befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005"

Transkript

1 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten

2 Indhold Kørepenge 2005.qxp :12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver skal være opmærksomme på ved udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse. Indhold Forord Hvem kan få skattefri befordringsgodtgørelse? Hvad er skattefri befordringsgodtgørelse? kan der udbetales skattefri befordrings Hvornår godtgørelse? Erhvervsmæssig kørsel 60 dages-reglen Sædvanlig bopæl Arbejdsplads Særligt om befordringsgodtgørelse og firmabil Eksempler på 60 dages-reglen meget kan der udbetales i skattefri Hvor befordringsgodtgørelse? 11 om personer, som får honorarer, der er Særligt B-indkomst 12 kan udbetale skattefri befordringsgodt Hvem gørelse? 13 skal kontrollere udbetalingen af skattefri Hvem befordringsgodtgørelse? 14 kan skattefri befordringsgodtgørelse Hvordan udbetales? 15 for befordringsudgifter Fradrag Lønmodtagere Særligt om handelsrejsende og lign. Medlemmer af og medhjælpere for bestyrelser og lign. Ulønnede medlemmer af og medhjælpere for bestyrelser og lign. Personer, som får honorarer, der er B-indkomst Selvstændigt erhvervsdrivende Bilag 1 med bemærkninger Mere information Bilag 1

3 Forord Denne pjece henvender sig til arbejdsgivere og ansatte på private og offentlige arbejdspladser heriblandt værnepligtige samt medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende. Pjecen henvender sig også til selvstændigt erhvervsdrivende. 3 For at gøre pjecen enklere og dermed mere læservenlig er der i beskrivelsen af reglerne om skattefri befordringsgodtgørelse taget udgangspunkt i en lønmodtagers befordringssituation. Reglerne gælder imidlertid også for medlemmer af og medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som enten ikke får honorarer eller får honorarer, der er A-indkomst. Denne pjece nævner ikke satsbeløb. Satserne kan du læse i den særlige pjece Skattesatser. Satserne for henholdsvis skattefri befordringsgodtgørelse og det almindelige befordringsfradrag står i Told- og Skattestyrelsens cirkulære om Ligningsrådets satser vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, jf. ligningslovens 9 C, og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring, jf. ligningslovens 9 B. Begge cirkulærer offentliggøres normalt i december måned hvert år med regler og satser for det kommende år. Du kan finde cirkulærerne på Gå ind under Rådgiver og klik på Love og regler. Gå herefter ind under Cirkulærer fra Told- og Skattestyrelsen (TSS-cirkulærer). Du kan også få oplyst satsbeløbene hos den kommunale skatteforvaltning eller din regionale told- og skattemyndighed. Pjecen beskriver ikke de særlige regler i ligningsloven om skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige, ulønnede medhjælpere i foreninger, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, eller til frivilligt, ulønnet personel ved hjemmeværnet. Reglerne om skattefri godtgørelse for udgifter til hotelophold og befordring til lægdommere, vidner m.fl. er heller ikke omtalt her.

4 Hvem kan få skattefri befordringsgodtgørelse? 4 Der kan udbetales skattefri befordringsgodtgørelse til: lønmodtagere medlemmer af og medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende såkaldte hvervtagere. En lønmodtager er en person, som er ansat i et tjenesteforhold af en arbejdsgiver (person eller selskab) til selv at udføre et arbejde for arbejdsgiveren. Lønmodtageren får et vederlag af arbejdsgiveren for at udføre arbejdet. Vederlaget kaldes løn. Lønnen er normalt skattepligtig A-indkomst. Bestyrelsesmedlemmer og lignende kan kun få skattefri befordringsgodtgørelse, hvis de ikke får honorarer, eller hvis de får honorarer, der er A-indkomst. Får de derimod honorarer, der er B-indkomst, kan de ikke få skattefri befordringsgodtgørelse. En selvstændigt erhvervsdrivende, som benytter virksomhedsskatteordningen, kan også anvende reglerne om skattefri befordringsgodtgørelse, hvis den pågældende bruger sin private bil, motorcykel, knallert, EU-knallert eller cykel til erhvervsmæssig kørsel for virksomheden.

5 Hvad er skattefri befordringsgodtgørelse? Skattefri befordringsgodtgørelse er et beløb, som udbetales med en km-sats til dækning af udgifter, der er afholdt til erhvervsmæssig kørsel med en persons egen (eller dennes ægtefælles) bil, motorcykel, knallert, EU-knallert eller cykel. 5 En samlevers bil anses skattemæssigt også for egen bil, når de samlevende har fælles økonomi. Befordringsgodtgørelse skal dække de udokumenterede, erhvervsmæssige kørselsudgifter til f.eks. benzin, vedligeholdelse, afskrivning, finansieringsomkostninger og forsikring. Befordringsgodtgørelse skal ikke dække motorvejs- eller broafgifter. Disse afgifter kan dækkes som udlæg efter regning eller som fri passage. Befordringsgodtgørelse kan ikke udbetales til dækning af udgifter ved benyttelse af offentlige transportmidler. Der kan udbetales befordringsgodtgørelse for kørsel i udlandet efter de samme regler, som gælder ved kørsel i Danmark.

6 Hvornår kan der udbetales skattefri befordringsgodtgørelse? 6 Det er en betingelse for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse, at der er tale om erhvervsmæssig kørsel. Erhvervsmæssig kørsel Erhvervsmæssig kørsel er: kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 24 måneder (60 dages-reglen) kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver og kørsel indenfor samme arbejdsplads. Al anden kørsel er privat kørsel. 60 dages-reglen Ved kørsel mellem bopælen og en arbejdsplads lægges antallet af arbejdsdage sammen. Sammentællingen afbrydes kun, hvis der arbejdes mindst 60 på hinanden følgende arbejdsdage på andre arbejdspladser, inden der igen køres mellem bopælen og den første arbejdsplads. Det tælles ikke med, hvis der køres til den første arbejdsplads i løbet af dagen. Arbejdes der f.eks. på en arbejdsplads 2 dage hver uge i årets første 3 måneder og igen på samme arbejdsplads i årets sidste måned, begyndes der på en ny 60 dages-periode i årets sidste måned. Det er naturligvis en forudsætning, at der er arbejdet mindst 60 dage andre steder i mellemtiden. Hvis der køres mere end 60 arbejdsdage mellem bopælen og en arbejdsplads, anses kørslen for privat fra og med arbejdsdag nr. 61. Det er lige meget, om der køres én eller flere gange mellem bopælen og en arbejdsplads pr. arbejdsdag en arbejdsdag tælles kun med én gang i beregningen af de 60 dage. Bemærk, at det kun er kørsel, hvor bopælen er i den ene ende (ligegyldigt om det er i starten eller slutningen af kørslen), der tælles med i de 60 dage. Weekender, feriedage, sygedage mv. regnes ikke med til de 60 arbejdsdage, men afbryder heller ikke 60 dages-perioden. Alle arbejdsdage tælles med uanset arbejdsdagens længde, og uanset hvordan transporten til arbejdspladsen er sket, f.eks. i andres bil, ved fri transport eller i offentlige transportmidler. Arbejdsdage, hvor lønmodtageren ikke har fået skattefri befordringsgodtgørelse for at køre i egen bil fra eller til den pågældende arbejdsplads, tælles også med i de 60 dage. 60 dages-reglen er begrænset til de forudgående 24 måneder. Arbejdspladser, som en lønmodtager har kørt til for mere end 24 måneder siden, tælles altså ikke med ved beregningen af de 60 dage. Det betyder, at 60 dages-reglen ruller fremad i tiden. Gammel kørsel dvs. kørsel, der ligger mere end 24 måneder

7 tilbage i tiden, skæres bort og samtidig tillægges ny kørsel, dvs. den kørsel, der netop er foretaget. De 60 arbejdsdage behøver ikke at være i forlængelse af hinanden. Der gælder én 60 dages-periode pr. arbejdsplads for hvert ansættelsesforhold. Når en lønmodtager holder op med at arbejde for en arbejdsgiver, ophører også 60 dages-perioden/-perioderne vedrørende dette ansættelsesforhold. Hvis lønmodtageren får en ny arbejdsgiver, starter en ny 60 dages-periode/nye 60 dages-perioder for det nye ansættelsesforhold. Se mere herom i afsnittet Eksempler på 60 dages-reglen. Sædvanlig bopæl En persons sædvanlige bopæl er det sted, som personen har den største tilknytning til, og hvor personen derfor normalt bor. Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel mellem bopæl og arbejdsplads kan også udbetales for kørsel mellem sommerboligen og arbejdspladsen, men ikke for en afstand, der overstiger afstanden mellem den sædvanlige bopæl og arbejdspladsen. En person kan godt have én bopæl ved weekendkørsel og en anden bopæl ved kørsel på hverdage. Det vil f.eks. ofte være tilfældet for personer, der arbejder i én landsdel og bor i en anden. Ved anvendelsen af 60 dages-reglen lægges dagene for kørsel mellem bopæl og arbejdsplads sammen, selvom der køres fra/til 2 bopæle. Det afgørende er, at der køres til/fra samme arbejdsplads. Eksempel på kørsel fra/til 2 bopæle: En lønmodtager, der bor i X-by, er af sin arbejdsgiver sendt til Y-by for at arbejde i 3 måneder. Lønmodtageren kører fra arbejdspladsen i Y-by og til sin bopæl i X-by fredag eftermiddag og omvendt mandag morgen. Resten af ugen kører lønmodtageren fra logiet 20 km udenfor Y-by og til arbejdspladsen i Y-by og retur. I denne situation medregnes alle ugens 5 arbejdsdage i de 60 dage, fordi der dagligt køres til/fra den samme arbejdsplads. Hvis lønmodtageren derimod bor på arbejdspladsen i Y-by i ugens løb og derfor kun kører fra bopælen i X-by og til arbejdspladsen i Y-by mandag og omvendt fredag, er det kørslen til eller fra arbejdspladsen 2 gange pr. uge, der skal tælles med i de 60 dage. Der medregnes derfor 2 dage pr. uge, selvom der mandag og fredag ikke køres tur/retur til bopælen. Arbejdsplads En persons arbejdsplads er et sted, hvor personen får vederlag (f.eks. løn eller honorar) for at arbejde. Bemærk dog at bestyrelsesmedlemmer, som får honorarer, der er A-indkomst, godt kan modtage skattefri befordringsgodtgørelse. 7

8 8 Den sædvanlige bopæl kan ikke anses for en persons arbejdsplads, selvom personen udfører sit arbejde dér. Derfor vil f.eks. en lønmodtagers kørsel i egen bil mellem bopælen, hvor lønmodtageren har sit kontor, og arbejdsgiverens virksomhed, ikke kunne anses for kørsel mellem to arbejdspladser, men derimod for kørsel mellem bopæl og arbejdsplads. For denne kørsel vil lønmodtageren kun kunne få skattefri befordringsgodtgørelse, hvis betingelserne i 60 dagesreglen er opfyldt. En arbejdsplads vil som regel være arbejdsgiverens virksomhed, f.eks. kontor, fabrik, lager eller værksted. Det kan også være et sted, som lønmodtageren kører til for arbejdsgiveren for at udføre en arbejdsopgave for denne. Det kan f.eks. være hos en kunde, et sted, hvor der hentes post eller materialer, eller et konference- eller mødelokale udenfor arbejdsgiverens virksomhed. Et kursus- eller uddannelsessted, hvor lønmodtageren får efteruddannelse, vil normalt være omfattet af arbejdspladsbegrebet. Derfor vil kørsel hertil give ret til udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse. Det er en betingelse, at undervisningen sker på arbejdsgiverens foranledning og i dennes interesse. Undervisningen skal desuden have sammenhæng med den funktion, som den pågældende lønmodtager varetager i virksomheden. Et sted, hvor lønmodtageren får en grunduddannelse eller videreuddannelse, anses derimod ikke for en arbejdsplads. For kørsel hertil kan der derfor ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse. Der gælder dog nogle særlige regler om skattefri godtgørelse til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelse mv. Reglerne omtales ikke i denne pjece, men du kan få nærmere oplysninger herom hos den kommunale skatteforvaltning. Særligt om befordringsgodtgørelse og firmabil Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, når arbejdsgiveren har stillet firmabil til rådighed for lønmodtageren. En arbejdsgiver kan heller ikke udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til en lønmodtager for kørsel i en firmabil, som lønmodtageren har fået stillet til rådighed af en anden arbejdsgiver. Arbejdsgiveren kan dog godt udbetale skattefri befordringsgodtgørelse, hvis lønmodtageren betaler den arbejdsgiver, som har stillet bilen til rådighed, fuldt vederlag for kørsel for den anden arbejdsgiver, som ikke har stillet bilen til rådighed.

9 Eksempler på 60 dages-reglen Eksempel 1 En lønmodtager, der har én arbejdsgiver, kører i en periode på 181 arbejdsdage fra sin bopæl til arbejde på enten arbejdsplads A, B eller C. I skemaet kan man se, i hvor mange arbejdsdage lønmodtageren kan få skattefri befordringsgodtgørelse for sin kørsel mellem bopælen og en af arbejdspladserne. Kørsel til Antal Antal dage arbejds- med skattefri dage godtgørelse Arbejdsplads A Arbejdsplads B Arbejdsplads A 10 0 Arbejdsplads B Arbejdsplads C 6 6 Arbejdsplads A da B+C = 61 (55+6) dage Al lønmodtagerens kørsel mellem arbejdspladserne er erhvervsmæssig og berettiger til skattefri befordringsgodtgørelse. Eksempel 2 En lønmodtager, der har én arbejdsgiver, kører hver morgen fra sin bopæl til arbejdsplads A. Herfra kører lønmodtageren videre til arbejdsplads B og derfra til arbejdsplads C og hjem igen. Lønmodtageren kører på denne måde i 70 dage. De første 60 arbejdsdage kan lønmodtageren få skattefri godtgørelse for hele denne kørsel. Herefter dvs. fra og med arbejdsdag nr. 61 kan lønmodtageren kun få befordringsgodtgørelse for sin kørsel mellem arbejdspladserne A, B og C. 9

10 10 Eksempel 3 En lønmodtager, der har én arbejdsgiver, kører i en periode på 200 dage hver arbejdsdag fra sin bopæl til arbejdsplads A og videre herfra i dagens løb til 4 andre arbejdspladser: B, C, D og E. Den rækkefølge, i hvilken lønmodtageren kører til de 4 andre arbejdspladser, skifter fra dag til dag. Derfor veksler det også fra dag til dag, hvilken af disse 4 arbejdspladser, der er den sidste, inden lønmodtageren kører hjem. I de første 60 dage af arbejdsperioden på 200 dage kan lønmodtageren få befordringsgodtgørelse for hele sin daglige kørsel. På dag nr. 61 kan lønmodtageren ikke mere få godtgørelse for kørslen fra sin bopæl og til arbejdsplads A. Lønmodtageren kan fortsat få godtgørelse for sin kørsel fra arbejdsplads B, C, D og E til bopælen. Når lønmodtageren er kørt hjem fra en af disse arbejdspladser, f.eks. D i tilsammen 60 arbejdsdage, kan der ikke længere udbetales godtgørelse for kørslen mellem denne arbejdsplads og bopælen. Som nævnt i eksempel 1 kan sammentællingen af arbejdsdage afbrydes, hvis der ikke køres mellem bopælen og en arbejdsplads, f.eks. D, i 60 arbejdsdage i træk. Eksempel 4 En lønmodtager, der har flere arbejdsgivere, kører hver morgen fra sin bopæl til arbejdsgiver 1 på arbejdsplads A. Efter endt arbejdsdag hos denne arbejdsgiver, kører lønmodtageren videre til arbejdsgiver 2 på arbejdsplads B. Lønmodtageren kører på denne måde i 55 dage. Arbejdsgiver 1 kan betale skattefri godtgørelse for lønmodtagerens kørsel fra bopælen til arbejdsplads A. Arbejdsgiver 2 kan betale skattefri godtgørelse for lønmodtagerens kørsel mellem arbejdsplads A og arbejdsplads B, men højst med et beløb, der svarer til godtgørelse for kørsel fra lønmodtagerens bopæl og til arbejdsplads B. Dvs. at lønmodtageren ikke kan stilles bedre, end hvis kørslen var foretaget fra bopælen og hen til arbejdsplads B. Hvis lønmodtageren nogle dage kører fra bopælen til arbejdsplads B, lægges disse dage sammen med dage, hvor lønmodtageren kører fra A til B, ved opgørelsen af de 60 dage hos arbejdsgiver 2. Arbejdsgiver 2 kan også betale godtgørelse for lønmodtagerens kørsel fra arbejdsplads B og hjem til bopælen.

11 Hvor meget kan der udbetales i skattefri befordringsgodtgørelse? Godtgørelse til dækning af en persons udgifter ved benyttelse af egen bil, motorcykel, knallert, EU-knallert eller cykel til erhvervsmæssig kørsel er skattefri, hvis den ikke overstiger de satser, som Ligningsrådet har fastsat. 11 Der fastsættes hvert år to satser for skattefri befordringsgodtgørelse ved kørsel med egen bil eller motorcykel: én sats for erhvervsmæssig kørsel til og med km årligt (den høje sats ) og én sats for erhvervsmæssig kørsel ud over km årligt (den lave sats ). For skattefri befordringsgodtgørelse ved kørsel med egen knallert, EU-knallert eller cykel fastsættes der en endnu lavere, fælles sats. Har en lønmodtager flere arbejdsgivere, gælder km-grænsen ved kørsel med egen bil eller motorcykel for hver enkelt arbejdsgiver.

12 Særligt om personer, som får honorarer, der er B-indkomst 12 Der kan ikke udbetales skattefri befordringsgodtgørelse til personer, som får honorarer, der er B-indkomst. Som eksempler på personer, hvis honorarer er B-indkomst, kan nævnes: foredragsholdere, kunstnere og artister. Honorarer til medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende er normalt A-indkomst. Bestyrelsesmedlemmer og lignende kan kun få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse, hvis det honorar (vederlag), som de modtager, er A-indkomst.

13 Hvem kan udbetale skattefri befordringsgodtgørelse? Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales af såvel danske som udenlandske arbejdsgivere (til lønmodtagere) eller hvervgivere (til medlemmer af bestyrelser m.fl.). 13 Bemærk, at reglerne om skattefri befordringsgodtgørelse kun gælder for de hvervtagere, som er medlemmer af og medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende. Det er derfor kun den tilsvarende gruppe af hvervgivere (bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende), der kan udbetale skattefri befordringsgodtgørelse.

14 Hvem skal kontrollere udbetalingen af skattefri befordringsgodtgørelse? 14 Den, som udbetaler skattefri befordringsgodtgørelse, har pligt til at kontrollere, at alle betingelserne, for at udbetalingen kan ske skattefrit, er opfyldt. Derfor skal arbejdsgiveren eller hvervgiveren føre kontrol med: kørslens erhvervsmæssige formål dato for kørslen kørslens mål med eventuelle delmål det faktiske antal erhvervsmæssigt kørte kilometer og beregningen af befordringsgodtgørelsen herunder de anvendte satser. Arbejdsgiveren eller hvervgiveren skal endvidere sikre sig, at udbetalingen af skattefri befordringsgodtgørelse kun sker for kørsel med lønmodtagerens eget køretøj, det vil sige bil, motorcykel, knallert, EU-knallert eller cykel. Befordringsgodtgørelsen er skattepligtig A-indkomst for modtageren, hvis ikke alle betingelser for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse er opfyldt. Det gælder også, hvis arbejdsgiveren eller hvervgiveren ikke har ført den fornødne kontrol. Hvis den eneste grund til at godtgørelsen er skattepligtig er, at der ikke er ført den fornødne kontrol, kan lønmodtageren muligvis få fradrag i den skattepligtige indkomst, jf. afsnittet, Fradrag for befordringsudgifter. Det er derfor vigtigt, at udbetalingen af skattefri godtgørelse og arbejdsgiverens kontrol er ordentligt dokumenteret. En sådan dokumentation forudsætter, at de nævnte oplysninger fremgår af arbejdsgiverens bogføringsbilag, og at disse bærer præg af arbejdsgiverens kontrol, eksempelvis i form af attestation og eventuelt fejlrettelse. I den forbindelse er det meget vigtigt, at lønmodtageren leverer de oplysninger, der skal til, for at arbejdsgiveren kan føre den fornødne kontrol. Der er ikke krav om, at man benytter en bestemt blanket, men det kan være en fordel at anvende den samme systematik fra gang til gang, for eksempel i form af et skema eller en fortrykt blanket til rejseafregning. I bilag 1 er vist et eksempel på anvendelsen af en sådan blanket, og samtidig er der givet nogle bemærkninger om forhold, som lønmodtageren og arbejdsgiveren bør være opmærksomme på.

15 Hvordan kan skattefri befordringsgodtgørelse udbetales? Befordringsgodtgørelse kan kun udbetales skattefrit efter Ligningsrådets satser. Bemærk, at hvis der udbetales befordringsgodtgørelse med et højere beløb end satserne, er hele beløbet skattepligtig A-indkomst for modtageren. Arbejdsgiveren kan dog opdele godtgørelsen i en skattefri del (satserne) og en skattepligtig del (beløb udover satserne), der medregnes til lønnen. Denne opdeling skal ske ved udbetalingen af godtgørelsen. Hvis der udbetales befordringsgodtgørelse med et lavere beløb end satserne, er godtgørelsen skattefri. Se om muligheden for fradrag i denne situation i afsnittet Fradrag for befordringsudgifter. Bemærk også, at fast månedlig eller årlig befordringsgodtgørelse dvs. godtgørelse uafhængig af kørslens omfang aldrig kan udbetales skattefrit, men er skattepligtig A-indkomst for modtageren. Bemærk endvidere, at der heller ikke kan udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, hvis godtgørelsen modregnes i en forud aftalt bruttoløn. Herved forstås, at lønnen løbende reguleres i forhold til den udbetalte befordringsgodtgørelse. Arbejdsgiveren og lønmodtageren kan derimod godt aftale en generelt lavere løn/lønnedgang samtidig med, at de aftaler, at der udbetales skattefri befordringsgodtgørelse. Udgifter ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil og lignende f.eks. benzinudgifter kan ikke dækkes som udlæg efter regning eller ved, at arbejdsgiveren betaler lønmodtagerens kørselsudgifter direkte. 15

16 Fradrag for befordringsudgifter 16 Lønmodtagere Lønmodtagere, som ikke har fået udbetalt hel eller delvis skattefri befordringsgodtgørelse for deres erhvervsmæssige befordringsudgifter, kan tage fradrag for disse udgifter i deres skattepligtige indkomst. Fradraget tages med Ligningsrådets satser for det almindelige fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, og det opgøres på samme måde som dette fradrag. Det almindelige befordringsfradrag kan også tages af de lønmodtagere, som ikke har fået udbetalt hel eller delvis skattefri befordringsgodtgørelse, fordi befordringen mellem hjemmet og en given arbejdsplads ikke er erhvervsmæssig efter 60 dages-reglen. Lønmodtageres fradrag for befordringsudgifter ved arbejde i udlandet kan sammen med evt. andre fradrag vedrørende lønnen i udlandet ikke overstige den udenlandske løn, der skal beskattes i Danmark. Udbetaler arbejdsgiveren en godtgørelse, der er lavere end, hvad der kunne være udbetalt skattefrit efter godtgørelsessatsen, kan lønmodtageren ikke fradrage forskellen mellem den udbetalte godtgørelse og det, der kunne være udbetalt skattefrit efter godtgørelsessatsen. Særligt om handelsrejsende og lign. Lønmodtagere, som i forbindelse med kundeopsøgende aktiviteter kører for mere end én arbejdsgiver samtidig f.eks. handelsrejsende kan tage fradrag for deres erhvervsmæssige befordringsudgifter i den personlige indkomst. Disse lønmodtagere kan vælge at tage fradrag med enten de dokumenterede, faktiske udgifter eller med godtgørelsessatserne. Valget skal foretages én gang for alle for den enkelte bil, motorcykel, knallert, EU-knallert eller cykel. Hvis der er modtaget hel eller delvis skattefri befordringsgodtgørelse for de erhvervsmæssige kørselsudgifter, skal denne godtgørelse medregnes i den personlige indkomst, inden der tages fradrag for kørselsudgifterne. Handelsrejsende og lignende lønmodtagere kan ikke tage fradrag med godtgørelsessatsen for kørsel med egen bil eller motorcykel til og med km årligt ( den høje sats ) i det omfang, de allerede har modtaget skattefri befordringsgodtgørelse efter denne sats. Eksempel på handelsrejsendes fradrag for erhvervsmæssige kørselsudgifter: En handelsrejsende har i et givent år haft en erhvervsmæssig kørsel på km og har fået udbetalt godtgørelse for km's kørsel af én af sine arbejdsgivere efter den høje sats. Den handelsrejsende kan herefter fratrække sine udgifter til km's erhvervsmæssig kørsel. Det forudsættes, at de km vedrører flere arbejdsgivere samtidig. Fradraget opgøres som km efter den høje sats ( km minus de km, der er udbetalt godtgørelse for) og km efter den lave sats, dvs. satsen for kørsel ud over km årligt. Handelsrejsendes og andre lignende lønmodtageres fradrag for befordringsudgif-

17 ter ved arbejde i udlandet kan sammen med evt. andre fradrag vedrørende lønnen i udlandet ikke overstige den udenlandske løn, der skal beskattes i Danmark. Medlemmer af og medhjælpere for bestyrelser og lign. Medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som får honorarer, der er A- indkomst, og som opfylder betingelserne for at få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse, kan tage fradrag efter de samme regler som lønmodtagere, se ovenfor. Fradraget kan tages med enten Ligningsrådets satser for befordringsgodtgørelse eller med de dokumenterede, faktiske udgifter. Valget mellem de to former for fradrag skal foretages én gang for alle for den enkelte bil, motorcykel, knallert, EU-knallert eller cykel. Hvis et bestyrelsesmedlem og lignende har modtaget hel eller delvis skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssige kørselsudgifter, skal denne godtgørelse medregnes i den personlige indkomst, inden bestyrelsesmedlemmet tager fradrag for kørselsudgifterne. Ulønnede medlemmer af og medhjælpere for bestyrelser og lign. Medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som ikke har fået honorarer (vederlag) for deres arbejde, kan ikke tage fradrag for rejseudgifter i forbindelse med dette arbejde. Disse bestyrelsesmedlemmer m.fl. kan dog godt få skattefri rejsegodtgørelse. Personer, som får honorarer, der er B-indkomst Personer, som får honorarer, der er B- indkomst, kan ikke få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse. Disse personer kan dog trække deres erhvervsmæssige befordringsudgifter fra med enten de dokumenterede, faktiske udgifter eller med godtgørelsessatserne for erhvervsmæssig kørsel. Valget mellem de to former for fradrag skal foretages én gang for alle for den enkelte bil, motorcykel, knallert, EU-knallert eller cykel. Personer, som får honorarer, der er B- indkomst, kan tage fradrag for erhvervsmæssige kørselsudgifter i den personlige indkomst. Selvstændigt erhvervsdrivende Selvstændigt erhvervsdrivende kan fradrage deres udgifter til erhvervsmæssig kørsel i den personlige indkomst. Fradraget kan tages med enten Ligningsrådets satser for befordringsgodtgørelse eller med de dokumenterede, faktiske udgifter. Valget mellem de to former for fradrag skal foretages én gang for alle for den enkelte bil, motorcykel, knallert, EU-knallert eller cykel. Der gælder særlige regler for selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsskatteordningen. Se herom i afsnittet Hvem kan få skattefri befordringsgodtgørelse?. 17

18 Bemærkninger: 1. De maksimale satser for 2005 er anvendt. Satserne reguleres årligt og kan findes på Datoen for kørslen skal oplyses. Hvis kørslen indgår som del af en rejse, kan angivelse af klokkeslæt være nødvendig, jf. den tilsvarende pjece Diæter om skattefri rejsegodtgørelse. 3. Både rejsemål og delmål skal være erhvervsmæssige. Delmål oplyses som forklaring på en længere kørselsrute for at undgå tvivl om antallet af kørte kilometer. Kørsels- og delmål er geografiske stedsangivelser, som skal have en detaljeringsgrad, der gør dem entydige. Angivelse af blot et firmanavn eller interne betegnelser er derfor ikke fyldestgørende dog vil udtryk som bopæl og værksted eller lignende normalt være tilstrækkeligt entydige, når adresse for sædvanlig bopæl og faste arbejdssted i øvrigt fremgår. 4. Det erhvervsmæssige formål skal være arbejdsrelevant og skal angives mere præcist end blot arbejde dages-reglen indebærer, at de første 60 dage med kørsel mellem bopæl og et arbejdssted (eksempelvis det faste) er erhvervsmæssig, men betyder også, at kørsel mellem bopæl og det samme midlertidige arbejdssted efter 60 dage ikke kan kompenseres med skattefri kørselsgodtgørelse. Det er en del af arbejdsgiverens kontrolforpligtelse at sikre, at 60-dages-reglen overholdes. Der er dog ikke krav om, at regnskabet med 60-dages-reglen skal fremgå af kørselsafregningen. 6. Egen bil, motorcykel mv. omfatter også ægtefælles eller ved fælles økonomi samlevers køretøj. Arbejdsgiveren har pligt til kontrollere, at egen bil mv. er anvendt. Denne kontrol vil almindeligvis kun være mulig, hvis lønmodtageren på kørselsafregningen erklærer, at egen bil mv. er anvendt og eventuel til yderligere dokumentation oplyser bilens registreringsnummer. Hvis husstanden eksempelvis (udover egen bil) har rådighed over en fri bil, skal registreringsnummeret altid oplyses, idet arbejdsgiveren ellers ikke kan kontrollere, om egen bil er anvendt. 7. Ved kørsel udover km i det enkelte kalenderår nedsættes kilometersatsen. For at undgå udbetaling med for høje satser og dermed tab af skattefriheden, vil det derfor ofte være nødvendigt med en løbende opgørelse af årets samlede kørsel. 8. Erhvervsmæssig kørsel på egen motorcykel, knallert, EU-knallert eller cykel kan godtgøres efter de herom fastsatte satser. Betingelserne for skattefriheden er nøjagtig de samme som ved kørsel i egen bil. Der kan ikke ydes skattefri befordringsgodtgørelse for transport af tilhørende materiel, eksempelvis ved udbetaling udover maksimumssatserne som kompensation for et øget benzinforbrug ved transport af gods på en trailer. 9. Det er en betingelse for udbetaling af skattefrie godtgørelser, at arbejdsgiveren kontrollerer udbetalingerne. Det betyder, at arbejdsgiveren fra lønmodtageren skal have alle de oplysninger, som er nødvendige for kontrollen, og at arbejdsgiveren rent faktisk også gennemfører en kontrol, jf. vejledningens afsnit Hvem skal kontrollere udbetalingen af skattefri befordringsgodtgørelse.

19 Indhold Kørepenge 2005.qxp :12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver skal være opmærksomme på ved udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse. Indhold Forord Hvem kan få skattefri befordringsgodtgørelse? Hvad er skattefri befordringsgodtgørelse? kan der udbetales skattefri befordrings Hvornår godtgørelse? Erhvervsmæssig kørsel 60 dages-reglen Sædvanlig bopæl Arbejdsplads Særligt om befordringsgodtgørelse og firmabil Eksempler på 60 dages-reglen meget kan der udbetales i skattefri Hvor befordringsgodtgørelse? 11 om personer, som får honorarer, der er Særligt B-indkomst 12 kan udbetale skattefri befordringsgodt Hvem gørelse? 13 skal kontrollere udbetalingen af skattefri Hvem befordringsgodtgørelse? 14 kan skattefri befordringsgodtgørelse Hvordan udbetales? 15 for befordringsudgifter Fradrag Lønmodtagere Særligt om handelsrejsende og lign. Medlemmer af og medhjælpere for bestyrelser og lign. Ulønnede medlemmer af og medhjælpere for bestyrelser og lign. Personer, som får honorarer, der er B-indkomst Selvstændigt erhvervsdrivende Bilag 1 med bemærkninger Mere information Bilag 1

20 Mere information 21 Spørgsmål om reglerne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse besvares af skatteforvaltningen i den kommune, hvor du bor. Du kan også få yderligere information om disse regler hos den regionale told- og skattemyndighed eller på

21 Pjecen Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse handler om reglerne og om de forhold som man skal være særlig opmærksom på ved udbetaling af skattefrie befordringsgodtgørelser Serien omfatter bl.a. følgende pjecer: Skatten - Forskud 2005 Skatten - Selvangivelse 2004 (Udkommer marts 2005) Skatten - Gaver Skatten - Børnefamilieydelse Alle pjecer ligger på Enkelte fås endvidere på kommunen og på mange biblioteker Læs aktuel information på Opdatering af denne pjece ved evt. lovændringer og rettelser sker alene i internet-versionen Udgivet af Skatteministeriet Told- og Skattestyrelsen Østbanegade København Ø ISSN ISBN P-serien nr Version 1.0 Enkelt Effektivt Korrekt

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999 Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse Reglerne pr. 1. april 1999 Marts 1999 Skatten Forord Denne pjece om ligningslovens regler om rejse- og befordringsgodtgørelse henvender sig til arbejdsgivere og

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. SELVANGIVELSEN 2006 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. 1. LØNMODTAGERE Du vil, som de fleste andre lønmodtagere, i løbet af marts og april måned 2006

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel:

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel: Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Se i vejledningen, hvem der skal udfylde skemaet. 1. Attestation for modtagelse hos administrator (Udfyldes af administrator) Ansøgning modtaget den:

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

FADLS SKATTEVEJLEDNING

FADLS SKATTEVEJLEDNING FADLS SKATTEVEJLEDNING Forår 2016 3 INDHOLD Forord 4 SKAT OVERBLIK 5 Aflevering og ændringer 5 Restskat/overskydende skat 5 Renteudgifter 6 Kapitalpension og aldersopsparing 7 Ratepension 7 Stipendier/legater

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder,

Læs mere

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Ledernes arbejdsløshedskasse 4 udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 28/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-311-28 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Godkendt af kommunalbestyrelsen Marts 2007 BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE

Godkendt af kommunalbestyrelsen Marts 2007 BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE 1. Indledende bestemmelser 1.1 Reglernes formål Reglerne har til formål at godtgøre de merudgifter, som en medarbejder påføres i forbindelse med tjenesterejser.

Læs mere

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd 10. juni 2009. OPLÆG TIL Regelsæt om Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 8970 1312 kirsten.deichmann@silkeborg.dk Fællesstaben, Byrådssekretariatet,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Flyttegodtgørelse 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 AFTALE... 5 Kapitel 1. Afgrænsninger, definitioner og andre almindelige bestemmelser... 5 Dækningsområde... 5 Formål...

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Budget 2017. Analyse udvidet.

Budget 2017. Analyse udvidet. Landsledelsesmøde den 10.-11. juni 2016 Bilag 4.3. 10. link Budget 2017. Analyse udvidet. Emne og initialer for ansvarlige. Emne 1 og emne 2: Kørselsomkostninger Medarbejdere og frivillige. Analysen omfatter

Læs mere

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 Januar 2016 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for firmabiler i 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Skat 2013 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Skat 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 2 1. Forskudsregistrering for 2013 2 2. Kommuneskatteprocenter inkluderet 2 3.

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Muligheder for selvstændig

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Instruks om beskatning Sektion 8.8

Instruks om beskatning Sektion 8.8 Skattestyrelsen har udarbejdet nedenstående vejledning om: Hvordan personer ansat mindre end 6 måneder skal behandles skattemæssigt, og hvordan de pågældende skal indberettes til lønadministrationen. Hvordan

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 218 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0028 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge - 1 Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der har i mange år været fastsat regler om skattemæssigt fradrag for udgifter til befordring mellem hjem

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Kan du bruge en udenlandsk indregistreret bil i Danmark?

Kan du bruge en udenlandsk indregistreret bil i Danmark? Biler i flere lande Biler i flere lande Har I ansatte i virksomheden, der arbejder i flere lande eller bor i ét land og arbejder i et andet, vil firmabilen ofte blive beskattet begge steder. I skal derfor

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Maj 1999 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at fortsætte eller starte en selvstændig

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at 0 Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at kunderådgiver gennemgår sagen inden agterskrivelse / afgørelse

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

CIVILUDDANNELSE I FORSVARET

CIVILUDDANNELSE I FORSVARET CIVILUDDANNELSE I FORSVARET 1. Optjening af civiluddannelse Personel, der er ansat til tidsubestemt korttidstjeneste (K35) og som har forrettet mere end 33 måneders tjeneste, optjener retten til at anvende

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere