Nøgletal vedr. udbud 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal vedr. udbud 2008"

Transkript

1 Nøgletal vedr. udbud Udliciteringsgrad vedr. drifts- og anlægsopgaver Nedenfor i tabel 2.1 og 2.1B er vist udliciteringsgraden for henholdsvis drifts- og anlægsopgaver for de af Transportministeriets institutioner, som er omfattet af udbudspolitikken. Tallene for 2006 bygger på det omkostningsbaserede princip, hvorimod tidligere års tal baserer sig på det udgiftsbaserede princip i nedenstående tabeller. Tabel 2.1.: Udliciteringsgrad for driftsopgaver (pct.) Departementet uditøren under Transportministeriet Banedanmark * Danmarks Vej- og Bromuseum Færdselsstyrelsen Havarikommissionen for ivil Luftfart og Jernbane Kommissarius Jylland Kommissarius Øerne Kystdirektoratet Naviair/Flyvesikringstjenesten Statens Luftfartsvæsen Trafikstyrelsen Vejdirektoratet nmærkning: Udliciteringsgrad for driftsopgaver er defineret som forholdet mellem vederlag for ekstern opgavevaretagelse og driftsudgifter, jf. vejledning om effektiv statslig opgavevaretagelse. *Den lave udliciteringsgrad for Banedanmark i 2008 skyldes, at Banedanmarks vedligeholdelseskontrakter udbydes for en fire års periode, med en option for yderligere to år. Hvis dette bliver lagt til grund, svarer det til en udliciteringsgrad på 63 pct. Tabel 2.1B.: Udliciteringsgrad for anlægsopgaver (pct.) Banedanmark Kystdirektoratet Naviair/Flyvesikringstjenesten Statens Luftfartsvæsen Vejdirektoratet nmærkning: Udliciteringsgraden for anlægsopgaver er defineret som andelen af totaludgiften, som udføres af private entreprenører mv.

2 1.2. Udlicitering, kontrolbud og udfordringer Tabel 2.2 nedenfor viser en række nøgletal for institutioner, som i det sidst afsluttede regnskabsår, har udliciteret hidtidig egenproduktion, skal varetage en opgave efter et kontrolbud, eller har modtaget udfordringer. Tabel 2.2: Oversigt over udliciteringer, varetagelse efter kontrolbud samt udfordringer i det sidst afsluttede regnskabsår. Udliciteringer Kontroludbud Modtagne udfordringer fviste udfordringer kr. ntal Udfordringer forelagt overordnet myndighed uditøren under Transportministeriet Banedanmark Færdselsstyrelsen Havarikommissionen for ivil Luftfart og Jernbane Kommissarius Jylland Kommissarius Øerne Kystdirektoratet Naviair/Flyvesikringstjenesten Statens Luftfartsvæsen Trafikstyrelse Vejdirektoratet Ministerområdet nmærkning: De forskellige nøgletal følger vejledningen om effektiv opgavevaretagelse i staten.

3 Oversigter over udbudsegnede opgaver Oversigter for Departementet Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Departementet Enhed eller opgave Udbudsegnethed Frist Rengøring, vinduespolering mv. Varetages eksternt i dag Renovation indsamling af affald Varetages eksternt i dag Transportfunktioner 1 - Service af personbiler og reservedele (reparation og vedligehold) Varetages eksternt i dag Håndværkerydelser Varetages eksternt i dag Drift og vedligeholdelse af bygninger Lejemål Vagttjenester Varetages eksternt i dag Drift og vedligeholdelse af mekaniske og elektroniske installationer Varetages eksternt i dag Kantine Varetages eksternt i dag Drift og servicering af IT-systemer, ekskl. journalsystem Varetages eksternt i dag Drift og servicering af elektronisk journalsystem Varetages eksternt i dag Drift og servicering af telesystemer Varetages eksternt i dag Service af printere, scannere og kopimaskiner Varetages eksternt i dag Trykkeopgaver, mangfoldiggørelse og forsendelse Varetages eksternt i dag Design af hjemmeside og intranet Varetages eksternt i dag Rådgiverydelser og konsulentarbejde Varetages eksternt i dag Opsætning og indrykning af stillingsannoncer Varetages eksternt i dag Rejseadministration rejseafregning Under bagatelgrænsen Rejseadministration rejsebestilling 2 Under bagatelgrænsen Ejendomsadministration Varetages eksternt i dag Betjentstue (servicering af departementet) 3 - Det administrative fællesskab 4 - Udvikling af IT-programmer og -systemer Varetages eksternt i dag 1. Ministerkørsel. 2. Der er i vid udstrækning tale om bestilling af rejser hos rejsebureauer for medarbejdere hos departementet og en række af de små institutioner. 3. En række servicefunktioner for departementet i tilknytning til intern postomdeling, kopiering, flytning, møder, indkøb, bestillinger, mv. er samlet i Betjentstuen. Disse servicefunktioner ønskes på nuværende tidspunkt ikke udbudt af hensyn til bl.a. sikring af fleksibel servicering af departementet, håndtering af følsomme oplysninger osv. 4. Det administrative fællesskab (Konenta) har pr. 1. maj 2007 overtaget regnskabsfunktioner fra det tidligere Regnskabscenter. Fællesskabet varetager desuden ministeriets koncernindkøbs- og it-funktioner. Når fællesskabet er kommet på plads forventes et vist udbudsegnet potentiale. Tabel 2: Principielt udbudsegnede opgaver - Departementet Tilskudsadministration -

4 1.4. Oversigt for uditøren under Transportministeriet Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver uditøren under Transportministeriet IT-drift Varetages eksternt i dag Regnskab løn/drift Varetages eksternt i dag Rengøring Varetages eksternt i dag Vinduepudsning Varetages eksternt i dag Indvendig drift/vedligehold af bygning Varetages eksternt i dag Udvendig drift/vedligehold af bygning Varetages eksternt i dag Service printer/kopimaskine Varetages eksternt i dag 1.5. Oversigter for Banedanmark Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Banedanmark Ejendomsadministration af administrative bygninger, overordnede B Se fodnote opgaver og intern service 1 Ejendomsadministration af administrative bygninger, andre opgaver, herunder: Rengøring, vinduespolering og affaldshåndtering Renovation Drift og vedligeholdelse af tilhørende vejanlæg og stier og grønne områder Håndværkerydelser Drift og vedligeholdelse af bygninger Vagttjeneste, Drift og vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer Varetages eksternt i dag Kantinedrift og catering Varetages eksternt i dag Service af personbiler Varetages eksternt i dag Rejseadministration 2 Se fodnote Surveyanalyser, markedsanalyser og meningsmålinger Varetages eksternt i dag Design og redaktion af hjemmeside, nyhedsbreve mv. Varetages eksternt i dag Informationskampagner og markedsføring - Opsætning og indrykning af stillingsannoncer 3 Varetages eksternt i dag Rådgiverydelser og konsulentarbejde Udbydes løbende Drift og servicering af telesystemer Varetages eksternt i dag Drift og servicering af IT- systemer Varetages eksternt i dag Service af Printere, Scannere og kopimaskiner Varetages eksternt i dag Kørestrøm 3a B Varetages eksternt i dag Udførelse af arbejder af entreprenørmæssig karakter i henhold til Udbydes løbende indgået kontrakt 4 Udvikling af IT-programmer og -systemer 5 Varetages fortrinsvist eksternt i dag. 1. I tidligere tilbagemeldinger over udbudsegnede opgaver har dette punkt været henvist til Banedanmarks Ejendomsstrategi, der blev udarbejdet i november Strategien kom dog ikke til at omfatte den nævnte opgave. Banedanamrk har besluttet at fastholde opgaven vedr. ejendomsadministration af administrative bygninger, overordnede opgaver, idet der er oprettet en servicekoordinatorstilling som kontraktholder på de under punktet ejendomsadministration af administrative bygninger, andre opgaver beskrevne opgaver. Mht. Intern Service er funktionen opdelt i receptionsydelser i Banehuset, kontorhold, omstillling og viceværtsfunktionen. Banedanmark vurderer på nuværende tidspunkt, at det fremover kun er viceværtsfunktionen i Banehuset, der skal

5 vurderes måske egnet med karakteren B. Banedanmark vi i løbet af 2010 vurdere, om denne funktion fortsat skal forblive i eget regi eller bør udliciteres. 2. Bestillinger af rejser foretages af Banedanmarks reception som en begrænset del af deres arbejde. Rejser (hotel, fly, bil mv.) bestilles via et browserbaseret system. Det er Banedanmarks vurdering, at opgaven ikke er egnet for udbud, idet der ikke kan opnås besparelser ved udlicitering pga. opgavens begrænsede omfang. I perioden 1/1 30/ er der bestilt 275 rejser, svarende til en anslået arbejdstid på timer. 3. Indrykning i Statstidende og elektroniske jobdatabaser varetages af Banedanmark. Fælles rammeaftale for Transportministeriet udnyttes. 3a. Behandling af kørestrøm varetages i dag af en pensioneret medarbejder fra Banedanmark i samarbejde med Banedanmark. Det er besluttet, at dette arbejde insources til Banedanmark seneste med udgangen af 3. kvartal 2010, og opgaven vurderes ikke at kunne udliciteres. 4. Fra 2010 udføres ca. 75 % vedligeholdelse og op til 10 % af fornyelsesopgaverne af Banedanmarks Entreprise. 5. I det omfang Banedanmark ikke selv har kompetencer og ressourcer til udviklingsopgaver, udbydes disse. Senest SPopgraderingen. Visse områder/systemer er så forretningskritiske, at Banedanmark selv udfører efterfølgende vedligeholdelsesopgaver på disse. Tabel 3: ndre opgaver som vurderes egnede eller måske egnede til udbud - Banedanmark Journalisering Regnskab og bogholderi Se note nedenfor 14 Trafikstyring Trafikinformation dministration af teleydelser 7 Salg af reklameydelser mv. 8 ndre kommercielle ydelser mv. 9 dministration af produktionsarealer og bygninger 10 Indkøb og lagerstyring af varer til produktion 11 Indkøb og lagerstyring af øvrige varer Udbydes løbende Indkøb af biler og maskiner (Investering) til produktion 12 dministration af biler og maskiner til produktion Varetages eksternt i dag Eftersyn, vedligehold og fornyelsesopgaver på broområdet 13 / Banedanmark sælger ikke teleydelser kommercielt. For de tilbageværende teleydelser er der allerede for år tilbage indgået kontrakter. Banedanmark varetager behandling af operatørhenvendelser vedr. antennepositioner. Der er ingen opgaver som i denne forbindelse kan varetages eksternt i højere grad end det sker i dag. 8. Banedanmark har 3 hovedaftaler, 2 specifikke aftaler og en paraplyaftale. Banedanmark udbyder generelt aftaler, hvor løbetiden er over 5 år, eller hvor den garanterede sum i perioden er over 1,5 mio. kr., dette på trods af, at der er tale om koncessionsaftaler der ikke er udbudspligtige. Følgende er udbudt: Gammel hovedaftale - fra DSB tiden - er udbudt i 2005, på en 10 års aftale. Sampling er udbudt i 2005, men aftalen er opsagt til den 31. december 2006 pga. misligholdelse. Paraplyaftalen omhandler 9 delaftaler, heraf har 4 været udbudt og resten knytter sig til den "gamle hovedaftale": 3 aftaler er ophørt. 1 aftale løber til 2018 (scrollers) 1 aftale løber til 2013 (bodelingen) 4 aftaler løber til 2015 (vedrører tillæg til "gammel hovedaftale") Banedanmarks aftaler på det reklamemæssige område er alle udbudt, og Banedanmark fungerer kun som kontraktholder. 9. Der er ikke p.t. identificeret sådanne aktiviteter. 10. Som en del af Banedanmarks Ejendomsstrategi fra november 2007 blev det besluttet, at administrationen af arealer og bygninger ifm. udlejning skulle udliciteres. Pr. 1. januar 2009 overtog et eksternt firma opgaven. Det er dog besluttet, at frasalg af arealer og bygninger fortsat skal være forankret i Banedanmark. 11. En række materialer købes i dag af eksterne entreprenører til anlægsprojekterne. De materialer Banedanmark indkøber er bygherreleverance som kræver stor teknisk indsigt. Selve købet sker naturligvis efter udbud efter de normale regler. 12. Ved udskiftning af biler vil leasing blive overvejet

6 13. I forlængelse af analyse af mulighederne for partnerskabsaftaler på broområdet er der i maj 2009 indgået rammeaftaler med 5 rådgivere indenfor broområdet. Tilsvarende rammeaftaler for entreprenører bliver etableret primo Baggrunden for at klassificere bogholderi/regnskabsopgaverne som -opgaver er, at opgaverne i praksis indgår som en integreret del af Banedanmarks almindelige forretningsmæssige processer, og er i høj grad er kendetegnet ved, at en række opgaver bliver løst decentralt i organisationen (og understøttes af Banedanmarks ERP-system SP). Det er således ikke muligt at foretage en udskillelse af bogholderi- og regnskabs-opgaverne uden en grundlæggende ændring af forretningsprocesserne. Det er derfor vurderingen, at opgaverne, ud fra den valgte strategi med at integrere opgaverne i de almindelige forretningsmæssige processer, ikke er udbudsegnede Oversigter for Naviair Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver Naviair Rengøring Varetages eksternt i dag Vinduespolering Varetages eksternt i dag ffaldshåndtering Varetages eksternt i dag Renovation - indsamling af affald Varetages eksternt i dag Pleje og vedligeholdelse af grønne områder Varetages eksternt i dag Drift og vedligeholdelse af vejanlæg, stier mv. Varetages eksternt i dag Service af personbiler og reservedele (reparation og vedligehold) Varetages eksternt i dag Håndværkerydelser Varetages eksternt i dag Drift og vedligehold af bygninger Varetages eksternt i dag Vagttjenester Varetages eksternt i dag Drift og vedligehold af mekaniske og elektriske installationer Varetages eksternt i dag Materielforvaltning1 - Kantinedrift og cateringvirksomhed Varetages eksternt i dag Drift og servicering af IT-systemer B Varetages delvist eksternt i dag Drift og servicering af telesystemer B Varetages delvist eksternt i dag Service af printere, scannere og kopimaskiner Varetages eksternt i dag Trykkeopgaver, mangfoldiggørelse og forsendelse Varetages eksternt i dag Surveyanalyser, markedsanalyser og miningsmålinger Varetages eksternt i dag Design og redaktion af hjemmeside, nyhedsbreve mv.2 Under bagatelgrænsen Informationskampagner og markedsføring Varetages eksternt i dag Rådgiverydelser og konsulentarbejde Varetages eksternt I dag Opsætning og indrykning af stillingsannoncer3 Under bagatelgrænsen Rejseadministration4 - Udvikling af IT-programmer og systemer Varetages eksternt i dag 1. Naviair har defineret materiel som primært omfattende produktionsanlæg. Idet produktionsanlæg er Naviairs kerneområde vurderes opgaven som ikke umiddelbart udbudsegnet. 2. Opgavens volumen udgør under kr., og vurderes derfor umiddelbart ikke som udbudsegnet. 3. Opgavens volumen udgør under kr., og vurderes derfor umiddelbart ikke som udbudsegnet. 4. Opgaven har været udliciteret til eksterne, men er trukket hjem med store besparelser. På den baggrund forventes effektiviseringsmulighederne at være meget begrænsede, og dermed ikke umiddelbart udbudsegnet. Tabel 3: ndre opgaver som vurderes egnede eller måske egnede til udbud Naviair Den teoretiske del af de operative TS grunduddannelser1 Varetages eksternt i dag Mekaniske og elektroniske konstruktionsopgaver for Operations B Varetages delvist eksternt i dag

7 PNS-OPS beregninger Varetages eksternt i dag 1.7. Oversigter for Færdselsstyrelsen Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Færdselsstyrelsen Rengøring Varetages eksternt i dag Vinduespolering Varetages eksternt i dag ffaldshåndtering Varetages eksternt i dag Renovation - indsamling af affald Varetages eksternt i dag Håndværkerydelser Varetages eksternt i dag Drift og vedligehold af bygninger Varetages eksternt i dag Drift og vedligehold af mekaniske og elektriske installationer Varetages eksternt i dag Kantinedrift Varetages eksternt i dag Drift og servicering af IT-systemer Varetages eksternt i dag Drift og servicering af telesystemer Varetages eksternt i dag Service af printere, scannere og kopimaskiner Varetages eksternt i dag Design og redaktion af hjemmeside mv. Varetages eksternt i dag Rådgiverydelser og konsulentarbejde Varetages eksternt i dag Reparationskontrolordning vedr. synsområdet Varetages eksternt i dag Udstedelse af chaufføruddannelsesbeviser Varetages eksternt i dag Opsætning og indrykning af stillingsannoncer Varetages eksternt i dag Rejseadministration Under bagatelgrænsen Tabel 2: Principielt udbudsegnede opgaver - Færdselsstyrelsen Udstedelse af tilladelser til gods- og buskørsel - Tilsyn med godkendte gods- og busvirksomheder - dministration af taxilovgivningen. - Tilsyn med Post Danmark og øvrige postvirksomheder. - Udstedelse af regler om køretøjers indretning og udstyr m.v. - Udstedelse af typegodkendelser af køretøjer. - Udstedelse af regler om syn af køretøjer, herunder periodisk syn - Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder. - Tilsynsmyndighed i henhold til lov om produktsikkerhed - Internationalt arbejde (EU, FN) - Information om køretøjers brændstofforbrug samt kontrol med energimærkning hos bilforhandlere m.m. - Vejkantskontrol - Tilsyn med godkendte uddannelsescentre - Samtlige af de nævnte aktiviteter/opgaver kan karakteriseres som værende myndighedsopgaver, som Færdselsstyrelsen ikke finder kan udbydes.

8 1.8. Oversigter for Havarikommissionen for ivil Luftfart og Jernbane Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Havarikommissionen for ivil Luftfart og Jernbane Trykning af HLJ publikationer Varetages eksternt i dag Rengøring og vedligeholdelse Varetages eksternt i dag IT-drift Varetages eksternt i dag Regnskabs- og fakturabehandling Varetages eksternt i dag Tabel 2: Principielt udbudsegnede opgaver Havarikommissionen for ivil Luftfart og Jernbane Oversættelsesvirksomhed Under bagatelgrænsen 1.9. Oversigter for Kommissarius for statens ekspropriationer i Jylland Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver kommissarius for statens ekspropriationer i Jylland Rengøring og Vinduespudsning Under bagatelgrænsen Drift og vedligeholdelse af bygning Varetages eksternt i dag Service printer/kopimaskine Varetages eksternt i dag IT-drift Varetages eksternt i dag Regnskab løn/drift Varetages eksternt i dag Oversigter for Kommissarius for statens ekspropriationer på Øerne Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver kommissarius for statens ekspropriationer på øerne Rengøring og Vinduespudsning Varetages eksternt i dag Drift og vedligeholdelse af bygning Varetages eksternt i dag Service printer/kopimaskine Varetages eksternt i dag IT-drift Varetages eksternt i dag Regnskab løn/drift Varetages eksternt i dag Oversigter for Kystdirektoratet Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Kystdirektoratet Drift og vedligeholdelse arbejdspladser og materiel Varetages eksternt i dag Havnevagtsfunktioner Udbudsvurderet 2005/2006 Vedligeholdelse havneområder 1) Udbudsvurderet 2007/2008 Slusevagt og betjening Udbudsvurderet 2005/2006 Stillingsopslag Under bagatelgrænse Rejseadministration Udbudsvurderet 2005/2006 Drift intranet Varetages eksternt i dag Drift og vedligeholdelse af hjemmeside Varetages eksternt i dag ESDH-løsning Varetages eksternt i dag

9 Drift af infrastruktur server m.v. 90 pct. varetages eksternt i dag Service printere, kopimaskiner Varetages eksternt i dag Øvrig IT-drift og support 90 pct. varetages eksternt i dag Drift af Navision Varetages eksternt i dag realadministration Under bagatelgrænse Produktion infomateriale, rapporter Varetages eksternt i dag Rengøring Varetages eksternt i dag Kantinedrift Under bagatelgrænse Prøvepumpning Varetages eksternt i dag VVM-undersøgelser Varetages eksternt i dag Kystfodring Varetages eksternt i dag Vedligeholdelse havneværker Varetages eksternt i dag nalyser/undersøgelser klaptilladelser Varetages eksternt i dag Oprensning indsejlinger og bassiner Varetages eksternt i dag Oprensning gennemsejlingsløb Varetages eksternt i dag Vedligeholdelse sluser Varetages eksternt i dag Vedligeholdelse yderværker m.v. Varetages eksternt i dag Vedligeholdelse læmoler Varetages eksternt i dag Dele af kystudviklingsprojekter Varetages eksternt i dag Udvikling af IT-programmer og -systemer Varetages eksternt i dag 1. Udbud afventer drøftelser om eventuel overdragelse Tabel 2: Principielt udbudsegnede opgaver - Kystdirektoratet Tilsynsopgaver, kystbeskyttelse Udbudsvurderet 2005/2006 Tilsynsopgaver, havneopgaver Udbudsvurderet 2007/2008 Tabel 3: ndre opgaver som vurderes egnede eller måske egnede til udbud - Kystdirektoratet By-pass, Hvide Sande Varetages eksternt i dag By-pass, Thorsminde Varetages eksternt i dag Indvinding Varetages eksternt i dag Strandskrabning Varetages eksternt i dag Klitpleje Varetages eksternt i dag Strandpleje Varetages eksternt i dag Vedligeholdelse faste værker Varetages eksternt i dag Projektering og udbud større havneværker Varetages eksternt i dag Oprensning indsejlinger og bassiner (STU) 2) Udbudsvurderet 2007/2008 Opmålingsopgaver Udbudsvurderet 2007/2008 Vedligeholdelse Rømødæmningen Varetages eksternt i dag Patruljering ved stormflodsvarsling Udbudsvurderet 2005/2006 Entreprenørydelser stormflodsvarsling Varetages eksternt i dag Vandstands- og bølgedata Udbudsvurderet 2007/2008 Kvalitetskontrol og bearbejdning af data Udbudsvurderet 2007/2008 Fakturaadministration Varetages eksternt i dag Løn indberetninger Varetages eksternt i dag Journalfunktioner Udbudsvurderet 2005/2006

10 Reception Under bagatelgrænse 2. Første udbud inkl. kontrolbud færdiggjort i Kystdirektoratet afgav kontrolbud som var billigst. Oprensningsopgaverne gennemføres fra 1/ i Kystdirektoratets regi efter reglerne for Indtægtsdækket Virksomhed Oversigter for Statens Luftfartsvæsen Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Statens Luftfartsvæsen Drift af statslufthavnen Bornholm: Personale administration: Registreringer Varetages eksternt i dag Lønindberetninger (Særlige ydelser) Varetages eksternt i dag Økonomi: Bogholderfunktion Varetages eksternt i dag Snerydning og glatførebekæmpelse: Snerydning befæstigede arealer - Glatførebekæmpelse baner m.m. - Marktjeneste: Områdevedligeholdelse - Friholdelse af bevoksning i hindringsfrie zoner - Vildt og fuglebekæmpelse - Baneinspektioner - Vedligeholdelse: Rullende materiel - Bygningsvedligeholdelse - Rengøring i bygningerne Varetages eksternt i dag Briefingtjeneste: Vejrobservationstjeneste - Formidlingstjeneste - Statistik: lmene statistiker - Præcisionsstatistiker - Miljøkontrol (Støj m.m) - dministration (Opkrævning af afgifter) Varetages eksternt i dag Brand- og redningstjeneste: Uddannelse - Øvelser - Handling af fly - EL teknik: Indflyvnings- taxilys m.m. Drift af ILS varetages eksternt i dag Nødstrømsforsyning - Bygge-, anlægsopgaver: Projekteringer - Udbudsforretninger - Tilbudsbehandling - Byggesagsstyring - Flyvekontroltjeneste: Flyvekontroltjeneste Varetages eksternt i dag Teleteknisk anlæg: Vedligeholdelse af teleteknisk anlæg Varetages eksternt i dag Regnskab (rejsebureau og systemer) Varetages eksternt i dag Drift af myndighedsfunktionen Human resources (systemer) - IT-drift (brugersupport og systemdrift) fventer ikrafttrædelse af Statens IT IT-administration - Servicecentret (journal, logistik, kopicenter, ejendomsdrift) / I forbindelse med SLV s ejendomsdrift er stort set alle funktioner udliciteret. Herunder

11 rengøring, vinduespolering, renovation, vagttjeneste, kantinedrift og service af printere, scannere og kopimaskiner. SLV er fra 2007 overgået til et elektronisk journalsystem. Der er i denne sammenhæng lavet en SPaftale med S. Resten af opgaverne i forbindelse med Journalen kan og skal ikke udliciteres Oversigter for Trafikstyrelsen Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Trafikstyrelsen Kollektiv trafik: Planlægning, analyse og koordinering Herunder særlige tekniske analyser Varetagelse af myndighedsopgaver Tilsyn og opfølgning Tilskudsadministration dministration af indtægter vedrørende udbudt trafik Projektering af jernbanestruktur: Forberedende analyser og udredning Herunder særlige tekniske analyser Politiske beslutningsgrundlag Myndighedsfunktion Varetages delvis eksternt afhængigt af opgaveindhold. Myndighedsopgaver er ikke udbudsegnede, men evt. særlig teknisk rådgivning i forbindelse hermed bliver varetaget eksternt afhængig af opgavens indhold. Varetages delvis eksternt afhængigt af opgaveindhold Myndighedsopgaver er ikke udbudsegnede, men evt. særlig teknisk rådgivning i forbindelse hermed bliver varetaget eksternt afhængig af opgavens indhold. Indkøb af tog- og færgetrafik: Gennemførelse af udbudsforretninger Varetages delvist af eksterne afhængigt af opgaveindhold Herunder særlige tekniske analyser Kontraktopfølgning Forberedende analyser og udredninger Herunder særlige tekniske analyser Tilskudsadministration Sikkerhed og interoperabilitet på jernbanen: Er primært myndighedsopgaver og Godkendelser varetages derfor internt, men evt. Herunder analyser af tekniske forhold særlige analyser af tekniske og Tilsyn og certificering økonomiske forhold bliver varetaget Herunder analyser af tekniske forhold eksternt. Myndighedsregler Herunder analyser af tekniske og økonomiske forhold IT drift Varetages eksternt i dag Drift af journalsystem Varetages eksternt i dag Telefonomstilling Varetages eksternt i dag Drift og servicering af printer, scanner, kopimaskiner Varetages eksternt i dag Kantinedrift Varetages eksternt i dag Post og budservice, samt vagttjeneste Varetages eksternt i dag Rengøring og affaldshåndtering Varetages eksternt i dag Tabel 3: ndre opgaver som vurderes egnede eller måske egnede til udbud - Trafikstyrelsen Bogholderi /løn Varetages eksternt i dag Trykkeopgaver Varetages eksternt i dag

12 Opsætning og indrykning af stillingsannoncer Varetages eksternt i dag Oversigter for Vejdirektoratet Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Vejdirektoratet Opgave Udbudsegnethed* Frist nlægsopgaver i marken Varetages eksternt i dag Planlægningsundersøgelser VVM-undersøgelser Varetages delvist eksternt Projektering og udbud 1 Varetages delvist eksternt Tilsynsopgaver og kontraktstyring i forbindelse med (/ ) Varetages delvist eksternt drifts- og anlægsopgaver 1 Landmåling og kortlægning 1 Varetages delvist eksternt realerhvervelse 1+2 / Varetages delvist eksternt Drift og vedligeholdelse af vejanlæg Varetages eksternt i dag Drift, Markarbejde ved eget personale Udbud er gennemført og medarbejdere overdraget til entreprenører Drift, vedligeholdelse og support af IT-systemer Varetages eksternt Drift, support og service af IT-infrastruktur Varetages eksternt i dag IT-infrastruktur, anskaffelse Varetages eksternt i dag Webdesign, drift og udvikling af hjemmeside/kundeportal bortset fra redaktion af hjemmeside/kundeportal / Varetages delvist eksternt Udarbejdelse af vejregler / Varetages delvist eksternt Registrering/indsamling af data om veje og trafik, kvalitetssikring af data, analyse og bearbejdning af data / Varetages delvist eksternt i dag Juridisk bistand / Varetages delvist eksternt Håndværkerydelser 3 Varetages eksternt i dag Indvendig drift og vedligeholdelse af bygninger 3 Varetages eksternt i dag Ejendomsadministration Varetages eksternt i dag Kantinedrift Varetages eksternt i dag Opsætning og indrykning af stillingsannoncer Varetages eksternt i dag Rengøring, vinduespolering og affaldshåndtering 3 Varetages eksternt i dag Service af printere, scannere og kopimaskiner 3 Varetages eksternt i dag Transportfunktioner, drift og vedligehold af bilpark 3 Varetages eksternt i dag Trykkeopgaver, mangfoldiggørelse og forsendelser / Varetages delvist eksternt Lagerføring, salg af publikationer, oplysningsmaterialer o. lign. Varetages eksternt i dag Renovation - indsamling af affald Varetages eksternt i dag Materielforvaltning Varetages eksternt i dag Surveyanalyser, brugerundersøgelser 3 Varetages delvist eksternt Informationskampagner og markedsføring / Varetages eksternt i dag Efteruddannelse Varetages eksternt i dag Udvikling af it-programmer og systemer 4 / Varetages delvist eksternt i dag Vagtordning og alarmering Varetages eksternt i dag

13 * Ved udbudte opgaver varetager Vejdirektoratet naturligvis fortsat selv opgaver vedrørende planlægning, bestilling og styring af opgavernes udførelse. 1. En betydelig del af opgaverne inden for disse områder udbydes allerede i dag. For at sikre, at Vejdirektoratet kan fastholde en kompetent bestillerrolle, herunder fortsat varetage det overordnede bygherreansvar, er det imidlertid nødvendigt at fastholde en del af opgaveløsningen i Vejdirektoratet. 2. Heri indgår myndighedsopgaver, som ikke er udbudsegnede. 3. Der kan forekomme mindre afvigelser i opgavernes afgrænsning i forhold til den uddybning af opgaverne, der fremgår af bilag 8 i Effektiv opgavevaretagelse i staten. 4. Langt den overvejende del af VD s IT-udvikling gennemføres via eksterne konsulenter (rammekontrakter). Nogle få udviklingsopgaver gennemføres af eget personale, når særlige vej- og trafikfaglige kundskaber er nødvendige. I så fald sker det oftest i samspil med eksterne konsulenter. Tabel 2: Principielt udbudsegnede opgaver - Vejdirektoratet Opgave Udbudsegnethed* Frist Laboratorieanalyser og andre laboratorieydelser 5) 5. Det er vurderet, at det er vigtigt for Vejdirektoratet at besidde stor ekspertise på laboratorieområdet. For at sikre at der implementeres nye kontrolmetoder i.f.m. nye fælleseuropæiske standarder, for at sikre et troværdigt og effektivt samspil omkring driftsog anlægsopgaver, men også for at sikre den generelle kvalitet i branchen. Laboratoriet anvendes som referencelaboratorium af branchen. Tabel 3: ndre opgaver som vurderes egnede eller måske egnede til udbud - Vejdirektoratet Opgave Udbudsegnethed* Frist Journalisering Under bagatelgrænsen Intern posthåndtering Under bagatelgrænsen Målinger på statsveje (Måling af jævnhed, friktion, lysrefleksion samt bæreevne, videoregistrering, registrering af vejudstyr) 6) Rådgivning vedrørende statsveje (Rådgivning vedr. udførelse af belægninger, herunder materialevalg, dimensionering og metoder, samt vurdering af eksisterende belægninger, herunder bæreevne-, overflade-, støjegenskaber) 6) 6. Det er vurderet, at det er vigtigt for Vejdirektoratet at besidde stor ekspertise på måling- og rådgivningsområdet, for at levere kvalitetssikret input til nlægs- og Driftsområdet, så disse kan prioritere deres ressourcer så effektivt som muligt Oversigt for Danmarks Vej- og Bromuseum Tabel 1: Umiddelbart udbudsegnede opgaver - Danmarks Vej- og Bromuseum Opgave Udbudsegnethed* Frist IT-drift Varetages eksternt i dag Regnskab løn/drift Varetages eksternt i dag Rengøring Varetages eksternt i dag Vinduespudsning Varetages eksternt i dag Registrering af museumsgenstande Varetages eksternt Rådgivning ved museumsbyggeri Varetages eksternt Rådgivning ved udvikling af formidlingsaktiviteter Udbydes løbende Udvikling af formidlingsaktiviteter B Vurderes løbende 1) 1. fhænger af den enkelte opgave, set i forhold til museets egne kompetencer og muligheder for at købe kompetent rådgivning på et stærkt begrænset marked.

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Koncernudbudspolitik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. UDBUDSPOLITIKKENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget

Læs mere

Hvem er Trafikstyrelsen

Hvem er Trafikstyrelsen Hvem er Trafikstyrelsen En styrelse under Transportministeriet Dannet via to fusioner. Færdselsstyrelsen og Trafikstyrelsen Statens Luftfarts Væsen og Trafikstyrelsen Trafikstyrelsens myndighedsområder

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004 Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten Jens Andersen Fire nøgleord Ny Sammenhæng Trafikkøb Planlægning Indlægget har to dele Den aktuelle jernbanestrukturændring

Læs mere

Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet. Hvad tilbyder AffaldPlus?

Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet. Hvad tilbyder AffaldPlus? Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet Hvad tilbyder AffaldPlus? Fællesmøde - 28. november 2014 Hvorfor samle driftsopgaverne Den korte version I alt 422 kg - heraf 295 i henteordning Flowet

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Bilag 4 Til Ishøj Kommunes udbudsstrategi - 2010-2013

Bilag 4 Til Ishøj Kommunes udbudsstrategi - 2010-2013 Oversigt over driftsområder som påtænkes udbudt i funktionsperioden (2010-2013) Påtænkes udbudt i år: Hovedkonto 1.1 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Køb af jorde Jordforsyning

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Informationsmøde om facility management

Informationsmøde om facility management Informationsmøde om facility management - Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 Velkommen til informationsmøde om statens facility managementløsning Dagsorden Hvorfor fælles facility managementløsning i staten?

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården

Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården Miljø- og teknik Dato: 18. juni 2009 Reference: Direkte telefon: E-mail: Journalnr.: Acare: Belysning af en eventuel udlicitering af Entreprenørgården 0. Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse

Læs mere

Teknisk Udvalg. Udbudsområdet i Center for Byens Anvendelse

Teknisk Udvalg. Udbudsområdet i Center for Byens Anvendelse Teknisk Udvalg Udbudsområdet i Center for Byens Anvendelse Som oplæg til drøftelsen fremsendes en informationspakke vedr. konkurrenceudsættelse, udlicitering og indkøb m.v. i Teknik og Miljø. Pakken indeholder:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse Facilities Management - State-of-the-art civilingeniør, driftschef

Læs mere

Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner

Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner Definitioner og ordforklaring Offentligt-Privat Samspil (OPS) Samlebetegnelse

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Fuldmægtig/specialkonsulent til alsidige opgaver på søterritoriet

Fuldmægtig/specialkonsulent til alsidige opgaver på søterritoriet Stillings- og personprofil Fuldmægtig/specialkonsulent til alsidige opgaver på søterritoriet Kystdirektoratet September 2015 [1] Stillingen (resumé) Der er tale om en udfordrende og udviklende stilling

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik 1. NIRAS 1.200 ansatte Worldwide Bygherrerådgivning,

Læs mere

Bilag 2: Resultatmål og operationelle mål 2016

Bilag 2: Resultatmål og operationelle mål 2016 Bilag : og operationelle mål 016 Kerneop gave Ministerbetjening Kulturstyrelsen integrerer et højt kulturfagligt og forvaltningsfagligt niveau i bidrag til ministersager Bemærkning vedr. resultatmål ændret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Effektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef

Effektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Effektiv drift En effektiviseringscase Comwell, Roskilde 27. Maj 2015 Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Ambition - Forretningsmål Administration gns. 20 procent billigere Dertil besparelser i driften

Læs mere

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Offentlig-Private Partnerskaber en genvej til nye anlæg? Investeringer i kollektiv trafik 10. oktober 2008 www.ey.com/dk/opp Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Det gælder spørgsmålet om

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole HK LANDSKLUBBEN DANMARKS DOMSTOLE J O B P R O F I L E R for Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole Procesbevillingsnævnet December 2015 - 2 Jobprofiler for kontorfunktionærer ved Procesbevillingsnævnet

Læs mere

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 Vejdirektoratet UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Bilag 2 Opgavebeskrivelse REV 1-14. september 2012 Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 1. GENERELT...1 1.1 Orientering

Læs mere

Indhold. Transportministeriet 3. Transportministeriets departement 4. Banedanmark ] 5. Færdselsstyrelsen 6. Kystdirektoratet 7.

Indhold. Transportministeriet 3. Transportministeriets departement 4. Banedanmark ] 5. Færdselsstyrelsen 6. Kystdirektoratet 7. t 1 i' / / / 1 rn \ Indhold Transportministeriet 3 Transportministeriets departement 4 Banedanmark ] 5 Færdselsstyrelsen 6 Kystdirektoratet 7 Naviair 8 Statens Luftfartsvæsen - SLV 9 Trafikstyrelsen 10

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet April 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Jernbanetilsynet (beretning nr. 4/03) 31. marts 2008 RN

Læs mere

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet Konkurrence udsættelse - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet TØNDER KOMMUNE April 2013 Vi skal være konkurrencedygtige Ligesom alle andre virksomheder skal vi hele tiden sikre, at vi

Læs mere

Transport- og Energiministeriets effektiviseringsstrategi. September 2007

Transport- og Energiministeriets effektiviseringsstrategi. September 2007 1. Transport- og Energiministeriets effektiviseringsstrategi September 2007 2. Transport- og Energiministeriets effektiviseringsstrategi Transport- og Energiministeriets effektiviseringsstrategi Udgivet

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af

økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner - Trafikdage 2010, Aalborg Universitet g, g Ole Schleemann, Nordjyllands Trafikselskab Christian

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Analyse af konkurrenceudsættelse. Region Sjælland 2016

Analyse af konkurrenceudsættelse. Region Sjælland 2016 Analyse af konkurrenceudsættelse Region Sjælland 2016 Grundlag og formål Grundlag med analysen Region Sjællands Regionsråds beslutning Budgetaftale 2015 Behov genfindes i Regionernes fælles strategi for

Læs mere

Mobilitet, der skaber værdi. Transportministeriets strategiske grundlag

Mobilitet, der skaber værdi. Transportministeriets strategiske grundlag Mobilitet, der skaber værdi Transportministeriets strategiske grundlag 2. Mobilitet, der skaber værdi Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet,

Læs mere

Indhold. Vandløbsloven og Vandløbsregulativer. Arbejdsmiljøloven

Indhold. Vandløbsloven og Vandløbsregulativer. Arbejdsmiljøloven Indhold Vandløbsregulativet og vandløbsloven... 1 Arbejdsmiljøloven... 1 Serviceloven... 2 Beredskabsloven... 2 Byggeloven og Bygningsrelementet BR10... 2 Lov om offentlige veje... 3 Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Svendborg Kommune Indbyggere: Ca. 58.000 Areal: ca. 416 km 2 Vejlængde: Grønne områder: ca. 850 km offentlig vej ca.

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra 1.

Læs mere

Denne proces befinder sig i overensstemmelse med planen i Fase 3, idet der forventes etableret kontraktstyring med start 1. januar 2006.

Denne proces befinder sig i overensstemmelse med planen i Fase 3, idet der forventes etableret kontraktstyring med start 1. januar 2006. Tillæg 1 Tillægget indeholder Kap 7 i det oprindelige aftaleudkast og er suppleret med en række driftsmæssige forudsætninger mv., som er væsentlige forudsætninger for aftalen. Disse driftsmæssige forudsætninger

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Udbudsstrategi 2011-2013. Økonomisk Forvaltning December 2010

Udbudsstrategi 2011-2013. Økonomisk Forvaltning December 2010 Udbudsstrategi 2011-2013 Økonomisk Forvaltning December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 1 2 UDBUDSSTRATEGIENS OMRÅDE... 2 3 KOMMUNEAFTALENS MÅL FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSE... 2 4 OVERORDNET MÅLSÆTNING...

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen Samarbejdsaftale Om drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner og Nordsjællands Brandvæsen 1. Aftalens deltagere Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008

Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008 Bilag 5 Virksomhedsbeskrivelse og økonomiske rammer for Københavns Ejendomme 2008 Baggrund I december 2003 traf BR beslutning om at etablere en ejendomsenhed. Frem til enhedens start den 1. januar 2006

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Rev. Dato Beskrivelse Udarbejdet af Godkendt af 8 29.11.11 Pkt. 4.1 Ændret vedr. Intern Kontrakt LTY PEF 9 01.05.12 Pkt. 2 Indsat link til

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER - PÅ IKKE PATIENTNÆRE OMRÅDER - SET FRA STRATEGISK INDKØB .. TRE CENTRALE BUDSKABER.. TÆNK I LEVERANDØR KONKURRENCEN BUNDLING AF SERVICES/- YDELSER BRUG UDLICIERING SOM

Læs mere

BAC Nyt. BAC s næste skridt

BAC Nyt. BAC s næste skridt BAC Nyt November 2005 BAC s næste skridt Udviklingsopgaver i 2006 Kort nyt Andre om BAC Der er nu formuleret en strategi og handlingsplan for videreudviklingen af BAC i de næste 2-3 år. Første udfordring

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Indhold. Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014

Indhold. Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014 Udbudsstrategi - Odder Kommune 2010-2014 Ifølge kommunestyrelseslovens 62b skal Byrådet udarbejde en udbudsstrategi. Udbudsstrategien afløser sammen med Kvalitetskontrakten den tidligere Servicestrategi

Læs mere

Markedsundersøgelse Kundehåndteringssystem. marts april 2013

Markedsundersøgelse Kundehåndteringssystem. marts april 2013 Markedsundersøgelse Kundehåndteringssystem marts april 2013 Resultat 1. maj 2013 Formål med markedsundersøgelsen Markedsundersøgelsen skal være med til at konkretisere mulighederne for at gennemføre en

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik ndkøbs- og udbudspolitik Forslag Juni 2014 Fællescenter Sekretariat - 1 - Juni Oktober 2014 ndholdsfortegnelse 1. ndledning... 3 2. Mål... 3 3. Definitioner... 4 4. Forpligtelser ved indkøb og udbud...

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S AFTALE OM VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S Mellem Side 2 Halsnæs Kommunale Forsyning A/S CVR-nr. 32 47 36 60 Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter BEK nr 17 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-5067 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1244 af 10/11/2015

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 6. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6640 Jour. nr.: 2005/00069-001 Ref.: Henning

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

børn og ældre Milliardmarked for madservice i kommunerne Estimeret værdi af markedet for madservice i de danske kommuner

børn og ældre Milliardmarked for madservice i kommunerne Estimeret værdi af markedet for madservice i de danske kommuner Organisation for erhvervslivet September 2009 Kæmpe markedspotentiale i kommunal madservice til børn og ældre AF CHEFKONSULENT LISE WALBOM, LICW@DI.DK, CHEFKONSULENT PETER BAY KIRKEGAARD, PBKI@DI.DK og

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Overordnede rammer og afgrænsninger for Konkurrenceudsættelse af Materielgården

Overordnede rammer og afgrænsninger for Konkurrenceudsættelse af Materielgården Overordnede rammer og afgrænsninger for Konkurrenceudsættelse af Materielgården. 18.03.2015 Sagen har været til behandling i MPU den 27.11.2014 og i ØU den 04.12.2014 og derefter på ny i MPU den 26.02.2015

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S AFTALE OM VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S Mellem Side 2 Halsnæs Kommunale Forsyning A/S CVR-nr. 32 47 36 60 Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere