Personalegoder. redmark.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalegoder. redmark.dk"

Transkript

1 Personalegoder redmark.dk

2 Forord Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en betydelig del af virksomhedens rekrutteringsog fastholdelsespolitik. Udgifterne til medarbejdernes fleksible lønpakker kan blive omfattende for arbejdsgiveren, og medarbejderen betaler derfor ofte godet ved en nedgang i kontantlønnen (bruttolønsordning). De omkostninger arbejdsgiveren har ved erhvervelsen af personalegodet bliver således i bruttolønsordningen modsvaret af en nedgang i medarbejderens bruttoløn. Værdien af personalegodet fratrækkes i medarbejderens løn før skat, hvorved medarbejderen opnår en skattebesparelse, såfremt godet er skattefrit eller beskattes fordelagtigt. Pjecens første afsnit indeholder en beskrivelse af personalegodernes forskellige beskatningsformer, herunder: Skattefri personalegoder Personalegoder omfattet af bagatelgrænsen på kr. (2016), for goder til brug for arbejdet Personalegoder omfattet af en standardiseret værdiberegning Skattepligtige goder (bagatelgrænse på kr. (2016). for mindre personalegoder) Rabatordninger Efter beskrivelsen af beskatningsformerne foretages en detaljeret alfabetisk gennemgang af forskellige personalegoder. Den skematiske oversigt sidst i folderen giver et hurtigt overblik over beskatningen af personalegoder. Februar 2016 Skattefrie personalegoder Skattefri personalegoder er goder uden væsentlig værdi, der stilles til rådighed på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje. Arbejdsgiveren kan tilbyde en række skattefri personalegoder f.eks. tilskud til kaffe, te og sodavand, kantineordninger etc. Eksempler på skattefri personalegoder: Forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader Studierejser Julegaver til en værdi af maksimalt 800 kr. (2016). Jubilæumsgratialer, når bundgrænsen på kr. ikke overstiges Fri parkeringsplads ved arbejdspladsen Skattefri personalegoder skal ikke indberettes af arbejdsgiveren. 2

3 Personalegoder omfattet af bagatelgrænsen på kr. for goder til brug for arbejdet Personalegoder omfattet af bagatelgrænsen på kr. (2016) er goder, som hovedsageligt er stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde. Medarbejdere, som modtager personalegoder omfattet af denne bagatelgrænse skal alene beskattes, når værdien af goderne til sammen overstiger grænsen på kr. (2016). Overskrides bagatelgrænsen beskattes den samlede værdi af årets personalegoder som B-indkomst. Eksempler på goder omfattet af bagatelgrænsen: Vaccination af medarbejdere, der vanskeligt kan undværes under en kommende spidsbelastning Gratis mad og drikkevarer i særlige tilfælde, fx i forbindelse med overarbejde Fri avis til brug for arbejdet Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter Et (delvist) arbejdsgiverbetalt kørekort, der skal bruges som led i arbejdets udførelse Frikort til offentlig befordring, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring, og som anvendes privat ud over befordringen mellem hjem og arbejde, jf. reglerne om bortfald af befordringsfradraget Kreditkortordninger Beklædning som i overvejende grad anvendes i arbejdstiden med arbejdsgiverens logo Personalegoder omfattet af denne bagatelgrænse skal ikke indberettes af arbejdsgiveren uanset om den samlede værdi overstiger beløbsgrænsen. Det er derimod medarbejderen, som skal selvangive værdien af personalegoderne omfattet af bagatelgrænsen, såfremt beløbsgrænsen overskrides. Medarbejderen bliver alene beskattet, hvis værdien af personalegodet kan henføres til den pågældende medarbejder. Personalegoder omfattet af en standardiserede værdiberegning Beskatningen af personalegoder sker som hovedregel med et beløb svarende til markedsværdien. Enkelte personalegoder beskattes efter en fast sats/en standardiseret værdiberegning. Den skattepligtige værdi af fri bil opgøres f.eks. til 25 pct. af den del af bilens værdi, som ikke overstiger kr. og 20 pct. af resten. Bilens værdi sættes dog altid til mindst kr. Eksempler på goder omfattet af den standardiserede værdiberegning: Fri bil Fri sommerbolig Fri helårsbolig Fri telefon Personalegoder omfattet af en standardiserede værdiberegning skal indberettes af arbejdsgiveren. 3

4 Skattepligtige personalegoder (bagatelgrænsen på kr. for mindre personalegoder) Skattepligtige personalegoder beskattes hos den enkelte medarbejder, såfremt den samlede værdi af goderne på årsbasis overstiger kr. (2016). Værdien af en eventuel julegave fra arbejdsgiveren medregnes ved opgørelsen af godernes samlede værdi. Overstiges beløbsgrænsen skal medarbejderen beskattes af den samlede værdi af alle modtagne skattepligtige goder. En skattefri julegave medregnes derfor ved opgørelsen af beløbsgrænsen, men beskattes ikke efterfølgende. Beskatningen af personalegoder sker som hovedregel med et beløb svarende til markedsværdien. Arbejdsgiveren skal indberette skattepligtige personalegoder, som hver for sig har en værdi på over kr. (2016). Rabatordninger Ansatte som får rabat ved køb af arbejdsgiverens varer beskattes kun når modtageren opnår en rabat, der overstiger arbejdsgiverens avance. Medarbejderen skal således beskattes når deres købspris er under virksomhedens købspris eller omkostninger ved at producerer varen. Er medarbejderens købspris under virksomhedens omkostninger skal personalegodet indberettes af arbejdsgiveren. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at arbejdsgiveren alene skal indberette personalegoder, som hver for sig har en værdi på over kr. (2016). Indberetningspligt Forkert eller forsinkede indberetninger af løn, herunder personalegoder fra arbejdsgiveren udløser bøde. Størrelsen af bøderne beregnes ud fra virksomhedens størrelse målt ved antal ansatte. Bøderne udgør herefter: 1-4 ansatte kr ansatte kr ansatte kr ansatte kr. Over 99 ansatte kr. 4

5 Kontantlønnedgang (bruttolønsordning) Medarbejderen og arbejdsgiveren kan indgå en frivillig aftale om kontantlønnedgang (bruttolønsordning). Ved en bruttolønsordning går den ansatte ned i bruttoløn mod til gengæld at modtage personalegoder. Lønnedgangen medfører, at arbejdsgiveren kan tilbyde personalegoder uden yderligere omkostninger. De faktiske udgifter til personalegoder kan som udgangspunkt fratrækkes i den skattepligtige indkomst ud fra en lønomkostningsbetragtning. Bruttotræk kan aftales på alle personalegoder, men der opnås kun skattemæssige fordele, når bruttotrækket kombineres med personalegoder, der enten er skattefrie, eller som beskattes med en fordelagtig lav værdi. En række kriterier skal alle være opfyldt for at skattemyndighederne accepterer en bruttotrækordning. Kriterierne er opstået gennem retspraksis og er: Aftalen om lønnedgang skal være en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn Den aftalte reduktion af den kontante løn skal løbe over én hel lønaftaleperiode. Som hovedregel må perioden ikke være under 12 måneder Et allerede erhvervet krav på kontant løn kan ikke konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens 46, stk. 3 Arbejdsgiver skal bære en økonomisk risiko ved ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed Arbejdsgiveren skal erhverve godet og stille det pågældende gode til rådighed for arbejdstageren Der skal være tale om en frivillig aftale Arbejdstageren skal have mulighed for at udtræde af ordningen Det er tilladt at opretholde det hidtidige niveau for pensionsbidrag og beregning af feriepenge berøres ikke af ordningen Overenskomster som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale. 5

6 A-Z gennemgang SKAT & MOMS Alfabetisk gennemgang af forskellige personalegoder. Gennemgangen angiver om personalegodet er skattepligtigt og kommenterer specifikke momsregler. Alarm En arbejdsgiverbetalt alarm, til sikring af medarbejderens private hjem, vil som udgangspunkt blive anset som et skattepligtigt personalegode. Den faktiske udgift beskattes som B-indkomst, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overskrides. Refundere arbejdsgiveren medarbejderens private udgift beskattes værdien som A-indkomst. I enkelte tilfælde har skatterådet, efter en konkret vurdering, godkendt at en alarm i overvejende grad kan anses for at være stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde, og dermed omfattet af bagatelgrænsen på kr. Alarmen vil således være skattefri, hvis bagatelgrænsen på kr. ikke overstiges. Som udgangspunkt er der ikke momsfradrag herfor. Hvis det konkret kan påvises, at årsagen til at virksomheden vil afholde udgiften er et behov for at beskytte virksomhedens værdier kan et vist fradrag (delvist efter et skøn) ikke udelukkes. Avis Hvorvidt en arbejdsgiverbetalt avis er skattepligtig for medarbejderen afhænger af, om avisen bliver leveret på hjemmeadressen eller kun er til rådighed på arbejdspladsen, og om avisen i overvejende grad er stillet rådighed af hensyn til arbejdet eller om den erstatter privat avishold. En arbejdsgiverbetalt avis, som erstatter almindelig avishold, skal beskattes. Avisen vil i så fald ikke blive anset for i overvejende grad at være ydet af hensyn til arbejdet. Markedsværdien af avisen beskattes som B-indkomst, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overskrides. Er en avis ikke i overvejende grad ydet af hensyn til arbejdet og holder husstanden selv en avis, har husstanden fået dækket sit private forbrug og én avis herudover kan derfor værdiansættes til 0 kr. Modtager medarbejderen derimod flere aviser, må det blive anset som et ønske om et større privatforbrug, som således skal værdiansættes til markedsværdien. Er avisen efter en konkret vurdering derimod i overvejende grad ydet af hensyn til den ansattes arbejde, er avisen omfattet af bagatelgrænsen på kr. Er avisen i overvejende grad ydet af hensyn til arbejdet og holder husstanden selv én avis, har husstanden fået dækket sit privatforbrug, og aviser herudover har således ikke karakter af sparet privatforbrug, men antages at være modtaget i arbejdsgiverens interesse og kan værdiansættes til 0 kr. ved vurderingen af om beløbet er over/under kr. Leveres og anvendes avisen på arbejdspladsen er den skattefri. Aviser er momsfritaget. Beklædning Stiller arbejdsgiveren fri uniform eller arbejdsdragt til rådighed for 6 den ansatte, skal medarbejderen ikke beskattes. Arbejdstøjet skal være passende til arbejdet f.eks. kitler til sygehus, sikkerhedsbeklædning mv. Medarbejderen beskattes derimod, hvis arbejdsgiveren stiller almindeligt tøj til rådighed for den ansatte. Et beløb svarende til købsprisen beskattes som B-indkomst, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overstiges. Kontant godtgørelse for almindeligt tøj beskattes som A-indkomst. Beklædning med virksomhedens logo er omfattet af bagatelgrænsen på kr., såfremt tøjet i overvejende grad anvendes i forbindelse med arbejdet og efter en konkret vurdering ikke erstatter privat tøj. Kan beklædningen med virksomhedens logo ikke anses for at være omfattet af bagatelgrænsen på kr. skal medarbejderen beskattes af et skønnet beløb for den besparelse, der opnås ved ikke at skulle anvende privat beklædning, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overstiges. Virksomheder kan fradrage moms på indkøb af tøj, der er nødvendigt i forbindelse med medarbejderens udførelse af sit arbejde. Virksomheder kan tillige fradrage momsen på øvrige arbejdsgiverbetalte beklædningsgenstande, der synligt er forsynet med virksomhedens logo, navn mm., som en reklameudgift. Fradraget er dog betinget af, at beklædningsgenstandene ikke må anvendes udenfor arbejdstiden, og skal leveres tilbage ved arbejdsforholdets ophør. Bonuspoint En medarbejder som optjener bonuspoint i forbindelse med flyrejser og hotelovernatninger betalt af arbejdsgiveren er skattepligtig af værdien, såfremt den ansatte anvender de optjente point privat. Medarbejderen beskattes af et beløb svarende til, hvad den ansat skulle have betalt til flyselskabet/rejsebureau eller hotel, hvis der ikke havde været anvendt bonuspoint. Værdien beskattes som B- indkomst, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overstiges. Arbejdsgiveren skal ikke indberette medarbejderens optjente bonuspoint, da det ikke er arbejdsgiveren som stiller godet til rådighed. Bonuspoint er momsfritaget. Bøder Modtager medarbejderen en bøde enten privat eller i forbindelse med udførelsen af dennes arbejde f.eks. en parkeringsbøde anses bøden som en privat udgift. Den faktiske størrelse på bøden beskattes som A-indkomst, hvis den betales af arbejdsgiveren. Bøder er momsfritaget.

7 Computer og sædvanligt tilbehør En arbejdsgiverbetalt computer med sædvanligt tilbehør, der stilles til rådighed til brug for arbejdet beskattes ikke hos medarbejderen. Det er en betingelse, at der er en erhvervsmæssig begrundelse for den private rådighed over den pågældende computer med tilbehør. Indgår en computer med sædvanligt tilbehør i en bruttotrækordning vil medarbejderen blive beskattet af 50 pct. af nyværdien i hvert enkelt år, hvor computeren er stillet til rådighed for medarbejderens private brug. Der er indført en overgangsordning for bruttotrækordninger indgået før den 1. januar Overgangsreglen medfører at medarbejderen ikke beskattes af 50 pct. af nyværdien, men i stedet efter reglerne om fri telefon, dvs. en årlig beskatning på kr. Overgangsordningen er betinget af at udstyret er leveret inden 29. februar Overgangsordningen er gældende til og med indkomståret Beskattes medarbejderen tillige af rådigheden over fri telefon udgør det samlede skattepligtige beløb alene én gange fri telefon, dvs. i alt kr. Momsfradraget for udgifter vedrørende en computer skal opgøres efter en skønsmæssig fordeling mellem den momspligtige og private anvendelse, i de tilfælde hvor en computer betales af arbejdsgiveren. Firmabil Stiller arbejdsgiveren en bil til rådighed, som kan anvendes privat, skal værdien beskattes hos medarbejderen efter en standardiseret værdiberegning. Det er selve rådigheden som udløser beskatning og ikke den faktiske anvendelse. Den skattepligtige værdi af fri bil sættes til 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger kr. og 20 pct. af resten. Bilens værdi sættes dog altid til mindst kr. Er bilen anskaffet senest 36 mdr. efter bilens første indregistrering er beregningsgrundlaget bilens nyvognspris. Efter 36 måneder nedsættes beregningsgrundlaget til 75 pct. af bilens nyvognspris. Anskaffes bilen mere end 3 mdr. efter bilens første indregistrering er beregningsgrundlaget bilens reelle købspris inkl. moms og istandsættelse. Værdien af fri bil tillægges derudover et miljøtillæg, som svarer til 150 pct. af den pågældende bils ejerafgift eller vægtafgift. Værdien af fri bil beskattes som A-indkomst. Der er ikke momsfradrag for fri personbil til en medarbejder, hvis bilen ejes af arbejdsgiver, mens der er et beregnet momsfradrag for personbil leaset af arbejdsgiver. Der er særlige regler for varebiler. Flytteudgifter Betaler arbejdsgiveren for medarbejderens flytteomkostninger er værdien skattefri for medarbejderen, når flytningen er arbejdsrelateret og foretages under medarbejderens nuværende arbejdsgiver f.eks. pga. en omrokering. Der må således ikke være tale om et arbejdsgiverskifte. Betaler arbejdsgiveren derimod for en privat flytning eller en flytning som følge af arbejdsgiverskifte, beskattes beløbet som A- indkomst. 7 Sker flytningen af private årsager, er der ingen fradragsret for momsen. Hvorimod der er mulighed for fradrag, såfremt flytningen sker som følge af f.eks. en intern forflytning. Forsikringer gruppelivsforsikring En medarbejder vil være skattepligtig af en arbejdsgiverbetalt præmie til en gruppelivsforsikring, som dækker medarbejderen i fritiden. En gruppelivsforsikring som ikke indgår i en fradragsberettiget pensionsordning beskattes som A-indkomst. Indgår gruppelivsforsikringen i en fradragsberettiget pensionsordning beskattes præmien som B-indkomst, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overstiges. Forsikringer er momsfritaget. Forsikringer syge- og ulykkesforsikring Syge- og ulykkesforsikring omhandler ordninger, hvor arbejdsgiveren betaler for at forsikre arbejdstageren. Forsikringer, som kun dækker arbejdstageren i arbejdstiden skal ikke beskattes hos medarbejderen. Dækker forsikringen såvel fritid som arbejdstid beskattes medarbejderen af den del af præmien som går til fritidsdækning. Er præmien ikke opdelt anses 50 pct. for at omhandle fritidsdækning. Andelen af præmien, som dækker fritiden beskattes som B-indkomst, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overskrides. Der er imidlertid ingen beskatning, hvis forsikringssummen for fritidsdelen ikke overstiger DKK og i øvrigt ikke dækket ægtefællen eller andre familiemedlemmer. Heltidsulykkesforsikringer, der ejes af lønmodtageren beskattes som B-indkomst, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overskrides. Forsikringer er momsfritaget. Frugt, sodavand og kaffe Kaffe, Sodavand, frugt mv. uden væsentlig værdi, der stilles til rådighed på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje er skattefrit. Virksomheden kan ikke fradrage moms på indkøb af frugt, sodavand samt kaffe og the der stilles vederlagsfrit til rådighed for medarbejderne. Dog er der adgang til fradrag for den andel af momsen på indkøbene, der serveres for forretningsforbindelser og ansatte ved møder i virksomheden. Gaver Gavekort og kontanter som medarbejderen modtager fra arbejdsgiveren beskattes som A-indkomst. Naturalier beskattes som B-indkomst, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overskrides. Julegave/nytårsgave er skattefri, når værdien ikke overstiger 800 kr. (2016) Værdien indgår i vurderingen af om bagatelgrænsen på kr. overskrides.

8 Lejlighedsgaver i forbindelse med mærkedag er skattefri, hvis beløbet ikke overstiger et naturligt niveau. Der er ikke fradragsret for gaver. Internetadgang Arbejdsgiverbetalt internetadgang beskattes ikke hos medarbejderen, hvis internetforbindelsen giver adgang til arbejdsgiverens netværk. Skattefriheden er betinget af, at medarbejderen har adgang til stort set de samme dokumenter, funktioner mv. som på arbejdspladsen. Har medarbejderen ikke adgang til arbejdsgiverens netværk beskattes medarbejderen efter reglerne om fri telefon, dvs. med et skattepligtigt årligt beløb på kr. Beskattes medarbejderen tillige af rådigheden over fri telefon udgør det samlede skattepligtige beløb alene én gange fri telefon, dvs. i alt kr. Momsfradraget for udgifter vedrørende internetadgang skal opgøres efter den skønsmæssige fordeling mellem den momspligtige og private anvendelse, i de tilfælde hvor internetadgangen betales af arbejdsgiveren. Jubilæumsgratiale Når udbetalingen af et jubilæumsgratiale sker én gang er gratialet omfattet af lempelige skatteregler. Udbetalingerne skal foretages til en medarbejder, som på jubilæumstidspunktet er ansat i virksomheden, men kan foretages på baggrund af enten medarbejderens eller arbejdsgiverens jubilæum. En arbejdsgiver kan alene give en medarbejder et gratiale i anledning af medarbejderens jubilæum, såfremt medarbejderen har været ansat i virksomheden i 25, 35 eller større antal år deleligt med 5. Gratialer i forbindelse med 10, 15, 20 og 30 års ansættelse er skattepligtige. Gratialer i anledningen af virksomheden jubilæum kræver at: 1. gratialet udbetales til samtlige medarbejdere 2. gratialet er af samme beløbsstørrelse for alle fuldtidsansatte medarbejdere og et forholdsmæssigt lavere beløb til alle deltidsansatte 3. virksomheden har bestået i 25 år eller et årstal deleligt med 25. Efter de lempelige beskatningsregler er jubilæumsgratialer, der ikke overstiger et bundfradrag på kr. skattefri. Jubilæumsgratialer der overstiger bundfradraget beskattes som A-indkomst. Arbejdsgiveren skal også oplyse om jubilæumsgratialer, der ikke er A-indkomst, herunder også den del af ydelsen der indbetales på en pension. Desuden skal arbejdsgiveren indeholde AM-bidrag medmindre der er tale om en tingsgave. Der er ingen moms på pengegaver eller kontant jubilæumsgratiale. Hvis jubilæumsgratialet gives som en tingsgave, er der ikke fradrag for købsmomsen. Kantineordning Giver arbejdsgiveren fri frokost til medarbejderen skal medarbejderens besparelse beskattes som B-indkomst, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overstiges. Delvis fri kost dvs. 2 måltider kan ansættes til 65 kr. pr. dag. Fuld fri kost kan ansættes til 70 kr. pr dag. For visse personalegrupper (køkken- og serveringspersonale, sygehuspersonale etc.) beskattes værdien, som A-indkomst. Medarbejderen beskattes ikke, når medarbejderen betaler virksomhedens indkøbs- /fremstillingspris uden faste omkostninger til lokaler, inventar, service, opvarmning, oprydning, opvask og rengøring. Råvarernes pris, lønomkostninger vedrørende tilberedning, salg og administration tages med i beregningen. SKAT har udsendt et styresignal omkring kantineordninger med vejledende satser for, hvad medarbejderen mindst skal betale for at undgå beskatning. Der vil herefter ikke ske beskatning ved servering af almindelig gængs standard mad og drikke, hvis medarbejderen betaler følgende beløb for maden: Et standardmåltid ekskl. drikkevarer: 15 kr. Et standardmåltid inkl. drikkevarer: 20 kr. Har virksomheden en kantineordning for sine medarbejdere, skal man være meget opmærksom på det specielle regelsæt omkring kantinemoms, som trådte i kraft pr. 1. januar Vi anbefaler konkret rådgivning. Kontingenter Betaler arbejdsgiveren for den ansattes medlemskab af foreninger, klubber, logoer mv. skal medarbejderen som udgangspunkt beskattes af værdien. Værdien beskattes som A-indkomst. Et medlemskab uden private formål, som arbejdsgiveren giver af erhvervsmæssige grunde beskattes ikke. I det omfang kontingentet er momsbelagt, har virksomheden mulighed for momsfradrag, såfremt medlemskabet kan anses at have en tilknytning til virksomheden momspligtige aktiviteter. Kreditkort Stiller arbejdsgiveren alene kreditkort til rådighed for dækning af erhvervsmæssige udgifter beskattes medarbejderen ikke. Udstedes der et privat kreditkort til medarbejdere, er betalingen af gebyret for udstedelsen en ydelse, der er skattepligtig, medmindre det kan indeholdes i bagatelgrænsen på kr. En betingelse for at kreditkortet kan indeholdes i bagatelgrænsen på kr. er, at kreditkortet i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde. Den faktiske udgift beskattes som B-indkomst, hvis værdien ikke kan indeholdes i bagatelgrænsen på kr. Kørekort Medarbejderen skal som udgangspunkt beskattes, hvis arbejdsgiveren betaler for den ansattes kørekort. I visse typer uddannelse, hvor det er lovpligtigt at erhverve et kørekort beskattes medarbejderen ikke. 8

9 Værdien beskattes som B-indkomst, medmindre bagatelgrænse på kr. ikke overskrides. Kørekortet er omfattet af bagatelgrænsen på kr., hvis det delvist er betalt af arbejdsgiveren og anvendes som led i arbejdets udførelse. Der er ikke som udgangspunkt ikke ret til momsfradrag, medmindre kørekortet er krævet af arbejdsgiveren f.eks. mekanikerlærlinge. Der er kun moms på kørekort til personbil, da kørekort til lastbil er fritaget for moms, som faglig uddannelse. Mad og drikke ved overarbejde Arbejdsgiverbetalt mad og drikke ved overarbejde er omfattet af bagatelgrænsen på kr. og medarbejderen er således ikke skattepligtig, hvis beløbsgrænsen ikke overskrides. Overskrides beløbsgrænsen beskattes medarbejderens besparelse, dvs. den værdi det vil koste medarbejderen at afholde udgiften selv, som B-indkomst. Virksomheden kan ikke fradrage moms på indkøb af mad og drikke til medarbejderne, hvis maden uddeles gratis, medmindre der er tale om konkret beordret overarbejde. Motionsfaciliteter Betaler arbejdsgiveren direkte til et fitness- eller sportscenter for medarbejderens medlemskab, beskattes medarbejderen af værdien som B-indkomst, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overskrides. Værdien ansættes til medarbejderens andel af arbejdsgiverens udgift ellers markedsværdien. Gratis benyttelse af motionsrum og andre sportsfaciliteter på arbejdspladsen er derimod skattefri, hvis der er tale om almindelig personalepleje af begrænset økonomisk karakter, og at det samtidig er vanskeligt at henføre en bestemt værdi til den enkelte medarbejder. Der er momsfradrag i det omfang motionsfaciliteterne stilles til rådighed på virksomhedens adresse. Betaler arbejdsgiveren for medarbejderens private fitnesskort, golfkontingenter eller lignende, vil virksomheden ikke kunne fradrage en eventuel moms vedrørende udgiften. Parkering En parkeringsplads, der er til rådighed for den ansatte af hensyn til arbejdets udførelse, beskattes ikke hos medarbejderen. Skattefriheden gælder uanset om der er tale om en fast eller en midlertidig arbejdsplads, eller om parkeringspladsen lejes eller ejes af arbejdsgiveren. Det er ikke et krav, at bilen i dagens løb benyttes erhvervsmæssigt. Betaler arbejdsgiveren for en parkeringsplads ved den ansattes bopæl, vil parkeringspladsen som udgangspunkt være skattepligtig for medarbejderen, eftersom det kun rent undtagelsesvist kan antages at parkeringspladsen er stillet til rådighed af hensyn til arbejdets udførelse. Den faktiske udgift beskattes som B-indkomst, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overskrides. Udgifter til parkering anses som en driftsudgift til bilen, og der er derfor ikke momsfradrag for leje af parkeringspladser til personbiler. Personaleforening Foreningsmedlemmer skal som udgangspunkt ikke beskattes af de aktiviteter, som en personaleforening afholder udgifterne til. Giver arbejdsgiveren imidlertid et tilskud til personaleforeningen, skal medarbejderen beskattes, medmindre: arbejdsgiveren ikke har bestemmende indflydelse i foreningen eller arbejdsgiverens tilskud til foreningen er uden væsentlig værdi og ydes til aktiviteter på arbejdspladsen, der tilbydes som led i almindelig personalepleje. Ud over de to nævnte situationer er aktiviteter i en personaleforening, som arbejdsgiveren betaler til, skattepligtige for medarbejderen. Markedsværdien fratrukket eventuelle kontingentbetalinger i året beskattes som B-indkomst, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overskrides. Det er op til en konkret vurdering om arbejdsgiveren har direkte væsentlig indflydelse i foreningen. Arbejdsgiverens indflydelse vil være af væsentlig værdi, såfremt arbejdsgiveren yder et bidrag, som i væsentlig grad dækker udgifterne. Giver arbejdsgiveren f.eks. sammenlagt et årligt tilskud, som maksimalt udgør kr. pr. medarbejder og betaler medarbejderen selv et tilsvarende beløb skal medarbejderen ikke beskattes af aktiviteten. Det er afgørende, at aktiviteten tilbydes alle i foreningen. Det er imidlertid vigtigt at huske, at såfremt medarbejderen vinder en præmie, pris mv. i foreningen, er medarbejderen skattepligtig heraf. Medarbejderen skal selv selvangive beløbet til SKAT. Tilskuddet fra virksomheden er ikke pålagt moms. Personalelån Et rentefrit eller lavt forrentede lån ydet af arbejdsgiveren til den ansatte, er som udgangspunkt skattepligtigt B-indkomst for medarbejderen, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overskrides. Medarbejderen beskattes af forskellen mellem den betalte rente og arbejdsgiverens omkostninger (kostprisen for de penge der udlånes) i forbindelse med lånet eller den rente der kan opnås på almindelige markedsvilkår. Et tilsvarende beløb kan fratrækkes i kapitalindkomsten. Lånet skal være ydet gennem arbejdsgiveren, hvorved forstås at arbejdsgiveren også hæfter for lånet. Det er ikke tilstrækkeligt at arbejdsgiveren blot formidler lånet eller yder tilskud hertil. Eftergiver arbejdsgiveren et personalelån beskattes værdien hos medarbejderen som almindelig lønindkomst (A-indkomst). Ansatte i finanssektoren, beskattes i det omfang de betaler en rente, som er lavere end arbejdsgiverens kostpris. Rentefordelen beskattes hos ansatte i finanssektoren som B-indkomst. Personalelån er momsfritaget. Lånet kan være lønsumsafgiftspligtigt for visse virksomheder. Rabatter køb hos arbejdsgiveren En medarbejder, der får rabat på de varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiveren handler med, skal ikke beskattes, medmin- 9

10 dre modtageren opnår en rabat, der overstiger arbejdsgiverens avance på varen. Prisen vil i den forbindelse ligge under arbejdsgiverens kostpris. Forskellen mellem medarbejderens købspris og arbejdsgiverens kostpris beskattes som B-indkomst, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overskrides. Som udgangspunkt skal der betales moms af salgsprisen af medarbejderkøbene. Sælges varerne f.eks. til under kostpris, vil der skulle betales moms efter handelsværdien for varerne. Rejser Forretningsrejser, som har en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomst skabende aktivitet, beskattes ikke hos medarbejderen, såfremt rejsen ikke har et egentligt turistmæssigt islæt. Afholder medarbejderen ferie i forbindelse med en forretningsrejse og medfører ferien en merudgift for arbejdsgiveren vil værdien af ferien skulle beskattes som B-indkomst, medmindre bagatelgrænsen på kr. Deltager en ægtefælle i en forretningsrejse beskattes medarbejderen. Værdien ansættes til markedsværdien af rejsen og beskattes som B-indkomst, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overskrides. Studierejser/kurser beskattes ikke hos medarbejderen, hvis der ikke er et egentligt turistmæssigt islæt og det er i arbejdsgivernes interesse. Er der et væsentligt turistmæssigt islæt, beskattes rejsen som B-indkomst hos medarbejderen, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overskrides. Frirejser, som ikke har konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktivitet skal beskattes hos medarbejderen. Markedsværdien af rejsen beskattes som B-indkomst hos medarbejderen, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overskrides. Personbefordring i Danmark er momsfritaget, hvorved flybilletter, bustransport mv. ikke er momsbelagt. Udgifter til restaurations- og hotelophold i udlandet er pålagt udenlandsk moms. Denne moms kan ikke fradrages på virksomhedens danske momsangivelse. Dog har virksomheden i stedet mulighed for at anmode det pågældende lands myndigheder om refusion af den betalte moms. Fradragsretten for udgifterne afhænger fra land til land og kan derfor variere fra 0 % % fradrag. Reklameartikler Reklameartikler f.eks. paraplyer, kuglepinde, strømper mv. er ikke skattepligtig for medarbejderen. Reklameartikler til en værdi på under 100 kr. har virksomheden momsfradragsret for. Skærmbriller Betaler arbejdsgiveren for medarbejderens skærmbriller skal medarbejderen ikke beskattes, såfremt det kan dokumenteres, at medarbejderen har behov for skærmbriller. Moms på indkøb af skærmbriller til brug for personalet kan efter gammel praksis fradrages fuldt ud. Sponsorbilletter Fribilletter til et sportsligt eller kulturelt arrangement er skattefritaget, såfremt arbejdsgiveren samtidig er sponsor for arrangementet. Det er en betingelse, at fribilletten modtages som led i et ansættelsesforhold, og at fribilletterne ikke udgør hovedydelsen i sponsorkontrakten mellem arbejdsgiveren og den sportslige eller kulturelle institution eller virksomhed. Der er ikke momsfradrag. Sundhedsudgifter arbejdsrelaterede Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter vedr. forebyggelse eller helbredelse af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme er skattefrie for medarbejderen. Det gælder f.eks. massage til forebyggelse, lindring eller behandling af arbejdsskader. Sådanne behandlinger af arbejdsskader er skattefri, selvom det er en individuel sundhedsordning og der ikke foreligger lægeerklæring. Skattefriheden er alene betinget af, at det kan sandsynliggøres overfor SKAT, at der er et konkret behov for forebyggelse/behandling af arbejdsskader. Dækkes udgifterne til de arbejdsrelaterede skader via en forsikring og dækker forsikringen også privatsfæren er hele den arbejdsgiverbetalte præmie skattepligtig. Sundhedsudgifter led i generel personalepolitik En medarbejder skal ikke beskattes af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter eller arbejdsgiver betalt sundhedsforsikring, såfremt der er tale om behandlinger vedrørende misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler, eller til behandling af rygeafvænning. Det er en betingelse, at udgifterne afholdes som led i almindelig personalepolitik. Behandling for misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler kræver endvidere en skriftlig lægeerklæring. Værdien af en arbejdsgiverbetalt sundhedsbehandling eller præmien af en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring beskattes som A-indkomst. Den del af en forsikringspræmie, som vedrører misbrug af medicin, alkohol og andre rusmidler samt rygeafvænninger skattefri, såfremt forsikringsselskabet laver en opdeling. En række sundhedsudøvende aktiviteter er fritaget for moms. Det drejer sig bl.a. om hospitalsbehandling offentlig som privat, lægebehandling, kiropraktik, fysioterapi og tandlægevirksomhed. tagelsen omfatter også zoneterapeuter, der har en vis grunduddannelse inden for faget, alkohol- og narkoafvænning samt behandling for ludomani. 10

11 De aktiviteter, der ikke er momsfritaget, har virksomheden som udgangspunkt fradrag for. Telefonudgifter En medarbejder skal beskattes af et beløb på kr., såfremt arbejdsgiverens betaler for dennes telefonudgifter. Beskatning af fri telefon omfattet: Telefoni, herunder, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt sædvanlige telefonservices Telefonapparatet, herunder mobiltelefonen samt små håndholdte computere, hvis hovedfunktion er telefoni Familiens egne telefon udgifter kan ikke modregnes i det skattepligtige beløb. Beskattes begge ægtefæller af fri telefon nedsættes det årlige skattepligtige beløb med 25 pct., såfremt ægtefællernes samlede skattepligtige beløb udgør mindst kr. (2016). For at undgå beskatningen af fri telefon skal der indgås en tro og love erklæring om, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt og arbejdsgiveren skal føre en overordnede kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Der er fradragsret for abonnements- og samtaleudgifter på telefoner samt erhvervelse af telefoner, men størrelsen af fradragsretten afhænger af, hvilken telefon der er tale om. Er der tale om en fastnettelefon placeret hos medarbejder, er der alene 50 % momsfradrag, uanset hvor stor en del af udgiften, der kan henføres til den momspligtige aktivitet. Er der tale om en mobiltelefon, afhænger fradragsrettens størrelse af anvendelsen. Anvendes mobiltelefonen f.eks. udelukkende til momspligtige aktiviteter, er der 100 % momsfradrag. Hvis mobiltelefonen anvendes delvis privat, skal der ske en skønsmæssig fordeling mellem den momspligtige og private anvendelse. TV-licens Betaler arbejdsgiveren for medarbejderens tv-licens eller f.eks. udgifter til betalingskanaler beskattes medarbejderen. Værdien beskattes som B-indkomst, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke er overskredet. Virksomheden har ikke fradrag for momsen. Fri transport mellem hjem og arbejde Betaler arbejdsgiveren medarbejderens transportudgifter mellem hjem og arbejde skal medarbejderen ikke beskattes, medmindre denne har foretaget befordringsfradrag. Har medarbejderen foretaget befordringsfradrag beskattes værdien som B-indkomst, medmindre bagatelgrænsen på kr. ikke overskrides. Værdien af den fri befordring sættes til et beløb, der svarer til befordringsfradraget. Virksomheden har som udgangspunkt ikke fradrag for momsen, da udgiften vedrører privat kørsel mellem hjem og arbejde. Uddannelsesudgifter Medarbejderen beskattes ikke, hvis uddannelsen betales af arbejdsgiveren som led i et ansættelsesforhold. Uddannelsen må ikke udelukkende være af privat karakter. Det erhvervsmæssige indhold skal imidlertid ikke nødvendigvis relatere sig til det nuværende arbejde. Skattefriheden omfatter uddannelsesudgifter, skole- eller deltagerbetaling, bog- og materialeudgifter og de nedenfor angivne godtgørelser (skatterådets satser): Befordringsgodtgørelse 1,99 kr. (2016) for samtlige kørte kilometer. Er kørslen erhvervsmæssig, fordi der er tale om efteruddannelse til gavn for arbejdsgiveren, gælder de sædvanlige regler og satser for erhvervsmæssigkørsel. Logi: 205 kr. (2016) pr. døgn. Kost og småfornødenheder: 477 kr. (2016) pr. døgn de første 12 måneder. Medarbejderen skal beskattes af arbejdsgiverbetalte uddannelsesudgifter af privat karakter. Markedsværdien beskattes som A- indkomst. Uddannelsesydelser i forbindelsen med fratrædelse skal ikke beskattes. Virksomheden kan fradrage moms på udgifter til medarbejdernes deltagelse på kurser og uddannelser, såfremt uddannelsen er i virksomhedens interesse og er pålagt moms. Der er tillige momsfradrag for medarbejderens deltagelse i seniorkurser (den 3. alder), der afholdes for medarbejdere, der snart skal på pension. Deltager medarbejderens ægtefælle også i dette kursus, er der dog ikke momsfradrag for udgiften til ægtefællens deltagelse. Vaccination Arbejdsgiverbetalt vaccination er omfattet af bagatelgrænsen på kr., såfremt medarbejderen vanskeligt kan undværes i perioder med spidsbelastning. Overskrides bagatelgrænsen på kr. beskattes den faktiske udgift som B-indkomst. Såfremt udgiften er pålagt moms, har virksomheden fradragsret i samme omfang, som virksomheden ellers har fradragsret. Vareprøver Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter er omfattet af bagatelgrænsen på kr. Kostprisen beskattes som B-indkomst. Virksomheden kan fradrage momsen på afholdte udgifter til produktion af egne vareprøver, der tildeles medarbejderne gratis. Dog skal Virksomheden beregne udtagningsmoms af de udleverede vareprøver til medarbejderne og virksomhedens ejer, idet der foreligger udtagning af varer til privat brug. 11

12 A-Z skema gennemgang(fortsættes de næste sider) Skematisk oversigt, der angiver om de pågældende goder er skattepligtig, hvordan de værdiansættes, om godet er A-indkomst eller B-indkomst, om godet er omfattet af bagatelgrænsen på kr. eller kr. og om arbejdsgiveren har indberetningspligt. Personalegodet A-indkomst + AMbidrag B-indkomst + Bagatelgrænse kr. Bagatelgrænse kr. Skattefri Værdiansættelse Indberetningspligt Alene indberetningspligt, når godets værdi overstiger kr. ALARM - i hjemmet Den faktiske udgift ALARM - i hjemmet Den faktiske udgift - arbejdsgiver refundere udgift indberetningspligt Momsfradrag Ja - delvis, hvis beskyttelse af virksomheden værdier Ja - delvis, hvis beskyttelse af virksomheden værdier AVIS - leveret på arbejdspladsen AVIS - leveret i hjemme Den faktiske udgift - erhvervsmæssigt begrundet AVIS - leveret i hjemme - ikke erhvervsmæssigt begrundet Den faktiske udgift BEKLÆDNING - uniform, som er passende til arbejdet Ja BEKLÆDNING - almindeligt tøj BEKLÆDNING - med logo og nødvendigt for arbejdet BEKLÆDNING - med logo, men ikke nødvendigt for arbejdet Ja, hvis nødvendig for arbejdets udførsel BONUSPOINT - fra arbejdsgiverbetalt rejser Markedsværdien COMPUTER - med sædvanligt tilbehør - stilles ikke til rådighed til brug for arbejdet COMPUTER - med sædvanligt tilbehør - stilles til rådighed til brug for arbejdet - ingår ikke i en bruttotrækordning COMPUTER - med sædvanligt tilbehør - stilles til rådighed til brug for arbejdet - ingår i en bruttotrækordning, som er indgået før COMPUTER - med sædvanligt tilbehør - stilles til rådighed til brug for arbejdet - ingår i en bruttotrækordning, som er indgået efter Ja, ved blandet anvendelse kr. Ja, ved blandet anvendelse 50 pct. af nyværdien i hvert år compouteren stilles til rådighed Ja, ved blandet anvendelse FIRMABIL FLYTTEUDGIFTER - arbejdsrelateret og uden arbejdsgiverskifte FLYTTEUDGIFTER - privatflytning - ved arbejdsgiverskifte FORSIKRING - gruppelivsforsikring, som indgår i fradragsberettiget pensionsordning FORSIKRING - gruppelivsforsikring, som ikke indgår i fradragsberettiget pensionsordning FORSIKRING - syge og ulykkesforsikring - alene dækning i arbejdstiden FORSIKRING - syge og ulykkesforsikring - dækning i firtid og arbejdstid - forsikringssum overstiger kr. FORSIKRING - heltidsulykkeforsikring, som ejes af lønmodtageren - forsikringssum overstiger kr Ja Præmien Præmien Den del af præmien som vedrører fritidsdelen Den del af præmien som vedrører fritidsdelen FRUGT, SODAVAND OG KAFFE - led i almindelig personalepleje GAVER - julegaver/nytårsgave - værdi overstiger ikke 800 kr. GAVER - lejlighedsgaver, som ikke overstiger et naturligt niveau, medmindre det serveres til forretningsforbindelser eller ansatte ved møder GAVER - naturaliegaver i øvrigt GAVER - pengegaver og gavekort i øvrigt 12

13 Personalegodet A-indkomst + AMbidrag B-indkomst + Bagatelgrænse kr. Bagatelgrænse kr. Skattefri Værdiansættelse Indberetningspligt Alene indberetningspligt, når godets værdi overstiger kr. indberetningspligt Momsfradrag INTERNETADGANG - adgang til arbejdsgiveren netværk Ja, ved blandet anvendelse INTERNETADGANG - ikke adgang til arbejdsgiveren netværk kr. Ja, ved blandet anvendelse JUBILÆRUMSGRATIALER - værdi under kr. JUBILÆRUMSGRATIALER - værdi over kr. - kontanter JUBILÆRUMSGRATIALER - værdi over kr. - naturaliegave KANTINEORDNING - betaling svarende til SKATs minimumsatser KANTINEORDNING - ingen betaling eller betaling under SKATs minimumsatser Beløb med fradrag af kr. Beløb med fradrag af kr. Ja Forskellen mellem arbejdsgiverens udgift og egenbetaling KONTINGENTER - erhvervsmæssige formål KONTINGENTER - private formål KREDITKORT - alene til rådighed for erhvervsmæssig udgifter KREDITKORT - erhvervs- og privatkort KØREKORT - lovpligtigt iht. uddannelse KØREKORT - delvist betalt af arbejdsgiveren og anvendes ved arbejdsudførslen KØREKORT - i øvrigt MAD OG DRIKKE VED OVERARBEJDE MOTIONSFACILITETER - betaling af gebyr i fitnesscenter Markedsværdien MOTIONSFACILITETER - på arbejdspladsen og uden væsentlig værdi PARKERINGSPLADS - ved arbejdspladsen eller til arbejdsbrug Ja PARKERINGSPLADS - til privat brug PERSONALEFORENING - arbejdsgiver uden bestemmende indflydelse og tilskud uden væsentlig økonomisk værdi, til aktiviteter på arbejdspladsen som led i generel personalepleje PERSONALEFORENING - i øvrigt PERSONALELÅN - rentefrit eller lavt forrentet RABATTER - rabatten overstiger ikke arbejdsgiverens fortjeneste RABATTER - rabatten overstiger arbejdsgiverens fortjeneste Ja, varevogn, personbil - Markedsværdien minus kontigentbetaling - Forskellen mellem markedsværdien og arbedjsgiverens omkostninger Ja Forskellen mellem arbejdsgiverens købspris og kostpris Ja REJSER - forretningsrejser REJSER - ferie i forbindelse med forretningsrejse med merudgifter for arbejdsgiveren, personbefordring Ja, hotel og restaurationsydelser Meromkostningen for ferieopholder REJSER - turistmæssigt islæt REKLAMEARTIKLER Ja, hvis værdi er under 100 kr. SKÆRMBRILLER Ja SPONSORBILLETTER - tillægsydelse til sponsorat SUNDHEDSORDNING - arbejdsrelateret SUNDHEDSORDNING - led i generel personalepolitik - ikke behandling af misbrug eller rygeafvænning SUNDHEDSORDNING - led i generel personalepolitik - behandling af misbrug eller rygeafvænning 13 Fortsættes næste side

14 Personalegodet A-indkomst + AMbidrag B-indkomst + Bagatelgrænse kr. Bagatelgrænse kr. Skattefri Værdiansættelse Indberetningspligt Alene indberetningspligt, når godets værdi overstiger kr. indberetningspligt Momsfradrag TELEFON kr. Ja, ved blandet anvendelse TELEFON - tro og loveerklæring omkring erhvervsmæssig anvendelse - arbejdsgiveren fører kontrol Ja TV LICENS FRI TRANSPORT - mellem hjem og arbejdet, hvor medarbejderen ikke har taget befordringsfradrag UDDANNELSESUDGIFTER - med erhvevsmæssigt indhold Ja, hvis pålagt moms UDDANNELSESUDGIFTER - alene privat karakter Markedsværdien VACCINATION - medarbejder kan vanskeligt undværes i spidsperiode" VAREPRØVE Kostprisen 14

15 15

16 Følg Redmark på redmark.dk Aalborg Hasseris Bymidte 6 DK-9000 Aalborg Tlf Aarhus Sommervej 31C DK-8210 Aarhus V Tlf København Dirch Passers Allé 76 DK-2000 Frederiksberg Tlf

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 Indhold Beskatning af personalegoder... 3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder Revisions- og rådgivningsvirksomhederne BDO ScanRevision og BDO Kommunernes Revision har kontorer i 29 byer i Danmark. Vi beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, hvoraf over 110 er statsautoriserede revisorer.

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP

2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP 2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP 1 2 3 4 5 6 INTRO SÅDAN BRUGER DU SKATTEHÅNDBOGEN Af chefredaktør SØREN VERUP mange danskere regner med, at Skat har fuldstændig styr

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Personalegoder og fleksible lønpakker

Personalegoder og fleksible lønpakker Personalegoder og fleksible lønpakker Næstved Kommune den 16. juni 2009 Advokat Torben Mølgaard Hededal Temaer Arbejdsgivers oplysnings- og indeholdelsesforpligtelser Generelt om beskatning af personale-

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? 2 Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden,

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som medarbejder på individuel kontrakt kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord I mange virksomheder indgår personalegoder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Nej 47,3% Ja 52,7% 1 Besparelser på personalegoder Uddannelse efter medarbejdernes ønske Behandling Kommunikation Mad og drikke Andet 0% 5% 10%

Læs mere

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Kantineordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange virksomheder har en frokostordning eller anden madordning for medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke betaler fuld pris for maden,

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

medarbejderobligationer

medarbejderobligationer medarbejderobligationer Vil du fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere? giv dem et attraktivt personalegode med medarbejderobligationer. Spar dine medarbejdere for skat. alle virksomheder kan være

Læs mere

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil Ajour firmabil Juni 2007 *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 Redaktion Søren Bech (ansv.) Katja W. Brandt Knut Sigurd Hansen Joan

Læs mere

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Indhold Afsnit 1 Forord 4 Afsnit 2 Generelt om personalegoder 5 2.1 Den skattemæssige behandling

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD 2011 INDHOLD FORORD...1 NYT I 2011...2 INDLEDNING...3 BAGATELGRÆNSE...4 INDBERETNINGSPLIGT...4 KONTANTLØNNEDGANG...5 FLYTTEUDGIFTER...6 FORSIKRINGER...7 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...8 FRI BIL...9 FRI BOLIG

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

PERSONALEGODERAPPORTEN

PERSONALEGODERAPPORTEN PERSONALEGODERAPPORTEN Juni 2010 Copyright 2010 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Beskatning af fri el-bil

Beskatning af fri el-bil - 1 Beskatning af fri el-bil Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har i en afgørelse offentliggjort den 8. juni 2015 taget stilling til beskatningen af lønmodtagere, der får stillet

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2015 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer. Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016 FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønudvalget for privatansatte medlemmer af JA har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2012. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2016

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2016 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2016 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Personalegoder Personalegoder.indd 1 11/01/

Personalegoder Personalegoder.indd 1 11/01/ Personalegoder 2013 Indhold FORORD...5 NYT I 2013...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 Nye administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING...9 FLYTTEUDGIFTER... 11

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere