Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt."

Transkript

1 Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan udgave

2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Handleplanens mål Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune Indsatser Andre tiltag Prioritering Inddragelse af offentligheden Forholdet til anden relevant planlægning Baggrund...20 På Naturstyrelsens hjemmeside kan man bl.a. se vandplanerne for hvert af hovedvandoplandene de tilhørende kortbilag på Miljøministeriets MiljøGIS høringsnotater om de gennemførte, offentlige høringer i perioden det generelle høringsnotat vedrørende vandplanerne fra den gennemførte, offentlige høring i 2013, læsevejledning, relevant lovgivning m.m. Kort: Hedensted Kommune Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. 2

3 Forord Byrådet vedtog i 2012 den 1. udgave af vandhandleplanen, som er Hedensted Kommunes udmøntning af de statslige vandplaner for perioden Statens vandplaner blev underkendt med Miljøklagenævnets afgørelser af 6. december Dermed bortfaldt også Vandhandleplanen, som Hedensted Kommune vedtog i sin første udgave den 31. oktober De statslige vandplaner er i oktober 2014 vedtaget i en ny udgave. Hedensted Kommunes forslag til denne 2. udgave af Vandhandleplan tager således udgangspunkt i den reviderede statslige vandplan for perioden Vandhandleplanen får således en meget kort levetid. I den mellemliggende periode har vi i Hedensted Kommune løbende arbejdet med at realisere en række indsatser, som forbedrer tilstanden i vandløbene. Det har vi gjort med udgangspunkt i bl. a. "Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering" og "Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering". På den baggrund har vi valgt at lægge større vægt på at redegøre for hvor langt vi er i realiseringen af indsatserne i statens vandplan, fremfor at prioritere indsatserne. Byrådet skal fortsat pointere, at det er staten, der har det overordnede ansvar for implementeringen af Vandrammedirektivet over for EU-kommissionen, mens det er vores ansvar at udføre de tiltag, staten har pålagt os gennem vandplanerne, i det omfang vi tildeles ressourcer til opgavens udførelse. Byrådet lægger fortsat vægt på, at kommunens borgere inddrages i drøftelsen af alle betydende spørgsmål ved de enkelte indsatser, når indsatserne realiseres. Vi vil fortsat inddrage borgerne så tidligt som muligt. Forslaget til Vandhandleplan afspejler, at Hedensted Kommune i det store hele har været i stand til at realisere indsatserne i den statslige vandplan på trods af vanskelighederne med at få vedtaget den endelige Vandplan. Forslaget til Vandhandleplan fremlægges hermed til offentlig debat i 8 uger fra 13. maj Kirsten Terkildsen Borgmester Lene Tingleff Formand for Udvalget for Teknik 3

4 1. Indledning De statslige vandplaner Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hvert af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med tre seksårige planperioder ( , og ). De statslige vandplaner skal sikre, at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande i udgangspunktet opfylder miljømålet god tilstand inden udgangen af Der fastsættes konkrete miljømål for de enkelte forekomster af overfladevand og grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Hedensted Kommunes vandhandleplan Hedensted Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandplaner. Denne første handleplan vil være gældende frem til udgangen af denne planperiode i Handleplanen er en realisering af den del af vandplanerne for vandområderne 1.9 Horsens Fjord, 1.5 Randers Fjord, 1.11 Lillebælt/Jylland og 1.8 Ringkøbing Fjord, der vedrører kommunen. Se kort 1. Kort 1 4

5 Vandoplandene går på tværs af kommunegrænser og Hedensted Kommune indgår derfor i et tværkommunalt samarbejde i såkaldte vandoplandsstyregrupper for hvert vandopland. En handleplan skal ifølge bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner indeholde: 1. Mål for kommunens indsats i planperioden 2. Realiseringsrækkefølge og prioritering samt forventet tidspunkt for igangsætning af den forventede indsats i planperioden 3. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning 4. Kort med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter 5. Redegørelse for, hvordan offentligheden vil blive inddraget Handleplanen må ikke stride imod vandplanerne. Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager derefter stilling til de indkommende høringssvar og vedtager Vandhandleplanen senest et år efter vandplanernes vedtagelse. Figur 1: Tidslinje fra vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, som er udarbejdet i medfør af Miljømålsloven. Miljøvurdering Den kommunale vandhandleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Vandhandleplanen gengiver alene de statslige vandplaners foranstaltninger. Hedensted Kommune anser den derfor for at være omfattet af den statslige, strategiske miljøvurdering. Offentlighedsfase De statslige vandplaner forpligter kommunen til at efterleve målene i vandplanerne, og indsatserne har indgået i statens offentlige høring af forslag til vandplanerne i 2013 og Kommunens råderum er meget lille i forhold til udarbejdelsen af handleplanen. Det er med dette for øje, at Byrådet lægger vægt på at inddrage kommunens borgere i drøftelsen af alle betydende spørgsmål. F.eks. kan prioriteringen af indsatsen og tidsplanen være til debat, men vandplanen fastslår, at indsatsen skal gennemføres. 0 5

6 2. Handleplanens mål Det overordnede mål med den statslige vandplanlægning i Danmark er, at alle vandforekomster - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst god tilstand eller godt potentiale. Målene i første planperiode skal være nået i I indledningen til vandplanerne skriver regeringen endvidere, at myndighederne bør give de indsatser i vandplanerne, som understøtter synergieffekt i forhold til klimatilpasning, en høj prioritet. Hedensted Kommune lægger vægt på at koordinere Natura2000 handleplanerne med vandhandleplanen. Det fremgår af handleplanen, hvilke konkrete lokaliteter der skal foretages en nærmere afvejning mellem natur- og vandmiljøhensyn. Vandhandleplanen tager udgangspunkt i vandplanernes indsatsprogram, som er bindende for kommunerne, og som skal effektueres i 1. planperiode. Statens indsatsprogram er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske. 6

7 3. De statslige vandplaners samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune er følgende: Tilhørende virkemidler Indsatsprogram Påvirkninger som skal reduceres Anvendelse. af virkemidler kvælstof fosfor Effekter fysisk påvirkning iltforbrugend e stoffer miljøfarlige stoffer Indsatser efter Vandhandleplanen Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder Ændret vandløbsvedligeholdelse 1) Indsats udgået Fjernelse af faunaspærringer 2) 10+1 X Vandløbsrestaurering 14,518 km X Genåbning af rørlagte vandløb 3) 1,517 km X Sørestaurering 0 Andre tiltag, som gennemføres sideløbende med indsatsen efter Vandhandleplanen Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug mv. Vådområder til fjernelse af fosfor Andel af 329 ha* X X Vådområder til fjernelse af kvælstof Andel af 2775 ha X X Vandindvinding - påvirkning af overfladevande Flytning af kildepladser 0 Kompenserende udpumpning 0 Påvirkning fra punktkilder Renseanlæg - forbedret rensning 0 Spredt bebyggelse - forbedret rensning 0 Regnbetingede udløb 4) 7 stk X X X X X Industri - forbedret rensning/afskæring til renseanlæg 0 Akvakultur Ferskvandsdambrug 5) 0 stk Generelle virkemidler Randzoner langs vandløb og søer Efterafgrøder i stedet for vintergrønne marker Ikke en kommunal Forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse perioder opgave Forbud mod visse former for jordbearbejdning i efteråret X X X X Ændring af normsystem Yderligere brug af efterafgrøder eller godkendte alternativer Ikke en kommunal opgave X *) Indsatsen udgør reelt en andel af indsatskravet på 21, 7 HA i oplandet til Bygholm Sø. 1) Indsatsen er udgået. De statslige vandplaner omhandlede tidligere indsats i ca. 38 km vandløb i Hedensted Kommune 2) 10 spærringer i kommunen og 1 spærring i grænsevandløb. 3) Fordelt på 7 strækninger. 4) Indsatsen gennemføres i medfør af spildevandsplanen. 2/5 skal klares i indeværende planperiode, resten i næste periode. De statslige vandplaner omhandlede tidligere indsats for 8 regnbetingede udløb. 5) De statslige vandplaner omhandlede tidligere indsats for 1 dambrug 7

8 4. Indsatser Der skal foretages restaurering af følgende vandløbsstrækninger: Kort 2 Kortet angiver indsatskravet i henhold til Vandplanen fra I tabel 1 redegøres for hvilke indsatser, der bortfaldet med den reviderede vandplan fra 2013, samt status for realiseringen af indsatserne. Hedensted Kommune har løbende arbejdet for at realisere en række indsatser, som forbedrer tilstanden i vandløbene. Det har vi gjort med udgangspunkt i bl. a. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering" og Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering". Typiske indsatser er, at bringe vandløbet tilbage til dets oprindelige, slyngede forløb, at anbringe større sten i vandløbet eller at udlægge gydebanker (grusbanker). 8

9 Tabel 1 med vandløbsstrækninger (nr. henviser til kort 2) Nr. Vandløbsnavn/lokalitet Vandsystem Længde km Status Åle Bæk - Udspring - Nord for Ballehøj Gudenå Under 1 Åle Bæk - Udspring - Nord for Ballehøj Gudenå realisering Åle Bæk - Udspring - Nord for Ballehøj Gudenå Horsens 2 Bisholt Bæk Fjord Tilløb til Møllebæk Bygholm Å Glud Bæk Horsens Fjord Tilløb til Skjold Å øst for Skjold Skjold Å As-Rårup Skelbæk Kattegat As-Rårup Skelbæk Kattegat As-Rårup Skelbæk Kattegat a Tilløb As-Rårup Skelbæk Kattegat Tilløb til Gudenå Gudenå Forundersøgelse Indsats udgået Forundersøgelse Realisering skal afklares. 8 Ølsted Å Bygholm Å Indsats udgået Ølsted Å Bygholm Å Harredal Bæk Skjold Å Harredal Bæk Skjold Å Forundersøgelse 9 Tilløb til Harredal Bæk fra Sønder Skjold Å Bjerre Realisering skal Tilløb til Harredal Bæk fra Sønder afklares. Skjold Å Bjerre 10 Tilløb til Rohden Å fra Englandskær Rohden Å Bjørnkær Grøft Rohden Å Stenderup Bæk Rohden Å Forundersøgelse Stenderup Bæk Rohden Å Sønderskov Bæk *) Lillebælt Indsats udgået 14 Tilløb til Juelsminde Kyst fra Vesterager Lillebælt Hyrup Bæk Rosenvold Å Indsats udgået 16 Torup Bæk Rohden Å Indsats udsat Torup Bæk Rohden Å Tilløb til Smedebæk fra Hornum Ø Rohden Å Tilløb til Smedebæk fra Hornum Ø Rohden Å Tilløb til Smedebæk fra Hornum Ø Rohden Å Sum Forundersøgelse *: Restaurering skal ske under hensyntagen til eventuelle skovtyper 9

10 Der skal ske genopretning af faunapassagen ved spærringer følgende steder: Kort 3 Kortet angiver indsatskravet i henhold til Vandplanen fra I tabel 2 redegøres for hvilke indsatser, der bortfaldet med den reviderede vandplan fra 2013, samt status for realiseringen af indsatserne. Hedensted Kommune har løbende arbejdet for at realisere en række indsatser, som forbedrer tilstanden i vandløbene. Det har vi gjort med udgangspunkt i bl. a. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering" og Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering". Faunapassagen genskabes ved f.eks. at nedlægge en spærring, etablere et omløbsstryg, eller at hæve vandløbsbunden nedstrøms en spærring, så der genskabes fri passage for vandløbets dyreliv. 10

11 Tabel 2 med spærringer. (nr. henviser til kort 3) Nr. Vandløbssystem Vandløb Stednavn Spærringstype Status 1 Forundersøgelse Tilløb til Ved Skjold Å Skjold Å ved ukendt Amhøjgård Realisering skal Neder Bjerre afklares 2 Ringstholm Å Egelund Å Ved Mølsted Skvatmølle 3 4 *) Skjold Å Vejle Fjord Skjold Å Ulbæk Ved Møllegård Høgdal Dambrug V Rørføring nedlagt dambrug Rohden Å Rohden Å Svends Mølle vandkraft Rohden Å Rohden Å Ørum nedlagt dambrug Rohden Å Rohden Å Brå Mølle vandmølle 8 Harpedal Bæk Rohden Å Kohavevej vandmølle 9 Bregnballe nedlagt Rohden Å Bæk dambrug 10 *) 11 **) Vejle Fjord Gudenå Ulbæk Gudenå Høgdal Dambrug Ø Hammer Mølle nedlagt dambrug vandmølle Udført Forundersøgelse Under realisering Forundersøgelse Afventer realisering. Under realisering Forundersøgelse Afventer realisering Forundersøgelse Under realisering. Forundersøgelse Under realisering. Forundersøgelse Afventer realisering *: Koordineres med Natura2000 planens ønske om beskyttelse af nærliggende ellesumpe **: Spærringen er omgivet af Natura2000 natur og potentiel Natura2000 natur. Vandløbet danner kommunegrænse til Vejle Kommune. 11

12 Rørlagte vandløb, der skal åbnes: Kort 4 Kortet angiver indsatskravet i henhold til Vandplanen fra I tabel 3 redegøres for hvilke indsatser, der bortfaldet med den reviderede vandplan fra 2013, samt status for realiseringen af indsatserne. Hedensted Kommune har løbende arbejdet for at realisere en række indsatser, som forbedrer tilstanden i vandløbene. Det har vi gjort med udgangspunkt i bl. a. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering" og Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering". Rørlagte strækninger kan åbnes ved at grave rørledningen op, og det vil i nogle tilfælde være muligt at afbryde rørledningen og etablere vandløbet i et andet forløb. 12

13 Tabel 3 med rørlagte strækninger, der skal åbnes.( Nr. henviser til kort 4) Nr Vandløbsnavn Vandsystem Længde krydser Status 1 Tilløb til Smedebæk fra Hornum Ø Rohden Å 0,078 bygning og vej 2 Tilløb fra Breth Rosenvold Å 0,195 3 Ørum Bæk Rohden Å 0,076 skov 4 Hulbæk Kristiansminde Gudenå 0,055 Hovedvej 13 6 Tilløb As-Rårup Skelbæk Tilløb til Skjold Å ved Neder 7 Bjerrevej Forundersøgelse Indsats udgået Indsats udgået 5 Fruens Møllested Bæk Vejle Å 0,177 græsmark Forundersøges Ringstholm Indsats udgået Å 0,692 mark Skjold Å 0,244 mark Udført Sum 1,517 13

14 5. Andre tiltag, som gennemføres sideløbende med indsatsen efter Vandhandleplanen Ved følgende regnbetingede udløb skal der ske ændringer*: Kort 5 * Naturstyrelsen har tidligere oplyst, at Thorup Bæk ved en fejl er taget ud af vandplanen. Hedensted Kommune har derfor taget som forudsætning, at problemet ved Thorup Bæk skal løses. Igangværende projekt indarbejdes i planen. Indsatsen ved regnbetingede udløb sker i overensstemmelse med spildevandsplanen. Hvor vandplanen foreskriver, at der skal ske ændringer i et regnbetinget udløb, kan det betyde, at der skal ske ændringer i de udledte vandmængder og/eller reduktion af forurenende stoffer, typisk spildevand. Derfor skal arbejdet med disse udløb indledes med en afklaring af, hvad der er årsag til, at målet for recipienten ikke kan opfyldes. Derefter skal det afklares, hvilke løsningsmuligheder, der er. Det kan typisk dreje sig om etablering af forsinkelsesbassin, løsninger for lokal afledning af regnvand, pumpeløsninger og/eller separatkloakering af bysamfund. Ved valget af løsningsmodel indgår hensynet til recipientens målopfyldelse, men også hensynet til spildevandsplanen i øvrigt, herunder klimahensyn, og hensynet til spildevandsselskabets økonomiske råderum. Når en løsningsmodel er fundet, skal der udarbejdes et forprojekt, og et tillæg til spildevandsplanen inden arbejdet kan igangsættes. 14

15 Kortet angiver indsatskravet i henhold til Vandplanen fra I tabel 4 redegøres for hvilke indsatser, der bortfaldet med den reviderede vandplan fra 2013, samt status for realiseringen af indsatserne. Tabel 4 over regnbetingede udløb. (Nr. henviser til kort 5). Nr. Navn Recipient Status 1 Torup Bæk Torup Bæk Forundersøges 2 Bjerre Skjold Å Udgået 3 Rask Mølle Møllebækken Under realisering 4 Øster Snede Ø Øster Snede Bæk 5 Øster Snede V Øster Snede Bæk 6 Uldum V Uldum Lilleå Ikke påbegyndt 7 Uldum Ø Uldum Lilleå 8 Båstrup Sole Bæk Naturstyrelsen har meddelt, at 2/5 skal klares i indeværende planperiode, resten i næste periode. Vådområder til fosforfjernelse Arealer i ådale, som i perioder oversvømmes, kan fjerne fosfor fra vandløbene, hvorved vandkvaliteten sidenhen forbedres i hele vandmiljøet. I vandplanerne er etablering af arealer med periodevise oversvømmelser i ådale rettet primært mod fosforfjernelse i oplande til søer, hvor målsætningen ikke forventes opfyldt. Etableringen sker derfor kun opstrøms søer. Hedensted Kommune skal i samarbejde med de øvrige oplandskommuner udlægge op til 24 ha P- ådale i oplandet til Bygholm Sø. Arbejdet koordineres i vandoplandsstyregruppen efter de spilleregler, der er aftalt mellem KL og Naturstyrelsen. Realisering af disse projekter foregår som udgangspunkt som frivillige projekter i dialog med berørte lodsejere. Vådområder til kvælstoffjernelse Vådområder er med til at reducere udvaskning af kvælstof til vandmiljøet. Hedensted Kommune skal udlægge vådområder i samarbejde med de øvrige oplandskommuner. Arbejdet koordineres i vandoplandsstyregruppen efter de spilleregler, der er aftalt mellem KL og Naturstyrelsen. Realisering af disse projekter foregår som udgangspunkt som frivillige projekter i dialog med berørte lodsejere. Forbedret spildevandsrensning i det åbne land I vandplanerne er der ikke i indeværende planperiode udpeget nye områder i Hedensted Kommune, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Den igangværende indsats er således en indsats, der er baseret på kravene fra Regionplan Indsatsen er dermed i vandplansammenhæng en baselineindsats, der skal være afsluttet i Med nye regler for fastsættelse af frister for forbedret spildevandsrensning kan indsatsen ikke afsluttes i 2015 som hidtil forventet. Der må forudses en forlænget periode på ca. 3 år. 15

16 Grundvand Vandplanerne indeholder i denne planperiode ingen særskilte indsatser over for grundvandet. Vandplanerne forudsætter som grundlæggende foranstaltning, at arbejdet med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse fortsætter efter de planer, der ligger herfor. Generelle virkemidler Vandplanerne for første planperiode fastlægger den konkrete indsats i forhold til ca tons kvælstof. Det er besluttet, at det samlede indsatsbehov genberegnes til vandområdeplaner for perioden Det udskudte indsatsbehov over for kvælstof er således endnu ikke fastlagt. Målet for den samlede kvælstofreduktion i vandplanlægningen blev af den daværende regering i forbindelse med Grøn Vækst besluttet til ca tons. Målet for reduktion af kvælstof til havmiljøet er således reduceret med tons for perioden Vandplanerne indregner effekten af en række reguleringer af landbrugsdriften. Reguleringerne involverer ikke kommunen, men har betydning for den enkelte landmand i kommunen. De fleste reguleringer gælder for alle jordbrug. 16

17 6. Prioritering Vandplanernes indeværende planperiode løber principielt fra Da vedtagelsen af planerne er blevet forsinket, er Hedensted Kommunes periode for realisering af vandplanerne tilsvarende principielt afkortet fra 5 år til 1 år. Hedensted Kommune har imidlertid løbende arbejdet for at realisere indsatser, som forbedrer tilstanden i vandløbene. Det har vi gjort med udgangspunkt i bl. a. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering" og Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering". Under forudsætning af at Staten tilvejebringer de nødvendige ressourcer forventer vi, at indsatserne i Vandhandleplanen er formelt gennemført i 2015, og fuldt realiseret med udgangen af Inddragelse af offentligheden Hedensted Kommunes vandhandleplan er en gengivelse af de statslige vandplaner. Hedensted Kommunes bidrag er begrænset til at fastsætte en prioritering af og tidsrækkefølge for igangsætning af indsatserne. Arbejdet med udførelsen af de enkelte indsatser blev indledt i 2013, og forventes formelt afsluttet i 2015, og fuldt realiseret med udgangen af Alle lodsejerne er kontaktet med henblik på at få afklaret hvorledes indsatsen kan tilpasses lodsejernes ønsker inden for vandplanens rammer. De enkelte indsatser skal gennemføres efter reglerne i de respektive lovgivninger, herunder om høring, offentliggørelse og klagemuligheder. Forslaget til den kommunale vandhandleplan fremlægges i offentlig høring fra 13. maj 2015 med en høringsperiode på 8 uger. Byrådet tager herefter stilling til de indkommende høringssvar og vedtager Vandhandleplanen senest et år efter vandplanernes vedtagelse. 8. Forholdet til anden relevant planlægning I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, råstofplanen, vandforsyningsplanen samt spildevandsplanen. Figur 2 viser, at vandplaner, Natura 2000-planer og handleplaner er bindende for kommuneplanen. Det fremgår endvidere, at det er Regionsrådene, der har ansvaret for at udarbejde en regional råstofplan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Råstofplanen er ligeledes bindende for kommuneplanlægningen. 17

18 Figur 2: Hierarkiet i plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis) Kommuneplanen Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der indeholder en beskrivelse af kommunens overordnede udvikling samt rammer for lokalplaner. Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land. Kommuneplanen er ikke bindende for borgere og erhverv, mens lokalplanlægningen opstiller vilkår for planernes område. Der kan foretages ændringer i kommuneplankataloget og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne. I kommuneplan 2009 for Hedensted Kommune indføjedes kun de af regionplanens retningslinjer, som ikke vedrørte vand- og naturplanerne, og planen blev i øvrigt udarbejdet i overensstemmelse med den dagældende regionplan. Vandplanens konkrete indsatser giver ikke anledning til ændringer i kommuneplanen. Råstofplanen Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning for den fremtidige råstofindvinding. Dette sker gennem råstofplanen. Den regionale råstofplan er en sektorplan, som kommunalstyrelsen er bundet af i den kommunale planlægning. Kommuneplanen kan nemlig kun indeholde retningslinjer for råstofområderne, som ikke er i strid med råstofplanlægningen, som det også ses af figur 2. Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen. Vandplanens indsatser får ikke betydning for hverken igangværende eller planlagte graveområder i kommunen. Vandplanerne giver ikke anledning til, at Region Midt skal foretage ændringer i den eksisterede råstofplan for så vidt angår den del af råstofplanen, der vedrører Hedensted Kommune. 18

19 Vandforsyningsplanen og Spildevandsplanen Spildevandsplaner og vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. Vandforsyningsplanen Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, inden for hvilke den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden. De statslige vandplaner indeholder i denne planperiode ikke indsatser i forhold til grundvand. Vandplanerne indeholder en retningslinje om, at grundvandsindvinding ikke må påvirke overfladevande med mere end en nærmere angivet procentdel. Vandplanerne indeholder også en retningslinje om, at grundvand først og fremmest skal anvendes til drikkevandsforsyning, dernæst til naturformål, mens vandindvinding til erhvervsformål er prioriteret lavest. I visse dele af kommunen fortrinsvis den østlige del er grundvandsforekomsterne så begrænsede og sårbare, at der vil være situationer, hvor vandplanernes retningslinje om prioritering af grundvandets anvendelse må sættes over retningslinjen om maksimal påvirkning af overfladevande. Vandplanerne giver ikke Hedensted Kommune anledning til en ændring i kommunens eksisterede vandforsyningsplan. Spildevandsplanen Ifølge miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen udarbejde og ajourføre en plan for bortskaffelse af spildevand inden for kommunen. Vandplanerne angiver, at der skal ske en indsats over for 7 regnbetingede udløb i kommunen. Indsatsen for regnbetingede udløb sker i henhold til spildevandsplanen. Løsning af denne opgave vil formentlig kræve, at Hedensted Kommune udarbejder tillæg til spildevandsplanen. Natura2000 planerne Der er enkelte steder i kommunen, hvor vandplanernes indsats kan komme i modstrid med Natura2000 planerne. Det er tilføjet en bemærkning herom ved hver af de pågældende lokaliteter i ovenstående afsnit om indsatserne. Her skal der i hvert enkelt tilfælde foretages en samlet afvejning forud for valg af den endelige løsning Handlingsplaner for klimatilpasning Kommunerne skal udarbejde handlingsplaner for klimatilpasning, som kan betragtes som en plan, der er en form for paraply, som samler kommunens klimarelaterede planer i et. Her vil input fra de kommunale vandhandleplaner også indgå. I indledningen til vandplanerne skriver regeringen at: Regeringen vil arbejde aktivt for, at effekten af klimaforandringerne indarbejdes i vandplanlægningen. For investeringer med lang levetid, som fx kloakker, bør der derfor allerede nu indregnes klimaeffekter. For fastlæggelse af miljømål, ændret afstrømning og udvaskning vurderes der dog ikke at være tilstrækkeligt fagligt grundlag for, at det kan indgå i de første vandplaner. Dette forventes at blive vurderet i næste planperiode. En del af de indsatser, der er defineret i denne plan, vil dog medvirke til at kunne imødegå konsekvenserne af ændret nedbør, fx vil 19

20 vådområder langs vandløb virke som bufferzoner for øget nedbør; tilsvarende gælder for regnvandsbassiner på regnbetingede udledninger. Myndighederne bør give de indsatser i vandplanerne, som understøtter synergieffekt i forhold til klimatilpasning, en høj prioritet. I Hedensted kommuneplan er der udpeget klimahåndteringsområder som områder, der kan blive oversvømmet eller vandlidende som følge af havvand eller regnvand. Klimahåndteringsområderne skal bl.a. friholdes for fremtidig bebyggelse. Enkelte af vandplanens indsatser ligger i eller i tilknytning til klimahåndteringsområderne. Her kan det blive relevant i forbindelse med forprojekteringen at vurdere eventuelle oversvømmelsesrisici. Andre indsatser ligger, så de vil kunne medvirke til at imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne. 9. Baggrund Den 22. december 2000 trådte EU s Vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har til formål at sikre, at alle EU-landenes vandløb, overfladevand, søer, kystvande og grundvand bliver beskyttet. Tanken bag Vandrammedirektivet er, at alt vand på sin vis hænger sammen, og at vand derfor skal forvaltes med en sammenhængende indsats. Implementeringen af Vandrammedirektivet i dansk lov er sket i december 2003 med Miljømålsloven. Før den kommunale reform i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlægning og recipientkvalitetsplanlægning). I forbindelse med Strukturreformen fik disse målsætninger retsvirkning som et landsplandirektiv, og var gældende indtil der blev fastsat nye miljømål i vandplanerne efter miljømålsloven. Miljømålsloven afstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning, jf. Miljømålsloven, 3 stk. 2: Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale handleplan og skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan. Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanen bindende tidsfrister for målopfyldelse. For at formålet med Vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark. Ved vandplanens ikrafttrædelse erstattes regionplanernes målsætninger og retningslinjer for anvendelsen og beskyttelsen af vandressourcerne og kvaliteten af vandløb, søer og kystvande af vandplanerne. Fra vandplanernes vedtagelse fungerer de som det overordnede administrative grundlag for dansk vandforvaltning. Vandplanerne er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 23 statslige vandplaner og deres tilhørende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne. 20

21 Vandplanerne bygger på amternes basisanalyser omkring kvaliteten af vandområderne og vandressourcerne, samt truslerne mod dem som resultat af menneskelige aktiviteter. Basisanalysen blev i Danmark delt i to, hvoraf den første del er rapporteret til EU-kommissionen i 2005, mens den anden del blev rapporteret juli Naturstyrelsen har på baggrund af basisanalysens første og anden del vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have, og har opsat et indsatsprogram for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt. Vandplanerne skal følges op af kommunale vandhandleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner. Efter Miljømålslovens kapitel 11 skal kommunerne udarbejde vandhandleplaner, hvori der nærmere redegøres for, hvorledes den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunernes geografiske områder - og målsætningerne i vandplanen derved opfyldes. Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst god tilstand eller godt potentiale i år Økologisk kvalitetsklasse Afvigelser i forhold til uforstyrret tilstand. Kunstige eller stærkt Naturlige vandområder modificerede vandområder Ingen eller kun ubetydelig afvigelse Høj økologisk tilstand Højt økologisk potentiale Svag afvigelse God økologisk tilstand Godt økologisk potentiale Mindre afvigelse Moderat økologisk tilstand Moderat økologisk potentiale Større afvigelse Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk potentiale Alvorlig afvigelse Dårlig økologisk tilstand Dårligt økologisk potentiale Figur 3 Målsætningsdiagram på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks (Ecological Quality Ratio, EQR), der kan antage en værdi mellem 0 og 1, hvor 1 svarer til den højeste og 0 til den dårligste kvalitet. Der må højst være en svag afvigelse for vandområdet i forhold til uforstyrret tilstand jf. figur 3. Kommunernes indsatser skal minimum bringe vandløb til faunaklasse 5 eller 6 (Dansk Vandløbsfaunaindeks, DVFI) jf. figur 4. Miljømål Vandløb Mål for Økologisk faunaklasse tilstand Normale Høj tilstand 7 God tilstand 6 5 Blødbund God tilstand 4 Stærkt modificerede Godt potentiale 5 Kunstige Godt potentiale Figur 4 Inddeling i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI 21

22 Søernes indhold af klorofyl a (mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der sikrer målopfyldelse for den pågældende søtype. For kystvandene skal ålegræssets dybdeudbredelse opfylde det mål, der er sat for det pågældende vandområde. Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og anbefalet statens virkemiddel efter virkemiddelkataloget. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt, økonomi samt gennemførelse. Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i virkemiddelkataloget, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke erstattes af andre virkemidler, og også på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde fast. Kun i relation til spærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse det konkrete problem med manglende passage i vandløbet. For så vidt angår spildevandsindsatsen, indsatsen overfor drikkevandsindvinding og sørestaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. Kommunen skal dog dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljøeffektivitet og er lige så omkostningseffektivt, som de virkemidler, de skal erstatte. Ansvar: I implementeringen af Vandrammedirektivet, har staten overfor EU-kommissionen det overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunernes ansvar er at lave en handleplan indenfor den opstillede tidsfrist på et år efter vedtagelsen af vandplanerne. Vandhandleplanen må ikke stride mod vandplanernes mål. Kommunernes forslag til vandhandleplan skal være udarbejdet senest 6 måneder efter, at vandplanerne er offentliggjort og senest 1 år efter, skal de vedtages. Vand- og naturplanerne har normalt en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig planperiode. 22

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1. Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.8 Kolofon Titel: Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden,

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet April 2015 FORSLAG Roskilde Kommune, VANDHANDLEPLAN planperiode 2009 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune...

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune Vandhandleplan Syddjurs Kommune Januar 2015 Vandhandleplan 2015 for Syddjurs Kommune Grundlag, Vandplan 2009-2015 for: Randers Fjord - Hovedvandopland 1.5 Djursland Hovedopland 1.6 Aarhus Bugt Hovedvandopland

Læs mere

Næste generation af vand og naturplaner

Næste generation af vand og naturplaner Næste generation af vand og naturplaner H.C. Østerby Borgmester, Holstebro Kommune Medlem af KL udvalg for Teknik og Miljø 1 Hvor er vi lige nu? Vandplaner Ugyldige pga. manglende høring (8 dage). Vi venter

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved:

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Isefjord. Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Sidinge Fjord Lammefjord Elverdamså Kornerup Å/Langvad Å Oplande

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Henrik Skovgaard Miljøcenter Århus Miljøministeriet Side 1 Lov om Miljømål Lov om Miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Første generation vandplaner

Første generation vandplaner Første generation vandplaner Endelig vedtaget og offentliggjort den 30. oktober 2014 Gælder for perioden 2010-2015 Kommunerne har 6 måneder til at lave nyt (revideret) forslag til handleplan. Der er 8

Læs mere

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser Vand og naturplaner Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser samarbejde bliver nødvendigt Tæt sammenhæng

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Kommunal vandhandleplan

Kommunal vandhandleplan Kommunal vandhandleplan 2015-2016 August 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund hovedopland 2.3 vanddistrikt Sjælland... 4 3. Baggrund... 4 4.

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Den 7. februar 2011 Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Konklusion Nederlandene og Danmark har for alle kystvande og Slesvig-Holsten for

Læs mere

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2.

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2. rebro : Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte områder

Læs mere

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Sagsbehandler: Rasmus P V Christiansen: 30-9-2015 Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Nr. Organisation Resumé Svar/vurdering Ændring i 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen (NST) bemærker

Læs mere

Forslag til Kommunal Vandhandleplan

Forslag til Kommunal Vandhandleplan Forslag til Kommunal Vandhandleplan Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012. Forslaget fremlægges

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2.

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2. Ll. Vejle Å: Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte

Læs mere

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning.

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning. 0 Indhold 1. Forord... 3 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 Kolofon... 5 2. Baggrund... 7 3. Vandplanernes indsatsprogram... 10 4. Indsatser i Ringsted Kommune... 12 Vandløb... 12 Søer... 15 Fosforvådområder...

Læs mere

Vandindvinding i fremtiden

Vandindvinding i fremtiden Vandindvinding i fremtiden Hvordan vil KE agere forhold til vandplanerne Udpumpning af grundvand til Sølvbækken ved Gummersmarke kildeplads Vandindvinding i fremtiden Hvad jeg kommer omkring de næste 15

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vandhandleplan Halsnæs Kommune 2010-2015

Vandhandleplan Halsnæs Kommune 2010-2015 Vandhandleplan Halsnæs Kommune 2010-2015 Indhold Forord... 4 Høring Der er ikke direkte indsatskrav til søer, kystvande og grundvand, se beskrivelser under de enkelte temaer.... 5 Krav til kommunale vandhandleplaner...

Læs mere

Høringssvar til Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt

Høringssvar til Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Sagsbehandler: Nicolai R. Christensen Telefon: 43 57 77 55 Email: nrc@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201000464 Dato: 11. marts 2010 Høringssvar

Læs mere

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Høring, oktober 2010

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Høring, oktober 2010 Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm Høring, oktober 2010 Kolofon Titel: Forslag til vandplan. Hovedvandopland 3.1 Bornholm Emneord: Vandrammedirektivet, miljømålsloven, miljømål, virkemidler,

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne

Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne 1. Indledende bemærkninger Dette er Randers kommunes generelle og overordnede bemærkninger til vandplanerne. Forvaltningen vil desuden indberette

Læs mere

3 - Overfladevand og grundvand

3 - Overfladevand og grundvand 3 - Overfladevand og grundvand Byrådet ønsker, at overflade- og grundvand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Dette gælder både mængde og kvalitet. Byrådet ønsker, at vandkvaliteten

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast

Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast Juni I 2012 VANDHANDLEPLAN FREDERIKSBERG KOMMUNE Dato 2012-06-19 Udarbejdet April til maj 2012 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Vandhandleplan

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune Forslag til: Kommunal vandhandleplan 2010-2015 Juni 2012 Lyngby Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund

Læs mere

INTERN MEDDELELSE. Vandplanerne kan ifølge Miljømålsloven ikke påklages, kun kommunernes handleplaner kan påklages.

INTERN MEDDELELSE. Vandplanerne kan ifølge Miljømålsloven ikke påklages, kun kommunernes handleplaner kan påklages. SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION INTERN MEDDELELSE Emne: Høringssvar Vandplan 6. april 2011 Til: Dato: 1. marts Sagsbeh.: RJe Sagsnr.: Administrative overordnede kommentarer: Det er problematisk,

Læs mere

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune LAG FORS t i høring lag 015 Frem xxx 2 x x. x f ra x 015 xx x 2 til xx. Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring Forslag til Vandhandleplan 2010 2015 har været i offentlig høring

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen Planloven i praksis, Kolding, 3. december 2008 Vilhelm Michelsen Rollefordeling Kommuneplanen og det åbne land Forholdet til statslige og regionale opgaver

Læs mere

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale.

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Denne vejledning viser med kortksempler hvorledes man undersøger konkrete elementer i vandplanforslagene (f.eks. forslag til restaurering

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015):

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): 1.2 Hovedvandopland Limfjorden 1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfatter følgende

Læs mere

Arbejdsplan ift. Fødevare- og landbrugspakken

Arbejdsplan ift. Fødevare- og landbrugspakken Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 625 Offentligt Den 15. april 2016. Arbejdsplan ift. Fødevare- og landbrugspakken Nr Initiativ 1. BÆREDYGTIGT GRUNDLAG 1.1 Indsatsbehov

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning Temadag om Vandhandleplaner Samtænkning af klimatilpasning og vandplan 2 - en ønskeseddel v/inge Halkjær Jensen Aarhus Vand A/S Tekstslide SPLASH - 1 layout Skift layout: Højreklik på slidet / layout og

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne

De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne v/advokat (H), lic.jur. Mogens Moe Ved DANVAs temadag om vandhandleplaner 4. oktober 2012 De kommunale vandhandleplaner og vandselskaberne 1. Rammen for

Læs mere

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Forslag til Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Februar 2015 Kolofon Udarbejdet af: Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: teknik@middelfart.dk

Læs mere

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet.

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Birgitte Palle, Krav til planlægning og administration Samspillet mellem grundvand,

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Miljø- og Fødevareministeriet Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Bo Skovmark og Thomas Rützou Naturstyrelsen Punktkilder Renseanlæg (938) Regnbetingede udledninger (ca. 19.000)

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Den 28. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2

Læs mere

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015.

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015. Egedal Kommune - forslag til vandhandleplan 2010-2015 1 Kolofon Titel: Egedal Kommune forslag til vandhandleplan 2010-2015. Udgiver: Egedal Kommune. Udgivelsesår: 2015 Copyright: Gengivelse tilladt med

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

1. Odense Kommunes afgørelse

1. Odense Kommunes afgørelse STENBOGÅRD ApS Volderslevvej 147 Volderslev 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF)

Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF) Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF) Dette notat besvarer spørgsmål vedr. en evt. flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde, stillet af byrådsmedlem Jan

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner:

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Klikvejledning vandplaner April 2015

Klikvejledning vandplaner April 2015 Klikvejledning vandplaner April 2015 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere