ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr Rapporten kan downloades på:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2. Rapporten kan downloades på: www.energinet."

Transkript

1 ForskEL-udbud 2016

2 ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr Rapporten kan downloades på: Foto: Jørgen Schytte 2

3 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist Energipolitiske mål Hvad kan der søges støtte til? Indsatsområder Hvem kan søge? Hvor meget kan der søges? Hvordan ansøges? Vurderingskriterier Behandling af ansøgninger Hvis der opnås støtte Lovgrundlag Øvrige dokumenter Andre støtteordninger Bilag 1 ForskEL-indsatsområder - Udbud

4 1. Formål og ansøgningsfrist Det PSO-finansierede ForskEL-program administreres af Energinet.dk. Programmet har til formål at yde støtte til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, der er nødvendige for udnyttelsen af miljøvenlige elproduktionsteknologier, herunder udvikling af et miljøvenligt og sikkert elsystem. Der er i 2016-ansøgningsrunden afsat en ramme på 130 mio. kr. til støtte af projekter. Projekterne skal understøtte de energipolitiske målsætninger og Energinet.dk's strategi 'Sammentænkning'. Ansøgningsfristen er torsdag den 10. september 2015 kl Ansøgninger til denne runde kan ikke indsendes efter dette tidspunkt. Afgørelse om tilsagn eller afslag forventes meddelt i perioden december 2015 til januar Der gøres opmærksom på, at EUDP og ELFORSK indkalder ansøgninger med samme ansøgningsfrist. 4

5 2. Energipolitiske mål ForskEL-programmet understøtter de energipolitiske målsætninger om forsyningssikkerhed, klima, miljø og omkostningseffektivitet samt bidrager til at realisere målsætningen om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler i Med energiaftalen af 22. marts 2012 om den danske energipolitik har regeringen og et flertal i Folketinget aftalt en række energipolitiske initiativer og målsætninger med henblik på et mere energieffektivt samfund, en grøn og bæredygtig energiforsyning samt en række initiativer til udvikling af elsystemet. Dertil kommer planerne for etablering af en europæisk energiunion, hvor 'Forskning og innovation' er én af de fem dimensioner, som indebærer planer om en ny SETplan med fokus på integration af energisystemer, og hvor der er en ambition om at være verdens førende inden for vedvarende energi. Disse målsætninger understøttes også af ForskEL-programmet. 5

6 3. Hvad kan der søges støtte til? ForskEL-programmet kan give støtte til projekter i de dele af innovationskæden, der vedrører anvendt forskning, udvikling samt pilot- og demonstrationsprojekter, dog med primær vægt på udviklings- og pilotprojekter. Dette svarer på skalaen for Technology Readiness Level (TRL) til at bringe teknologier fra 2 til 9, med hovedvægt på at flytte fra 4 til 7, se illustration nedenfor. Det prioriteres, at projekter inden for indsatsområderne (se bilag 1) har deltagelse af private virksomheder eller andre slutbrugere, der kan sikre den efterfølgende anvendelse af resultater, hvilket også som noget nyt indgår som et vurderingskriterium (se afsnit 8). men mindre end fuldskala. Typisk kan pilotanlæg være 1:10 i forhold til fuldskala. På TRL skalaen er det projekter, der flytter teknologien fra 6 til 8. Ved demonstrationsprojekter forstås projekter, der foretager en eksperimentel afprøvning af en teknologi, et system eller en metode under virkelighedsnære forhold med henblik på efterfølgende markedsintroduktion, eller når demonstrationen giver anledning hertil, yderligere udvikling før markedsintroduktion. På TRL-skalaen er det projekter, der flytter teknologien fra 8 til 9. Ved anvendt forskning forstås projekter af original karakter med henblik på at erhverve viden og indsigt med sigte på bestemte praktiske mål og anvendelser. På TRLskalaen er det projekter, der flytter teknologien fra 2 til 4. Ved udvikling forstås anvendelse af viden med henblik på at fremstille nye eller forbedre eksisterende materialer, produkter, processer, metoder, systemer eller tjenester. På TRL-skalaen er det projekter, der flytter teknologien fra 4 til 6. Ved pilotprojekter forstås projekter, der foretager en eksperimentel afprøvning af en teknologi, et system eller en metode i en større skala end under laboratorieforhold, 6

7 4. Indsatsområder ForskEL-programmet støtter projekter, der har en relation til elsystemet. Dog lægges der samtidig vægt på, at de aktiviteter, der støttes, har en tilgang, der sikrer optimering og sammentænkning af hele energisystemet og ikke udvikler suboptimale løsninger, der kun er til gavn for elsystemet det danske energisystem til at være 100 % baseret på vedvarende energi. To af disse er relevante for ForskELprogrammet, nemlig: - Smart Grid - Lagring af energi De tre hovedindsatsområder: Integration af VE-produktionsteknologier Energilagring og sammentænkning Marked og samfund I bilag 1 kan læses en nærmere beskrivelse af de enkelte indsatsområder for ForskEL-programmet. I forlængelse af energiaftalen af marts 2012 har bestyrelserne for DSF (nu Innovationsfonden), HTF (nu Innovationsfonden, EUDP, ForskEL og ELFORSK i samarbejde identificeret følgende teknologiske indsatsområder: - Energirenovering af eksisterende byggeri - Smart Grid - Lagring af energi som værende af særlig betydning for realiseringen af den langsigtede energipolitiske målsætning om at omstille 7

8 5. Hvem kan søge? Støtte fra ForskEL kan søges af offentlige eller private virksomheder eller videninstitutioner, herunder universiteter og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS'er), der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister i Danmark. Også udenlandske projektdeltagere kan ansøge om støtte, men der lægges vægt på, at resultaterne vil fremme udviklingen af det danske elsystem og forudsat, at hovedansøger er registreret med dansk CVR nr. 8

9 6. Hvor meget kan der søges? Hver projektdeltager anfører i sit budget, hvorledes indsatsen i projektet forventes finansieret af støtte, egenfinansiering og eventuel finansiering fra anden side. ForskEL-programmet kan ikke yde støtte til virksomheder, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som EU-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked. Støttebeløb Der er ikke fastsat en øvre eller nedre grænse for, hvor stort et støttebeløb, der kan ansøges om. Tidligere er der givet støtte til projekter i intervallet 0,25 25 mio. kr. pr. projekt. Støtteintensitet Der er ikke en fast støtteintensitet for alle projekter. Støtteintensiteten fastsættes af ForskEL for hver deltager inden for rammerne af EU's statsstøtteregler. Støtteintensiteten fastsættes desuden under hensyntagen til de kommercielle aspekter, de involverede tekniske og økonomiske risici samt en vurdering af tilskyndelsesvirkningen (se afsnit 8). Til projekter, der falder ind under EU's statsstøtteregler, kan der således ydes støtte op til det tilladte niveau efter disse regler. Offentlig finansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteter, der gennemføres af højere læreanstalter eller offentlige forskningsorganer, som ikke arbejder med profit for øje, og anvendt forskning gennemført uafhængigt af disse, er som hovedregel ikke omfattet af EU's rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation. For sådanne aktiviteter ydes støtte på op til 90 % For udviklings- og demonstrationsprojekter skal en grad af egenfinansiering på minimum 50 % tilstræbes. Bemærk at alle offentlige støttemidler til projektet skal medregnes. 9

10 7. Hvordan ansøges? Ansøgning indsendes elektronisk via ansøgningsportalen Her findes også en ansøgningsvejledning (se afsnit 12). På ansøgningsportalen skal ansøger oprettes som bruger, og der skal udfyldes et dataark for ansøger samt tre dokumenter, der uploades: 1. Projektbeskrivelse (tekstskabelon) 2. Budgetskema 3. Tidsplan (Gantt-diagram) Derudover skal der som minimum vedlægges et 1-sides CV for projektlederen. Forskningsfagligt indhold For projekter med forskningsfagligt indhold skal der indsendes en forskningsfaglig beskrivelse inklusive en redegørelse for forskerstab og en forskningsplan til brug for den forskningsfaglige vurdering. CV'er skal vedlægges for alle centrale deltagere. Dette er nærmere beskrevet i ansøgningsvejledningen. Kun ansøgninger med forskningsfagligt indhold evalueres særskilt på dette kriterie. Det skal understreges, at det ikke er diskvalificerende for en ansøgning, at den ikke indeholder forskning. Forretningspotentiale For projekter med et betydeligt indhold af demonstration skal der indsendes en udvidet beskrivelse af forretningspotentialet. Dette er nærmere beskrevet i ansøgningsvejledningen og vil kræve en mere detaljeret beskrivelse i ansøgningen. Sprog Ansøgninger, hvor der søges om 3 mio. kr. og derover i støtte, skal indsendes på engelsk, så det er muligt at anvende udenlandske sagkyndige i forbindelse med evalueringen. Ansøgninger, hvor der ansøges om mindre end 3 mio. kr. til hele projektet, må indsendes på engelsk eller dansk. Orientering om tidligere projekter Oplysning om tidligere og igangværende offentligt støttede projekter kan blandt andet findes på 10

11 8. Vurderingskriterier Ved vurderingen af de modtagne ansøgninger lægges der vægt på følgende vurderingskriterier: 1. Beskrivelse af formål 2. Tidsplan og projektstruktur En klar beskrivelse af projektets formål og teknologiens stade, herunder det ansøgte projekts modenhed og risiko. Projektets tilrettelæggelse i arbejdspakker og angivelse af milepæle. 3. Relevans Projektets relevans af potentiale i forhold til formålet med ForskEL-programmet og de energipolitiske mål. 4. Formidling og anvendelse af resultater Hvorledes bliver projektets resultater formidlet og bragt i anvendelse med henblik på maksimal værdiskabelse? 5. Organisering Beskrivelse af deltagende personer og deres kompetencer inkl. projektledelseskompetence, kort beskrivelse af medvirkende virksomheder, begrundelse for eventuel ansøgt støtte til udenlandske deltagere. 6. Budget og finansiering 7. Tilskyndelsesvirkning og gennemførlighed Er projektet rimeligt, og er forudsætninger oplyst? Foreligger der bekræftelse fra parter på deres deltagelse? Er det sandsynliggjort, at projektet ikke vil blive gennemført i den ansøgte version, hvis der ikke opnås støtte? Er det sandsynliggjort, at projektet kan gennemføres? 8. Markedspotentiale Beskrivelse af konkurrencesituation, forventet marked (hvor, hvornår, hvor stort), planer for markedsføring. 9. Merværdi af projektet 10. Forskningsfagligt indhold 11. Deltagelse af virksomheder eller anden slutbruger Beskrivelse af den endelige målgruppe og projektets merværdi (økonomi, komfort, funktionalitet mv.). Projekter med forskningsindhold vurderes på kvaliteten af dette. Der lægges i vurderingen vægt på deltagelse af private virksomheder eller anden slutbruger, der kan sikre den efterfølgende anvendelse af resultater. 11

12 9. Behandling af ansøgninger De modtagne ansøgninger til ForskEL behandles efter tidsplanen på næste side. Ansøgninger vil få afslag, hvis: projektet ikke i tilstrækkelig grad bidrager til at opfylde programmets formål ansøgnings- eller budgetskemaet ikke er udfyldt i overensstemmelse med kravene i vejledningen andre ansøgninger inden for samme indsatsområde er bedre kvalificeret og mere støtteværdige ansøgningen ikke er indsendt inden tidsfristen med de krævede bilag. Offentliggørelse af støttede projekter Ansøgningernes indhold behandles fortroligt inden for rammerne af Lov om offentlighed i forvaltningen. En oversigt over alle projekter, der modtager støtte, offentliggøres på I denne oversigt indgår en kortfattet beskrivelse af projektets formål baseret på oplysningerne i ansøgningen. Beskrivelserne af de støttede projekter med oplysning om deltagerkreds og budget vises også på 12

13 Tidsplan 13

14 10. Hvis der opnås støtte Hvis der opnås tilsagn om støtte til et projekt, er der en række krav, der skal opfyldes i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Der er opstillet et sæt generelle regler for udbetaling af støtte. Blandt andet gælder følgende: Koordinerings-, rapporterings- og regnskabspligt Tilsagnshaver (den projektansvarlige virksomhed/institution) er ansvarlig for projektets fremdrift og økonomi og har kontakten til Energinet.dk. Det indebærer blandt andet at indsamle oplysninger fra øvrige projektpartnere samt at videresende udbetalt støtte til disse. Formidling og udnyttelse af resultater samt rettigheder Projektresultater skal stilles til rådighed for offentligheden, dog kan der i forbindelse med optagelse af patenter tages hensyn til dette. I særlige tilfælde kan Energistyrelsen give tilladelse til, at resultater ikke offentliggøres. Ved projektets afslutning udarbejdes en rapport, der er egnet til offentliggørelse. Information om alle projekter, der har modtaget støtte, offentliggøres på webportalen: Udbetaling af støtte Støtte udbetales på grundlag af opgørelse af samtlige afholdte støtteberettigede udgifter og de støtteprocenter, som er fastsat for hver støttemodtager. I forbindelse med udbetaling af støtte skal der rapporteres om status for projektets faglige fremdrift. Udbetaling sker som udgangspunkt to gange årligt, men der kan aftales flere end to udbetalinger pr. år. Det er en betingelse for støtte, at aktiviteten ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om støtte, og at der foreligger en aftalefordeling af rettigheder. Den fulde beskrivelse af forpligtelser kan ses i regelsættet for programmerne (se afsnit 12). Den projektansvarlige vil undervejs i projektet blive bedt om at levere billeder af projektets aktiviteter og frembringelser til brug på webportalerne. 14

15 11. Lovgrundlag ForskEL-programmet er hjemlet i: Elforsyningslovens 29 (LBK 1329 af 25/11/2013) Systemansvarsbekendtgørelsens kapitel 7 (BEK 891 af 17/08/2011). ForskEL-programmet er notificeret i henhold til Kommissionens Forordning (EU) Nr. 651/2014. Det er derfor EU's statsstøtteregler, der angiver rammerne for, hvor meget støtte der maksimalt kan opnås i det enkelte projekt. 15

16 12. Øvrige dokumenter Vejledning og regler Ansøgningsvejledning for ForskEL 2016 Regelsæt for ForskEL 2016 Anden inspiration Fælles hjemmeside for alle danske energiforskningsprogrammer med samling af projektrapporter, nationale teknologistrategier, indsatsområder samt tal og statistik for dansk energiforskning. Teknologiske og faglige dokumenter udarbejdes af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk. Dokumenterne publiceres på Energistyrelsens hjemmeside: Teknologikataloger Ansøger opfordres til at orientere sig om nedenstående baggrundsdokumenter, publiceret på som inspiration og vejledning: Virksomhedsstrategi for Energinet.dk 'Sammentænkning' FUD-strategi for Energinet.dk %20dokumenter/Forskning/FUD%20strategi% pdf 16

17 13. Andre støtteordninger Der findes en række støtteordninger inden for energiteknologi, der støtter forskning, udvikling, demonstration og/eller markedsmodning. Ansøgere bør overveje, hvilken støtteordning der er mest relevant. Et ikke udtømmende udpluk af eksisterende energiteknologiske støtteordninger er oplistet herunder: Vækstguiden Horizon2020 (EU) Energiforskningsportalen (EUDP, Innovationsfonden, ELFORSK og ForskEL) 17

18 Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf CVR-nr

19 Bilag 1 ForskEL-indsatsområder Udbud 2016

20 Bilag 1, ForskEL-indsatsområder Udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr Rapporten kan downloades på: Foto: Jørgen Schytte 2

21 Indhold Indledning... 4 De nye indsatsområder... 5 Krav til projekter... 6 Indsatsområder... 7 Referencer

22 Indledning ForskEL-indsatsområderne for 2016 er udformet anderledes end de har været i de senere års udbud, så der er yderligere fokus på udvikling af selve elsystemet. ForskEL-programmet er en vigtig brik i omstillingen af den samlede energiforsyning til vedvarende energi, da det er det eneste program, der har til formål at sikre udviklingen af elsystemet, som netop bliver omdrejningspunktet for håndtering af de store mængder vedvarende energi. Energinet.dk's strategiplan 2014 'Sammentænkning' prioriterer omstilling af energisystemet, sundt investeringsklima og forsyningssikkerhed samt forudsætter øget involvering af vores omverden (ref. 1). Strategien har givet anledning til at udarbejde en ny strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration (FUD) i Energinet.dk (ref. 2) og herunder at redefinere ForskEL-programmet til i højere grad at målrette støtten til områder, der understøtter en effektiv grøn omstilling af energisystemet. Fastlæggelsen af den nye strategiske retning for ForskELprogrammet er foregået i tæt dialog med de interessenter, der har brug for løsningerne fra programmet og kan bringe dem i anvendelse. Gennem workshops og interviews har vores interessenter bidraget aktivt med viden og behov. Programmets indsatsområder er herved blevet kvalificeret og gjort robuste i forhold til at adressere de behov, der er for FUD i samfundet for at opnå de nationale og europæiske klima- og energimål. 4

23 De nye indsatsområder De nye indsatsområder er: Integration af VE-produktionsteknologier Energilagring og sammentænkning Marked og samfund En del af de hidtidige indsatsområder kan genfindes under indsatserne 'Integration af VE-produktionsteknologier' og 'Energilagring og sammentænkning'. Dog er der den betydelige ændring, at der ikke længere ydes støtte til projekter, der udelukkende har til formål at udvikle VE-produktionsteknologier. Projekter, der omfatter VE-produktionsteknologier, skal have integration af teknologien som sigte. Indsatsområdet 'Marked og samfund' er et nyt område, der giver mulighed for at søge støtte til blandt andet udvikling af forretnings- og datakommunikationsmodeller, markedsdesign, datasikkerhed og offentlig accept af elinfrastrukturen. imod, men termen er meget bred, og der er ikke bred enighed om, hvad den dækker. Det er derfor blevet valgt at medtage de relevante delelementer hver for sig. De enkelte indsatsområder er nærmere bekrevet i afsnittet 'Indsatsområder'. Indsatserne har en klar reference til Energinet.dk's strategiske løfter i Strategiplan 2014, så 'Integration af VEproduktionsteknologier' understøtter 'Effektiv omstilling', 'Energilagring og sammentænkning' understøtter 'Høj forsyningssikkerhed' og 'Marked og samfund' understøtter 'Sundt investeringsklima'. Termen 'Smart Grid' indgår ikke længere i indsatsområderne. Det betyder ikke, at området ikke støttes tvært 5

24 Krav til projekter Sammentænkning med udgangspunkt i elsystemet ForskEL-programmet har lovmæssigt til formål at støtte FUD-aktiviteter, der er nødvendige for udnyttelsen af miljøvenlige elproduktionsteknologier, herunder udvikling af et miljøvenligt og sikkert elsystem. Alle projekter, der støttes under ForskEL, skal derfor have relation til elsystemet. Dog lægges der samtidig vægt på, at de aktiviteter, der støttes, har en tilgang, der sikrer optimering og sammentænkning af hele energisystemet, og som ikke udvikler suboptimale løsninger, der kun er til gavn for elsystemet. 'Technology Readiness Level' (TRL) ForskEL-programmet støtter projekter, der flytter teknologi eller løsninger fra TRL 2 mod 9 med hovedvægt på TRL 4 til 7. Se afsnit 3 i hoveddokumentet for yderligere forklaring. resultater, hvilket også, som noget nyt, indgår som et vurderingskriterium, se afsnit 8 i hovedokumentet. Internationalt samarbejde ForskEL-programmet bidrager til at styrke det internationale samarbejde. Der er derfor mulighed for dels at søge om medfinansiering til deltagelse i EU projekter, dels at medtage udenlandske partnere i de ansøgte projekter. I den sammenhæng er det dog vigtigt at understrege, at resultaterne stadig skal komme det danske samfund til gode, og at den viden, der opbygges, primært skal forankres i Danmark. ForskEL-programmet understøtter det internationale samarbejde ved at indgå i samarbejde med andre europæiske støtteprogrammer (fx ERA-NET). Dette giver danske partnere mulighed for at samarbejde med udenlandske partnere i mindre og mere fokuserede projekter end projekter under EU's støtteprogram 'Horizon2020'. Egenfinansiering og partnere Det prioriteres højt, at alle partnere i projektet er med til at finansiere projektet, og at projektet selv stiller med en væsentlig privat egenfinansiering. Projekterne har typisk en høj risikoprofil og fokus på et ambitiøst resultat. Det prioriteres, at projekter inden for indsatsområderne har deltagelse af private virksomheder eller anden slutbruger, der kan sikre den efterfølgende anvendelse af 6

25 Indsatsområder Integration af VE-produktionsteknologier Et energisystem baseret på vedvarende energikilder betyder, at der skal være fokus på, hvordan den VEbaserede elproduktion integreres mest optimalt i elsystemet. Det kræver intelligente og innovative løsninger, der kan håndtere problematikkerne og udfordringerne i fluktuerende og ikke regulerbar produktion, så driftssikkerheden i elsystemet opretholdes på samme høje niveau som i dag. Integration af VE-produktionsteknologier dækker over intelligent styring og regulering af elsystemet, systembærende egenskaber for understøttelse af elsystemet samt opretholdelse af driftssikkerhed i et volatilt energisystem. Decideret udvikling af VE-baserede produktionsteknologier dækkes kun i det omfang, at det er relevant for indpasningen af den pågældende teknologi i elsystemet. Intelligente elsystemer Med intelligente elsystemer menes måling samt automatiseret styring og regulering. Fokus vil her være på nettilslutning og sammenspillet mellem VE-baserede produktionsteknologier, konstant balance i elsystemet samt elforbrug der understøtter udnyttelsen af den fluktuerende elproduktion. Systembærende egenskaber Der er behov for systembærende egenskaber som fx kortslutningseffekt/inerti, spændingsregulering/reaktiv effekt, svingninger og flaskehalshåndtering, som er nødvendige for at kunne drive elsystemet. Fokus vil her være på løsninger, der understøtter den fysiske drift og systemsikkerhed. Herunder hvordan de systembærende egenskaber fra nettilsluttede VE-teknologier kan tilgås og udnyttes. Sikker drift af elsystemet I driften af elsystemet kalkuleres med en høj grad af sikkerhed mod systemnedbrud. Elsystemet vil i fremtiden være det centrale system ved sammenbindingen af energisystemerne. Det vil derfor i endnu højere grad være afgørende, at der kan fastholdes en høj forsyningssikkerhed og ikke mindst sikkerhed for tilgang til og tilstrækkelighed af fleksibelt forbrug. Fokus her vil være en mere situationsbestemt tilgang til analyse og driftsplanlægning grundet nye produktions- og forbrugsmønstre. Simuleringsmodeller Der er behov for at udvikle nye simuleringsmodeller til fx sol- og bølgeprognoser, således at produktionen bedre kan forudsiges. Energilagring og sammentænkning En stigende andel af elproduktionen baseres på fluktuerende kilder som vind og sol, og der er derfor ikke altid sammenhæng mellem produktionen og det aktuelle 7

26 forbrug. Der er derfor behov for at anvende en stigende mængde el fra VE-kilder til nye formål og i andre sektorer, hvor det kan erstatte fossile brændsler. Ligeledes er der behov for fleksibel elproduktion til spidslast i de perioder, hvor de fluktuerende kilder ikke er tilstrækkelige. Når elektricitet omsættes til andre energiformer, bliver det muligt at lagre energien, og den kan efterfølgende anvendes til forskelige formål som varme, transport, industriprocesser eller tilbagekonvertering til el. Det afgørende i den sammenhæng er ikke, at el nødvendigvis skal konverteres tilbage til el, men at den skal anvendes der, hvor det giver højst værdi på det givne tidspunkt. Der er derfor behov for processer, der kan omsætte og lagre elektricitet som andre energiformer, hvilket kræver en stor grad af sammentænkning af sektorerne el, gas, varme og transport. El til gas (P2G) Omdannelse af el til gas (P2G Power-to-Gas) ved hjælp af elektrolyse kan medvirke til at aftage store mængder el i perioder med høj VE-elproduktion. Gas kan lagres i store mængder (TWh) over lang tid (måneder) og kan afsættes til højværdimarkeder eller tilbagekonverteres til el. Fokus vil være på udvikling og demonstration af systemer, hvor P2G indgår med henblik på at omdanne el til et lagerbart medie og kun i mindre grad på udvikling af selve elektrolyseteknologien. El til el Flere teknologier muliggør i dag, at el kan lagres på anden form og senere bringes tilbage i elektrisk form. Her vil fokus være på udvikling og demonstration af fleksible systemer, hvor effektiviteten er høj og omkostningerne lave. El til varme og transport El kan omsættes til varme i både individuelle eller store varmepumper, ligesom el kan anvendes direkte i transportsektoren. Fokus vil være på demonstration af fleksible løsninger i forbindelse med nye forbrugsmønstre og integration af el i varme- og transportsektorerne. Fleksibel produktion Fleksible produktionsprocesser kan fremstille flere produkter (polygeneration) og hurtigt omstille produktionen fra og til elproduktion efter behov. I den sammenhæng er der især fokus på processer og systemer, der kan levere spidslast-elproduktion i de perioder, hvor de fluktuerende kilder ikke kan producere tilstrækkeligt. På grund 8

27 af lav driftstid bør der her fokuseres på systemer, hvor elproduktionsdelen har en lav investeringsomkostning (lav CAPEX), men kan evt. godt have forholdsvis høje driftsomkostninger (OPEX). Marked og samfund I det traditionelle elsystem dikterer samfundsmønsteret, hvornår elektriciteten skal produceres. Men elforbruget behøver ikke nødvendigvis at følge normer og vaner. Varmtvandsbeholderen skal måske ikke stå afventende med fuld kapacitet døgnet rundt, og elbilen behøver ikke altid at lade, så snart den sættes i stikket. Produktionskurverne viser samfundets dynamik, hvornår arbejdsdagen starter og slutter, hvornår der laves mad osv. Men bag produktionskurverne gemmer sig det reelle behov for at få leveret fx lys, varmt vand, en opvarmet bolig og rent tøj. For at sikre optimal udnyttelse af den fluktuerende elproduktion er der et øget behov for udvikling af nye markedsdesign, der fremmer forbrugsfleksibilitet og nye forbrugsmønstre. Ved at flytte elforbruget fra én tidsperiode til en anden kan man sikre systembalance i elsystemet og reducere behovet for udbygning og forstærkning af elnettet. Indsatsområdet 'Marked og samfund' har til formål at støtte udviklingen af de rette organisatoriske rammer og mekanismer for fremtidens energisystem. Udvikling af de markeds- og forretningsmodeller, der økonomisk skal motivere anlægsejere, elhandlere, balanceansvarlige, aggregatorer og slutbrugere til at agere i dette marked, og dermed udnytte de tekniske muligheder for at understøtte det samlede energisystem. Desuden støttes udviklingen af en sikker og korrekt datakommunikation, der er forudsætningen for, at det komplekse energisystem kan fungere. Markedsdesign og fleksibelt forbrug Elsystemet kan optimeres gennem bedre markedsmæssig styring og regulering af alle produktionsenheder i forhold til produktionen. Ligeledes skal der udvikles forretningsmodeller for nye detailmarkeder med fokus på aktivering af kunder med fleksibelt elforbrug via prissignaler eller ved etablering af nye fleksibilitetsprodukter. IKT (Informations- og kommunikationsteknologi) Der skal udvikles IT-systemer for kommunikation, styring og regulering af distribuerede energisystemer. Det kan ligeledes være VPP-løsninger, hvor mange mindre enheder aggregeres, eller hvor der sker en markedsintegration af elproducerende VE-anlæg, herunder demonstration og reel implementering af specifikke standarder. 9

28 Datasikkerhed Opretholdelse af et højt niveau af datasikkerhed i energisystemet er af stigende vigtighed, hvorfor der er behov for projekter, der har til formål at gøre fremtidens ITbaserede energisystem sikkert. Sociologiske forhold Der er behov for at undersøge og kortlægge forhold omkring inddragelse af alle typer kunder, herunder identifikation af barrierer og udvikling af kontrakter mellem leverandør og kunde. Endvidere er der et behov for at kortlægge sociologiske barrierer i forbindelse med introduktion af VE-teknologi, og hvordan de kan overvindes. IEC-standarder Hvor det er relevant, lægges der vægt på, at kommunikationen følger vedtagne IEC-standarder (se ref. 3). 10

29 Referencer 1. Energinet.dk's Strategiplan 2014 'Sammentænkning' nske%20dokumenter/om%20os/strategiplan% pdf 2. Forskning, Udvikling og Demonstration (FUD) i Energinet.dk nske%20dokumenter/forskning/fud%20strategi % pdf 3. Anbefalede kommunikations- og itsikkerhedsstandarder til ForskEL nske%20dokumenter/forskning/anbefalede%20 kommunikations-%20og%20itsikkerhedsstandarder%20til%20forskel.pdf 11

30 Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf CVR-nr

Strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration i Energinet.dk baner vejen for den grønne omstilling

Strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration i Energinet.dk baner vejen for den grønne omstilling Strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration i Energinet.dk baner vejen for den grønne omstilling Strategi for FUD i Energinet.dk Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-00157-18 Rapporten

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 6. marts 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget kan

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader Informationsmøde 2006 Energiforskningsprogrammerne EFP ELFORSK ForskEL De danske energiforskningsprogrammer kriterier og grænseflader Kim Behnke, sektionschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk REFU strategien

Læs mere

Strategi 2014+ ForskEL- og ForskVE-programmerne

Strategi 2014+ ForskEL- og ForskVE-programmerne Til Bestyrelsen Strategi 2014+ ForskEL- og ForskVE-programmerne 23. april 2013 STV/STV 1. Indledning Energinet.dk administrerer de PSO-finansierede Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogrammer

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram Ansøgningsvejledning udbud 2015 Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp for ansøger til at udfylde udarbejde ansøgning til ForskEL og ForskVE. Vejledning er opdelt i følgende tre afsnit som hver består

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I. Januar 2013

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I. Januar 2013 Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I Januar 2013 EUDP, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.ens.dk/eudp Indhold 1 INDKALDELSE

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program ENERGITEKNOLOGISK UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM VEJLEDNING TIL ANSØGNING Indhold I. GENEREL VEJLEDNING TIL ANSØGERE 2 II. VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Indkaldelse af ansøgninger 2015 (7. tilskudsrunde) 1. September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskVE udbud 2014-1

Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskVE udbud 2014-1 Til Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskVE udbud 2014-1 1. november 2013 KBE/KBE Energinet.dk administrerer

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Maj 2013

Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Maj 2013 Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Maj 2013 BERETNING OM TILSKUD TIL FORSKNING, UDVIKLING OG DEMONSTRATION PÅ ENERGIOMRÅDET Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010 Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2010-2011 Juni 2010 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Regler for ForskEL programmet

Regler for ForskEL programmet Regler for ForskEL programmet Administration af forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, der gennemføres med PSO-støtte (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på. Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet. Introduktion

Invitation til at afgive tilbud på. Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet. Introduktion 4. marts 2013 J.nr. 5010/5026-0004 Ref. Mcb Invitation til at afgive tilbud på Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Introduktion Et bredt flertal i Folketinget ønsker at fremtidssikre

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 2.1 Målsætninger for ForskEL og ForskVE 15 3 2.2 Udmøntning af ForskEL 15 og ForskVE 15 4 3. Miljøvurdering i

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

5 mio. kr. pulje - ansøgning

5 mio. kr. pulje - ansøgning 5 mio. kr. pulje - ansøgning I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Regler for ForskEL-programmet

Regler for ForskEL-programmet Juni 2007 Regler for ForskEL-programmet (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporteringer m.v.)

Læs mere

Det intelligente, elektrificerede energisystem og lagring af energi

Det intelligente, elektrificerede energisystem og lagring af energi Det intelligente, elektrificerede energisystem og lagring af energi Partnerskabet for brint og brændselsceller København 7. juni 2011 Kim Behnke Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Sammenhængende

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskEL-udbud 2015

Indholdsfortegnelse. Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskEL-udbud 2015 Til Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskEL-udbud 2015 29. oktober 2014 IPB/IPB Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Kom godt i gang med dit EUprojekt

Kom godt i gang med dit EUprojekt Kom godt i gang med dit EUprojekt Har dit projekt EU-potentiale? Stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad giver det projektet, at det foregår på internationalt niveau? Hvad får de internationale partnere

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 7

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 7 Ansøgning om støtte fra Vækstforum for Region Midtjylland til Ringkøbing den 10-11-2009 - med hav- eller fjordvand som varmekilde - Indhold: 1. Ansøger...1 1.1 Øvrige projektdeltagere... 1 2. Baggrund

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme I henhold til tekstanmærkning nr. 117. ad 29.24.23 på finansloven, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Tirsdag den 15. november 2011 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere