Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet"

Transkript

1 Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID

2 1. Generelt m FASID Denne vejledning er udarbejdet af branchefreningen Freningen Af Sygeplejevikarbureauer i Danmark FASID (herefter mtalt FASID ) med det frmål at sikre klare vilkår fr tilbudsafgivelse ved ffentlige udbudsfrretninger g dermed mere knkurrencedygtige priser til de rdregivende myndigheder. FASID er et verenskmstfællesskab blandt vikarbureauer, sm bl.a. er leverandører til det ffentlige marked inden fr sundhedsmrådet. FASID repræsenterer hvedparten af sygeplejevikarbureauerne, idet FASIDs medlemmer fremgår af freningens hjemmeside FASID er stiftet af vikarbureauer inden fr sundhedsmrådet med det verrdnede frmål at sikre en ensartet høj kvalitet fr vikarydelser inden fr sundhedsmrådet samt ensartede løn- g arbejdsvilkår fr vikarer. Freningen deltager derfr i frhandlinger m løn- g arbejdsvilkår fr vikarer på sundhedsmrådet med de relevante faglige rganisatiner, g FASID har ifølge FOA g DSR status af anerkendt frhandlingspart ved frhandling af de private vikarverenskmster. Derudver deltager freningen aktivt i den ffentlige debat m sygeplejefaglige frhld i branchen. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med advkat Majse Jarlv fra advkatfirmaet Bender vn Haller Dragsted, sm bl.a. har str erfaring med udbudsprcesser vedrørende udbud af vikarydelser inden fr sundhedsmrådet. 2. Vikarydelser er ikke standardydelser Vikarydelser har ikke karakter af en standardydelse, sm udelukkende kan differentieres på grundlag af en timepris. Indhldet af vikarydelser afhænger i høj grad af kvaliteten af den leverede vikarydelse, sm igen afhænger af, hvilken persnprfil, der præsterer vikarydelsen, hvrdan udførelse af vikarydelsen er struktureret g rganiseret hs leverandøren samt leveringssikkerheden. Der er derfr en str variatin i indhldet af de vikarydelser, sm tilbydes af leverandørerne på markedet. Eksempelvis kan der være frskel på de krav, sm leverandørerne stiller til vikarernes kvalifikatiner ved ansættelsen, herunder m der er en frmaliseret ansættelsesprcedure, der følges ved alle ansættelser, m der stilles krav m en vis erfaring hs vikarerne, ren straffeattest samt ansættelse ved persnligt fremmøde. Endvidere har den interne tilrettelæggelse af arbejdet hs leverandøren væsentlig betydning fr udførelse af vikarydelsen, herunder de interne medarbejderes kvalifikatiner, den interne rganisering i frhld til at løse pgaverne, mfanget af tekniske hjælpemidler, der er til rådighed fr at servicere kunderne, fx telefnsystemer samt understøttende funktinaliteter i bkingsystemer. Hvis leverandørens tilrettelæggelse g rganisering er hensigtsmæssig g effektiv, vil dette kunne få direkte indflydelse på såvel pris sm leveringssikkerhed. Ved udbud af vikarydelser, de såkaldte bilag II B-tjenesteydelser, sm skal annnceres efter annnceringspligten i Lv m indgåelse af ffentlige g ffentligt støttede kntrakter (tilbudslven), bør de ffentlige myndigheder derfr sikre sig, at Side 2 af 14

3 udbudsmaterialet er tilrettelagt på en måde, sm sikrer, at den ønskede høje kvalitet rent faktisk pnås g kan fasthldes i kntraktperiden. Idet vikarbranchen g dermed FASID har et tilsvarende fkus på kvalitet, har freningen en str interesse i at kmme med frslag til, hvrdan de ffentlige myndigheder kan sikre sig den efterspurgte høje kvalitet ved udbud af vikarydelser på sundhedsmrådet. Samtidig har FASID en naturlig interesse i at bidrage til en løbende prces, hvrefter udbudsmaterialer udfrmes på en hensigtsmæssig måde i frhld til det marked, sm udbudsfrretningen retter sig imd. 3. Vejledningens værdi fr dig sm rdregiver Vejledningen indehlder en række knkrete frslag til, hvrdan udbudsmaterialet med frdel kan tilrettelægges med det frmål at sikre en høj kvalitet i ydelsen med fkus på dkumentatinskrav til brug fr egnethedsvurdering samt kriterier til brug fr tilbudsvurderingen. Vejledningen er kncentreret m de mråder i en udbudsprces, hvr der erfaringsmæssigt bliver stillet mange spørgsmål fra tilbudsgivere til uklare frmuleringer. Vejledningen har derfr gså til frmål at øge den kllektive bevidsthed m at klare g præcise dkumentatinskrav samt krav til tilbudspbygning m.m., er nemmere at efterleve af leverandørerne, ligesm det er nemmere fr de rdregivende myndigheder at sikre, at kravene verhldes. Frslagene skal samtidig ses sm en appel til de ffentlige myndigheder m at stille ensartede krav ved udbud af vikarydelser på sundhedsmrådet, hvilket vil lette arbejdet g effektivere udbudsprcessen fr såvel tilbudsgivere sm de rdregivende myndigheder selv. Fr det første vil en anvendelse af ensartede dkumentatinskrav samt kriterier medvirke til en sikring af, at den rdregivende myndighed får en vikarydelse af en høj kvalitet. Fr det andet har en anvendelse af ensartede dkumentatinskrav g kriterier den frdel, at rdregiver vil kunne begrænse sit tidsfrbrug til udarbejdelse af de dele af udbudsbetingelserne, sm sædvanligvis er mkstningskrævende. Ensartede krav, sm kan genkendes af branchen, indebærer fr det tredje, at mange af de enslydende spørgsmål, sm erfaringsmæssigt stilles til udbudsmaterialet under ethvert udbud, kan undgås, hvrved der vil kunne spares såvel ressurcer sm tid i en fte tidsmæssigt presset udbudsprces. Anvendes vejledningens frslag, vil der derfr kunne undgås mange spørgsmål g misfrståelser i en udbudsprces, g derved spares mange ressurcer i en fte tidsmæssigt presset prces. 4. Lvlig dialg med markedet Markedet fr vikarydelser er sm ethvert andet marked franderligt ver tid. FASID vil bestræbe sig på løbende at pdatere vejledningen i takt med denne udvikling. Endvidere skal FASID henlede pmærksmheden på, at de rdregivende myndigheder i Side 3 af 14

4 medfør af udbudsreglerne har en legitim adgang til at have en dialg med eksempelvis markedet fr vikarydelser på sundhedsmrådet ved tilrettelæggelse af en udbudsfrretning. Adgangen til dialg fremgår direkte af udbudsdirektivets præambel, betragtning 8, der har følgende rdlyd: Inden de rdregivende myndigheder indleder en udbudsprcedure, kan de ved hjælp af en teknisk dialg søge eller mdtage rådgivning, der kan benyttes til at udarbejde udbudsbetingelserne, dg frudsat at en sådan rådgivning ikke har til følge, at knkurrencen frhindres. Der skal endvidere henvises til Udbudsrådets pjece Dialg ved udbud hvad er muligt?, udgivet i juni 2010, sm indehlder en vejledning m rdregiveres muligheder fr lvlig dialg med markedet ved udbud af ffentlige kntrakter. 5. Hensyntagen til kvalitet ved gennemførelse af udbud De ffentlige myndigheder har et grundlæggende ønske m at aftage vikarydelser af en høj kvalitet. Da markedet fr vikarydelser er et marked med en effektiv knkurrence blandt relativt få aktører, vil der blandt leverandørerne være et naturligt fkus på prisptimering. Da pris g kvalitet naturligt hænger sammen, vil en effektiv prisknkurrence uundgåeligt ske på bekstning af kvaliteten, med mindre de rdregivende myndigheder ved tilrettelæggelse af udbudsfrretningerne stiller krav til den tilbudte kvalitet. 6. Kvalitet hs leverandører En sikring af den tilbudte kvalitet bør indledningsvist ske ved, at de rdregivende myndigheder stiller dkumentatinskrav, sm har til frmål at sikre, at de leverandører, sm deltager i udbudsfrretningen, rent faktisk er egnede til at levere de udbudte vikarydelser. Det anbefales, at de rdregivende myndigheder fretager en sådan egnethedsvurdering, uanset m annnceringen gennemføres sm et ffentligt eller et begrænset udbud. Ved plistningen af dkumentatinskrav i frm af udvælgelseskriterier bør det knkretiseres, hvrdan udvælgelsen agtes gennemført samt hvilken præcis dkumentatin, sm leverandørerne skal aflevere til brug fr denne egnethedsvurdering. Det bør kunne dkumenteres, at den krævede dkumentatin er vurderet af de rdregivende myndigheder g har dannet grundlag fr en vurdering af tilbudsgivernes egnethed. Hvis der stilles krav m referencer, bør udbudsmaterialet tydeligt tage højde fr følgende: Hvrdan defineres én reference (en pgave udført fr en kmmune/regin eller en enkelt institutin eller blt en plejeafdeling)? Ordregiver bør stille krav m maksimalt 2-3 relevante referencer. Side 4 af 14

5 Hvilke plysninger skal afgives fr hver reference? Udarbejdelse af skabeln sm en del af udbudsmaterialet er en gd idé, fr at sikre, at alle leverandører afgiver ensartede plysninger. Mange kunder ønsker, at leverandører hemmelighlder msætningstal, hvrfr manglende plysning m msætningstal ikke bør føre til, at reference ikke tæller eller vægter lavt. Der skal gøres pmærksm på, at leveringsgraden ikke nødvendigvis er sammenlignelig fr tilbudsgiverne g deres kunder, hvilket gør det prblematisk at vurdere referencer ud fra en sammenligning af leveringsgrader. Herudver er det prblematisk at sammenligne leveringsgrader fr referencer, sm leverandøren har haft i fx 3 mdr. med referencer, sm leverandøren har haft i 3 år. Leveringsgraden kan udregnes på frskellige måder, hvrfr vejledningen i punkt 8.3 har anført den beregningsmetde, sm anbefales anvendt af FASID. Da udarbejdelse af referencer skal målrettes fra udbud til udbud, bør fristen fr anmdning m prækvalifikatin/tilbudsfristen tage højde herfr, idet en frist på 1 måned er ønskelig. 7. Kvalitet i tilbudte ydelser 7.1. Håndhævelse af mindstekrav Uanset m en vikarydelse udbydes efter tildelingskriteriet laveste pris eller det øknmisk mest frdelagtige tilbud, indehlder udbudsmaterialet en række mindstekrav til kvaliteten af den udbudte vikarydelse. Krav kategriseret sm mindstekrav er udtryk fr, at de rdregivende myndigheder kræver, at kravene verhldes, uanset hvilken leverandør der får kntrakten tildelt. Da krav kategriseret sm mindstekrav har str betydning fr de rdregivende myndigheder, bør udbudsmaterialet i verensstemmelse hermed tage højde fr, hvrdan leverandørerne allerede i deres tilbud skal dkumentere, at mindstekrav verhldes. I mdsat fald er der en nærliggende risik fr, at leverandører ved prissætning af pgaven ikke tager højde fr, m g i givet fald hvrdan mindstekrav kan verhldes. Dette kan have den knsekvens, at den billige leverandør får tildelt kntrakten til trds fr, at leverandøren under kntraktens udførelse ikke kan leve p til den krævede kvalitet. Det anbefales endvidere, at kntrakten regulerer, hvrdan pfyldelse af mindstekrav bliver kntrlleret g håndhævet af de rdregivende myndigheder under kntraktens løbetid. En manglende håndhævelse af mindstekrav ved kntraktstyring indebærer, at de rdregivende myndigheder ikke får den ønskede kvalitet, sm er udbudt, g sm der betales fr Frslag: Mindstekrav til lønniveau Et knkret eksempel på et fte frekmmende mindstekrav er et mindstekrav m, at leverandøren er frpligtet til at sikre, at vikarlønninger sker på et niveau, sm svarer til de gældende verenskmster på mrådet. En verhldelse af frpligtelsen har betydning fr den tilbudte pris. Hvis de rdregivende myndigheder ikke fører kntrl med, m kravet verhldes, er der en str risik fr, at tilbudsgiverne dumper deres Side 5 af 14

6 priser med den knsekvens, at rdregiver ikke får den ydelse, sm er udbudt, g sm leverandøren kntraktuelt er frpligtet til at levere. En manglende kntrl har endvidere den knsekvens, at det er særdeles frustrerende fr de tilbudsgivere, sm tager højde fr frpligtelsen i deres prissætning, g sm efterfølgende kan knstatere, at mindstekravet ikke verhldes. Da de rdregivende myndigheder er frpligtede til at stille det mtalte lønkrav, bør udbudsmaterialet g særligt kntrakten tage højde herfr ved tilføjelse af bestemmelser m løbende kntrlfranstaltninger samt sanktinsmuligheder ved manglende verhldelse Frslag: Mindstekrav til ressurcer En type af krav sm fte stilles ved udbud af vikarydelser på sundhedsmrådet er et mindstekrav til det tilstrækkelige antal ressurcer, sm kræves hs tilbudsgiveren fr at løfte pgaven. Når et sådant mindstekrav stilles, bør kntrakten tage højde fr, hvrdan de rdregivende myndigheder påser, at de krævede ressurcer er til rådighed til pgavens udførelse i kntraktens løbetid. Mange udbudsmaterialer stiller et mindstekrav i frm af et antal vikarer, idet tilbudsgiverne sm del af deres tilbud skal plyse m dette antal. En plysning m antallet af vikarer er ikke velegnet sm mindstekrav, idet tallet ikke afspejler en tilkendegivelse m, hvrvidt vikarerne er interesserede i vagter inden fr den rdregivende myndigheds gegrafiske mråde. Det er FASIDs anbefaling, at der i stedet fr fastsættes et mindstekrav m en leveringssikkerhed på f.eks. 90 %. FASID anbefaler ligeledes, at der vælges flere rangrdnede leverandører fr at sikre rdregivers leveringssikkerhed, men såfremt der ikke vælges flere rangrdnede leverandører, kan der eventuelt aftales en bdsrdning fr det antal vagter, der ligger under den aftalte leveringssikkerhed (se dg pkt.10 nedenfr g FASIDs generelle anbefaling m at undgå bdsbestemmelser). Da udførelse af vikarydelser er betinget af, at leverandørerne råder ver den nødvendige arbejdskraft, sm er påkrævet til løsning af den knkrete pgave, g da leverandørerne fte først mander p på ressurcesiden efter kntraktindgåelse, vil de færreste leverandører være i stand til at levere vikarydelser umiddelbart i frlængelse af en kntraktindgåelse. Der vil fte være et behv fr at annncere efter mere persnale, g denne prces tager naturligvis nget tid. Det anbefales derfr at anvende en mdel med en indkøringsfrist på 3 måneder, således at leveringsfrpligtelsen først træder i kraft 3 måneder efter kntraktindgåelsen. Alternativt freslås en løbende indkøring, hvrefter leverandøren efter 3 måneder skal være i stand til at stille med de krævede ressurcer. Kan leverandøren ikke leve p til en leveringssikkerhed på 90 % efter 3 måneder, kan der freligge en væsentlig mislighldelse, sm berettiger den rdregivende myndighed til at phæve kntrakten (eller eventuelt kræve bd, se dg nedenfr i pkt.10). Side 6 af 14

7 7.4. Frslag: Prøvetid Det bør generelt vervejes at perere med en prøvetid, således at de rdregivende myndigheder i prøveperiden har mulighed fr at psige kntrakten med et frkrtet varsel, såfremt den krævede kvalitet ikke kan leveres Frslag: Ren straffeattest samt ansættelse ved persnligt fremmøde Da kvalitet af vikarydelser hænger nøje sammen med hvilke (ressurcer) vikarer, sm udfører arbejdet, anbefales det, at de rdregivende myndigheder stiller et mindstekrav m, at disse (ressurcer) vikarer ved ansættelsen kan præstere en ren straffeattest, idet dette frhld nøje bør kntrlleres. Endvidere anbefales det at stille krav m, at leverandøren ved ansættelse af medarbejdere er frpligtet til at kntrllere ansættelsespapirerne (uddannelsespapirer, referencer, straffeattest m.v.) under et persnligt fremmøde fr at få et indtryk af medarbejderen sm man ikke kan få ved ansættelse på distance. 8. Tilbudsvurdering 8.1. Valg af tildelingskriterium Der er på markedet en tendens til, at de rdregivende myndigheder i tiltagende grad vælger at tildele kntrakter vedrørende vikarydelser på sundhedsmrådet ud fra tildelingskriteriet laveste pris. Da gennemførelse af en ren prisknkurrence indebærer, at tilbudsgiverne udelukkende knkurrerer på de tilbudte timepriser på en række angivne ressurcekategrier, stiller dette høje krav til udbudsmaterialets angivelse af krav til den udbudte vikarydelse. Hvis udbudsmaterialet ikke indehlder en udtømmende angivelse af de mindstekrav, sm stilles til ydelsen, har det uundgåeligt den knsekvens, at tilbudspriserne ikke er ensartede, idet de ydelser, sm leveres til den tilbudte pris, langt fra vil have det samme indhld hs samtlige leverandører. En ren prisknkurrence har endvidere den knsekvens, at de rdregivende myndigheder ikke har mulighed fr at vægte den tilbudte kvalitet, til trds fr at høj kvalitet har højeste priritet hs det ffentlige g til trds fr, at pris g kvalitet unægtelig hænger sammen. Fr at imødegå de anførte frhld, g da vikarydelser langt fra er generiske i frhld til bl.a. den tilbudte kvalitet, er det FASIDs klare anbefaling, at de rdregivende myndigheder i vervejende grad anvender tildelingskriteriet det øknmisk mest frdelagtige tilbud, hvrved der er mulighed fr bl.a. at vægte høj kvalitet samt leveringssikkerhed psitivt under tilbudsvurderingen Frslag: Præcis beskrivelse af de vægtede kriterier Anvendelse af tildelingskriteriet det øknmisk mest frdelagtige tilbud indebærer, at kvalitative kriterier sm eksempelvis kvalitet indgår i tilbudsvurderingen. I mdsætning til, hvad der gælder ved vurdering af priskriteriet, indebærer tilbudsvurderingen i frhld til de kvalitative kriterier et vist element af skøn. Skønnet er imidlertid ikke frit, idet de rdregivende myndigheder er frpligtede til at udøve skønnet sagligt g på et bjektivt grundlag. Kravet m bjektivitet betyder, at udbudsmaterialet skal indehlde en nøje beskrivelse af, hvrdan tilbuddet vurderes i frhld til disse kriterier. Side 7 af 14

8 Med det frmål at sikre verhldelse af de grundlæggende principper m ligebehandling g gennemsigtighed, sm ligeledes er gældende efter tilbudslven, bør udbudsmaterialet sm minimum indehlde en klar g tydelig angivelse af følgende frhld: Oplistning af de kriterier sm vægtes under tilbudsvurderingen med angivelse af vægtning. Beskrivelse af kriteriets indhld (hvad frstås der eksempelvis ved kvalitet?). Det er vigtigt, at beskrivelsen dækker samtlige de frhld, sm den rdregivende myndighed agter at tillægge betydning ved tilbudsvurderingen i frhld til det enkelte kriterium. Beskrivelse af hvrdan den gde besvarelse ser ud i frhld til hvert kriterium (hvad vægter psitivt/negativt i besvarelsen?). Beskrivelse af hvilken del af tilbuddet, sm danner grundlag fr vurdering i frhld til hvert kriterium (eksempelvis at vurdering af pris sker ud fra tilbudsgiverens udfyldelse af tilbudsliste, kvalitet vurderes ud fra tilbudsgiverens besvarelse af en række krav). Derudver er det ønskværdigt, at udbudsmaterialet angiver retningslinjerne fr, hvrdan tilbudsvurderingen agtes gennemført i frhld til anvendelse af knkrete pintmdeller, således at tilbudsgiverne i den ptimale situatin har mulighed fr at beregne g frudse udfaldet af tilbudsvurderingen i frhld til deres eget tilbud. Selv m der ikke ifølge udbudsreglerne er pligt til at ffentliggøre en pintmdel, anbefales en ffentliggørelse; især i de tilfælde hvr den rdregivende myndighed allerede på annnceringstidspunktet har truffet en endelig beslutning m mdellens udfrmning. Offentliggørelse af en pintmdel bidrager til at gøre tildelingsprcessen gennemsigtig g dermed øges tilbudsgivernes mulighed fr at udarbejde skarpe tilbud, sm imødekmmer den rdregivende myndigheds behv g pririteter. En gennemsigtig prces højner endvidere tilbudsgivernes tillid til sagligheden af den rdregivende myndigheds tildelingsbeslutning, hvrved risiken mindskes fr ressurcetunge skridt sm eksempelvis anmdning m aktindsigt g/eller i værste fald en klagesag ved Klagenævnet fr Udbud. Endelig er det essentielt, at kntrakten indehlder mekanismer til sikring af, at den tilbudte kvalitet m.m., sm har dannet grundlag fr tilbudsvurderingen, bliver kntrlleret samt sanktineret i tilfælde af mislighldelse. En generel bestemmelse m, at en manglende levering af det tilbudte indebærer en mislighldelse af kntrakten er ikke tilstrækkelig, da en sådan regulering drukner i kntrakten med risik fr en manglende håndhævelse. Side 8 af 14

9 8.3. Frslag: Det øknmisk mest frdelagtige tilbud Det er FASIDs anbefaling, at de rdregivende myndigheder ved anvendelse af tildelingskriteriet det øknmisk mest frdelagtige tilbud vægter følgende kriterier: Pris 50 % Kvalitet 25 % Eksempler på delkriterier under kvalitet: Bestilling g respnstider Kntinuitet i vikardækning Håndtering af reklamatiner Ansættelsesprcedure fr vikarer Uddannelse af vikarer Dækning af vagter med krrekt faggruppe i frhld til bestillingen Kvalitetssikring Bestilling g respnstider Tidsrum fr bestilling fx kl Max pint pnås, hvis der kan bestilles kl Bestillingsmetder fx: pr. telefn, fax, e- mail. Max pint pnås, hvis der yderligere kan bestilles via hjemmeside. Respnstider fx. til akutte vagter g ikke akutte vagter (definitin af disse). Max pint pnås, hvis der kan tilbydes respnstid på max 30 min. ved akutte vagter. Bestillingsprces - beskrivelse af prcedure til sikring af, at bestillingen håndteres effektivt fra bestillingen mdtages, g frem til vikaren møder på arbejdsstedet. Kntinuitet i vikardækningen Ved kntinuitet frstås, at samme vikar får tilbudt sammenhængende vagter på samme arbejdssted. Håndtering af reklamatiner Prcedure fra mdtagelse af reklamatin til prblemløsning Ansættelsesprcedure fr vikarer fx individuelle interviews med vikaren, hvr denne er mødt persnligt frem (dvs. ikke pr. telefn). Uddannelse af vikarer Fx kursusudbud etc. tilbudsgiver tilbyder vikarerne. Dækning af vagter med krrekt faggruppe i frhld til bestillingen samt de af kunden efterspurgte kvalifikatiner Der bør lægges vægt på en klar g ensartet fremgangsmåde, herunder hvrdan tilbudsgiver afdækker g registrerer vikarernes kvalifikatiner. Kvalitetssikring Side 9 af 14

10 Vægtningen på de enkelte delkriterier bør plyses. Leveringssikkerhed fx 25 % Det anbefales, at leveringsgraden beregnes således: (Dækkede vagter * 100) divideret med (Samtlige bestilte vagter - vagter afbestilt af den rdregivende myndighed) Oplysning m den tilbudte leveringsgrad samt en beskrivelse af, hvrdan tilbudsgiver vil verhlde den tilbudte leveringsgrad, herunder tilbudsgivers tiltag til rekruttering g fasthldelse. Beskrivelsen skal sandsynliggøre ver fr rdregiver, at tilbudsgiver rent faktisk kan verhlde den tilbudte leveringsgrad. Vægtningen på de enkelte delkriterier bør plyses. Det er vigtigt, at pintmdellen g tildelingen af pint tager højde fr, at pintmdellen fr pris skal være sammenlignelig med de tilsvarende mdeller fr de kvalitative kriterier. Det må således ikke være nemmere at pnå pint inden fr det ene kriterium frem fr det andet kriterium. Det ses desværre fte, at pintmdellen fr pris er væsentligt frskellige (lettere at pnå pint) fra de tilsvarende mdeller, sm danner grundlag fr pinttildeling fr de øvrige kriterier Frslag: Udfrmning af tilbudsliste Underkriteriet pris bør afspejle de faktiske frhld på markedet fr vikarydelser på sundhedsmrådet. De tilbudte priser bør derfr være pdelt på faggrupper g vagttyper pr. dag. Endvidere bør timepriserne på de frskellige ressurcekategrier vægtes indbyrdes differentieret, således at denne vægtning afspejler ressurcekategriens betydning fr den rdregivende myndighed g svarende til det frventede prcentuelle behv i frhld til det samlede frbrug af vikarer. Det anbefales endvidere, at tilbudslisten struktureres i verensstemmelse med de i de private vikarverenskmster fastsatte definitiner af arbejdstider (se nedenstående), således at prisfastsættelsen tager udgangspunkt i de verenskmstmæssigt fastsatte lønsatser. Side 10 af 14

11 Eksempel på prisbilag: Vagtlag: Hverdage Weekend Helligdage Medarbejdertype: Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag Aften Nat Sygeplejersker SSA med autrisatin, Plejehjemsassistenter, Plejere Sygehjælpere, Sundhedsmedhjælpere - (SSA uden autrisatin) SSH, Hjemmehjælpere Medhjælpere, Plejemedhjælpere De enkelte vagtlag følger verenskmstens definitiner Prisbilaget bør desuden indehlde plysning m den rdregivende myndigheds vægtning af de enkelte vagtlag. Definitiner ifølge verenskmst med FOA g DSR: Aften/nat: Ved aften-/nattjeneste frstås tjeneste påbegyndt kl eller senere, g sm strækker sig ud ver kl Weekend: Fr tjeneste fra g med aftenvagten, der starter fredag aften, g til g med nattevagten, der slutter mandag mrgen. 1. maj g grundlvsdag hnreres svarende til weekendtjeneste fr alle 24 timer. Helligdage ifølge verenskmst med FOA g DSR: Nytårsdag, skærtrsdag, langfredag, 2. påskedag, st. bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag g 2. juledag samt jule- g nytårsaftensdag. 9. Udbud af rammeaftaler Det er FASIDS anbefaling, at de rdregivende myndigheder ved udbud af en rammeaftale med flere leverandører tydeligt angiver i rammeaftalen, hvrdan tildeling af pgaver under rammeaftalen finder sted. Den mdel, sm giver de skarpeste tilbudspriser, er nemmest at administrere samt mest gennemsigtig fr leverandørerne er efter FASIDs pfattelse tildeling efter den såkaldte frsyningsmdel (gså kaldet kaskademdellen), hvrefter leverandørerne rangrdnes sm 1., 2., 3. leverandør sv. Frsyningsmdellen indebærer, at alle pgaver tildeles til den leverandør, sm har afgivet det bedste tilbud på rammeaftalen, g sm derfr pnår status af primær Side 11 af 14

12 leverandør. Kun hvis denne leverandør er ude af stand til at levere, må pgaven tildeles til den sekundære leverandør sv. De rdregivende myndigheder er således frpligtede til at håndhæve rangrdenen blandt rammeaftalens leverandører. Det er FASIDs erfaring, at langt hvedparten af de rammeaftaler, sm udbydes, er bligatriske i den frstand, at den rdregivende myndighed er frpligtet til at anskaffe vikarydelser ved tildeling under rammeaftalen, når behvet fr vikarydelser, sm er mfattet af det udbudte srtiment, pstår. Desværre plever FASIDS medlemmer fte, at de rdregivende myndigheder fejlagtigt aftager vikarydelser fra leverandører, sm ikke er på rammeaftalen. Den manglende efterlevelse af aftagepligten sker næppe af nd vilje, men er frmentlig udtryk fr et manglende kendskab til rammeaftalens eksistens internt hs den rdregivende myndighed. Ud ver at mdtagelse af vikarydelser fra en leverandør, sm ikke er på rammeaftalen indebærer en mislighldelse af rammeaftalen, har det den negative knsekvens fr den rdregivende myndighed, at annnceringspligten ikke er afløftet, g at vikarydelsen ikke indkøbes til den frdelagtige pris g kvalitet, sm er pnået ved tilbudsindhentningen i knkurrence, g sm leverandøren har givet ud fra den ffentliggjrte frventede msætning. Endelig er det selv under en bligatrisk rammeaftale vanskeligt fr leverandøren at estimere pgavens mfang, hvrfr en manglende anvendelse af rammeaftalen i det udmeldte frventede mfang har stre øknmiske knsekvenser fr leverandøren sm følge af den pnrmering, der har fundet sted ud fra denne msætningsfrventning. 10. Flere rangrdnede leverandører i stedet fr bd Det er et faktum, at bdsbestemmelser er øknmisk belastende fr leverandørerne, sm nødvendigvis må indkalkulere denne risik ved fastsættelse af tilbudsprisen. Endvidere er det ressurcekrævende fr den rdregivende myndighed at inddrive bden. Det er derfr FASIDs anbefaling, at den frsyningssikkerhed, sm ønskes tilsikret ved bdsbestemmelser, bedre kan pnås ved indgåelse af rammeaftaler med flere rangrdnede leverandører. Hvis en bdsrdning (alligevel) ønskes, bør rdningen tage højde fr følgende: Bdens størrelse skal være entydigt defineret, eksempelvis i frm af et fast krnebeløb fr hver gang bden udløses. Bdsrdninger, der går på betaling af en difference til et erstatningskøb, er helt uigennemskuelige fr leverandøren g derfr en risik af ukendt størrelse, sm der nødvendigvis må tages højde fr ved prisfastsættelsen. Bden skal være let at administrere. Det er nemmere at beregne en bd på grundlag af årlig eller kvartalsvis pfyldelse, end eksempelvis en beregning ugevis eller månedsvis. Endvidere bør bden være fr hele pgaven g ikke pdelt på f.eks. enkeltinstitutiner, sm er mfattet af aftalen. Bdsbestemmelser bør kun indgå i kntrakten, såfremt den rdregivende myndighed rent faktisk agter at håndhæve bdsbestemmelsen ud fra en på frhånd defineret prcedure. Bdsbestemmelser kster g bør derfr undgås, hvis bestemmelser alligevel ikke håndhæves. Side 12 af 14

13 11. Prisregulering Generelt Da pris g vikarernes lønninger i denne branche hænger helt tæt sammen, pfrdrer vi til, at priserne altid reguleres samtidig med lønnen. Dette er fastsat ved verenskmst (FASID har frhandlingsretten på dette mråde) g sker hvert år pr. 1. marts. Priserne bør reguleres med samme prcentsats, sm de samlede lønmkstningerne stiger. Det hænder fte, at verenskmsterne først endeligt falder på plads efter den 1. marts i det år, hvr de private verenskmster frhandles. Derfr skal der være mulighed fr at regulere priserne med tilbagevirkende kraft tilbage til den 1. marts, når dette af verenskmstmæssige årsager er nødvendigt Frslag: Anbefalet frmulering Tilbudsprisen kan kun reguleres én gang m året minimum svarende til de prcentvise verenskmstmæssige ændringer. Første prisregulering kan finde sted den XX. Prisreguleringen sker på kntrakthavers franledning ved meddelelse af den prcentvise regulering, der ønskes fretaget. Lvgivningsmæssigt fastsatte afgifter g afgiftsstigninger, sm bliver kendt, efter at kntrakten er indgået, g sm bliver pålagt kntrakthaver i frhld til de af kntrakten mfattede ydelser, tillægges de aftalte priser, når de indføres. 12. Bemærkninger i øvrigt Minimumslængde på vagter Det anbefales, at udbudsmaterialet tager højde fr, at minimumslængden på vagter er reguleret i verenskmsterne med FOA g DSR. Fr FOA er minimumslængden 4 timer fr en vagt. Fr DSR er minimumslængden 5 timer Afbestilling Det anbefales, at udbudsmaterialet følger verenskmsterne g giver plads til, at vikarbureauet kan afmelde vikaren inden fr verenskmstens tidsfrist. En vagt kan efter verenskmsten mkstningsfrit afbestilles indtil 4 timer før vagtstart. Det freslås, at vagten afbestilles hs vikarbureauet senest 4½ timer før vagtstart. Afbestilles den senere, betales fr den fulde vagt Frbehld Det anbefales, at det tydeligt fremgår af udbudsmaterialet, hvrdan frbehld reguleres, herunder hvilke frbehld der lvligt kan tages samt betydningen heraf under tilbudsvurderingen. Hvis betydning af et frbehld både indebærer en frøgelse af tilbudssummen ved en kapitalisering samt en negativ vægtning under de kvalitative kriterier, bør dette tydeligt fremgå, således at risiken er kendt fr leverandørerne Frtrlighed FASID henstiller til, at mdtagne tilbud sm udgangspunkt behandles sm frtrlige, g at der ved behandling af anmdninger m aktindsigt tages nøje højde fr en beskyttelse af de enkelte vikarbureauers knkurrencemæssige /frretningsmæssige frtrlige Side 13 af 14

14 tilbudsplysninger. FASID ser derfr gerne, at en tilbudsgivers markering af knkurrencefølsmme infrmatiner i sit tilbud efterleves af den rdregivende myndighed Frsikring Da de rdregivende myndigheder har instruktinsbeføjelsen ver fr vikarerne, er vikarerne autmatisk mfattet af den rdregivende myndigheds lvpligtige arbejdsskadesfrsikring Overenskmster Det anbefales generelt at referere til FASIDs verenskmster, hvad angår arbejdsvilkår. Dermed sikres det, at der er verensstemmelse mellem udbuddet g verenskmsterne på mrådet, idet verenskmsterne altid er pdaterede i frhld til eventuelle lvændringer på mrådet Løbende besvarelse af spørgsmål FASID henstiller til, at spørgsmål fra tilbudsgiverne besvares løbende g så hurtigt sm muligt. Dermed undgås, at de samme spørgsmål stilles flere gange. Endvidere pnås, at tilbudsgiverne løbende kan indarbejde afklaring til udbudsmaterialet, g at der er mulighed fr at få uddybet disse svar, hvis der måtte være behv fr yderligere afklaring. Der bør tilstræbes minimum 2 spørgerunder, hvr 2. spørgerunde har frist 1 uge efter svar er afgivet på spørgsmål fra 1. spørgerunde. Frist fr at stille spørgsmål samt mdtage svar under sidste spørgerunde bør udløbe eksempelvis 4-5 hverdage inden afleveringsfristen Implementeringsplan Det anbefales, at der allerede i udbudsmaterialet indgår en frventet implementeringsplan, hvr frventninger til pgavefrdeling mellem udbyder g leverandør/-er defineres Gdkendelser Tidligere skulle vikarbureauer i denne branche gdkendes af sundhedsstyrelsen. En sådan gdkendelse er dg ikke længere krævet. Derfr kan et sådant krav ikke stilles. Side 14 af 14

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler Tidlig inddragelse af entreprenørernes kmpetencer i henhld til gældende udbudsregler v/ Partner Tina Braad Fælles arrangement i Dansk Frening fr Udbudsret g Onsdag den 11. nvember 2015 Det Danske Selskab

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Natinalmuseets fyrskib Gedser Rev (ffentligt udbud) 1 Den rdregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af pgaven... 3 3 Betingelser fr egnethed... 4 4 Tildeling af kntrakt g tildelingskriterier...

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale m fjerntlkning på tegnsprg Tlkemyndigheden Udbudsbetingelser fjerntlkning 2017 Side 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Den rdregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er g tilbehør 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Rammerne fr udbudsfrretningen... 3 4. Tilbud... 9 5.

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR VED EU-UDBUD

VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR VED EU-UDBUD VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR VED EU-UDBUD 1. INDLEDNING Freningen fr Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) har udviklet et paradigme, der hjælper bygherrer med at sætte fkus på samfundsansvar,

Læs mere

VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR VED EU-UDBUD

VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR VED EU-UDBUD Side 1 af 11 VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR VED EU-UDBUD 1. INDLEDNING Freningen fr Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) har udviklet et paradigme, der hjælper bygherrer med at sætte fkus på samfundsansvar,

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 175-309171

EU-UDBUD 2014/S 175-309171 Kntrakt rengøringsydelser 2015 2018/2020 16. ktber 2014 TILBUDSVURDERING EU-UDBUD 2014/S 175-309171 RENGØRINGSYDELSER RINGSTED KOMMUNE SERVICEKONTRAKT FOR PERIODEN: 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2018 Ringsted

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR - TILBUDSLOVEN

VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR - TILBUDSLOVEN Side 1 af 13 VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR - TILBUDSLOVEN 1. INDLEDNING Freningen fr Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) har udviklet et paradigme, der hjælper bygherrer med at sætte fkus på

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR VED UDBUD EFTER FORSYNINGSVIRKSOMHEDSDIREKTIVET

VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR VED UDBUD EFTER FORSYNINGSVIRKSOMHEDSDIREKTIVET Side 1 af 12 VEJLEDNING TIL PARADIGME FOR SAMFUNDSANSVAR VED UDBUD EFTER FORSYNINGSVIRKSOMHEDSDIREKTIVET 1. INDLEDNING Freningen fr Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) har udviklet et paradigme, der hjælper

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Vedrørende udbud med forhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør

UDBUDSBETINGELSER. Vedrørende udbud med forhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud med frhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er g tilbehør 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Rammerne fr udbudsfrretningen... 3 4.

Læs mere

Diskussion af problemstillingerne

Diskussion af problemstillingerne Diskussin af prblemstillingerne I dette kapitel gives der en lille diskussin af de i kapitel 4 udledte prblemmråder, diskussinen er fretages med Dansk Byggeri, freningen bips, Erhvervs- g Byggestyrelsen

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud med forhandling af RIS/PACS-løsning til Region Syddanmark. (i det følgende kaldet RIPA-Syd)

UDBUDSBETINGELSER. Udbud med forhandling af RIS/PACS-løsning til Region Syddanmark. (i det følgende kaldet RIPA-Syd) UDBUDSBETINGELSER Udbud med frhandling af RIS/PACS-løsning til Regin Syddanmark (i det følgende kaldet RIPA-Syd) EU-udbud nr.: 2017/S [xxx-xxxxxx] Offentliggjrt i EU-tidende den [xx. december 2017] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

5. Udbud. Spørgsmål og svar 22.11.2010. Nr. Spørgsmål Svar

5. Udbud. Spørgsmål og svar 22.11.2010. Nr. Spørgsmål Svar 5. Udbud Spørgsmål g svar 22.11.2010 Nr. Spørgsmål Svar 1 Trafikplan i henhld til pakkebeskrivelser. Sydtrafik bedes uddybe hvrledes de planlagte trafik-, rutem- g -nedlæggelser på tværs af pakkerne skal

Læs mere

Dansk Management Råd Vejledende ramme kontrakter managementkonsulentydelser

Dansk Management Råd Vejledende ramme kontrakter managementkonsulentydelser Dansk Management Råd Vejledende ramme kntrakter managementknsulentydelser Vejledende ramme kntrakter - managementknsulentydelser Hvedfrmålet med kntraktrammen er at belyse frskellige muligheder, når kntrakter

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere