 24. september 2015 blev der i sag nr. 85/2014 A mod registreret revisor Jørgen Leif Joost afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september og 21. november 2014 har A i medfør af revisorlovens

Læs mere

Guld & Ure City Vest ApS

Guld & Ure City Vest ApS Guld & Ure City Vest ApS CVR-nr. 34 05 24 68 Årsrapport for 2013 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05 2014 Per Borg Dirigent Telefon

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Den 23. august 2013 blev i sag nr. 6/2012 SKAT. mod. Registeret revisor Jørgen Preben Visbech Kristiansen. afsagt sålydende.

Den 23. august 2013 blev i sag nr. 6/2012 SKAT. mod. Registeret revisor Jørgen Preben Visbech Kristiansen. afsagt sålydende. 1 Den 23. august 2013 blev i sag nr. 6/2012 SKAT mod Registeret revisor Jørgen Preben Visbech Kristiansen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 30. januar 2012 og af 1. november 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/3 2015 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard

MOOS+LOOFT APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. april 2014. Kirsten Østergaard Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MOOS+LOOFT APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed.

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed. Den 1. februar 2016 blev der i sag nr. 12/2015 A A/S mod tidligere registreret revisor B og C ApS afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 14. november 2015 har A A/S klaget over tidligere registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 71/2010 A ApS under tvangsopløsning (nu under konkurs) mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. november 2010 har A ApS

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Dansk Dental Design ApS

Dansk Dental Design ApS Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Cvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Dansk Dental Design ApS Helenelyst 105 8220 Brabrand CVR-nr.:

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

Ved brev af 16. december 2006 har K som hovedanpartshaver i KK ApS klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 16. december 2006 har K som hovedanpartshaver i KK ApS klaget over registreret revisor R. Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 75-2006-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 16. december 2006 har K som hovedanpartshaver

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15

Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15 Space Copenhagen Design ApS CVR-nr. 25 70 84 15 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Peter Rützou Dirigent

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Revisortilsynet har ved skrivelse af 15. februar 2013 klaget over registreret revisor A.

kendelse: Revisortilsynet har ved skrivelse af 15. februar 2013 klaget over registreret revisor A. Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 32/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Revisortilsynet har ved skrivelse af 15. februar 2013 klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende

kendelse: Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 2. februar 2018 har A ApS under konkurs ved

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B.

K e n d e l s e. Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat klaget over statsautoriseret revisor A og revisionsvirksomheden B. Den 27. april 2012 blev der i sag nr. 47/2011 Skat mod Statsautoriseret revisor A og Revisionsvirksomheden B, Cvr-nr. xx xx xx xx afsagt følgende K e n d e l s e Ved skrivelse af 11. maj 2011 har Skat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Den 18. juni 2018 blev der i sag nr. 8/ genoptaget. Skat mod statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende: kendelse:

Den 18. juni 2018 blev der i sag nr. 8/ genoptaget. Skat mod statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende: kendelse: Den 18. juni 2018 blev der i sag nr. 8/2017 - genoptaget Skat mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende: kendelse: Sagsfremstilling: Den 4. april 2018 blev der i sag nr. 8/2017, Skat mod statsautoriseret

Læs mere