Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6"

Transkript

1 Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J

2 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement Indstilling til eksamen Generelle regler for eksamen Overtrædelse af eksamensreglementet Særlige prøvevilkår Generelle regler ved skriftlige prøver Før prøvens begyndelse: Anvendelse af IT og bærbar PC ved skriftlige prøver din forberedelse Før prøverne = din forberedelse: Download og registrér elektroniske ordbøger (backup-version) IT på selve prøvedagen Regler for mundtlige prøver Anvendelse af IT ved mundtlige prøver Brug af egen bærbar PC ved mundtlige prøver med forberedelse Sygdom/fravær ved eksamen Konsekvenser af at komme for sent Snyd Offentliggørelse af skriftlige karakterer Beståelseskriterier Vægtning af karaktererne Klage over eksamenskarakterer Regelgrundlag for eksamens- og prøvereglementet... 8 Bilag 1: Oversigt over prøveformer og hjælpemidler 2016 Bilag 2: Aflevering via Netprøver.dk Bilag 3: Download af elektroniske ordbøger Bilag 4: Klargøring af PC/MAC til mundtlig fremlæggelse via projektor 2

3 1. Eksamens og prøvereglement 2016 På de efterfølgende sider kan du læse om retningslinjerne for eksamen 2016 og brug af IT ved prøverne. Det er vigtigt, at du sætter dig ordentligt ind i reglerne, så du får klargjort PC og materialer inden, så du i god tid er klar til prøverne. Du kan i bilag 1 se en oversigt over mulige eksamensfag. Du kan desuden se eksamensformer og tider. Det er din faglærer som orienterer dig om hvilken eksamensform der er valgt. Eksamen offentliggøres à 2 omgange (skriftlig eksamen først og senere mundtlig eksamen). Offentliggørelse af eksamen og afsluttende standpunktskarakterer sker på Lectio, hvor du kan se din individuelle eksamensplan med de nøjagtige tider for eksamen. Vi ønsker jer alle held & lykke ved eksamen 2016! 1.1. Indstilling til eksamen Du skal have overholdt skolens studie- og ordensregler (jf. Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser), og have deltaget aktivt i undervisningen (Jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser). 1.2 Generelle regler for eksamen Du bedes inden eksamen læse nedenstående regler grundigt igennem, da skolen ved overtrædelse kan se sig nødsaget til at bortvise dig fra eksamen. Det kan således få alvorlige konsekvenser for dig, hvis du overtræder reglerne Overtrædelse af eksamensreglementet Hvis du under et prøveforløb overtræder skolens eksamensreglement eller udviser forstyrrende adfærd, vil skolen bortvise dig fra prøven. Din præstation ved prøven kan herefter ikke bedømmes. Ved bortvisning, er det først muligt igen at gå til eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. Bemærk, at der kan blive taget stikprøver under prøver, og at nettrafik overvåges. I tvivlsspørgsmål forbeholder Viborg Handelsgymnasium sig ret til at undersøge computeren. Findes der tegn på ikke-tilladt brug, kan det medføre bortvisning fra prøven og opfølgning jf. studie- og ordensregler Særlige prøvevilkår Skolen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser eller med andre specifikke vanskeligheder. Hvis du mener du falder indenfor denne regel, skal du rette henvendelse til din studievejleder. 2. Generelle regler ved skriftlige prøver 2.1 Før prøvens begyndelse: 1. Du må ikke gå ind i prøvelokalet, før der er en tilsynsførende tilstede. 2. Alle telefoner skal slukkes og afleveres til tilsyn. 3

4 3. Du skal være på din plads i prøvelokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 4. Ud over de tilladte hjælpemidler, der er meddelt af din faglærer, må ingen andre bøger eller hjælpemidler og ingen optegnelser befinde sig ved din plads i lokalet. 5. Det er dit eget ansvar at huske at medbringe tilladte hjælpemidler og skriveredskaber, lineal, ordbøger, lommeregner, CD-rom drev, USB-pen og headset - skolen har ikke ekstra eksemplarer. 6. Tilsynsførende har ret til at kontrollere medbragte hjælpemidler. 7. Alle udleverede papirer forsynes med navn, klasse, fag og eksamenstermin, fx maj/juni Se også Afsnit 3. Anvendelse af IT og bærbar PC ved skriftlige prøver din forberedelse 2.2 Under prøven: 1. Prøven starter, når uddelingen af opgaver er begyndt. 2. Det er ikke tilladt at samtale eller henvende sig til en anden elev under prøven, ligesom det ikke tilladt udveksle oplysninger under nogen som helst form. 3. Husk at gemme regelmæssigt og evt. med løbenummer. 4. Har du behov for at forlade eksamenslokalet for at gå på toilet under prøven, skal du ledsages af en tilsynsførende. Henvendelse sker ved håndsoprækning. 5. Hvis du mener der er fejl i opgaveteksten, retter du henvendelse til tilsynet. 2.3 Efter prøven med fysisk aflevering Der vil stadig være fysisk aflevering i fagene Matematik og Spansk 1. Husk at forsyne alle sider du udskriver og vil aflevere med navn, klasse/hold, og sidetal. 2. Udskrivning foregår ved, at du markerer til tilsyn, at du ønsker at udskrive. Tilsyn kan bede dig følge med til udskrivningen. 3. Det er dit ansvar, at det, der afleveres i omslagene til den tilsynsførende, er det, der skal bedømmes. 4. Der skal afleveres 3 eksemplarer. Et eksemplar i hver af de 3 farvede omslag. 5. Hvis en del af besvarelsen, der ønskes bedømt, foreligger i kladde, skal du forsyne forsiden af omslaget med Kladde ønskes bedømt og lægge de pågældende kladdesider ind i omslagene. Eventuelt kladdepapir (der ikke ønskes bedømt) afleveres separat. Også kladdepapir skal være forsynet med navn. Bemærk, at alt udleveret papir skal afleveres. 6. Både du og tilsyn skriver under på forsiden af hvert af de 3 omslag. 7. Du skal blive siddende på din plads, indtil eksamenstilsyn har afhentet besvarelsen. Det betragtes som overtrædelse af prøvereglementet, hvis du forlader din plads, før opgavebesvarelsen er endeligt afleveret til tilsynet. 8. Elever der afleverer før prøvens afslutning, skal straks efter afleveringen af opgaven forlade prøvelokalet og prøvegangen. 9. Udskrivning efter prøven kan tage op til en time. 10. I de sidste 15 minutter før prøvens udløb må ingen forlade lokalet af hensyn til de elever, der endnu ikke er færdige med opgaven, og som derfor har krav på ubetinget ro. 11. Opgaver og din pc må ikke fjernes fra prøvelokalet, før efter prøvetiden er udløbet Efter prøven ved elektronisk aflevering via netprøver.dk Der er elektronisk aflevering via netprøver.dk i fagene Dansk A, Engelsk A, Virksomhedsøkonomi A og B, Afsætning A, Internationaløkonomi A og Tysk A. Du finder en udførlig vejledning i bilag 2. Det er vigtigt at du sætter dig grundig ind i vejledningen inden eksamen Check af kommunikation under skriftlige prøver: Under prøven er det ikke tilladt at kommunikere med andre. Forsøg på dette vil blive betragtet som overtrædelse af prøvereglementet og kan medføre bortvisning. Der kan blive taget stikprøver under prøven, og nettrafik logges og overvåges. I tvivlsspørgsmål forbeholder Viborg Handelsgymnasium sig ret til at undersøge computeren. Findes der tegn på ikketilladt brug kan det medføre bortvisning fra prøven og opfølgning jf. skolens studie- og ordensregler. 3. Anvendelse af IT og bærbar PC ved skriftlige prøver din forberedelse Du forventes at anvende din egen bærbare PC til de skriftlige prøver. 4

5 3.1 Før prøverne = din forberedelse: Før prøverne er det vigtigt, at du sikrer dig, at din PC kan bruges til at gennemføre prøverne: 1. Benyt bærbar PC med CD eller DVD-drev. 2. Du skal være lokal administrator på den bærbare, da nogle prøveopgaver kræver dette. 3. Medbring selv funktionsdygtigt: a. headset b. strømforsyning til pc c. batteri d. cd-romdrev enten internt drev eller et eksternt CD-drev via USB 4. Check, at dit login og password virker før prøven. 5. Installér alle de programmer, du ønsker at benytte til prøven og check, at de fungerer uden internetforbindelse. Det er dit ansvar at de virker. 6. Opdatér din PC med nyeste Flash, nyeste Java og Acrobat Reader, så du kan bruge de CD-rom, der anvendes ved prøverne. LINK: Sørg for at deaktivere eget trådløst net, Bluetooth og infrarød port. Kommunikation via disse er ikke tilladt og skal derfor være slået fra inden prøven. 8. Deaktivér også strømbesparelse fra dit netkort hvis det er slået til, kan det drille til prøven. 9. Kopiér noter, filer mm. over på enten din PC, usb-drev, usb-pen eller cd/dvd inden prøven, så du har alt det materiale, du skal bruge du har ved flere prøver ikke adgang til Internet og Lectio Download og registrér elektroniske ordbøger (backup-version) Se bilag IT på selve prøvedagen Skolen kan ikke gøres ansvarlig for dine betjeningsfejl samt øvrige uforudsete hændelser såsom strømsvigt, maskinnedbrud m.v. Prøven fortsættes i sådanne tilfælde manuelt. 4. Regler for mundtlige prøver 1. Kontoret udarbejder en plan for rækkefølgen til den mundtlige eksamination. 2. Du skal møde til mundtlig eksamination i god tid inden det anførte tidspunkt på din eksamensplan. Sørg for selv at medbringe de tilladte hjælpemidler. 3. Eksaminator stiller under eksaminationen spørgsmålene. I forståelse med eksaminator kan censor stille supplerende spørgsmål 4. Umiddelbart efter eksaminationens afslutning modtager du din karakter, der er fastsat efter drøftelse mellem censor og eksaminator. 5. Tag hensyn til de elever der er til forberedelse eller eksamination! Undgå støjende eller på anden måde forstyrrende adfærd uden for eksamens- og forberedelseslokaler. 6. Ved sidste prøve til studentereksamen bedes familie og venner opholde sig i Nederste Hall. 5

6 5. Anvendelse af IT ved mundtlige prøver Du forventes at anvende din egen bærbare PC til de mundtlige prøver. Skal du bruge din pc til en fremlæggelse er det vigtigt, at du inden eksamen har fået downloadet den software der er nødvendig for at du kan tilgå skolens projektor. I bilag 4 kan du finde en vejledning i dette. Har du problemer, så kontakt skolens it-support i god tid inden eksamen. 5.1 Brug af egen bærbar PC ved mundtlige prøver med forberedelse 1. Stømforsyning til pc + batteri er dit eget ansvar. 2. Der kan kun benyttes bærbar PC med CD eller DVD-drev. 3. Det er dit eget ansvar, at computeren og installerede programmer virker, skolen kan ikke gøres ansvarlig for nedbrud, software- eller hardware fejl. 4. Det er dit eget ansvar at få tilsluttet bærbar PC til projektor eller lign., hvis dette ønskes brugt. 5. Det er tilladt at medbringe din bærbare PC i eksamenslokalet både ved mundtlige prøver uden forberedelsestid og ved prøver med forberedelsestid. 6. Det er dit eget ansvar inden eksamensdagen at downloade en offline udgave af ordbøger og andet fagligt materiale (f.eks. i-bøger og materialer fra Lectio). Du finder en vejledning i bilag 3 til hvordan du downloader en offline udgave af ordbogen.com. 7. Medbring eget headset, hvis du får brug for det. 6. Sygdom/fravær ved eksamen Ved eventuel sygdom skal du give skolen besked så hurtigt som muligt. Bliver du syg, eller er du på anden måde uforskyldt forhindret i at gennemføre en prøve, kan du komme til sygeeksamen. Sygdom skal dokumenteres fra din læge/sygehus. Du skal selv afholde evt. udgifter i forbindelse med dokumentationen. Andre særlige omstændigheder, der gør, at du ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Hvis du bliver syg under prøven, skal du henvende dig til tilsynsførende, som så kontakter den eksamensansvarlige. 7. Konsekvenser af at komme for sent Er der tale om forsinkelse, skal du omgående telefonere til skolen og meddele, hvornår du kan være til stede. Når du ankommer til skolen, skal du henvende dig til skolens kontor, der straks kontakter den eksamensansvarlige. Den eksamensansvarlige afgør på stedet, om du kan deltage i eksamen. Der gives ikke ekstra tid, til skriftlig eksamen. Du har som udgangspunkt ikke krav på at deltage i eksamen, hvis du er kommet for sent jf. Eksamensbekendtgørelsen. Skolens telefonnummer er: Snyd En eksaminand, der gribes i utvivlsomt og uretmæssigt forsøg på at skaffe sig eller give en anden eksaminand hjælp til besvarelse af en opgave, skal straks bortvises fra prøven. Når det konstateres, at en besvarelse ved en prøve uretmæssigt ikke er udarbejdet af eksaminanden, eller at væsentlige dele er afskrift fra ikke-angivne kilder, eller at eksaminanden i øvrigt uretmæssigt har skaffet 6

7 sig hjælp til besvarelse af en opgave, skal eksaminanden udelukkes fra prøven. En eventuel karakter for en sådan prøve bortfalder. En bortvist eller udelukket eksaminand kan tidligst aflægge ny prøve ved førstkommende ordinære eksamenstermin. 9. Offentliggørelse af skriftlige karakterer 1. Når karakterlister foreligger, offentliggøres karaktererne via Lectio. 2. Karakterer oplyses ikke pr. telefon. 10. Beståelseskriterier Eksamen er bestået, når den vægtede sum af eksamens- og årskarakterer er mindst 2,0. På eksamensbeviset angives dine fag og karakterer, herunder årskarakterer. Kun karakteren for det højeste niveau angives. Eksamensresultatet beregnes som det vægtede gennemsnit af de årskarakterer og prøvekarakterer, der optræder på eksamensbeviset. Karakteren for studieretningsprojektet er en eksamenskarakter, og den indgår derfor i beregningen af gennemsnittet af eksamenskaraktererne. Gennemsnit afrundes til nærmeste tal med 1 decimal. 11. Vægtning af karaktererne Karaktererne indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet. Reglerne for hvorledes de enkelte karakterer vægtes, ser således ud: 1. Generelt gælder, at jo højere niveau du slutter faget på, jo mere tæller karakteren. 2. For fag der afsluttes med mere end 1 karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne. (fx skriftlig og mundtlig karakter) Afsluttende niveau: Niveau C Niveau B Niveau A Vægten 1 Vægten 1,5 Vægten 2 Studieretningsprojektet tildeles vægten 2. Studieområdet tildeles vægten 2 (1 til hvert af de to forløb erhvervscase og internationalt område). For en elev, der i en sammenhængende gymnasial uddannelse har taget ekstra fag på A-niveau, beregnes»eksamensresultat«som»foreløbigt eksamensresultat«ganget med 1,03 for gennemførelsen af ét ekstra fag på A-niveau og med 1,06 for gennemførelse af 2 eller flere ekstra fag på A-niveau. For øvrige elever er»eksamensresultat«identisk med»foreløbigt eksamensresultat«. 12. Klage over eksamenskarakterer Procedure i forbindelse med klage ses i eksamensbekendtgørelsen. 7

8 13. Regelgrundlag for eksamens- og prøvereglementet Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. BEK nr af 04/12/2006: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 930 af 03/07/2013 Gældende Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen) BEK nr 777 af 26/06/2013: Vi ønsker dig held & lykke med eksamen! Viborg Handelsgymnasium 8

9 Bilag 1: Oversigt over prøveformer og hjælpemidler 2016 FAG PRØVEFORM MDT. FORB./EKSAMEN SKR. EKSAMEN HJÆLPEMIDLER AFLEVERING Afsætning A 60/30 alle hjælpemidler 5 timer alle hjælpemidler netprøve Afsætning B 60/30 alle hjælpemidler Dansk A 60/30 alle hjælpemidler, ingen netadgang 6 timer alle hjælpemidler, samt netadgang netprøve Det internationale område 0/30 Engelsk A 60/30 alle hjælpemidler, ingen netadgang 5 timer alle hjælpemidler, samt netadgang netprøve Erhvervscase a 24 timer/gruppevis b 24 timer/enkeltvis Erhvervsret 30/30 alle hjælpemidler Finansiering B 40/20 alle hjælpemidler Innovation B 24/30 alle hjælpemidler Innovation C 0/24 alle hjælpemidler International økonomi A 60/30 alle hjælpemidler 5 timer alle hjælpemidler netprøve International økonomi B 48/24 alle hjælpemidler Kulturforståelse C 40/20 alle hjælpemidler Markedskommunikation C 60/30 alle hjælpemidler *) Matematik A 30/30 alle hjælpemidler 5 timer alle hjælpemidler print *)Matematik B 30/30 alle hjælpemidler 4 timer alle hjælpemidler print Matematik C 24/24 alle hjælpemider Psykologi B 24 timer/24 alle hjælpemidler Psykologi C 40/20 alle hjælpemidler Samfundsfag B 24 timer /30 alle hjælpemidler Samfundsfag C 48/24 alle hjælpemidler Samtidshistorie B a 48/24 alle hjælpemidler b 24 timer /24 *) Spansk A 24 timer/30/30 alle hjælpemidler, ingen netadgang 4 timer alle hjælpemidler, samt netadgang print Tysk A 24 timer/30/30 alle skriftlige hjælpemidler 4 timer alle skriftlige hjælpemidler netprøve Tysk B 24 timer/30/30 alle skriftlige hjælpemidler Virksomhedsøkonomi A 30/30 alle skriftlige hjælpemidler 4 timer alle skriftlige hjælpemidler netprøve Virksomhedsøkonomi B 30/30 alle skriftlige hjælpemidler 4 timer alle skriftlige hjælpemidler netprøve Ved forberedelse til mundtlig eksamen er der ikke netadgang *)Matematik A og B, skriftlig eksamen: Ved 1. delprøve (= 1. time) må ingen hjælpemidler benyttes. 2. delprøve må gerne påbegyndes inden den 1. time er gået, men der må først benyttes hjælpemidler efter en time. Opgaven afleveres fysisk - dvs. printes og afleveres i 3 eksemplarer i 3 omslag. *)Spansk A, skriftlig eksamen: Delprøve 1 er uden hjælpemidler, besvarelse skal afleveres senest en time efter prøvens start. Når delprøve 1 er afleveret må computeren startes og besvarelsen af delprøve 2 (med hjælpemidler) kan starte. Opgaven afleveres fysisk - dvs. printes og afleveres i 3 eksemplarer i 3 omslag 9

10 Bilag 2: Aflevering via Netprøver.dk HHX skriftlig eksamen 2016 Der er aflevering på netprøver.dk i følgende fag: Dansk A, Engelsk A, Virksomhedsøkonomi A og B, Afsætning A, International økonomi A og Tysk A. Ved aflevering: log på og afleverer dit pdf dokument. Inden du forlader lokalet, skal du henvende dig til tilsyn. Tilsyn vil så logge på netprøver.dk for at se, om du har afleveret. Aflevering i netprøver Sådan logger du på 10

11 Søg efter: Mercantec Upload din besvarelse til netprøver.dk 11

12 Du skal erklære, at du ikke har snydt. 12

13 13

14 14

15 Bilag 3: Download og registrér elektroniske ordbøger (backup version) 1. Hent offline ordbøgerne fra 2. Klik på Download Enkeltbruger, Accepterer og download 3. Kør ( ved en MAC - skal installationensfil først hentes og derefter installeres) 4. Start ordbogen op. 5. Klik på indstillinger 6. Klik på fanen Konto 7. Klik på download - ordbøgerne hentes. 8. Når de er klar vil du se teksten virker offline ved de enkelte ordbøger. 15

16 Bilag 4: Klargøring af PC til mundtlig fremlæggelse via projektor På både Windows og MAC maskiner skal der installeres driversoftware til brug ved tavler på Viborg Handelsgymnasium. Den hentes fra \\vivivfil12\information\it-guides\tavle_software_j5\j5_create En mappe med software til Windows og en til MAC. Alternativ kan driversoftware hentes direkte fra producent. Software installeres på eget ansvar. Tjek inden eksamen, at det virker. Har du problemer så kontakt skolens it-support. 16

Eksamens- og prøvereglement 2017 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2017

Eksamens- og prøvereglement 2017 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2017 Eksamens- og prøvereglement 2017 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2017 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2017... 3 1.1. Indstilling

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2018 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2018

Eksamens- og prøvereglement 2018 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2018 Eksamens- og prøvereglement 2018 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2018 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2018... 3 1.1. Indstilling

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2019 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2019

Eksamens- og prøvereglement 2019 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2019 Eksamens- og prøvereglement 2019 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2019 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2019... 3 1.1. Indstilling

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement Viborg Tekniske Gymnasium S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2018

Eksamens- og prøvereglement Viborg Tekniske Gymnasium S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2018 Eksamens- og prøvereglement 2018 Viborg Tekniske Gymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T FORÅR 2018 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2018... 3 1.1.

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX Skoleåret 2015/16 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2015

Eksamen forår og sommer 2015 Eksamen forår og sommer 2015 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver efteråret 2018 (nye regler fra marts 2019) Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2017/2018 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler 5 Mundtlig eksamen 5 Sygdom

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2014

Eksamen forår og sommer 2014 Eksamen forår og sommer 2014 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov.

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov. Teknisk Gymnasium Hillerød/Esnord EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Vagt: Elsebeth

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation er begrænset

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 3.g

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 3.g Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 3.g Februar 2019 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamensorientering 2.g 2019

Eksamensorientering 2.g 2019 Eksamensorientering 2.g 2019 Studentereksamen, helt formelt Eksamen er i gang når opgaven er udleveret. (skriftligt og mundtligt) Når opgaven er udleveret skal der også gives en karakter. Hvis man bliver

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2018/2019

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2018/2019 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2018/2019 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til HTX ROSKILDE REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2017-18 Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til Jacqueline på 5139 7566 eller Trine på 6194 8522 Generelle regler I det følgende kan

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2015 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION

Eksamens- og prøvereglement 2015 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION Eksamens- og prøvereglement 2015 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION S E N E S T R E V I D E R E T 11. MAJ 2015 Indholdsfortegnelse 1. EKSAMENS OG PRØVEREGLEMENT 2015... 3 1.1. INDSTILLING TIL EKSAMEN...

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN august 2014

HF/GS-EKSAMEN august 2014 HF/GS-EKSAMEN august 2014 Information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

7. Hjælpemidler. 10. Klage og klageprocedure. 6. Snyd ved eksamen. 8. Øvrige informationer om prøver 9. Fejl og mangler

7. Hjælpemidler. 10. Klage og klageprocedure. 6. Snyd ved eksamen. 8. Øvrige informationer om prøver 9. Fejl og mangler Disposition 1. Generelt om eksamen 2. Eksamensplaner 3. Antallet af prøver 4. Sygdom 5. Hvornår er en prøve begyndt? Hvad sker der, hvis jeg kommer for sent? 6. Snyd ved eksamen 7. Hjælpemidler 8. Øvrige

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. 2. og 3. årgang. Februar 2018

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. 2. og 3. årgang. Februar 2018 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2. og 3. årgang 2018 Februar 2018 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 1.g og 2.g

Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 1.g og 2.g Vejledning til eksamener og årsprøver, HHX 1.g og 2.g April 2019 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasium,

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2018/2019

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2018/2019 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2018/2019 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5. Anvendelse

Læs mere

Eksamensvejledning/Eksamensreglement

Eksamensvejledning/Eksamensreglement Eksamensvejledning/Eksamensreglement EUD/EUX Frederikshavn Handelsskole Kære EUD/EUX elev Eksamen er lige om hjørnet, - og vi vil gerne, at du får en god eksamen. Vi har her samlet alle de informationer,

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Eksamensreglement 2018 HTX Lillebælt RHA 15.05.18 Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Eksamenslokalet er åbent fra

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement for Skive College

Eksamens- og prøvereglement for Skive College Eksamens- og prøvereglement for Skive College I det efterfølgende vil alle eksamener og prøver blive benævnt som prøve. For at blive indstillet til prøven skal du have været studieaktiv i henhold til vores

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2017 April 2017 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX EKSAMENSREGLEMENT Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX Skolens pligter over for eleverne: 1. Rektor er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for afholdelse af prøver og eksamen

Læs mere

HHX EKSAMENSREGLEMENT

HHX EKSAMENSREGLEMENT HHX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for HHX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en hhx-eksamen skal du have 9 prøver inklusiv et studieretningsprojekt. På 1. år trækkes 0-2

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2015 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner i

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1.G Skoleåret 2017/18 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole

EKSAMENSHÅNDBOG 1.G Skoleåret 2017/18 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole EKSAMENSHÅNDBOG 1.G Skoleåret 2017/18 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser BEK nr 497 af 18/05/2017 (gældende)

Læs mere

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV REGLER OM EKSAMEN 2 PRØVERNES FORM OG TILLADTE HJÆLPEMIDLER 2 Matematik-screening 2 Skriftlig AP-prøve 2 Mundtlig AP-prøve 2 Mundtlig NV-prøve

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HHX 2018 EUX 2018

Eksamens- og prøvereglement HHX 2018 EUX 2018 Eksamens- og prøvereglement HHX 2018 EUX 2018 Tradium Mariagerfjord 1 Indholdsfortegnelse EKSAMENSPERIODEN... 3 EKSAMENSPLANEN... 3 ANTALLET AF EKSAMENER - HHX... 3 ANTALLET AF EKSAMENER EUX... 3 INDSTILLING

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2016 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION

Eksamens- og prøvereglement 2016 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION Eksamens- og prøvereglement 2016 Handelsgymnasiet HHX ELEVINFORMATION S ENEST REVIDERET 18. OKTOBER 2016 Indholdsfortegnelse 1. EKSAMENS OG PRØVEREGLEMENT 2016... 3 1.1. INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 1.2

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

Orientering om eksamen og årsprøver 2019

Orientering om eksamen og årsprøver 2019 Odense Katedralskole Orientering om eksamen og årsprøver 2019 1. Generelt om eksamen 2 1.1 Lectio og eksamen 2 1.2 Check din eksamensplan 2 1.3 Adgang til internettet 2 2. Særligt om mundtlig eksamen/årsprøver

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2017/2018

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2017/2018 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2017/2018 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5. Anvendelse

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Skriftlig eksamen Mødetid Du skal møde mindst 15 minutter før, prøven/eksamen starter. Du må ikke gå ind i eksamensområdet/-lokalet, før den tilsynsførende giver lov. For

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Eksamen maj - juni g og 2g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g og 2g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 1g og 2g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring

Læs mere

Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole

Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole Maj 2017 1 Indholdsfortegnelse Mødepligt: 3 Ved sygdom: 3 Inden prøverne: 3 Sted: 3 Mødetid: 3 Mobiltelefon m.v.: 3 Overtøj: 3 Brug af

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen.

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen. Eksamensreglement Følgende eksamensreglement er baseret på "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)" (BEK nr. 343 af

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LBK nr. 691 Bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Eksamensreglement

Eksamensreglement Eksamensreglement 2017-18 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om eksamen... 3 1.1.Indstilling til eksamen... 3 1.2.Selvstuderende... 3 1.3.Offentliggørelse af eksamensudtræk... 3 1.4.Ro ved eksamen... 4 1.5.Sygdom

Læs mere