ARC - Udbud Behandling af tungt affald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARC - Udbud Behandling af tungt affald"

Transkript

1 ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR Kort om entreprisen Ordregivende myndighed Tidsplan Aflevering af tilbud Udbudsmaterialet Grundlag for tilbud og ydelserne Rekvirering af udbudsmaterialet Spørgsmål og supplerende information Åbning af tilbud Tildelingskriterium og evalueringsmodel Meddelelse om resultat Tekniske og administrative krav Retslig situation Miljøgodkendelse Teknisk kapacitet, referencer, driftsinstruktion og åbningstider Henvisning til andre virksomheders ressourcer Vedståelse og kontrahering Forbehold Vederlag Fortrolighed 8 BILAG 1 Kravspecifikationer BILAG 2 Kontraktudkast BILAG 3 Adresser på ARCs genbrugspladser BILAG 4 Fakturaspecifikation BILAG 5 Eksempel på vej i XML-format BILAG 6 Udformning af garantistillelse BILAG 7 Tro og loveerklæring BILAG 8 Huskeliste 2

3 1 BILAG 9 Myndigheder 3

4 UDBUDSVILKÅR 1 Kort om entreprisen Entreprisen omfatter modtagelse, registrering og behandling af tungt affald fra genbrugspladser i ARCs interessentkommuner. Tungt affald udbydes i fraktionsgrupper, som logisk hører sammen og er defineret som følgende: 1) Fraktionerne Beton, Beton / asfalt og Asfalt 1a) Alternativ behandling af 1) 2) Fraktionerne Tegl og gasbeton samt Sten og brokker 3) Fraktionerne Fraktion 30 Vægfliser og Sanitet 3a) Alternativ behandling af 3) 4) Fraktionen Byjord, grus og sand En tilbudsgiver kan give tilbud på én eller flere fraktionsgrupper. Hver af de 4 fraktionsgrupper udbydes samlet for alle de aktuelle genbrugspladser. Der vil derfor blive indgået i alt 4 kontrakter med mindst 1 og maksimalt 4 tilbudsgivere. Kontrakterne vil omfatte de i vilkår og kravspecifikationer fastsatte ydelser. Formålet med behandlingen er størst mulig andel til genanvendelse og generelt sikring af miljømæssig forsvarlig (lovlig) anvendelse. Udbud af behandling af tungt affald, gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Kontrakten gælder i 1 år for perioden 1. okt til og med 30. sept med option for forlængelse med 7 perioder af hver 1 år. For hver option som ønskes anvendt skal ARC give meddelelse herom til kontraktholder senest 31/03 et halvt år inden kontraktens udløb. Modtager kontraktholder ikke meddelelse om brug af optionen, udløber kontrakten med udgangen af september det pågældende år uden yderligere opsigelsesvarsel. Der kan ikke afgives alternative tilbud. Der udarbejdes ikke kontrolbud af den ordregivende myndighed. 2 Ordregivende myndighed I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 4

5 2300 København S Herefter kaldet ARC. Alle spørgsmål vedrørende dette udbud med sagstitel Udbud af tungt affald og sags nummer 14 / 89 skal rettes samtidig til nedennævnte kontaktpersoner på ARC : Peter Bach Larsen, Anja Jepsen, Finn Langgaard, 3 Tidsplan Afsendelse af udbudsbekendtgørelse 12. maj 2014 Frist for individuelle spørgsmål 18. juni 2014 Frist for besvarelse af individuelle spørgsmål 24. juni 2014 Tilbudsfrist 30. juni 2014 Tilbudsevaluering Primo juli 2014 Tildeling og kontrahering Primo august 2014 Kontraktens ikrafttræden 1. oktober Aflevering af tilbud Tilbuddet skal afleveres i receptionen på adressen Kraftværksvej 31, 2300 København S i en lukket kuvert mærket EU-udbud: Behandling af tungt affald Må ikke åbnes i posten senest mandag den 30. juni 2014 klokken Tilbud der modtages efter nævnte tidspunkt vil blive forkastet. Tilbudsgivers navn og adresse skal fremgå af kuverten. Der gives kvittering, når tilbuddet modtages ved personlig aflevering. Ved andre fremsendelsesmetoder påhviler det tilbudsgiver selv at sikre sig dokumentation for aflevering af tilbud. Tilbud skal afleveres skriftligt på dansk i et eksemplar i underskrevet stand. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud afholdes af tilbudsgiver selv. 5 Udbudsmaterialet 1 Grundlag for tilbud og ydelserne Ydelserne udbydes på følgende grundlag: Gældende love, bekendtgørelser og vedtægter, herunder Arbejdstilsynets bestemmelser Udbudsbekendtgørelsen, 2014 xxxxxxxxxx 5

6 Nærværende udbudsmateriale, Behandling af tungt affald 2014 med tilhørende bilag. Eventuelle supplerende skriftlige meddelelser i tilbudsperioden. Tilbudsgiver er selv ansvarlig for at sikre, at udbudsmaterialet er komplet. Enhver risiko som følge af manglende sider eller bilag påhviler alene tilbudsgiver. 2 Rekvirering af udbudsmaterialet Udbyder har valgt, på dato for udbudsbekendtgørelsen den 12. maj 2014 at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialerne. Udbudsmaterialet kan downloades via hjemmesiden: Udbyder opfordrer til, at alle potentielle tilbudsgivere, der downloader materialet sender en til udbyders kontaktpersoner om, at de har hentet materialet. Hvis der kommer supplerende materiale eller svar på spørgsmål vil de tilbudsgivere, der på denne måde har givet sig tilkende, modtage en med oplysninger om, at der er supplerende materiale tilgængeligt på hjemmesiden. Det er dog tilbudsgivers eget ansvar at sikre sig, at man har gjort sig bekendt med alt materiale, der er lagt frem på hjemmesiden frem til 4 dage før tilbudsfristen. 6 Spørgsmål og supplerende information Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet bedes rettet skriftlig til udbyders kontaktpersoner. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret løbende og offentliggjort i anonymiseret form sammen med svarene og eventuelle yderligere oplysninger på ovennævnte hjemmeside. Eventuelle rettelser eller tilføjelser til udbudsmaterialet vil ligeledes blive gjort tilgængelige her. 7 Åbning af tilbud Tilbudsgiver har ikke mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene eller få oplysninger om indholdet af disse. 6

7 8 Tildelingskriterium og evalueringsmodel Tildelingskriteriet er laveste pris - beregnet som det enkelte tilbuds sum tillagt udbyders udgift ved at transportere affaldet frem til det nærmest beliggende, tilbudte behandlingsanlægs adresse. Ved beregningen anvendes en kørselspris på kr. 600,00 pr. time. Transportudgiften beregnes efter den korteste køretid for lastbiler, der kan findes via og det forventede antal læs beregnet ud fra de udbudte mængder og den gennemsnitlige læsstørrelse i 2013 for hver af de aktuelle fraktioner. Tilbydes flere modtageanlæg, anvendes ved beregningen det anlæg, hvortil transporten efter ovennævnte beregningsmåde er billigst. Der foretages en separat evaluering for hver fraktionsgruppe. For grupperne 1 og 3 skal begge tilbudslister udfyldes og vurderingen af tilbuddets pris vil være summen af de to lister tillagt transportudgift for de reelt forventede mængder, som de fremgår af Kravspecifikationernes pkt Pris Tilbudsgiver afgiver en behandlingspris i kr. pr. ton pr fraktion. 9 Meddelelse om resultat Tilbudsgiver forventes at få meddelelse om resultat af evalueringen medio juli Tekniske og administrative krav 1 Retslig situation Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love om, at Tilbudsgiver ikke er udelukket fra deltagelse i udbuddet som følge af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2, litra a), b), c), e), og f) nævnte situationer. Tilbudsgiver opfordres til at anvende den af ARC udarbejdede skabelon i bilag 7. Dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal foreligge senest dagen efter udløb af Stand Still-perioden. Er tilbudsgiver i besiddelse af en serviceattest dateret inden for de seneste 6 måneder inden tilbudsfristen, anmoder udbyder om, at den også vedlægges tilbuddet. Denne dokumentation kan i stedet fremlægges som anført i Udbudsdirektivets art. 45, stk. 3. Dokumentationen, herunder serviceattest, skal være dateret indenfor de seneste 6 måneder forud for tilbudsfristen. 2 Miljøgodkendelse Det er et minimumskrav, at det eller de tilbudte behandlingsanlæg ved afgivelse af tilbuddet har en gældende miljøgodkendelse til at foretage de relevante aktiviteter. Miljøgodkendelse for anlægget skal være vedlagt tilbuddet. 7

8 3 Teknisk kapacitet, referencer, driftsinstruktion og åbningstider 4 Det er vigtigt, at ordregiver har sikkerhed for, at den tilbudsgiver, som kontrakten indgås med, har tilstrækkelig teknisk kapacitet og erfaring til at udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra kontraktstart. Til teknisk kapacitet regnes også vognvægt og de IT-systemer, der kan sikre fremsendelse af vej s og registrering af de nødvendige oplysninger i hele samarbejdsforløbet. Tilbudsgivere skal dokumentere, at de har den tekniske kapacitet til at udføre opgaven ved at vedlægge: De mest relevante referencer fra sammenlignelige opgaver inden for de seneste 3 år. Årligt behandlede mængder, kontraktperiode og kundens navn skal oplyses for hver enkelt reference. Ved sammenlignelige ydelser forstås behandling og / eller sortering af byggematerialer til genanvendelse til vejbygning og tilsvarende formål i et omfang, der årligt mindst svarer til de udbudte mængder. En kommenteret disposition for en driftsinstruks for modtagelse og behandling af de tilbudte fraktionsgruppe. Dispositionen skal indeholde alle relevante operationer fra modtagelse til færdiggørelse af opgaven. En oversigt over åbningstiderne på hverdage, lørdage, søndage og søgnehelligdage på det eller de anlæg, som tilbudsgiver ønsker at stille til rådighed for modtagelse af de fraktioner, som tilbuddet omfatter. 8

9 Henvisning til andre virksomheders ressourcer Hvis tilbudsgiveren henviser til andres ressourcer med henblik på at godtgøre tilstrækkelig teknisk kapacitet, skal tilbuddet vedlægges dokumentation for disse andre ressourcer. Endvidere skal tilbudsgiveren vedlægge dokumentation for, at han råder over disse andre ressourcer fx i form af en erklæring fra vedkommende ejer om, at de nødvendige ressourcer vil blive stillet til rådighed for tilbudsgiver, hvis tilbuddet resulterer i kontraktindgåelse. 11 Vedståelse og kontrahering Tilbuddet skal vedstås i 90 dage fra tilbudsfristen. Meddelelse om tildelingsbeslutning fritager ikke forbigåede tilbudsgivere fra vedståelsesfristen. Kontrakt indgås på baggrund af det samlede udbudsmateriale og eventuelle rettelsesblade samt den vindende tilbudsgivers tilbud. Meddelelse til den vindende tilbudsgiver om, at dennes tilbud er identificeret som tilbuddet med den laveste pris, er ikke en accept af dette tilbud. Kontrakt anses ikke for at være indgået, før den foreligger underskrevet af såvel ARC som af den vindende tilbudsgiver. 12 Forbehold Hvis et tilbud indeholder væsentlige forbehold, herunder forudsætninger og bestemmelser i øvrigt, der angår grundliggende elementer i udbudsmaterialet, er ARC forpligtet til at afvise tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt. ARC er berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold, også selv om disse ikke angår grundliggende elementer i udbudsmaterialet. I det omfang det ikke skønnes muligt at fastlægge en objektiv prissætning af det eller de aktuelle forbehold, er ARC dog forpligtet til at afvise tilbuddet. Eventuelle ikke-væsentlig forbehold kan blive prissat konservativt (worst case) af ARC og den beregnede pris tillagt tilbuddet. Med denne prissætning vil en eventuel usikkerhed om forbeholdets indhold som udgangspunkt øge det tillæg, som gives. Tilbudsgiver kan ikke stille krav om prissætning af forbehold i stedet for forkastelse af tilbuddet. Opmærksomheden henledes på forhandlingsforbuddet herunder udbyders manglende ret til at spørge om prissætning af eventuelle forbehold. Tilbudsgivere anmodes derfor om inden tilbudsafgivelsen nøje at overveje karakteren og omfanget af eventuelle forbehold og søge alle eventuelle usikkerheder afklaret i tilbudsfasen. 9

10 Rettigheder til tilbud ARC betragter tilbud og andet materiale, som tilbudsgiveren fremsender i denne udbudsproces, som ejendom og returnerer det ikke. 13 Vederlag Tilbudsgivere modtager ikke vederlag i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning, herunder vederlag for udarbejdelse af tilbud. 14 Fortrolighed ARC vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i tilbudsgivers tilbud, i det omfang de angår tilbudsgivers fortrolige forretningsmæssige forhold. Fortrolighedstilsagnet må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter ARC til at videregive oplysninger til tredjemand. I den udstrækning hvor tilbudsgiver selv anser oplysninger for særligt konkurrencefølsomme, bedes dette tydeligt markeret i tilbuddet ud for de pågældende oplysninger, hvorefter ARC vil tilstræbe, at oplysningerne ikke videregives. Tilbudsgivere samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om ARC, der kommer til deres kendskab i forbindelse med udbudsforretningen. 10

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere