Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO."

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscenteret Uanmeldt tilsyn September

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score Overordnet bemærkninger og anbefalinger grundlag Oplysninger om Støtte- og Aktivitetscenteret Vilkår for tilsynet Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Målgruppe, metode og resultater Målgruppen af borgere Faglige tilgange og metoder Dokumentation og resultater Mål for den enkelte borger og opfølgning af disse Hverdagens praksis Aktiviteter, herunder sundhedsfremmende aktiviteter Medinddragelse og indflydelse Omgangsform og omgangstone Organisatoriske og personalemæssige forhold Den daglige drift samarbejde og kommunikation Magtanvendelse Medicinhåndtering Kompetence og kvalitetsudvikling Medarbejdernes kompetencer Kvalitetsudvikling Fysiske rammer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse Aftalte definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 2

4 1 samlede og score 1.1 Overordnet BDO har på vegne af Ringsted Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscenteret. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. Det et tilsynets samlede og overordnede, at tilbuddet siden sidste tilsyn har været igennem en større ændring, idet de både har fået ny ledelse og ny matrikel/lokalitet. Det vurderes her, at tilbuddet er landet godt og udbyder på god vis og i høj grad et varieret tilbud til målgruppen af borgere. Tilbuddet arbejder med en klar målgruppe af borgere, som kan spænde vidt i deres handicap og dermed også deres formåen. I den forbindelse vurderes det, at tilbuddet arbejder med en relevant faglig tilgang og metode, hvor anerkendelse er omdrejningspunktet. Tilsynet har dertil noteret sig, at man sidste år gik i gang med at arbejde mod et fælles fagligt fundament og at dette arbejde midlertidigt har været sat på standby jf. flytning og ny ledelse. Tilsynet bemærker og anerkender, at man påtænker, at genstarte dette udviklingstiltag omkring et fælles fagligt fundament. Tilsynet vurderer, at der udarbejdes pædagogiske planer på tilbuddet og at borgerne inddrages aktivt i dette arbejde. Dertil er planerne udarbejdet individuelt og kan være visuelt understøttet, såfremt der er behov herfor. I planerne opstilles der konkrete mål i samarbejde med borgeren og at der følges op herpå fx mundligt ugentligt med borgerne og månedligt via en statusbeskrivelse. Tilsynet har noteret sig, at flytningen af tilbuddet har været så tidskrævende, at der kan være tilfælde hvor de pædagogiske planer ikke er ajourført for Ydermere bemærkes det, at der pågår et igangværende arbejde, hvor tilbuddet gerne vil finde frem til en ny fælles form i forhold til de pædagogiske planer med nabotilbuddet Bjælken. I forhold til de nuværende skabeloner vurderer tilsynet, at formen er god, idet den giver et godt overblik over niveauet af borgerinddragelsen, målet og metoden samt borgerens og hjemmevejlederens perspektiv på emnet. Når det gælder hverdagen, vurderes det, at tilbuddet tilbyder et varieret tilbud af forskelligartede aktiviteter. Der er både aktiviteter i det nære og små såsom at plante løg i krukker, ture til nærområdet mm samt større tiltag såsom ferieture til udlandet. Tilsynet vurderer endvidere, at det varierede udbud af aktiviteter imødekommer borgernes forskellige kognitive og fysiske formåen, ligesom der er tilbud omkring fysisk aktivitet, hvorved der arbejdes sundhedsfremmende. Borgerne har en relevant og god borger-medinddragelse og tilsynet har i den forbindelse noteret sig, at borgerne har været aktivt inddraget i flytningen til den nye lokalitet, hvilket har givet dem ejerskab for lokalerne. Tilsynet bemærker endvidere det gode kommende initiativ omkring borgerfrivillighed, hvor borgerne vil få øget deres mulighed for aktiv deltagelse i den praktiske drift af tilbuddet, hvilket vil give øget medindflydelse og ejerskab. Tilsynet vurderer, at borgerne på tilbuddet har en generel god omgangsform og såfremt der opstår udfordringer på området, håndtere personalet dette via dialog med den/de involverede, sådan at opklaring kan komme til og dermed ny forståelse. I forhold til det organisatoriske vurderes det, at der på stedet er et godt og velfungerende internt samarbejde, hvilket blandt andet viser sig ved et generelt lavt sygefravær og lav medarbejderomsætning. Den nye ledelse af tilbuddet har valgt at organisere sig således, at de deltager aktivt i mødeafholdelsen, alt for at lære både tilbuddets ydelser og medarbejderne godt at kende. Dette vurderer tilsynet til at være et godt initiativ, som nu giver frugt ved en fælles tryghed. Medarbejderne har kendskab til reglerne på magtanvendelsesområdet samt hvor de forefinder egen intern procedure på området. Endvidere har tilbuddet kontinuerlige gråzonedrøftelser og at der er iværksat et initiativ med faglige audits, hvor medarbejderne i fællesskab 3

5 reflektere over deres tilgang. Begge tiltag vurderes til at have en forebyggende karakter ift magtanvendelse. Tilsynet har noteret sig, at der ikke forekommer nogen form for medicinhåndtering på tilbuddet. Det er tilsynets, at medarbejderne har de relevante kompetencer til at varetage deres arbejde med målgruppen af borgere, ligesom det vurderes, at leder på sigt gerne vil udvikle kompetencerne yderligere, aktuelt har der dog været fokus på, at alle har skullet falde til med ny lokalitet og ledelse. Det er tilsynets, at der pågår en kvalitetsudvikling af tilbuddet og ydelserne heri. Dette sker via faglig auditering, supervision og fælles temadage. Dertil har to medarbejdere været på diplomuddannelser, hvortil tilsynet vurderer, at der ikke er sket en transfer fra det tillærte til praksis. Derimod fremhæves en temadag omkring bevægelse og at denne viden herfra har haft betydning for tilgangen overfor borgerne. Tilsynet anbefaler ledelsen at gøre sig overvejelser omkring hvordan de fremadrettet vil sikre sig transfer af alt tillært ny viden til praksis, idet læringen fra diplomuddannelser ved dette tilsyn ikke fremstår implementeret i praksis. Endeligt vurderes det, at de nye fysiske lokaler på god vis danner en ramme for trivsel til målgruppen af borgere. Hvilket blandt andet viser sig ved, at målgruppens behov bliver imødekommet, eksempelvis ved at man både kan socialisere sig i et større fællesskab, men også i en mindre enhed. 1.2 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at man påtænker, at genstarte udviklingstiltaget omkring et finde frem til et fælles fagligt fundament. 2. Tilsynet bemærker, at der pt. pågår et igangværende arbejde, hvor tilbuddet gerne vil finde frem til en ny fælles form i forhold til de pædagogiske planer i samarbejde med nabotilbuddet Bjælken. 3. Tilsynet bemærker det gode kommende initiativ omkring borgerfrivillighed, hvor borgerne vil få øget deres mulighed for aktiv deltagelse i den praktiske drift af tilbuddet, hvilket vil give øget medindflydelse og ejerskab. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler ledelsen at gøre sig overvejelser omkring hvordan de fremadrettet vil sikre sig transfer af tillært ny viden til praksis. Anbefaling om påbud Ingen anbefalinger om påbud. 4

6 2 grundlag 2.1 Oplysninger om Støtte- og Aktivitetscenteret Adresse Øster Parkvej 2 F, 4100 Ringsted Leder Reinhold Schæfer Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt dagtilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 104 Antal pladser Uvisiteret tilbud Takst pr. døgn Ingen døgn eller dagtakst, da det er uvisiteret tilbud Målgruppebeskrivelse Målgruppen af borgere består af borgere med en udviklingshæmning, borgere med en erhvervet hjerneskade, og unge som ikke nødvendigvis har en diagnose, men har svært ved at finde fodfæste i livet og på den baggrund har behov for støtte. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af i alt 10 medarbejderne, som er uddannet pædagogisk og en enkelt SOSU-assistent. Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den kl Deltagere i interviews Ledelse: Medarbejdere: Borgere: Reinhold Schæfer, uddannet socionom, MPM, diplom i misbrugsbehandling, leder af organisationen Socialpsykiatri og Misbrug i Ringsted kommune i 4 år. Medarbejder, uddannet SOSU-assistent, efteruddannelse i neuropædagogik, ansat i 15 år. Medarbejder, uddannet fritidspædagog, samt flere efteruddannelsestiltag fra socialpsykiatrien, ansat i 5 år. Der deltog ingen borgere i dette tilsyn, idet ingen var tilstede under afholdelsen. BDO blev vist rundt på stedet af: Tilsynet gik selv rundt Tilsynsførende 5

7 Rikke Due (Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Dorthe Jespersen (konsulent, stud.mag.pæd og lærer) 2.2 Vilkår for tilsynet Da tilsynet ankommer, er der én medarbejder på arbejde i selve Støtte- og Aktivitetscenteret, idet alle andre er ude i driften og yde hjemmevejledning til borgerne. Siden kommer der flere medarbejdere til, hvoraf en medarbejder mere har tid til at tale med tilsynet. Leder af tilbuddet kommer dertil forbi for at deltage i tilsynet. Vilkårene for dette uanmeldte tilsyn er dermed, at alle som kan tage sig tid til tilsynet deltager aktivt og er nærværende undervejs, trods anden planlagt aktivitet. Tilsynet foregår derfor opdelt i tre runder en hvor der samtales med én medarbejder, så leder, hvorefter der afrundes med den sidste deltagende medarbejder. 2.3 Opfølgning på foregående tilsyn Ved det foregående anmeldte tilsyn, den , foretaget af BDO, blev der givet følgende anbefalinger: 1. Det er tilsynets at der fortsat er behov for, at alle i personalegruppen er orienteret og fagligt rustet i forhold til at håndtering af magtanvendelser. Da der allerede er nedsat en arbejdsgruppe som har arbejdet med dette tema, anbefaler tilsynet, at den arbejder videre med procedurer og retningslinjer vedrørende magtanvendelser. Hertil at også vikarer bliver informeret og introduceres. Lederen oplyser (vedkommende har været leder for dette tilbud siden januar), at de arbejder med et værktøj faglig audit, hvor de kan drøfte svære situationer. Blandt andet arbejder man forebyggende ift magtanvendelser ved at anskue/drøfte kommunikationen fra medarbejderne mod borgerne. Lederens antagelse er, at alle medarbejderne kender retningslinjerne på magtanvendelsesområdet. Det er dertil et område, som de fortsat skal fokusere på - fx hvordan og hvornår må man låse sig ind i en borgers bolig (her sat i relation til hjemmevejledningsfunktionen tilsynets indskydelse). Den ene medarbejder finder, at magtanvendelse er et område, som de fortløbende skal have fokus på, idet det kan være svært at vurdere hvornår noget er en magtanvendelse. Hun pointere, at de ikke går ind og fastholder nogen af borgerne, men der kan være situationer, som er gråzonerelateret. Denne medarbejder oplyser tillige, at de drøfter disse gråzoner til deres teammøder. 2. Tilsynet anbefaler, at vikarene får opdateret deres viden om, at de kan orientere sig i personalemødereferater og anden orientering og dermed kan følge med i hvilke tiltag mv. der er på Støtte og aktivitetscentret. 6

8 Medarbejderen oplyser, at vikarerne har mulighed for at få de informationer, som de har behov for, da de kan læse og slå op i systemet. Antagelsen er dog også, at der kan være divergerende behov ift vidensniveauet, alt efter den enkelte vikars virke. Leder oplyser dertil, at han har fokus på at vikarfunktionen i tilbuddet. I forhold til væsentlige ændringer, oplyses det, at tilbuddet siden sidste tilsyn er flyttet til ny matrikel og har fået ny ledelse. Den nye matrikel og ændringer i målgruppen har gjort, at deres borgerantal er ændret. Aktuelt er der dog omkring 15 borgere til spisning hver gang. De er derfor nu ved at være tilbage til det gamle antal af borgere på en aktivitetsaften i centeret. Når det gælder den nye ledelse, er det lederens oplevelse, at medarbejdere er ved at være trygge og at de så småt er landet, sådan at de også kan gå i gang med at udvikle tilbuddet yderligere. Adspurgt til om der har været nogen form for formelle klager, så oplyses det fra medarbejderside, at så vidt de har været orienteret har dette ikke været tilfældet. Det et tilsynets, at tilbuddet siden sidste tilsyn har været igennem en større ændring, idet de både har fået ny ledelse og ny matrikel/lokalitet og tilbuddet er nu der, hvor det er landet godt. 2.4 Opfølgning fra andre tilsyn Adspurgt om der har været tilsyn fra andre instanser, herunder Embedslæge, Arbejdstilsyn, Brandtilsyn eller Fødevaretilsyn, oplyses det, at det har der ikke været. Tilsynet har noteret sig informationen og har ingen yderligere bemærkninger. 2.5 Målgruppe, metode og resultater Målgruppen af borgere Som tidligere anført, består målgruppen af borgere af voksne med en udviklingshæmning, borgere med en erhvervet hjerneskade, og unge som ikke nødvendigvis har en diagnose, men har svært ved at finde fodfæste i livet og på den baggrund har behov for støtte. Adspurgt til om der er udfordringer i relation til målgruppen, oplyser medarbejderne, at det er der ikke sådan rigtigt, men de kan mærke, at området er under økonomisk pres. Derudover er borgerne generelt gode til at drage omsorg for hinanden, men der kan også være episoder, hvor de pirre hinanden lidt men ikke udover hvad der er vanligt for en målgruppe som deres. Det et tilsynets, at tilbuddet arbejder med en klar målgruppe af borgere, som kan spænde vidt i deres handicap og dermed også deres formåen. 7

9 2.5.2 Faglige tilgange og metoder. Ved det foregående tilsyn blev der redegjort for, at den pædagogiske referenceramme og metode består af et individuelt perspektiv på borgerne, og at pædagogik og metode tilrettes til den enkelte. Det er tillige oplyst, at der vægtes en anerkendende tilgang, hvor borgerne støttes i at være selvhjulpne og guides til at selv at vælge aktiviteter efter interesse og formåen. Ved dette tilsyn spørges der uddybende ind til om der er sket ændringer eller udvidelser i relation til den pædagogiske referenceramme og metoder. Hertil oplyser den ene medarbejder, at de fortsat arbejder med en anerkendende tilgang. Ydermere oplyses det, at de observerer og fortløbende reflektere over deres praksis, sådan at noget ikke virksomt bliver ændret. Medarbejderen fortæller dertil, at de sidste år gik i gang med at finde et fælles fagligt fundament, men dette er dog aktuelt lidt på stand by, idet de har haft et stort fokus med at flytte hus/matrikel og få alt det nye op at stå. De ved dog alle, at de skal i gang igen og medarbejderen ser frem til dette. Medarbejderen fortæller desuden, at de har en fælles tilgang, idet de alle arbejder efter at støtte den enkelte borger til mest muligt aktiv deltagelse i eget liv. Adspurgt til om de skriver disse mål ned om mest mulig aktiv deltagelse i eget liv, som den enkelte borger kunne ønske sig, så oplyses det, at de anvender det, som passer til den enkelte borger der kan derfor være borgere, som bliver visuelt understøttet via specialpædagogiske tilgange og andre får skrevet tingene ned. Ved sidste tilsyn blev det oplyst, at de har faste borgere, hvor de som medarbejdere er tilknyttet som primære kontaktpersoner, men der arbejdes ikke med sekundære kontaktpersoner ift 85. De har her i stedet fokus på, at alle medarbejdere i teamet skal være så velorienteret omkring den enkelte borgere, at de på god vis kan vikariere for hinanden. Adspurgt til om denne ordning (primærfunktionen) skinner igennem ift aktivitetscenteret, sådan at en medarbejders borgere kommer på de dage, hvor deres hjemmevejleder er i aktivitetscenteret, oplyses det, at dette ingen indflydelse har, idet borgerne kommer efter lyst og behov. Adspurgt lige denne medarbejder, idet vedkommende har en neuropædagogisk efteruddannelse, hvad denne går ud på, oplyses det, at denne ikke går ud på at screene den enkelte borger, men den neuropædagogiske viden er mere et teoretisk afsæt og en videnbaggrund til arbejdet med borgerne. Det er tilsynets, at man på tilbuddet arbejder med en relevant faglig tilgang og metode, hvor anerkendelse er omdrejningspunktet. Tilsynet har dertil noteret sig, at man sidste år gik i gang med at arbejde mod et fælles fagligt fundament og at dette arbejde midlertidigt har været sat på standby jf. flytning af tilbuddet og ny ledelse. Tilsynet bemærker i den forbindelse, at man påtænker, at genstarte dette udviklingstiltag omkring et fælles fagligt fundament Dokumentation og resultater Ved det sidste tilsyn blev der redegjort for, at der var iværksat en indsats med fokus på at gøre arbejdet med borgernes pædagogiske planer mere målrettede. Der var derfor opstartet et forløb, hvor hjemmevejlederne og borgerne samarbejdede om at udarbejde den pædagogiske plan. Hjemmevejlederne var ansvarlige for den løbende opdatering af handleplanen, og som et nyt tiltag var planerne suppleret med piktogrammer. 8

10 Det blev dertil oplyst, at der ikke blev udarbejdet særskilte pædagogiske planer for borgerne i Støtte-og aktivitetscentret. Ved dette tilsyn spørges der uddybende ind til, hvordan tingene foregår p.t. Hertil oplyser den ene medarbejder, at flytningen af tilbuddet har taget så meget tid, at vedkommende først nu skal til at arbejde med de pædagogiske planer. Medarbejderen er bevidst om, at vedkommende er bagud med dette arbejde, hvorfor det snarligt skal igangsættes. Den anden medarbejder oplyser, at de udarbejder pædagogiske planer på baggrund af de 141 planer, som bliver udarbejdet af sagsbehandlerne. Når de har modtaget en 141 plan sætter de sig sammen med den enkelte borger og udarbejder mål med evalueringsdato. Adspurgt til hvilke mål de typisk sætter, oplyses det, at det kan være sociale mål, såsom hvordan opfører man sig i et fællesskab, på arbejdspladsen mm. Såfremt der sker ændringer for en borger, sådan at målene i en 141 plan ikke mere matcher, er det deres forpligtigelse at melde dette tilbage. Det oplyses tillige, at de arbejder på at finde frem til en fælles form sammen med Bjælken (tilbud under Socialpsykiatrien på nabomatrikel). De er i den forbindelse opmærksomme på, at formen ikke skal være helt ens, da målgruppen er forskellig. Endeligt bliver det oplyst, at planerne er udarbejdet, så de er tilpasset den enkelte borger. Der kan derfor være planer, som bliver understøttet med fotos eller anden visuel understøttelse og andre ikke. Tilsynet vurderer, at der udarbejdes pædagogiske planer på tilbuddet og at borgerne inddrages aktivt i dette arbejde. Dertil er planerne udarbejdet individuelt og kan være visuelt understøttet, såfremt der er behov herfor. Tilsynet har noteret sig, at flytningen af tilbuddet har været så tidskrævende, at der kan være tilfælde hvor de pædagogiske planer ikke er ajourført for Tilsynet bemærker, at der pt. pågår et igangværende arbejde, hvor tilbuddet gerne vil finde frem til en ny fælles form i forhold til de pædagogiske planer med nabotilbuddet Bjælken Mål for den enkelte borger og opfølgning af disse I forhold til målene for den enkelte borger og opfølgning af disse, oplyser den ene medarbejder, at hun udarbejder en status hver måned omkring indsatsen, men der samtales ugentligt med borgerne. Den plan som er udleveret, er opbygget sådan, at der gives smileys for god indsats og dette har virket godt for lige denne borger. Medarbejderen oplyser tillige, at alle skemaerne/planerne er individuelle, men den metodiske del er meget ens. Tilsynet får fremvist en pædagogisk plan, og heraf fremgår det først hvilket mål og indsats der ønskes fra myndighedsside. Dernæst følger selve den pædagogiske handleplan, hvor der indledningsvist redegøres for om borgeren har været inddraget i udarbejdelsen og såfremt ikke, skal der angives en årsag. Efterfølgende er planen datoført (udarbejdelsesdato). Den pædagogiske plan er dertil opdelt i følgende emner: Fysisk helbred, Psykisk helbred, Personlig hygiejne, Bolig, Økonomi, Beskæftigelse, Fritid, Socialt liv, Hjemmevejledning, Medie/It, Transport og Øvrige (alle emner er her visuelt understøttet). Alle emner beskriver borgerens oplevelse af situationen, hjemmevejlederens oplevelse af situationen, målet, metoden/midlerne til at nå målet og en evalueringsdato. Alt er kort og koncist 9

11 beskrevet. Den pædagogiske plan suppleres af bilag, såsom et skema over borgerens hjemmedag og de ting som skal gennemgås her og der er plads til afkrydsning efter endt aktivitet. Dertil kommer også, at der kan angives humør via fast smileyordning til aktiviteterne. Yderligere bilag er en vægtkurve, en humørkurve og et huskeskema til eget brug for borgeren. Det er tilsynets, at tilbuddet opstiller konkrete mål i samarbejde med borgeren og at der følges op herpå fx mundligt ugentligt med borgerne selv og månedligt via en statusbeskrivelse. Tilsynet vurderer dertil, at den nuværende skabelon er god, idet den giver et godt overblik over niveauet af borgerinddragelsen, målet og metoden samt borgeren og hjemmevejlederens perspektiv på emnet. 2.6 Hverdagens praksis Aktiviteter, herunder sundhedsfremmende aktiviteter Den ene medarbejder oplyser omkring aktiviteterne, at der kan være tale om banko, hockey, bioture, et ugentligt tiltag omkring fitness, ligesom der er planer om opstart af et dansehold, da rigtig mange borgere er glade for at danse. Af udflugter kan fremhæves, sommerture til BonBonland og Bakken, ligesom der arrangeres ferier fx til Mallorca og dansk kroferie. Tilsynet får fremvist det lokale centerblad, som både har billedereportager af afholdte ferier, ture og aktiviteter, samt redegør for kommende ture/arrangementer. Alle artikler i avisen er visuelt understøttet, enten med billeder eller fotos. Midt i centerbladet er dertil et ark, hvor man som borger kan afkrydse de praktiske gøremål, man har deltaget aktivt i. Adspurgt til om borgerne trives, oplyses det, at dette gør de. Trivslen kan blandt andet ses ved, at der kommer flere og flere borgere i centeret og de deltager aktivt med smil på læben. Det er tilsynets, at tilbuddet tilbyder et varieret tilbud af forskelligartede aktiviteter. Der er både aktiviteter i det nære og små såsom at plante løg i krukker, ferieture til udlandet, ture til nærområdet mm. Tilsynet vurderer endvidere at det varierede udbud af aktiviteter imødekommer borgernes forskellige kognitive og fysiske formåen, ligesom der er tilbud omkring fysisk aktivitet, hvorved der arbejdes sundhedsfremmende Medinddragelse og indflydelse Det oplyses af medarbejderne, at borgerne selv vælger sig til de aktiviteter, som de ønsker, at deltager i. Eksempelvis havde 24 borgere meldt sig til en Brøndby fodboldkamp i sidste uge. Ydemere oplyses det, at borgerne har været aktivt inddraget i flytningen og dermed har fået ejerskab for det nye center. Leder oplyser dertil, at der et formelt bruger- og pårørenderåd og at der til foråret 2016 vil blive iværksat et nyt initiativ om borgerfrivillighed, som vil giver borgerne mulighed for øget medinddragelse i aktiviteterne og de forskellige praktiske gøremål. Leder eksemplificere det med, at aktuelt er det personalet som står bag disken og servere mad og drikkevarer, men at 10

12 borgerne med stor fordel og med udvikling til følge kunne udføre dette arbejde. Leder skal til at udarbejde en kursusbeskrivelse for dette i samarbejde med to medarbejdere. Der skal blandt her være fokus på, at give borgerne en forståelse for den ændrede funktion, såsom hvad er frivillighed, hvordan sørger man får en god hygiejne, service mm. Tilsynet vurderer, at borgerne har en relevant og god borger-medinddragelse og tilsynet har i den forbindelse noteret sig, at borgerne har været aktivt inddraget i flytningen til den nye lokalitet, hvilket har givet dem ejerskab for lokalerne. Tilsynet bemærker endvidere det gode initiativ omkring borgerfrivillighed, hvor borgerne vil få øget deres mulighed for aktiv deltagelse i den praktiske drift af tilbuddet, hvilket vil give øget medindflydelse og ejerskab Omgangsform og omgangstone Den ene medarbejder oplyser, at den generelle omgangsform og tone og god. Det sker, at der kan forekomme udfordringer, hvilket håndteres ved, at der så samtales med den borger, som har udfordringer på området. De har også oplevet, at en enkelt borger er blevet bedt om at holde en pause fra Aktivitetscenteret. Det oplyses tillige, at borgerne deltager i faste traditioner, såsom påske- og julefrokost. Ligesom deltagelsen til spisninger i løbet af ugen er ved at være på niveau med tidligere (før flytningen tilsynets indskydelse), hvilket for medarbejderne indikere, at borgerne trives i tilbuddet. Tilsynet vurderer, at borgerne på tilbuddet har en generel god omgangsform og såfremt der opstår udfordringer på området, håndtere personalet dette via dialog med den/de involverede, sådan at opklaring kan komme til og dermed ny forståelse. 2.7 Organisatoriske og personalemæssige forhold Den daglige drift samarbejde og kommunikation Det oplyses af leder, at medarbejderstaben består af ti medarbejdere og at der gennem årene har været en lav medarbejderomsætning. De ti medarbejdere er organiseret i to separate teams, men arbejder også på tværs af hinanden. Siden sidste tilsyn har medarbejderstaben fået ny ledelse, idet man har valgt at organisere sig anderledes i selve hovedorganisationen. Støtte- og Aktivitetscenteret er derfor nu organiseret under Socialpsykiatrien. Leder oplyser omkring mødestruktur og organisering, at de afholder personalemøder, hvor lederen deltager og at der afholdes teammøder, hvor organisationens souschef deltager. Aktuelt er der en vakant teamlederstilling, som bevidst ikke er taget i brug endnu, idet både leder og souschef gerne vil være tæt på medarbejderne i Støtte- og aktivitetscenteret. Leder finder dertil, at de nu alle er ved at kende hinanden godt og er trygge ved og i samarbejdet. Ledelsen har dertil et sigte på, at medarbejdernes gode kompetencer skal anvendes til, at der skal ske mere og mere selvledelse i de to teams. 11

13 Det oplyses endvidere, at sygefraværet er stabilt. Som alle andre arbejdspladser kan der af og til være en enkelt længere sygemelding, som ikke nødvendigvis er arbejdsrelateret. Adspurgt til det interne samarbejde, oplyser leder, at dette er fint og medarbejderne er engagerede og har et stort potentiale. Den ene medarbejder oplyser omkring det interne samarbejde, at det er fantastisk, hvilket viser sig ved, at samarbejdet er veletableret og de er gode til at anvende hinandens gode kompetencer, Adspurgt til hvordan de får og giver faglig sparring, oplyses det, at dette sker via deres teammøder både i det lille team og når de to teams er sammen. Ved de store fælles teammøder deltager deres nye souschef og vedkommende er god til at stille undersøgende spørgsmål til deres praksis, sådan at de fortløbende får reflekteret over denne. Medarbejderen afrunder med, at oplyse, at såfremt en kollega ikke er tilpas i samarbejdet, så finder de frem til at samtale omkring dette og får det forbedret. Det er tilsynets, at der på stedet er godt og velfungerende internt samarbejde, hvilket blandt andet viser sig ved et generelt lavt sygefravær og lav medarbejderomsætning. Den nye ledelse af tilbuddet har valgt at organisere sig således, at de deltager aktivt i mødeafholdelsen, alt for at lære både tilbuddets ydelser og medarbejderne godt at kende. Dette vurderer tilsynet til at være et godt initiativ, som nu giver frugt ved en fælles tryghed Magtanvendelse Medarbejderne oplyser, at de har kendskab til reglerne på magtanvendelsesområdet og de ved, at de har en bog, som henviser til deres procedure på området. Medarbejderne oplyser dertil, at de aktuelt ingen magtanvendelser har, men de ved, hvad de skal gøre, såfremt en hændelse skulle ske. Se endvidere data i rubrik 2.3, hvor eksempelvis leder informere om tiltaget faglig audit. Det er tilsynets, at medarbejderne har kendskab til reglerne på magtanvendelsesområdet samt hvor de forefinder egen intern procedure. Endvidere fremgår det af data andetsteds under tilsynet, at tilbuddet har kontinuerlige gråzonedrøftelser og at der er iværksat et initiativ med faglige audits, hvor medarbejderne i fællesskab reflektere over deres tilgang. Begge tiltag vurderes til at have en forebyggende karakter ift magtanvendelse Medicinhåndtering Leder oplyser, at der ikke er nogen form for medicinhåndtering i forhold til selve aktivitetscenteret og at den ene medarbejder har en sundhedsfaglig uddannelse og kan guide, såfremt en situation, hvor der er behov for medicinhåndtering skulle opstå. Tilsynet har noteret sig, at der ikke forekommer nogen form for medicinhåndtering på tilbuddet. 12

14 2.8 Kompetence og kvalitetsudvikling Medarbejdernes kompetencer Adspurgt leder om medarbejderne har de kompetencer, som de skal have, oplyses det, at der er et godt fundament og de har stor/god erfaring med området. Hans fokus er, at alle medarbejderne skal være trygge, hvorefter de tør tage uenigheden, så der kan skabes udvikling både af praksis, men også af medarbejdernes kompetencer via disse debatter. Leder pointere, at han gerne vil have faglige fyrtårne, men afsættet skal være et andet sted et fælles fundament. Hans ledelsesstil er dertil anerkendende overfor, der hvor medarbejderne har været før og de har her modtaget en række initiativer til udvikling af deres kompetencer. Adspurgt den ene medarbejder, hvordan de får inddraget og implementeret de spidskompetencer, som der er i deres medarbejderstab fx neuropædagogik. Medarbejderen oplyser her, at dette vil de meget gerne, men de har svært ved dette. Medarbejderen begrunder det med, at der har været en del fokus på organisationsudviklingen, hvorfor den faglige udvikling er trådt i baggrunden. De har dog et fast regel om, at såfremt man har været på kursus skal man tilbage i huset og give viden herfra til sine kolleger. Det er tilsynets, at medarbejderne har de relevante kompetencer til at varetage deres arbejde med målgruppen af borgere. Endvidere vurderes det, at leder på sigt gerne vil udvikle kompetencerne yderligere, aktuelt har der dog været fokus på at alle har skullet falde til med ny lokalitet og ledelse Kvalitetsudvikling Leder oplyser omkring den fortløbende kvalitetsudvikling, at der er plads til faglig udvikling. Dette skal ske via en form for trinudvikling. Leders ønske er derfor, at han gerne vil have fælles læring til hele huset, fremfor at sende fyrtårne afsted (se endvidere data ovenfor). Vægtningen er på fælles læring og aktuelt foregår der flere initiativer, hvor alt personalet fra Støtte- og Aktivitetscenteret skal deltage i fælles temadage med resten af Socialpsykiatrien, der er tilbud om supervision, faglig audit hvor man fx kan drøfte de pædagogiske planer mm. Den ene medarbejder oplyser omkring udviklingstiltag, at hun har haft to kolleger, som har været afsted på en diplomuddannelse, aktuelt kan hun dog ikke huske i hvad, men de har fremlagt deres opgaver. Adspurgt til om den nye viden som kollegerne har fået på deres efteruddannelse har bidraget til ny indsigt eller ændret praksis, oplyses det, at dette har det endnu ikke, idet året har været præget af flytningen. Den anden medarbejder oplyser, at vedkommende har deltaget i en temadag i foråret 2015, hvor der var fokus på hvordan man kunne få borgerne til at bevæge sig noget mere via fysisk aktivitet i hverdagen fx gåture, dans, hockey mm. Selve undervisningsdagen var god håndgribelig og viste indsatser som ville have stor betydning for borgernes livskvalitet. Medarbejderne fortæller dertil, at de var meget opstemte efter temadagen og vedkommende har inddraget viden herfra i sin praksis. Ønsket om at få startet et dansehold er også en ide fra denne dag (tidligere anført i tilsynet). Endeligt oplyser denne medarbejder, at vedkommende finder 13

15 supervisionsinitiativet godt. Det er tilsynets, at der pågår en kvalitetsudvikling af tilbuddet og ydelserne heri. Dette sker via faglig auditering, supervision og fælles temadage. Dertil har to medarbejdere været på diplomuddannelser, hvortil tilsynet vurderer, at der ikke er sket en transfer fra det tillærte til praksis. Derimod fremhæves en temadag omkring bevægelse og at denne viden herfra har haft betydning for tilgangen overfor borgerne. Tilsynet anbefaler ledelsen at gøre sig overvejelser omkring hvordan de fremadrettet vil sikre sig transfer af tillært ny viden til praksis. 2.9 Fysiske rammer Siden sidste tilsyn er Støtte- og Aktivitetscenteret flyttet til ny matrikel på Østre Parkvej i Ringsted. Lokalerne består af et stort fælles lokale, hvor der er opstillet borde gruppevis, et tv-hjørne med sofaarrangement og et køkken med god plads til borgere med gangbesvær med tilhørende bar/desk. Leder oplyser i den forbindelse, at de først startede ud med et fælles langt bord, men fandt frem til, at dette ikke var hensigtsmæssigt. Bordene står derfor nu fordelt rundt omkring, så man kan samtale i mindre grupper under spisning og aktiviteter. Dertil kommer mødefaciliteter, kontorer til medarbejderne, hvor de både kan forberede sig på deres hjemmevejledning og deres aktiviteter i Aktivitetscenteret. På væggene i det centrale lokale (Aktivitetscenteret) hænger der opslagstavler. Den ene tavle redegør for kommende og afholdte fælles borgerferier, fester og større arrangementer, praktiske gøremål, Aktivitetscenterets menu mm. En anden tavle giver et overblik over de mere formelle tiltag og har mulighed for at give informationer omkring centermøder, åben rådgivning mm. Alle steder er de skrevne ord visuelt understøttet af billeder eller fotos målrettet voksne mennesker. En tredje tavle har ophængt ugens program samt fotos af de medarbejdere, som varetager aktiviteterne i den aktuelle uge. Bagved huset er der et grønt område og lige uden for det store centrale fælles lokale er der en overdækket terrasse. Tilsynet observerer en imødekommende og venlig indretning. På et bord er et stort puslespil under opbygning, en radio kører i baggrunden og alt fremstår rent. Det er tilsynets, at de nye fysiske lokaler på god vis danner en ramme for trivsel til målgruppen af borgere. Endvidere vurderes det, at de fysiske rammer imødekommer målgruppens behov, idet man både kan socialisere sig i et større fællesskab, men også i en mindre enhed. 14

16 3 Formål og metode 3.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for borgerne og således også på, hvordan hjælpen efter deres opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til borgernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med kommunen ikke i BDO s tilsyn. 3.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 15

17 3.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med borgere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med borgere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 3.4 Aftalte definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor der er forhold enten af positiv eller negativ art, men hvor det alene er vejledende for tilbuddet. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der skal arbejdes videre med et givent punkt, eksempelvis hvis der ikke er udarbejdet politikker eller nødvendige retningslinjer. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Ringsted Kommune at give stedet påbud, hvis der er tale om alvorlige forhold, eksempelvis hvis lovregler ikke er tilstrækkelig efterlevet, eller hvis der ikke er handlet på tidligere anbefalinger, og der ikke er særlige grunde hertil. 16

18 4 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Director og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 17

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren Søndersø Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscentret Uanmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Skolehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Værkstedet Nymarksvej Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Randers Krisecenter Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Ældre og Sundhed Sandby Ældrecenter Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Uanmeldt tilsyn. Januar 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Uanmeldt tilsyn. Januar 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Uanmeldt tilsyn Januar 2016 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Blindenetværket, afdeling M

Blindenetværket, afdeling M INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Blindenetværket, afdeling M Uanmeldt tilsyn April 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS VURDERING... 2 1.1.1 Overordnet

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Vinkelvejscentret Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK.

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Plejecentret Møllegården Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Lindevang Plejecenter. Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Lindevang Plejecenter. Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Lindevang Plejecenter Uanmeldt helhedstilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Montagen. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Montagen. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap Montagen. Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere