VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ"

Transkript

1 APRIL 2014 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ FORUNDERSØGELSE

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk APRIL 2014 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ FORUNDERSØGELSE EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet FORSIDE Krummeledvej 14 set fra nr. 16. Det rørlagte vandløb løber under marken herfra og fortsætter mellem bygningerne PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 2 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 15. maj 2014 UDARBEJDET BOC KONTROLLERET JOKC GODKENDT BOC

4

5 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 5 INDHOLD Sammendrag 7 1 Indledning Vandløbet Forundersøgelsens formål 10 2 Områdets historie Øvre strækning Nedre strækning 12 3 Udførte undersøgelser Besigtigelse og opstartsmøde Ledningsregistrering Opmåling 14 4 Nuværende forhold Vandløbet Arealanvendelse og natur 17 5 Projektforslag Øvre strækning (Marevad Bro) Nedre del Anlægsoverslag Tidsplan 28 6 Konsekvenser Afvanding og arealanvendelse Tekniske anlæg Kravene i kriteriebekendtgørelsen Vandløbsloven 35

6 6 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 6.5 Natur Kulturhistorie og fortidsminder 36 7 Lodsejernes holdning Øvre del Nedre del 37 BILAG Bilag A Ledninger (nedre strækning) Bilag B Projektforslag B.1 Øvre strækning B.2 Nedre strækning Bilag C Vandspejle C.1 Nuværende forhold C.2 Projekteret Bilag D Afvanding ved forslag 2

7 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 7 Sammendrag Samsingså er et tilløb til Bagge Å, der har udløb 3 km syd for Hasle. De nederste 3,9 km af Samsingså er åbne, og strækningen har delvist et slynget forløb. Umiddelbart syd for Krummemose findes en 222 m lang rørlagt strækning, ligesom der er en 80 m lang rørlagt strækning ved Marevad Bro på vandløbets øvre del. Åbning af de to rørlagte strækninger indgår som tiltag i statens forslag til vandplan, og mulighederne beskrives i denne forundersøgelse. Øvre strækning Den øvre strækning begynder ved Fejlerevej (Marevad Bro) og løber gennem en lavning til en slugt. Der er et stort fald ved slugten. Den nye åbne strækning bliver 103 m og får et slynget forløb, som tilpasses terrænet, således at de første 60 m får et fald på 5 og de sidste 43 m på 12,5. Nedre strækning forslag 1 Den nedre rørlagte strækning er afløb fra Krummemose og er gravet dybt ned for at afvande mosen. Det gennemsnitlige fald på den rørlagte strækning er kun 0,7. Rørets niveau kontrollerer den normale vandstand i Krummemose. Ved forslag 1 fastholdes indløbets kote, således at den normale vandstand i mosen ikke ændres. Fastholdelsen af indløbskoten betyder, at den 190 m lange nye åbne strækning kommer til at ligge 1,5-2,1 m under terræn. Dybden betyder afgravning af forholdsvis meget jord. Rørlægningen bevares på de sidste 38 m mellem bygningerne på Krummeledvej 14, fordi det vil være teknisk vanskeligt og uforholdsmæssigt dyrt at åbne denne strækning. Røret er ret lille (Ø600 mm) og ved meget store vandføringer bevirker den hydrauliske modstand i rørledningen en meget stor opstuvning af vand i Krummemose. Åbningen betyder, at den hydrauliske modstand mindskes, og hyppighed og omfang af oversvømmelser i Krummemose reduceres derfor.

8 8 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ Forslag 1 skaber faunapassage, men vandløbet bliver i sig selv ikke særligt værdifuldt på grund af det meget ringe fald, ligesom den dybe udgravning vil få det til at fremtræde unaturligt. Nedre strækning forslag 2 Ved forslag 2 hæves afløbet fra Krummemose ca. 1 m for at genskabe det oprindelige vandspejl i mosen. Der bliver herved skabt lavvandede søer omkring de nuværende vandhuller, omgivet af et vådområde. Samtidig udskiftes de første 15 m af den rørlagte strækning med en større ledning, hvilket betyder at opstuvning ved store vandføringer undgås. Vandløbet ville få et fald på ca. 4 og dermed blive egnet til udlæg af gydegrus. Desuden kan det nye vandløb anlægges terrænnært. Da vandløbet hæves bliver det også muligt at åbne strækningen mellem bygningerne på Krummeledvej 14 delvist. Naturmæssigt og landskabeligt er forslag 2 langt bedre end forslag 1. Hævningen af vandstanden vil forringe afvandingen af landbrugsarealerne omkring mosen, men samtidig ville dyrkningssikkerheden blive øget væsentligt. Anlægsomkostninger Anlægsomkostningerne for øvre del og forslag 1 er anslået til kr. Forslag 2 vil fordoble omkostningerne.

9 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 9 1 Indledning 1.1 Vandløbet Samsingså er et tilløb til Bagge Å, der har udløb 3 km syd for Hasle. De nederste 3,9 km af Samsingså frem til sammenløbet med Bagge Å er åbne og strækningen har delvist et slynget forløb. Figur 1 Vandløbssystemet og de to berørte oplande til Samsingså Opgaven består i at fritlægge to strækninger: dels en 80 m lang strækning ved Marevad Bro på vandløbets øvre del, dels en 240 m lang strækning umiddelbart syd for Krummemose.

10 10 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ Åbning af de to rørlagte strækninger indgår som tiltag i statens forslag til vandplan. 1.2 Forundersøgelsens formål Forundersøgelsens formål er at afklare alle væsentlige tekniske spørgsmål i forbindelse med projektet og udarbejde et projektforslag, således at der er tilstrækkeligt teknisk grundlag for at træffe beslutning om projektets gennemførelse, myndighedsbehandlingen og et anlægsskøn. Forundersøgelsen skal således også belyse konsekvenserne af projektet, herunder for de berørte ejendomme. Forundersøgelsen skal desuden opfylde kravene i bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering 1. 1 BEK nr af 30. oktober 2012 som ændret ved BEK nr. 437 af 29. april 2013.

11 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 11 2 Områdets historie 2.1 Øvre strækning Samsingså afvander Torpebakker og fortsætter under Marevad Bro gennem en engog moseområde til Krummemose. Den øvre strækning lige nedenfor broen, som i dag er rørlagt, er vist på det lave målebordsblad som svagt slynget i en tydelig lavning mellem to bakker. Figur 2 Marevad Bro (lave målebordsblad). Det åbne forløb af den nu rørlagte strækning var dengang kun svagt slynget. Pilen viser begyndelsen af den nu rørlagte strækning. Samsingså fortsætter til Helvedeskuler, hvor det i dag igen er rørlagt over ca. 140 m nær Marevad kildeplads. Derefter løber åen gennem Krummemose, hvor den er reguleret.

12 12 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 2.2 Nedre strækning Projektets nedre strækning begynder nedstrøms Krummemose og løber mellem ejendommene Dalegård og Kæmpesminde. Historiske matrikelkort viser et tidligere slynget åbent forløb nedenfor mosen (Figur 3). Det ses også, at mose og eng tidligere dækkede langt større arealer end nu. Tørvegravningen ses også på det historiske matrikelkort. Figur 3 Historisk matrikelkort (Klemensker, , plan 1) viser et tidligere slynget forløb. Vandløbstemaet, der er vist som baggrund, stammer formentlig fra en ældre opmåling. Pilen viserafløbet fra mosen. Samsingså er siden udrettet som led i afvandingen af Krummemose, hvilket fremgår af et senere historisk kort (Figur 4).

13 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 13 Figur 4 Samsingså blev udrettet i forbindelse med afvandingen af Krummemose (lave målebordsblad) Opløsningen på ortofotoet fra 1954 er ikke særlig stor, men det ser ud til, at vandløbet var rørlagt på dette tidspunkt Højdemodellen (Figur 5) viser, at afløbet fra mosen er reguleret og gravet igennem en naturlig tærskel i terrænet. Figur 5 Udsnit af højdemodellen. Krummemosen er afvandet ved at sænke bundkoten i Samsingså og rørlægge strækningen gennem "tærsklen" (pil). Den lysblå linje er projektforslaget.

14 14 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 3 Udførte undersøgelser 3.1 Besigtigelse og opstartsmøde Området blev besigtiget den 4. marts 2014 sammen med lodsejerne og regionskommunen, som kort refereret i afsnit Ledningsregistrering Efter en søgning på ledningsejerregistret (LER) har vi bedt om ledningsoplysninger fra Bornholms Forsyning, Bornholms Regionskommune (veje), TDC og Østkraft. Der er ingen ledninger, som berøres af projektet ved den øvre strækning. De relevante registrerede ledninger ved den nedre strækning er vist på Bilag A. Desuden har vi indhentet supplerende oplysninger fra Østkraft og Bornholms Forsyning. Ledningerne er beskrevet i afsnit Opmåling Som del af forundersøgelsen er den rørlagte strækning opmålt.

15 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 15 4 Nuværende forhold 4.1 Vandløbet Opland Det hydrologiske opland og strømningsvejene på terrænoverfladen blev afgrænset med Discover som vist på Figur 1. Oplandet til den øvre del af Samsingså (ved indløbet til den øvre rørlagte strækning) er 3,60 km 2, mens det samlede opland til den nedre rørlagte strækning er 4,93 km Hydrologi Den nærmeste hydrologiske målestation er i Bagge Å 2, der er oprettet i 1922 (DMU nr , DDH 66.01) og har et opland på 42 km 2. De karakteristiske afstrømninger er beregnet på grundlag af data for perioden leveret af Naturstyrelsen (Tabel 1). Tabel 1 Karakteristisk afstrømning for Bagge Å for perioden Afstrømning Afstrømning l s -1 km -2 periodemin 0,11 periodemin_sommer 0,11 periodemin_vinter 0,19 periodemaks. 250 periodemaks_sommer 139 periodemaks_vinter 250 periodemiddel 7,59 periodemiddel_sommer 2,65 2 DMU FR 840.

16 16 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ Afstrømning Afstrømning l s -1 km -2 periodemiddel_vinter 11,15 medianmin 0,55 medianmin_sommer 0,56 medianmin_vinter 0,95 medianmaks 79,76 medianmaks_sommer 12,10 medianmaks_vinter 76,22 årsmedian 3,57 sommermedian 1,27 vintermedian 6,85 Det fremgår, at afstrømningen er forholdsvis lille, især om sommeren, men at meget store afstrømninger forekommer ret hyppigt. Således er medianmaksimum, (dvs. den højeste vandføring der i en lang tidsserie forekommer en gang hvert andet år) mere end 10 gange over den normale vandføring om vinteren (vintermedian). Figur 6 viser varighedskurven for målestationen i Bagge Å for perioden Den viser den akkumulerede hyppighed af forskellige afstrømninger. Det ses for eksempel, at afstrømningen i 90 % af tiden er under 40 l s -1 km Underskredet tid % Afstrømning (l/s/km2) Figur 6 Varighedskurve for Bagge Å Disse værdier er brug til den hydrauliske beregning af det genåbnede vandløb. Beregningerne er foretaget i VASP.

17 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ Arealanvendelse og natur Øvre del Den rørlagte strækning på den øvre del ved Marevad Bro løber tværs over en enkelt matrikel (66a Klemensker, Klemensker), der nogle år drives som en samlet mark, men i andre år dyrkes som to marker. Terrænet skråner tydeligt ned mod vandløbet, og lodsejeren har påpeget risikoen for erosion, hvis vandløbet åbnes. Figur 7 Den rørlagte øvre strækning af Samsingså løber fra brønden ved vejen i højre side til træbevoksningen i venstre side Åbningen vil ikke direkte berøre naturarealer, men det åbne vandløb vil kunne skabe økologisk forbindelse mellem to naturområder Nedre del Den første del af den nedre rørlagte strækning løber gennem et lille skovbevokset område, der grænser op til en have (Krummeledvej 16). Vandløbets forløb er tydeligt som en fordybning. På den sidste del af denne del anes resterne af en tidligere markvej. Der løber nogle ledninger her (se senere).

18 18 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ Figur 8 Samsingså løber under fordybningen i terrænet bag nærmeste trærække (fra venstre mød højre) Det rørlagte vandløb fortsætter gennem en fold, der anvendes til kreaturer og heste, frem til et forløb mellem bygningerne på Krummeledvej 14. Det rørlagte vandløb er stadig markeret af rødel. Vandløbet bliver herefter åbent og indgår i ejendommens have. Den sidste åbne del af vandløbet er udpeget som omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Der er ikke 3-beskyttet natur indenfor selve projektområdet, men Krummemose, som indeholder 3- beskyttede søer, påvirkes. Dette beskrives i afsnit 6.1.

19 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 19 5 Projektforslag 5.1 Øvre strækning (Marevad Bro) Vandløbets forløb og dimensioner Den rørlagte strækning er 70 m (målt fra brønden til udløbet) og har et gennemsnitligt fald på 13,3. Opmålingsdata er vist i Tabel 2. Tabel 2 Opmåling af øvre strækning Sted Kote (m) Bredde Tværsnit 10 m opstrøms indløbet til brønden 1,30 m Indløb brønd 83,39 Ø900 Udløb brønd 83,33 Ø600 Udløb rør 82,40 Ø550 Tværsnit 10 m nedenfor udløb 82,33 2,25 m Terrænet er ret fladt langs den første del af strækningen, stiger så, hvorefter det falder brat til den træbevoksede slugt mod vest (Figur 10). Ved projektforslaget graves rørledningen fri, bortset fra en strækning på 8 m nærmest Fejlerevej, der bevares som overkørsel. Det foreslåede nye forløb er vist som Figur 9.

20 20 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ Figur 9 Foreslået nyt forløb (blå er vandløbets bund og lys blå omtrentlig overkant (tegnet med 4 m bred, men vil variere fra 3-5 m) Den nye strækning bliver 103 m. Forløbet er tilpasset terrænet, således at de første 60 m får et fald på 5 og de sidste 43 m på 12, Figur 10 Længdeprofil langs det nye forløb (blå er vandløbsbund, grøn terræn) Der regnes med en bundbredde på 0,8 m. Vandløbets skråninger udføres med anlæg 1:1,5, men varieres i slyngene, således at ydersiden af svingene bliver stejlere (1:1) og indersiden fladere (1:2).

21 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 21 Figur 11 Den rørlagte øvre strækning set fra udløbet mod brønden ved vejen Skikkelsen af strækningen vil være som angivet i Tabel 3. Tabel 3 Skikkelsen af projektforslaget for øvre strækning St. Bundkote (m) Bundbredde (m) Anlæg Bemærkning 0 83,20 0,80 1:1,5 Ca. 8 m fra brønd ved Fejlerevej 60 82,90 0,80 1:1, ,40 0,80 1:1,5 Nuværende udløb Vandløbet vil kun ligge ca. 70 cm under terræn på den første del, men ca. 1,50 m på den sidste del. Bredden af udgravningen vil derfor (ved overkant i terræn) variere fra 3,0 m på første del til 5,3 m på den dybeste del Omlægning af dræn Lodsejeren er blevet bedt om oplysninger om dræningen, men de er endnu ikke modtaget. På grund af terrænforholdene forventes der ikke at være problemer med at omlægge dræn, således at afvandingsforholdene på det tilstødende dyrkede areal ikke forringes Udlægning af stenmaterialer Vandløbsbunden erosionssikres med et lag bundsten og spredte større sten. På den stejleste sidste del øges stensikringen, og der opbygges 2-3 små styrt med højst 10 cm fald.

22 22 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ Jordarbejde Det anslås, at der skal udgraves 450 m 3 til det nye forløb. Denne jordmængde forventes delvist anvendt til fyld ved den opgravede rørledning, dels udjævnet på terrænet langs vandløbet. I jordmængden er indregnet, at terrænet reguleres mellem de sidste, tætliggende slyng, så slyngningerne kommer til at ligge indenfor en lille "dal" Ledninger Der er ingen ledninger på denne strækning. 5.2 Nedre del Vandløbets nuværende forløb Den rørlagte strækning er ca. 222 m fra indløbet ved Krummemose til udløbet på Krummevej 14 og har et gennemsnitligt fald på kun 0,7. Figur 12 Afløbet fra Krummemose set fra rørindløbet mod nord Opmålingsdata er vist i Tabel 4. Tabel 4 Opmåling af den nedre strækning med relativ stationering St. (nu) Sted Kote (m) Bredde Vandspejl 0 Tværsnit 10 m opstrøms indløbet 2,25 71,90 10 Indløb rør 71,32 Ø600 71, Intern vej, terræn 73,02

23 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 23 St. (nu) Sted Kote (m) Bredde Vandspejl 232 Udløb rør 71,17 Ø600 71, Tværsnit 2 m nedenfor udløb 4,20 71, Bro rør i bunden, delvist fyldt af sediment 71,71 Ø600 71, Brodæk underside 72,70 1,00 71,54 Det foreslåede nye forløb er vist som Figur 13. Det følger i store træk det nuværende rør, som har et gennemsnitligt fald på 0,7. Figur 13 Foreslået nyt forløb (rød streg viserbibeholdt rørlagt del, lys blå nyt åbent forløb) Der er flere udfordringer på denne strækning. Den første er, at den nuværende rørlagte strækning har stor betydning for vandstandsforholdene i Krummemose. Hvis man anlægger det nye vandløb i dets naturlige, terrænnære leje, vil det medføre, at vandstanden i Krummemose øges med op til 1 m. Det ville påvirke store arealer. Fastholdelse af det nuværende vandspejl i mosen betyder til gengæld, at den åbne strækning kommer til at ligge meget dybt, hvilket naturmæssigt ikke er ønskeligt, og at udgravningen bliver ret stor. Den næste udfordring er den 38 m lange strækning mellem bygningerne. Dette område bruges nu delvist til oplag, og der vokser et par store elletræer, som ejeren ønsker bevaret. Strækningen kunne omlægges til et nyt større rør, frilægges i en udgravning med betonsider eller i et ca. 5 m bred åbent forløb. Alle tre løsninger er vanskelige og forholdsvis dyre. Desuden er det nødvendigt at bevare ca. 10 m til overkørsel.

24 24 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ Der er beskrevet to forslag. Ved forslag 1 bevares det nuværende afløb fra mosen, og dens vandstand ændres ikke, mens forslag 2 indebærer, at afløbet hæves, og den tidligere vandstand i mosen genoprettes Forslag 1 Vandløbet Ved forslag 1 åbnes 190 m af vandløbet. Bunden anlægges i en kote, så vandstanden i mosen ikke ændres. Et længdesnit af det foreslåede forløb er vist som Figur Figur 14 Længdeprofil af det foreslåede nye forløb (orange) samt det resterende rør mellem bygningerne(dobbelt linje). Bundkoten nedenfor røret ændres ikke. Den er ikke opmålt. Lys blå er det opmålte vandspejl (som var højt ved opmålingen pga. opstuvning nedstrøms). Grøn er terræn. Figuren viser bunden af det nye forløb samt det eksisterende rør. Bunden af vandløbet nedstrøms røret ses også på figuren, men den er ikke opmålt (bortset fra ved broen ved st. 350) og ændres ikke ved projektet. Figuren viser også det opmålte vandspejl (det er målt ved indløbet til røret, udløbet samt ved broen). Skikkelsen af det 190 m lange nye vandløb fremgår Tabel 5.

25 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 25 Tabel 5 Skikkelsen af projektforslaget for nedre strækning St. Bundkote (m) Bundbredde (m) Anlæg Bemærkning 28 71,32 Ø600 Rørlagt strækning afbrydes 28 71,32 0,80 1:1, ,18 0,80 1:1, ,18 Ø600 Rørlagt strækning fortsætter Anlægget er i gennemsnit 1:1,5, men ved detailprojekteringen kan det overvejes at lave et fladere anlæg på siden ind mod haven på Krummevej 16 efter aftale med ejeren. På de første ca. 70 m kommer det nye vandløb til at ligge ca. 2,1 m under terræn og udgravningen bliver ca. 7,0 m bred, mens den på de sidste 120 m bliver ca. 1,5 m under terræn og ca. 5,3 m bred. Strækningen mellem bygningerne ændres ikke, da udgravningen ville blive bred og det anlægsteknisk er vanskeligt på grund af dybden og nærheden af bygningerne. Rydning Den første del af strækningen løber gennem en bøgebevoksning, og det vil blive nødvendigt at rydde i et vist omfang, så maskinerne kan komme til. Omlægning af dræn På strækningen gennem marken vil vandløbet ligge i samme dybde som det nuværende rørlagte vandløb og afvandingsforholdene forventes derfor ikke ændret. Der kan dog blive behov for at omlægge nogle dræn. Udlægning af stenmaterialer Faldet på den nye strækning bliver ringe, og der er derfor ikke behov for at udlægge stenmaterialer for erosionssikring. Der udlægges dog sten i bunden på de første 5 m efter indløbet samt spredte store sten på den øvrige strækning. Overkørsel Der er i anlægsbudget regnet med etablering af en overkørsel på marken. Behovet for denne overkørsel og placeringen heraf skal drøftes nærmere med lodsejeren i forbindelse med detailprojekteringen. Jordarbejde Det anslås, at der skal udgraves 1100 m 3 til det nye forløb. Denne jordmængde forventes delvist anvendt til fyld ved den opgravede rørledning, dels udjævnet på terrænet langs vandløbet.

26 26 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ Ledninger Vandløbet krydser en lavspændingsledning (Østkraft) og en vandforsyningsledning (Bornholms Forsyning) nær skellet mellem matr. 99d og 66a. Desuden krydser lodsejerens lavspændingsstikledning ved begyndelsen af den strækning, der planlægges åbnet. Ifølge Østkraft er der usikkerhed omkring forløbet af denne stikledning (som ejes af lodsejeren). Der er desuden ledninger, som krydser det rørlagte vandløb ved bygningerne på Krummeledsvej 14. Disse ledninger ejes af lodsejeren, men bliver næppe berørt ved forslag Forslag 2 Vandløbet Ved forslag 2 genetableres mosens tidligere vandstand, og det nye vandløb lægges i et naturligt, terrænnært leje. Forløbet vil være som ved forslag 1. Som udgangspunkt hæves bundkoten ved indløbet med 1,0 m. Det præcise niveau fastsættes efter en forundersøgelse, der vurderer konsekvenserne for landbrug og natur. Indløbet udskiftes med et Ø1000 rør eller en firkanttunnel på en strækning af ca. 15 m. Det drøftes med lodsejerne, om begge overkørsler skal bevares eller om markvejen eventuelt kan sluttes til indkørslen til Krummeledvej 18, så den ene overkørsel sløjfes. Første del af det åbne vandløb anlægges med bund ca. 1 m under terræn. Sidste del af det åbne forløb tilpasses forløbet mellem bygningerne på Krummeledvej 14. Da vandløbet ikke længere behøver ligge så dybt, åbnes en del af den 38 m lange strækning mellem bygningerne, og røret på den øvrige del udskiftes med et Ø1000 rør, således at man undgår opstuvning. Rent praktisk anlægger man først et nyt forløb og sløjfer herefter det gamle. Jordarbejde Der skal udgraves ca. 440 m 3 jord til det nye forløb. Desuden skal den eksisterende rørledning afbrydes ved, at dele af røret graves op, f.eks. 5 strækninger af 5 m længde. Der udlægges ca. 15 m 3 gydegrus. Rydning Træer og buske i mosen, som vil blive oversvømmet, ryddes. Ledninger Udover de ledninger, der er omtalt under forslag 1, krydses et TDC-kabel, der forsyner Krummeledvej 18. Desuden krydses el- og vandledninger mellem bygningerne på Krummeledvej 14.

27 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 27 Fremtidig pleje Arealerne i det påvirkede område plejes med afgræsning eller eventuelt høslet. 5.3 Anlægsoverslag Anlægsomkostningerne anslås som vist i Tabel 6. Tabel 6 Anlægsoverslag for forslag 1 Post Pris ekskl. moms Arbejdsplads Øvre (Marevad Bro) Udgravning af 84 m nyt vandløb, ca. 210 m 3 Opgravning af eksisterende rørledning, retablering af terræn Omlægning af dræn Udlæg af stenmaterialer (10 m 3 ) og spredte sten (4 m 3, cm) Nedre del forslag 1 Udgravning af 190 m nyt vandløb, ca m 3 Opgravning af rørledning, retablering af terræn Omlægning af dræn Rydning (fældning af træer på Krummeledvej 16) Overkørsel Omlægning af el- og vandledninger Udlægning af stenmaterialer Projektering, udbud og tilsyn (øvre og nedre) I alt Ved forslag 2 øges omkostningerne til det dobbelte. Overslaget er dog mere usikkert, da forslaget kun er undersøgt skitsemæssigt.

28 28 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ Tabel 7 Anlægsoverslag for forslag 2 Post Pris ekskl. moms Arbejdsplads + Øvre del anlæg (som ovenfor) Nedre del forslag 2 Udgravning af 190 m nyt vandløb, ca. 440 m 3 Opgravning af rørledning, retablering af terræn Omlægning af dræn mv. Rydning (Krummeledvej 16 og mosen) Indløb Ø1000 ledning, 15 m Åbning ved Krummeledvej 14, 38 m Overkørsel Omlægning af el- og vandledninger Udlægning af stenmaterialer Projektering, udbud og tilsyn (øvre og nedre) I alt 5.4 Tidsplan Det anbefales, at anlægsarbejdet udføres umiddelbart efter høst. Det anbefales, at udføre myndighedsbehandlingen parallelt med lodsejerforhandlingerne for at undgå forsinkelser. Forudsat der hurtigt opnås bevilling til realisering, kan tidsplanen være som vist i Tabel 8. Tabel 8 Tidsplan Juni-september 2014 Juni-september 2014 Oktober 2014 Marts-april 2015 Maj 2015 August november 2015 Lodsejerforhandlinger Myndighedsbehandling Ansøgning om realisering Detailprojektering Udbud Anlægsarbejde Vælges forslag 2 må påregnes længere tid, da der kræves flere undersøgelser og lodsejerforhandlinger.

29 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 29 6 Konsekvenser 6.1 Afvanding og arealanvendelse Øvre del Forslaget vil forringe mulighederne for at udnytte arealet landbrugsmæssigt, især ved udlægning af randzoner. Selve vandløbet (og skråningerne) vil optage ca. 400 m 2. Med tillæg af de 10 m brede randzoner vil det dyrkbare areal blive mindsket med i alt ca. 0,2 ha (Figur 15). Figur 15 Samsingså øvre del vist med 10 m randzone. Projektet vil ikke påvirke afvandingen af de tilstødende marker.

30 30 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ Nedre del Den nedre del berører et dyrket areal langs en strækning på ca. 110 m, dvs. ca. 600 m 2 udgraves til nyt vandløb. Vandløbet omgives af randzoner og i alt vil ca. 0,3 ha udgå af omdrift (Figur 16). Vælges forslag 2 vil udgravningen blive halvt så bred. Figur 16 Samsingså nedre vist med 10 m randzone uden om en 5,3 m bred udgravning Projektet forventes ikke at forringe afvandingen af den berørte mark, idet eventuelle dræn omlægges Påvirkning af Krummemose Vandstanden i Krummemose styres nu af afstrømningen samt af dimensionerne af det nuværende rørlagte vandløb. Vi har opstillet en stationær hydraulisk model i vandløbsprogrammet VASP for vurdere de nuværende og fremtidige vandstandsforhold ved udløbet fra Krummemose. Modellen inkluderer røret under broen ved st Ved besigtigelsen kunne man se en mindre opstuvning i broen i st. 350, fordi røret var delvist tilstoppet, og der lå nogle små grene på tværs (Figur 17). Denne opstuvning kunne muligvis have betydning helt op til Krummemose, men dette er ikke nærmere undersøgt. I modellen har vi set bort herfra, da det må formodes at være en midlertidig tilstand.

31 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 31 Figur 17 Broen ca. 350 m fra Krummemose, som er delvist tilstoppet med grene. Vandstanden er beregnet for 3 situationer: sommermedian, vintermedian og medianmaksimum. Sommer- og vintermedian er de afstrømninger, som netop overskrides i halvdelen af tiden for sommer-, hhv. vinterperioden. Det er således typiske afstrømninger. Medianmaksimum er den vandføring, der over en lang tidsrække netop overskrides hvert andet år. Resultatet af beregningerne er vist som Bilag C og resumeret i Tabel 9. Tabel 9 Beregnede vandspejle Situation Afstrømning Manningtal Vandspejl ved l s -1 km -2 indløb - nu Vandspejl ved indløb - forslag 1 Sommermedian 1, ,41 71,44 Vintermedian 6, ,54 71,57 Medianmaksimum 79, ,56 72,49 Beregningerne viser, at vandstanden ved både sommer- og vintermedian bliver 3 cm højere end nu svarende til en vanddybde i indløbsrøret på cm.

32 32 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ Ved meget stor vandføring sker der nu en meget betydelig opstuvning ved indløbet til røret, og vandstanden ved medianmaksimum stiger 2 m. I denne situation virker mosen som et reservoir, der tilbageholder betydelige vandmængder og udjævner vandføringen i vandløbet. Med forslag 1 stiger vandstanden i samme situation "kun" knap 1 m. Det skyldes, at den hydrauliske modstand i Ø600 røret er større end i det åbne vandløb. Oversvømmelserne i mosen bliver således mindre end nu, og den udjævnende effekt bliver ligeledes mindre end nu. Figur 18 Højdekurver for Krummemosen. Oversvømmelsen ved medianmaksimum er nu nogenlunde som vist med den blå streg (73,5 m), men vil med projektet reduceres til den grønne streg (72,5 m). Oversvømmelsen dækker de 3-beskyttede søer (skraverede). Samlet vurderes forslag 1 ikke at påvirke Krummemosens beskyttede natur væsentligt, men dyrkningssikkerheden af de tilstødende marker forbedres. Dette sker på bekostning af en reduktion af den udjævnede effekt, opstuvning i mosen nu har på vandføringen længere nedstrøms Forslag 2 Ved forslag 2 forventes ikke nogen væsentlig opstuvning i mosen ved store afstrømninger. Afvandingstilstanden i mosen med projektforslag 2 er beregnet med COWIs Mapinfo-applikation EngGIS med et vandspejl i de to søer nærmest afløbet på 72,50 m og for søerne nord herfor på 72,65 m samt et fald på grundvandsspejlet i retning mod vandløb og søer på 1.

33 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 33 Til sammenligning var vandstanden i søen nærmest afløbet ifølge terrænmodellen 72,0 m og i den nordlige sø ca. 72,45, da området blev laserscannet. Resultatet af beregningerne er vist på Figur 19 (og i større målestok på Bilag D) og sammenlignet med terrænkoten. Figur 19 Afvanding ved forslag 1 sammenlignet med konturer. Ved medianmaksimum sker der oversvømmelse op til den blå linje (kote 73,50) på figuren til højre. Se Bilag D for flere detaljer. Figuren til venstre viser udbredelse af vanddækket areal ved den valgte vandstand samt arealer, der har en teoretisk afvandingsdybde på hhv cm (mørk grøn), cm (grøn), cm (bleg grøn) og cm (gullig). Beregningerne tager ikke hensyn til de nuværende dræningssystemer eller til jordbundens hydrauliske ledningsevne.

34 34 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ Tabel 10 Afvandingsdybde med forslag 2 Afvandingsdybde (m) Type Areal med forslag 2 (ha) <0 Vanddækket 2,0 0-0,25 Sump 3,4 0,25-0,50 Våd eng 2,7 0,50-0,75 Fugtig eng 1,7 0,75-1,00 Tør eng 2,0 I alt 11,8 Det vurderes således, at ved forslag 2 vil i alt 11,8 ha få mindre end 1 m til grundvandspejlet. Den nuværende afvandingssituation ikke er beregnet. En væsentlig del af arealet har nu dårlig afvanding. Højre side af Figur 19 viser højdekurverne. Kurven for 73,50 m er tæt på den vandstand, der er beregnet for medianmaksimumsafstrømningen (73,56 m), hvilket som nævnt er en situation, der (over en lang årrække) indtræffer hvert andet år. Oversvømmelserne vil hyppigst finde sted i vinterhalvåret, men kan også indtræffe om sommeren. Det meste af det påvirkede areal har således usikre dyrkningsforhold Vandstanden i det nye vandløb Dybden i det ny vandløb bliver (ved forslag 1) cm ved sommermedian, cm ved vintermedian og hele cm ved medianmaksimum, hvor der sker opstuvning fra rørene nedstrøms - både fra strækningen mellem bygningerne og fra broen længere nede. Ved medianmaksimum bliver vandstanden i det åbne vandløb ca. 72,25 m. Terrænet ved vandløbet er i ca. 73,0 m, så der vurderes ikke at ske oversvømmelse på terræn ved selv meget stor vandføring. Der kan dog ske oversvømmelse ved helt ekstrem afstrømning. Opstuvningen på denne strækning kunne undgås eller mindskes, hvis man udskiftede røret mellem bygningerne til en større dimension. Det ville yderligere sænke den maksimale vandstand i mosen. 6.2 Tekniske anlæg Der er ikke tekniske anlæg ud over de ledninger, der er omtalt tidligere (afsnit 0). 6.3 Kravene i kriteriebekendtgørelsen Projektet er udformet, så det overholder de fysiske krav i bekendtgørelsens kriterium 5-8 og anbefalingerne i vejledning om tilskud til kommunale projekter om vandløbsrestaurering, samt understøtter kriteriebekendtgørelsens formål.

35 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 35 Figur 20 Den øvre del af Samsingså er et fint lille vandløb En kort strækning af det øvre strækning får dog et lidt større fald (12,5 ) end de 10, der er udgangspunktet i bekendtgørelsen. Det skyldes terrænforholdene, som bevirker, at man ellers vil skulle grave vandløbet dybere ned i terrænet. Det foreslåede fald anset for passabelt, specielt når det udformes med udlæg af sten som beskrevet. 6.4 Vandløbsloven Samsingså er et privat vandløb. Projektet kræver godkendelse i henhold til vandløbsloven 3, jævnfør Miljøministeriets bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Kommunen er vandløbsmyndighed. 3 LBK 1208, 30. september 2013

36 36 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 6.5 Natur Der er ikke beskyttet natur i selve projektområdet. Forslag 1 vil kun have mindre påvirkning af de 3-beskyttede søer i Krummemosen, som fremover vil blive mindre hyppigt oversvømmede. Forslag 1 vurderes ikke at påvirke tilstanden i søerne. Forslag 2 vil have en væsentlig påvirkning af mosen og de beskyttede søer. Umiddelbart forventes en væsentlig positiv påvirkning, men områdets natur er ikke nærmere undersøgt i forbindelse med denne forundersøgelse. Vælges denne løsning, skal der foretages en opmåling af vandløbene i Krummemosen, så konsekvenserne bedre kan vurderes. Desuden skal afvandingen af landbrugsarealerne undersøges nærmere. Samsingså er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 nedstrøms den rørlagte strækning, men denne strækning vil kun nyde gavn af projektet, der skaber mulighed for at faunaen kan passere hidtidigt rørlagte strækninger. Projektet vil ikke berøre Natura 2000-områder eller strengt beskyttede arter (bilag IV-arter). 6.6 Kulturhistorie og fortidsminder Der er ingen fredede fortidsminder i området, og beskyttede sten- og jorddiger bliver heller ikke berørt. Inden gravearbejdet opstartes, kontaktes Bornholms Museum for afklaring af behovet for arkæologiske forundersøgelser.

37 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ 37 7 Lodsejernes holdning 7.1 Øvre del Projektet er drøftet telefonisk med lodsejeren (Niels Christian Tolstrup) forud for besigtigelsen. Lodsejeren oplyste, at han havde gjort indsigelse mod vandplansprojektet på grund af forringelsen af muligheden for at udnytte marken. Desuden påpegede han risikoen for at der blev skyllet jord og planterester fra marken ned i vandløbet, da terrænet var skrånende. Området blev besigtiget den 4. marts 2014 sammen med lodsejerens søn (Lars Tolstrup, lodsejeren var selv forhindret) og regionskommunen. Mulighederne blev drøftet og lodsejerens synspunkter refereret. Lars oplyste, at området var godt afvandet, men at der kunne stå vand på et mindre område i kortere periode om vinteren. 7.2 Nedre del Området blev besigtiget den 4. marts 2014 sammen med regionskommunen. Ejeren af Krummeledvej 16, Naja Groa Bille Brahe, var meget positiv overfor projektet og så frem til at få et åbent vandløb i haven. Hun havde ingen indvending mod, at det ville være nødvendigt at fælde et antal store træer. Thomas Hjort, Krummeledvej 14, var betænkelig ved at reducere markens areal og især ved åbning af vandløbet mellem bygningerne. Arealet mellem bygningerne bruges delvist til oplag, og åbningen vanskeliggøres af, at der vokser et par store rødel, som markerer, hvor det åbne vandløb tidligere var. Forskellige muligheder for at åbne en del af strækningen blev drøftet, og det blev aftalt, at beboerne ville overveje mulighederne og eventuelt skitsere forslag på luftfotos, som COWI efterfølgende fremsendte. Lodsejerne ved Krummemosen, som berøres af forslag 2, er ikke blevet kontaktet.

38 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ Bilag A Ledninger (nedre strækning)

39

40 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ Bilag B Projektforslag B.1 Øvre strækning B.2 Nedre strækning

41

42

43 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ Bilag C Vandspejle C.1 Nuværende forhold C.2 Projekteret

44 Kote i m 1:50 76 Samsinge Å nedre VASP Nuværende DVR90 Medianmaksimum, nu Vintermedian, nu Sommermedian, nu Dybeste punkt i tværprofilet Station i m 1:

45 Kote i m 1:50 75 Samsinge Å nedre VASP Projekt DVR90 Medianmaksimum, projekt Vintermedian, projekt Sommermedian, projekt Dybeste punkt i tværprofilet Station i m 1:

46 VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ Bilag D Afvanding ved forslag 2

47

VANDLØBSRESTAURERING AF MULEBY Å

VANDLØBSRESTAURERING AF MULEBY Å MAJ 2014 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VANDLØBSRESTAURERING AF MULEBY Å FORUNDERSØGELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 BORNHOLMS

Læs mere

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Indledning 1 2. Historie 1 3. Beskrivelse af projektet 1 4. Grundlag for projektering 2 5. Projektering af faunapassage 2 6. Krydsning af ledninger

Læs mere

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Til Fra Vokslev Samråd Aalborg Kommune Vandmiljøafdelingen 16-04-2008 Sagsnr.: 2008-8960 Dok.nr.: 2008-77873 Init.: KBF Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Indeværende projektforslag

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ENGLERUPGÅRD, LB. NR. 27, 31, 34 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Fjernelse af tre spærringer i det offentlige vandløb H35 for at forbedre dyrelivets vandring i vandløbet. 1. Offentliggørelse Kommunen agter at

Læs mere

Maglemose projekt 2014

Maglemose projekt 2014 Teknik og Miljø Naturafdelingen Dahlvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Maglemose projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning. Februar 2014

Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning. Februar 2014 Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 4 PROJEKTFORSLAG... 4 KONSEKVENSER... 5 ØKONOMI... 6 UDFØRELSESTIDSPUNKT...

Læs mere

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå.

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå. Afsender: Thisted Kommune Mathilde Boesen Team Natur Plan- og Miljøafdelingen Thisted kommune Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 2. marts 2015 BrevID.: 1867514 CPR/CVR: #*24563 Medarbejder: KKN Tilladelse

Læs mere

Åbning af rørlagt strækning af Bjerregård grøft

Åbning af rørlagt strækning af Bjerregård grøft TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-P20-4-15 Kontaktperson: Annika Sundberg Lauridsen

Læs mere

3) Hvis du støder på fortidsminder skal arbejdet stoppes og museet kontaktes med det samme.

3) Hvis du støder på fortidsminder skal arbejdet stoppes og museet kontaktes med det samme. Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 3.09.2015 Sagsnr.

Læs mere

Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18

Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18 Kortlægning af afvandingsforhold Notat Bilag: Tegning 01: Afvandingsforhold, vintermiddel Tegning 02: Afvandingsforhold, sommermiddel, før-grødeskæringssituation Tegning 03: Afvandingsforhold, sommermiddel,

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Joachim Godske Norman Moltke Lystrupvej 9 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax: 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse:

Læs mere

Rambøll leverede i maj 2011 et udkast til et vådområdeprojekt ved Sillerup Bæk i Haderslev Kommune.

Rambøll leverede i maj 2011 et udkast til et vådområdeprojekt ved Sillerup Bæk i Haderslev Kommune. NOTAT Projekt Vådområdeprojekt Sillerup Bæk, Avnø Vig Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 03-11-2011 Til Fra Kopi til Torben Tran Ankjærø, Haderslev Kommune Mads Bøg Grue, Rambøll Lotte Madsen, Kolding

Læs mere

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Formål Formålet med projektet er med små midler at øge den del af biodiversiteten, der er knyttet til små vandhuller, lysninger

Læs mere

Thisted Kommune - Forundersøgelse

Thisted Kommune - Forundersøgelse Thisted Kommune - Forundersøgelse December 2013 OPSTEMNING I KOUSTRUP Å (AAL-1306) PROJEKT Forundersøgelse Opstemning i Koustrup Å (AAL-1306) Thisted Kommune Projekt nr. 211751 Version 20.12 2013 Udarbejdet

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

Vådområdeprojekt Svenstrup Å

Vådområdeprojekt Svenstrup Å Fig. 1. Projektområdet i.h.t. tekniske forundersøgelser af Orbicon Leif Hansen Baggrundskort: Kort- og Matrikelstyrelsen 1 : 25.000 Forundersøgelser for genetablering af vådområde ved Svenstrup Å Konklusion:

Læs mere

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 27. januar 2016 BrevID.: 2185380 Medarbejder: KBD Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Tilladelse efter Vandløbslovens

Læs mere

Godkendelse af etablering af åben og rørlagt grøft samt to nye afløbsbrønde ved fire søer i Smør- og Fedtmosen, Herlev i

Godkendelse af etablering af åben og rørlagt grøft samt to nye afløbsbrønde ved fire søer i Smør- og Fedtmosen, Herlev i Herlev Kommune Center for Teknik og Miljø Herlev Bygade 90 2730 Herlev Att. Kirsten Høi 3. juli 2014 Journalnr. 163-2014-9417 Godkendelse af etablering af åben og rørlagt grøft samt to nye afløbsbrønde

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015:

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015: Kvitbæk Vandløbsrestaurering Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04-

Læs mere

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Lundby Bæk og Tved Bæk.

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Lundby Bæk og Tved Bæk. Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 ngowp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-4-12 Høring af Naturgenopretningsprojekt i Aulum Kontaktperson:

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Forslag til Plejeplan for. Bronzealderlandskabet ved Madsebakke

Forslag til Plejeplan for. Bronzealderlandskabet ved Madsebakke Forslag til Plejeplan for Bronzealderlandskabet ved Madsebakke Udarbejdet forår 2012 Titel: Forslag til plejeplan for bronzealderlandskabet ved Madsebakke. Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø

Læs mere

Oplæg til M&T udvalgsmøde Møde: 13. jan 2011 Vedr: Usserød Å og Beredskabsplan.

Oplæg til M&T udvalgsmøde Møde: 13. jan 2011 Vedr: Usserød Å og Beredskabsplan. Oplæg til M&T udvalgsmøde Møde: 13. jan 2011 Vedr: Usserød Å og Beredskabsplan. Status: Der blev på teknikermødet den 4. jan fremlagt hydraulisk modellering af effekt af projektforslag fra landskabsarkitekter

Læs mere

Godkendelse til vandløbsrestaurering af Dunmose Bæk

Godkendelse til vandløbsrestaurering af Dunmose Bæk Skanderborg Kommune Nur & Miljø Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.: 87 94 70 00 www.skanderborg.dk Nur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Do: 23/11 2015 Sagsnr.: 14/68119 inspirion se 08/55280

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

Vordingborg Kommune. Præstegårdsgrøften og Askeby Landkanal Reguleringsprojekt. Februar 2009

Vordingborg Kommune. Præstegårdsgrøften og Askeby Landkanal Reguleringsprojekt. Februar 2009 Vordingborg Kommune Præstegårdsgrøften og Askeby Landkanal Reguleringsprojekt Februar 2009 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk Web www.niras.dk

Læs mere

Hesselbækken. Projekt vedrørende åbning af rørlagt strækning. Det område hvor den frilagte bæk skal løbe.

Hesselbækken. Projekt vedrørende åbning af rørlagt strækning. Det område hvor den frilagte bæk skal løbe. Hesselbækken Projekt vedrørende åbning af rørlagt strækning Det område hvor den frilagte bæk skal løbe. Det eksisterende udløb af det rørlagte vandløb i den åbne kanal der leder ud i Furesøen. Placeringen

Læs mere

Høring af vandløbsrestaureringsprojekt "Fri passage i Hasager Bæk"

Høring af vandløbsrestaureringsprojekt Fri passage i Hasager Bæk Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høring af vandløbsrestaureringsprojekt "Fri

Læs mere

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk.

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 03. november 2015 Restaureringstilladelse

Læs mere

Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453

Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453 Thisted Kommune: Holmgård Mølle Å, spærring AAL-1185 og restaurering ref. 453 FORUNDERSØGELSE AF HOLMGÅRD MØLLE Å, SPÆRRING AAL-1185 OG RESTAURERING REF. 453, PROJEKT 1 - SYDTHY Rekvirent Rådgiver Thisted

Læs mere

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå TEKNIK OG MILJØ Se nedenstående liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-P20-22-15 Høring af vandløbsregulering

Læs mere

Godkendelse til at anlægge kreaturbro over Gelså på strækningen mellem Bevtoft og Hjartbro Skov

Godkendelse til at anlægge kreaturbro over Gelså på strækningen mellem Bevtoft og Hjartbro Skov Jette Jacobsen Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato 14. september 2015 -Sagsident:

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Rudersdal Kommune Afløb fra Sø ved Bregnerødvej Forslag til Reguleringsprojekt

Rudersdal Kommune Afløb fra Sø ved Bregnerødvej Forslag til Reguleringsprojekt Rudersdal Kommune Afløb fra Sø ved Bregnerødvej Forslag til Rudersdal Kommune Afløb fra Sø ved Bregnerødvej Projekt Rudersdal Kommune Afløb fra Sø ved Bregnerødvej Projektnummer 3691200048 Kundenavn Emne

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

GENÅBNING AF KÆMPEÅEN

GENÅBNING AF KÆMPEÅEN OKTOBER 2013 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GENÅBNING AF KÆMPEÅEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013

Læs mere

Alle projektarealer ejes af Torben Fejer Nielsen og Simon Brøndgaard Madsen.

Alle projektarealer ejes af Torben Fejer Nielsen og Simon Brøndgaard Madsen. Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg roc@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om myndighedsgodkendelse af vandløbsrestaurering

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Grevensvænge Vandløb st. 1316-1346 m.

Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Grevensvænge Vandløb st. 1316-1346 m. Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6190 vandloeb@naestved.dk www.naestved.dk Dato 18. juni 2015 Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Grevensvænge Vandløb st. 1316-1346

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløb (Gammelgrøft) med kreaturbro på matrikel 311, Gl. Ladegård, Hammelev ejerlav

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløb (Gammelgrøft) med kreaturbro på matrikel 311, Gl. Ladegård, Hammelev ejerlav Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten att. Martin Reimers mre@nst.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 E-mail: teknikmiljoe@haderslev.dk

Læs mere

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag).

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag). Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Vandplaner høringssvar konsekvenser. Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000

Læs mere

Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb

Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb Information om vandløbsvedligeholdelse Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb og dræn. For at mindske risikoen for vand på grundene anbefaler Odsherred

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt.

Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt. Lær at læse og bruge et regulativ Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt. Der er en masse bløde værdier i regulativet, men der er også faste holdepunkter,

Læs mere

Ansøgning til vandløbsmyndigheden om. klimatilpasning af dele af Nexø

Ansøgning til vandløbsmyndigheden om. klimatilpasning af dele af Nexø Ansøgning til vandløbsmyndigheden om klimatilpasning af dele af Nexø Juni 2015 Formål med projektet Projektets formål er at opnå en øget kapacitet for afledning af overfladevand kommende fra terrænet nordvest

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

Projektet ønskes etableret på ejendommen Blindkildevej 8 7550, Sørvad.

Projektet ønskes etableret på ejendommen Blindkildevej 8 7550, Sørvad. TEKNIK OG MILJØ Se nedenstående liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8067 ngoch@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-9-15 Høring af vandløbsreguleringssag,

Læs mere

Sundby Sø. Afvandingen

Sundby Sø. Afvandingen Sundby Sø af Henrik Schjødt Kristensen I sidste halvdel af 1800-tallet blev der over hele landet gennemført mange af afvandingsprojekter med betydelige tilskud fra staten. Formålet var at udvide landets

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten Center Natur og Miljø MOE A/S Østre Havnegade 18, 1. th. 9000 Aalborg Sendt til Benny Jepsen via mail bje@moe.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Offentlig høring 9. juli til 4. september

Offentlig høring 9. juli til 4. september Offentlig høring 9. juli til 4. september Udkast til restaureringsprojekt i Ballegård Møllebæk Sønderborg Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Ballegård Møllebæk. Forslag til projekt

Læs mere

Ansøger Tønder Kommune, Miljø og Natur, Miljømedarbejder Simon B. Petersen, Team Natur og Vandløb

Ansøger Tønder Kommune, Miljø og Natur, Miljømedarbejder Simon B. Petersen, Team Natur og Vandløb 1 Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928029 Mail: sbp2@toender.dk Sags id.: 06.02.10-P16-1-13 22-10-2015 Ansøgning om vandløbsrestaurering i Bolbro Bæk Vandløb: Bolbro bæk Vandløbssystem: Arnå Vandløbs

Læs mere

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale.

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Denne vejledning viser med kortksempler hvorledes man undersøger konkrete elementer i vandplanforslagene (f.eks. forslag til restaurering

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Ref. 680. Statens kommentarer: Restaurering. Strækningen er på 732 m Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Da denne strækning løber gennem en

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Tilladelse til restaurering af Bjørnholt Bæk ved Toustrup Stationsby

Tilladelse til restaurering af Bjørnholt Bæk ved Toustrup Stationsby #cpr# Silkeborg Kommune Natur og Miljø vand@silkeborg.dk Kun sendt pr. e-post 20. oktober 2014 Tilladelse til restaurering af Bjørnholt Bæk ved Toustrup Stationsby Silkeborg Kommune meddeler i medfør af

Læs mere

Rudersdal Kommune. April 2015 RUDERSDAL KOMMUNE. MAGLEMOSERENDEN VANDLØBSRESTAURERING

Rudersdal Kommune. April 2015 RUDERSDAL KOMMUNE. MAGLEMOSERENDEN VANDLØBSRESTAURERING Rudersdal Kommune April 2015 RUDERSDAL KOMMUNE. MAGLEMOSERENDEN VANDLØBSRESTAURERING PROJEKT Rudersdal Kommune. Detailprojekt vandløbsrestaurering Rudersdal Kommune Projekt nr. 212773 Dokument nr. 1212078513

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Ansøgningen omhandler åbning og genslyngning af det rørlagte forløb samt udlægning af sten og grus.

Ansøgningen omhandler åbning og genslyngning af det rørlagte forløb samt udlægning af sten og grus. #cpr# Silkeborg Kommune Natur og Miljø vand@silkeborg.dk Kun sendt pr. e-post 20. oktober 2014 Tilladelse til restaurering af Bjørnholt Bæk ved Sorring Skov Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven

Læs mere

Forundersøgelse af fem vandplansindsatser i Bornholms Regionskommune

Forundersøgelse af fem vandplansindsatser i Bornholms Regionskommune B O R N H O L M S R E G I O N S K O M M U N E KOMMUNALE VANDPLANSPROJEKTER VEDRØRENDE VANDLØBSRESTAURERING Forundersøgelse af fem vandplansindsatser i Bornholms Regionskommune Teknisk- og ejendomsmæssig

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Marianne Hegelund Thomsen Gadekærsvej 2 9280 Storvorde 07-09-2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr.

Læs mere

LANDBRUG & FØDEVARER KONSEKVENSANALYSER AF ÆNDRET GRØDESKÆRING I VANDLØB

LANDBRUG & FØDEVARER KONSEKVENSANALYSER AF ÆNDRET GRØDESKÆRING I VANDLØB LANDBRUG & FØDEVARER KONSEKVENSANALYSER AF ÆNDRET GRØDESKÆRING I VANDLØB IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF REDEGØRELSER OM ÆNDRINGER AF FUGTIGHEDSFORHOLDENE OMKRING VANDLØB VED ÆNDRET GRØDESKÆRING Rekvirent Landbrug

Læs mere

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

DWW Landbrug ApS Dato: 27-10-2014 Kvæsthusgade 1, 1. sal

DWW Landbrug ApS Dato: 27-10-2014 Kvæsthusgade 1, 1. sal DWW Landbrug ApS Dato: 27-10-2014 Kvæsthusgade 1, 1. sal Sagsb.: sbagg 1251 København K Sagsnr.: 14/66954 Dir.tlf.: 72 36 41 00 E-mail: natur@holb.dk Landzonetilladelse til etablering af søer i Fruerskov

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Drænvandsvirkemidler i et delopland

Drænvandsvirkemidler i et delopland Drænvandsvirkemidler i et delopland Af Frank Bondgaard og Sebastian Piet Zacho Når der arbejdes med drænvandsvirkemidler, er det vigtigt at vide hvor stort et opland der afdræner til det enkelte miljøtiltag,

Læs mere

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven.

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen Prinsens Alle 5 8800 Viborg naturogvand@viborg.dk Viborg.dk Afgørelse om ikke vvm pligt

Læs mere

Simested Å - midt. Teknisk forundersøgelse af vådområde. vådområde

Simested Å - midt. Teknisk forundersøgelse af vådområde. vådområde Simested Å - midt Teknisk forundersøgelse af vådområde Bill vådområde af Simested Å - midt Indhold BILAGSFORTEGNELSE... 5 INDLEDNING OG BAGGRUND... 8 BAGGRUND... 9 PROJEKTFORSLAGENE...11 LOKALITETSBESKRIVELSE...

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Jens Christian Simonsen Saturnvej 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Du har søgt om dispensation til at rydde træer og buske på matr. nr. 3

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. september 2013 J.nr.: NMK-510-00210 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å.

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. Bilag Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. AAL - 9350 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Rømers Bæk, ved genåbning af rørlægningen 29,2m. Indsatsen ligger i NBL 3 område

Læs mere

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2 Notat Naturstyrelsen Ribe 16. maj 2011 Projekt nr. 14.882.00 Udarbejdet af ERI Kontrolleret af BJP Godkendt af ERI 1 Indledning... 2 2 Design af faunapassage i Ribe jævnfør projektforslag... 2 2.1 Den

Læs mere

Fredericia Kommune. Juni 2014 FORUNDERSØGELSE OG DETAILPROJEKTERING TILLØB TIL GUDSØ MØLLEÅ (INDSATS RIB-842)

Fredericia Kommune. Juni 2014 FORUNDERSØGELSE OG DETAILPROJEKTERING TILLØB TIL GUDSØ MØLLEÅ (INDSATS RIB-842) Fredericia Kommune Juni 2014 FORUNDERSØGELSE OG DETAILPROJEKTERING TILLØB TIL GUDSØ MØLLEÅ (INDSATS RIB-842) PROJEKT Rørføring i tilløb til Gudsø Mølleå (RIB-842) Fredericia Kommune Projekt nr. 215250

Læs mere

Klikvejledning vandplaner April 2015

Klikvejledning vandplaner April 2015 Klikvejledning vandplaner April 2015 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø på ejendommen Jerslevvej 289, 9700 Brønderslev, matr. nr. 2c Ålstrup By, Jerslev.

Landzonetilladelse til anlæg af sø på ejendommen Jerslevvej 289, 9700 Brønderslev, matr. nr. 2c Ålstrup By, Jerslev. Morten Als Jerslevvej 289 9700 Brønderslev Byggeri, Planer, Trafik & Veje. Dato: 12-04-2013 J. nr.: 13-63773 Sagsbeh.: Annemarie S Pedersen Lokaltlf.: 99 45 55 14 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret i klitområderne langs Vesterhavet, på Skovbjerg Bakkeø mod S og omkring Flynder Sø i NØ.

Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret i klitområderne langs Vesterhavet, på Skovbjerg Bakkeø mod S og omkring Flynder Sø i NØ. Bilag Detaljer i sammenligningen af 3 beskyttet natur og FOT i Vordingborg og Holstebro kommuner Udarbejdet af Åge Nielsen, Miljøministeriet, september 2012. Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å Fokus på fysiske forhold Restaurering 2003 Restaurering 2004 Restaurering 2005 Skovsø-Gudum Å Slagelse Kommune har sat fokus på vandløbenes

Læs mere

- vandløbsvedligeholdelse set i perspektiv af de

- vandløbsvedligeholdelse set i perspektiv af de Danske vandløb - vandløbsvedligeholdelse set i perspektiv af de grundlæggende mekanismer Torben Larsen Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet TL@civil.aau.dk Foredrag for LandboNord, Brønderslev

Læs mere

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen Bradstrup Sø Kort sammendrag af forundersøgelsen Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres vådområdeindsatsen

Læs mere

Med henvisning til mailkorrespondancen opdeles arbejderne i 4 delopgaver:

Med henvisning til mailkorrespondancen opdeles arbejderne i 4 delopgaver: Silkeborg Kommune Natur og Miljø Søvej 1 8600 Silkeborg Att. Aage Ebbesen Vedr. vurdering af udgifter til grødeskæring og sandoprensning på delstrækninger i Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø.

Læs mere

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner NOTAT VURDERINGER OMKRING FAUNAPASSAGE VED SÆBY MØLLE Projektnummer 1391400188 Emne Udført af Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket Klaus Schlünsen, Hydrolog-vandløbshydrauliker Hans Mark,

Læs mere