J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13.04.2012 J.nr.: 2011-20-24-02625"

Transkript

1 J.nr.: Indledning Generelle oplysninger Udbud efter annonceringspligten Udbyder Det udbudte Finansielle oplysninger Formkrav til tilbuddet Sprog Udarbejdelse af tilbud Tilbudsfrist og aflevering Tilbuddets gyldighed Åbning af tilbud Tilbudsgivers forbehold Udbyders forbehold Økonomisk ramme Kravspecifikation Indhold af tilbud, der skal leveres inden tilbudsfristen Den samlede løsning af kampagnen Krav til den samlede leverance Udvikling af en overordnet drejebog for kampagnen Udvikling af en PR- og pressestrategi Produktion af kampagneelementer Tidslinje frem til kontraktunderskrivelse Tilbudsvurdering og tildeling Oversigt over udbudsmateriale og bilag... 7 Bilag 1: Baggrund for og krav til leverancen af en forbrugerrettet informationskampagne om pesticidrester i frugt og grønt Bilag 2: Tro- og love-erklæring Bilag 3: kontraktsudkast... 15

2 1. Indledning Fødevarestyrelsen udbyder hermed opgaven med udvikling af en kreativ og strategisk forbrugeroplysningskampagne om pesticidrester i frugt og grønt. 2. Generelle oplysninger 2.1. Udbud efter annonceringspligten Udbuddet er et offentligt udbud uden prækvalifikation i medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentligt støttede kontrakter tilbudslovens 15a-15d, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 som ændret ved lov nr. 618 af 14. juni Udbuddet er offentliggjort den 13. april 2012 på og Udbudsmaterialet er beskrevet i nærværende dokument Udbyder Udbyderen er Fødevarestyrelsen Det udbudte Udvikling af kreativt koncept og grafisk udtryk til kampagnen, kommunikationsstrategi og medieplan samt eventuel distribution af kampagnemateriale jf. nærmere i punkt 3 om kravspecifikation samt bilag 1 med baggrundsinformation om kampagnen Finansielle oplysninger Tilbudsgiver skal på udbyders forlangende kunne dokumentere, at relevante erhvervsansvarsforsikringer er tegnet Formkrav til tilbuddet Tilbudsgiver skal overholde følgende formkrav samt sammen med tilbuddet vedlægge følgende dokumentation: Tilbuddet skal fremsendes i 3 eksemplarer. Tilbuddet skal desuden fremsendes i ét eksemplar på usb-stik. Udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring bilag 2. Referenceliste med kontaktoplysninger. Virksomhedsprofil blandt andet med oplysninger om tilbudsgivers selskabsform og ejerskab. Projektteam Sprog Tilbuddet samt eventuelle datablade skal udformes på dansk Udarbejdelse af tilbud Side 2/18

3 Tilbuddet udarbejdes af tilbudsgiver og udgifter forbundet hermed erstattes ikke. Kørsel og andre transportomkostninger i kontraktens løbetid er ligeledes kunden uvedkommende. Indsendte tilbud vil ikke blive returneret Tilbudsfrist og aflevering Tilbuddet, der skal afgives skriftligt, skal være modtaget hos Fødevarestyrelsen Stationsparken Glostrup Att.: Maja Larsen, Kommunikation og Kunderådgivning Senest mandag den 21. maj 2012, kl Tilbuddet skal mærkes Tilbuddets gyldighed Tilbudsgivers bud skal uanset acceptfrist vedstås i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb Åbning af tilbud Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud Spørgsmål og rettelser til udbuddet Eventuelle spørgsmål skal være på dansk og skal sendes via til senest den 14. maj kl. 12. Bemærk at alle modtagne spørgsmål og svar i anonymiseret form løbende dog senest den 15. maj 2012, kl. 12 vil blive offentliggjort på Eventuelle rettelser til udbuddet vil blive offentliggjort på Alle interesserede tilbudsgivere er selv ansvarlige for at indhente supplerende oplysninger i form af spørgsmål, svar og rettelser til udbuddet, når disse er tilgængelige på Tilbudsgivers forbehold Forbehold, uanset betegnelse, der må antages at udgøre en væsentlig ændring i forhold til udbuddets karakter, vil ikke blive accepteret. Alle forbehold skal anføres tydeligt med ledsagende begrundelse. Udbyder kan afvise tilbud, der indeholder forbehold, som ikke kan prissættes Udbyders forbehold Side 3/18

4 Udbyder forbeholder sig ret til at annullere dette udbud og/eller at gennemføre nyt udbud, hvis der er saglige grunde eller forhold, der tilsiger dette Økonomisk ramme Den økonomiske ramme for kampagnen udgør DKK. Adskilt fra budgettet har Fødevarestyrelsen mulighed for at afsætte DKK til medieindrykning. Tilbudsgiver skal give et fastpris-tilbud inkl. alle punkterne A-L under krav til leverancen nedenfor. Tilbud med en samlet værdi, der overstiger den økonomiske ramme, vil ikke komme i betragtning. Tilbuddet vil blive evalueret af en intern gruppe i Fødevarestyrelsen. 3. Kravspecifikation 3.1. Indhold af tilbud, der skal leveres inden tilbudsfristen Leverandøren skal senest den 21. maj kl levere en overordnet drejebog for kampagnen. Herudover leveres første bud på en grafisk idé i en form efter leverandørens eget valg. Fødevarestyrelsen er klar over, at brugerundersøgelsen endnu ikke er gennemført, og at der vil være et arbejde efterfølgende med at forfine drejebogens forskellige elementer. Fødevarestyrelsen har ingen forventning om, at konsulenten på nuværende tidspunkt kan levere en udviklet PR og presseplan, men vi forventer, at konsulenten kan levere en skabelon for presseplanen, og et bud på strategi m.v. De konkrete produkter under punkt 2 og 3 udvikles senere i forløbet. Herudover henvises der til punkt 2.3 og Den samlede løsning af kampagnen For det bureau, der vælges til at udføre opgaven, kan den samlede leverance deles op i tre dele: Produktion og eksekvering af en drejebog for hele kampagnen. Herunder en brugerundersøgelse med før-/eftermåling i forhold til målgruppen. Udvikling og eksekvering af en minidrejebog for PR- og pressestrategi. Herunder medieplan for Fødevarestyrelsens senere køb af medieindrykning for max kr. Produktion af kampagneelementer, evt. distribution og evt. samarbejde med forskellige eksterne aktører. Fødevarestyrelsen bidrager i udviklingsforløbet med konkret viden om de pesticider, der bruges i frugt og grønt produktionen, viden om deres effekter, og muligheder for at påvirke forbrugeren på forskellige arenaer og samspillet med grønterhvervet og detailhandel. Herudover kan Fødevarestyrelsen bidrage med viden om risiko for sundhed og miljø, og med viden omkring fup og fakta om pesticider. Vi forventer, at brugerundersøgelse samt drejebog kan færdiggøres rettidigt i forhold til, at resultaterne kan inddrages i den endelige kampagnelancering Krav til den samlede leverance Side 4/18

5 Udvikling af en overordnet drejebog for kampagnen Drejebogen skal som et minimum indeholde overvejelser og anbefalinger omkring følgende elementer A. Baggrund og research vedr. interessenter for pesticider i frugt og grønt. B. Situationsanalyse (udfordringer og løsning). Hjælpere, risikomomenter, udfordringer i kommunikationsrummet m.v. fx mellem interessenter som forbrugere, NGO er, madpublisister, grønterhverv og detailhandel. C. Målgruppeovervejelser i forhold til at fødevarestyrelsen ønske at målrette forbrugeroplysningskampagnen mod de indkøbsansvarlige forældre, primært kvinder/mødre 25+, der er velovervejede omkring køb af fødevarer. D. Overvejelser, anbefalinger og eksekvering af en brugerundersøgelse der både skal fungerer som nulpunktsmåling, som grundlag for indsatsen og udgangspunkt for et senere indsalg til medierne. E. Måling af effekten af kommunikationen et eksempel kunne være at omsætte spalteplads til annoncekroner. F. Kreativt koncept, herunder budskabsanalyse, budskabslinje, tone, pay off samt et bud på grafisk linje. G. Overvejelser om mediemix til Fødevarestyrelsens senere annoncering af kampagnen. H. Test af materialer på udvalgte grupper formål og anbefaling. I. Overvejelser omkring PR- og pressestrategi strategisk tilgang, opfølgning i forhold til journalister m.v. J. Overvejelser og anbefalinger omkring produktion og distribution af kampagneelementer. K. Tidsplan med en anbefaling i, forhold til produktion og lancering af de enkelte kampagneelementer. L. Udspecificeret budget Udvikling af en PR- og pressestrategi. De strategiske hjørneflag, der sættes i den overordnede drejebog, udmøntes i en mini- drejebog for PRog pressedelen. Der skal udarbejdes selvstændige kampagnepapirer i forhold til den politiske del af kampagnen. Resultaterne fra førtest/holdningsundersøgelse inddrages aktivt i planen. PR- og pressestrategien skal som et minimum indeholde: A. Baggrund og formål (kort) B. Strategi: a. Budskaber (hvad er hovedbudskabet, hvad er underbudskaber) b. Strategiske overvejelser hvem sælger vi ind til hvornår og med hvilke vinkler? C. Fødevarestyrelsen udarbejder og udsender pressemeddelelse til de store nyhedsmedier via vores hjemmeside. Fødevarestyrelsen kan hjælpe med at optimere medieplan og kontakte medier Produktion af kampagneelementer Side 5/18

6 Tilbudsgiver skal vælge, begrunde, designe og producere de kampagneelementer, der forventes at have størst effekt inden for kampagnebudgettet. Fødevarestyrelsen udbygger og opdaterer Fødevarestyrelsens eksisterende hjemmeside med faglig baggrund og information om pesticider og pesticidrester i fødevarer Tidslinje frem til kontraktunderskrivelse 13. april 2012 Udbud af kampagnen offentliggøres på og 14. maj 2012, kl Frist for at stille spørgsmål til opgaven. Spørgsmål skal mailes til 15. maj 2012, kl Spørgsmål/ svar offentliggøres løbende dog senest den 15. maj 2012, kl. 12 i anonymiseret form på (http://www.foedevarestyrelsen.dk/omfoedevarestyrelsen/udbud/sider/defau lt.aspx). 21. maj 2012, kl Frist for aflevering af tilbudsmateriale. Fødevarestyrelsen forventer at invitere udvalgte bureauer til præsentation i uge 22. Det forventes, at kontrakt med det valgte bureau vil blive indgået i uge 24. Kampagnen skal lanceres primo september 2012 senest medio oktober 2012 August-september er frugt og grønt højsæson. Der er mulighed for at deltage i grønterhvervets events rundt om i landet. Fødevarestyrelsen ønsker derfor en del af materialet klar til dette. Materialet udarbejdes derfor som en 2 trins model. Fødevarestyrelsen ønsker at have fx logo og en mindre del af det øvrige materiale klar til at tage med i grønterhvervets events rundt om i landet september. Det resterende materiale skal være klar primo oktober Fødevarestyrelsen udbygger med opdateret fagindhold inden kampagnestart. 4. Tilbudsvurdering og tildeling Tildeling vil ske ud fra det overordnede tildelingskriterium, at det valgte tilbud skal være det økonomisk mest fordelagtige. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af følgende delkriterier: 1. Pris 20 % 2. Strategiske overvejelser og kreativt koncept 80 % Side 6/18

7 Fødevarestyrelsen vil i bedømmelsen af forslagene til opgaveløsninger specielt lægge vægt på, at den kreative løsning er velbegrundet og strategisk og at der er en rød tråd i den samlede opgaveløsning Herudover vil Fødevarestyrelsen lægge vægt på, hvor robust designet og strategien for kampagnen er både i forhold til det politiske landskab, interessenter og kompleksiteten i det faglige budskab. Fødevarestyrelsen vil endvidere lægge vægt på den beskrevne kommunikationsstrategi inden for den fastlagte budgetramme. Det er derfor vigtigt, at fastpris-budgettet er udspecificeret, så Fødevarestyrelsen kan bedømme evt. korrekturgange, projektledelse, opfølgning i forhold til interessenter som fx grønterhverv, detailhandel m.m. 5. Oversigt over udbudsmateriale og bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Baggrundsinformation om kampagnen Tro- og love-erklæring Kontraktsudkast Side 7/18

8 Bilag 1: Baggrund for og krav til leverancen af en forbrugerrettet informationskampagne om pesticidrester i frugt og grønt I det følgende vil vi beskrive baggrunden for Fødevarestyrelsens kommende informationskampagne om pesticidrester i frugt og grønt og kravene til det bureau, der ønsker at byde ind på en strategisk, effektfuld og kreativ udførelse af kampagnen. Kampagnen skal give forbrugerne nogle værktøjer til at vælge frugt og grønt dyrket med færrest muligt pesticider. Ved et oplyst valg kan forbrugeren mindske indtaget af pesticidrester fra fødevarer. Forbrugeren skal desuden forstå, at når man vælger fødevarer, påvirker det også natur, miljø, grundvand og arbejdsmiljøet i produktionen. Baggrund Regeringen ønsker at reducere pesticiders skadevirkninger på mennesker, dyr og miljø. Et af virkemidlerne er en informationskampagne over for forbrugere om pesticidrester i fødevarer. Formålet er at give forbrugerne en afbalanceret viden om pesticider og pesticidrester i fødevarer. Informationskampagnen er desuden et led i at leve op til krav om oplysning i rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider. Heri er kravet: Medlemsstater træffer foranstaltninger til oplysning af den brede offentlighed og fremme af oplysningsog bevidstgørelsesprogrammer samt letter offentlighedens adgang til nøjagtig information om pesticider, navnlig om risiciene og mulige akutte og kroniske virkninger for menneskers sundhed, ikkemålorganismer og miljøet ved anvendelse af pesticider og om anvendelsen af ikke-kemiske alternativer Kampagnens budskaber er komplekse. Det er vigtigt at understrege, at kampagnen skal være afbalanceret, og at budskabet ikke er, at pesticidrester er farlige i de mængder, som oftest findes i fødevarer. Forbrugerne må ikke blive skræmt af kampagnen, men skal i højere grad kunne foretage et valg af fødevarer på et oplyst grundlag. Forbrugeren skal vide, at der kan findes rester af pesticider i fødevarer, at det er lovligt, reguleret og ikke farligt, hvis grænseværdierne overholdes af producenterne. Samtidig skal forbrugeren have viden om pesticidrester og værktøjer til, at vælge fødevarer på et oplyst grundlag. Ved at vælge fødevarer, der er produceret med mindre eller ingen brug af pesticider, bidrager forbrugerne til, at den samlede pesticidbelastning mindskes. Derudover kan forbrugerne gennem valg af fødevarer mindske indtaget af pesticider. Kampagnens budskab er derfor flerdelt: så længe grænseværdierne er overholdt, er det sikkert at spise fødevarer, også selv om der findes rester af pesticider Forbrugeren kan med sit valg af fødevarer påvirke den samlede pesticidbelastning til gavn for miljø, arbejdsmiljø, grundvand og en fortsat mangfoldighed af vilde planter og dyr (biodiversitet). hvis forbrugeren ønsker at minimere pesticidindtaget, giver kampagnen nogle værktøjer til at vælge fødevarer med færrest mulige pesticidrester. Side 8/18

9 Faglig fakta Pesticider bruges bl.a. til at bekæmpe skadedyr, svampeangreb og ukrudt i landbrug, havebrug, gartneri og frugtavl. Ved anvendelse af pesticider kan en lille del af de påførte midler være tilbage i den modne afgrøde på høsttidspunktet. Dette kaldes pesticidrester. Alle pesticider skal være godkendte, inden de må anvendes. Herunder skal der laves undersøgelser af størrelsen af restindholdet, og der skal fastsættes grænseværdier for hvor meget pesticidrest, der må være i afgrøden. Grænseværdien skal sikre, at den tilbageværende pesticidrest ikke er sundhedsskadelig. Pesticidrester i fødevarer er således velregulerede. Der er grænseværdier for alle pesticidrester. Alle undersøgelser viser, at grænseværdierne i langt de fleste tilfælde er overholdt. Og selv hvis grænseværdien er overskredet, viser konkrete risikovurderinger, at der næsten aldrig er nogen sundhedsmæssige problemer ved at spise den konkrete fødevare. Dette hænger sammen med, at grænseværdier for pesticidrester generelt sættes lavt i forhold til det indhold, som ud fra et rent sundhedsmæssig vurdering ville være acceptabelt. Pesticider er per definition giftstoffer, som har til hensigt at slå organismer ihjel. Selv om restindholdet i fødevarer er mange gange lavere end den mængde, der skal bruges for at ramme målorganismerne/ukrudt og skadedyr på marken eller i drivhuset, anser mange mennesker pesticidrester som uønskede i fødevarer. Indhold og budskab Selv om regler for grænseværdier for pesticidrester sikrer, at forbrugeren ikke eksponeres for sundhedsskadelige mængder af pesticider i fødevarerne, bør man som forbruger alligevel interessere sig for den måde, frugt og grønt bliver produceret på. Med hensyn til anvendelse af pesticider, foregår frugt- og grøntproduktionen på vidt forskellige måder, alt efter om det produceres konventionelt eller økologisk. Der er derudover forskel på, om produkterne dyrkes i Danmark eller i udlandet og hvilke typer af fødevarer, der dyrkes. Anvendelsen af pesticider i produktionen har konsekvenser for: Mennesker anvendelsen af pesticider i konventionelt gartneri og plantagedrift kan påvirke de, der arbejder med pesticiderne og de behandlede afgrøder. Særligt gravide frarådes at arbejde med pesticider fx i gartnerier. Natur og miljø af hensyn til biodiversitet blandt planter, insekter og dyr. Der er flere vilde planter, insekter, fugle og andre dyr på markerne, når de dyrkes økologisk sammenlignet med landbrug drevet med pesticider og kunstgødning 1 Og anvendelsen af pesticider kan påvirke vores grundvand og vandløb. Valg af fødevarer med lavest muligt indhold af pesticidrester kan indirekte bidrage til en vækst af produktionsformer med lavest mulig anvendelse af pesticider. Dette er en vigtig del i målsætningen om at nedsætte den samlede pesticidbelastning mest muligt. Fødevarestyrelsen ønsker med denne kampagne at skærpe opmærksomheden på, hvilke muligheder forbrugerne har for selv at gøre noget for at mindske anvendelsen af pesticider og indtaget af pesticidrester. 1 Økologisk Landsforening, Side 9/18

10 Når forbrugeren øger efterspørgslen på fødevarer uden rester af pesticider, vil det styrke frugt og grønterhvervets incitament til at bruge færre pesticider. Detailhandlen vil gennem forbrugerens valg få et incitament til at stille krav til producenterne om fødevarer dyrket med færre pesticider. Fødevarestyrelsen imødekommer ønsket om at indtage færrest muligt pesticidrester. Samtidig vil vi gerne oplyse om, at forbrugerne ikke bør være bekymrede for det restindhold, der findes i fødevarer på det danske marked. Valg af fødevarer dyrket med færre pesticider kan dels begrundes i at nedsætte indtaget af pesticidrester og dels ud fra hensyn til pesticidbelastningen af miljø, arbejdsmiljø og grundvand. Ud fra begge hensyn skal brugen af pesticider reduceres mest muligt. Informationskampagnen skal give forbrugeren nogle værktøjer til at vælge fødevarer dyrket med færrest muligt pesticider og mindske indtaget af pesticidrester fra fødevarer. Budskabet i kampagnen skal være fagligt nøgternt og i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer området. Kampagnens baggrund er information på Fødevarestyrelsens hjemmeside 2 Denne del står Fødevarestyrelsen selv for at udarbejde, opdatere og vedligeholde. Det øvrige kampagnemateriale skal henvise til at læse mere på Derved kan informationen i kampagnen gives i flere lagdelte niveauer: Forbrugeren kan 1) nøjes med at forholde sig til de overordnede budskaber 2) læse eller modtage det overordnede budskab samt et til flere underbudskaber og 3) den videbegærlige og interesserede forbruger kan klikke sig ind på hjemmesiden og læse mere om pesticidrester. Ud over det faglige indhold på Fødevarestyrelsens hjemmeside skal tilbudsgiver vælge, begrunde og designe de øvrige kampagneelementer, der forventes at have størst effekt inden for kampagnebudgettet. Hovedbudskabet skal kunne rummes i en one-liner /slogan til brug for alle kampagnematerialer til forbrugere og i detailhandel fx: Kend din frugt og forstå din grøntsag - alt det du ikke ser fra jord til bord 3 overordnede spørgsmål skal være omdrejningspunkt i kampagnen: Hvorfor er der pesticidrester i fødevarer? Er pesticidrester i fødevarer et problem? Hvilke fordele kan der være ved at være opmærksom på pesticidrester? Kampagnens underbudskaber er information om: hvorfor der anvendes pesticider at der ved lovlig anvendelse kan findes rester i fødevarer hvordan pesticidrester reguleres (principper for grænseværdifastsættelse) principper for risikovurdering, herunder hvilke udfordringer/usikkerheder der er (GAP - God Landbrugsmæssig Praksis, ADI / ARfD - toksikologiske referenceværdier for pesticiderne, kombinationseffekter, ukendte effekter forsigtighedsprincip) at skrælning, vask og forarbejdning mindsker pesticidindholdet at det stadig er vigtigt at spise meget frugt og grønt 2 Side 10/18

11 Disse emner vil dels blive beskrevet grundigt på hjemmesiden, og kan indgå i kampagnematerialet. En måde at illustrere pesticidanvendelsen og restindhold i fødevarer kunne være at vise et æbletræ eller en kartoffelmark, og fortælle forbrugeren, hvordan der bliver sprøjtet, at der kan være rester i den modne afgrøde, og hvilke effekter sprøjtning kan have på det omkringliggende miljø og grundvandet. En del af fortællingen om æbletræet eller kartoffelmarken kan også være, hvad gartneren gør for at anvende så lidt pesticid som muligt. Vi ønsker, at informationskampagnen skal give forbrugerne nogle brugbare værktøjer til at mindske indtaget af pesticidrester og til at træffe et oplyst valg af fødevarer. Værktøjerne i kampagnen kan være: Information om hvor der findes flest pesticidrester o Der bliver fundet færre pesticidrester i danske afgrøder i forhold til udenlandske afgrøder o Der er som udgangspunkt ikke pesticidrester i økologiske produkter o Der bliver fundet færre pesticidrester i grønt end i frugt o Der er meget lave indhold i kornprodukter og animalske produkter En eller flere Top 10 lister fx over afgrøder hvor der oftest er fundet pesticidrester (overskridelser af grænseværdierne og fund vægtet med toksikologi). Alternativt kan der laves en liste med afgrøder, hvor der aldrig eller meget sjældent bliver fundet pesticidrester. Den endelige udformning af listerne er endnu ikke besluttet Fordele ved at vælge økologiske fødevarer (eller fødevarer produceret efter IPM principper 3 ): o Afgrøderne indeholder færre eller ingen pesticidrester. o forbrugernes valg af økologiske fødevarer har andre positive påvirkninger i dyrkningskæden bredt hensyn til miljø (ikke-mål organismer, vandmiljø, biodiversitet) drikkevand dyrevelfærd arbejdsmiljø Evt. anbefaling af en prioriteringsrækkefølge i forhold til indhold af pesticidrester og samlet miljøbelastning (bl.a. pesticidanvendelse og klima): 1. dansk økologisk 2. dansk konventionel 3. udenlandsk økologisk 4. udenlandsk konventionel Dette er en endnu ikke færdigudviklet ide. En sådan prioriteringsrækkefølge skal kvalitativ begrundes ud fra hensyn til pesticidbelastning, samlet miljøbelastning inkl. klima og hensyn til, at man skal spise meget frugt og grønt ud fra en sundhedsmæssig betragtning. I stedet for at skelne mellem dansk og udenlandsk produceret, kunne man lave en blødere anbefaling om at købe frugt og grønt, der er 3 IPM, Integrated Pest Management. Et dyrkningsprincip, hvor der anvendes færre pesticider. Nogle afgrøder er mærkede med dette (Dansk IP produktions mærket). Side 11/18

12 dyrket så tæt på som muligt. Dette vil fx fremhæve danske æbler frem for sydamerikanske uanset om de er økologisk eller konventionelt dyrket. Andre værktøjer /råd: o Spis varieret også for at sprede risikoen for at indtage meget af enkelte pesticider o Skyl frugt og grønt o Brug ikke-sprøjtede citrus, hvis skallen anvendes o Fjern de yderste blade af kål og salat Det faglige indhold laves på baggrund af fakta fra Fødevarestyrelsen. Bureauet forventes at bidrage med formulering af underbudskaberne, så de bliver let tilgængelige og samtidigt fagligt korrekte. Afgrænsning af fødevaretyper Pesticidrester kan i princippet findes i alle typer fødevarer. Grænseværdierne fastsættes hovedsageligt for uforarbejdede råvarer, som frugt, grønt, korn og animalske produkter. For at afgrænse kampagnen, har vi valgt at fokusere på frugt og grønt. I baggrundsinformationen på hjemmesiden vil der være information om andre fødevaretyper som korn, animalske produkter og forarbejdede fødevarer. Målgrupper Forbrugerne - primærmålgruppen Sundhed betyder mere og mere for danskerne. Vi bekymrer os i stigende grad om landbrugets og industriens måde at producere mad på. Kampagnens målgruppe er i princippet alle forbrugere, som køber frugt og grønt. Denne gruppe er meget bred, men vi vil gerne prøve, om vi kan ramme flest mulige i forbruger-gruppen ved at differentiere kampagnens budskaber i flere niveauer; de tre hovedspørgsmål og tilhørende svar, underbudskaber og værktøjer samt den mere uddybende information på hjemmesiden. En målretning af kampagnen skal gå primært efter den indkøbsansvarlige, som vi fra andre kampagner ved, primært er kvinden/moren.vi ved også, at fx bevæggrunde for økologi deler kønnene, Mens flere mænd end kvinder hovedsageligt køber økologisk på grund af miljø og kvalitet, fokuserer flere kvinder på sundhed og dyrevelfærd, viser en analyse fra FDB 4. Kampagnens budskab er komplekst. Derfor vil vi især henvende os til den i forvejen bevidste forbruger. Kampagnen skal give oplysning og afklaring af spørgsmål, som den bevidste forbruger stiller sig, når hun handler. Selv om det ikke er en økologi-kampagne, må man kunne forvente, at dem der interesserer sig for, om der er brugt pesticider, alt andet lige også er bedre ambassadører for udbredelsen af budskaber om pesticidrester? 4 Side 12/18

13 Detailhandlen Kampagnen er primært rettet mod forbrugere, men detailhandlen har mulighed for at lægge mersalg af danske-, økologiske- eller fairtrade-produkter op ad kampagnen og dermed se det som en win win kampagne i forhold til at udvise ansvarlighed. Detailhandlen er en vigtig arena for kampagnen, da det er i købssituationen valget om frugt og grønt indkøbet tages. Det skal afklares gennem møder mellem Fødevarestyrelsen og detailkæderne, hvor meget de har lyst til at deltage i forbindelse med kampagnen. Bureauet skal hjælpe os med at klarlægge evt. barrierer/udfordringer i forhold til. at vise ansvarlighed og prioritere indkøb af frugt og grønt, hvor der findes færrest overskridelser af grænseværdier. I fx Holland og Tyskland er detailkæderne Lidl og Aldi gået sammen med lokale NGO er om at stille strengere krav end de officielle grænseværdier for pesticidrester! 5 Dette ønsker Fødevarestyrelsen ikke, da vi fagligt kan stå inde for de grænseværdier, der fastsættes i den eksisterende lovgivning 6 Frugt- og grønterhvervet Producenterne af frugt og grønt er ligeledes vigtige medspillere i kampagnen. Der er etableret et godt kontaktforum mellem Fødevarestyrelsen og frugt- og grønterhvervet. I forbindelse med kampagnen skal Fødevarestyrelsen deltage i nogle af erhvervets forbruger-events i september. Fødevarestyrelsen vil inddrage frugt og grønt erhvervet tidligt i kampagnen. Der har været afholdt møde med erhvervet, med bl.a. deltagelse af Dansk Gartneri, Videncenter for Landbrug og afsætningsorganisationen Gasa Nordgrønt. Erhvervet er overvejende positiv overfor kampagnen, som indirekte kan være med til at fremme danske produkter, som generelt har vist sig at indeholde færre pesticidrester end udenlandske. Samtidig har disse aktører et ønske om, at forbrugere får saglig og nøgtern information om pesticidrester i fødevarer, herunder om risikovurdering og grænseværdier. Frugt og grønt-erhvervet vil også hjælpe med at få informationen bredt ud til detailhandelen fx via deres afsætningsorganisationer og erhvervets informationsblad Sæson. Det er aftalt, at Fødevarestyrelsen forsøger at deltage i forbruger events som fx Æblefestival i Saxkøbing, frugt og grøntsagsfestival i Århus og markvan-dringer i initiativet Åbent Landbrug i efteråret Side 13/18

14 Bilag 2: Tro- og love-erklæring Tro- og love-erklæring Stamdata Nærværende erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed: CVR-nummer: Stempel: Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift 1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen, 2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen, og 3. giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder. Navn: Titel: Underskrift: Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 7 Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet udgør DKK: Supplerende oplysninger ved gæld over DKK Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger DKK. Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr.. Ja Nej Der er den (dato) indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt på tilbudstidspunktet. Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr.. Ved gæld til det offentlige forstås: skatter afgifter bidrag til sociale sikringsordninger Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder i Danmark i det land, hvor virksomheden er etableret Ja Nej 7 Jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger. Side 14/18

15 J.nr.: Bilag 3: kontraktsudkast Kontraktsudkast om udarbejdelse af en kreativ og strategisk forbrugeroplysningskampagne om pesticidrester i frugt og grønt 1. Parterne Formål Aftalegrundlaget Leverandørens ydelse Samarbejde Intellektuelle rettigheder Pris Prisregulering Forsikring Misligholdelse Overdragelse af aftalen Tvister Force majeure Erstatning Konkurs, betalingsstandsning eller akkord Bevillingsmæssige forbehold Underskrifter 18 Side 15/18

16 1. Parterne Ordregiver Fødevarestyrelsen Stationsparken Glostrup Leverandør Navn Adresse Adresse Kontaktperson 2. Formål Kontrakten angår aftale mellem ordregiveren og leverandøren om udarbejdelse af en kreativ og strategisk forbrugeroplysningskampagne om pesticidrester i frugt og grønt. 3. Aftalegrundlaget Denne kontrakt udgør hoveddokumentet i aftalen mellem ordregiver og leverandøren, udbudsmaterialet og leverandørens tilbud af dd.mm.åååå med bilag indgår i aftalegrundlaget prioriteret i nævnte rækkefølge. 4. Leverandørens ydelse Leverandøren skal levere ovennævnte kampagne som beskrevet i udbudsmaterialet. 5. Samarbejde Repræsentanter for leverandøren er forpligtet til sammen med repræsentanter for ordregiveren at afholde evalueringsmøder, hvis en af parterne anmoder herom. 6. Intellektuelle rettigheder Ordregiver erhverver den fulde ophavsret og ret til genbrug af udviklede grafiske materialer. 7. Pris Prisen er i henhold til leverandørens tilbud af dd.mm.åååå. Fakturering skal ske elektronisk til Fødevarestyrelsen, EAN-nr. xxxxxxx. 8. Prisregulering Der kan ikke opkræves gebyrer for udstedelse af faktura eller andre administrative bilag. 9. Forsikring Leverandøren skal i hele aftaleperioden være dækket af de nødvendige og lovpligtige erhversansvarsforsikringer. Side 16/18

17 Leverandøren er forpligtet til at dokumentere eksistensen af sådanne forsikringer på ordregivers forlangende. 10. Misligholdelse Misligholdelse foreligger, hvis leverandøren væsentligt eller gentagne gange tilsidesætter de forpligtelser, der påhviler leverandøren i henhold til denne kontrakt, det afgivne tilbud, udbudsmaterialet eller dansk rets almindelige aftaleretlige grundsætninger. Hvis misligholdelse foreligger, eller der er formodning for, at misligholdelse vil indtræde, skal leverandøren uden ugrundet ophold orientere ordregiver herom. Leverandøren skal herefter redegøre for, hvordan misligholdelsen vil blive afhjulpet, samt hvorledes misligholdelsen fremover vil blive imødekommet. Undladelse af overholdelse af denne informationspligt udgør hæveberettigende misligholdelse i sig selv. Det anses for misligholdelse, hvis leverandøren ikke til enhver til overholder danske og internationale regler. I tilfælde af misligholdelse, er Fødevarestyrelsen berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning efter én skriftlig reklamation. 11. Overdragelse af aftalen Leverandøren kan med Fødevarestyrelsens skriftlige samtykke overdrage aftalen til tredjemand. Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter kontrakten til en anden offentlig institution, når de opgaver, som ordregiver hidtil har varetaget, overgår til en anden offentlig institution. 12. Tvister Parternes forhold i henhold til denne kontrakt er reguleret efter dansk lov. Tvister skal søges løst i mindelighed i videst muligt omfang. Hvis dette ikke er muligt, skal tvisten løses ved voldgift i København. Voldgiftsretten skal bestå af ét medlem, hvis der er enighed herom parterne imellem. I modsatte tilfælde skal voldgiftsretten bestå af tre medlemmer udpeget af Det Danske Voldgiftsinstitut. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fordeling af omkostninger i sagen. 13. Force majeure I tilfælde af force majeure, der forhindrer udførelse af opgaven, bortfalder parternes forpligtelser, så længe force majeuren virker. Hvis perioden med force majeure overstiger 14 dage, er Fødevarestyrelsen berettiget til at ophæve kontrakten. Side 17/18

18 Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal straks give den anden part skriftlig meddelelse herom. Der udbetales ikke vederlag eller anden kompensation til leverandøren for tabt fortjeneste i perioden for force majeure. 14. Erstatning Ved ophævelse af aftalen på baggrund af misligholdelse er Fødevarestyrelsen berettiget til erstatning efter dansk lovs almindelige regler. 15. Konkurs, betalingsstandsning eller akkord I tilfælde af leverandørens konkurs, betalingsstandsning, indledning af forhandlinger om akkord, eller hvis leverandøren gør sig skyldig i andre forhold, der giver grund til at antage, at opgaven ikke fremover vil kunne udføres på forsvarlig vis, er Fødevarestyrelsen berettiget til at hæve aftalen med øjeblikkelig virkning. 16. Bevillingsmæssige forbehold Kontrakten er kun bindende for ordregiver under forudsætning af, at der opnås fornøden bevillingsmæssig hjemmel. 17. Underskrifter For ordregiver: Dato: Underskrift: For leverandør: Dato: Underskrift: Side 18/18

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

BILAG D: TRO OG LOVE ERKLÆRING VEDR. GÆLD TIL DET

BILAG D: TRO OG LOVE ERKLÆRING VEDR. GÆLD TIL DET KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BILAG D: TRO OG LOVE ERKLÆRING VEDR. GÆLD TIL DET OFFENTLIGE Undertegnede tilbudsgiver erklærer hermed på tro og love i henhold til lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Sammen med tilbuddet skal vedlægges underskrevet tro- og love-erklæring om gæld til det offentlige. Tro- og love-erklæring er vedlagt som bilag 1.

Sammen med tilbuddet skal vedlægges underskrevet tro- og love-erklæring om gæld til det offentlige. Tro- og love-erklæring er vedlagt som bilag 1. 1 Indledning Næstved Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på vaskemaskiner og tørretumblere til henholdsvis husholdningsbrug og professionelt brug på to adresser i

Læs mere

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING TRO OG LOVE ERKLÆRING Undertegnede afgiver herved under strafansvar på tro og love nedenstående erklæring: Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: TRO OG LOVE ERKLÆRING Ifølge

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens. SOSU Nord

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens. SOSU Nord Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet... 3 4. Udbudsform... 4

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december om indhentning

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Annoncering i henhold til Tilbudsloven Afsnit II Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Sagsnr. 2012-160040 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Annoncering af udarbejdelse

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S Udbud af turbinerevision Offentliggjort den XX. april 2014 Tro og love erklæring om

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Kolding Kommune, HR-Arbejdsmiljø ønsker et tilbud på levering af et elektronisk handlingsplansværktøj. Kolding Kommune ønsker, at indgå

Læs mere

ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET

ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET ANNONCERING (Prækvalifikation) GENNEMFØRSEL AF HØRETESTS RIGSPOLITIET 15. juni 2012 1 1. INDLEDNING Rigspolitiet påbegyndte i 2007 et høreovervågningsprogram af ansatte i Dansk Politi, som er særligt udsatte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud vedrørende Lederafklaringsforløb i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Østjysk Ledelsesakademi, som er et samarbejde

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen UDBUDSMATERIALE Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen Oktober 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Gravemaskine, november 2014 Side 1/6 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovebekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere