Klagenævnet for Udbud J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 17. april 2012 K E N D E L S E PH-Byg Faaborg A/S (advokat Jan Hollmén Olesen, Odense) mod Faaborg Menighedsråd (selv) I december 2010 iværksatte indklagede, Faaborg Menighedsråd, en begrænset licitation efter tilbudsloven om restaurering af et klokketårn (Klokketårnet i Faaborg). Tildelingskriteriet var fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Licitationsbetingelserne blev udsendt den 18. februar 2011 til følgende udvalgte virksomheder: 1. Klageren, PH-Byg Faaborg A/S 2. Murermester Palle Jensen V. Åby A/S 3. Brdr. Knudsen Årslev ApS 4. Brdr. Møller Murer & Entreprenører ApS 5. Murermestre Aage Pedersen & Søn Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 1. marts 2011 havde alle fem virksomheder afgivet tilbud. Indklagede indledte herefter et afklaringsog forhandlingsforløb med klageren, Murermester Palle Jensen V. Åby A/S og Brdr. Knudsen Årslev ApS. Den 16. marts 2011 besluttede indklagede at indgå kontrakt med Murermester Palle Jensen V. Åby A/S.

2 2. Den 18. april 2011 indgav klageren klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med tilbudsloven ved ikke at have tildelt kontrakten på restaurering af Klokketårnet i Faaborg til klageren, uanset at klagerens tilbud var det økonomisk mest fordelagtige. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med lighedsprincippet i tilbudslovens 2 og de udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed ved at have tildelt kontrakten til Murermester Palle Jensen V. Åby A/S, uanset at selskabet for en stor dels vedkommende lod arbejdet udføre af lærlinge, selv om det af licitationsbetingelserne fremgår, at der lægges vægt på, at arbejdet udføres af mandskab med betydelig erfaring. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Sagens nærmere omstændigheder Arkitekt MAA Morten Krogh Madsen, Krogh Madsens Tegnestue ApS, var indklagedes rådgiver under arbejdet med restaurering af Klokketårnet i Faaborg. Arkitekten sendte»udbudsbrev«til de valgte tilbudsgivere. Af brevet fremgår bl.a.:»tildelingskriteriet vil blive: Økonomisk mest fordelagtige tilbud Tildelingskriterier vil blive værdifastlagt / vægtet således: 60 % Laveste timepriser (murersvend/arbejdsmand/lærling) i henhold til tilbudsliste, samt laveste avance på indkøb af byggematerialer. 20 % Dokumenteret erfaring for firmaet, med udførelse af lignende opgaver. 10 % Dokumenteret erfaring for den på opgaven tilknyttede

3 3. mestersvend i firmaet, med hensyn til udførelsen af lignende opgaver. 10 % Firmaet kapacitet m.h.t. bemanding hhv. opmanding om nødvendigt. (og om det er nødvendigt at benytte underentreprenører for opmanding). Dokumentation for ovenstående medsendes det afgivne tilbud, i let og overskuelig form.«entreprisens omfang var nærmere beskrevet i pkt i bilaget»arbejdsbeskrivelse & Tilbudsliste«, hvor der står:»entreprisen omfatter: Anstilling og drift af byggeplads. Reparationsarbejder ved fundamenter/sokkel. Nedbrydning af eksisterende tagsten og udhugning af defekte facadesten m.v. Reparationsarbejder på eksisterende facader herunder ved revnedannelser. Levering, oplægning af nye munke- og nonnetagsten samt genbrugsvingetagsten. Øvrige murerarbejder herunder filtsnings- og kalkningsarbejder m.v. Indvendige reparations og kalkningsarbejder. Efter reparationer og afsluttende rengøring. Uden for denne entreprise er følgende arbejder: Opstilling, demontering og vedligehold af stillads og materialehejs. Tømrerarbejder Malerarbejder El-arbejder.«Entreprisens enkelte dele var nærmere beskrevet under bilagets pkt. 1.3.»Arbejdets udførelse«. Indklagede udsendte den 25. februar 2011 rettelsesblad til licitationsbetingelserne, hvor indklagede bl.a. under afsnittet»tidsplan«skrev:»tidsplan: Tidsplan dateret er foreløbig. Efter afrensning af tårnets facader når man kan se, hvor store skader murværket har udarbejder tilsyn i samarbejde med murerentreprenør og menighedsråd en bindende tidsplan, som forudsættes at være gældende for byggeriets gennemførelse.

4 4. Det er tilsynets hensigt at murerarbejderne skal udføres i fornuftigt og tillidsfuldt samarbejde med bygherre og tilsyn. Og ved restaurering af ældre fredede bygninger kan der erfaringsmæssigt vise sig forhold, som gør ændringer/forskydninger i gældende tidsplan nødvendige. Tilsynet og bygherre vil derimod ikke finde sig i forsinkelser, som skyldes, at murerentreprenørs folk ikke arbejder på Klokketårnet, fordi entreprenør har andre byggeopgaver i gang, som han er bagud med Eller at der bliver anvendt ukvalificeret eller uerfaren arbejdskraft på restaureringsarbejderne. Eller der bliver udvist ligegladhed og sløseri med arbejdets udførelse, som gør, at det må kasseres af tilsyn og laves om. I så fald gælder FB afsnit E.25.2 (forsinkelser/dagbøder) fuldt ud og vil blive taget i anvendelse.«klageren redegjorde i et brev af 24. februar 2011 til arkitekt Morten Krogh Madsen for virksomhedens erfaring fra lignende restaureringsarbejder og vedlagde en referenceliste over flere konkrete projekter, som virksomheden havde deltaget i. Klageren oplyste endvidere, at restaureringsarbejdet ville blive udført af en fast stab med enten murer Per Hansen eller murer Søren Hansen som sjakbajs. Begge murersvende havde deltaget i flere af de projekter, som fremgik af referencelisten. Tilbudsgiverne skulle ved tilbudsafgivelsen udfylde en tilbudsliste, der bl.a. havde følgende indhold:» Murerarbejdet skønnet antal timer/arbejdsløn. Der forudsættes udført murerarbejder på tårnet i følgende perioder i år 2011 & 2012: Uge (svarende til 600 timer for 3-4 mand beskæftiget i perioden). Uge (svarende til 3300 timer for 4-5 mand beskæftiget i perioden). Uge (svarende til 600 timer for 2-3 mand beskæftiget i perioden). Murerarbejderne forudsættes udført i regning efter medgået tid. Der ønskes dog oplyst særskilt udfaktureret timepris (inklusiv alle normale, overenskomstmæssige sociale tillæg m.v.) på følgende: Murersvend pris pr. arbejdstime udgør: Arbejdsmand pris pr. arbejdstime udgør: Murerlærling pris pr. arbejdstime udgør: kr. excl. moms kr. excl. moms kr. excl. moms

5 5. Ovennævnte timerpriser forudsættes anvendt i forbindelse med murerentreprenørs arbejder (og afregningen heraf) på Klokketårnet i hele byggeperioden jf. Tidsplan.«Indklagede forudsatte i tilbudslisten, at murerentreprenøren skulle indkøbe byggematerialer for ca kr. Tilbudsgiverne skulle derfor også anføre, hvad tilbudsgiverens eget tillæg på materialeindkøbsprisen udgjorde i %. Endelig skulle tilbudsgiverne oplyse den ugentlige leje for en mandskabsvogn. Ved sit tilbud af 28. februar 2011 afgav klageren følgende tilbudspriser: Ugentlig leje af mandskabsvogn 425 kr. Entreprenørens eget tillæg på materialeindkøbspris 10 % Murersvend pris pr. arbejdstime 284 kr. Arbejdsmand pris pr. arbejdstime 280 kr. Murerlærling pris pr. arbejdstime 250 kr. Arkitekt Morten Krogh Madsen redegjorde i et brev af 2. marts 2011 til indklagede for tilbudspriserne fra hver af tilbudsgiverne. Det fremgår heraf, at Murermester Palle Jensen V. Åby A/S havde afgivet følgende tilbudspriser: Ugentlig leje af mandskabsvogn 500 kr. Entreprenørens eget tillæg på materialeindkøbspris 5 % Murersvend pris pr. arbejdstime 330 kr. Arbejdsmand pris pr. arbejdstime 327 kr. Murerlærling (1. års lærling) pris pr. arbejdstime 125 kr. Murerlærling (2. års lærling) pris pr. arbejdstime 150 kr. Arkitekten anbefalede indklagede at indlede forhandlinger med de 2-3 lavestbydende tilbudsgivere. Der blev herefter indledte forhandlinger med de tre lavestbydende virksomheder, som var klageren, Murermester Palle Jensen V. Åby A/S og Brdr. Knudsen Årslev ApS. Forhandlingerne foregik pr. og telefon. Ved af 7. marts 2011 anmodede arkitekten klageren om at oplyse en forventet pris på henholdsvis en 1. års og 2. års murerlærling, idet han med

6 6. formanden for indklagede ville drøfte muligheden for at anvende en bemanding med to murersvende, en arbejdsmand og to murerlærlinge på restaureringsopgaven. Klageren besvarede i første omgang henvendelsen med, at den timepris, som klageren havde anført i tilbudslisten for en murerlærling, var for en 3. års lærling, da indklagede i licitationsbetingelserne havde lagt op til, at arbejdet skulle udføres af murersvende med erfaring på området. Det var klagerens vurdering, at 1. års og 2. års lærlinge ikke havde den nødvendige erfaring. Klageren oplyste dog senere den 7. marts 2011, at timeprisen for en 1. års lærling, som var ved at blive ansat hos klageren, var 130 kr. Han havde ingen 2. års lærling og kunne derfor ikke oplyse timeprisen for en 2. års lærling. Klageren har foretaget følgende prissammenligning mellem klagerens tilbud og tilbuddet fra Murermester Palle Jensen V. Åby A/S:» PH Byg Palle Jensen Skurvogn i 9 mdr , ,- 2 murersvende , ,- 1 arb. mand , , års lærling , , års lærling , års lærling ,- - avance materiale , ,- Samlet pris excl. moms ,- Licitationsgrundlaget er i alt 4500 timer Bemanding 2 svende 2 lærlinge 1 arb. mand Pr. beskæftiget bliver det 900 timer pr. mand PH Byg er altså ,- billigere«indklagede har i svarskriftet af 12. juni 2011 anført følgende vedrørende tilbudspriserne fra Murermester Palle Jensen V. Åby A/S og klageren:» PH-BYG [er] ubestrideligt dyrere end Palle Jensen A/S, når man medregner følgende supplerende tilbud fra Palle Jensen A/S (forhandlet på plads af arkitekt under afklarings/forhandlingsforløbet med sidstnævnte firma): Ingen opkrævning af leje for skurvogne/toiletvogn i byggeperioden.

7 7. Ingen opkrævning af leje for anvendelse af almindeligt murerstillads (fra terræn op til ca. 2 m højde) i en del af byggeperioden. Samt indvendigt murerstillads i Klokketårnet. Ingen beregning af udgifter til kørsel/levering af byggematerialer fra leverandører til byggeplads. PH-BYG tilbød under afklarings- og forhandlingsforløbet INTET udover at deres administrationsomkostninger/tilsyn for egne arbejder ikke ville blive faktureret. «Indklagede har på den baggrund opgjort klagerens samlede tilbudspris til kr. og Murermester Palle Jensen V. Åby A/S samlede tilbudspris til kr. Vedrørende klagerens kompetencer har indklagede i svarskriftet anført følgende:» Som jeg tidligere har redegjort for til Kielberg Advokater A/S, er PH-BYG udover at have afgivet et dyrere tilbud end Palle Jensen A/S også grundlæggende et tømrerfirma, som har nogle murersvende ansat. Denne konklusion kunne jeg kun nå frem til ved at studere PH-BYGs hjemmeside under afklarings- og forhandlingsforløbet. Af hjemmesiden fremgår det, at PH-BYG har følgende ansatte: Antal tømrersvende: 12 stk. Antal murersvende: 6 stk. Antal arbejdsmænd: 2 stk. Antal murerlærlinge: 1-2 stk. Antal tømrerlærlinge: 2 stk. Det fremgår således af hjemmesiden, at PH-BYG tilsyneladende ikke har ledere eller formænd indenfor murerfaget i almindelighed og i særdeleshed ikke indenfor det efterspurgte speciale: Restaurering af middelalderligt murværk og de specielle mørtler, der skal anvendes i den forbindelse. Arkitekt vurderede som ansvarshavende rådgiver heller ikke at kunne acceptere, at tilsyn med murerarbejderne på Klokketårnet skulle udføres af personer, som ikke er/var uddannede murere, men er/var tømreruddannede. Dette er efter min bedømmelse ikke muligt at betegne som

8 8. kvalificeret tilsyn på murerarbejderne. «Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med tilbudsloven ved ikke at acceptere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som var klagerens tilbud. Klageren er et fuldt kvalificeret murer- og tømrerfirma med en betydelig erfaring med bl.a. renovering af ældre bevaringsværdige ejendomme. Klagerens tilbud var oprindeligt kr. billigere end tilbuddet fra Murermester Palle Jensen V. Åby A/S og var dermed det økonomisk mest fordelagtige. Indklagede har gjort gældende, at klagerens tilbud var dyrere, efter at Murermester Palle Jensen V. Åby A/S under afklarings- og forhandlingsforløbet frafaldt leje for skurvogne, leje for anvendelse af murerstillads og ikke beregnede udgifter til kørsel/levering af byggematerialer fra leverandører. Desuden er klageren ikke så velkvalificeret, som de øvrige tilbudsgivere. Klageren er overvejende et tømrerfirma og har ikke ledere eller formænd inden for murerfaget i almindelighed og i særdeleshed ikke inden for restaurering af middelalderlige murværk og de specielle mørtler, der skal anvendes. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at både licitationsbetingelserne og arbejdets karakter lægger op til, at der benyttes erfarne og kvalificerede folk til arbejdet. Hverken 1. års eller 2. års lærlinge opfylder disse kriterier. Hertil kommer, at indklagede har handlet i strid med tilbudslovens 11 ved ikke at tilkendegive, hvilken procedure der ville blive fulgt ved forhandlingerne om det endelige tilbud for at sikre, at alle tilbudsgivere blev behandlet ens. Indklagede har ikke behandlet alle tilbudsgivere ens under forhandlingerne. Indklagede accepterede, at Murermester Palle Jensen V. Åby A/S fjernede priser/udgifter i sin tilbudsliste, uden at klageren blev opfordret til at gøre det samme. Indklagede har gjort gældende, at indklagede har været berettiget til at ind-

9 9. gå i forhandlinger med op til tre tilbudsgivere. De priser, som Murermester Palle Jensen V. Åby A/S endte med at tilbyde, blev opnået ved efterfølgende telefonisk afklaring/forhandling og forhandling pr. . Det var indklagedes ønske, at bemandingen ved restaureringen af klokketårnet bl.a. skulle være med to lærlinge. Klageren kunne dog kun stille med en 3. års lærling og en nyansat lærling, der i sagens natur ingen erfaring havde. Klagenævnet udtaler: Ved lov nr. 618 af 14. juni 2011 blev bl.a. håndhævelseslovens 10, stk. 1, ændret, således at klagenævnet ikke kan tilkende en part mere, end den pågældende har påstået, og ikke kan tage hensyn til forhold, som ikke er gjort gældende af den pågældende. Lovændringen trådte i kraft den 1. juli Denne klagesag er modtaget i klagenævnet den 18. april 2011, men under hensyn til den senere lovændring, der trådte i kraft, mens klagesagen var under forberedelse i klagenævnet, har klagenævnet ikke taget stilling til påstande, som ikke er nedlagt, og har ved afgørelsen af, om de nedlagte påstand skal tages til følge, ikke taget hensyn til anbringender, som ikke er gjort gældende. Ad påstand 1 og 2 Efter tilbudslovens 8 er tildelingskriteriet ved en licitation enten»laveste pris«eller»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Hvis tildelingskriteriet er»det økonomisk mest fordelagtige bud«, skal udbyderen fastsætte, hvilke (under)kriterier der indgår ved vurderingen af de modtagne tilbud, og dermed hvilken tilbudsgiver der skal tildeles kontrakten. Udbyderen skal så vidt muligt i licitationsbetingelserne anføre, hvilken vægtning de enkelte underkriterier har ved vurderingen af tilbuddene. Indklagede fastsatte tildelingskriteriet til»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«med underkriterierne»laveste timepriser«(60 %),»Dokumenteret erfaring for firmaet, med udførelse af lignende opgaver«(20 %),»Dokumenteret erfaring for den på opgaven tilknyttede mestersvend i firmaet, med hensyn til udførelsen af lignende opgaver«(10 %) og»firmaet kapacitet m.h.t. bemanding hhv. opmanding om nødvendigt«(10 %). Vedrørende de fastsatte underkriterier bemærker klagenævnet, at navnlig underkriteriet»dokumenteret erfaring for firmaet, med udførelse af lignen-

10 10. de opgaver«efter sin beskaffenheden er et udvælgelseskriterium, og det har derfor ikke været egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Indklagede kunne efter tilbudslovens 11, stk. 1, indlede forhandlinger med de tre tilbudsgivere, der havde afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømt ud fra de vægtede underkriterier. Efter indstillingen fra indklagedes rådgiver til indklagede om, at forhandlingerne skulle indledes med de 2-3 lavestbydende tilbudsgivere, lægger klagenævnet til grund, at tilbuddene ikke blev bedømt ud fra alle de vægtede underkriterier, men kun ud fra underkriteriet»laveste timepris«. Det fremgår i øvrigt ikke, hvordan de andre underkriterier, herunder indklagedes vægtning af disse, er indgået ved vurderingen af tilbuddene. Senest ved indledningen af forhandlingerne med de udvalgte tilbudsgivere skal udbyderen oplyse, hvilken procedure der vil blive fulgt under forhandlingerne, jf. tilbudslovens 11, stk. 2. Under forhandlingerne skal udbyderen sikre, at alle tilbudsgivere bliver behandlet ens. Udbyderen må navnlig ikke udøve forskelsbehandling ved at give oplysninger, som kan stille nogle tilbudsgivere bedre end andre, og han må kun give oplysninger om andre tilbudsgiveres løsninger eller priser, i det omfang sådanne oplysninger allerede er gjort offentligt tilgængelige, jf. 11, stk. 3. Det fremgår ikke af»udbudsbrevet«, licitationsbetingelserne eller andet, hvilken procedure indklagede ville følge under forhandlingerne med de tre valgte tilbudsgivere. Indklagede har derved ikke overholdt tilbudslovens 11, stk. 1. Da indklagede endvidere ikke har dokumenteret, hvilke oplysninger der er givet til hver enkelt tilbudsgiver under forhandlingerne, og at tilbudsgiverne er blevet behandlet ens, kan klagenævnet ikke udelukke, at Murermester Palle Jensen V. Åby A/S har fået oplysninger om klagerens tilbudspriser, hvorved Murermester Palle Jensen V. Åby A/S under forhandlingen med indklagede kunne ændre sit tilbud, som herefter blev 862 kr. ( kr kr.) billigere end klagerens tilbud. Da klagenævnet sædvanligvis ikke erstatter indklagedes skøn ved vurderingen af tilbuddene i forhold til underkriterierne med sit eget, og da klagenævnet som følge af karakteren af de fastsatte underkriterier i øvrigt ikke kan konstatere, at klageren afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud, tager klagenævnet ikke klagerens påstand 1 til følge.

11 11. Tilbudsgiverne skulle i tilbuddet bl.a. oplyse timeprisen for en lærling, og indklagede anmodede efter modtagelsen af tilbuddene klageren om yderligere at oplyse timeprisen for 1. og 2. års lærlinge, da bemandingen under restaureringsarbejdet muligvis ville blive to murersvende, en arbejdsmand og to murerlærling. Indklagede har således ikke udelukket anvendelsen af lærlinge under arbejdets udførelse. Da indholdet af rettelsesbladet af 25. februar 2011 om, at indklagede ikke ville finde sig i forsinkelser, der bl.a. skyldes brugen af ukvalificeret og uerfaren arbejdskraft, endvidere ikke kan føre til, at tilbudsgiverne ikke måtte benytte lærlinge, tager klagenævnet heller ikke påstand 2 til følge. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger til klageren. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Erik P. Bentzen Genpartens rigtighed bekræftes. Nancy Elbouridi fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 K E N D E L S E Kristiansen & Co., Hadsund ApS (advokat Poul Thorup, Aalborg) mod Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. oktober 2006 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S og 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011 Klagenævnet for Udbud Jnr: 2010-0021920 (Erik P Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4 februar 2011 K E N D E L S E Intramed A/S (advokat Charlotte Friis Bach Ryhl, København) mod Region Nordjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024549 (Poul Holm, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 30. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024549 (Poul Holm, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 30. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024549 (Poul Holm, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 30. november 2011 K E N D E L S E Willis I/S (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Sønderborg Kommune (advokat Jan

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015 K E N D E L S E Factor Insurance Brokers A/S (selv) mod Haderslev Kommune (selv) Haderslev Kommune iværksatte

Læs mere

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller Tildelingskriterier og evalueringsmodeller IKA Leverandørjura 2011 14. september 2011 Tina Braad, Partner Holst, Advokater Tildelingskriterier Laveste pris - Prisen kan vurderes på forskellige elementer,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013 v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere Kromann Reumerts Udbudsgruppe Kontakt: erb@kromannreumert.com - jmp@kromannreumert.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 Praksis og tendenser inden for udbudsretten v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Udvælgelse (prækvalifikation og egnethedsvurdering) Kan der indhentes supplerende oplysninger?

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 21. januar 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Universitets- og Byggestyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 9. maj 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 (Katja Høegh, Mette Langborg, Preben Dahl, Lene Ravnholt) 5. februar 2015 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2011-0026000 (Nikolaj Aarø-Hansen, Knud Erik Busk) 5. november 2012 K E N D E L S E Schneider Electric Buildings Denmark A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod

Læs mere