Maj Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2014. Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15"

Transkript

1 Maj 2014 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser Udbudsform Ordregiver Rekvirering af udbudsmateriale Oplysning om Vestforsyning A/S Aftaleperiode Alternative tilbud Tilbudsgivers forbehold Kontraktvilkår 7 3. Formkrav til indhold Åbning af tilbud Andre forhold omkring tilbuddet Spørgsmål til udbudsmaterialet Ejendomsret til udbudsmaterialet Beslutningsprocedure Tidsplan Likviditet Cash flow-oversigt daglige bankforretninger Minimumskrav Minimumskrav daglige bankforretninger Tildelingskriterier daglige bankforretninger Daglige bankforret ninger Tilbuddets samlede økonomi (50%) It-løsninger (30%) Kvalitet og service (20%) Kontraktforhold 22

3 1. Indledning Vestforsyning A/S ønsker at indgå en aftale med 1 pengeinstitut, fremover benævnt tilbudsgiver, for at håndtere de daglige bankforretninger. 3 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

4 2. Udbudsbetingelser 2.1. Udbudsform I medfør af tilbudsloven samt bekendtgørelse nr. 712 af fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter udbyder Vestforsyning A/S hermed de daglige bankforretninger. Vestforsyning A/S har valgt at foretage udbuddet efter de retningslinjer, der er beskrevet i tilbudsloven og foretager dermed et offentligt udbud med annonceringspligt. Ved et offentligt udbud kan alle interesserede leverandører afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud sker i 2 faser: Udvælgelsesfasen og tildelingsfasen. I udvælgelsesfasen vurderes den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Udvælgelsen sker på baggrund af udvælgelseskriterierne. I tildelingsfasen vurderes de indkomne tilbud, og på baggrund heraf besluttes det, hvilken tilbudsgiver der skal have tildelt kontrakten. Tildelingen vil ske på baggrund af de angivne tildelingskriterier. Opgaven dækkende de daglige bankforretninger vil blive tildelt et pengeinstitut ud fra kriteriet det samlede økonomisk mest fordelagtige tilbud Ordregiver Den ordregivende myndighed er: Vestforsyning A/S Udbuddet gennemføres i samarbejde med og med assistance fra selskabets rådgiver i dette udbud: Deloitte Financial Advisory Services Weidekampsgade København S 2.3. Rekvirering af udbudsmateriale Udbudsmaterialet kan rekvireres på Vestforsynings hjemmeside: 4 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

5 2.4. Oplysning om Vestforsyning A/S Vestforsyning A/S er et aktieselskab ejet 100% af Holstebro Kommune. Vestforsyning A/S er ledet af en bestyrelse med 11 medlemmer, heraf 2 repræsentanter valgt direkte af forbrugerne. Staben består af 125 kompetente medarbejdere, med stor ekspertise på hver deres fagområder. Vestforsyning er et multiforsyningsselskab. Vi har fokus på klima-, miljø-, udviklingsprojekter og ikke mindst forsyningssikkerheden til vores kunder. Vi bor i udviklingsparken Nupark, hvor mere end 100 forskellige virksomheder har kontorer. Til sammen udgør vi et udviklings- og vækstcenter med en bred vifte af kompetencer inden for bl.a. energi, miljø, fødevarer, innovation, design og rådgivning. Vestforsyning deltager i en række spændende udviklingsprojekter inden for grøn energi, bl.a. biogas, bioethanol og brint Koncernstruktur Datterselskaber Vestforsyning Erhverv A/S Er koncernens serviceselskab, hvor alle medarbejdere er ansat i en fælles organisation for hele koncernen. Selskabet stiller dermed ressourcer til rådighed til løsning af alle koncernens opgaver: Administration, drift- og vedligeholdelsesopgaver, service, entreprenøropgaver, projektering, energi- og miljørådgivningsopgaver samt udviklingsaktiviteter. 5 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

6 Multiforsyning A/S Er moderselskab for koncernens forsyningsdel. DEEC Selskabet er stiftet til at gennemføre energibesparende projekter i udlandet. DEEC koordinerer koncernens udenlandske aktiviteter. Aktivitetsniveauet er pt. lavt. Vestforsyning NET A/S En distributionsvirksomhed af el, som p.t. leverer el til mere end kunder som husstande og virksomheder. Vestforsyning Belysning A/S Selskabet ejer og driver dele af gade- og vejbelysning i Holstebro Kommune - mere end master. Desuden tilbyder selskabet drift og vedligeholdelsesaftaler til boligforeninger og idrætsanlæg mfl. Vestforsyning Varme A/S Selskabet ejer og driver varmeforsyningen til mere end kunder i Holstebro Kommune. Vestforsyning Vand A/S Selskabet ejer og driver vandforsyningen til mere end kunder i Holstebro Kommune. Vestforsyning Spildevand A/S Selskabet ejer og driver spildevandsanlæg i Holstebro Kommune og har mere end kunder. Maabjerg BioEnergy Drift A/S Vestforsyning ejer 71% af Maabjerg BioEnergy Drift A/S. Selskabet skal realisere, eje og drive verdens største bioenergianlæg, som skal omdanne store mængder gylle og affald fra fødevareindustrien til energi og miljørigtig gødning Drifts- og anlægsbudget Vestforsyning har i 2014 et samlet anlægsbudget på brutto 500 mio.kr./netto 383 mio. kr. Driftsbudgettet viser i 2014 en omsætning på brutto mio. kr./netto 750 mio. kr. Der forventes et mindre fald i anlægsaktiviteterne fra 2015 til 2018 og et estimeret finansieringsbehov på 200 mio. kr. fra 2014 til Den likvide beholdning (netto) udgjorde 160 mio.kr. ved udgangen af 2013, mens den langfristede gæld, udgjorde 610 mio. kr. mio.kr. For yderligere oplysninger om Vestforsynings organisation henviser vi til selskabets hjemmeside på: 6 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

7 2.5. Aftaleperiode Aftalen om daglige bankforretninger forventes at gælde fra 15. august 2014 og at løbe i 4 år. Selskabet har herefter option til at forlænge aftalen med 2 gange 12 måneder med den valgte tilbudsgiver på uændrede vilkår. Etableringen og den eventuelle overflytning af pengeforretninger til et andet pengeinstitut aftales efter kontraktindgåelse Alternative tilbud Tilbudsgiver har ikke adgang til at afgive alternative tilbud. Afgivelse af alternative tilbud vil medføre, at det afgivne tilbud i sin helhed må afvises som værende ikke konditionsmæssigt Tilbudsgivers forbehold Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold for grundlæggende bestemmelser i udbuds- og kontraktbetingelserne. Ordregiver er forpligtet til at se bort fra tilbud, der indeholder forbehold for grundlæggende elementer i udbuds- og kontraktbetingelserne. Sådanne tilbud betragtes som ukonditionsmæssige. Eventuelle forbehold, som ikke vedrører de grundlæggende bestemmelser i udbuds- og kontraktbetingelserne, vil blive kapitaliseret og indgå i den samlede evaluering af tilbudsgivers tilbud. Hvis tilbudsgiver opfatter elementer i materialet som uklare eller uhensigtsmæssige, opfordres denne til at stille begrundede spørgsmål, jf. pkt Kontraktvilkår Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 3 måneder fra tilbudsfristen, fredag den 30. maj Misligholdelse I tilfælde af misligholdelse, der eksempelvis kan omfatte, men ikke er begrænset til overskridelse af tidsfrister, manglende advisering, fejlagtig validering, mangler eller fejl ved tilbudsgivers telekommunikations system, skal Vestforsyning A/S kompenseres for direkte og indirekte tab, herunder kompensation til tredjemand baseret på dansk rets almindelige principper. Tilbudsgiver kan også ophæve aftalen ved misligholdelse uden varsel. Hvis Vestforsyning A/S ophæver aftalen som følge af tilbudsgivers misligholdelse, er tilbudsgiver forpligtet til at erstatte Vestforsyning A/S med de med misligholdelsen forbundne udgifter, herunder bl.a. merudgifter eller manglende indtægter, der knytter sig til antagelse af et andet pengeinstitut i den resterende del af aftaleperioden. Kravet afgøres i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 7 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

8 Tvister Eventuelle tvister om forståelsen af aftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse heraf skal, hvis mindelig ordning ikke opnås, afgøres endelig ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 553 af om voldgift med senere ændringer Opsigelse Vestforsyning A/S kan under aftaleperioden for bankforretningerne opsige engagementet med øjeblikkelig varsel. Den valgte tilbudsgiver kan skriftligt opsige aftalen med 9 måneders varsel til den 1. i en måned Overdragelse Den udbudte opgave kan ikke uden Vestforsyning A/S skriftlige samtykke overdrages helt eller delvist til andre. 8 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

9 3. Formkrav til indhold Vestforsyning A/S har indgået aftale med Deloitte om assistance med at gennemføre dette tilbud. Tilbuddet skal derfor være Deloitte i hænde senest: Fredag den 30. maj 2014 kl Tilbud, der kommer senere end denne frist, vil blive afvist. Tilbuddet, mærket Fortroligt Udbud pengeforretninger Vestforsyning A/S må ikke åbnes i posten, skal sendes eller afleveres til: Deloitte Financial Advisory Services Torben Dam Weidekampsgade København S Tilbuddet skal afleveres i 3 eksemplarer i hardcopy, hvoraf et originalt underskrevet eksempel med 2 kopier samt en elektronisk udgave (USB-stik) af hele det afleverede tilbudsmateriale. Tilbuddet kan ikke sendes elektronisk, men sendes eller afleveres til den ovenfor angivne adresse. Er der uoverensstemmelse mellem papirudgaven og den elektroniske udgave (USB-stik), gælder det originale underskrevne eksemplar. Tilbud, der indleveres på andre af vores kontorer, anses ikke for rettidigt afleveret og vil ikke komme i betragtning. Tilbuddet skal være skriftligt og afgives på baggrund af samtlige krav, ønsker og bestemmelser til udbuddet. Tilbuddet skal indeholde navn, adresse, kontaktperson og adresse på tilbudsgiver Åbning af tilbud Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af de indkomne tilbud Andre forhold omkring tilbuddet Vestforsyning A/S forbeholder sig ret til at afvise tilbud, der ikke er skrevet på dansk. Vestforsyning A/S forventer, at al kommunikation med tilbudsgiver i hele aftalens løbetid vil foregå på dansk. Vestforsyning A/S kan afvise tilbud, der ikke opfylder tilbudskravene. Vestforsyning A/S kan endvidere vælge at afvise samtlige tilbud, hvis der ligger saglige grunde herfor. Alle omkostninger, som tilbudsgiver måtte have i forbindelse med udformningen og afgivelse af tilbuddet, er Vestforsyning A/S uvedkommende. 9 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

10 3.3. Spørgsmål til udbudsmaterialet Er der spørgsmål til udbudsmaterialet, kan disse stilles pr. til: Deloitte Financial Advisory Services Director Torben Dam Mærket: Spørgsmål Udbud Vestforsyning A/S Ordregiver skal som følge af ligebehandlingsprincippet behandle alle tilbudsgivere ens. Dette indebærer bl.a., at ordregiver skal give alle tilbudsgivere samme oplysninger under udbudsforretningen. Tilbudsgiver kan skriftligt stille spørgsmål til udbudsbetingelserne og udbudsforretningen i øvrigt. Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse kan ske senest 6 dage før tilbudsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og såvel spørgsmål som svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på hjemmesiden på adressen: Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig orienteret om spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade, idet ansvar for eventuelt forkert tilbud som følge af manglende rettelsesblade alene påhviler tilbudsgiver Ejendomsret til udbudsmaterialet Alle tilbud og de tilhørende bilag betragtes som Vestforsyning A/S ejendom og returneres ikke. 10 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

11 4. Beslutningsprocedure De indkomne tilbud åbnes, og det vurderes, om de modtagne tilbud er konditionsmæssige. Tilbud, der ikke er konditionsmæssige, vil blive afvist. Er et tilbud ikke konditionsmæssigt, vil tilbudsgiver blive orienteret herom. Efter modtagelse og gennemgang af tilbuddene vil der blive afholdt teknisk afklaring med udvalgte tilbudsgivere af ca. 1 times varighed hos Vestforsyning i Holstebro. Ved disse møder vil tilbudsgiver få lejlighed til at præsentere den tilbudte løsning og serviceteamet. Udvalgte tilbudsgivere vil modtage en mødeindkaldelse med dato og klokkeslæt. Herefter besluttes det, hvilken tilbudsgiver, der indstilles til Vestforsyning A/S bestyrelse som værende den fremtidige samarbejdspartner på de daglige bankforretninger. Efter afgørelsen får samtlige tilbudsgivere besked om udfaldet af udbuddet. Dette vil ske pr. . Herefter vil Vestforsyning A/S kommende samarbejdspartner blive indkaldt til møde for at gennemgå og planlægge det videre arbejde. Det forventes, at den valgte tilbudsgiver medbringer en detaljeret implementeringsplan Tidsplan Forventet tidsplan for gennemførelse af dette udbud: 09. maj 2014 Udsendelse/upload af udbudsmateriale 30. maj 2014 Tilbudsfrist 10. juni 2014 Afholdelse af teknisk afklaring hos Vestforsyning A/S Ultimo uge 24 Planlagt orientering af tilbudsgivere om udfaldet pr. e- mail Ultimo uge 25 Planlagt møde med vindende tilbudsgivere 11 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

12 5. Likviditet 5.1. Cash flow-oversigt daglige bankforretninger Nedenfor har vi vist Vestforsyning A/S likviditet (beløb i mio.kr.) for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 på Vestforsyning A/S hovedkonto og samlet for Vestforsyning Vand A/S og Vestforsyning Spildevand A/S. 12 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

13 Cash pool Der gøres opmærksom på, at en cash-pool løsning skal foretages særskilt for vand/spildevandsselskaberne og for resten af koncernen samlet Kortfristet trækningsret til Maabjerg BioEnergy Drift A/S Tilbudsgiver skal tilbyde en trækningsret på 20 mio.kr. til datterselskabet Maabjerg BioEnergy Drift A/S. Der kan eventuel stilles sikkerhed for ovennævnte trækningsret i form af en garanti fra ejerne af Maabjerg BioEnergy Drift A/S; Vestforsyning Varme A/S og Struer Forsyning Fjernvarme A/S. En sådan sikkerhed skal først godkendes i begge selskabers bestyrelse, hvorfor denne mulighed for sikkerhedsstillelse skal opfattes som en option. Der ønskes et tilbud både med og uden garanti for trækningsretten. 13 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

14 6. Minimumskrav For læsevenlighedens skyld anbefaler vi tilbudsgiver at anvende samme opbygning og rækkefølge ved besvarelsen som i dette udbudsmateriale. Til vurderingen af tilbud skal vedlægges en række oplysninger. Tilbud der mangler dokumentation af de ønskede oplysninger, kan forkastes som ikkekonditionsmæssige tilbud Minimumskrav daglige bankforretninger Økonomisk og finansiel kapacitet Kopi af gyldig erhvervsansvarsforsikring Det seneste regnskab (ses gerne vedlagt på USB-stik) Tilbudsgiver skal endvidere dokumentere, at tilbudsgiver er udpeget som/indstillet som blivende systemisk bank, eller tilbudsgiver skal dokumentere, at have en rating hos Moody s på min. Baa1 pr. ultimo De økonomiske aktørers personlige forhold Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, at denne ikke har ubetalt gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession Tilbudsgiver skal dokumentere at være optaget på Finanstilsynets liste over pengeinstitutter, der er godkendt til at udøve pengeinstitutvirksomhed i Danmark Kortfristet trækningsret Tilbudsgiver skal tilbyde en trækningsret på 20 mio.kr. til Mårbjerg BioEnergy Drift A/S Overskudslikviditet Tilbudsgiver skal tilbyde følgende muligheder for håndtering af den daglige overskudslikviditet: 14 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

15 1. Rentesats på indlånskonti. Tilbudsgiver skal kunne tilbyde samme rentesats på samtlige koncernens indlånskonti. 2. Repo line Tilbudsgiver skal kunne tilbyde en repo line facilitet Placering Det er et krav, at tilbudsgiver skal have en filial i Holstebro By, der kan håndtere kontanter Elektronisk banksystem Tilbudsgiver skal kunne tilbyde en netbankløsning, der sikrer høj effektivitet i de daglige bankforretninger Organisationen Tilbudsgiver skal vedlægge cv på de medarbejdere, der skal betjene Vestforsyning A/S. Vestforsyning A/S lægger vægt på, at såvel pengeinstituttet som helhed som medarbejderne har erfaring med at betjene kunder af V type og størrelse. Dette gælder ikke mindst på netbank området, hvor tilbudsgiver skal tilbyde at Vestforsyning A/S får tilknyttet en fast key account medarbejder, samt en back-up medarbejder. 15 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

16 7. Tildelingskriterier daglige bankforretninger Kontrakten vil blive tildelt ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på økonomi, it-løsninger, kvalitet og service. Af hensyn til beregning af det økonomisk mest fordelagtige tilbud er det vigtigt for Vestforsyning A/S, at kende alle omkostninger og eventuelle gebyrer, der vil blive opkrævet ved håndteringen af de ovenfor nævnte deludbud. Vestforsyning A/S ser gerne at evt. gebyrer også for perifere ydelser indregnes i rentesatsen. Tilbudsgiver bedes derfor oplyse, hvilke serviceydelser der er gebyr- eller omkostningsfri, samt hvilke der skal betales for, og hvor meget denne betaling vil udgøre. Der lægges betydelig vægt på, at oplysningerne er udtømmende i forhold til aftalen. Indholdet af, og krav til, de enkelte tildelingskriterier er beskrevet under de enkelte punkter nedenfor i udbudsmaterialet. Tilbuddets samlede økonomi (50%) It-løsninger (30%) Kvalitet og service (20%) 16 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

17 8. Daglige bankforret ninger 8.1. Tilbuddets samlede økonomi (50%) Kontoformer Som udgangspunkt opererer Vestforsyning A/S med ca. 20 bankkonti til at håndtere alle de daglige bankforretninger. Tilbuddene ønskes udformet således, at Vestforsyning A/S modtager samme rentesats på alle bankkonti. Vestforsyning A/S fraskriver sig ikke retten til at disponere over likviditet til aftaleindlån, men forventer, at denne aktivitet vil være begrænset, da der ikke forventes at være et forretningsmæssigt grundlag for denne aktivitet. Se i øvrigt under punkt nedenfor Håndtering af overskudslikviditet Tilbudsgiver skal tilbyde følgende muligheder for håndtering af den daglige overskudslikviditet: 3. Rentesats på indlånskonti. Det forventes at der tilbydes samme rentesats på samtlige koncernens indlånskonti. 4. Repo line Vestforsyning overvejer at anvende en repo line til sin overskudslikviditet. Tilbudsgiver skal i den forbindelse tilbyde en repo line under følgende omstændigheder: Koncernen ex. vand og spildevand a. Køb af obligationer for 90 mio. kr. b. Køb af obligationer for 160 mio. kr. Vand/spildevands selskaberne a. Køb af obligationer for 50 mio. kr. 17 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

18 b. Køb af obligationer for 70 mio. kr. Tilbudsgiver bedes anvende 0,75% Nykredit CF 5 obligationen med udløb i 2018 for at sikre ensartethed i tilbuddene. Tilbudsgiverne anmodes om, at specificere alle omkostninger hørende til etablering og drift af en repo line som beskrevet ovenfor, herunder repo rente, evt. spread, omkostninger ved handel med obligationer m.v Rentevilkår Rentetilskrivning bør primært finde sted via cash pool og rentenetting. Renteberegning bør ske ved daglig forrentning af nettosaldoen for alle konti, der hører under koncernkontoen. Tilbudsgiver skal for de ovennævnte bankkonti anføre, hvordan renteberegning på kontoen finder sted, herunder: Rentekonvention Frekvens for tilskrivning Principper for fastlæggelse af rente og variation i denne samt valideringsprincipper Oplysningerne skal have en sådan detaljeringsgrad, at de kan danne grundlag for en beregning af forventet renteindtægt på en antaget modellikviditet. Tilbudsgiver skal anføre, hvilken rentesats (365/366 dage) i forhold til tillæg/fradrag for CIBOR 3 alternativt Nationalbankens Indskudsbevisrente eller bankens referencerente til enhver tid gældende rentesats, som Vestforsyning A/S vil opnå af inde- og udestående på sine konti ved rentetilskrivning månedligt/kvartalsvis bagud. Er renten afhængig af størrelsen på ind- og udestående, skal rentesatserne opgives i saldointervaller Validering Tilbudsgiver skal endvidere anføre principperne for validering af overførsler af midler fra Vestforsyning A/S konti til konti i andre pengeinstitutter, ligesom principper for validering af ind- og udbetalinger fra tredjemand skal beskrives. Der lægges vægt på, at tilbudsgiver reducerer Vestforsyning A/S rentetab som følge af valørprincipper Ind- og udbetalinger Gns. pr. md. indbetalinger ca stk. Gns. pr. md. udbetalinger ca stk. Vestforsyning A/S foretager ca årlige ind- og udbetalinger, jf. ovenstående tabel. 18 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

19 Kredit- og hævekort Vestforsyning A/S har i dag 1 Visa/Dankort Generelt Tilbudsgiver bør redegøre for nedenstående forhold: Hvorledes en eventuel overdragelsesforretning vil foregå, herunder datakonvertering. Alle omkostninger i forbindelse med varetagelse af opgaven skal oplyses i skemaform It-løsninger (30%) Netbank og systemkrav Vestforsyning A/S anvender Dynamics AX 2012 fra Microsoft og Lessor Løn som økonomi- og lønsystem. Lønafregningen afregnes via Teleservice Internet. Opkrævningssystem KMD FAS (Easy Energy) med tilhørende sidesystemer bl.a. PBS, Leverandørservice og FI. Tilbudsgiver skal stille en netbankløsning til rådighed for Vestforsyning A/S. Banksystemet skal være baseret på anvendelse af internetbrowser fra Microsoft. Tilbudsgiver skal beskrive, hvorvidt der skal foretages særlig opsætning af browser eller installeres supplerende programmer på de computere, der skal anvende systemet. Derudover er der følgende forventninger til systemet: Vestforsyning A/S ønsker, at systemet opleves som brugervenligt. Dette kan ske ved, at følgende kan udføres enkelt og nemt: Give mulighed for at søge på et beløbsinterval og/eller en tekststreng i en nærmere angivet periode. Kunne vise de daglige posteringer/kontoudtog med kontoens løbende saldo pr. postering. Kunne overføre filer/daglige posteringer/kontoudtog direkte til Excel. Dette gælder såvel almindelige bevægelser som for kortart 71 og 73. Specifikation af FI indbetalinger, der identificerer de enkelte kunder. Håndtering af nemkonto (det er et krav at tilbudgiver til enhver tid kan honorere lovgivningen vedr. Nem-Konto. Informativ stamdataoversigt med oplysning af bl.a. rentesats, renteudvikling, rentetilskrivning o.l. Give online-adgang til at søge på posteringer/kontoudtog minimum ét (gerne 2) år tilbage. 19 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

20 Give mulighed for at søge og slette/tilbageføre endnu ikke-effektuerede udbetalinger fra Vestforsyning udbetalingssystem. Tilbudsgiver skal beskrive muligheden. Give mulighed for at hente filer til indlæsning i Excel eller i et afstemningsmodul. Dette bør kunne ske i én arbejdsgang. Mulighed for at danne betalinger til udenlandske konti. Mulighed for overførsel til danske konti. Give mulighed for, at nogle brugere kun har forespørgselsadgang. Betalinger skal altid ske ved indlægger og godkender. Give mulighed for, at Vestforsyningsynings administratorer af systemet kan oprette, ændre og slette fuldmagtsforhold. Det skal kunne ske pr. konto og for samtlige konti. Altid 2 i forening. Tilbudsgivers cut-off-tid bedes beskrevet for henholdsvis inden- og udenlandske overførsler. Det er en forudsætning, at tilbudsgiver understøtter interface med Vestforsyning A/S eksisterende økonomi-, løn og afregningssystem. Det pålægges tilbudsgiver selv at undersøge dette. Tilbudsgiver bedes beskrive eventuelle andre muligheder Kvalitet og service (20%) Rådgivning om daglige transaktioner Vestforsyning A/S ønsker rådgivning med henblik på effektivisering af dels pengestrømme, der indebærer minimalt rentetab og dels arbejdsgange internt i Vestforsyning A/S Aftalekonti Nedenstående er kun gældende i det tilfælde, at Vestforsyning A/S ikke vælger en repoløsning til håndtering af deres overskudslikviditet. Vestforsyning A/S står frit i valget af placering af sin likviditet på aftalekonti. Vestforsyning A/S forventer at anvende aftalekonti i mindre omfang. Hvis tilbudsgiver kommer med et attraktivt tilbud på forrentning af samtlige løbende konti, vil anvendelsen af aftalekonti blive minimeret Servicering i implementeringsfasen Vestforsyning A/S lægger væsentlig vægt på og forventer, at det valgte pengeinstitut påtager sig arbejdet med at gennemføre et eventuelt skifte af finansielsamarbejdspartner.det er vigtigt, at et eventuelt skifte forløber let og glidende uden omkostninger for Vestforsyning A/S. Dette gælder specifikt for eventuelt skifte af netbanksystem. Her forventes det, at den valgte tilbudsgiver er ansvarlig for hele konverteringen af net- 20 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

21 banksystem og stiller med et team af kompetente medarbejdere, der gennemfører alle opgaver forbundet med konverteringen, herunder datakonvertering, eventuel implementering af hardware, uddannelse, overvågning og tests mv Generel servicering og rådgivning Tilbudsgiver bedes beskrive, hvordan denne vil servicere Vestforsyning A/S på daglig basis, herunder kontaktpersoner, hvordan Vestforsyning A/S vil blive informeret og rådgivet om nye tiltag og ændringer inden for fx informationsteknologi, betalingsservice, bankoverførsler og andre områder af interesse. 21 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

22 9. Kontraktforhold Vestforsyning A/S forventer, at tilbudsgiverne sammen med tilbuddet vedlægger udkast til kontrakt. 22 Udbud af bankforretninger for Vestforsyning A/S

23 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001 Begrænset EU-udbud Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme J. nr. 82.20.00G00 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbudsbetingelser... 5 2.1 Udbyder:... 5 2.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Udbudsmateriale vedrørende revisionsopgave for Ny Økonomi Juni 2006 Esbjerg Kommune 1 INDLEDNING... 4 1.1 AFTALENS OMFANG...4 1.2 FORHOLD VEDRØRENDE TILBUD...5 1.3 BESLUTNINGSPROCEDURE...6

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

KRAVSPECIFIKATION. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1 Indhold 1. Beskrivelse af Amgros, Amgros likviditet, omfanget af banktransaktioner samt økonomisystem 3 1.1 Amgros 3 1.2 Amgros

Læs mere