R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE"

Transkript

1 R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling giver dig mulighed for at betale varer og tjenesteydelser, du køber på Internet. Du kan betale fra dine egne konti i banken, men ikke fra 3. mands konti, selvom du har kontofuldmagt. Der skal være dækning på din konto for det beløb, du køber for. Der henvises til beløbsgrænser i Danske Netbanks hjælp. Herudover er dispositioner på dine konti bestemt af de regler, der gælder for de enkelte konti. 2 Forudsætninger Du skal have en Danske Netbank aftale med Danske Bank og være tilmeldt Danske Netbetaling. Betalingsmodtagere skal have en aftale med Danske Bank om at ville modtage betaling via Danske Netbetaling. Dette vil fremgå af betalingsmodtagers hjemmeside. 3 Fremgangsmåden For at kunne betale med Danske Netbetaling vælger du på betalingsmodtagers hjemmeside "Danske Netbetaling" som betalingsform. Du bliver dernæst præsenteret for Danske Netbanks betalingsside. Du vælger den konto, som betalingen skal hæves fra og fortsætter betalingstransaktionen. Betalingen bekræfter du med en elektronisk underskrift, hvor oplysningerne verificeres og accepteres med dit bruger-id og personlige kode. Dernæst får du præsenteret en kvitteringsside med oplysninger om, hvorvidt betalingen er blevet gennemført eller afvist. Herefter vender du tilbage til betalingsmodtagers hjemmeside. Når beløbet er overført, kan betalingen ikke tilbagekaldes, se dog pkt. 10 og 11. Bemærk: Der er typisk tale om en forudbetaling til betalingsmodtager, der betyder, at du betaler for varen/serviceydelsen før du modtager den. 4 Forbehold for anvendelse af Danske Netbetaling Du kan ikke bruge Danske Netbetaling, hvis banken og/eller pengeinstitutternes tekniske centre inddrages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør vil du hurtigst muligt blive orienteret gennem annoncering i dagspressen. Du kan heller ikke bruge Danske Netbetaling, hvis der i øvrigt er tekniske driftsforstyrrelser. Banken er ikke forpligtet til at gennemføre betalingsordrer, der ikke er dækning for, eller som ikke kan gennemføres, fordi informationerne er mangelfulde eller kontoen eller betalingsinstrumentet er spærret. Desuden er banken ikke forpligtet til at gennemføre betalingsordrer, hvis du anmelder betalingsstandsning, kommer under konkurs, indleder forhandling om gældssanering, tvangsakkord eller frivillig akkord eller lignende. Side 1 af 7

2 5 Sikkerhed Danske Netbetaling er beskyttet igennem Danske Netbanks sikkerhedskomponenter. Du kan læse mere herom i Danske Netbank. Du må aldrig opbevare din personlige kode sammen med dit Bruger-id eller sammen med pc-udstyret. Bruger-id og din personlige kode må kun bruges af dig personligt og må ikke overdrages til andre. 6 Dit ansvar, hvis andre misbruger din aftale Du skal dække tab op til kr. (selvrisiko), hvis dit Bruger-id og din personlige kode er blevet misbrugt af en anden. Du skal dække tab op til kr. (inkl. selvrisiko), hvis banken godtgør, at din personlige kode har været anvendt og du ikke har kontaktet banken for spærring hurtigst muligt efter, at du har opdaget, at en anden har fået kendskab til din personlige kode, eller du har oplyst din personlige kode til misbrugeren, men betingelserne for at dække det fulde tab ikke er opfyldt, eller du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget. Du skal dække det fulde tab, hvis din personlige kode har været anvendt, og vi kan godtgøre, at du har oplyst din personlige kode til misbrugeren, og at du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Du skal desuden dække det fulde tab, hvis du har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde dine forpligtelser til at beskytte din personlige kode, jf. pkt. 5, eller har undladt at spærre Danske Netbank og Danske Netbetaling, jf. pkt. 8. Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at banken har fået besked om spærring af din aftale. Du kan læse mere om ansvarsreglerne i 62, 63 og 64 i Lov om betalingstjenester, som du finder sidst i disse regler. 7 Bankens erstatningsansvar Banken hæfter over for dig for tab som følge af andres uberettigede brug af Danske Netbetaling, medmindre du har et ansvar efter pkt. 6 Dit ansvar. Banken overtager dit ansvar for andres uberettigede brug, jf. pkt. 6, fra det tidspunkt, du spærrer din aftale. Banken er i overensstemmelse med almindelige ansvarsregler ansvarlig for tab, der kan henføres til fejl i banken. Banken er dog ikke ansvarlig som følge af driftsforstyrrelse, der forhindrer anvendelsen af systemet afbrydelser i din adgang til at anvende systemet. Banken er endvidere ikke ansvarlig for skade, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejke, lockout, Side 2 af 7

3 boykot og blokade, uanset om banken selv er part i konflikten, herunder at denne kun rammer dele af bankens funktioner, forudsat at der ikke foreligger et selvstændigt ansvar for banken. Banken har intet ansvar for fejl og mangler m.v. ved de ydelser, betalingsmodtager leverer. Banken indestår i øvrigt ikke på nogen måde for betalingsmodtagers forretningsmetoder og kreditværdighed m.v. 8 Spærring Du kan spærre Danske Netbank og Danske Netbetaling ved at ringe til Kortstop der er åbent døgnet rundt. Banken sender dig en skriftlig bekræftelse på spærringen med oplysning om det tidspunkt, hvor banken modtog meddelelsen om spærringen. Der henvises i øvrigt til Betingelser for elektronisk tilslutningsaftale for Danske Netbank - forbrugere. Vi har ret til at spærre for brug af betalingsinstrumentet hvis samtlige konti, betalingsinstrumentet er knyttet til, er ophævet du overtræder nærværende regler, herunder overtrækker en konto, betalingsinstrumentet er knyttet til hvis du ikke overholder reglerne for de konti, hvor der kan hæves beløb til betaling med dette betalingsinstrument. 9 Kontrol af posteringer på din konto Når en betaling er gennemført, fremgår den af posteringsoversigten i Danske Netbank. Posteringsoversigten indeholder bl.a. oplysninger om datoen, beløbet og betalingsmodtager i en Danske Netbetaling. Ønsker du ikke, at oplysning om, hvor Danske Netbetaling har været anvendt, skal fremgå af posteringsoversigten, skal du kontakte banken. Du skal løbende kontrollere posteringerne på din konto. Du bør kontrollere, at der ikke forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller transaktioner som ikke stemmer overens med dine kvitteringer. Hvis der forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller der ikke er overensstemmelse mellem dine kvitteringer og de oplysninger, der fremgår af posteringsoversigten, skal du give banken besked hurtigst muligt. Du skal i den forbindelse være opmærksom på fristerne i pkt. 10 og Tilbageførsel af betalinger, som du har godkendt Hvis du har brugt Danske Netbetaling til køb af varer eller tjenesteydelser, kan du have ret til at få en betaling tilbageført, hvis betalingsmodtageren har trukket et højere beløb end aftalt, eller den bestilte vare/ydelse ikke er leveret, eller du har udnyttet en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret ved at undlade at modtage eller afhente den bestilte vare/ydelse. Du skal først søge at løse problemet med betalingsmodtageren, inden du kontakter os. Du skal kunne dokumentere, at du har kontaktet eller forsøgt at kontakte betalingsmodtager. Side 3 af 7

4 Det er en betingelse, at du kontakter os med din indsigelse snarest muligt, efter du er blevet opmærksom på, at der uretmæssigt er hævet et eller flere beløb på din konto. Du skal så vidt muligt kontakte os senest 14 dage, efter du er blevet opmærksom på dit mulige krav. Når vi vurderer, om du har kontaktet os rettidigt, lægger vi vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto, jf. pkt. 9. Vi vil herefter foretage en undersøgelse af din indsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på din konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil vi igen hæve beløbet på din konto. Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget, kan vi kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på din konto, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvirering af notakopi, jf. prislisten. 11 Tilbageførsel af betalinger, som du ikke har godkendt Hvis du mener, der er gennemført en eller flere betalinger med Danske Netbetaling, som du ikke har godkendt eller foretaget, skal du kontakte os snarest muligt, efter du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Når vi vurderer, om du har kontaktet os rettidigt, lægger vi vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto, jf. pkt. 9. Under alle omstændigheder skal du kontakte os senest 13 måneder, efter beløbet er trukket på din konto. Vi vil herefter foretage en undersøgelse af din indsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på din konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil vi igen hæve beløbet på din konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af Danske Netbetling, vil vi eventuelt kunne gøre ansvar gældende over for dig, jf. pkt. 6. Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget, kan vi kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på din konto, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvirering af notakopi, jf. prislisten. 12 Ændring af reglerne og opsigelse Vi kan ændre disse regler uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig. Hvis ændringerne ikke er til fordel for dig, kan vi ændre dem med to måneders varsel. Ændrer vi reglerne, får du direkte besked ved elektronisk meddelelse eller pr. brev. Ændrer vi reglerne, skal du senest inden ændringerne træder i kraft give os besked, hvis du ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hører vi ikke fra dig, betragter vi det som din accept af ændringerne. Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, anser vi aftalen for at være ophørt på det tidspunkt, de nye regler træder i kraft. Side 4 af 7

5 Banken kan opsige brugen af Danske Netbetaling med to måneders varsel. Opsigelsen vil blive fremsendt ved elektronisk meddelelse. 13 Omkostninger ved tilslutning og brug For hver gennemført betaling udført med Danske Netbetaling opkræves et fast gebyr afhængig af den kontotype, som betalingen overføres fra. Tilslutning til Danske Netbetaling er gratis og udelukkende betinget af en Danske Netbank aftale. De aktuelle priser kan du finde i Danske Netbanks hjælp. 14 Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb Oplysninger opbevares i banken og videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det eller til brug for retssager om krav opstået i forbindelse med brug af betalingsmidlet. Oplysningerne opbevares i løbende år plus 5 år. 15 Nyt eksemplar af reglerne Hvis du mister Regler for Danske Netbetaling forbrugere eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan du finde dem på eller du kan kontakte din afdeling. Senest opdateret september 2009 med virkning fra den 1. november Når du anvender Danske Netbetaling, registreres Bruger-id, kontonummer, beløb og dato for transaktionen, samt hvor betalingsmidlet har været brugt. Dit kontonummer og bruger-id hemmeligholdes over for betalingsmodtager. Oplysningerne anvendes i bankens bogføring, i kontoudskrifter og ved eventuel senere fejlretning. Side 5 af 7

6 Uddrag af Lov om betalingstjenester 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter 59. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og 1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Betaleren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør, 1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller 2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige kr. Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret. Side 6 af 7

7 Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. 60, stk. 1, nr. 2. Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet. Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 og 8 ikke finder anvendelse på mikrobetalingsinstrumenter, hvis det på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er muligt at spærre for brugen af det. Stk. 11. Stk. 1-6 finder anvendelse på e-penge, medmindre det ikke er muligt for betalers udbyder af e-penge at spærre betalingskontoen eller betalingsinstrumentet. 63. Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være udbyderen i hænde snarest muligt og senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion. Ved indsigelser fra betalingsmodtager er fristen 13 måneder efter krediteringstidspunktet. Hvis udbyderen ikke har meddelt oplysninger eller har stillet oplysninger til rådighed efter kapitel 5, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor udbyderen har meddelt oplysninger eller stillet oplysninger til rådighed. 64. Udbyderen har bevisbyrden for, at en betalingstransaktion er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Ved brug af et betalingsinstrument har udbyderen endvidere bevisbyrden for, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er blevet anvendt i forbindelse med betalingstransaktionen. Registrering af brug af et betalingsinstrument er ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. 59. Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvor udbyderen på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. Side 7 af 7

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage,

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København kan udstedes til privatpersoner. Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD MasterCard Guld kan udstedes til privatpersoner. MasterCard Guld Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever og til hjemmeboende børn, som er fyldt

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Regler for MasterCard Debit

Regler for MasterCard Debit Regler for MasterCard Debit Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1,1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Mastercard Debit kortbestemmelser Pr. 30. oktober 2013

Mastercard Debit kortbestemmelser Pr. 30. oktober 2013 Mastercard Debit kortbestemmelser Pr. 30. oktober 2013 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business Debit udstedes til

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Definitioner. Betingelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder

Definitioner. Betingelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder Side 1 af 8 5960 Frørup Andelskasse Sportsvænget 2 5871 Frørup post@froerupandelskasse.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard

Læs mere

Definitioner. Betingelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder

Definitioner. Betingelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder Side 1 af 8 6520 Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov lb@lollandsbank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Young, MasterCard Silver, MasterCard Standard Debit, MasterCard Guld Debit og MasterCard Platinum Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business Debit, udstedes til privatpersoner

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

Definitioner. Betingelser 1. Kortets anvendelsesmuligheder

Definitioner. Betingelser 1. Kortets anvendelsesmuligheder Side 1 af 8 5999 Danske Andelskassers Bank A/S Hammershøj 8830 Tjele info@dabank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard Debit

Kortbestemmelser. MasterCard Debit Kortbestemmelser MasterCard Debit Gældende fra 1. november 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Kortbestemmelser for MasterCard Debit DEFINITIONER KORTTYPER: KONTOINDEHAVER

Læs mere

Brug PIN-koden diskret Stil dig tæt ved terminalen eller pengeautomaten og "dæk" med den frie hånd, mens du taster PIN-koden ind.

Brug PIN-koden diskret Stil dig tæt ved terminalen eller pengeautomaten og dæk med den frie hånd, mens du taster PIN-koden ind. Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere