Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,"

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for udbud til efterretning. Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling: Bestyrelsen modtager to gange årligt en orientering om status for udbud af buskørsel og flextrafik. Orienteringen omfatter udbud, der nyligt er afsluttet, igangværende udbud, samt udbud, der er under forberedelse. I orienteringen kan også indgå udbud, der af en eller anden særlig årsag har et specielt fokus og ikke umiddelbart er omfattet af ovenstående kategorier. Kommuner og regioner involveres i de enkelte udbud gennem dialog med administrationen i den fase, hvor udbudsbetingelserne udarbejdes og inden udbudsbetingelserne offentliggøres for tilbudsgiverne. Et eksempel på kommunal og regional indflydelse på Movias udbudsbetingelser er de krav, der stilles til bussernes miljøstandard. Disse krav baserer sig på miljømålsætningerne i Trafikplan 2013, der er udarbejdet i samarbejde med alle kommuner og regioner. I denne orientering er følgende udbud beskrevet: 1. A12 udbud af almindelig rutekørsel 2. A13 udbud af almindelig rutekørsel Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Movia 1/6

2 3. A14 udbud af almindelig rutekørsel 4. K2 udbud af kommunebuskørsel 5. FG5 udbud Flextrafik Garanti 6. FV5 udbud af Flextrafik Variabel 7. FR6 udbud af Flextrafik Rute 8. E5 udbud af ekstrakørsel. A12, udbud af almindelig rutekørsel Der henvises indledningsvis til særskilt skriftlig orientering af 27. februar 2015 til bestyrelsen vedrørende resultatet af udbud A12. Udbuddet er afgjort. 27. februar blev kørslen på de fem udbudte enheder tildelt til henholdsvis Anchersen ApS (linje 4A), Arriva Danmark A/S (linje 176) og Fjordbus A/S (linjerne 3A, 9A og Helsingør bybusser). For alle andre end linje 176 vil der være operatørskift. Resultatet af udbuddet er, at der indføres 79 nye busser ud af 83 busser. Dette giver en stor forbedring på udledningen af CO2, NOx og partikler. Samtidigt tilbydes der kvalitetsindeks (kundemålinger), der er højere end set tidligere. Endvidere ses samlet besparelse i forhold til kommunernes budget. Stand still-perioden er udløbet, og kontrakterne ligger til gennemlæsning hos operatørerne. Den omfattede kørsel er fra henholdsvis 19. udbud og udbud A4. Det drejer sig om linjerne 3A, 4A, 9A, 176 samt Helsingør bybusser. Det er et udbud med få enheder, men til gengæld er det linjer med en stor volumen (ca timer eller godt 8 pct. af det samlede antal kørte timer i 2014). Driftsstart er fastsat til 13. december A13, udbud af almindelig rutekørsel Med knap køreplanstimer og 20 mio. passagerer årligt er linje 5A Movias største og mest betydningsfulde linje. Da Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Herlev Kommune har besluttet at opgradere linje 5A til +Way standard kører udbuddet i en særskilt proces med flere forhandlingsrunder end vanligt for at give operatørerne indflydelse og opgradere busmateriellet. Med opgraderingen til +way sættes der fokus på infrastruktur, der skal anvendes ledbusser med mange døre og dermed en anden indretningen og passagerflow således at der er effektiv afvikling af kørslen og høj komfort for såvel dem, der rejser langt som kort. +Way skal være et grønt alternativ, og der er i udbuddet stillet skærpede minimumskrav til miljøeffekten og miljø vejer tungere i tildelingen end traditionelt (20 pct. mod 15 pct.) 2/6

3 Projektet organiseres med en styre- og projektgruppe bestående af repræsentanter fra Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Herlev Kommune, Region Hovedstaden og Movia. Efter valg af operatør vil denne indgå i projektgruppen. Udbudsprocessen blev igangsat i december 2014 og forløber planmæssigt. Forhandlinger pågår og forventes afsluttet i maj Kontrakten forventes underskrevet i juni Udbud A13 starter op med de velkendte linje 5A busser, men undervejs i kontraktperioden bliver der indsat nyt +Way-busmateriel. Kørsel med linje 5A er sat til køreplantimer og 45 driftsbusser. Kørsel med +Way er sat til køreplantimer og 34 driftsbusser. I kontrakten er der to optioner på udvidelse af kørsel med +Way til henholdsvis Herlev station og Herlev hospital. Driftsstart er fastsat til december 2015 med implementering af +Waystandarden fra april I udbudskriterierne er vægtningen af miljøet prioriteret højere end i øvrige udbud. A14, udbud af almindelig rutekørsel Udbuddet er i opstartsfasen og forventes afgjort medio marts Kørslen, der forventes at komme i udbud, er ca. 52 busser. Det er ca. 6 kontrakter, der udløber i december Det omfatter blandt andet linje 600S, samt kørsel i områderne Hillerød, Frederiksberg, Vestegnen og Køge. Driftsstart forventes i december K2, udbud af kommunebuskørsel K (kommune)-udbud er en ny type af kørsel, der omfatter mindre kørsel i en enkelte kommune. Udbudsprocessen blev igangsat i februar 2015 og forventes afsluttet medio maj Der udbydes 3 busser og ca timer med option på lejlighedsvis kørsel. Kørslen skal udføres i Lejre kommune. Driftsstart er 1. august FG5, udbud af Flextrafik Garanti Udbudsprocessen blev igangsat i januar Der skal udbydes 35 garantivogne og ca garantitimer. Som noget nyt i forhold til tidligere udbud, vil rådighedstimer blive udbudt efterfølgende separat. Udbuddet er opdelt i 12 udbudsenheder, der hver omfatter 2-4 vogne. Udbuddet afvikles som offentligt udbud. Vognene skal have hjemsted fordelt over store dele af Movias ansvarsområde. Der tilbydes to-årige kontrakter, med mulighed for forlængelse i yderligere to år (4 x 6 mdr.). 3/6

4 Udbuddet forventes afgjort primo maj med driftsstart 1. oktober FV5, udbud af Flextrafik Variabel Udbudsprocessen blev igangsat i marts 2015 og forløber planmæssigt. Den omfattede kørsel er variabel, dvs. operatørerne er ikke sikret kørsel, selvom de indgår kontrakt med Movia. Der estimeres ca. 1,3 million ture om året, og der efterspørges max. 700 vogne med hjemsted i Region Sjælland og max. 700 vogne med hjemsted i Region Hovedstaden. Udbuddet afvikles som offentligt udbud. Der tilbydes et-årige kontrakter uden mulighed for forlængelse. Udbuddet forventes afgjort primo juni 2015 med driftsstart 1. oktober FR6, udbud af Flextrafik Rute Udbuddet omfatter elever/brugere til og fra bopæl, skoler, børnehaver, værksteder og andre institutioner i Region Hovedstaden og Odsherred Kommuner. Første runde tilbud er afgivet, og der har været afholdt en forhandlingsrunde. Processen forløber planmæssigt. Der er udbudt ca timer, og kørslen udføres med ca. 450 vogne. Kontrakter tildeles medio april med forventet driftsstart henholdsvis 1. august og 1. oktober E5, udbud af ekstrakørsel I E5 udbydes ture, hvor der på de ellers udbudte linjer, viser sig en kapacitetsudfordring, typisk ved uddannelsesinstitutioner i korte tidsintervaller. Udbuddet er under udarbejdelse. Der forventes udbudt ca. 100 ture på forskellige linjer i Movias område. Kontrakter forventes tildelt ultimo maj 2015 med driftsstart primo august Jens Mandrup har ønsket at få belyst muligheder for tilkøb til kontrakter med særlig fokus på miljøkrav. Udbud Movia stiller i samarbejde med de involverede kommuner og regioner funktionskrav i forbindelse med udbud af busdriften. Der stilles krav til kortlægning af miljø, CSR m.v. En del krav er minimuskrav (skal) krav, eksempelvis krav om miljøcertificering, maksimumsgrænse for partikeludledning og minimums-euronorm, mens andre er bør krav, der indgår i evalueringen af tilbuddet. Som eksempel kan nævnes yderligere tiltag til mindskelse af CO2-udledning 4/6

5 i drift og materiel. Evalueringen af tilbud sker ud fra tildelingskriterierne, pris, kvalitet af drift, miljø og kvalitet af busmateriel med forskellig vægtning. Movia anvender primært funktionskrav; det betyder eksempelvis, at der stilles krav til CO2 ikke om et bestemt drivmiddel. Dette for at sikre, at der opnås den bedste miljøeffekt i forhold til prisen og øvrige evalueringskrav. Ønskes større ændringer i busdriften skal det ske ved udbud i kravspecifikationsfasen. Dette aftales i dialogen mellem Movia og de berørte kommuner og regioner inden udbuddet igangsættes. Når krav og evalueringsmodel er fastlagt ved annoncering af udbuddet er mulighederne for større ændringer udtømt frem til næste udbud. Ændringer i kontraktens løbetid Generelt kan man tale om to typer af ændringer. Ændringer i medfør af kontrakten, typisk prisreguleringer, ændringer i kørselsomfang ved ændringer i køreplan etc. Ovenstående type af ændringer har været med i den konkurrenceudsættelse af ydelsen, der fandt sted under udbuddet og kan derfor uden videre gennemføres. Ændring af kontrakten kan ske, hvis ændringen ikke er væsentlig. Af forslaget til den nye udbudslov og Konkurrencestyrelsens vejledning sættes bagatelgrænsen, der muliggør ændringer, til makimalt 10 pct. af kontraktens værdi, dog må ændringerne samlet set ikke overskride tærskelværdien (3 mio. kr.). Væsentlige ændringer betyder også ændringer, der kunne have fået andre tilbudsgiver til at byde eller have gjort det muligt, at antage et andet tilbud. Grundlæggende er det ikke muligt at ændre kontrakten, hvis den økonomiske balance ændres til fordel for leverandøren eller omfatter ydelser, der ikke var med i den oprindelige aftale. Konkret betyder det, at der gerne må ske ændring i det tilbudte materiel (bus), en bedre bus, der gives til den tilbudte eller lavere pris. Øger operatøren den tilbudte pris, så må ændringen anses for væsentlig i den forstand, at andre kunne have tilbudt et bedre alternativ. Væsentlighedskravet umuliggør eksempelvis en ændring af en dieselbus til en elbus. Med hensyn til drivmiddel, så stilles der normalt i Movias udbud funktionskrav til CO2- udledningen. I kontraktperioden kan en kommune beslutte at tilkøbetilkøbe BTL til en dieselbus uden ændring i materiel. Det er fx det som det Roskilde Kommune har besluttet. Den højere pris afspejler en ændring i udgiften til drivmiddel og kan sammenlignes med ændring i dieselprisen, men kravet må ikke give operatøren en økonomisk fordel. Forsøg og projekter Som det fremgår af dagsordens punkt 17 om status for miljø gennemfører Movia en række 5/6

6 forsøg på miljøområdet, bl. a. med alternative drivmidler. Økonomi: Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside. 6/6

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Odense Bytrafik og COWI. Udlicitering af Odense Bytrafik. Trafikchef Jørgen Rassen, Odense Bytrafik og projektleder Niels Melchior Jensen, COWI

Odense Bytrafik og COWI. Udlicitering af Odense Bytrafik. Trafikchef Jørgen Rassen, Odense Bytrafik og projektleder Niels Melchior Jensen, COWI Bytrafik og COWI Udlicitering af Bytrafik Trafikchef Jørgen Rassen, Bytrafik og projektleder Niels Melchior Jensen, COWI Trafikdage på Universitet 2000 669 Indledning Baggrund og formål og Århus er de

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 9. maj 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand og

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere