Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet"

Transkript

1 Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID

2 1. Generelt m FASID Denne vejledning er udarbejdet af branchefreningen Freningen Af Sygeplejevikarbureauer i Danmark FASID (herefter mtalt FASID ) med det frmål at sikre klare vilkår fr tilbudsafgivelse ved ffentlige udbudsfrretninger g dermed mere knkurrencedygtige priser til de rdregivende myndigheder. FASID er et verenskmstfællesskab blandt vikarbureauer, sm bl.a. er leverandører til det ffentlige marked inden fr sundhedsmrådet. FASID repræsenterer hvedparten af sygeplejevikarbureauerne, idet FASIDs medlemmer fremgår af freningens hjemmeside FASID er stiftet af vikarbureauer inden fr sundhedsmrådet med det verrdnede frmål at sikre en ensartet høj kvalitet fr vikarydelser inden fr sundhedsmrådet samt ensartede løn- g arbejdsvilkår fr vikarer. Freningen deltager derfr i frhandlinger m løn- g arbejdsvilkår fr vikarer på sundhedsmrådet med de relevante faglige rganisatiner, g FASID har ifølge FOA g DSR status af anerkendt frhandlingspart ved frhandling af de private vikarverenskmster. Derudver deltager freningen aktivt i den ffentlige debat m sygeplejefaglige frhld i branchen. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med advkat Majse Jarlv fra advkatfirmaet Bender vn Haller Dragsted, sm bl.a. har str erfaring med udbudsprcesser vedrørende udbud af vikarydelser inden fr sundhedsmrådet. 2. Vikarydelser er ikke standardydelser Vikarydelser har ikke karakter af en standardydelse, sm udelukkende kan differentieres på grundlag af en timepris. Indhldet af vikarydelser afhænger i høj grad af kvaliteten af den leverede vikarydelse, sm igen afhænger af, hvilken persnprfil, der præsterer vikarydelsen, hvrdan udførelse af vikarydelsen er struktureret g rganiseret hs leverandøren samt leveringssikkerheden. Der er derfr en str variatin i indhldet af de vikarydelser, sm tilbydes af leverandørerne på markedet. Eksempelvis kan der være frskel på de krav, sm leverandørerne stiller til vikarernes kvalifikatiner ved ansættelsen, herunder m der er en frmaliseret ansættelsesprcedure, der følges ved alle ansættelser, m der stilles krav m en vis erfaring hs vikarerne, ren straffeattest samt ansættelse ved persnligt fremmøde. Endvidere har den interne tilrettelæggelse af arbejdet hs leverandøren væsentlig betydning fr udførelse af vikarydelsen, herunder de interne medarbejderes kvalifikatiner, den interne rganisering i frhld til at løse pgaverne, mfanget af tekniske hjælpemidler, der er til rådighed fr at servicere kunderne, fx telefnsystemer samt understøttende funktinaliteter i bkingsystemer. Hvis leverandørens tilrettelæggelse g rganisering er hensigtsmæssig g effektiv, vil dette kunne få direkte indflydelse på såvel pris sm leveringssikkerhed. Ved udbud af vikarydelser, de såkaldte bilag II B-tjenesteydelser, sm skal annnceres efter annnceringspligten i Lv m indgåelse af ffentlige g ffentligt støttede kntrakter (tilbudslven), bør de ffentlige myndigheder derfr sikre sig, at Side 2 af 14

3 udbudsmaterialet er tilrettelagt på en måde, sm sikrer, at den ønskede høje kvalitet rent faktisk pnås g kan fasthldes i kntraktperiden. Idet vikarbranchen g dermed FASID har et tilsvarende fkus på kvalitet, har freningen en str interesse i at kmme med frslag til, hvrdan de ffentlige myndigheder kan sikre sig den efterspurgte høje kvalitet ved udbud af vikarydelser på sundhedsmrådet. Samtidig har FASID en naturlig interesse i at bidrage til en løbende prces, hvrefter udbudsmaterialer udfrmes på en hensigtsmæssig måde i frhld til det marked, sm udbudsfrretningen retter sig imd. 3. Vejledningens værdi fr dig sm rdregiver Vejledningen indehlder en række knkrete frslag til, hvrdan udbudsmaterialet med frdel kan tilrettelægges med det frmål at sikre en høj kvalitet i ydelsen med fkus på dkumentatinskrav til brug fr egnethedsvurdering samt kriterier til brug fr tilbudsvurderingen. Vejledningen er kncentreret m de mråder i en udbudsprces, hvr der erfaringsmæssigt bliver stillet mange spørgsmål fra tilbudsgivere til uklare frmuleringer. Vejledningen har derfr gså til frmål at øge den kllektive bevidsthed m at klare g præcise dkumentatinskrav samt krav til tilbudspbygning m.m., er nemmere at efterleve af leverandørerne, ligesm det er nemmere fr de rdregivende myndigheder at sikre, at kravene verhldes. Frslagene skal samtidig ses sm en appel til de ffentlige myndigheder m at stille ensartede krav ved udbud af vikarydelser på sundhedsmrådet, hvilket vil lette arbejdet g effektivere udbudsprcessen fr såvel tilbudsgivere sm de rdregivende myndigheder selv. Fr det første vil en anvendelse af ensartede dkumentatinskrav samt kriterier medvirke til en sikring af, at den rdregivende myndighed får en vikarydelse af en høj kvalitet. Fr det andet har en anvendelse af ensartede dkumentatinskrav g kriterier den frdel, at rdregiver vil kunne begrænse sit tidsfrbrug til udarbejdelse af de dele af udbudsbetingelserne, sm sædvanligvis er mkstningskrævende. Ensartede krav, sm kan genkendes af branchen, indebærer fr det tredje, at mange af de enslydende spørgsmål, sm erfaringsmæssigt stilles til udbudsmaterialet under ethvert udbud, kan undgås, hvrved der vil kunne spares såvel ressurcer sm tid i en fte tidsmæssigt presset udbudsprces. Anvendes vejledningens frslag, vil der derfr kunne undgås mange spørgsmål g misfrståelser i en udbudsprces, g derved spares mange ressurcer i en fte tidsmæssigt presset prces. 4. Lvlig dialg med markedet Markedet fr vikarydelser er sm ethvert andet marked franderligt ver tid. FASID vil bestræbe sig på løbende at pdatere vejledningen i takt med denne udvikling. Endvidere skal FASID henlede pmærksmheden på, at de rdregivende myndigheder i Side 3 af 14

4 medfør af udbudsreglerne har en legitim adgang til at have en dialg med eksempelvis markedet fr vikarydelser på sundhedsmrådet ved tilrettelæggelse af en udbudsfrretning. Adgangen til dialg fremgår direkte af udbudsdirektivets præambel, betragtning 8, der har følgende rdlyd: Inden de rdregivende myndigheder indleder en udbudsprcedure, kan de ved hjælp af en teknisk dialg søge eller mdtage rådgivning, der kan benyttes til at udarbejde udbudsbetingelserne, dg frudsat at en sådan rådgivning ikke har til følge, at knkurrencen frhindres. Der skal endvidere henvises til Udbudsrådets pjece Dialg ved udbud hvad er muligt?, udgivet i juni 2010, sm indehlder en vejledning m rdregiveres muligheder fr lvlig dialg med markedet ved udbud af ffentlige kntrakter. 5. Hensyntagen til kvalitet ved gennemførelse af udbud De ffentlige myndigheder har et grundlæggende ønske m at aftage vikarydelser af en høj kvalitet. Da markedet fr vikarydelser er et marked med en effektiv knkurrence blandt relativt få aktører, vil der blandt leverandørerne være et naturligt fkus på prisptimering. Da pris g kvalitet naturligt hænger sammen, vil en effektiv prisknkurrence uundgåeligt ske på bekstning af kvaliteten, med mindre de rdregivende myndigheder ved tilrettelæggelse af udbudsfrretningerne stiller krav til den tilbudte kvalitet. 6. Kvalitet hs leverandører En sikring af den tilbudte kvalitet bør indledningsvist ske ved, at de rdregivende myndigheder stiller dkumentatinskrav, sm har til frmål at sikre, at de leverandører, sm deltager i udbudsfrretningen, rent faktisk er egnede til at levere de udbudte vikarydelser. Det anbefales, at de rdregivende myndigheder fretager en sådan egnethedsvurdering, uanset m annnceringen gennemføres sm et ffentligt eller et begrænset udbud. Ved plistningen af dkumentatinskrav i frm af udvælgelseskriterier bør det knkretiseres, hvrdan udvælgelsen agtes gennemført samt hvilken præcis dkumentatin, sm leverandørerne skal aflevere til brug fr denne egnethedsvurdering. Det bør kunne dkumenteres, at den krævede dkumentatin er vurderet af de rdregivende myndigheder g har dannet grundlag fr en vurdering af tilbudsgivernes egnethed. Hvis der stilles krav m referencer, bør udbudsmaterialet tydeligt tage højde fr følgende: Hvrdan defineres én reference (en pgave udført fr en kmmune/regin eller en enkelt institutin eller blt en plejeafdeling)? Ordregiver bør stille krav m maksimalt 2-3 relevante referencer. Side 4 af 14

5 Hvilke plysninger skal afgives fr hver reference? Udarbejdelse af skabeln sm en del af udbudsmaterialet er en gd idé, fr at sikre, at alle leverandører afgiver ensartede plysninger. Mange kunder ønsker, at leverandører hemmelighlder msætningstal, hvrfr manglende plysning m msætningstal ikke bør føre til, at reference ikke tæller eller vægter lavt. Der skal gøres pmærksm på, at leveringsgraden ikke nødvendigvis er sammenlignelig fr tilbudsgiverne g deres kunder, hvilket gør det prblematisk at vurdere referencer ud fra en sammenligning af leveringsgrader. Herudver er det prblematisk at sammenligne leveringsgrader fr referencer, sm leverandøren har haft i fx 3 mdr. med referencer, sm leverandøren har haft i 3 år. Leveringsgraden kan udregnes på frskellige måder, hvrfr vejledningen i punkt 8.3 har anført den beregningsmetde, sm anbefales anvendt af FASID. Da udarbejdelse af referencer skal målrettes fra udbud til udbud, bør fristen fr anmdning m prækvalifikatin/tilbudsfristen tage højde herfr, idet en frist på 1 måned er ønskelig. 7. Kvalitet i tilbudte ydelser 7.1. Håndhævelse af mindstekrav Uanset m en vikarydelse udbydes efter tildelingskriteriet laveste pris eller det øknmisk mest frdelagtige tilbud, indehlder udbudsmaterialet en række mindstekrav til kvaliteten af den udbudte vikarydelse. Krav kategriseret sm mindstekrav er udtryk fr, at de rdregivende myndigheder kræver, at kravene verhldes, uanset hvilken leverandør der får kntrakten tildelt. Da krav kategriseret sm mindstekrav har str betydning fr de rdregivende myndigheder, bør udbudsmaterialet i verensstemmelse hermed tage højde fr, hvrdan leverandørerne allerede i deres tilbud skal dkumentere, at mindstekrav verhldes. I mdsat fald er der en nærliggende risik fr, at leverandører ved prissætning af pgaven ikke tager højde fr, m g i givet fald hvrdan mindstekrav kan verhldes. Dette kan have den knsekvens, at den billige leverandør får tildelt kntrakten til trds fr, at leverandøren under kntraktens udførelse ikke kan leve p til den krævede kvalitet. Det anbefales endvidere, at kntrakten regulerer, hvrdan pfyldelse af mindstekrav bliver kntrlleret g håndhævet af de rdregivende myndigheder under kntraktens løbetid. En manglende håndhævelse af mindstekrav ved kntraktstyring indebærer, at de rdregivende myndigheder ikke får den ønskede kvalitet, sm er udbudt, g sm der betales fr Frslag: Mindstekrav til lønniveau Et knkret eksempel på et fte frekmmende mindstekrav er et mindstekrav m, at leverandøren er frpligtet til at sikre, at vikarlønninger sker på et niveau, sm svarer til de gældende verenskmster på mrådet. En verhldelse af frpligtelsen har betydning fr den tilbudte pris. Hvis de rdregivende myndigheder ikke fører kntrl med, m kravet verhldes, er der en str risik fr, at tilbudsgiverne dumper deres Side 5 af 14

6 priser med den knsekvens, at rdregiver ikke får den ydelse, sm er udbudt, g sm leverandøren kntraktuelt er frpligtet til at levere. En manglende kntrl har endvidere den knsekvens, at det er særdeles frustrerende fr de tilbudsgivere, sm tager højde fr frpligtelsen i deres prissætning, g sm efterfølgende kan knstatere, at mindstekravet ikke verhldes. Da de rdregivende myndigheder er frpligtede til at stille det mtalte lønkrav, bør udbudsmaterialet g særligt kntrakten tage højde herfr ved tilføjelse af bestemmelser m løbende kntrlfranstaltninger samt sanktinsmuligheder ved manglende verhldelse Frslag: Mindstekrav til ressurcer En type af krav sm fte stilles ved udbud af vikarydelser på sundhedsmrådet er et mindstekrav til det tilstrækkelige antal ressurcer, sm kræves hs tilbudsgiveren fr at løfte pgaven. Når et sådant mindstekrav stilles, bør kntrakten tage højde fr, hvrdan de rdregivende myndigheder påser, at de krævede ressurcer er til rådighed til pgavens udførelse i kntraktens løbetid. Mange udbudsmaterialer stiller et mindstekrav i frm af et antal vikarer, idet tilbudsgiverne sm del af deres tilbud skal plyse m dette antal. En plysning m antallet af vikarer er ikke velegnet sm mindstekrav, idet tallet ikke afspejler en tilkendegivelse m, hvrvidt vikarerne er interesserede i vagter inden fr den rdregivende myndigheds gegrafiske mråde. Det er FASIDs anbefaling, at der i stedet fr fastsættes et mindstekrav m en leveringssikkerhed på f.eks. 90 %. FASID anbefaler ligeledes, at der vælges flere rangrdnede leverandører fr at sikre rdregivers leveringssikkerhed, men såfremt der ikke vælges flere rangrdnede leverandører, kan der eventuelt aftales en bdsrdning fr det antal vagter, der ligger under den aftalte leveringssikkerhed (se dg pkt.10 nedenfr g FASIDs generelle anbefaling m at undgå bdsbestemmelser). Da udførelse af vikarydelser er betinget af, at leverandørerne råder ver den nødvendige arbejdskraft, sm er påkrævet til løsning af den knkrete pgave, g da leverandørerne fte først mander p på ressurcesiden efter kntraktindgåelse, vil de færreste leverandører være i stand til at levere vikarydelser umiddelbart i frlængelse af en kntraktindgåelse. Der vil fte være et behv fr at annncere efter mere persnale, g denne prces tager naturligvis nget tid. Det anbefales derfr at anvende en mdel med en indkøringsfrist på 3 måneder, således at leveringsfrpligtelsen først træder i kraft 3 måneder efter kntraktindgåelsen. Alternativt freslås en løbende indkøring, hvrefter leverandøren efter 3 måneder skal være i stand til at stille med de krævede ressurcer. Kan leverandøren ikke leve p til en leveringssikkerhed på 90 % efter 3 måneder, kan der freligge en væsentlig mislighldelse, sm berettiger den rdregivende myndighed til at phæve kntrakten (eller eventuelt kræve bd, se dg nedenfr i pkt.10). Side 6 af 14

7 7.4. Frslag: Prøvetid Det bør generelt vervejes at perere med en prøvetid, således at de rdregivende myndigheder i prøveperiden har mulighed fr at psige kntrakten med et frkrtet varsel, såfremt den krævede kvalitet ikke kan leveres Frslag: Ren straffeattest samt ansættelse ved persnligt fremmøde Da kvalitet af vikarydelser hænger nøje sammen med hvilke (ressurcer) vikarer, sm udfører arbejdet, anbefales det, at de rdregivende myndigheder stiller et mindstekrav m, at disse (ressurcer) vikarer ved ansættelsen kan præstere en ren straffeattest, idet dette frhld nøje bør kntrlleres. Endvidere anbefales det at stille krav m, at leverandøren ved ansættelse af medarbejdere er frpligtet til at kntrllere ansættelsespapirerne (uddannelsespapirer, referencer, straffeattest m.v.) under et persnligt fremmøde fr at få et indtryk af medarbejderen sm man ikke kan få ved ansættelse på distance. 8. Tilbudsvurdering 8.1. Valg af tildelingskriterium Der er på markedet en tendens til, at de rdregivende myndigheder i tiltagende grad vælger at tildele kntrakter vedrørende vikarydelser på sundhedsmrådet ud fra tildelingskriteriet laveste pris. Da gennemførelse af en ren prisknkurrence indebærer, at tilbudsgiverne udelukkende knkurrerer på de tilbudte timepriser på en række angivne ressurcekategrier, stiller dette høje krav til udbudsmaterialets angivelse af krav til den udbudte vikarydelse. Hvis udbudsmaterialet ikke indehlder en udtømmende angivelse af de mindstekrav, sm stilles til ydelsen, har det uundgåeligt den knsekvens, at tilbudspriserne ikke er ensartede, idet de ydelser, sm leveres til den tilbudte pris, langt fra vil have det samme indhld hs samtlige leverandører. En ren prisknkurrence har endvidere den knsekvens, at de rdregivende myndigheder ikke har mulighed fr at vægte den tilbudte kvalitet, til trds fr at høj kvalitet har højeste priritet hs det ffentlige g til trds fr, at pris g kvalitet unægtelig hænger sammen. Fr at imødegå de anførte frhld, g da vikarydelser langt fra er generiske i frhld til bl.a. den tilbudte kvalitet, er det FASIDs klare anbefaling, at de rdregivende myndigheder i vervejende grad anvender tildelingskriteriet det øknmisk mest frdelagtige tilbud, hvrved der er mulighed fr bl.a. at vægte høj kvalitet samt leveringssikkerhed psitivt under tilbudsvurderingen Frslag: Præcis beskrivelse af de vægtede kriterier Anvendelse af tildelingskriteriet det øknmisk mest frdelagtige tilbud indebærer, at kvalitative kriterier sm eksempelvis kvalitet indgår i tilbudsvurderingen. I mdsætning til, hvad der gælder ved vurdering af priskriteriet, indebærer tilbudsvurderingen i frhld til de kvalitative kriterier et vist element af skøn. Skønnet er imidlertid ikke frit, idet de rdregivende myndigheder er frpligtede til at udøve skønnet sagligt g på et bjektivt grundlag. Kravet m bjektivitet betyder, at udbudsmaterialet skal indehlde en nøje beskrivelse af, hvrdan tilbuddet vurderes i frhld til disse kriterier. Side 7 af 14

8 Med det frmål at sikre verhldelse af de grundlæggende principper m ligebehandling g gennemsigtighed, sm ligeledes er gældende efter tilbudslven, bør udbudsmaterialet sm minimum indehlde en klar g tydelig angivelse af følgende frhld: Oplistning af de kriterier sm vægtes under tilbudsvurderingen med angivelse af vægtning. Beskrivelse af kriteriets indhld (hvad frstås der eksempelvis ved kvalitet?). Det er vigtigt, at beskrivelsen dækker samtlige de frhld, sm den rdregivende myndighed agter at tillægge betydning ved tilbudsvurderingen i frhld til det enkelte kriterium. Beskrivelse af hvrdan den gde besvarelse ser ud i frhld til hvert kriterium (hvad vægter psitivt/negativt i besvarelsen?). Beskrivelse af hvilken del af tilbuddet, sm danner grundlag fr vurdering i frhld til hvert kriterium (eksempelvis at vurdering af pris sker ud fra tilbudsgiverens udfyldelse af tilbudsliste, kvalitet vurderes ud fra tilbudsgiverens besvarelse af en række krav). Derudver er det ønskværdigt, at udbudsmaterialet angiver retningslinjerne fr, hvrdan tilbudsvurderingen agtes gennemført i frhld til anvendelse af knkrete pintmdeller, således at tilbudsgiverne i den ptimale situatin har mulighed fr at beregne g frudse udfaldet af tilbudsvurderingen i frhld til deres eget tilbud. Selv m der ikke ifølge udbudsreglerne er pligt til at ffentliggøre en pintmdel, anbefales en ffentliggørelse; især i de tilfælde hvr den rdregivende myndighed allerede på annnceringstidspunktet har truffet en endelig beslutning m mdellens udfrmning. Offentliggørelse af en pintmdel bidrager til at gøre tildelingsprcessen gennemsigtig g dermed øges tilbudsgivernes mulighed fr at udarbejde skarpe tilbud, sm imødekmmer den rdregivende myndigheds behv g pririteter. En gennemsigtig prces højner endvidere tilbudsgivernes tillid til sagligheden af den rdregivende myndigheds tildelingsbeslutning, hvrved risiken mindskes fr ressurcetunge skridt sm eksempelvis anmdning m aktindsigt g/eller i værste fald en klagesag ved Klagenævnet fr Udbud. Endelig er det essentielt, at kntrakten indehlder mekanismer til sikring af, at den tilbudte kvalitet m.m., sm har dannet grundlag fr tilbudsvurderingen, bliver kntrlleret samt sanktineret i tilfælde af mislighldelse. En generel bestemmelse m, at en manglende levering af det tilbudte indebærer en mislighldelse af kntrakten er ikke tilstrækkelig, da en sådan regulering drukner i kntrakten med risik fr en manglende håndhævelse. Side 8 af 14

9 8.3. Frslag: Det øknmisk mest frdelagtige tilbud Det er FASIDs anbefaling, at de rdregivende myndigheder ved anvendelse af tildelingskriteriet det øknmisk mest frdelagtige tilbud vægter følgende kriterier: Pris 50 % Kvalitet 25 % Eksempler på delkriterier under kvalitet: Bestilling g respnstider Kntinuitet i vikardækning Håndtering af reklamatiner Ansættelsesprcedure fr vikarer Uddannelse af vikarer Dækning af vagter med krrekt faggruppe i frhld til bestillingen Kvalitetssikring Bestilling g respnstider Tidsrum fr bestilling fx kl Max pint pnås, hvis der kan bestilles kl Bestillingsmetder fx: pr. telefn, fax, e- mail. Max pint pnås, hvis der yderligere kan bestilles via hjemmeside. Respnstider fx. til akutte vagter g ikke akutte vagter (definitin af disse). Max pint pnås, hvis der kan tilbydes respnstid på max 30 min. ved akutte vagter. Bestillingsprces - beskrivelse af prcedure til sikring af, at bestillingen håndteres effektivt fra bestillingen mdtages, g frem til vikaren møder på arbejdsstedet. Kntinuitet i vikardækningen Ved kntinuitet frstås, at samme vikar får tilbudt sammenhængende vagter på samme arbejdssted. Håndtering af reklamatiner Prcedure fra mdtagelse af reklamatin til prblemløsning Ansættelsesprcedure fr vikarer fx individuelle interviews med vikaren, hvr denne er mødt persnligt frem (dvs. ikke pr. telefn). Uddannelse af vikarer Fx kursusudbud etc. tilbudsgiver tilbyder vikarerne. Dækning af vagter med krrekt faggruppe i frhld til bestillingen samt de af kunden efterspurgte kvalifikatiner Der bør lægges vægt på en klar g ensartet fremgangsmåde, herunder hvrdan tilbudsgiver afdækker g registrerer vikarernes kvalifikatiner. Kvalitetssikring Side 9 af 14

10 Vægtningen på de enkelte delkriterier bør plyses. Leveringssikkerhed fx 25 % Det anbefales, at leveringsgraden beregnes således: (Dækkede vagter * 100) divideret med (Samtlige bestilte vagter - vagter afbestilt af den rdregivende myndighed) Oplysning m den tilbudte leveringsgrad samt en beskrivelse af, hvrdan tilbudsgiver vil verhlde den tilbudte leveringsgrad, herunder tilbudsgivers tiltag til rekruttering g fasthldelse. Beskrivelsen skal sandsynliggøre ver fr rdregiver, at tilbudsgiver rent faktisk kan verhlde den tilbudte leveringsgrad. Vægtningen på de enkelte delkriterier bør plyses. Det er vigtigt, at pintmdellen g tildelingen af pint tager højde fr, at pintmdellen fr pris skal være sammenlignelig med de tilsvarende mdeller fr de kvalitative kriterier. Det må således ikke være nemmere at pnå pint inden fr det ene kriterium frem fr det andet kriterium. Det ses desværre fte, at pintmdellen fr pris er væsentligt frskellige (lettere at pnå pint) fra de tilsvarende mdeller, sm danner grundlag fr pinttildeling fr de øvrige kriterier Frslag: Udfrmning af tilbudsliste Underkriteriet pris bør afspejle de faktiske frhld på markedet fr vikarydelser på sundhedsmrådet. De tilbudte priser bør derfr være pdelt på faggrupper g vagttyper pr. dag. Endvidere bør timepriserne på de frskellige ressurcekategrier vægtes indbyrdes differentieret, således at denne vægtning afspejler ressurcekategriens betydning fr den rdregivende myndighed g svarende til det frventede prcentuelle behv i frhld til det samlede frbrug af vikarer. Det anbefales endvidere, at tilbudslisten struktureres i verensstemmelse med de i de private vikarverenskmster fastsatte definitiner af arbejdstider (se nedenstående), således at prisfastsættelsen tager udgangspunkt i de verenskmstmæssigt fastsatte lønsatser. Side 10 af 14

11 Eksempel på prisbilag: Vagtlag: Hverdage Weekend Helligdage Medarbejdertype: Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag Aften Nat Sygeplejersker SSA med autrisatin, Plejehjemsassistenter, Plejere Sygehjælpere, Sundhedsmedhjælpere - (SSA uden autrisatin) SSH, Hjemmehjælpere Medhjælpere, Plejemedhjælpere De enkelte vagtlag følger verenskmstens definitiner Prisbilaget bør desuden indehlde plysning m den rdregivende myndigheds vægtning af de enkelte vagtlag. Definitiner ifølge verenskmst med FOA g DSR: Aften/nat: Ved aften-/nattjeneste frstås tjeneste påbegyndt kl eller senere, g sm strækker sig ud ver kl Weekend: Fr tjeneste fra g med aftenvagten, der starter fredag aften, g til g med nattevagten, der slutter mandag mrgen. 1. maj g grundlvsdag hnreres svarende til weekendtjeneste fr alle 24 timer. Helligdage ifølge verenskmst med FOA g DSR: Nytårsdag, skærtrsdag, langfredag, 2. påskedag, st. bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag g 2. juledag samt jule- g nytårsaftensdag. 9. Udbud af rammeaftaler Det er FASIDS anbefaling, at de rdregivende myndigheder ved udbud af en rammeaftale med flere leverandører tydeligt angiver i rammeaftalen, hvrdan tildeling af pgaver under rammeaftalen finder sted. Den mdel, sm giver de skarpeste tilbudspriser, er nemmest at administrere samt mest gennemsigtig fr leverandørerne er efter FASIDs pfattelse tildeling efter den såkaldte frsyningsmdel (gså kaldet kaskademdellen), hvrefter leverandørerne rangrdnes sm 1., 2., 3. leverandør sv. Frsyningsmdellen indebærer, at alle pgaver tildeles til den leverandør, sm har afgivet det bedste tilbud på rammeaftalen, g sm derfr pnår status af primær Side 11 af 14

12 leverandør. Kun hvis denne leverandør er ude af stand til at levere, må pgaven tildeles til den sekundære leverandør sv. De rdregivende myndigheder er således frpligtede til at håndhæve rangrdenen blandt rammeaftalens leverandører. Det er FASIDs erfaring, at langt hvedparten af de rammeaftaler, sm udbydes, er bligatriske i den frstand, at den rdregivende myndighed er frpligtet til at anskaffe vikarydelser ved tildeling under rammeaftalen, når behvet fr vikarydelser, sm er mfattet af det udbudte srtiment, pstår. Desværre plever FASIDS medlemmer fte, at de rdregivende myndigheder fejlagtigt aftager vikarydelser fra leverandører, sm ikke er på rammeaftalen. Den manglende efterlevelse af aftagepligten sker næppe af nd vilje, men er frmentlig udtryk fr et manglende kendskab til rammeaftalens eksistens internt hs den rdregivende myndighed. Ud ver at mdtagelse af vikarydelser fra en leverandør, sm ikke er på rammeaftalen indebærer en mislighldelse af rammeaftalen, har det den negative knsekvens fr den rdregivende myndighed, at annnceringspligten ikke er afløftet, g at vikarydelsen ikke indkøbes til den frdelagtige pris g kvalitet, sm er pnået ved tilbudsindhentningen i knkurrence, g sm leverandøren har givet ud fra den ffentliggjrte frventede msætning. Endelig er det selv under en bligatrisk rammeaftale vanskeligt fr leverandøren at estimere pgavens mfang, hvrfr en manglende anvendelse af rammeaftalen i det udmeldte frventede mfang har stre øknmiske knsekvenser fr leverandøren sm følge af den pnrmering, der har fundet sted ud fra denne msætningsfrventning. 10. Flere rangrdnede leverandører i stedet fr bd Det er et faktum, at bdsbestemmelser er øknmisk belastende fr leverandørerne, sm nødvendigvis må indkalkulere denne risik ved fastsættelse af tilbudsprisen. Endvidere er det ressurcekrævende fr den rdregivende myndighed at inddrive bden. Det er derfr FASIDs anbefaling, at den frsyningssikkerhed, sm ønskes tilsikret ved bdsbestemmelser, bedre kan pnås ved indgåelse af rammeaftaler med flere rangrdnede leverandører. Hvis en bdsrdning (alligevel) ønskes, bør rdningen tage højde fr følgende: Bdens størrelse skal være entydigt defineret, eksempelvis i frm af et fast krnebeløb fr hver gang bden udløses. Bdsrdninger, der går på betaling af en difference til et erstatningskøb, er helt uigennemskuelige fr leverandøren g derfr en risik af ukendt størrelse, sm der nødvendigvis må tages højde fr ved prisfastsættelsen. Bden skal være let at administrere. Det er nemmere at beregne en bd på grundlag af årlig eller kvartalsvis pfyldelse, end eksempelvis en beregning ugevis eller månedsvis. Endvidere bør bden være fr hele pgaven g ikke pdelt på f.eks. enkeltinstitutiner, sm er mfattet af aftalen. Bdsbestemmelser bør kun indgå i kntrakten, såfremt den rdregivende myndighed rent faktisk agter at håndhæve bdsbestemmelsen ud fra en på frhånd defineret prcedure. Bdsbestemmelser kster g bør derfr undgås, hvis bestemmelser alligevel ikke håndhæves. Side 12 af 14

13 11. Prisregulering Generelt Da pris g vikarernes lønninger i denne branche hænger helt tæt sammen, pfrdrer vi til, at priserne altid reguleres samtidig med lønnen. Dette er fastsat ved verenskmst (FASID har frhandlingsretten på dette mråde) g sker hvert år pr. 1. marts. Priserne bør reguleres med samme prcentsats, sm de samlede lønmkstningerne stiger. Det hænder fte, at verenskmsterne først endeligt falder på plads efter den 1. marts i det år, hvr de private verenskmster frhandles. Derfr skal der være mulighed fr at regulere priserne med tilbagevirkende kraft tilbage til den 1. marts, når dette af verenskmstmæssige årsager er nødvendigt Frslag: Anbefalet frmulering Tilbudsprisen kan kun reguleres én gang m året minimum svarende til de prcentvise verenskmstmæssige ændringer. Første prisregulering kan finde sted den XX. Prisreguleringen sker på kntrakthavers franledning ved meddelelse af den prcentvise regulering, der ønskes fretaget. Lvgivningsmæssigt fastsatte afgifter g afgiftsstigninger, sm bliver kendt, efter at kntrakten er indgået, g sm bliver pålagt kntrakthaver i frhld til de af kntrakten mfattede ydelser, tillægges de aftalte priser, når de indføres. 12. Bemærkninger i øvrigt Minimumslængde på vagter Det anbefales, at udbudsmaterialet tager højde fr, at minimumslængden på vagter er reguleret i verenskmsterne med FOA g DSR. Fr FOA er minimumslængden 4 timer fr en vagt. Fr DSR er minimumslængden 5 timer Afbestilling Det anbefales, at udbudsmaterialet følger verenskmsterne g giver plads til, at vikarbureauet kan afmelde vikaren inden fr verenskmstens tidsfrist. En vagt kan efter verenskmsten mkstningsfrit afbestilles indtil 4 timer før vagtstart. Det freslås, at vagten afbestilles hs vikarbureauet senest 4½ timer før vagtstart. Afbestilles den senere, betales fr den fulde vagt Frbehld Det anbefales, at det tydeligt fremgår af udbudsmaterialet, hvrdan frbehld reguleres, herunder hvilke frbehld der lvligt kan tages samt betydningen heraf under tilbudsvurderingen. Hvis betydning af et frbehld både indebærer en frøgelse af tilbudssummen ved en kapitalisering samt en negativ vægtning under de kvalitative kriterier, bør dette tydeligt fremgå, således at risiken er kendt fr leverandørerne Frtrlighed FASID henstiller til, at mdtagne tilbud sm udgangspunkt behandles sm frtrlige, g at der ved behandling af anmdninger m aktindsigt tages nøje højde fr en beskyttelse af de enkelte vikarbureauers knkurrencemæssige /frretningsmæssige frtrlige Side 13 af 14

14 tilbudsplysninger. FASID ser derfr gerne, at en tilbudsgivers markering af knkurrencefølsmme infrmatiner i sit tilbud efterleves af den rdregivende myndighed Frsikring Da de rdregivende myndigheder har instruktinsbeføjelsen ver fr vikarerne, er vikarerne autmatisk mfattet af den rdregivende myndigheds lvpligtige arbejdsskadesfrsikring Overenskmster Det anbefales generelt at referere til FASIDs verenskmster, hvad angår arbejdsvilkår. Dermed sikres det, at der er verensstemmelse mellem udbuddet g verenskmsterne på mrådet, idet verenskmsterne altid er pdaterede i frhld til eventuelle lvændringer på mrådet Løbende besvarelse af spørgsmål FASID henstiller til, at spørgsmål fra tilbudsgiverne besvares løbende g så hurtigt sm muligt. Dermed undgås, at de samme spørgsmål stilles flere gange. Endvidere pnås, at tilbudsgiverne løbende kan indarbejde afklaring til udbudsmaterialet, g at der er mulighed fr at få uddybet disse svar, hvis der måtte være behv fr yderligere afklaring. Der bør tilstræbes minimum 2 spørgerunder, hvr 2. spørgerunde har frist 1 uge efter svar er afgivet på spørgsmål fra 1. spørgerunde. Frist fr at stille spørgsmål samt mdtage svar under sidste spørgerunde bør udløbe eksempelvis 4-5 hverdage inden afleveringsfristen Implementeringsplan Det anbefales, at der allerede i udbudsmaterialet indgår en frventet implementeringsplan, hvr frventninger til pgavefrdeling mellem udbyder g leverandør/-er defineres Gdkendelser Tidligere skulle vikarbureauer i denne branche gdkendes af sundhedsstyrelsen. En sådan gdkendelse er dg ikke længere krævet. Derfr kan et sådant krav ikke stilles. Side 14 af 14

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 175-309171

EU-UDBUD 2014/S 175-309171 Kntrakt rengøringsydelser 2015 2018/2020 16. ktber 2014 TILBUDSVURDERING EU-UDBUD 2014/S 175-309171 RENGØRINGSYDELSER RINGSTED KOMMUNE SERVICEKONTRAKT FOR PERIODEN: 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2018 Ringsted

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Almene bliger, Trnhøjgård, Aalbrg Ø PROJEKTKONKURRENCE Himmerland Bligfrening Bliger til mennesker med udviklingshæmning Juni 2015 Kuben Management Indhldsfrtegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Aktie- og Anpartsselskaber 1

Aktie- og Anpartsselskaber 1 Aktie- g Anpartsselskaber 1 Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Tidligere lignende ASL g APL meget hinanden, hvilket dg blev ændret i 1996, da APL blev frenklet (en række af de slettede

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Motiver for valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, formelle procedurer, offentlighed, kapitalkrav og kapitaludtræk

Motiver for valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, formelle procedurer, offentlighed, kapitalkrav og kapitaludtræk Mtiver fr valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, frmelle prcedurer, ffentlighed, kapitalkrav g kapitaludtræk Indledning Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Aftalefrihed eller præceptiv lvregulering Aftalefrihed

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker:

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker: Teknisk dialog SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at deltage i skriftlig teknisk dialog i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale 17.17 Vikarydelser. Den

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere