Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips."

Transkript

1 Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på Spørgsmål? Kontakt Philips HTB9225D Brugervejledning

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Hjælp og support 2 Brug skærmhjælp (brugervejledning) 2 Naviger i skærmhjælpen 2 2 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 3D og sundhedsfare 4 Vedligeholdelse af dit produkt 4 Omsorg for miljøet 4 3 Din hjemmebiograf 5 Fjernbetjening 5 Hovedenhed 6 Stik 7 4 Tilslut og konfigurer 8 Tilslut højttalere 8 Tilslutning til TV 9 Tilslut digitale enheder via HDMI 10 Tilslut lyd fra TV og andre enheder 11 Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC) 11 Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk 12 5 Brug af din hjemmebiograf 14 Adgang til startmenuen 14 Diske 15 Afspil lyd via Bluetooth 17 Datafiler 17 USB-lagerenheder 18 Indstillinger for lyd, video og billede 19 Radio 20 MP3-afspiller 21 ipod eller iphone 21 Smartphonebetjening 21 Gennemse Smart TV 23 Skype 24 Internetradio 25 Gennemse PC via DLNA 25 Karaoke 27 Vælg lyd 28 6 Ændring af indstillinger 29 Sprogindstillinger 29 Billed- og videoindstillinger 30 Lydindstillinger 30 Børnesikringsindstillinger 30 Displayindstillinger 30 Energibesparende indstillinger 31 Højttalerindstillinger 31 Gendan standardindstillinger 31 7 Opdater software 32 Kontroller softwareversion 32 Opdater softwaren via USB 32 Opdater softwaren via internettet 33 Opdater skærmhjælpen 33 8 Produktspecifikationer 34 9 Fejlfinding Meddelelse 40 Copyright 40 Open source-software 40 Overholdelse 40 Varemærker Sprogkode Indeks 44 DA 1

4 1 Hjælp og support Philips tilbyder omfattende onlinesupport. Besøg vores websted på for at: downloade hele brugervejledningen udskrive lynvejledningen se videoguider (kun muligt på bestemte modeller) finde svar på ofte stillede spørgsmål sende os et spørgsmål via chatte med vores supportere Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter produktmodelnummeret. Du kan også kontakte Philips Kundeservice i dit land. Skriv model- og serienummeret på dit produkt ned, før du kontakter Philips. Du kan finde disse oplysninger bag på eller på bunden af dit produkt. Brug skærmhjælp (brugervejledning) For nemheds skyld er skærmhjælpen (brugervejledningen) lagret i din hjemmebiograf. Skærmhjælpen har to paneler. Venstre panel indeholder to faner - Indhold og Indeks. Gå til Indhold eller Indeks for at vælge et emne. Følgende tegn bruges til at vise Indhold: : Tryk på OK for at udvide underemnerne. : Tryk på OK for at skjule underemnerne, eller tryk på Navigationsknapper (op/ned) for at vælge et emne. Skift mellem venstre og højre panel ved at trykke på Navigationsknapper (venstre/ højre). Højre panel viser indholdet for det valgte emne. Du kan få yderligere hjælp til indholdet ved at rulle ned på siden for at få vist Relaterede emner. Brug fjernbetjeningen til hjemmebiografen til at vælge og navigere i skærmhjælpen (se 'Naviger i skærmhjælpen' på side 2). Naviger i skærmhjælpen Tryk på en knap på fjernbetjeningen for at bruge skærmhjælpen. Knap HELP OK Navigationsknapper BACK (Forrige) (Næste) Handling Åbn eller luk skærmhjælpen. Vis den valgte side, eller udvid underemnerne i Indhold. Op: Rul op, eller gå til den forrige side. Ned: Rul ned, eller gå til den næste side. Højre: Naviger til det højre panel eller næste indekspost. Venstre: Naviger til det venstre panel eller forrige indekspost. Gå op i Indhold eller Indeks. I det højre panel skal du gå til Indhold på det venstre panel. Vis den senest viste side i historikken. Vis den næste side i historikken. 2 DA

5 2 Vigtigt Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender produktet. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke. Sikkerhed Risiko for elektrisk stød eller brand! Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug. Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys. Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet. Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt. Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr. Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen. Risiko for kortslutning eller brand! Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding. Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen! Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting. Benyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt. Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr. Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten. Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling. Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet. Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet. Risiko for overophedning! Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet. Risiko for forurening! Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.). Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type. Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid. Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis. Risiko for slugning af batterier! Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan DA 3

6 sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer. Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp. Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet. Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten. Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording. Vedligeholdelse af dit produkt Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen. Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen. Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid. Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med. Omsorg for miljøet Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. 3D og sundhedsfare Hvis du eller din familie er disponerede for epilepsi eller fotosensitive anfald, skal du konsultere en læge, før du udsætter dig selv for blinkende lyskilder, hurtige billedsekvenser eller 3D-visning. For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpiner eller desorientering anbefaler vi ikke, at man ser 3D i længere tid ad gangen. Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D, vente et stykke tid og ikke foretage dig noget, der potentielt kan være farligt (f.eks. bilkørsel), før symptomerne er forsvundet. Hvis symptomerne fortsætter, skal du ikke fortsætte med at se 3D, før du har konsulteret en læge. Forældre bør overvåge deres børn under visning af 3D og sikre, at de ikke oplever nogle af de ovennævnte former for ubehag. Det frarådes, at børn under seks år ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet. Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EUdirektiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred. Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred. 4 DA

7 3 Din hjemmebiograf c (Hjem) Åbn startmenuen. Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder (f.eks. meddelelse om opgradering af produktsoftware), skal du registrere dit produkt på Fjernbetjening Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen. a ipod/ iphone (Standby-Til) Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby. Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby. b Kildeknapper / Farveknapper Farveknapper: Vælg opgaver eller indstillinger for Blu-ray-diske eller Smart TV-tjenester. DISC: Skift til diskkilde. ipod/iphone: Skift til ipod/iphone-kilde. HELP: Åbn skærmhjælpen. SOURCE: Vælg en lydindgangskilde. a POP-UP MENU/DISC MENU Åbn eller luk diskmenuen under afspilning af en disk. b c d BACK Gå tilbage til det forrige skærmbillede. Tryk på knappen, og hold den inde i radiotilstand for at slette forudindstillede radiostationer. SOUND SETTINGS Åbn eller luk lydindstillingerne. OPTIONS Få adgang til flere funktioner, når du afspiller fra en disk eller en USBlagerenhed. Indstiller en radiostation i radiotilstand. a OK Bekræft en indtastning eller et valg. DA 5

8 b Navigationsknapper Naviger i menuerne. Tryk til venstre for at slette et tegn under opsætning af netværk og adgangskode. I radiotilstand skal du trykke på højre eller venstre for at starte automatisk søgning. I radiotilstand skal du trykke på op og ned for at indstille radiofrekvensen. c (Lydløs) Deaktiver/aktiver lyden. d +/- (Lydstyrke) Øg eller reducer lydstyrken, eller slå lyden til igen fra lydløs. a Alfanumeriske knapper Indtast værdier eller bogstaver (med en SMS-lignende indtastningsmetode). Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand. b TOP MENU Åbn hovedmenuen på en videodisk. c SUBTITLE Vælg et undertekstsprog for video. Hovedenhed a (Stop) / (Skub ud) Stop afspilningen. Tryk og hold nede i tre sekunder for at skubbe en disk ud. b (Afspilning) Start eller genoptag afspilningen. c / (Forrige/Næste) Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil. Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand. d (Pause) Sæt afspilning på pause. e / (Hurtigt tilbage/hurtigt frem) Søg frem eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden. Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden. a +/- Øg eller reducer lydstyrken. b SOURCE Vælg en lyd- eller videokilde til hjemmebiografen. c (Standby-Til) g a b c d e f h 6 DA

9 d e f Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby. (Afspil/Pause) Start, pause eller genoptag afspilning. (Stop) Stop afspilningen. Tryk på knappen, og hold den inde i radiotilstand for at slette forudindstillede radiostationer. (Skub ud) Skub en disk ud. g Skærmpanel h Diskskuffe Stik Bageste venstre a a TO SUBWOOFER Tilslut den medfølgende subwoofer. b SPEAKERS Tilslut de medfølgende højttalere. Bageste center b Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige tilslutninger på din hjemmebiograf. Tilslutninger på siden a b c a AUDIO IN / MIC (MIC er kun tilgængeligt på udvalgte modeller) Lydinput fra en MP3-afspiller med 3,5 mm jackstik. Lydinput fra en mikrofon. (Kun tilgængeligt på udvalgte modeller) b ipod/iphone (USB) Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringsenhed. Tilslut til en ipod eller iphone. Åbn BD-Live. Tilslut til et Skype-kamera (sælges separat). a DIGITAL IN-OPTICAL Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed. b AUDIO IN-AUX Tilslut den analoge lydudgang på TV'et eller en analog enhed. c (USB) Stik til en USB-lagerenhed. USBlagerenheden anvendes til at leje videoer på nettet. DA 7

10 Bageste højre a b c a HDMI IN1 / HDMI IN2 / HDMI IN3 Slut til HDMI-udgangen på en digital enhed. b HDMI OUT (ARC)TO TV Tilslut HDMI-indgangen på TV'et. c LAN Tilslut LAN-indgangen på et bredbåndsmodem eller en router. d d ANTENNA FM 75 Tilslut den medfølgende FM-antenne. 4 Tilslut og konfigurer Dette afsnit hjælper dig med at tilslutte din hjemmebiograf til et TV og andre enheder og derefter med at konfigurere det. Yderligere oplysninger om grundlæggende tilslutninger til hjemmebiografen og tilbehøret findes i lynvejledningen. Bemærk Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet. Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres. Tilslut højttalere Højttalerkablerne er farvekodede for at gøre tilslutningen nem. Du slutter en højttaler til din hjemmebiograf ved at matche farven på højttalerkablet til farven på stikket. Placering af højttalere spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at konfigurere surround-lyd. Du får den bedste effekt ved placere højttalerne med retning mod siddepositionen og placere højttalerne tæt på dit øreniveau (når du sidder ned). De bedste resultater opnås ved at placere højttalerne og subwooferen som vist nedenfor. 8 DA

11 Tilslutning til TV Tilslut din hjemmebiograf til et TV for at se videoer. Du kan lytte til lyden fra TVprogrammer via hjemmebiografens højttalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på din hjemmebiograf og dit TV. Bemærk Surround-lyd afhænger af faktorer som f.eks. lokalets form og størrelse, væg- og loftsmateriale, vinduer og reflekterende overflader samt højttalernes akustik. Følg disse generelle retningslinjer, og sæt derefter højttalerne op. 1 Siddeposition: Midten af dit lytteområde. 2 SPEAKER LEFT (højttaler til venstre) og SPEAKER RIGHT (højttaler til højre) højttalere: Placer den venstre og den højre højttaler foran siddepositionen og med lige lang afstand til hovedenheden i en bue, således at de to højttalere befinder sig lige langt fra din lytteposition. Du får den bedste effekt ved placere højttalerne med retning mod siddepositionen og placere højttalerne tæt på dit øreniveau (når du sidder ned). 3 SUBWOOFER (subwoofer): Anbring subwooferen mindst en meter til venstre eller højre for TV'et. Den skal stå mindst ti centimeter fra væggen. Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC) Video i bedste kvalitet Din hjemmebiograf understøtter HDMI-version med ARC (Audio Return Channel). Hvis dit TV er HDMI ARC-kompatibelt, kan du høre TV-lyd via din hjemmebiograf vha. et enkelt HDMIkabel. TV 1 Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte HDMI OUT (ARC)-stikket på hjemmebiografen til HDMI ARC-stikket på dit TV. HDMI ARC-stikket på TV'et kan være mærket på en anden måde. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV. 2 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV. HDMI-CEC er en funktion, der gør det muligt at betjene CEC-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, med en enkelt fjernbetjening, f.eks. lydstyrken for både TV'et og hjemmebiografen. (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 11) DA 9

12 3 Hvis du ikke kan høre TV-lyden via hjemmebiografen, skal du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurer lyd' på side 12) Valgmulighed 2: Tilslut til TV'et via standard-hdmi Video i bedste kvalitet Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte hjemmebiografen til TV'et via standard HDMI. 1 Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte HDMI OUT (ARC)-stikket på hjemmebiografen til HDMI-stikket på dit TV. 2 Tilslut et lydkabel for at høre TV-lyden gennem din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 11). 3 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV. HDMI-CEC er en funktion, der gør det muligt at betjene CEC-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, med en enkelt fjernbetjening, f.eks. lydstyrken for både TV'et og hjemmebiografen. (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 11) 4 Hvis du ikke kan høre TV-lyden via hjemmebiografen, skal du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurer lyd' på side 12) TV Bemærk Hvis dit TV har et DVI-stik, kan du bruge en HDMI/DVIadapter til at tilslutte hjemmebiografen til TV'et. Det er muligt, at ikke alle funktionerne er tilgængelige. Tilslut digitale enheder via HDMI Tilslut en digital enhed, f.eks. en set-topboks, spilkonsol eller et videokamera, til din hjemmebiograf via en HDMI-forbindelse. Når du tilslutter enheder på denne måde og afspiller en fil eller et spil, vises videoen automatisk på TV'et, og lyden afspilles automatisk via din hjemmebiograf. 1 Når du bruger et højhastigheds HDMIkabel, skal du forbinde HDMI OUT-stikket på den digitale enhed med HDMI IN 1/2/3 på hjemmebiografen. 2 Slut din hjemmebiograf til TV'et via HDMI OUT (ARC). Hvis dit TV ikke er HDMI CECkompatibelt, skal du vælge den korrekte videoindgang på dit TV. 3 Tænd for HDMI-CEC på den tilsluttede enhed. Se brugervejledningen til enheden for at få yderligere oplysninger. Hvis du ikke kan høre lyden fra den digitale enhed via hjemmebiografen, skal du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurer lyd' på side 12) Du kan også trykke på SOURCE gentagne gange på hjemmebiografen for at vælge den rigtige HDMI-indgang. 10 DA

13 Tilslut lyd fra TV og andre enheder Afspil lyden fra TV'et eller andre enheder via din hjemmebiografs højttalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på dit TV, din hjemmebiograf og andre enheder. Valgmulighed 2: Tilslut lyden via analoge lydkabler Lyd i almindelig kvalitet AUDIO IN- AUX VCR Bemærk Når din hjemmebiograf og dit TV er forbundet via HDMI ARC, er der ikke brug for en lydtilslutning (se 'Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)' på side 9). Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel Lyd i bedste kvalitet 1 Brug et optisk kabel til at slutte OPTICALstikket på hjemmebiografen til OPTICAL OUT-stikket på dit TV eller en anden enhed. Stikket til det digitale optiske stik kan være mærket med SPDIF eller SPDIF OUT. TV 1 Brug et analogt kabel til at slutte AUXstikkene på hjemmebiografen til AUDIO OUT-stikkene på dit TV eller en anden enhed. Konfigurer EasyLink (HDMI- CEC) Hjemmebiografen understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLinkkompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening. Bemærk HDMI-CEC er kendt under mange navne, alt efter producent. Du kan få oplysninger om din enhed i brugervejledningen til enheden. Philips kan ikke garantere for 100 % interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder. Inden du starter Tilslut din hjemmebiograf til den HDMI- CEC-kompatible enhed via en HDMIforbindelse. Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf. DA 11

14 Aktiver EasyLink 1 Tryk på (Hjem). 2 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på OK. 3 Vælg [EasyLink] > [EasyLink] > [Til]. 4 Aktiver HDMI CEC-kontrol på TV'et og andre tilsluttede enheder. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til TV'et eller de øvrige enheder. Indstil lydudgangen på dit TV til "Forstærker" (i stedet for TV-højttalere). Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV. EasyLink-betjening Med EasyLink kan du styre din hjemmebiograf, dit TV og andre tilsluttede, HDMI-CECkompatible enheder med én fjernbetjening. [Afsp. m 1 tryk] (Afspilning med ét tryk): Hvis der er en videodisk i diskskuffen, skal du trykke på (Afspilning) for at vække TV'et fra standby og derefter afspille en disk. [Standby m 1 tryk] (Standby med ét tryk): Hvis standby med ét tryk er aktiveret, kan din hjemmebiograf sættes i standby med fjernbetjeningen til TV'et eller andre HDMI-CEC-enheder. [Systemlydindstil.] (Systemlydindstillinger):Hvis systemlydindstillingerne er aktiveret, kommer lyden fra den tilsluttede enhed automatisk ud gennem din hjemmebiografs højttalere, når du afspiller fra enheden. [Kortlæg lyd-input] (Kortlægning af lydindgang):hvis systemlydindstillingerne ikke fungerer, skal du kortlægge den tilsluttede enhed til de korrekte lydindgangsstik på din hjemmebiograf (se 'Konfigurer lyd' på side 12). Bemærk Du kan ændre EasyLink-indstillingerne ved at trykke på (Hjem) og vælge [Opsæt] > [EasyLink]. Konfigurer lyd Hvis du ikke kan høre lydoutputtet fra en tilsluttet enhed via hjemmebiografens højttalere, skal du gøre følgende: Kontroller, at du har aktiveret EasyLink på alle enheder, (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 11) og indstil lydudgangen på dit TV til "Forstærker" (i stedet for TV-højttalere). Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV. Konfigurer EasyLink-lydbetjening 1 Tryk på (Hjem). 2 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på OK. 3 Vælg [EasyLink] > [Systemlydindstil.] > [Til]. Hvis du vil afspille lyd fra TV-højttalerne, skal du vælge [Fra] og springe følgende trin over. 4 Vælg [EasyLink] > [Kortlæg lyd-input]. 5 Følg vejledningen på skærmen for at kortlægge den tilsluttede enhed til lydindgangene på din hjemmebiograf. Hvis du slutter din hjemmebiograf til TV'et ved brug af en HDMI ARCtilslutning, skal du knytte TV'ets lyd til ARC-indgangen på din hjemmebiograf. Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk Tilslut hjemmebiografen til en netværksrouter via en kabelbaseret eller trådløs netværksforbindelse, og nyd: Streamet multimedieindhold (se 'Gennemse PC via DLNA' på side 25) Smartphonebetjening (se 'Smartphonebetjening' på side 21) Smart TV (se 'Gennemse Smart TV' på side 23) Internetradio (se 'Internetradio' på side 25) Videoopkald (se 'Skype' på side 24) 12 DA

15 www Softwareopdatering (se 'Opdater softwaren via internettet' på side 33) Advarsel Sæt dig grundigt ind i principperne for netværksrouter, medieserversoftware og netværk. Læs om nødvendigt den dokumentation, som medfulgte til netværkskomponenterne. Philips er ikke ansvarlig for mistede, beskadigede eller ødelagte data. Inden du starter Til Smart TV, videoopkald og softwareopdatering skal du sørge for, at netværksrouteren har adgang til en internetforbindelse med høj hastighed uden begrænsninger fra firewalls eller andre sikkerhedssystemer. Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf. Konfigurer det kablede netværk 4 Vælg [Netværk] > [Netværksinstallation] > [Kabelbaseret (Ethernet)]. 5 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge [Prøv igen] og derefter trykke på OK. 6 Vælg [Udfør], og tryk på OK for at afslutte. Vælg [Opsæt] > [Netværk] > [Vis netværksindstillinger] for at få vist netværksindstillingerne. Konfigurer det trådløse netværk Din hjemmebiograf har indbygget Wi-Fi, der giver nem adgang til et trådløst netværk. Det skal du bruge En netværksrouter (med DHCP aktiveret). Brug en n-router for at opnå den bedste trådløse ydeevne, dækning og kompatibilitet. Det skal du bruge Et netværkskabel (almindeligt RJ45-kabel). En netværksrouter (med DHCP aktiveret). LAN www 1 Brug et netværkskabel til at slutte LAN-stikket på hjemmebiografen til netværksrouteren. 2 Tryk på (Hjem). 3 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på OK. 1 Tryk på (Hjem). 2 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på OK. 3 Vælg [Netværk] > [Netværksinstallation] > [Trådløs (Wi-Fi)], og tryk derefter på OK. DA 13

16 4 Følg vejledningen på skærmen for at vælge og konfigurere det trådløse netværk. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge [Prøv igen] og derefter trykke på OK. 5 Vælg [Udfør], og tryk på OK for at afslutte. Vælg [Opsæt] > [Netværk] > [Vis trådløse indstillinger] for at få vist netværksindstillingerne. Tilpasning af netværksnavnet Navngiv din hjemmebiograf, så du nemt kan identificere den på dit hjemmenetværk. 1 Tryk på (Hjem). 2 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på OK. 3 Vælg [Netværk] > [Produktnavn:]. 4 Tryk på Alfanumeriske knapper for at indtaste navnet. 5 Vælg [Udført], og tryk på OK for at afslutte. 5 Brug af din hjemmebiograf Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder. Inden du starter Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynvejledningen og i brugervejledningen. Udfør førstegangsopsætningen. Du får vist førstegangsopsætningen, når du tænder for hjemmebiografen første gang, eller hvis du ikke har fuldført opsætningen. Skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf (f.eks. HDMI, AV IN). Adgang til startmenuen Startmenuen giver nem adgang til tilsluttede enheder, opsætning og andre nyttige funktioner i hjemmebiografen. 1 Tryk på (Hjem).»» Startmenuen vises. 2 Tryk på Navigationsknapper og OK for at vælge følgende: [afspil Disk]: Start afspilning af disk. [gennemse USB]: Åbn USBindholdsbrowseren [gennemse ipod]: Åbn ipod- eller iphone-indholdsbrowseren. [Smart TV]: Åbn Smart TV. [Radio]: Åbn internetradio og FMradio. [gennemse PC]: Åbn computerindholdsbrowseren. [Videoopkald]: Åbn Skype. [HDMI 1]: Vælg den digitale enhed, der er tilsluttet HDMI IN 1 på din hjemmebiograf. 14 DA

17 [HDMI 2]: Vælg den digitale enhed, der er tilsluttet HDMI IN 2 på din hjemmebiograf. [HDMI 3]: Vælg den digitale enhed, der er tilsluttet HDMI IN 3 på din hjemmebiograf. [Opsæt]: Åbn menuer for at ændre indstillinger for video, lyd og andet. [Hjælp]: Åbn brugervejledning på skærmen. 3 Tryk på (Hjem) for at afslutte. Diske Din hjemmebiograf kan afspille diske af typen DVD, VCD, CD og Blu-ray. Den kan også afspille diske, som du har oprettet derhjemme, f.eks. CD-R-diske med fotos, videoer og musik. 1 Isæt en disk i hjemmebiografen. 2 Hvis disken ikke afspilles automatisk, skal du trykke på DISC eller vælge [afspil Disk] fra startmenuen. 3 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilning (se 'Afspilningsknapper' på side 15). Det er normalt at høre en smule støj, når du afspiller en Blu-ray-disk. Det betyder ikke, at din hjemmebiograf er defekt. Afspilningsknapper Knap Navigationsknapper OK (Afspilning) Handling Naviger i menuerne. Op/ned: Roter billedet med eller mod uret. Bekræft en indtastning eller et valg. Start eller genoptag afspilningen. Sæt afspilning på pause. Stop afspilningen. Tryk og hold nede i tre sekunder for at skubbe en disk ud. / Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil. / Søg hurtigt tilbage eller frem. Når en video er sat på pause, kan du søge langsomt tilbage eller frem. SUBTITLE Vælg et undertekstsprog for video. DISC/ POP-UP Åbn eller luk MENU diskmenuen. OPTIONS Adgang til avancerede indstillinger, når du afspiller lyd-, videoeller mediefiler (se 'Indstillinger for lyd, video og billede' på side 19). Synkroniser billede og lyd Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen. 1 Tryk på SOUND SETTINGS. 2 Vælg AUD SYNC, og tryk derefter på OK. 3 Tryk på Navigationsknapper (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen. 4 Tryk på OK for at bekræfte. Afspil 3D Blu-ray-disk Hjemmebiografen kan afspille 3D Blu-ray-video. Læs advarslen om sundhedsfare ved 3D-visning, før du afspiller en 3D-disk. Det skal du bruge Et 3D-TV Et par 3D-briller, der er kompatible med dit 3D-TV DA 15

18 En 3D Blu-ray-video Et højhastigheds HDMI-kabel 1 Brug højhastigheds-hdmi-kablet til at slutte din hjemmebiograf til et 3D-kompatibelt TV. 2 Sørg for, at 3D-videoindstillingen er aktiveret. Tryk på (Hjem), og vælg [Opsæt] > [Video] > [Se 3D-video] > [Auto]. Vælg [Fra] for at afspille 3D-diske i 2D-tilstand. 3 Afspil en 3D Blu-ray-disk, og tag 3D-briller på. Under videosøgning og i visse afspilningstilstande vises videoen i 2D. Videoen vender tilbage til 3D, når du genoptager afspilningen. Bemærk Juster skærmens lysstyrke for at undgå flimmer. BonusView på Blu-ray På Blu-ray-diske, der understøtter BonusView, kan du nyde ekstra indhold, som f.eks. kommentarer fra instruktøren, i et lille skærmvindue. BonusView kendes også som picture-in-picture. 1 Aktiver BonusView i Blu-ray-diskmenuen. 2 Tryk på OPTIONS under afspilning af filmen. Menuen med indstillinger vises. 3 Vælg [Valg af PIP] > [PIP]. Afhængigt af videoen vises PIP-menu [1] eller [2]. Vælg [Fra] for at deaktivere BonusView. 4 Vælg [2. lydsprog] eller [2. undertekstsprog]. 5 Vælg sproget, og tryk derefter på OK. BD-Live på Blu-ray Adgang til yderligere funktioner på Blu-raydiske med BD-Live-indhold, f.eks. internetchat med instruktøren, de nyeste filmtrailere, spil, baggrunde og ringetoner. BD-Live-tjenester varierer fra disk til disk. Det skal du bruge Blu-ray-disk med BD-Live-indhold En USB-lagerenhed med mindst 1 GB hukommelse 1 Slut din hjemmebiograf til et hjemmenetværk med internetadgang (se 'Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk' på side 12). 2 Tilslut en USB-lagerenhed i USB-stikket på din hjemmebiografs sidepanel. 3 Tryk på (Hjem), og vælg [Opsæt]. 4 Vælg [Avanceret] > [Sik. for BD-Live] > [Fra] for at aktivere BD-Live. Du kan deaktivere BD-Live ved at vælge [Til]. 5 Vælg BD-Live-ikonet i diskmenuen, og tryk derefter på OK. BD-Live indlæses. Indlæsningstiden afhænger af disken og din internetforbindelse. 6 Tryk på Navigationsknapper for at navigere i BD-Live, og tryk derefter på OK for at vælge en indstilling. Bemærk Hvis du vil rydde hukommelsen på lagerenheden, skal du trykke på (Hjem) og vælge [Opsæt] > [Avanceret] > [Ryd hukommelse]. 16 DA

19 Afspil lyd via Bluetooth Via Bluetooth skal du tilslutte hjemmebiografen til din Bluetooth-enhed (f.eks. en ipad, iphone, ipod touch, Android-telefon eller bærbar computer). Derefter kan du lytte til lydfiler, der er gemt på enheden via dine hjemmebiografhøjttalere. Det skal du bruge En Bluetooth-enhed, som understøtter Bluetooth-profil A2DP, og med Bluetoothversion EDR. Dækningsområdet mellem hjemmebiografen og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter. 1 Tryk på SOURCE gentagne gange for at vælge Bluetooth-tilstand. BT vises på displayet. 2 På Bluetooth-enheden skal du aktivere Bluetooth, søge efter og vælge navnet på din hjemmebiograf for at oprette forbindelse (se brugervejledningen til Bluetooth-enheden for at finde ud af, hvordan du aktiverer Bluetooth). Når du bliver bedt om en adgangskode, skal du indtaste "0000". 3 Vent, indtil du hører en biplyd fra hjemmebiografens højttalere. Når Bluetooth-forbindelsen oprettes, vises BT READY på displayet. 4 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din Bluetooth-enhed. Hvis der kommer et opkald under afspilning, bliver musikafspilningen sat på pause. Afspilningen fortsætter, når opkaldet slutter. 5 For at afslutte Bluetooth skal du vælge en anden kilde. Når du skifter tilbage til Bluetoothtilstand, er Bluetooth-forbindelsen stadig aktiv. Bemærk Musikstreamingen bliver muligvis afbrudt af forhindringer mellem enheden og hjemmebiografen, f.eks. en væg, metalkabinetmateriale, der dækker for enheden, eller andre enheder i nærheden, der kører på den samme frekvens. Hvis du vil tilslutte din hjemmebiograf til en anden Bluetooth-enhed, skal du deaktivere den aktuelt tilsluttede Bluetooth-enhed. Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder. Datafiler Din hjemmebiograf kan afspille billed-, lyd- og videofiler fra en disk eller en USB-lagerenhed. Før du afspiller en fil, skal du kontrollere, at filformatet understøttes af din hjemmebiograf (se 'Filformater' på side 34). 1 Afspil filerne fra en disk eller USBlagerenhed. 2 Tryk på for at afbryde afspilningen. Tryk på (Afspilning) for at genoptage afspilling derfra, hvor du stoppede. Tryk på OK for at afspille videoen fra starten. Bemærk Hvis du vil afspille DivX DRM-beskyttede filer, skal du slutte din hjemmebiograf til et TV via et HDMI-kabel. Undertekster Hvis din video har undertekster på flere forskellige sprog, skal du vælge et undertekstsprog. DA 17

20 Bemærk Kontroller, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som videofilen. Hvis videofilen f.eks. hedder "movie. avi", skal du navngive undertekstfilen "movie.srt" eller "movie.sub". Hjemmebiografen understøtter følgende filformater:.srt,.sub,.txt,.ssa,.ass, smi og.sami. Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du skifte tegnsæt. [Standard] [Kinesisktraditionelt] [Koreansk] Albansk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latinsk), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk. Traditionelt kinesisk Engelsk og koreansk 1 Tryk på SUBTITLE for at vælge et sprog under afspilning af video. 2 Hvis underteksterne ikke vises korrekt i DivX- eller RMVB/RM-video, kan du fortsætte med følgende trin for at ændre tegnsæt. 3 Tryk på OPTIONS. Menuen med indstillinger vises. 4 Vælg [Tegnsæt], og vælg derefter et tegnsæt, der understøtter underteksterne. Europa, Indien, Latinamerika og Rusland Tegnsæt Sprog [Standard] Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk. [Centraleuropa] Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og serbisk [Kyrillisk] Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, russisk, serbisk og ukrainsk. [Græsk] Græsk [Baltisk] Estisk, lettisk og litauisk Asien-Stillehavsområdet og Kina Tegnsæt [Kinesisk] Sprog Kinesisk (forenklet) VOD-kode til DivX Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på hjemmebiografen, skal du registrere hjemmebiografen på ved brug af DivX VOD-koden. 1 Tryk på (Hjem). 2 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på OK. 3 Vælg [Avanceret] > [DivX VOD-kode]. DivX VOD-registreringskoden til din hjemmebiograf vises. USB-lagerenheder Nyd billeder, lyd og video fra en USBlagerenhed, f.eks. en MP4-afspiller eller et digitalkamera. Det skal du bruge En USB-lagerenhed, der er formateret til filsystemer af typen FAT eller NTFS, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class. En mediefil i et af de understøttede filformater (se 'Filformater' på side 34). Bemærk Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, USB-hub eller USB-multilæser, kan USB-lagerenheden muligvis ikke genkendes. 1 Tilslut en USB-lagerenhed i USB-stikket på din hjemmebiografs sidepanel. 18 DA

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9245D. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9245D. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips HTB9245D Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Hjælp og support 2 Brug skærmhjælp (brugervejledning)

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe. Spørgsmål? Kontakt Philips HTB5250DG HTB5255D HTB6251D

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe. Spørgsmål? Kontakt Philips HTB5250DG HTB5255D HTB6251D Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips HTB5250DG HTB5255D HTB6251D Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB3560. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB3560. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips HTB3560 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 3D og sundhedsfare

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HTS-5591 http://da.yourpdfguides.com/dref/4018251

Din brugermanual PHILIPS HTS-5591 http://da.yourpdfguides.com/dref/4018251 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support HTL2163B. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support HTL2163B. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips HTL2163B Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Hjælp og support 2 Sikkerhed

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome. Spørgsmål? Kontakt Philips HTL2153B.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome. Spørgsmål? Kontakt Philips HTL2153B. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips HTL2153B Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Hjælp og support 2 Sikkerhed

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SUB100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SUB100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SUB100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Hjælp og support 2 Sikkerhed

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTL3120. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTL3120. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTL3120 Spørgsmål? Kontakt Philips Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Vedligeholdelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe HTB5510D HTB5540D HTB5570D. Spørgsmål? Kontakt Philips

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe HTB5510D HTB5540D HTB5570D. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips HTB5510D HTB5540D HTB5570D Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe. Spørgsmål? Kontakt Philips HTB5510D HTB5540D HTB5570D

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe. Spørgsmål? Kontakt Philips HTB5510D HTB5540D HTB5570D Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB5510D HTB5540D HTB5570D Spørgsmål? Kontakt Philips Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på HTL1180B. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på HTL1180B. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips HTL1180B Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Hjælp og support 2 Sikkerhed

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS3563 HTS3583 HTS3593 User manual Benutzerhandbuch Mode d'emploi Brukerhåndbok Manual del usuario Användarhandbok Εγχειρίδιο χρήσης Brugervejledning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3480/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3480/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips DS3480/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Overholdelse

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe HTB5520 HTB5550 HTB5580. Spørgsmål? Kontakt Philips

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe HTB5520 HTB5550 HTB5580. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips HTB5520 HTB5550 HTB5580 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på HTL1190B. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på HTL1190B. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips HTL1190B Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Hjælp og support 2 Sikkerhed

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Altid klar til at hjælpe HTD3250. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe HTD3250. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTD3250 Spørgsmål? Kontakt Philips Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe HTL2183B HTL2183S. Spørgsmål? Kontakt Philips

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe HTL2183B HTL2183S. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips HTL2183B HTL2183S Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Vedligeholdelse

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på HTB3260. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på HTB3260. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips HTB3260 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 3D og sundhedsfare

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din

Læs mere

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND Touch -APPLIKATIONEN Vi anbefaler, at du spiller BEYOND: Two Souls med din trådløse DUALSHOCK 3- controller for at få den fulde oplevelse af spillet.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Question? Contact Philips DS3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe HTB3520 HTB3550 HTB3580. Spørgsmål? Kontakt Philips

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe HTB3520 HTB3550 HTB3580. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips HTB3520 HTB3550 HTB3580 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS5131 EN User manual Brugervejledning DE Benutzerhandbuch EL Εγχειρίδιο χρήσης ES Manual del usuario NL Gebruiksaanwijzing NO Brukerhåndbok

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

NeoTV 350-medieafspiller NTV350

NeoTV 350-medieafspiller NTV350 NeoTV 350-medieafspiller NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i et downloadsystem eller oversættes til

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe HTL3140B HTL3140S. Spørgsmål? Kontakt Philips

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe HTL3140B HTL3140S. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips HTL3140B HTL3140S Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Hjælp og support

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome. Spørgsmål? Kontakt Philips HTL2110.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome. Spørgsmål? Kontakt Philips HTL2110. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips HTL2110 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Hjælp og support 2 Sikkerhed

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe HTL3160B HTL3160S. Spørgsmål? Kontakt Philips

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe HTL3160B HTL3160S. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips HTL3160B HTL3160S Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS5563 HTS5583 HTS5593 User manual Benutzerhandbuch Mode d'emploi Brukerhåndbok Manual del usuario Användarhandbok Εγχειρίδιο χρήσης Brugervejledning

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe HTL6140B HTL6140S. Spørgsmål? Kontakt Philips

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe HTL6140B HTL6140S. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips HTL6140B HTL6140S Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Hjælp og support

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

3 Opdater dit tv via USB. Følg betjeningsvejledningen for tv'et, og opdater softwaren.

3 Opdater dit tv via USB. Følg betjeningsvejledningen for tv'et, og opdater softwaren. Velkommen til Skype Med Skype på din AQUOS får du glæden af videoopkald i bredformat. Det er gratis at oprette en Skype-konto og foretage Skype-til-Skype tale- og videoopkald. Skype er ikke en erstatning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på HTL3110B. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på HTL3110B. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips HTL3110B Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Hjælp og support 2 Sikkerhed

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere