Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet"

Transkript

1 Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID

2 1. Generelt m FASID Denne vejledning er udarbejdet af branchefreningen Freningen Af Sygeplejevikarbureauer i Danmark FASID (herefter mtalt FASID ) med det frmål at sikre klare vilkår fr tilbudsafgivelse ved ffentlige udbudsfrretninger g dermed mere knkurrencedygtige priser til de rdregivende myndigheder. FASID er et verenskmstfællesskab blandt vikarbureauer, sm bl.a. er leverandører til det ffentlige marked inden fr sundhedsmrådet. FASID repræsenterer hvedparten af sygeplejevikarbureauerne, idet FASIDs medlemmer fremgår af freningens hjemmeside FASID er stiftet af vikarbureauer inden fr sundhedsmrådet med det verrdnede frmål at sikre en ensartet høj kvalitet fr vikarydelser inden fr sundhedsmrådet samt ensartede løn- g arbejdsvilkår fr vikarer. Freningen deltager derfr i frhandlinger m løn- g arbejdsvilkår fr vikarer på sundhedsmrådet med de relevante faglige rganisatiner, g FASID har ifølge FOA g DSR status af anerkendt frhandlingspart ved frhandling af de private vikarverenskmster. Derudver deltager freningen aktivt i den ffentlige debat m sygeplejefaglige frhld i branchen. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med advkat Majse Jarlv fra advkatfirmaet Bender vn Haller Dragsted, sm bl.a. har str erfaring med udbudsprcesser vedrørende udbud af vikarydelser inden fr sundhedsmrådet. 2. Vikarydelser er ikke standardydelser Vikarydelser har ikke karakter af en standardydelse, sm udelukkende kan differentieres på grundlag af en timepris. Indhldet af vikarydelser afhænger i høj grad af kvaliteten af den leverede vikarydelse, sm igen afhænger af, hvilken persnprfil, der præsterer vikarydelsen, hvrdan udførelse af vikarydelsen er struktureret g rganiseret hs leverandøren samt leveringssikkerheden. Der er derfr en str variatin i indhldet af de vikarydelser, sm tilbydes af leverandørerne på markedet. Eksempelvis kan der være frskel på de krav, sm leverandørerne stiller til vikarernes kvalifikatiner ved ansættelsen, herunder m der er en frmaliseret ansættelsesprcedure, der følges ved alle ansættelser, m der stilles krav m en vis erfaring hs vikarerne, ren straffeattest samt ansættelse ved persnligt fremmøde. Endvidere har den interne tilrettelæggelse af arbejdet hs leverandøren væsentlig betydning fr udførelse af vikarydelsen, herunder de interne medarbejderes kvalifikatiner, den interne rganisering i frhld til at løse pgaverne, mfanget af tekniske hjælpemidler, der er til rådighed fr at servicere kunderne, fx telefnsystemer samt understøttende funktinaliteter i bkingsystemer. Hvis leverandørens tilrettelæggelse g rganisering er hensigtsmæssig g effektiv, vil dette kunne få direkte indflydelse på såvel pris sm leveringssikkerhed. Ved udbud af vikarydelser, de såkaldte bilag II B-tjenesteydelser, sm skal annnceres efter annnceringspligten i Lv m indgåelse af ffentlige g ffentligt støttede kntrakter (tilbudslven), bør de ffentlige myndigheder derfr sikre sig, at Side 2 af 14

3 udbudsmaterialet er tilrettelagt på en måde, sm sikrer, at den ønskede høje kvalitet rent faktisk pnås g kan fasthldes i kntraktperiden. Idet vikarbranchen g dermed FASID har et tilsvarende fkus på kvalitet, har freningen en str interesse i at kmme med frslag til, hvrdan de ffentlige myndigheder kan sikre sig den efterspurgte høje kvalitet ved udbud af vikarydelser på sundhedsmrådet. Samtidig har FASID en naturlig interesse i at bidrage til en løbende prces, hvrefter udbudsmaterialer udfrmes på en hensigtsmæssig måde i frhld til det marked, sm udbudsfrretningen retter sig imd. 3. Vejledningens værdi fr dig sm rdregiver Vejledningen indehlder en række knkrete frslag til, hvrdan udbudsmaterialet med frdel kan tilrettelægges med det frmål at sikre en høj kvalitet i ydelsen med fkus på dkumentatinskrav til brug fr egnethedsvurdering samt kriterier til brug fr tilbudsvurderingen. Vejledningen er kncentreret m de mråder i en udbudsprces, hvr der erfaringsmæssigt bliver stillet mange spørgsmål fra tilbudsgivere til uklare frmuleringer. Vejledningen har derfr gså til frmål at øge den kllektive bevidsthed m at klare g præcise dkumentatinskrav samt krav til tilbudspbygning m.m., er nemmere at efterleve af leverandørerne, ligesm det er nemmere fr de rdregivende myndigheder at sikre, at kravene verhldes. Frslagene skal samtidig ses sm en appel til de ffentlige myndigheder m at stille ensartede krav ved udbud af vikarydelser på sundhedsmrådet, hvilket vil lette arbejdet g effektivere udbudsprcessen fr såvel tilbudsgivere sm de rdregivende myndigheder selv. Fr det første vil en anvendelse af ensartede dkumentatinskrav samt kriterier medvirke til en sikring af, at den rdregivende myndighed får en vikarydelse af en høj kvalitet. Fr det andet har en anvendelse af ensartede dkumentatinskrav g kriterier den frdel, at rdregiver vil kunne begrænse sit tidsfrbrug til udarbejdelse af de dele af udbudsbetingelserne, sm sædvanligvis er mkstningskrævende. Ensartede krav, sm kan genkendes af branchen, indebærer fr det tredje, at mange af de enslydende spørgsmål, sm erfaringsmæssigt stilles til udbudsmaterialet under ethvert udbud, kan undgås, hvrved der vil kunne spares såvel ressurcer sm tid i en fte tidsmæssigt presset udbudsprces. Anvendes vejledningens frslag, vil der derfr kunne undgås mange spørgsmål g misfrståelser i en udbudsprces, g derved spares mange ressurcer i en fte tidsmæssigt presset prces. 4. Lvlig dialg med markedet Markedet fr vikarydelser er sm ethvert andet marked franderligt ver tid. FASID vil bestræbe sig på løbende at pdatere vejledningen i takt med denne udvikling. Endvidere skal FASID henlede pmærksmheden på, at de rdregivende myndigheder i Side 3 af 14

4 medfør af udbudsreglerne har en legitim adgang til at have en dialg med eksempelvis markedet fr vikarydelser på sundhedsmrådet ved tilrettelæggelse af en udbudsfrretning. Adgangen til dialg fremgår direkte af udbudsdirektivets præambel, betragtning 8, der har følgende rdlyd: Inden de rdregivende myndigheder indleder en udbudsprcedure, kan de ved hjælp af en teknisk dialg søge eller mdtage rådgivning, der kan benyttes til at udarbejde udbudsbetingelserne, dg frudsat at en sådan rådgivning ikke har til følge, at knkurrencen frhindres. Der skal endvidere henvises til Udbudsrådets pjece Dialg ved udbud hvad er muligt?, udgivet i juni 2010, sm indehlder en vejledning m rdregiveres muligheder fr lvlig dialg med markedet ved udbud af ffentlige kntrakter. 5. Hensyntagen til kvalitet ved gennemførelse af udbud De ffentlige myndigheder har et grundlæggende ønske m at aftage vikarydelser af en høj kvalitet. Da markedet fr vikarydelser er et marked med en effektiv knkurrence blandt relativt få aktører, vil der blandt leverandørerne være et naturligt fkus på prisptimering. Da pris g kvalitet naturligt hænger sammen, vil en effektiv prisknkurrence uundgåeligt ske på bekstning af kvaliteten, med mindre de rdregivende myndigheder ved tilrettelæggelse af udbudsfrretningerne stiller krav til den tilbudte kvalitet. 6. Kvalitet hs leverandører En sikring af den tilbudte kvalitet bør indledningsvist ske ved, at de rdregivende myndigheder stiller dkumentatinskrav, sm har til frmål at sikre, at de leverandører, sm deltager i udbudsfrretningen, rent faktisk er egnede til at levere de udbudte vikarydelser. Det anbefales, at de rdregivende myndigheder fretager en sådan egnethedsvurdering, uanset m annnceringen gennemføres sm et ffentligt eller et begrænset udbud. Ved plistningen af dkumentatinskrav i frm af udvælgelseskriterier bør det knkretiseres, hvrdan udvælgelsen agtes gennemført samt hvilken præcis dkumentatin, sm leverandørerne skal aflevere til brug fr denne egnethedsvurdering. Det bør kunne dkumenteres, at den krævede dkumentatin er vurderet af de rdregivende myndigheder g har dannet grundlag fr en vurdering af tilbudsgivernes egnethed. Hvis der stilles krav m referencer, bør udbudsmaterialet tydeligt tage højde fr følgende: Hvrdan defineres én reference (en pgave udført fr en kmmune/regin eller en enkelt institutin eller blt en plejeafdeling)? Ordregiver bør stille krav m maksimalt 2-3 relevante referencer. Side 4 af 14

5 Hvilke plysninger skal afgives fr hver reference? Udarbejdelse af skabeln sm en del af udbudsmaterialet er en gd idé, fr at sikre, at alle leverandører afgiver ensartede plysninger. Mange kunder ønsker, at leverandører hemmelighlder msætningstal, hvrfr manglende plysning m msætningstal ikke bør føre til, at reference ikke tæller eller vægter lavt. Der skal gøres pmærksm på, at leveringsgraden ikke nødvendigvis er sammenlignelig fr tilbudsgiverne g deres kunder, hvilket gør det prblematisk at vurdere referencer ud fra en sammenligning af leveringsgrader. Herudver er det prblematisk at sammenligne leveringsgrader fr referencer, sm leverandøren har haft i fx 3 mdr. med referencer, sm leverandøren har haft i 3 år. Leveringsgraden kan udregnes på frskellige måder, hvrfr vejledningen i punkt 8.3 har anført den beregningsmetde, sm anbefales anvendt af FASID. Da udarbejdelse af referencer skal målrettes fra udbud til udbud, bør fristen fr anmdning m prækvalifikatin/tilbudsfristen tage højde herfr, idet en frist på 1 måned er ønskelig. 7. Kvalitet i tilbudte ydelser 7.1. Håndhævelse af mindstekrav Uanset m en vikarydelse udbydes efter tildelingskriteriet laveste pris eller det øknmisk mest frdelagtige tilbud, indehlder udbudsmaterialet en række mindstekrav til kvaliteten af den udbudte vikarydelse. Krav kategriseret sm mindstekrav er udtryk fr, at de rdregivende myndigheder kræver, at kravene verhldes, uanset hvilken leverandør der får kntrakten tildelt. Da krav kategriseret sm mindstekrav har str betydning fr de rdregivende myndigheder, bør udbudsmaterialet i verensstemmelse hermed tage højde fr, hvrdan leverandørerne allerede i deres tilbud skal dkumentere, at mindstekrav verhldes. I mdsat fald er der en nærliggende risik fr, at leverandører ved prissætning af pgaven ikke tager højde fr, m g i givet fald hvrdan mindstekrav kan verhldes. Dette kan have den knsekvens, at den billige leverandør får tildelt kntrakten til trds fr, at leverandøren under kntraktens udførelse ikke kan leve p til den krævede kvalitet. Det anbefales endvidere, at kntrakten regulerer, hvrdan pfyldelse af mindstekrav bliver kntrlleret g håndhævet af de rdregivende myndigheder under kntraktens løbetid. En manglende håndhævelse af mindstekrav ved kntraktstyring indebærer, at de rdregivende myndigheder ikke får den ønskede kvalitet, sm er udbudt, g sm der betales fr Frslag: Mindstekrav til lønniveau Et knkret eksempel på et fte frekmmende mindstekrav er et mindstekrav m, at leverandøren er frpligtet til at sikre, at vikarlønninger sker på et niveau, sm svarer til de gældende verenskmster på mrådet. En verhldelse af frpligtelsen har betydning fr den tilbudte pris. Hvis de rdregivende myndigheder ikke fører kntrl med, m kravet verhldes, er der en str risik fr, at tilbudsgiverne dumper deres Side 5 af 14

6 priser med den knsekvens, at rdregiver ikke får den ydelse, sm er udbudt, g sm leverandøren kntraktuelt er frpligtet til at levere. En manglende kntrl har endvidere den knsekvens, at det er særdeles frustrerende fr de tilbudsgivere, sm tager højde fr frpligtelsen i deres prissætning, g sm efterfølgende kan knstatere, at mindstekravet ikke verhldes. Da de rdregivende myndigheder er frpligtede til at stille det mtalte lønkrav, bør udbudsmaterialet g særligt kntrakten tage højde herfr ved tilføjelse af bestemmelser m løbende kntrlfranstaltninger samt sanktinsmuligheder ved manglende verhldelse Frslag: Mindstekrav til ressurcer En type af krav sm fte stilles ved udbud af vikarydelser på sundhedsmrådet er et mindstekrav til det tilstrækkelige antal ressurcer, sm kræves hs tilbudsgiveren fr at løfte pgaven. Når et sådant mindstekrav stilles, bør kntrakten tage højde fr, hvrdan de rdregivende myndigheder påser, at de krævede ressurcer er til rådighed til pgavens udførelse i kntraktens løbetid. Mange udbudsmaterialer stiller et mindstekrav i frm af et antal vikarer, idet tilbudsgiverne sm del af deres tilbud skal plyse m dette antal. En plysning m antallet af vikarer er ikke velegnet sm mindstekrav, idet tallet ikke afspejler en tilkendegivelse m, hvrvidt vikarerne er interesserede i vagter inden fr den rdregivende myndigheds gegrafiske mråde. Det er FASIDs anbefaling, at der i stedet fr fastsættes et mindstekrav m en leveringssikkerhed på f.eks. 90 %. FASID anbefaler ligeledes, at der vælges flere rangrdnede leverandører fr at sikre rdregivers leveringssikkerhed, men såfremt der ikke vælges flere rangrdnede leverandører, kan der eventuelt aftales en bdsrdning fr det antal vagter, der ligger under den aftalte leveringssikkerhed (se dg pkt.10 nedenfr g FASIDs generelle anbefaling m at undgå bdsbestemmelser). Da udførelse af vikarydelser er betinget af, at leverandørerne råder ver den nødvendige arbejdskraft, sm er påkrævet til løsning af den knkrete pgave, g da leverandørerne fte først mander p på ressurcesiden efter kntraktindgåelse, vil de færreste leverandører være i stand til at levere vikarydelser umiddelbart i frlængelse af en kntraktindgåelse. Der vil fte være et behv fr at annncere efter mere persnale, g denne prces tager naturligvis nget tid. Det anbefales derfr at anvende en mdel med en indkøringsfrist på 3 måneder, således at leveringsfrpligtelsen først træder i kraft 3 måneder efter kntraktindgåelsen. Alternativt freslås en løbende indkøring, hvrefter leverandøren efter 3 måneder skal være i stand til at stille med de krævede ressurcer. Kan leverandøren ikke leve p til en leveringssikkerhed på 90 % efter 3 måneder, kan der freligge en væsentlig mislighldelse, sm berettiger den rdregivende myndighed til at phæve kntrakten (eller eventuelt kræve bd, se dg nedenfr i pkt.10). Side 6 af 14

7 7.4. Frslag: Prøvetid Det bør generelt vervejes at perere med en prøvetid, således at de rdregivende myndigheder i prøveperiden har mulighed fr at psige kntrakten med et frkrtet varsel, såfremt den krævede kvalitet ikke kan leveres Frslag: Ren straffeattest samt ansættelse ved persnligt fremmøde Da kvalitet af vikarydelser hænger nøje sammen med hvilke (ressurcer) vikarer, sm udfører arbejdet, anbefales det, at de rdregivende myndigheder stiller et mindstekrav m, at disse (ressurcer) vikarer ved ansættelsen kan præstere en ren straffeattest, idet dette frhld nøje bør kntrlleres. Endvidere anbefales det at stille krav m, at leverandøren ved ansættelse af medarbejdere er frpligtet til at kntrllere ansættelsespapirerne (uddannelsespapirer, referencer, straffeattest m.v.) under et persnligt fremmøde fr at få et indtryk af medarbejderen sm man ikke kan få ved ansættelse på distance. 8. Tilbudsvurdering 8.1. Valg af tildelingskriterium Der er på markedet en tendens til, at de rdregivende myndigheder i tiltagende grad vælger at tildele kntrakter vedrørende vikarydelser på sundhedsmrådet ud fra tildelingskriteriet laveste pris. Da gennemførelse af en ren prisknkurrence indebærer, at tilbudsgiverne udelukkende knkurrerer på de tilbudte timepriser på en række angivne ressurcekategrier, stiller dette høje krav til udbudsmaterialets angivelse af krav til den udbudte vikarydelse. Hvis udbudsmaterialet ikke indehlder en udtømmende angivelse af de mindstekrav, sm stilles til ydelsen, har det uundgåeligt den knsekvens, at tilbudspriserne ikke er ensartede, idet de ydelser, sm leveres til den tilbudte pris, langt fra vil have det samme indhld hs samtlige leverandører. En ren prisknkurrence har endvidere den knsekvens, at de rdregivende myndigheder ikke har mulighed fr at vægte den tilbudte kvalitet, til trds fr at høj kvalitet har højeste priritet hs det ffentlige g til trds fr, at pris g kvalitet unægtelig hænger sammen. Fr at imødegå de anførte frhld, g da vikarydelser langt fra er generiske i frhld til bl.a. den tilbudte kvalitet, er det FASIDs klare anbefaling, at de rdregivende myndigheder i vervejende grad anvender tildelingskriteriet det øknmisk mest frdelagtige tilbud, hvrved der er mulighed fr bl.a. at vægte høj kvalitet samt leveringssikkerhed psitivt under tilbudsvurderingen Frslag: Præcis beskrivelse af de vægtede kriterier Anvendelse af tildelingskriteriet det øknmisk mest frdelagtige tilbud indebærer, at kvalitative kriterier sm eksempelvis kvalitet indgår i tilbudsvurderingen. I mdsætning til, hvad der gælder ved vurdering af priskriteriet, indebærer tilbudsvurderingen i frhld til de kvalitative kriterier et vist element af skøn. Skønnet er imidlertid ikke frit, idet de rdregivende myndigheder er frpligtede til at udøve skønnet sagligt g på et bjektivt grundlag. Kravet m bjektivitet betyder, at udbudsmaterialet skal indehlde en nøje beskrivelse af, hvrdan tilbuddet vurderes i frhld til disse kriterier. Side 7 af 14

8 Med det frmål at sikre verhldelse af de grundlæggende principper m ligebehandling g gennemsigtighed, sm ligeledes er gældende efter tilbudslven, bør udbudsmaterialet sm minimum indehlde en klar g tydelig angivelse af følgende frhld: Oplistning af de kriterier sm vægtes under tilbudsvurderingen med angivelse af vægtning. Beskrivelse af kriteriets indhld (hvad frstås der eksempelvis ved kvalitet?). Det er vigtigt, at beskrivelsen dækker samtlige de frhld, sm den rdregivende myndighed agter at tillægge betydning ved tilbudsvurderingen i frhld til det enkelte kriterium. Beskrivelse af hvrdan den gde besvarelse ser ud i frhld til hvert kriterium (hvad vægter psitivt/negativt i besvarelsen?). Beskrivelse af hvilken del af tilbuddet, sm danner grundlag fr vurdering i frhld til hvert kriterium (eksempelvis at vurdering af pris sker ud fra tilbudsgiverens udfyldelse af tilbudsliste, kvalitet vurderes ud fra tilbudsgiverens besvarelse af en række krav). Derudver er det ønskværdigt, at udbudsmaterialet angiver retningslinjerne fr, hvrdan tilbudsvurderingen agtes gennemført i frhld til anvendelse af knkrete pintmdeller, således at tilbudsgiverne i den ptimale situatin har mulighed fr at beregne g frudse udfaldet af tilbudsvurderingen i frhld til deres eget tilbud. Selv m der ikke ifølge udbudsreglerne er pligt til at ffentliggøre en pintmdel, anbefales en ffentliggørelse; især i de tilfælde hvr den rdregivende myndighed allerede på annnceringstidspunktet har truffet en endelig beslutning m mdellens udfrmning. Offentliggørelse af en pintmdel bidrager til at gøre tildelingsprcessen gennemsigtig g dermed øges tilbudsgivernes mulighed fr at udarbejde skarpe tilbud, sm imødekmmer den rdregivende myndigheds behv g pririteter. En gennemsigtig prces højner endvidere tilbudsgivernes tillid til sagligheden af den rdregivende myndigheds tildelingsbeslutning, hvrved risiken mindskes fr ressurcetunge skridt sm eksempelvis anmdning m aktindsigt g/eller i værste fald en klagesag ved Klagenævnet fr Udbud. Endelig er det essentielt, at kntrakten indehlder mekanismer til sikring af, at den tilbudte kvalitet m.m., sm har dannet grundlag fr tilbudsvurderingen, bliver kntrlleret samt sanktineret i tilfælde af mislighldelse. En generel bestemmelse m, at en manglende levering af det tilbudte indebærer en mislighldelse af kntrakten er ikke tilstrækkelig, da en sådan regulering drukner i kntrakten med risik fr en manglende håndhævelse. Side 8 af 14

9 8.3. Frslag: Det øknmisk mest frdelagtige tilbud Det er FASIDs anbefaling, at de rdregivende myndigheder ved anvendelse af tildelingskriteriet det øknmisk mest frdelagtige tilbud vægter følgende kriterier: Pris 50 % Kvalitet 25 % Eksempler på delkriterier under kvalitet: Bestilling g respnstider Kntinuitet i vikardækning Håndtering af reklamatiner Ansættelsesprcedure fr vikarer Uddannelse af vikarer Dækning af vagter med krrekt faggruppe i frhld til bestillingen Kvalitetssikring Bestilling g respnstider Tidsrum fr bestilling fx kl Max pint pnås, hvis der kan bestilles kl Bestillingsmetder fx: pr. telefn, fax, e- mail. Max pint pnås, hvis der yderligere kan bestilles via hjemmeside. Respnstider fx. til akutte vagter g ikke akutte vagter (definitin af disse). Max pint pnås, hvis der kan tilbydes respnstid på max 30 min. ved akutte vagter. Bestillingsprces - beskrivelse af prcedure til sikring af, at bestillingen håndteres effektivt fra bestillingen mdtages, g frem til vikaren møder på arbejdsstedet. Kntinuitet i vikardækningen Ved kntinuitet frstås, at samme vikar får tilbudt sammenhængende vagter på samme arbejdssted. Håndtering af reklamatiner Prcedure fra mdtagelse af reklamatin til prblemløsning Ansættelsesprcedure fr vikarer fx individuelle interviews med vikaren, hvr denne er mødt persnligt frem (dvs. ikke pr. telefn). Uddannelse af vikarer Fx kursusudbud etc. tilbudsgiver tilbyder vikarerne. Dækning af vagter med krrekt faggruppe i frhld til bestillingen samt de af kunden efterspurgte kvalifikatiner Der bør lægges vægt på en klar g ensartet fremgangsmåde, herunder hvrdan tilbudsgiver afdækker g registrerer vikarernes kvalifikatiner. Kvalitetssikring Side 9 af 14

10 Vægtningen på de enkelte delkriterier bør plyses. Leveringssikkerhed fx 25 % Det anbefales, at leveringsgraden beregnes således: (Dækkede vagter * 100) divideret med (Samtlige bestilte vagter - vagter afbestilt af den rdregivende myndighed) Oplysning m den tilbudte leveringsgrad samt en beskrivelse af, hvrdan tilbudsgiver vil verhlde den tilbudte leveringsgrad, herunder tilbudsgivers tiltag til rekruttering g fasthldelse. Beskrivelsen skal sandsynliggøre ver fr rdregiver, at tilbudsgiver rent faktisk kan verhlde den tilbudte leveringsgrad. Vægtningen på de enkelte delkriterier bør plyses. Det er vigtigt, at pintmdellen g tildelingen af pint tager højde fr, at pintmdellen fr pris skal være sammenlignelig med de tilsvarende mdeller fr de kvalitative kriterier. Det må således ikke være nemmere at pnå pint inden fr det ene kriterium frem fr det andet kriterium. Det ses desværre fte, at pintmdellen fr pris er væsentligt frskellige (lettere at pnå pint) fra de tilsvarende mdeller, sm danner grundlag fr pinttildeling fr de øvrige kriterier Frslag: Udfrmning af tilbudsliste Underkriteriet pris bør afspejle de faktiske frhld på markedet fr vikarydelser på sundhedsmrådet. De tilbudte priser bør derfr være pdelt på faggrupper g vagttyper pr. dag. Endvidere bør timepriserne på de frskellige ressurcekategrier vægtes indbyrdes differentieret, således at denne vægtning afspejler ressurcekategriens betydning fr den rdregivende myndighed g svarende til det frventede prcentuelle behv i frhld til det samlede frbrug af vikarer. Det anbefales endvidere, at tilbudslisten struktureres i verensstemmelse med de i de private vikarverenskmster fastsatte definitiner af arbejdstider (se nedenstående), således at prisfastsættelsen tager udgangspunkt i de verenskmstmæssigt fastsatte lønsatser. Side 10 af 14

11 Eksempel på prisbilag: Vagtlag: Hverdage Weekend Helligdage Medarbejdertype: Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag Aften Nat Sygeplejersker SSA med autrisatin, Plejehjemsassistenter, Plejere Sygehjælpere, Sundhedsmedhjælpere - (SSA uden autrisatin) SSH, Hjemmehjælpere Medhjælpere, Plejemedhjælpere De enkelte vagtlag følger verenskmstens definitiner Prisbilaget bør desuden indehlde plysning m den rdregivende myndigheds vægtning af de enkelte vagtlag. Definitiner ifølge verenskmst med FOA g DSR: Aften/nat: Ved aften-/nattjeneste frstås tjeneste påbegyndt kl eller senere, g sm strækker sig ud ver kl Weekend: Fr tjeneste fra g med aftenvagten, der starter fredag aften, g til g med nattevagten, der slutter mandag mrgen. 1. maj g grundlvsdag hnreres svarende til weekendtjeneste fr alle 24 timer. Helligdage ifølge verenskmst med FOA g DSR: Nytårsdag, skærtrsdag, langfredag, 2. påskedag, st. bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag g 2. juledag samt jule- g nytårsaftensdag. 9. Udbud af rammeaftaler Det er FASIDS anbefaling, at de rdregivende myndigheder ved udbud af en rammeaftale med flere leverandører tydeligt angiver i rammeaftalen, hvrdan tildeling af pgaver under rammeaftalen finder sted. Den mdel, sm giver de skarpeste tilbudspriser, er nemmest at administrere samt mest gennemsigtig fr leverandørerne er efter FASIDs pfattelse tildeling efter den såkaldte frsyningsmdel (gså kaldet kaskademdellen), hvrefter leverandørerne rangrdnes sm 1., 2., 3. leverandør sv. Frsyningsmdellen indebærer, at alle pgaver tildeles til den leverandør, sm har afgivet det bedste tilbud på rammeaftalen, g sm derfr pnår status af primær Side 11 af 14

12 leverandør. Kun hvis denne leverandør er ude af stand til at levere, må pgaven tildeles til den sekundære leverandør sv. De rdregivende myndigheder er således frpligtede til at håndhæve rangrdenen blandt rammeaftalens leverandører. Det er FASIDs erfaring, at langt hvedparten af de rammeaftaler, sm udbydes, er bligatriske i den frstand, at den rdregivende myndighed er frpligtet til at anskaffe vikarydelser ved tildeling under rammeaftalen, når behvet fr vikarydelser, sm er mfattet af det udbudte srtiment, pstår. Desværre plever FASIDS medlemmer fte, at de rdregivende myndigheder fejlagtigt aftager vikarydelser fra leverandører, sm ikke er på rammeaftalen. Den manglende efterlevelse af aftagepligten sker næppe af nd vilje, men er frmentlig udtryk fr et manglende kendskab til rammeaftalens eksistens internt hs den rdregivende myndighed. Ud ver at mdtagelse af vikarydelser fra en leverandør, sm ikke er på rammeaftalen indebærer en mislighldelse af rammeaftalen, har det den negative knsekvens fr den rdregivende myndighed, at annnceringspligten ikke er afløftet, g at vikarydelsen ikke indkøbes til den frdelagtige pris g kvalitet, sm er pnået ved tilbudsindhentningen i knkurrence, g sm leverandøren har givet ud fra den ffentliggjrte frventede msætning. Endelig er det selv under en bligatrisk rammeaftale vanskeligt fr leverandøren at estimere pgavens mfang, hvrfr en manglende anvendelse af rammeaftalen i det udmeldte frventede mfang har stre øknmiske knsekvenser fr leverandøren sm følge af den pnrmering, der har fundet sted ud fra denne msætningsfrventning. 10. Flere rangrdnede leverandører i stedet fr bd Det er et faktum, at bdsbestemmelser er øknmisk belastende fr leverandørerne, sm nødvendigvis må indkalkulere denne risik ved fastsættelse af tilbudsprisen. Endvidere er det ressurcekrævende fr den rdregivende myndighed at inddrive bden. Det er derfr FASIDs anbefaling, at den frsyningssikkerhed, sm ønskes tilsikret ved bdsbestemmelser, bedre kan pnås ved indgåelse af rammeaftaler med flere rangrdnede leverandører. Hvis en bdsrdning (alligevel) ønskes, bør rdningen tage højde fr følgende: Bdens størrelse skal være entydigt defineret, eksempelvis i frm af et fast krnebeløb fr hver gang bden udløses. Bdsrdninger, der går på betaling af en difference til et erstatningskøb, er helt uigennemskuelige fr leverandøren g derfr en risik af ukendt størrelse, sm der nødvendigvis må tages højde fr ved prisfastsættelsen. Bden skal være let at administrere. Det er nemmere at beregne en bd på grundlag af årlig eller kvartalsvis pfyldelse, end eksempelvis en beregning ugevis eller månedsvis. Endvidere bør bden være fr hele pgaven g ikke pdelt på f.eks. enkeltinstitutiner, sm er mfattet af aftalen. Bdsbestemmelser bør kun indgå i kntrakten, såfremt den rdregivende myndighed rent faktisk agter at håndhæve bdsbestemmelsen ud fra en på frhånd defineret prcedure. Bdsbestemmelser kster g bør derfr undgås, hvis bestemmelser alligevel ikke håndhæves. Side 12 af 14

13 11. Prisregulering Generelt Da pris g vikarernes lønninger i denne branche hænger helt tæt sammen, pfrdrer vi til, at priserne altid reguleres samtidig med lønnen. Dette er fastsat ved verenskmst (FASID har frhandlingsretten på dette mråde) g sker hvert år pr. 1. marts. Priserne bør reguleres med samme prcentsats, sm de samlede lønmkstningerne stiger. Det hænder fte, at verenskmsterne først endeligt falder på plads efter den 1. marts i det år, hvr de private verenskmster frhandles. Derfr skal der være mulighed fr at regulere priserne med tilbagevirkende kraft tilbage til den 1. marts, når dette af verenskmstmæssige årsager er nødvendigt Frslag: Anbefalet frmulering Tilbudsprisen kan kun reguleres én gang m året minimum svarende til de prcentvise verenskmstmæssige ændringer. Første prisregulering kan finde sted den XX. Prisreguleringen sker på kntrakthavers franledning ved meddelelse af den prcentvise regulering, der ønskes fretaget. Lvgivningsmæssigt fastsatte afgifter g afgiftsstigninger, sm bliver kendt, efter at kntrakten er indgået, g sm bliver pålagt kntrakthaver i frhld til de af kntrakten mfattede ydelser, tillægges de aftalte priser, når de indføres. 12. Bemærkninger i øvrigt Minimumslængde på vagter Det anbefales, at udbudsmaterialet tager højde fr, at minimumslængden på vagter er reguleret i verenskmsterne med FOA g DSR. Fr FOA er minimumslængden 4 timer fr en vagt. Fr DSR er minimumslængden 5 timer Afbestilling Det anbefales, at udbudsmaterialet følger verenskmsterne g giver plads til, at vikarbureauet kan afmelde vikaren inden fr verenskmstens tidsfrist. En vagt kan efter verenskmsten mkstningsfrit afbestilles indtil 4 timer før vagtstart. Det freslås, at vagten afbestilles hs vikarbureauet senest 4½ timer før vagtstart. Afbestilles den senere, betales fr den fulde vagt Frbehld Det anbefales, at det tydeligt fremgår af udbudsmaterialet, hvrdan frbehld reguleres, herunder hvilke frbehld der lvligt kan tages samt betydningen heraf under tilbudsvurderingen. Hvis betydning af et frbehld både indebærer en frøgelse af tilbudssummen ved en kapitalisering samt en negativ vægtning under de kvalitative kriterier, bør dette tydeligt fremgå, således at risiken er kendt fr leverandørerne Frtrlighed FASID henstiller til, at mdtagne tilbud sm udgangspunkt behandles sm frtrlige, g at der ved behandling af anmdninger m aktindsigt tages nøje højde fr en beskyttelse af de enkelte vikarbureauers knkurrencemæssige /frretningsmæssige frtrlige Side 13 af 14

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere