Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter"

Transkript

1 Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

2 Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

3 Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT 2 RESULTATBUDGET 4 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER SAMT OPDELING PÅ MÅLOMRÅDER 5 SPECIFIKATION AF BUDGETTET DRIFTSBUDGETTET 8 Forsyning 8 Teknik og Miljø (Park og Vej) 9 Teknik og Miljø (Klima, Natur og Miljø) 9 Beredskab Gentofte (Brand) 10 Idræt og Fritid 11 Kultur og Bibliotek 11 Skole og Fritid 13 Dagtilbud for småbørn 13 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 14 Sociale institutioner for børn og unge 14 Arbejdsmarked og overførselsindkomster 16 Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte 17 Pleje og omsorg 17 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 18 Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme 19 ANLÆGSBUDGETTET 21 FINANSIELLE POSTER 28 PERSONALEOVERSIGT 31 TAKSTOVERSIGT 37 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 47 1

4 Hovedoversigt Beløb i kr Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter inkl. refusion inkl. refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion): 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED: 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNSTIGNING FOR DRIFT OG ANLÆG C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER: Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F. FINANSIERING: Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANC E

5 Hovedoversigt Beløb i kr A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion): 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED: 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNSTIGNING FOR DRIFT OG ANLÆG C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER: Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F. FINANSIERING: Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANC E Budgetoverslag Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter inkl. refusion inkl. refusion

6 Resultatbudget Budgetområder Det skattefinansierede område Regnskab Forventet Budget Budgetoverslag regnskab Skatter indkomstskat grundskyld øvrige skatter Tilskud og udligning generelle tilskud / bloktilskud udligning momsudligning Renter (netto) Finansiering i alt Driftsrammer faste priser Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommission Kultur og Fritidsudvalget Børne og Skoleudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Pris og lønstigninger drift Driftsrammer løbende priser Driftsresultat Anlægsrammer faste priser Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommission Kultur og Fritidsudvalget Børne og Skoleudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Pris og lønstigninger anlæg Anlægsrammer løbende priser Drift og anlæg i alt Resultat skattefinansieret område Øvrige finansposter Forsyningsvirksomheder Balanceforskydninger (netto) Afdrag på lån Låneoptagelse NESA-midler afkast ordinær deponeringsfrigivelse deponeringsfrigivelse låneramme frigivelse til NESA-afgift Afgift NESA-midler Budgetbalance Forbrug af kassebeholdningen Forøgelse af kassebeholdningen Likvid beholdning ultimo året NESA-beholdning ultimo året = udgifter og - = indtægter Forventet regnskab 2011 er lig med skønnet foretaget i halvårsregnskabet for

7 Driftsbevillinger (nettobevilling i fed) med specifikation på målområder Beløb i kr. Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Driftsbevillinger i alt TEKNIK OG MILJØ, BRUGERFINANSIERET TEKNIK OG MILJØ, SKATTEFINANSIERET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Idræt og Fritid Kultur og Bibliotek BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Skole og Fritid Dagtilbud for småbørn Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge Sociale institutioner for børn og unge DET SOCIALE UDVALG Arbejdsmarked og overførselsindkomster Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte Pleje og omsorg Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering ØKONOMIUDVALGET Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme BEREDSKABSKOMMISSIONEN Beredskab Gentofte

8 6

9 SPECIFIKATION AF BUDGETTET Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder foruden driftsposter rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter og kapitalposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der iteksten er tilføjet BEV. Anlægsudgifter markeret med RÅD er rådighedsbeløb, som ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse af en anlægsbevilling. 7

10 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret 30 FORSYNING BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Driftsudgifter ialt Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret... BEV FORSYNING Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Affaldshåndtering Fælles formål Ordninger for dagrenovation -restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstationer

11 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret 32 PARK OG VEJ BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret... BEV PARK OG VEJ Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Kirkegårde Kirkegårde Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift Havne Lystbådehavne m.v HELLERUP LYSTBÅDEHAVN SKOVSHOVED HAVN AFVÆRGEPROJEKT VED KYSTVEJENS TANKSTATION RENOVERING IFLG. VEDTÆGTER KLIMA, NATUR OG MILJØ Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Miljøbeskyttelse m.v Miljøtilsyn -virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse

12 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 25 Beredskabskommissionen 34 BRAND BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 25 Beredskabskommissionen... BEV BRAND Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab

13 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 31 Kultur- og fritidsudvalget 38 IDRÆT OG FRITID BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 31 Kultur- og fritidsudvalget... BEV IDRÆT OG FRITID Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER GENTOFTE STADION KILDESKOVSHALLEN ANDRE KOMMUNALE IDRÆTSANLÆG MAGLEGÅRDSHALLEN KLUBRUMSPULJE, AFLEDT DRIFT GENTOFTE SPORTSPARK, AFLEDT DRIFT KLUBFACILITETER PÅ SKOVSHOVED HAVN, AFLEDT DRIFT Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER NYMOSEHAVE Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud KULTUR OG BIBLIOTEKET Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker GENTOFTE BIBLIOTEK CENTRALBIBLIOTEKSFUNKTIONER GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEK ORDRUP MULTIHAL JÆGERSBORG BIBLIOTEK DYSSEGÅRD BIBLIOTEK GENTOFTE GADE'S BIBLIOTEK VANGEDE BIBLIOTEK Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver KULTURELLE PROJEKTER I GENTOFTE KOMMUNE AKTIVITETSHUS GENTOFTEGADE

14 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 31 Kultur- og fritidsudvalget 40 KULTUR OG BIBLIOTEKET (fortsat) BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven KULTURSKOLERNE Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER

15 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 41 Børne- og skoleudvalget 42 SKOLE OG FRITID BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 41 Børne- og skoleudvalget... BEV SKOLE OG FRITID Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER BAKKEGÅRDSSKOLEN DYSSEGÅRDSSKOLEN GENTOFTE SKOLE MAGLEGÅRDSSKOLEN MUNKEGÅRDSSKOLEN ORDRUP SKOLE SKOVGÅRDSSKOLEN SKOVSHOVED SKOLE TJØRNEGÅRDSSKOLEN TRANEGÅRDSSKOLEN HELLERUP SKOLE Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Mælketilskud fra eu Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever igrundskolen Specialundervisning iregionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber DAGTILBUD FOR SMÅBØRN Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER

16 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 41 Børne- og skoleudvalget 44 DAGTILBUD FOR SMÅBØRN (fortsat) BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER ÆNDRINGER PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning iregionale tilbud Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse Kontanthjælp og aktivering m.v Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud til midlertidigt ophold ( ) 57 Kontante ydelser Sociale formål SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov

17 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 41 Børne- og skoleudvalget 47 SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE (fortsat) BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( )

18 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 51 Sociale udvalg 48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 51 Sociale udvalg... BEV ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Introduktionsydelse Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion -tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion -tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer ifleksjob og personer i løntilskudsstillinger imålgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat ikommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål

19 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 51 Sociale udvalg 50 BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 50 BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse Kontanthjælp og aktivering m.v Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens ) 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens ) 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( ) 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) PLEJE OG OMSORG Sociale opgaver og beskæftigelse Kontanthjælp og aktivering m.v Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER EGNE SELVEJENDE/PRIVATE Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende ieget hjem Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål

20 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 51 Sociale udvalg 54 SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 54 SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

21 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 61 Økonomiudvalget 56 POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 61 Økonomiudvalget... BEV POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER Transport og infrastruktur Fælles funktioner Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker GENTOFTE BIBLIOTEK Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Ikke autoriseret gruppering Aktivitetsudgifter Tilskud til politiske partier Forskellige udgifter efter økonomiudvalgets vedtagelse Venskabsbysamarbejde

22 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 61 Økonomiudvalget 56 POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME (fortsat) BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER - RÅDHUSBETJENTE M.V FÆLLESUDGIFTER -PERSONALE CENTRAL UDDANNELSE FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER IØVRIGT IT -DRIFT TEKNIK &MILJØ SKOLE OG FRITID BØRN OG FOREBYGGELSE SOCIAL &SUNDHED DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER, FÆLLESKONTI KOMMUNESERVICE OG TVÆRGÅENDE FUNKTIONER M. FL Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension

23 SPECIFIKATION AF ANLÆGSBUDGETTET 21

24 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2012 Anlægsudgifter ialt 21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret 3ANLÆG BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Anlægsudgifter ialt Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret ANLÆG Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning UDBYGNING AF FJERNVARME... RÅD Affaldshåndtering Genbrugsstationer NY GENBRUGSSTATION RÅD

25 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2012 Anlægsudgifter ialt 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret 3ANLÆG BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret ANLÆG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser PARKER OG GRØNNE OMRÅDER... RÅD TEGLGÅRDSGRUNDEN... RÅD BELLEVUE STRANDPARK... RÅD Miljøbeskyttelse m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v BÆREDYGTIGHED OG KLIMA... RÅD Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg CYKELSTIER, NYE (P)... RÅD Standardforbedringer af færdselsarealer TRAFIK- OG MILJØPULJE... RÅD RENOVERING AF VEJE (P).... RÅD CYKELSTIER, RENOVERING (P)... RÅD FORTOVE, RENOVERING (P)... RÅD CHARLOTTENLUND BYDELSCENTER -FLERE TRÆER.... RÅD ØVRIGE BYDELSCENTRE - TRÆER, INVENTAR M.V.... RÅD TOILETBYGNINGER CHARLOTTENLUND FORT.... RÅD PULJE TIL STØRRE AKUTTE REPRATIONER.... RÅD Havne Lystbådehavne m.v SKOVSHOVED HAVN - FORBINDELSE MELLEN BY OG HAVN... RÅD Kystbeskyttelse KYSTSIKRINGLANGS ØRESUND... RÅD RENOVERING AF BYGVÆRKER... RÅD ENERGIHANDLINGSPLAN... RÅD

26 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2012 Anlægsudgifter ialt 31 Kultur- og fritidsudvalget 3ANLÆG BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 31 Kultur- og fritidsudvalget ANLÆG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Fælles formål SELVORGANISEREDE OG SKATERANLÆG... RÅD Stadion og idrætsanlæg GENTOFTE STADION... RÅD GENTOFTE STADION -FASE 2... RÅD HELLERUP HAVN, KLUBFACILITETER... RÅD Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge BREDDE- OG IDRÆTSPOLITIK... RÅD KLUBRUM MV VED IDRÆTSANLÆG.... RÅD Folkebiblioteker Folkebiblioteker INDKØB AF IT BIBLIOTEKET... RÅD

27 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2012 Anlægsudgifter ialt 41 Børne- og skoleudvalget 3ANLÆG BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 41 Børne- og skoleudvalget ANLÆG Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler GENTOFTE SKOLE - SUPPLERENDE INDRETNING... RÅD LEJRSKOLER OG FERIEKOLONIER.... RÅD MAKSIMALT 25 BØRN I BØRNEHAVEKLASSER.... RÅD GENTOFTE EJENDOMME - VEDLIGEHOLDELSE SKOLER MV.... RÅD Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål GENTOFTE EJENDOMME VEDLIGEHOLDELSE AF DAGINSTITUTIONER... RÅD EFFEKTIVITET OG KVALITET... RÅD BØRN OG FOREBYGGELSE INDRETNINGSPULJE TIL DAGINSTITUTIONER... RÅD Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud AKTIVITETER FOR DE ÅRIGE.... RÅD

28 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2012 Anlægsudgifter ialt 51 Sociale udvalg 3ANLÆG BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 51 Sociale udvalg ANLÆG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri ETABLERING AF SERVICEAREALER VED BYGGERI AF 120 PLEJEBOLIGER PÅ HOLMEGÅRDSPARKEN... RÅD SERVICEAREALER VED ETABLERING AF 29 BOLIGER PÅ SKT. LUCAS STIFTELSEN... RÅD SERVICEAREALER PÅ EGEBJERG... RÅD SERVICEAREALER PÅ JÆGERSBORG KASERNE... RÅD Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger EGEBJERG -MODERNISERING... RÅD BYGGERI AF 72 PLEJEBOLIGER JÆGERSBORG KASERNE... RÅD Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HJEMMEHJÆLPERE... RÅD Plejehjem og beskyttede boliger GENTOFTE EJENDOMME. VEDLIGEHOLDELSE AF IKKE-ALMENE ÆLDREINSTITUTIONER... RÅD GENTOFTE EJENDOMME. VEDLIGEHOLDELSE AF SERVICEAREALER IALMENE ÆLDREBOLIGER.... RÅD HOLMEGÅRDSPARKEN -SALG AF GRUND... RÅD Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) MODERNISERINGSPLAN FOR SOCIALE INSTITIUTIONER OG BOTILBUD... RÅD

29 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2012 Anlægsudgifter ialt 61 Økonomiudvalget 3ANLÆG BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 61 Økonomiudvalget ANLÆG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål KØB AF HARTMANNSVEJ RÅD KLIMATILPASNINGER TIL KOMMUNENS EJENDOMME... RÅD Beboelse BOLIGER TIL BOLIGSOCIALE FORMÅL... RÅD VEDLIGEHOLDELSE AF BOLIGER OG ERHVERVSEJENDOMME... RÅD Erhvervsejendomme ISTANDSÆTTELSE AF HARTMANNSVEJ... RÅD Byfornyelse INDFASNINGSSTØTTE, BYGNINGSFORNYELSE... RÅD Transport og infrastruktur Havne Lystbådehavne m.v SKOVSHOVED HAVN -UDVIDELSE OG OMDANNELSE M.V.... RÅD Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål RENOVERING AF LEGEPLADSER PÅ INSTITUTIONER, SKOLER OG I BYRUMMET.... RÅD Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger IT-ANSKAFFELSER... RÅD PULJE TIL VELFÆRDSINNOVATION.... RÅD BYGGESTYRING AF ANLÆGSPROJEKTER.... RÅD GENTOFTE EJENDOMME, CENTRAL VEDLIGEHOLDELSE... RÅD KOMPETANCEUDVIKLING AF LEDERE... RÅD DIGITAL UDVIKLING... RÅD HANDICAPTILGÆNGELIGHEDS- PROJEKTER.... RÅD STØRRE VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER PÅ KOMMUNENS EJENDOMME (BYGOP)... RÅD

30 FINANSIELLE POSTER 28

31 FINANSIELLE POSTER BUDGET 2012 BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Finansposter ialt Renter... BEV Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender iøvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af langfristet gæld Balanceforskydninger 5 Balanceforskydninger Forskydninger ilikvide aktiver Forskydninger ilangfristede tilgodehavender.. BEV Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån mv Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder... BEV Forskydninger ipassiver tilhørende fonds, legater m.v.... BEV Forskydninger ikortfristet gæld iøvrigt... BEV Kirkelige skatter og afgifter Forskydninger ilangfristet gæld Afdrag på lån og leasingforpligtelser... BEV Finansiering Forskydninger ilangfristet gæld (lånoptagelse) RÅD Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning... BEV Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Tilsvar og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder Tilskud fra kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Statstilskud vedr. ældreområdet Refusion af købsmoms... BEV Skatter... BEV Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster

32 FINANSIELLE POSTER BUDGET 2012 BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 002 Andel af bruttoskat efter 48 eikildeskatteloven Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld Anden skat på fast ejendom

33 PERSONALEOVERSIGT Budgetteret lønsum Oversigten viser den budgetterede lønsum i budgetperioden. 31

34 PERSONALEOVERSIG T TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Faktisk personaleforbrug* Regnskab Budgetteret lønsum kr. Budget FORSYNING Varmeforsyning 8, Fælles formål 14, PARK OG VEJ Fælles formål 24, Driftsbygninger og -pladser 56, Parkering Vintertjeneste 0, Grønne områder og naturpladser 35, Kirkegårde 40, Lystbådehavne m.v. 5, NATUR OG MILJØ Faste ejendomme fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder 1, Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v. 9, Skadedyrsbekæmpelse TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT 196, * Årsværk 32

35 PERSONALEOVERSIG T KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Faktisk personaleforbrug* Budgetteret lønsum kr. Regnskab Budget FRITIDSFACILITETER Stadion, indrætsanlæg og svømmehaller 66, UNDERVISNING OG KULTUR Fælles formål 0, Folkeoplysende voksenundervisning 0, KULTUR OG BIBLIOTEK Folkebibliotekter 103, Lokalhistorisk Arkiv 1, Andre kulturelle opgaver 6, Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 2, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET I ALT *Årsværk 180,

36 PERSONALEOVERSIG T BØRNE- OG SKOLEUDVALG Faktisk personaleforbrug* Regnskab Budgetteret lønsum kr. Budget SKOLE Folkeskoler 713, Fælles udgifter for kommunens samlede skolevæsen 65, Syge- og hjemmeundervisning 2, Skolefritidsordninger 274, Kommunale specialskoler 56, Erhvervsgrunduddannelser 9, Ungdomsskolevirksomhed 31, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 94, DAGTILBUD FOR SMÅBØRN Fælles formål 75, Dagpleje 74, Vuggestuer 194, Børnehaver 211, Integrerede institutioner 616, FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolepsykologer og tale-hørekonsulenter 33, Sprogstimulering for to-sprogede børn i førskolealderen Kommunal tandpleje 55, Kommunal sundhedstjeneste 23, Særlige dagtilbud og særlige klubber 16, Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 14, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 40, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Kontante ydelser - sociale formål SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE Særlige dagtilbud og særlige klubber 39, Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 55, Døginstitutioner for børn og unge 192, Botilbud for personer med særlige sociale problemer 12, BØRNE- OG SKOLEUDVALG I ALT 2.905, *Årsværk 34

37 PERSONALEOVERSIG T SOCIALUDVALGET Faktisk personaleforbrug* Regnskab Budgetteret lønsum kr. Budget ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER Introduktionsprogram mv Løntilskud til ledige ansat i kommuner 40, Servicejob Beskæftigelsesordninger 4, BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 87, Botilbud for personer med særlige sociale problemer 12, Botilbud for længevarende ophold 302, Botilbud til midlertidigt ophold 6, Kontaktperson- og ledsagerordninger 17, Beskyttet beskæftigelse 6, Aktivitets- og samværstilbud 168, Øvrige sociale formål 0, PLEJE OG OMSORG Sundhedsudgifter (andre sundhedsudgifter) 0, Ældreboliger 7, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.540, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 26, Plejehjem og beskyttede boliger (egne) 61, Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 11, Sundhedsudgifter (andre sundhedsudgifter) 3, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 165, Plejehjem og beskyttede boliger 9, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 14, SOCIALUDVALGET I AL T 2.486, * Årsværk 35

38 PERSONALEOVERSIG T ØKONOMIUDVALGET Faktisk personaleforbrug* Regnskab Budgetteret lønsum kr. Budget POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME Faste ejendomme, fælles formål 7, Sekretariat og forvaltninger Fælles administrationsudgifter, rådhusbetj.m.v. 21, Fællesudgifter - Personale 18, Teknik & Miljø 29, Skole og Fritid 17, Børn og Forebyggelse 30, Social og Sundhed 77, De Tværgående Funktioner 80, Fælleskonti Tværgående Funktioner, Kommuneservice og Økonomi** 105, Job og Ydelser 89, Lønpuljer POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME i alt 476, BEREDSKAB GENTOFTE Redningsberedskabet 24, ØKONOMIUDVALGET I ALT 501, ** inkl. lønsum kto 0-5 vedr. Økonomi GENTOFTE KOMMUNE I AL T * Årsværk

39 TAKSTOVERSIGT Oversigten har til formål at give information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne. 37

40 OVERSIGT OVER TAKSTER TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Noter Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret KLOAK (Nordvand A/S) Vandafledningsafgift pr. m3 26,64 Da området er udskilt og dermed ikke længere en del af kommunens integrerede budget, vil taksterne for 2012 først blive kendt i løbet af november 2011, hvor de vil blive godkendt i kommunalbestyrelsen. VAND (Nordvand A/S) Vandafgift pr. m3 20,64 Da området er udskilt og dermed ikke længere en del af kommunens integrerede budget, vil taksterne for 2012 først blive kendt i løbet af november 2011, hvor de vil blive godkendt i kommunalbestyrelsen. FJERNVARME Gigajoule (gennemsnitspris) 162,50 160,63 Abonnementsafgift 1.462,50 kr, Energiafgift 101,25 kr./gj, Effektafgift 61,25 kr./gj Spædevand pr. år 312,50 - Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFj 312,50 kr./år for ubegrænset mængde. Restancemeddelelse Grundgebyr 50,00 50,00 Uf. Gebyr pr. påbegyndt kr. 10,00 10,00 Uf. Incassomeddelelse Grundgebyr 80,00 80,00 Uf. Gebyr pr. påbegyndt kr 10,00 10,00 Uf. Incassobesøg Gebyr pr. luk-besøg 350,00 350,00 Uf. Betalingsordning Oprettelsesgebyr 50,00 50,00 Uf. Rente, 0 / 00 p.a Variabel Variabel Uf. Genoplukning Inden for eksp. tid 490,00 490,00 Uf. Uden for eksp. tid 860,00 860,00 Uf. RENOVATION Renovationsafgift pr. enhed pr. år 2.850, ,00 Ekstra sække 60,00 60,00 Uf. Rotteafgift i 0 / 00 0, ,01583 Af kommunens samlede ejendomsværdier (113,1 mia. kr.). Der opkræves eksl. moms. Promillen beregnes, når de seneste ejendomsværdier kendes. CAMPINGPLADSEN Overnatning, voksen 95,00 95,00 Uf. Overnatning, barn 3-12 år 40,00 40,00 Uf. - Under 3 år 0,00 kr. Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil 55,00 55,00 Uf. Lille autocamper 45,00 45,00 Uf. Stort telt uden bil 45,00 45,00 Uf. Lille telt med bil 45,00 45,00 Uf. Lille telt uden el og uden bil 40,00 40,00 Uf. Strøm pr. kwh. 5,00 5,00 Uf. Vaskemaskine pr. vask 30,00 30,00 Uf. Tørretumbler, pr. 10 min 10,00 10,00 Uf. Brusebad, pr. 5 min. 5,00 5,00 Uf. FISKEKORT Gentofte Sø, pr. kort 50,00 50,00 Uf. 38

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

GENTOFTE-PLAN. 2016 Økonomioversigter. Efterårsrengøring som led i Ren By Hver Dag

GENTOFTE-PLAN. 2016 Økonomioversigter. Efterårsrengøring som led i Ren By Hver Dag GENTOFTE-PLAN 2016 Økonomioversigter Efterårsrengøring som led i Ren By Hver Dag 1 Gentofte-Plan 2016 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Gentofte-Plan 2011 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2011 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2011 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2011, Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Kystvejen fra Charlottenlund

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2014. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2014. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2014 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

V E D TAG E T B U D G E T 2 0 0 9

V E D TAG E T B U D G E T 2 0 0 9 VEDTAGET BUDGET 2009 Københavns Kommunes Vedtaget Budget 2009 Redaktion: Københavns Kommune Økonomiforvaltningen www.kk.dk December 2008 Design: Schultz Grafisk Tryk: Schultz Grafisk Oplag: 995 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Økonomioversigter Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Budget 2008

Læs mere

A. Indledning B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab C. Regnskabsoversigt D. Finansiel status E. Personaleoversigt

A. Indledning B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab C. Regnskabsoversigt D. Finansiel status E. Personaleoversigt Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 7 Revisionspåtegning... 9 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 11 Kommunens årsberetning... 13 Anvendt regnskabspraksis... 17 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Ballerup Kommune årsregnskab 2014

Ballerup Kommune årsregnskab 2014 Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning... 9

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere