Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)"

Transkript

1 for AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

2 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg 2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand. 3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser. Foreningen kan optage andre foreninger, som ikke ønsker at fortsætte selvstændigt mere. 4. Foreningen dækker den del af Kolding Kommune, som kan forsynes gennem ASIK s overordnede fibernet. 5. Foreningen kan tilbyde serviceydelser over for andre foreninger efter en takst, som bestyrelsen fastsætter MEDLEMMERNE: 3 1. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er pligtige at være medlem af foreningen. 2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde jf. 2, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen, betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder betales udgifterne af den, der forestår byggemodningen. 3. Et værelse, hvor beboeren er licenspligtig og får signal fra foreningen, er også pligtig at have sit eget medlemskab af foreningen med deraf følgende betalingsforpligtelser. 10. april 2013 Side 2 af 9

3 4 1. Der opkræves hos medlemmerne et årligt kontingent pr. husstand til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og nettets vedligeholdelse. Medlemmer, som overgår til foreningen ved fusion, modtager eller yder i de første 5 år et kapitaludligningsbeløb, som modregnes i kontingentet over de næste fem år. Beløbet er fastsat ved opstarten af AFiK. 2. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det kommende regnskabsår. 3. Første års bidrag betales for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted reguleret i dele af 12 afhængig af indmeldelsestidspunktet. 4. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. 5. Ved fraflytning kan lejere/ejere, som ejer tilslutningen, medtage sin tilslutning til anden adresse indenfor foreningens forsyningsområde mod at betale de i forbindelse med flytningen opståede udgifter. Medlemsnummer og kontingentforpligtelser følger med tilslutningen til ny adresse. 5 I tillæg til det i 4 nævnte årlige kontingent opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser, som husstanden har valgt at modtage fra foreningen Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side. 2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen e- jendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom. 3. Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen. 7 Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til en hver tid gældende leveringsbetingelser. Disse gøres tilgængelige for medlemmerne ved udlevering eller via foreningens hjemmeside Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kvartal. 2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin. 10. april 2013 Side 3 af 9

4 GENERALFORSAMLING: 9 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 6 ugers varsel i områdets lokalavis(er), på tekst-tv og på hjemmesiden med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år er fremlagt, samt med oplysning om frist for indsendelse af forslag. 3. Drives der i anlægget en informationskanal skal indkaldelsen tillige bringes her og med samme varsel. 4. Rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal offentliggøres på hjemmesiden og ved fremlæggelse på foreningens kontor senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. 5. Regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år fremlægges på foreningens kontor senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det kommende regnskabsår 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter 7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant 8. Eventuelt 7. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller kan besluttes indkaldt af en generalforsamling, eller kan begæres med angivelse af dagsorden af mindst 10 procent af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med varsel på 8 dage og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at en sådan generalforsamlingsbeslutning er truffet eller begæring herom er modtaget. Begæring indsendes skriftligt til foreningens formand. 2. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske i områdets lokalavis- (er), på tekst-tv og på hjemmesiden med angivelse af dagsorden samt tid og sted for den ekstraordinære generalforsamling. 10. april 2013 Side 4 af 9

5 12 1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten. 2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Der kan afgives en stemme pr. tilslutning. 3. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for lejemålets tilslutning. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for kontrollanten ved indgangen til generalforsamlingen bevisbyrden for, at vedkommende er lejer i en ejendom, der er tilsluttet anlægget. 4. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til kontrollanten ved indgangen. 5. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. 6. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside og fremlægges på foreningens kontor senest 3 uger efter generalforsamlingens afholdelse. LEDELSE - TEGNING HÆFTELSE: Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling. Suppleanter vælges for et år ad gangen. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed. 3. Bestyrelsen fastsætter afgifter, gebyrer samt øvrige leveringsbetingelser. 4. Der kan efter vedtagelse af generalforsamlingen ydes honorar til bestyrelsen. 5. Bestyrelsen skal sikre sig, at der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. 6. Bestyrelsen skal sikre sig, at foreningen er medlem af ASIK, Antennesammenslutningen i Kolding. Bestyrelsen udpeger delegerede til ASIK Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. 2. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 2. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg. 10. april 2013 Side 5 af 9

6 REGNSKAB OG ØKONOMI: Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes grundkontingentet for det kommende regnskabsår af generalforsamlingen. 2. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. 3. Regnskabet gennemgås tillige af de af generalforsamlingen valgte interne revisorer. De interne revisorer samt revisorsuppleanten vælges for et år. RESTANCER: 17 Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en medlemmet påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling. FRAFLYTNING: Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye lejer/ejer indtræde som medlem af foreningen og overtage det forudbetalte kontingent ved intern refusion parterne imellem. 2. Det er den nye lejer/ejers eget ansvar at meddele skiftet. 3. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen jf. 19. VEDLIGEHOLDELSE OG TEKNISK INSTALLATION: Bredbåndskabelanlægget ejes og vedligeholdes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med standeren, i større boligenheder dog til og med første fordelingspunkt. Foreningen vedligeholder anlægget til boligens første stik, eller til boligens første private fordeler/forstærker, såfremt anlægget opfylder nærmere bestemte tekniske specifikationer. De tekniske specifikationer oplyses ved henvendelse til foreningen. 2. Foreningen leverer godkendte kabler og slutmontering af disse. Gravearbejder på boligens private grund samt etablering af trækrør i boligen påhviler henholdsvis medlemmet eller tilslutningsejeren. Påførte skader på foreningens anlæg skal repareres af foreningens installatør på skadevolderens, medlemmets eller tilslutningsejerens regning. 10. april 2013 Side 6 af 9

7 20 1. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jfr Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. Ligeledes er det forbudt et medlem selv at videredistribuere antenneanlæggets signal til tredjemand. I tilfælde af misligholdelse eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen og kræve erstatning Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden. Foreningen har endvidere ret til at sikre, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom. 2. Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte tilslutning. 2. Foreningens tilsynsførende og dens reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til foreningens installationer Bestyrelsen afgør hvordan, der skal føres tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget. 2. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget forefindes og løbende opdateres. 3. Bestyrelsen skal sikre, at foreningen er tilsluttet Aftalen for Fællesantenneområdet (AFO). UDVIDELSER: Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen er rentabel. 2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og 10. april 2013 Side 7 af 9

8 anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, som er godkendt af en generalforsamling. 3. I forbindelse med sådanne udvidelser kan bestyrelsen pålægge de nye tilslutninger en årlig etableringsafgift i en afgrænset årrække. 4. Bestyrelsen kan beslutte at optage andre antenneanlæg tilhørende anden ejer i foreningen, såfremt optagelsesbetingelserne overholdes. 5. Bestyrelsen redegør på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser. 6. Foreningen har pligt til at sikre alsidighed ved programvalg. VEDTÆGTSÆNDRINGER - FORENINGSOPHØR: Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. 2. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 21 hverdage efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer. 3. Såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor, kan den endelige vedtagelse af ændringsforslaget ske på den efterfølgende ordinære generalforsamling. 4. Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. 5. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles efter den opløsende generalforsamlings beslutning. FORTOLKNING: Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. 2. De til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles de enkelte medlemmer såfremt der anmodes herom. Derudover er vedtægterne tilgængelige på foreningens hjemmeside. Således vedtaget på generalforsamlingen den 10. april april 2013 Side 8 af 9

9 Forklarende note til vedtægterne. I vedtægternes 10 og 16 benyttes begreberne forløbne, indeværende og kommende regnskabsår. Indeværende år, er det kalenderår, som en given generalforsamling afholdes i. Det forløbne regnskabsår, er det kalenderår, som er afsluttet 31. december før en given generalforsamling. Det kommende regnskabsår, er det kalenderår, som starter 1. januar efter en given generalforsamling. Eksempel: Generalforsamlings år forudgående indeværende kommende 2014 forudgående indeværende kommende 2015 forudgående indeværende kommende 10. april 2013 Side 9 af 9

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen).

Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen). 1. Navn. Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen). 2. Formål. Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et forsyningsnet, der kan levere følgende ydelser

Læs mere

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Foreningens navn er Lidenlund Bredbånd 1. Foreningen formål er at sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at drive en

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Vedtægter for Indre Nørrebro IT-Laug

Vedtægter for Indre Nørrebro IT-Laug Vedtægter for Indre Nørrebro IT-Laug 1. Navn og formål 1.1 Laugets navn er Indre Nørrebro IT-Laug, (herefter "Lauget"). 1.2 Laugets formål er at tilrettelægge indgå aftale om projektering mv. af anskaffe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet IT-Lauget Parknet, http://parknet.dk Side 1 af 11 VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Laugets navn er IT-Lauget Parknet (herefter "Lauget"). 1.2. Laugets formål er at tilrettelægge,

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11 VEDTÆGTER Indhold Navn, hjemsted og formål...5 Antenneforeningens medlemmer...6 Antenneforeningens ledelse...7 Bestyrelsen... 10 Tekniske installationer... 11 Medlemmernes betalingsforpligtelser... 14

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere