Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi"

Transkript

1 2008/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin. Fremsat den 13. november 2008 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Etablering af permanente stiftsråd) 1 I lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 17 b indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. På det første provstiudvalgsmøde efter nyvalg afgiver de menighedsrepræsentanter, som ikke tidligere har afgivet en erklæring som foreskrevet i 7 i lov om menighedsråd, en sådan erklæring.«stk. 2-8 bliver herefter stk a ophæves og i stedet indsættes:»kapitel 5 a. Stiftsråd 23. I hvert stift nedsættes et stiftsråd. Stiftsrådet består af stiftets biskop, stiftets domprovst, 1 repræsentant for stiftets provster, 2 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. vælges i Lolland-Falster Stift 2 menighedsrepræsentanter fra hvert provsti. Stk. 2. Valgbar til stiftsrådet som menighedsrepræsentant er enhver, der opfylder betingelserne for at kunne vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet. Valgret har de samme, som har valgret til provstiudvalg, med undtagelse af repræsentanter for valgmenigheder. Stk. 3. Valgbar til stiftsrådet som repræsentant for provsterne er alle provster ansat i stiftet bortset fra domprovsten. Valgret har alle provster ansat i stiftet. Stk. 4. Valgbar til stiftsrådet som repræsentant for præsterne er alle præster ansat i stiftet. Valgret har alle præster ansat i stiftet. Stk. 5. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om valg til stiftsrådet, herunder om valgets organisering, gennemførelse m.v. Stk. 6. På det første stiftsrådsmøde efter nyvalg afgiver de menighedsrepræsentanter, som ikke tidligere har afgivet en erklæring som foreskrevet i 7 i lov om menighedsråd, en sådan erklæring. Stk. 7. Stiftsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Stk. 8. Stiftsrådet vælger sin formand blandt menighedsrepræsentanterne. 1

2 Stk. 9. Biskoppen er forretningsfører for stiftsrådet. Stk. 10. Stiftsadministrationen bistår stiftsrådet med varetagelsen af rådets opgaver. Stk. 11. Stiftsrådet fastsætter selv sin forretningsorden. 23 a. Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Bidraget kan ikke overstige 1 pct. af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. Stk. 2. Bidraget anvendes efter stiftsrådets beslutning og kan bruges til følgende aktiviteter: 1) Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster. 2) Formidling af kristendom. 3) Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter. Stk. 3. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om det bindende bidrag for så vidt angår budget, regnskab m.v. Stk. 4. Stiftsrådet har til opgave på menighedsrådenes vegne at bestyre kirkernes og præsteembedernes kapitaler. Gravstedskapitaler udbetales til kirkekasserne efter et serieprincip. Stk. 5. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om kapitalernes bestyrelse, herunder om stiftsrådets aflæggelse af regnskab m.v. Udgifterne til bestyrelse af kapitalerne afholdes efter kirkeministerens bestemmelse af de indtægter, der er forbundet med kapitalforvaltningen. Stk. 6. Stiftsrådet fastlægger stiftets udvalgsstruktur og bestemmer herunder, hvorvidt der skal nedsættes et særskilt udvalg til varetagelse af det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau.«loven træder i kraft den 1. februar Kirkeministeren fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret Loven gælder ikke for Grønland eller Færøerne

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sognemenigheden som fundament Baggrunden for lovforslaget 4 2. Gældende ret 4 3. Styregruppens anbefalinger 5 4. Kirkeministeriets overvejelser Sogn og menighedsråd Stiftsrådets opgaver Stiftsrådets sammensætning 7 5. Evaluering 8 6. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 8 7. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv 8 8. De administrative konsekvenser for borgere 8 9. De miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Hørte myndigheder mv Sammenfattende skema 9 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 9 Bilag Indledning Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til etablering af permanente stiftsråd i landets 10 stifter. Lovforslaget fastsætter stiftsrådenes kompetencer og sammensætning. Lovforslaget er udarbejdet, som opfølgning på regeringsgrundlaget»nye mål«fra februar 2005, på baggrund af betænkning 1495/2008 -»Evaluering af forsøg med stiftsråd«. I betænkningen konkluderes det, at stiftsrådene bør indføres i samtlige landets stifter, og der fremkommer en række anbefalinger til stiftsrådenes sammensætning, organisering og opgaveportefølje. Det er denne betænkning, som danner grundlag for dette lovforslag Sognemenigheden som fundament Væsentlige ændringer i den folkekirkelige struktur kræver grundige overvejelser og skal funderes i et udbredt ønske i folkekirken. Det er af stor betydning, at folkekirken har en helt særlig struktur, hvor sammenspillet og balancen mellem de gejstlige og de læge i de folkekirkelige organer er af afgørende betydning for disses opgavevaretagelse ud fra såvel teologiske som demokratiske betragtninger. Endvidere skal enhver diskussion om den folkekirkelige struktur altid tage hensyn til, at sognemenigheden er folkekirkens fundament. Sognemenigheden er grundpillen i folkekirkens opgave med at forkynde det kristne evangelium. Der bør således ikke etableres nye organer eller strukturer, medmindre de giver et bedre grundlag for sognemenighedernes arbejde. Nye organer i folkekirken bør således alene bestå, hvis de fortsat nyder bred opbakning rundt om i sognemenighederne. Det er derfor vigtigt løbende at føre dialog om hvilke organer, som bedst muligt kan hjælpe menighederne med deres arbejde rundt om i sognene. Denne dialog kan bl.a. føres gennem løbende evalueringer af nye tiltag. 3

4 1.2. Baggrunden for lovforslaget Baggrunden for dette lovforslag er, at der siden 2002 har været forsøg med stiftsråd i størstedelen af landets stifter. Initiativet til nedsættelsen af stiftsrådene er primært kommet fra biskoppen i det enkelte stift. Begrundelsen for nedsættelsen af stiftsrådet har de fleste steder været et ønske fra biskoppen om at bidrage til en demokratisering af de lovfæstede stiftsudvalg vedrørende økonomi, herunder et ønske om at inddrage udvalget, dvs. valgte repræsentanter fra stiftets sogne - på en række nye områder af betydning for det lokale kirkelige liv. Ligeledes udtrykte flere biskopper ønske om at give stiftsudvalget vedrørende økonomi et beslutningsmandat, da man fandt det ville være godt for demokratiet i folkekirken. Af regeringsgrundlaget»nye mål«fra februar 2005 fremgik, at regeringen inden udgangen af 2007 ville foretage en evaluering af de igangværende forsøg med stiftsråd og på den baggrund tage stilling til, om stiftsrådene skulle gøres permanente. På denne baggrund nedsatte Kirkeministeriet i foråret 2007 en styregruppe, som skulle foretage en evaluering af stiftsrådsforsøgene med henblik på at etablere et grundlag, hvorpå der kunne træffes politisk beslutning om stiftsrådenes fremtid. Styregruppen bestod af to biskopper, to repræsentanter fra Landsforeningen af Menighedsråd samt to repræsentanter fra Kirkeministeriet. Som led i evalueringen blev der bl.a. i perioden august til oktober 2007 gennemført strukturerede interviews med medlemmer af de syv stiftsråd. Der blev således gennemført interviews med bl.a. et stort antal valgte menighedsrepræsentanter, samtlige biskopper, stiftamtmænd, stiftskontorchefer og stiftsrådsformænd. Desuden blev gennemført interviews med repræsentanter for stiftsudvalgene vedrørende økonomi i de stifter, hvor der ikke var forsøg med stiftsråd. I evalueringen blev der ligeledes foretaget interviews med medlemmer fra de lokale distriktsforeninger af menighedsrådsmedlemmer i de enkelte stifter, Den danske Præsteforening og kirkefunktionærernes organisationer. På baggrund af disse interviews udarbejdede styregruppen betænkning 1495/2008, som blev afleveret til kirkeministeren den 30. januar Samme dag blev betænkningen sendt i høring hos bl.a. stiftsøvrighederne, samtlige menighedsråd og en lang række organisationer. Styregruppen konkluderer i betænkningen, at stiftsrådene bør indføres i samtlige landets stifter, og styregruppen kommer med en række anbefalinger til stiftsrådenes sammensætning, organisering og opgaveportefølje. Det er denne betænkning, som danner baggrund for dette lovforslag. 2. Gældende ret Ved lov nr. 645 af 19. december 1984 om folkekirkens økonomi blev det indført, at der i hvert stift skulle nedsættes et udvalg (stiftsudvalg vedrørende økonomi) til på menighedsrådenes vegne at have indseende med stiftsøvrighedens forvaltning af kirkernes og præsteembedernes kapitaler. Udvalget skulle mødes to gange årligt og kunne forlange sig forelagt alle oplysninger om stiftsmidlernes udlånsvirksomhed og om kapitalernes anbringelse og afkast. Udvalget var sammensat af en menighedsrepræsentant fra hvert af stiftets provstier. De første forsøg med stiftsråd blev etableret i 2002/2003. Her søgte to stifter således kirkeministeren om dispensation til i en forsøgsperiode at nedsætte et stiftsråd i stedet for stiftsudvalget vedrørende økonomi. Formålet med forsøgsordningen var at udvide kompetencerne for de lovfæstede stiftsudvalg vedrørende økonomi og derved give menighedsrepræsentanterne mulighed for at få indflydelse på det lokale kirkelige liv i stiftet, herunder på forvaltningen af stiftsmidlerne. Samtidig inkluderedes nogle gejstlige medlemmer, således at rådet ikke som stiftsudvalg vedrørende økonomi alene bestod af biskoppen og valgte menighedsrepræsentanter. 4

5 Stiftsrådene blev i første omgang nedsat indtil næste valg til stiftsudvalget vedrørende økonomi primo Derefter søgte de stifter, der havde stiftsråd, om forlængelse af stiftsrådsforsøget, mens yderligere fem stifter nedsatte et stiftsråd efter dispensation fra kirkeministeren. Viborg Stift valgte dog samtidig at beholde et stiftsudvalg vedrørende økonomi og benævnte stiftsrådet»stiftsbestyrelse«. Fyens Stift valgte at lade det mellemkirkelige stiftsudvalg indgå som en del af stiftsrådsforsøget, således at det mellemkirkelige stiftsudvalg blev nedlagt som selvstændigt udvalg. Det Mellemkirkelige Råd blev oprettet ved lov i 1989, og i loven blev det bestemt, at kirkeministeren skulle fastsatte nærmere regler om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde. Kirkeministeriet udarbejdede på denne baggrund en bekendtgørelse om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde, hvoraf bl.a. fremgik, at der i hvert stift skulle nedsættes et udvalg, der på lokalt plan skulle forberede og tilrettelægge det mellemkirkelige arbejde i stiftet. Derudover skulle udvalget vælge en repræsentant til Det Mellemkirkelige Råd, som varetog folkekirkens mellemkirkelige forbindelser på landsplan. Udvalget bestod af stiftets biskop samt 6 valgte medlemmer, 4 læge og 2 gejstlige, der blev valgt af stiftets menighedsråd for fire år ad gangen. Ligesom opgaveporteføljen varierede fra stift til stift, varierede stiftsrådenes sammensætning ligeledes. Rådene havde således meget forskellig størrelse (fra 6 til 26 medlemmer), ligesom sammensætningen, herunder forholdet mellem gejstlige og læge medlemmer, varierede. Der blev anvendt forskellige valgprincipper såvel for læge som for gejstlige medlemmer. Ved lov nr af 20. december 2006 blev forvaltningsopgaven og dermed beslutningskompetencen vedrørende de folkekirkelige kapitaler flyttet fra stiftsøvrigheden til stiftsudvalget vedrørende økonomi. Med vedtagelsen af lov nr. 531 af 6. juni 2007 blev stiftsudvalget vedrørende økonomis kompetencer yderligere udvidet, idet loven gav mulighed for, at stiftsudvalget vedrørende økonomi kunne udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne på op til 1 pct. af den lokale ligning til finansiering af nærmere beskrevne aktiviteter indenfor stiftet. Ved samme lejlighed blev indført en bestemmelse, hvorefter stiftets biskop var født medlem af stiftsudvalget vedrørende økonomi. Udvalget bestod herefter af stiftets biskop samt en valgt menighedsrepræsentant fra hvert af stiftets provstier. Med disse ændringer af lov om folkekirkens økonomi har stiftsudvalget vedrørende økonomi i de stifter, hvor der ikke er forsøg med stiftsråd, tilnærmet sig stiftsrådsforsøgene og på visse områder overhalet disse med hensyn til kompetencer. Det gælder forvaltningen af stiftsmidlerne og udskrivningen af det nye stiftsbidrag. Som følge heraf er dispensationerne vedrørende stiftsrådsforsøgene blevet tilpasset, så de også omfatter disse kompetencer. 3. Styregruppens anbefalinger Styregruppen fremkommer i betænkning 1495/2008 med en række anbefalinger til et permanent stiftsråds sammensætning og opgaver. Styregruppen understreger først og fremmest, at stiftsrådets primære opgave ikke er at virke som et forvaltningsorgan. Stiftsrådets opgave består derimod efter styregruppens opfattelse i at understøtte det lokale kirkelige liv i stiftet. Styregruppen påpeger, at de overordnede områder for denne opgave allerede er beskrevet gennem anvendelsesområderne for det bindende stiftsbidrag. Stiftsrådets kerneopgaver er herefter: Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster. Formidling af kristendom. Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter. 5

6 Det er styregruppens opfattelse, at en central opgave for stiftsrådet herefter bør være at træffe beslutning om størrelsen af stiftsbidraget og om anvendelsen heraf. Der er i styregruppen uenighed om, hvorvidt udskrivningen af det bindende stiftsbidrag skal varetages af det samlede stiftsråd eller alene af rådets valgte menighedsrepræsentanter. Et mindretal i styregruppen gør således gældende, at kun biskoppen og de valgte menighedsrepræsentanter skal have stemmeret i forhold til udskrivningen af stiftsbidraget, da alene de er repræsentanter for dem, der i øvrigt har ansvaret for den lokale ligning. Flertallet i styregruppen anbefaler, at de gejstlige medlemmer og de valgte menighedsrepræsentanter er ligeværdige medlemmer af stiftsrådet, og at alle har stemmeret også vedrørende stiftsbidraget. Flertallet i styregruppen er således af den opfattelse, at stiftsrådet vil fungere bedst og opnå de bedste resultater, hvis alle er ligeværdige medlemmer, og derved føler de samme forpligtelser og det samme ejerskab i forhold til stiftsrådets arbejde. Det understreges desuden af flertallet, at sammensætningen af stiftsrådet forventes at blive sådan, at de valgte menighedsrepræsentanter udgør et klart flertal i rådet. En anden opgave, som i dag varetages af stiftsudvalget vedrørende økonomi, er forvaltningen af stiftsmidlerne det vil sige forvaltning af midler, der tilhører kirke- og præstegårdskasserne. Det er styregruppens anbefaling, at denne opgave ligeledes skal varetages af det permanente stiftsråd. Styregruppen understreger, at der i forarbejderne til den gældende lovgivning er lagt vægt på, at midlerne skal administreres af repræsentanter for kapitalejerne. Under hensyn til ønsket om en enkel struktur og et stiftsråd, hvor alle er ligeværdige medlemmer, anbefaler styregruppen imidlertid, at kompetencen på området henlægges til det samlede stiftsråd. Styregruppen anbefaler endvidere, at stiftsrådet får en generel kompetence til at nedsætte andre stiftsudvalg og finansiere disses virke inden for rammerne af stiftsbidraget. Styregruppen anbefaler i forlængelse heraf på baggrund af erfaringer fra Fyens Stift, at reguleringen vedrørende det mellemkirkelige stiftsudvalg ophæves, og at det herefter er op til det enkelte stiftsråd, hvorledes det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau skal organiseres. Stiftsrådet kan i henhold til styregruppens anbefaling enten beslutte selv at varetage det mellemkirkelige arbejde eller overlade det til et selvstændigt udvalg. Styregruppen bemærker, at evalueringen af stiftsrådsforsøgene har vist, at stiftsrådsmedlemmerne opfatter rådgivning af biskoppen som stiftsrådets væsentligste opgave. Rådgivningen kan vedrøre emner som større ændringer af pastoratinddelingen, normering af præstestillinger mv. Styregruppen anbefaler, at et permanent stiftsråd alene skal kunne rådgive biskoppen på disse områder, men ikke besidde egentlige kompetencer. Styregruppen begrunder anbefalingen med, at stiftsrådet ikke skal fremstå som et overmenighedsråd eller skabe tvivl om kompetencefordelingen i stiftet Styregruppen anbefaler, at stiftsrådene får en relativt bred sammensætning, således at de består af stiftets biskop, en menighedsrepræsentant fra hvert provsti, en provst og to præster. For så vidt angår de valgte menighedsrepræsentanter anføres det, at det forhold, at hvert medlem har tilknytning til et provsti, vil sikre dem et naturligt bagland, som de kan rapportere tilbage til og viderebringe synspunkter fra til rådets drøftelser. Det understreges dog samtidig, at menighedsrepræsentanterne ikke skal være bundet af nogen form for mandat fra deres provsti. Styregruppen påpeger, at evalueringen af de hidtidige erfaringer med stiftsråd tyder på, at det er nødvendigt med en talmæssig overvægt af læge medlemmer i stiftsrådet, hvis de valgte menighedsrepræsentanter skal have mulighed for at gøre deres synspunkter gældende. Styregruppen anbefaler derfor, at der gøres en undtagelse, for så vidt angår de valgte menighedsrepræsentanter i Lolland-Falster Stift, således at der her vælges to menighedsrepræsentanter fra hvert provsti. Baggrunden herfor er, at der i Lolland-Falsters Stift, som følge af en ændring af provstigrænserne, som trådte i kraft den 1. januar 2007, alene er 4 provstier. Hvis der herefter alene kunne vælges en menighedsrepræsentant fra hvert provsti, ville de gejstlige medlemmer af stiftsrådet komme i flertal. 6

7 Styregruppen anbefaler, at alle valgte menighedsrådsmedlemmer skal være valgbare til stiftsrådet. Valgret har alle menighedsrådsmedlemmer. Styregruppen anbefaler som anført, at rådet ud over biskoppen og menighedsrepræsentanterne består af en provst og to præster. Styregruppen bemærker i denne forbindelse, at en sådan repræsentation ikke er en nødvendighed for stiftsrådets legitimitet i forhold de opgaver, som styregruppen anbefaler overladt til stiftsrådet. Styregruppen finder imidlertid, at præsternes sagkundskab og konkrete erfaring kan gøre nytte i stiftsrådet, når det drejer sig om stiftsrådets understøttelse af den lokale kirkelige virksomhed gennem tiltag inden for f.eks. kirkelig undervisning, diakoni etc. Ligeledes finder styregruppen, at præsterne kan bidrage til teologiske refleksion i relation til rådets drøftelser. Tilsvarende finder styregruppen, at det kan være nyttigt at have en provst med om bordet, blandt andet for at sikre, at der er fokus på konsekvenserne for den lokale økonomi. I relation til valget af de gejstlige repræsentanter foreslår styregruppen, at valget foretages for eksempel i tilknytning til et stiftspræstestævne for at sikre en høj valgdeltagelse. Styregruppen anbefaler, at stiftsrådet kan vælge sin formand blandt alle rådets medlemmer. Styregruppen anbefaler endvidere, at biskoppen, uanset hvem der vælges som formand, er forretningsfører for stiftsrådet. Baggrunden herfor er, at biskoppen i dagligdagen har den umiddelbare rådighed over stiftsadministrationen. Indholdet af hvervet som forretningsfører er i henhold til styregruppens anbefaling, at stiftsadministrationens forberedelse af stiftsrådets møder og udmøntning af stiftsrådets beslutninger sker under forretningsførerens (biskoppens) ledelse. Styregruppen finder ikke grundlag for, at domprovsten skal være født medlem af stiftsrådet. Ligeledes mener styregruppen ikke, at der er grund til, at stiftamtmanden er født medlem af stiftsrådet, da stiftsrådet netop ikke primært er et forvaltningsorgan. 4. Kirkeministeriets overvejelser 4.1. Sogn og menighedsråd Kirkeministeriet har på baggrund af betænkning 1495/2008 noteret sig, at der i folkekirken - både i sognemenighederne og blandt de gejstlige - er bred opbakning til, at der indføres lovgivning om etablering af permanente stiftsråd. Evalueringen har således påvist en generel enighed om, at der er behov for et organ på stiftsniveau, hvor præster og menighedsrepræsentanter kan føre dialog med biskoppen om emner af interesse for stiftets sogne som helhed. Ligeledes har evalueringen vist, at stiftsrådsforsøgene har bidraget til en bedre sammenhæng i stifterne, idet stiftsrådet som demokratisk valgt organ har medvirket til at føre menighedsrådene tættere på stiftet. Dette har givet sognemenighederne mulighed for på tværs af stiftet at etablere samarbejder om diverse kirkelige aktiviteter. Kirkeministeriet kan på denne baggrund tiltræde styregruppens anbefaling om etablering af stiftsråd i alle landets stifter. Etablering af permanente stiftsråd er efter ministeriets opfattelse helt i overensstemmelse med det folkekirkelige grundsyn, hvorefter det kirkelige embede og valgte lægfolk skal samarbejde for at skabe gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst, først og fremmeste i sognene, men også på provsti- og stiftsniveau. Evalueringsprocessen i de enkelte stifter har vist, at det de fleste steder er opfattelsen, at et permanent stiftsråd ikke skal tillægges væsentlig flere besluttende kompetencer, end det har i dag. Der er således bred enighed om, at stiftsrådet ikke må udvikle sig til et overmenighedsråd. Dette betyder, at stiftsrådet først og fremmest skal varetage forvaltningen af stiftsmidlerne og udskrivningen af det bindende stiftsbidrag. Stiftsrådets anden store opgave er ifølge evalueringen at understøtte det lokale kirkelige liv i stiftet. Ministeriet skal i denne anledning understrege, at stiftsrådet netop skal koncentrere sig om at understøtte 7

8 projekter til gavn for stiftets sogne. Stiftsrådet skal således ikke fratage sognene deres position som den væsentligste ramme for det kirkelige liv, men derimod virke som et supplement hertil og skabe mulighed for at de sogne, der ønsker det, kan samarbejde på relevante områder og hjælpe hinanden. I forlængelse heraf skal det ligeledes understreges, at stiftsrådet ligeså lidt som det må udvikle sig til et overmenighedsråd må udvikle sig til et politisk organ. Stiftsråd skal alene være til gavn for stiftets sogne og virke indenfor stiftets geografiske område Stiftsrådets opgaver Kirkeministeriet kan, på baggrund af den massive opbakning, som under evalueringsprocessen er fremkommet fra både gejstlige og lægfolk, tiltræde styregruppens anbefalinger for så vidt angår hvilke kompetencer, et permanent stiftsråd skal tillægges. Ministeriet kan tilslutte sig styregruppens anbefaling, hvorefter stiftsrådet får kompetence til at fastlægge stiftets udvalgsstruktur. Det skal i denne forbindelse understreges, at biskoppen fortsat også har kompetence til selv at nedsætte de udvalg, som biskoppen måtte finde hensigtsmæssige. Det gælder dog fortsat, at såfremt disse udvalg skal finansieres af stiftsbidraget, da må det ske inden for de rammer, der gælder for anvendelsen af stiftsbidraget. Ministeriet er enig i, at stiftsrådet skal overtage organiseringen af det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau, og at det herefter er op til det enkelte stift, hvorvidt stiftsrådet selv vil varetage det mellemkirkelige arbejde herunder udpegningen af en repræsentant til Det Mellemkirkelige Råd - eller lade arbejdet fortsætte i et selvstændigt udvalg. Det er Kirkeministeriets opfattelse, at denne ændrede organisering vil betyde en styrkelse af det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau. Kirkeministeriet finder i denne forbindelse, at det bør præciseres, at det bindende stiftsbidrag fortsat ikke kan benyttes til mellemkirkeligt arbejde udenfor stiftet, selvom stiftsrådet fremover måtte overtage ansvaret både for det mellemkirkelige arbejde og udskrivningen af det bindende stiftsbidrag. I overensstemmelse med gældende ret kan det bindende stiftsbidrag således også fremover alene benyttes til finansiering af kirkelige aktiviteter i stiftet, herunder også aktiviteter af mellemkirkelig karakter. Derimod kan stiftsbidraget ikke finansiere mellemkirkelige aktiviteter uden for stiftets grænser, med mindre den givne aktivitet konkret kan siges at bidrage til det kirkelige liv i stiftet Stiftsrådets sammensætning Kirkeministeriet kan overordnet tiltræde styregruppens anbefalinger om stiftsrådets sammensætning. Kirkeministeriet finder dog, at domprovsten tillige med biskoppen skal være født medlem af stiftsrådet. Kirkeministeriet lægger vægt på, at domprovsten er biskoppens stedfortræder, og at det derfor er af væsentlig betydning, at domprovsten har indgående kendskab til stiftsrådets arbejdsform, således at domprovsten bedst muligt kan erstatte biskoppen om nødvendigt. Kirkeministeriet finder endvidere i modsætning til styregruppen, at enhver, der opfylder betingelserne for at kunne vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet, skal være valgbar til stiftsrådet som menighedsrepræsentant. Sådanne regler vil sidestille stiftsrådene med provstiudvalgene, hvad angår valgbarhedsbetingelserne og sikre, at kvalificerede og engagerede kandidater - f.eks. tidligere menighedsrådsmedlemmer - ikke bliver udelukket fra stiftsrådet, blot fordi de ikke er medlemmer af et menighedsråd. På et bispesamråd er det blevet påpeget, at valgte menighedsrepræsentanter, som ikke tillige er medlemmer af et menighedsråd, ikke har underskrevet en erklæring svarende til erklæringen i menighedsrådslovens 7. På denne baggrund finder Kirkeministeriet, at der skal tilføjes en bestemmelse i lovforslaget, hvorefter nyvalgte stiftsrådsmedlemmer, som ikke tidligere har afgivet en erklæring i medfør af 7 i lov om menighedsråd, skal afgive en sådan erklæring. Herved sikres det, at alle stiftsrådsmedlemmer er forpligtet til på det samme grundlag for at ville arbejde for at byde gode vilkår for folkekirkens liv og vækst. 8

9 Som en konsekvens heraf indsættes endvidere i lovforslaget en tilsvarende bestemmelse vedrørende nyvalgte medlemmer af provstiudvalg. I modsætning til styregruppen fandt Kirkeministeriet, at formandskabet for stiftsrådet skulle varetages af biskoppen for at sikre en entydig kirkeledelse i stiftet. Lovforslaget, som blev sendt i høring som opfølgning på betænkning 1495/2008, havde derfor biskoppen som født formand for stiftsrådet. I høringsprocessen blev der imidlertid udtrykt stor modstand mod dette synspunkt. Et klart flertal blandt høringsparterne udtrykte således ønske om, at biskoppen ikke skal være født formand for stiftsrådet, da stiftsrådet bl.a. skal være et rådgivende organ for biskoppen, og denne derfor ikke bør lede et organ, som skal tjene som rådgiver af biskoppen selv. På denne baggrund har ministeriet ændret lovforslaget således, at formanden for stiftsrådet vælges blandt de valgte menighedsrepræsentanter, mens biskoppen fortsat er forretningsfører for stiftsrådet. Baggrunden for, at alene menighedsrepræsentanterne kan vælges som formand for stiftsrådet, er, at det efter ministeriets opfattelse er den mest hensigtsmæssige løsning, når så massivt et flertal af høringsparterne ikke finder, at biskoppen skal varetage formandskabet. En formand valgt blandt menighedsrepræsentanterne vil desuden efter Kirkeministeriets opfattelse giver den bedste sikkerhed for, at der ikke skabes uklarhed om den kirkelige ledelse i stiftet, når ikke biskoppen skal varetage formandskabet. 5. Evaluering Det er afgørende for Kirkeministeriet, at stiftsrådenes sammensætning og kompetencer vedbliver med at være i overensstemmelse med folkekirkens ønsker, og at det sikres, at dette nye organ bidrager til sognemenighedernes liv og vækst. Kirkeministeren vil derfor fremsætte forslag om revision af loven i Hermed sikres, at stiftsrådenes funktion og indhold fortsat er i overensstemmelse med de folkekirkelige ønsker og behov. 6. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 7. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 8. De administrative konsekvenser for borgere Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 9. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11. Hørte myndigheder mv. Et lovudkast har været sendt i høring hos følgende myndigheder, organisationer mv.: Samtlige biskopper og stiftsøvrigheder, samtlige stiftsråd, samtlige stiftsudvalg vedrørende økonomi, samtlige provstiudvalg, samtlige menighedsråd, Landsforeningen af Menighedsråd, Danmarks Provsteforening, Den danske Præsteforening, regionsdirektørerne, Danmarks Kordegneforening, Danmarks Kirketjenerforening, Dansk Kirkemusiker Forening, Dansk Organisk og Kantor Samfund, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Forbundet af Kirke- og kirkegårdsansatte, Foreningen af Præliminære Organister, Folkekirkens Uddannelsesinstitutioner, Kirkemusikskolerne og Det mellemkirkelige Råd. 9

10 12. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/ mindreudgifter Til nr. 1 (Lov om folkekirkens økonomi 17 b) Negative konsekvenser/ merudgifter Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen fastsætter, at nyvalgte medlemmer af provstiudvalg, som ikke tidligere har afgivet en erklæring i medfør af 7 i lov om menighedsråd, på rådets konstituerende møde skal afgive en sådan erklæring. Ordlyden, af erklæringen i medfør af menighedsrådslovens 7, er som følger:»jeg erklærer hermed på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst«. Til nr. 2 (Lov om folkekirkens økonomi a) Med bestemmelserne indsættes et nyt kapitel 5 a i lov om folkekirkens økonomi, som erstatter de nugældende regler i økonomilovens a. I den foreslåede 23 fastsættes stiftsrådenes sammensætning og organisation. Det følger således heraf, at stiftsrådet består af stiftets biskop og domprovst som fødte medlemmer og desuden 1 valgt menighedsrepræsentant fra hvert provsti, 1 provst valgt blandt stiftets provster og 2 præster valgt blandt stiftets præster. For så vidt angår Lolland-Falsters Stift fastslås det dog, at der her skal vælges to menighedsrepræsentanter fra hvert provsti. Det fremgår endvidere af bestemmelsen, hvem der er valgbare som valgte repræsentanter til stiftsrådet, og hvem der har valgret både for så vidt angår de læge og de gejstlige medlemmer. Det fastsættes, at nyvalgte medlemmer af stiftsrådet, som ikke tidligere har afgivet en erklæring i medfør af 7 i lov om menighedsråd, på rådets konstituerende møde skal afgive en sådan erklæring. Der gives hjemmel til kirkeministeren til at fastsætte nærmere regler om valg til stiftsråd. Denne hjemmel er alene af rent teknisk karakter og giver således kun ministeren hjemmel til at fastsætte regler om valgets afholdelse og organisering mv., således at disse meget praktiske og detailprægede regler ikke skal 10

11 medtages i selve lovteksten. Det bemærkes, at reglerne om valg til de nuværende stiftsøkonomiudvalg ligeledes er reguleret i bekendtgørelsesform. Den foreslåede hjemmel er i sin anvendelsesområde begrænset til regler om valgets afholdelse mv. Endelig foreslås det, at stiftsrådet vælger sin formand blandt rådets valgte menighedsrepræsentanter, at biskoppen er forretningsfører for stiftsrådet, at stiftsadministrationen bistår stiftsrådet med varetagelse af rådets opgaver, samt at stiftsrådet selv fastsætter sin forretningsorden. I den foreslåede 23 a fastsættes stiftsrådenes kompetencer. Det fremgår således, at stiftsrådene overtager det nuværende stiftsudvalg vedrørende økonomis kompetencer, for så vidt angår fastsættelsen af det bindende stiftsbidrag. Stiftsrådet overtager ligeledes stiftsudvalget vedrørende økonomis kompetencer, for så vidt angår kapitalforvaltningen i stiftet. Stiftsrådet har således til opgave på menighedsrådenes vegne at bestyre kirkernes og præsteembedernes kapitaler samt gravstedskapitalerne. Stiftsudvalget vedrørende økonomi er herefter nedlagt og erstattet af stiftsrådet. Der er i lovforslaget hjemmel til, at kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler om kapitalernes bestyrelse samt om budget, regnskab m.v. i forbindelse med administrationen af det bindende stiftsbidrag. Denne hjemmel er en videreførelse fra den gældende lovgivning. Endelig har stiftsrådet til opgave at fastlægge stiftets udvalgsstruktur og herunder organiseringen af det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau. Reguleringen vedrørende de mellemkirkelige stiftsudvalg vil således blive ophævet. Stiftsrådet står herefter for nedsættelsen af udvalgene, men disse kan bestå af såvel interne som eksterne medlemmer. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. februar Til 3 Bestemmelsen betyder, at loven skal revideres i folketingsåret Baggrunden herfor er, at stiftsrådet er et nyt demokratisk organ i folkekirken, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at foretage en revision efter en årrække for at undersøge, hvorledes organet fungerer både for så vidt angår opgaver, kompetencer og sammensætning, som i forholdet til stiftets øvrige organer. Til 4 Bestemmelsen fastsætter lovens territoriale gyldighedsområde. Bestemmelsen indebærer, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland. 11

12 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 17 b I 17 b indsættes efter stk. 1, som nyt stykke:»stk. 2 På det første provstiudvalgsmøde efter nyvalg afgiver de menighedsrepræsentanter, som ikke tidligere har afgivet en erklæring som foreskrevet i 7 i lov om menighedsråd, en sådan erklæring.«stk. 2-8 bliver herefter stk I hvert stift nedsættes et stiftsudvalg vedrørende økonomi til på menighedsrådenes vegne at bestyre kirkernes og præsteembedernes øvrige kapitaler. Gravstedskapitaler (engangsvederlag for gravstedsvedligeholdelse) udbetales til kirkekasserne efter et serieprincip. Kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler om kapitalernes bestyrelse. Stk. 2. Stiftsudvalget vedrørende økonomi aflægger regnskab for de i stk. 1 nævnte kapitaler efter bestemmelser fastsat af kirkeministeren. Stk. 3. Udgifterne til bestyrelse af de i stk. 1 nævnte kapitaler afholdes efter kirkeministerens bestemmelse af de indtægter, der er forbundet med kapitalforvaltningen. Stk. 4. Stiftsudvalget vedrørende økonomi er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal a affattes således: 23. I hvert stift nedsættes et stiftsråd. Stiftsrådet består af stiftets biskop, stiftets domprovst, 1 repræsentant for stiftets provster, 2 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. vælges i Lolland-Falster Stift 2 menighedsrepræsentanter fra hvert provsti. Stk. 2. Valgbar til stiftsrådet som menighedsrepræsentant er enhver, der opfylder betingelserne for at kunne vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet. Valgret har de samme, som har valgret til provstiudvalg, med undtagelse af repræsentanter for valgmenigheder. Stk. 3. Valgbar til stiftsrådet som repræsentant for provsterne er alle provster ansat i stiftet bortset fra domprovsten. Valgret har alle provster ansat i stiftet. Stk. 4. Valgbar til stiftsrådet som repræsentant for præsterne er alle præster ansat i stiftet. Valgret har alle præster ansat i stiftet. 12

13 Stk. 5. Stiftsadministrationen bistår stiftsudvalget vedrørende økonomi med varetagelsen af udvalgets opgaver efter udvalgets nærmere bestemmelse. Stk. 6. Valgret til stiftsudvalget vedrørende økonomi har de samme, som har valgret til provstiudvalg, med undtagelse af repræsentanter for valgmenigheder. Stk. 7. Valgbare til stiftsudvalget vedrørende økonomi er de valgte medlemmer af provstiets menighedsråd. Stiftets biskop er født medlem af stiftsudvalget vedrørende økonomi. Stk. 8. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om udvalgets sammensætning. Stk. 5. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om valg til stiftsrådet, herunder om valgets organisering, gennemførelse m.v. Stk. 6. På det første stiftsrådsmøde efter nyvalg afgiver de menighedsrepræsentanter, som ikke tidligere har afgivet en erklæring som foreskrevet i 7 i lov om menighedsråd, en sådan erklæring. Stk. 7. Stiftsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Stk. 8. Stiftsrådet vælger sin formand blandt menighedsrepræsentanterne. Stk. 9. Biskoppen er forretningsfører for stiftsrådet. Stk. 10. Stiftsadministrationen bistår stiftsrådet med varetagelsen af rådets opgaver. Stk. 11. Stiftsrådet fastsætter selv sin forretningsorden. 23 a. Stiftsudvalget vedrørende økonomi kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Bidraget kan ikke overstige 1 pct. af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. Stk. 2. Bidraget anvendes efter stiftsudvalgets beslutning og kan bruges til følgende aktiviteter: 1) Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster. 23 a. Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Bidraget kan ikke overstige 1 pct. af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. Stk. 2. Bidraget anvendes efter stiftsrådets beslutning og kan bruges til følgende aktiviteter: 1) Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster. 3) Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forbe- 2) Formidling af kristendom. 2) Formidling af kristendom. 3) Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter. redelse af sådanne projekter. Stk. 3. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om budget, regnskab og revision m.v. af det bindende bidrag. Stk. 3. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om det bindende bidrag for så vidt angår budget, regnskab m.v. 13

14 Stk. 4. Stiftsrådet har til opgave på menighedsrådenes vegne at bestyre kirkernes og præsteembedernes kapitaler. Gravstedskapitaler udbetales til kirkekasserne efter et serieprincip. Stk. 5. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om kapitalernes bestyrelse, herunder om stiftsrådets aflæggelse af regnskab m.v. Udgifterne til bestyrelse af kapitalerne afholdes efter kirkeministerens bestemmelse af de indtægter, der er forbundet med kapitalforvaltningen. Stk. 6. Stiftsrådet fastlægger stiftets udvalgsstruktur og bestemmer herunder, hvorvidt der skal nedsættes et særskilt udvalg til varetagelse af det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau.«14

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Præsentation. v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Præsentation v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard Juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Viborg Stift strækker sig fra Aggersborg i nord til Blåhøj i syd og fra Fjaltring i vest til Hammershøj

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi LBK nr 331 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 12. august 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 25676/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (Udvidet mulighed

Læs mere

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål)

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål) Udkast til Forslag til Dokument nr.: 102133/11 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 864 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Min. for Ligestilling og Kirke, j.nr. 62456/13 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd Betænkning 1495 Betænkning 1495 Betænkning 1495 Evaluering af forsøg Evaluering af Evaluering med af stiftsråd forsøg med stiftsråd forsøg med stiftsråd 3 Kirkeministeriet - Januar 2008 3 Kirkeministeriet

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Debatoplæg: Opgaver i sogn, provsti og stift Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Januar 2006 Dokument nr. 268704 Udfordringer til den nuværende opgavefordeling Med kommunalreformen ændres

Læs mere

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti Frederikshavn

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

2008/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., Fremsat den 9. oktober 2008 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Betænkning om budgetlægning for kirkekasserne m.v. afgivet af det af Kirkeministeriet den 10. maj 1996 nedsatte udvalg

Betænkning om budgetlægning for kirkekasserne m.v. afgivet af det af Kirkeministeriet den 10. maj 1996 nedsatte udvalg Betænkning om budgetlægning for kirkekasserne m.v. afgivet af det af Kirkeministeriet den 10. maj 1996 nedsatte udvalg Betænkning nr. 1327/1996 1 Betænkning Udgivet af Kirkeministeriet december 1996 Købes

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Vedr. debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Frivilligt

Læs mere

Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster.

Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster. Dokumentnr.: 322724 Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. af 2007 Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster. I medfør af 2-5 i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner

Læs mere

Referat af debatmøde på Bornholm den 22. februar 2006

Referat af debatmøde på Bornholm den 22. februar 2006 Dato: 23. februar 2006 Referat af debatmøde på Bornholm den 22. februar 2006 Ordstyrer: Provst Gotfred Larsen bød velkommen til de ca. 60 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Sang. Formanden for

Læs mere

Betænkning Evaluering af forsøg med stiftsråd

Betænkning Evaluering af forsøg med stiftsråd Betænkning 1495 Evaluering af forsøg med stiftsråd Kirkeministeriet - Januar 2008 Betænkning 1495 Evaluering af forsøg med stiftsråd Kirkeministeriet - Januar 2008 Betænkning 1495 Evaluering af forsøg

Læs mere

Høring vedrørende Betænkning 1511 Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud

Høring vedrørende Betænkning 1511 Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud Frederikssund den 23. februar 2010 Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Høring vedrørende Betænkning 1511 Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 17. september 2015 kl. 16.30 20.00 i Bispegården, Nørregade 11, 1165 København K. Afbud fra Ole Pagels 1. Godkendelse af dagsorden. Ad. 1. Ingen bemærkninger

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Den 28. januar 2010 Dokument nr.: 2258/10 Sagsbeh.: AL/bq Forretningsorden for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde

Forslag. Lov om ændring af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m.

Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m. Vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m. 1. Indledning Med bekendtgørelse nr. xx af xxxxx 2013 har ministeren for

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi LBK nr 609 af 06/06/2007 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi Herved bekendtgøres lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2007, med de ændringer, der følger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed Vedtægter for Hedensted Valgmenighed 1 Oprettelse og hjemsted Hedensted Valgmenighed er oprettet 10. september 2009 i henhold til lov nr. 204 af 24. maj 1972 og hører som sådan under Den danske Folkekirke.

Læs mere

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget 6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Mange menighedsråd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune

Styrelsesvedtægt. Dagplejen i Assens Kommune Styrelsesvedtægt Dagplejen i Assens Kommune 2 Indledende bemærkninger: Når Byrådet er nævnt i styrelsesvedtægten, menes der byrådet eller hvem, byrådet har delegeret til, jvf. delegationsplanen. 1 Byrådet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. LBK nr 330 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 25665/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov om bestyrelse

Læs mere

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om

Læs mere

Vedtægt for den integrerede skoleinstitution Vestervang

Vedtægt for den integrerede skoleinstitution Vestervang 1. Institutionens forankring Institutionens navn er Den integrerede skoleinstitution Vestervang. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen er beliggende på adressen, Dannebrogsgade

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Det øgede økonomiske fokus i provstier og menighedsråd har ført til en række

Læs mere

Notat. Høringsnotat vedr. betænkning 1544 om folkekirkens styre

Notat. Høringsnotat vedr. betænkning 1544 om folkekirkens styre Høringsnotat vedr. betænkning 1544 om folkekirkens styre Betænkning 1544 Folkekirkens styre fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken blev sendt i høring den 2.

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NLP

Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Foreningen NLP. 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Foreningens formål er: Formål

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Stiftsrådet Dagsorden og referat Dato: Den 21. oktober 2015 Kl.: 17:00 Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde Følgende deltog i mødet: Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Jens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love Kirkeudvalget 2009-10 L 115 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Kopieret fra Retsinformation (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114507) den 26. april 2010. Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Vallensbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 Center for Børn

Læs mere

DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND VEDTÆGTER senest revideret og vedtaget på generalforsamlingen 21. juni 2014 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Diakonhøjskolens Diakonforbund. 2. Grundlag 2.1. Diakonhøjskolens

Læs mere

DCF Forretningsorden

DCF Forretningsorden FORSLAG: FORRETNINGSORDEN OG ORGANISATONSMAGT DCF Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen. - Forretningsudvalget. - Sekretariatslederen

Læs mere

Notat. Indkomne høringssvar i forbindelse med høringen over Rapport fra arbejdsgruppen om gejstlige læresager m.v.

Notat. Indkomne høringssvar i forbindelse med høringen over Rapport fra arbejdsgruppen om gejstlige læresager m.v. Dato: 15. januar 2007 Indkomne høringssvar i forbindelse med høringen over Rapport fra arbejdsgruppen om gejstlige læresager m.v. Indledning Ved brev af 9. november 2006 (dokumentnr. 293631) udsendte Kirkeministeriet

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Forslag. ændring af navnelov

Forslag. ændring af navnelov Fremsat den {FREMSAT} af Minister for familie- og forbrugeranliggender (Carina Christensen) Forslag til ændring af navnelov (Gebyr) I lov nr. 524 af 24. juni 2005, navnelov, foretages følgende ændringer:

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR DE KOMMUNALE DAGTILBUD i SØNDERBORG KOMMUNE Mål og rammer 1 Stk. 1 Dagtilbuddenes formål er i overensstemmelse med dagtilbudslovens mål og rammer for børn indtil skolestart. Stk. 2

Læs mere

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2014. Referat

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2014. Referat Godkendt PU-møde 20. august 2014 2015 Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2014 Referat EGEDAL KOMMUNE Samrådet blev afholdt i Veksø Sognehus, Kirkestræde 8, 3670 Veksø, tirsdag den 17. juni 2014, klokken

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2012/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. december 2012 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Camilla Hersom

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold I dag indeholder menighedsrådsloven en meget stram styring

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. [Institutionens navn]

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. [Institutionens navn] Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune [Institutionens navn] Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2007/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Bilag A LBK nr. 608 af 06/06/2007 Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Herved bekendtgøres lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 611 af 06.06.2007 om menighedsråd 43 1 om Folkekirkens skoletjeneste i Menighedsrådene i Annisse, Blistrup, Esbønderup,

Læs mere

Notat. Fase 1 - Opstart

Notat. Fase 1 - Opstart 5. Forsøgsramme vedr. samarbejde mellem menighedsråd, hvor hele eller dele af bygningsadministrationen og vedligeholdelsen, ansvaret herfor (kompetencen) og finansieringen heraf placeres i provstiudvalget

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Vedtægter for Nørgaards Højskole Bjerringbro

Vedtægter for Nørgaards Højskole Bjerringbro Vedtægter for Nørgaards Højskole Bjerringbro Vedtaget på repræsentantskabsmøde 23. april 2015 1 Navn og hjemsted Nørgaards Højskole er en selvejende og uafhængig institution med hjemsted i Bjerringbro.

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Forslag. Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S 2007/2 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 30. april 2008 af transportministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer:

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2009, foretages følgende ændringer: 1 UDKAST TIL Forslag til Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Nyt maksimum for antal kandidater, ny frist for indlevering af særlig stedfortræderliste og frist for valgklage til kirkeministeren)

Læs mere

Masterplan. Odder Provsti 2016

Masterplan. Odder Provsti 2016 Masterplan Odder Provsti 2016 Hvorfor nye pastorater i Odder Provsti? Fra 8 til 3 pastorater Et pastorat er et antal sogne, som deler en eller flere præster. Der er nu 8 pastorater i Odder Provsti, fremover

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Kirkeministeriets cirkulære af xx.xx.2009

Kirkeministeriets cirkulære af xx.xx.2009 Kirkeministeriets cirkulære af xx.xx.2009 Cirkulære om opslag, besættelse af og ansættelse i præstestillinger, forberedelse af sager om ansættelse og udfærdigelse af ansættelsesbevis (Til biskopper, provster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Menighedsrådet, der tager ansvar for den lokale kirke og menighed, er grundlaget for den danske folkekirke

Menighedsrådet, der tager ansvar for den lokale kirke og menighed, er grundlaget for den danske folkekirke Menighedsrådsløftet Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271 Senere ændringer

Læs mere

Konstituerende møde. Formandens initialer:

Konstituerende møde. Formandens initialer: På mødet deltog: Troels Dahlgaard Stummann, Per Rønager Bøjstrup; Susanne Sjølander, Kevin Bøgelund Pihl, Minna Irene Siegumfeldt, Jakob Riis, Nanette Zahrtmann, Ole Winkler Pedersen, (forlod mødet efter

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Resultataftale For. Viborg Stift

Resultataftale For. Viborg Stift Resultataftale 2009 For Viborg Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for institutionens virke Denne aftale vedrører Viborg stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager

Læs mere