Nøgletal vedr. udbud 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal vedr. udbud 2008"

Transkript

1 Nøgletal vedr. udbud Udliciteringsgrad vedr. drifts- og anlægsopgaver Nedenfor i tabel 2.1 og 2.1B er vist udliciteringsgraden for henholdsvis drifts- og anlægsopgaver for de af Transportministeriets institutioner, som er omfattet af udbudspolitikken. Tallene for 2006 bygger på det omkostningsbaserede princip, hvorimod tidligere års tal baserer sig på det udgiftsbaserede princip i nedenstående tabeller. Tabel 2.1.: Udliciteringsgrad for driftsopgaver (pct.) Departementet uditøren under Transportministeriet Banedanmark * Danmarks Vej- og Bromuseum Færdselsstyrelsen Havarikommissionen for ivil Luftfart og Jernbane Kommissarius Jylland Kommissarius Øerne Kystdirektoratet Naviair/Flyvesikringstjenesten Statens Luftfartsvæsen Trafikstyrelsen Vejdirektoratet nmærkning: Udliciteringsgrad for driftsopgaver er defineret som forholdet mellem vederlag for ekstern opgavevaretagelse og driftsudgifter, jf. vejledning om effektiv statslig opgavevaretagelse. *Den lave udliciteringsgrad for Banedanmark i 2008 skyldes, at Banedanmarks vedligeholdelseskontrakter udbydes for en fire års periode, med en option for yderligere to år. Hvis dette bliver lagt til grund, svarer det til en udliciteringsgrad på 63 pct. Tabel 2.1B.: Udliciteringsgrad for anlægsopgaver (pct.) Banedanmark Kystdirektoratet Naviair/Flyvesikringstjenesten Statens Luftfartsvæsen Vejdirektoratet nmærkning: Udliciteringsgraden for anlægsopgaver er defineret som andelen af totaludgiften, som udføres af private entreprenører mv.

2 1.2. Udlicitering, kontrolbud og udfordringer Tabel 2.2 nedenfor viser en række nøgletal for institutioner, som i det sidst afsluttede regnskabsår, har udliciteret hidtidig egenproduktion, skal varetage en opgave efter et kontrolbud, eller har modtaget udfordringer. Tabel 2.2: Oversigt over udliciteringer, varetagelse efter kontrolbud samt udfordringer i det sidst afsluttede regnskabsår. Udliciteringer Kontroludbud Modtagne udfordringer fviste udfordringer kr. ntal Udfordringer forelagt overordnet myndighed uditøren under Transportministeriet Banedanmark Færdselsstyrelsen Havarikommissionen for ivil Luftfart og Jernbane Kommissarius Jylland Kommissarius Øerne Kystdirektoratet Naviair/Flyvesikringstjenesten Statens Luftfartsvæsen Trafikstyrelse Vejdirektoratet Ministerområdet nmærkning: De forskellige nøgletal følger vejledningen om effektiv opgavevaretagelse i staten.

3 Oversigter over udbudsegnede opgaver Oversigter for Departementet Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Departementet Enhed eller opgave Udbudsegnethed Frist Rengøring, vinduespolering mv. Varetages eksternt i dag Renovation indsamling af affald Varetages eksternt i dag Transportfunktioner 1 - Service af personbiler og reservedele (reparation og vedligehold) Varetages eksternt i dag Håndværkerydelser Varetages eksternt i dag Drift og vedligeholdelse af bygninger Lejemål Vagttjenester Varetages eksternt i dag Drift og vedligeholdelse af mekaniske og elektroniske installationer Varetages eksternt i dag Kantine Varetages eksternt i dag Drift og servicering af IT-systemer, ekskl. journalsystem Varetages eksternt i dag Drift og servicering af elektronisk journalsystem Varetages eksternt i dag Drift og servicering af telesystemer Varetages eksternt i dag Service af printere, scannere og kopimaskiner Varetages eksternt i dag Trykkeopgaver, mangfoldiggørelse og forsendelse Varetages eksternt i dag Design af hjemmeside og intranet Varetages eksternt i dag Rådgiverydelser og konsulentarbejde Varetages eksternt i dag Opsætning og indrykning af stillingsannoncer Varetages eksternt i dag Rejseadministration rejseafregning Under bagatelgrænsen Rejseadministration rejsebestilling 2 Under bagatelgrænsen Ejendomsadministration Varetages eksternt i dag Betjentstue (servicering af departementet) 3 - Det administrative fællesskab 4 - Udvikling af IT-programmer og -systemer Varetages eksternt i dag 1. Ministerkørsel. 2. Der er i vid udstrækning tale om bestilling af rejser hos rejsebureauer for medarbejdere hos departementet og en række af de små institutioner. 3. En række servicefunktioner for departementet i tilknytning til intern postomdeling, kopiering, flytning, møder, indkøb, bestillinger, mv. er samlet i Betjentstuen. Disse servicefunktioner ønskes på nuværende tidspunkt ikke udbudt af hensyn til bl.a. sikring af fleksibel servicering af departementet, håndtering af følsomme oplysninger osv. 4. Det administrative fællesskab (Konenta) har pr. 1. maj 2007 overtaget regnskabsfunktioner fra det tidligere Regnskabscenter. Fællesskabet varetager desuden ministeriets koncernindkøbs- og it-funktioner. Når fællesskabet er kommet på plads forventes et vist udbudsegnet potentiale. Tabel 2: Principielt udbudsegnede opgaver - Departementet Tilskudsadministration -

4 1.4. Oversigt for uditøren under Transportministeriet Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver uditøren under Transportministeriet IT-drift Varetages eksternt i dag Regnskab løn/drift Varetages eksternt i dag Rengøring Varetages eksternt i dag Vinduepudsning Varetages eksternt i dag Indvendig drift/vedligehold af bygning Varetages eksternt i dag Udvendig drift/vedligehold af bygning Varetages eksternt i dag Service printer/kopimaskine Varetages eksternt i dag 1.5. Oversigter for Banedanmark Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Banedanmark Ejendomsadministration af administrative bygninger, overordnede B Se fodnote opgaver og intern service 1 Ejendomsadministration af administrative bygninger, andre opgaver, herunder: Rengøring, vinduespolering og affaldshåndtering Renovation Drift og vedligeholdelse af tilhørende vejanlæg og stier og grønne områder Håndværkerydelser Drift og vedligeholdelse af bygninger Vagttjeneste, Drift og vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer Varetages eksternt i dag Kantinedrift og catering Varetages eksternt i dag Service af personbiler Varetages eksternt i dag Rejseadministration 2 Se fodnote Surveyanalyser, markedsanalyser og meningsmålinger Varetages eksternt i dag Design og redaktion af hjemmeside, nyhedsbreve mv. Varetages eksternt i dag Informationskampagner og markedsføring - Opsætning og indrykning af stillingsannoncer 3 Varetages eksternt i dag Rådgiverydelser og konsulentarbejde Udbydes løbende Drift og servicering af telesystemer Varetages eksternt i dag Drift og servicering af IT- systemer Varetages eksternt i dag Service af Printere, Scannere og kopimaskiner Varetages eksternt i dag Kørestrøm 3a B Varetages eksternt i dag Udførelse af arbejder af entreprenørmæssig karakter i henhold til Udbydes løbende indgået kontrakt 4 Udvikling af IT-programmer og -systemer 5 Varetages fortrinsvist eksternt i dag. 1. I tidligere tilbagemeldinger over udbudsegnede opgaver har dette punkt været henvist til Banedanmarks Ejendomsstrategi, der blev udarbejdet i november Strategien kom dog ikke til at omfatte den nævnte opgave. Banedanamrk har besluttet at fastholde opgaven vedr. ejendomsadministration af administrative bygninger, overordnede opgaver, idet der er oprettet en servicekoordinatorstilling som kontraktholder på de under punktet ejendomsadministration af administrative bygninger, andre opgaver beskrevne opgaver. Mht. Intern Service er funktionen opdelt i receptionsydelser i Banehuset, kontorhold, omstillling og viceværtsfunktionen. Banedanmark vurderer på nuværende tidspunkt, at det fremover kun er viceværtsfunktionen i Banehuset, der skal

5 vurderes måske egnet med karakteren B. Banedanmark vi i løbet af 2010 vurdere, om denne funktion fortsat skal forblive i eget regi eller bør udliciteres. 2. Bestillinger af rejser foretages af Banedanmarks reception som en begrænset del af deres arbejde. Rejser (hotel, fly, bil mv.) bestilles via et browserbaseret system. Det er Banedanmarks vurdering, at opgaven ikke er egnet for udbud, idet der ikke kan opnås besparelser ved udlicitering pga. opgavens begrænsede omfang. I perioden 1/1 30/ er der bestilt 275 rejser, svarende til en anslået arbejdstid på timer. 3. Indrykning i Statstidende og elektroniske jobdatabaser varetages af Banedanmark. Fælles rammeaftale for Transportministeriet udnyttes. 3a. Behandling af kørestrøm varetages i dag af en pensioneret medarbejder fra Banedanmark i samarbejde med Banedanmark. Det er besluttet, at dette arbejde insources til Banedanmark seneste med udgangen af 3. kvartal 2010, og opgaven vurderes ikke at kunne udliciteres. 4. Fra 2010 udføres ca. 75 % vedligeholdelse og op til 10 % af fornyelsesopgaverne af Banedanmarks Entreprise. 5. I det omfang Banedanmark ikke selv har kompetencer og ressourcer til udviklingsopgaver, udbydes disse. Senest SPopgraderingen. Visse områder/systemer er så forretningskritiske, at Banedanmark selv udfører efterfølgende vedligeholdelsesopgaver på disse. Tabel 3: ndre opgaver som vurderes egnede eller måske egnede til udbud - Banedanmark Journalisering Regnskab og bogholderi Se note nedenfor 14 Trafikstyring Trafikinformation dministration af teleydelser 7 Salg af reklameydelser mv. 8 ndre kommercielle ydelser mv. 9 dministration af produktionsarealer og bygninger 10 Indkøb og lagerstyring af varer til produktion 11 Indkøb og lagerstyring af øvrige varer Udbydes løbende Indkøb af biler og maskiner (Investering) til produktion 12 dministration af biler og maskiner til produktion Varetages eksternt i dag Eftersyn, vedligehold og fornyelsesopgaver på broområdet 13 / Banedanmark sælger ikke teleydelser kommercielt. For de tilbageværende teleydelser er der allerede for år tilbage indgået kontrakter. Banedanmark varetager behandling af operatørhenvendelser vedr. antennepositioner. Der er ingen opgaver som i denne forbindelse kan varetages eksternt i højere grad end det sker i dag. 8. Banedanmark har 3 hovedaftaler, 2 specifikke aftaler og en paraplyaftale. Banedanmark udbyder generelt aftaler, hvor løbetiden er over 5 år, eller hvor den garanterede sum i perioden er over 1,5 mio. kr., dette på trods af, at der er tale om koncessionsaftaler der ikke er udbudspligtige. Følgende er udbudt: Gammel hovedaftale - fra DSB tiden - er udbudt i 2005, på en 10 års aftale. Sampling er udbudt i 2005, men aftalen er opsagt til den 31. december 2006 pga. misligholdelse. Paraplyaftalen omhandler 9 delaftaler, heraf har 4 været udbudt og resten knytter sig til den "gamle hovedaftale": 3 aftaler er ophørt. 1 aftale løber til 2018 (scrollers) 1 aftale løber til 2013 (bodelingen) 4 aftaler løber til 2015 (vedrører tillæg til "gammel hovedaftale") Banedanmarks aftaler på det reklamemæssige område er alle udbudt, og Banedanmark fungerer kun som kontraktholder. 9. Der er ikke p.t. identificeret sådanne aktiviteter. 10. Som en del af Banedanmarks Ejendomsstrategi fra november 2007 blev det besluttet, at administrationen af arealer og bygninger ifm. udlejning skulle udliciteres. Pr. 1. januar 2009 overtog et eksternt firma opgaven. Det er dog besluttet, at frasalg af arealer og bygninger fortsat skal være forankret i Banedanmark. 11. En række materialer købes i dag af eksterne entreprenører til anlægsprojekterne. De materialer Banedanmark indkøber er bygherreleverance som kræver stor teknisk indsigt. Selve købet sker naturligvis efter udbud efter de normale regler. 12. Ved udskiftning af biler vil leasing blive overvejet

6 13. I forlængelse af analyse af mulighederne for partnerskabsaftaler på broområdet er der i maj 2009 indgået rammeaftaler med 5 rådgivere indenfor broområdet. Tilsvarende rammeaftaler for entreprenører bliver etableret primo Baggrunden for at klassificere bogholderi/regnskabsopgaverne som -opgaver er, at opgaverne i praksis indgår som en integreret del af Banedanmarks almindelige forretningsmæssige processer, og er i høj grad er kendetegnet ved, at en række opgaver bliver løst decentralt i organisationen (og understøttes af Banedanmarks ERP-system SP). Det er således ikke muligt at foretage en udskillelse af bogholderi- og regnskabs-opgaverne uden en grundlæggende ændring af forretningsprocesserne. Det er derfor vurderingen, at opgaverne, ud fra den valgte strategi med at integrere opgaverne i de almindelige forretningsmæssige processer, ikke er udbudsegnede Oversigter for Naviair Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver Naviair Rengøring Varetages eksternt i dag Vinduespolering Varetages eksternt i dag ffaldshåndtering Varetages eksternt i dag Renovation - indsamling af affald Varetages eksternt i dag Pleje og vedligeholdelse af grønne områder Varetages eksternt i dag Drift og vedligeholdelse af vejanlæg, stier mv. Varetages eksternt i dag Service af personbiler og reservedele (reparation og vedligehold) Varetages eksternt i dag Håndværkerydelser Varetages eksternt i dag Drift og vedligehold af bygninger Varetages eksternt i dag Vagttjenester Varetages eksternt i dag Drift og vedligehold af mekaniske og elektriske installationer Varetages eksternt i dag Materielforvaltning1 - Kantinedrift og cateringvirksomhed Varetages eksternt i dag Drift og servicering af IT-systemer B Varetages delvist eksternt i dag Drift og servicering af telesystemer B Varetages delvist eksternt i dag Service af printere, scannere og kopimaskiner Varetages eksternt i dag Trykkeopgaver, mangfoldiggørelse og forsendelse Varetages eksternt i dag Surveyanalyser, markedsanalyser og miningsmålinger Varetages eksternt i dag Design og redaktion af hjemmeside, nyhedsbreve mv.2 Under bagatelgrænsen Informationskampagner og markedsføring Varetages eksternt i dag Rådgiverydelser og konsulentarbejde Varetages eksternt I dag Opsætning og indrykning af stillingsannoncer3 Under bagatelgrænsen Rejseadministration4 - Udvikling af IT-programmer og systemer Varetages eksternt i dag 1. Naviair har defineret materiel som primært omfattende produktionsanlæg. Idet produktionsanlæg er Naviairs kerneområde vurderes opgaven som ikke umiddelbart udbudsegnet. 2. Opgavens volumen udgør under kr., og vurderes derfor umiddelbart ikke som udbudsegnet. 3. Opgavens volumen udgør under kr., og vurderes derfor umiddelbart ikke som udbudsegnet. 4. Opgaven har været udliciteret til eksterne, men er trukket hjem med store besparelser. På den baggrund forventes effektiviseringsmulighederne at være meget begrænsede, og dermed ikke umiddelbart udbudsegnet. Tabel 3: ndre opgaver som vurderes egnede eller måske egnede til udbud Naviair Den teoretiske del af de operative TS grunduddannelser1 Varetages eksternt i dag Mekaniske og elektroniske konstruktionsopgaver for Operations B Varetages delvist eksternt i dag

7 PNS-OPS beregninger Varetages eksternt i dag 1.7. Oversigter for Færdselsstyrelsen Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Færdselsstyrelsen Rengøring Varetages eksternt i dag Vinduespolering Varetages eksternt i dag ffaldshåndtering Varetages eksternt i dag Renovation - indsamling af affald Varetages eksternt i dag Håndværkerydelser Varetages eksternt i dag Drift og vedligehold af bygninger Varetages eksternt i dag Drift og vedligehold af mekaniske og elektriske installationer Varetages eksternt i dag Kantinedrift Varetages eksternt i dag Drift og servicering af IT-systemer Varetages eksternt i dag Drift og servicering af telesystemer Varetages eksternt i dag Service af printere, scannere og kopimaskiner Varetages eksternt i dag Design og redaktion af hjemmeside mv. Varetages eksternt i dag Rådgiverydelser og konsulentarbejde Varetages eksternt i dag Reparationskontrolordning vedr. synsområdet Varetages eksternt i dag Udstedelse af chaufføruddannelsesbeviser Varetages eksternt i dag Opsætning og indrykning af stillingsannoncer Varetages eksternt i dag Rejseadministration Under bagatelgrænsen Tabel 2: Principielt udbudsegnede opgaver - Færdselsstyrelsen Udstedelse af tilladelser til gods- og buskørsel - Tilsyn med godkendte gods- og busvirksomheder - dministration af taxilovgivningen. - Tilsyn med Post Danmark og øvrige postvirksomheder. - Udstedelse af regler om køretøjers indretning og udstyr m.v. - Udstedelse af typegodkendelser af køretøjer. - Udstedelse af regler om syn af køretøjer, herunder periodisk syn - Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder. - Tilsynsmyndighed i henhold til lov om produktsikkerhed - Internationalt arbejde (EU, FN) - Information om køretøjers brændstofforbrug samt kontrol med energimærkning hos bilforhandlere m.m. - Vejkantskontrol - Tilsyn med godkendte uddannelsescentre - Samtlige af de nævnte aktiviteter/opgaver kan karakteriseres som værende myndighedsopgaver, som Færdselsstyrelsen ikke finder kan udbydes.

8 1.8. Oversigter for Havarikommissionen for ivil Luftfart og Jernbane Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Havarikommissionen for ivil Luftfart og Jernbane Trykning af HLJ publikationer Varetages eksternt i dag Rengøring og vedligeholdelse Varetages eksternt i dag IT-drift Varetages eksternt i dag Regnskabs- og fakturabehandling Varetages eksternt i dag Tabel 2: Principielt udbudsegnede opgaver Havarikommissionen for ivil Luftfart og Jernbane Oversættelsesvirksomhed Under bagatelgrænsen 1.9. Oversigter for Kommissarius for statens ekspropriationer i Jylland Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver kommissarius for statens ekspropriationer i Jylland Rengøring og Vinduespudsning Under bagatelgrænsen Drift og vedligeholdelse af bygning Varetages eksternt i dag Service printer/kopimaskine Varetages eksternt i dag IT-drift Varetages eksternt i dag Regnskab løn/drift Varetages eksternt i dag Oversigter for Kommissarius for statens ekspropriationer på Øerne Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver kommissarius for statens ekspropriationer på øerne Rengøring og Vinduespudsning Varetages eksternt i dag Drift og vedligeholdelse af bygning Varetages eksternt i dag Service printer/kopimaskine Varetages eksternt i dag IT-drift Varetages eksternt i dag Regnskab løn/drift Varetages eksternt i dag Oversigter for Kystdirektoratet Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Kystdirektoratet Drift og vedligeholdelse arbejdspladser og materiel Varetages eksternt i dag Havnevagtsfunktioner Udbudsvurderet 2005/2006 Vedligeholdelse havneområder 1) Udbudsvurderet 2007/2008 Slusevagt og betjening Udbudsvurderet 2005/2006 Stillingsopslag Under bagatelgrænse Rejseadministration Udbudsvurderet 2005/2006 Drift intranet Varetages eksternt i dag Drift og vedligeholdelse af hjemmeside Varetages eksternt i dag ESDH-løsning Varetages eksternt i dag

9 Drift af infrastruktur server m.v. 90 pct. varetages eksternt i dag Service printere, kopimaskiner Varetages eksternt i dag Øvrig IT-drift og support 90 pct. varetages eksternt i dag Drift af Navision Varetages eksternt i dag realadministration Under bagatelgrænse Produktion infomateriale, rapporter Varetages eksternt i dag Rengøring Varetages eksternt i dag Kantinedrift Under bagatelgrænse Prøvepumpning Varetages eksternt i dag VVM-undersøgelser Varetages eksternt i dag Kystfodring Varetages eksternt i dag Vedligeholdelse havneværker Varetages eksternt i dag nalyser/undersøgelser klaptilladelser Varetages eksternt i dag Oprensning indsejlinger og bassiner Varetages eksternt i dag Oprensning gennemsejlingsløb Varetages eksternt i dag Vedligeholdelse sluser Varetages eksternt i dag Vedligeholdelse yderværker m.v. Varetages eksternt i dag Vedligeholdelse læmoler Varetages eksternt i dag Dele af kystudviklingsprojekter Varetages eksternt i dag Udvikling af IT-programmer og -systemer Varetages eksternt i dag 1. Udbud afventer drøftelser om eventuel overdragelse Tabel 2: Principielt udbudsegnede opgaver - Kystdirektoratet Tilsynsopgaver, kystbeskyttelse Udbudsvurderet 2005/2006 Tilsynsopgaver, havneopgaver Udbudsvurderet 2007/2008 Tabel 3: ndre opgaver som vurderes egnede eller måske egnede til udbud - Kystdirektoratet By-pass, Hvide Sande Varetages eksternt i dag By-pass, Thorsminde Varetages eksternt i dag Indvinding Varetages eksternt i dag Strandskrabning Varetages eksternt i dag Klitpleje Varetages eksternt i dag Strandpleje Varetages eksternt i dag Vedligeholdelse faste værker Varetages eksternt i dag Projektering og udbud større havneværker Varetages eksternt i dag Oprensning indsejlinger og bassiner (STU) 2) Udbudsvurderet 2007/2008 Opmålingsopgaver Udbudsvurderet 2007/2008 Vedligeholdelse Rømødæmningen Varetages eksternt i dag Patruljering ved stormflodsvarsling Udbudsvurderet 2005/2006 Entreprenørydelser stormflodsvarsling Varetages eksternt i dag Vandstands- og bølgedata Udbudsvurderet 2007/2008 Kvalitetskontrol og bearbejdning af data Udbudsvurderet 2007/2008 Fakturaadministration Varetages eksternt i dag Løn indberetninger Varetages eksternt i dag Journalfunktioner Udbudsvurderet 2005/2006

10 Reception Under bagatelgrænse 2. Første udbud inkl. kontrolbud færdiggjort i Kystdirektoratet afgav kontrolbud som var billigst. Oprensningsopgaverne gennemføres fra 1/ i Kystdirektoratets regi efter reglerne for Indtægtsdækket Virksomhed Oversigter for Statens Luftfartsvæsen Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Statens Luftfartsvæsen Drift af statslufthavnen Bornholm: Personale administration: Registreringer Varetages eksternt i dag Lønindberetninger (Særlige ydelser) Varetages eksternt i dag Økonomi: Bogholderfunktion Varetages eksternt i dag Snerydning og glatførebekæmpelse: Snerydning befæstigede arealer - Glatførebekæmpelse baner m.m. - Marktjeneste: Områdevedligeholdelse - Friholdelse af bevoksning i hindringsfrie zoner - Vildt og fuglebekæmpelse - Baneinspektioner - Vedligeholdelse: Rullende materiel - Bygningsvedligeholdelse - Rengøring i bygningerne Varetages eksternt i dag Briefingtjeneste: Vejrobservationstjeneste - Formidlingstjeneste - Statistik: lmene statistiker - Præcisionsstatistiker - Miljøkontrol (Støj m.m) - dministration (Opkrævning af afgifter) Varetages eksternt i dag Brand- og redningstjeneste: Uddannelse - Øvelser - Handling af fly - EL teknik: Indflyvnings- taxilys m.m. Drift af ILS varetages eksternt i dag Nødstrømsforsyning - Bygge-, anlægsopgaver: Projekteringer - Udbudsforretninger - Tilbudsbehandling - Byggesagsstyring - Flyvekontroltjeneste: Flyvekontroltjeneste Varetages eksternt i dag Teleteknisk anlæg: Vedligeholdelse af teleteknisk anlæg Varetages eksternt i dag Regnskab (rejsebureau og systemer) Varetages eksternt i dag Drift af myndighedsfunktionen Human resources (systemer) - IT-drift (brugersupport og systemdrift) fventer ikrafttrædelse af Statens IT IT-administration - Servicecentret (journal, logistik, kopicenter, ejendomsdrift) / I forbindelse med SLV s ejendomsdrift er stort set alle funktioner udliciteret. Herunder

11 rengøring, vinduespolering, renovation, vagttjeneste, kantinedrift og service af printere, scannere og kopimaskiner. SLV er fra 2007 overgået til et elektronisk journalsystem. Der er i denne sammenhæng lavet en SPaftale med S. Resten af opgaverne i forbindelse med Journalen kan og skal ikke udliciteres Oversigter for Trafikstyrelsen Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Trafikstyrelsen Kollektiv trafik: Planlægning, analyse og koordinering Herunder særlige tekniske analyser Varetagelse af myndighedsopgaver Tilsyn og opfølgning Tilskudsadministration dministration af indtægter vedrørende udbudt trafik Projektering af jernbanestruktur: Forberedende analyser og udredning Herunder særlige tekniske analyser Politiske beslutningsgrundlag Myndighedsfunktion Varetages delvis eksternt afhængigt af opgaveindhold. Myndighedsopgaver er ikke udbudsegnede, men evt. særlig teknisk rådgivning i forbindelse hermed bliver varetaget eksternt afhængig af opgavens indhold. Varetages delvis eksternt afhængigt af opgaveindhold Myndighedsopgaver er ikke udbudsegnede, men evt. særlig teknisk rådgivning i forbindelse hermed bliver varetaget eksternt afhængig af opgavens indhold. Indkøb af tog- og færgetrafik: Gennemførelse af udbudsforretninger Varetages delvist af eksterne afhængigt af opgaveindhold Herunder særlige tekniske analyser Kontraktopfølgning Forberedende analyser og udredninger Herunder særlige tekniske analyser Tilskudsadministration Sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen: Er primært myndighedsopgaver og Godkendelser varetages derfor internt, men evt. Herunder analyser af tekniske forhold særlige analyser af tekniske og Tilsyn og certificering økonomiske forhold bliver varetaget Herunder analyser af tekniske forhold eksternt. Myndighedsregler Herunder analyser af tekniske og økonomiske forhold IT drift Varetages eksternt i dag Drift af journalsystem Varetages eksternt i dag Telefonomstilling Varetages eksternt i dag Drift og servicering af printer, scanner, kopimaskiner Varetages eksternt i dag Kantinedrift Varetages eksternt i dag Post og budservice, samt vagttjeneste Varetages eksternt i dag Rengøring og affaldshåndtering Varetages eksternt i dag Tabel 3: ndre opgaver som vurderes egnede eller måske egnede til udbud - Trafikstyrelsen Bogholderi /løn Varetages eksternt i dag Trykkeopgaver Varetages eksternt i dag

12 Opsætning og indrykning af stillingsannoncer Varetages eksternt i dag Oversigter for Vejdirektoratet Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Vejdirektoratet Opgave Udbudsegnethed* Frist nlægsopgaver i marken Varetages eksternt i dag Planlægningsundersøgelser VVM-undersøgelser Varetages delvist eksternt Projektering og udbud 1 Varetages delvist eksternt Tilsynsopgaver og kontraktstyring i forbindelse med (/ ) Varetages delvist eksternt drifts- og anlægsopgaver 1 Landmåling og kortlægning 1 Varetages delvist eksternt realerhvervelse 1+2 / Varetages delvist eksternt Drift og vedligeholdelse af vejanlæg Varetages eksternt i dag Drift, Markarbejde ved eget personale Udbud er gennemført og medarbejdere overdraget til entreprenører Drift, vedligeholdelse og support af IT-systemer Varetages eksternt Drift, support og service af IT-infrastruktur Varetages eksternt i dag IT-infrastruktur, anskaffelse Varetages eksternt i dag Webdesign, drift og udvikling af hjemmeside/kundeportal bortset fra redaktion af hjemmeside/kundeportal / Varetages delvist eksternt Udarbejdelse af vejregler / Varetages delvist eksternt Registrering/indsamling af data om veje og trafik, kvalitetssikring af data, analyse og bearbejdning af data / Varetages delvist eksternt i dag Juridisk bistand / Varetages delvist eksternt Håndværkerydelser 3 Varetages eksternt i dag Indvendig drift og vedligeholdelse af bygninger 3 Varetages eksternt i dag Ejendomsadministration Varetages eksternt i dag Kantinedrift Varetages eksternt i dag Opsætning og indrykning af stillingsannoncer Varetages eksternt i dag Rengøring, vinduespolering og affaldshåndtering 3 Varetages eksternt i dag Service af printere, scannere og kopimaskiner 3 Varetages eksternt i dag Transportfunktioner, drift og vedligehold af bilpark 3 Varetages eksternt i dag Trykkeopgaver, mangfoldiggørelse og forsendelser / Varetages delvist eksternt Lagerføring, salg af publikationer, oplysningsmaterialer o. lign. Varetages eksternt i dag Renovation - indsamling af affald Varetages eksternt i dag Materielforvaltning Varetages eksternt i dag Surveyanalyser, brugerundersøgelser 3 Varetages delvist eksternt Informationskampagner og markedsføring / Varetages eksternt i dag Efteruddannelse Varetages eksternt i dag Udvikling af it-programmer og systemer 4 / Varetages delvist eksternt i dag Vagtordning og alarmering Varetages eksternt i dag

13 * Ved udbudte opgaver varetager Vejdirektoratet naturligvis fortsat selv opgaver vedrørende planlægning, bestilling og styring af opgavernes udførelse. 1. En betydelig del af opgaverne inden for disse områder udbydes allerede i dag. For at sikre, at Vejdirektoratet kan fastholde en kompetent bestillerrolle, herunder fortsat varetage det overordnede bygherreansvar, er det imidlertid nødvendigt at fastholde en del af opgaveløsningen i Vejdirektoratet. 2. Heri indgår myndighedsopgaver, som ikke er udbudsegnede. 3. Der kan forekomme mindre afvigelser i opgavernes afgrænsning i forhold til den uddybning af opgaverne, der fremgår af bilag 8 i Effektiv opgavevaretagelse i staten. 4. Langt den overvejende del af VD s IT-udvikling gennemføres via eksterne konsulenter (rammekontrakter). Nogle få udviklingsopgaver gennemføres af eget personale, når særlige vej- og trafikfaglige kundskaber er nødvendige. I så fald sker det oftest i samspil med eksterne konsulenter. Tabel 2: Principielt udbudsegnede opgaver - Vejdirektoratet Opgave Udbudsegnethed* Frist Laboratorieanalyser og andre laboratorieydelser 5) 5. Det er vurderet, at det er vigtigt for Vejdirektoratet at besidde stor ekspertise på laboratorieområdet. For at sikre at der implementeres nye kontrolmetoder i.f.m. nye fælleseuropæiske standarder, for at sikre et troværdigt og effektivt samspil omkring driftsog anlægsopgaver, men også for at sikre den generelle kvalitet i branchen. Laboratoriet anvendes som referencelaboratorium af branchen. Tabel 3: ndre opgaver som vurderes egnede eller måske egnede til udbud - Vejdirektoratet Opgave Udbudsegnethed* Frist Journalisering Under bagatelgrænsen Intern posthåndtering Under bagatelgrænsen Målinger på statsveje (Måling af jævnhed, friktion, lysrefleksion samt bæreevne, videoregistrering, registrering af vejudstyr) 6) Rådgivning vedrørende statsveje (Rådgivning vedr. udførelse af belægninger, herunder materialevalg, dimensionering og metoder, samt vurdering af eksisterende belægninger, herunder bæreevne-, overflade-, støjegenskaber) 6) 6. Det er vurderet, at det er vigtigt for Vejdirektoratet at besidde stor ekspertise på måling- og rådgivningsområdet, for at levere kvalitetssikret input til nlægs- og Driftsområdet, så disse kan prioritere deres ressourcer så effektivt som muligt Oversigt for Danmarks Vej- og Bromuseum Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Danmarks Vej- og Bromuseum Opgave Udbudsegnethed* Frist IT-drift Varetages eksternt i dag Regnskab løn/drift Varetages eksternt i dag Rengøring Varetages eksternt i dag Vinduespudsning Varetages eksternt i dag Registrering af museumsgenstande Varetages eksternt Rådgivning ved museumsbyggeri Varetages eksternt Rådgivning ved udvikling af formidlingsaktiviteter Udbydes løbende Udvikling af formidlingsaktiviteter B Vurderes løbende 1) 1. fhænger af den enkelte opgave, set i forhold til museets egne kompetencer og muligheder for at købe kompetent rådgivning på et stærkt begrænset marked.

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse Facilities Management - State-of-the-art civilingeniør, driftschef

Læs mere

RESULTATER FRA NIELSEN & PARTNERS. Ideologisk principfasthed hos politikere bremser effektiviteten i den offentlige sektor

RESULTATER FRA NIELSEN & PARTNERS. Ideologisk principfasthed hos politikere bremser effektiviteten i den offentlige sektor Ideologisk principfasthed hos politikere bremser effektiviteten i den offentlige sektor - men det gør manglende forretningsorientering i de administrative topledelser også RESULTATER FRA NIELSEN & PARTNERS

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Indlæs data - filstruktur

Indlæs data - filstruktur Indlæs data - filstruktur 1. Indlæs data Når indlæs data er valgt fremkommer følgende skærmbillede: Her vælges hvilken type data der ønskes importeret (se feltindhold i næste afsnit), hvorefter der skal

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger

Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Bilag 1 Definition af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDLEDNING Nærværende bilag udfolder den statslige definition af. Der skal anvendes to principper til at fastslå, om en omkostning er en del

Læs mere

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Set udefra Opgaver Kernen Teknisk Forvaltning Beredskabet

Set udefra Opgaver Kernen Teknisk Forvaltning Beredskabet Teknisk Forvaltning Beredskabet Vores viden forebygger brand og katastrofer Vi løser brand. og katastrofesituationer professionelt og sikkert Vi er hverdagens helte brandteknisk sagsbehandling forebyggelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen Direktionssekretariatet 20.01.2000 Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætter hermed følgende

Læs mere

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger. Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme Job- og personprofil Centerchef Center for Arealer og Ejendomme April 2013 Side 1 af 8 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk Kommune har ca. 52.000 indbyggere

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Vedtaget af byrådet d. 24. januar 2011 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Udbudsstrategiens afgrænsning...3 1.2 Strategiens indhold...3 2. Udbudsstrategien

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven

Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven 1 Finanslov 2013 2 Finansloven for 2013 Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven for 2012: Der er med Aftale om finansloven for 2013

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Svendborg Kommune Indbyggere: Areal: Vejlængde: Ca. 58.000 ca. 416 km 2 ca. 850 km offentlig vej Grønne områder:

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING

FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING FEBRUAR 2014 TØNDER KOMMUNE FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen Statens Arkivers bevarings og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Kontonr. Overskridelse

Kontonr. Overskridelse Kontonr. Kontonavn Budget Forbrug Overskridelse 10910050 Løn ledelse 650.000 709.345-59.345 10910000 Løn fagpersonale 8.800.000 9.141.843-341.843 22420000 Udd. Kurser personale fødevarer 2.000 27.200-25.200

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere