Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips."

Transkript

1 Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på Spørgsmål? Kontakt Philips HTB9225D Brugervejledning

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Hjælp og support 2 Brug skærmhjælp (brugervejledning) 2 Naviger i skærmhjælpen 2 2 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 3D og sundhedsfare 4 Vedligeholdelse af dit produkt 4 Omsorg for miljøet 4 3 Din hjemmebiograf 5 Fjernbetjening 5 Hovedenhed 6 Stik 7 4 Tilslut og konfigurer 8 Tilslut højttalere 8 Tilslutning til TV 9 Tilslut digitale enheder via HDMI 10 Tilslut lyd fra TV og andre enheder 11 Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC) 11 Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk 12 5 Brug af din hjemmebiograf 14 Adgang til startmenuen 14 Diske 15 Afspil lyd via Bluetooth 17 Datafiler 17 USB-lagerenheder 18 Indstillinger for lyd, video og billede 19 Radio 20 MP3-afspiller 21 ipod eller iphone 21 Smartphonebetjening 21 Gennemse Smart TV 23 Skype 24 Internetradio 25 Gennemse PC via DLNA 25 Karaoke 27 Vælg lyd 28 6 Ændring af indstillinger 29 Sprogindstillinger 29 Billed- og videoindstillinger 30 Lydindstillinger 30 Børnesikringsindstillinger 30 Displayindstillinger 30 Energibesparende indstillinger 31 Højttalerindstillinger 31 Gendan standardindstillinger 31 7 Opdater software 32 Kontroller softwareversion 32 Opdater softwaren via USB 32 Opdater softwaren via internettet 33 Opdater skærmhjælpen 33 8 Produktspecifikationer 34 9 Fejlfinding Meddelelse 40 Copyright 40 Open source-software 40 Overholdelse 40 Varemærker Sprogkode Indeks 44 DA 1

4 1 Hjælp og support Philips tilbyder omfattende onlinesupport. Besøg vores websted på for at: downloade hele brugervejledningen udskrive lynvejledningen se videoguider (kun muligt på bestemte modeller) finde svar på ofte stillede spørgsmål sende os et spørgsmål via chatte med vores supportere Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter produktmodelnummeret. Du kan også kontakte Philips Kundeservice i dit land. Skriv model- og serienummeret på dit produkt ned, før du kontakter Philips. Du kan finde disse oplysninger bag på eller på bunden af dit produkt. Brug skærmhjælp (brugervejledning) For nemheds skyld er skærmhjælpen (brugervejledningen) lagret i din hjemmebiograf. Skærmhjælpen har to paneler. Venstre panel indeholder to faner - Indhold og Indeks. Gå til Indhold eller Indeks for at vælge et emne. Følgende tegn bruges til at vise Indhold: : Tryk på OK for at udvide underemnerne. : Tryk på OK for at skjule underemnerne, eller tryk på Navigationsknapper (op/ned) for at vælge et emne. Skift mellem venstre og højre panel ved at trykke på Navigationsknapper (venstre/ højre). Højre panel viser indholdet for det valgte emne. Du kan få yderligere hjælp til indholdet ved at rulle ned på siden for at få vist Relaterede emner. Brug fjernbetjeningen til hjemmebiografen til at vælge og navigere i skærmhjælpen (se 'Naviger i skærmhjælpen' på side 2). Naviger i skærmhjælpen Tryk på en knap på fjernbetjeningen for at bruge skærmhjælpen. Knap HELP OK Navigationsknapper BACK (Forrige) (Næste) Handling Åbn eller luk skærmhjælpen. Vis den valgte side, eller udvid underemnerne i Indhold. Op: Rul op, eller gå til den forrige side. Ned: Rul ned, eller gå til den næste side. Højre: Naviger til det højre panel eller næste indekspost. Venstre: Naviger til det venstre panel eller forrige indekspost. Gå op i Indhold eller Indeks. I det højre panel skal du gå til Indhold på det venstre panel. Vis den senest viste side i historikken. Vis den næste side i historikken. 2 DA

5 2 Vigtigt Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender produktet. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke. Sikkerhed Risiko for elektrisk stød eller brand! Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug. Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys. Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet. Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt. Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr. Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen. Risiko for kortslutning eller brand! Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding. Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen! Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting. Benyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt. Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr. Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten. Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling. Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet. Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet. Risiko for overophedning! Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet. Risiko for forurening! Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.). Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type. Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid. Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis. Risiko for slugning af batterier! Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan DA 3

6 sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer. Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp. Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet. Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten. Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording. Vedligeholdelse af dit produkt Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen. Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen. Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid. Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med. Omsorg for miljøet Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. 3D og sundhedsfare Hvis du eller din familie er disponerede for epilepsi eller fotosensitive anfald, skal du konsultere en læge, før du udsætter dig selv for blinkende lyskilder, hurtige billedsekvenser eller 3D-visning. For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpiner eller desorientering anbefaler vi ikke, at man ser 3D i længere tid ad gangen. Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D, vente et stykke tid og ikke foretage dig noget, der potentielt kan være farligt (f.eks. bilkørsel), før symptomerne er forsvundet. Hvis symptomerne fortsætter, skal du ikke fortsætte med at se 3D, før du har konsulteret en læge. Forældre bør overvåge deres børn under visning af 3D og sikre, at de ikke oplever nogle af de ovennævnte former for ubehag. Det frarådes, at børn under seks år ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet. Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EUdirektiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred. Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred. 4 DA

7 3 Din hjemmebiograf c (Hjem) Åbn startmenuen. Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder (f.eks. meddelelse om opgradering af produktsoftware), skal du registrere dit produkt på Fjernbetjening Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen. a ipod/ iphone (Standby-Til) Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby. Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby. b Kildeknapper / Farveknapper Farveknapper: Vælg opgaver eller indstillinger for Blu-ray-diske eller Smart TV-tjenester. DISC: Skift til diskkilde. ipod/iphone: Skift til ipod/iphone-kilde. HELP: Åbn skærmhjælpen. SOURCE: Vælg en lydindgangskilde. a POP-UP MENU/DISC MENU Åbn eller luk diskmenuen under afspilning af en disk. b c d BACK Gå tilbage til det forrige skærmbillede. Tryk på knappen, og hold den inde i radiotilstand for at slette forudindstillede radiostationer. SOUND SETTINGS Åbn eller luk lydindstillingerne. OPTIONS Få adgang til flere funktioner, når du afspiller fra en disk eller en USBlagerenhed. Indstiller en radiostation i radiotilstand. a OK Bekræft en indtastning eller et valg. DA 5

8 b Navigationsknapper Naviger i menuerne. Tryk til venstre for at slette et tegn under opsætning af netværk og adgangskode. I radiotilstand skal du trykke på højre eller venstre for at starte automatisk søgning. I radiotilstand skal du trykke på op og ned for at indstille radiofrekvensen. c (Lydløs) Deaktiver/aktiver lyden. d +/- (Lydstyrke) Øg eller reducer lydstyrken, eller slå lyden til igen fra lydløs. a Alfanumeriske knapper Indtast værdier eller bogstaver (med en SMS-lignende indtastningsmetode). Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand. b TOP MENU Åbn hovedmenuen på en videodisk. c SUBTITLE Vælg et undertekstsprog for video. Hovedenhed a (Stop) / (Skub ud) Stop afspilningen. Tryk og hold nede i tre sekunder for at skubbe en disk ud. b (Afspilning) Start eller genoptag afspilningen. c / (Forrige/Næste) Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil. Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand. d (Pause) Sæt afspilning på pause. e / (Hurtigt tilbage/hurtigt frem) Søg frem eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden. Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden. a +/- Øg eller reducer lydstyrken. b SOURCE Vælg en lyd- eller videokilde til hjemmebiografen. c (Standby-Til) g a b c d e f h 6 DA

9 d e f Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby. (Afspil/Pause) Start, pause eller genoptag afspilning. (Stop) Stop afspilningen. Tryk på knappen, og hold den inde i radiotilstand for at slette forudindstillede radiostationer. (Skub ud) Skub en disk ud. g Skærmpanel h Diskskuffe Stik Bageste venstre a a TO SUBWOOFER Tilslut den medfølgende subwoofer. b SPEAKERS Tilslut de medfølgende højttalere. Bageste center b Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige tilslutninger på din hjemmebiograf. Tilslutninger på siden a b c a AUDIO IN / MIC (MIC er kun tilgængeligt på udvalgte modeller) Lydinput fra en MP3-afspiller med 3,5 mm jackstik. Lydinput fra en mikrofon. (Kun tilgængeligt på udvalgte modeller) b ipod/iphone (USB) Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringsenhed. Tilslut til en ipod eller iphone. Åbn BD-Live. Tilslut til et Skype-kamera (sælges separat). a DIGITAL IN-OPTICAL Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed. b AUDIO IN-AUX Tilslut den analoge lydudgang på TV'et eller en analog enhed. c (USB) Stik til en USB-lagerenhed. USBlagerenheden anvendes til at leje videoer på nettet. DA 7

10 Bageste højre a b c a HDMI IN1 / HDMI IN2 / HDMI IN3 Slut til HDMI-udgangen på en digital enhed. b HDMI OUT (ARC)TO TV Tilslut HDMI-indgangen på TV'et. c LAN Tilslut LAN-indgangen på et bredbåndsmodem eller en router. d d ANTENNA FM 75 Tilslut den medfølgende FM-antenne. 4 Tilslut og konfigurer Dette afsnit hjælper dig med at tilslutte din hjemmebiograf til et TV og andre enheder og derefter med at konfigurere det. Yderligere oplysninger om grundlæggende tilslutninger til hjemmebiografen og tilbehøret findes i lynvejledningen. Bemærk Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet. Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres. Tilslut højttalere Højttalerkablerne er farvekodede for at gøre tilslutningen nem. Du slutter en højttaler til din hjemmebiograf ved at matche farven på højttalerkablet til farven på stikket. Placering af højttalere spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at konfigurere surround-lyd. Du får den bedste effekt ved placere højttalerne med retning mod siddepositionen og placere højttalerne tæt på dit øreniveau (når du sidder ned). De bedste resultater opnås ved at placere højttalerne og subwooferen som vist nedenfor. 8 DA

11 Tilslutning til TV Tilslut din hjemmebiograf til et TV for at se videoer. Du kan lytte til lyden fra TVprogrammer via hjemmebiografens højttalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på din hjemmebiograf og dit TV. Bemærk Surround-lyd afhænger af faktorer som f.eks. lokalets form og størrelse, væg- og loftsmateriale, vinduer og reflekterende overflader samt højttalernes akustik. Følg disse generelle retningslinjer, og sæt derefter højttalerne op. 1 Siddeposition: Midten af dit lytteområde. 2 SPEAKER LEFT (højttaler til venstre) og SPEAKER RIGHT (højttaler til højre) højttalere: Placer den venstre og den højre højttaler foran siddepositionen og med lige lang afstand til hovedenheden i en bue, således at de to højttalere befinder sig lige langt fra din lytteposition. Du får den bedste effekt ved placere højttalerne med retning mod siddepositionen og placere højttalerne tæt på dit øreniveau (når du sidder ned). 3 SUBWOOFER (subwoofer): Anbring subwooferen mindst en meter til venstre eller højre for TV'et. Den skal stå mindst ti centimeter fra væggen. Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC) Video i bedste kvalitet Din hjemmebiograf understøtter HDMI-version med ARC (Audio Return Channel). Hvis dit TV er HDMI ARC-kompatibelt, kan du høre TV-lyd via din hjemmebiograf vha. et enkelt HDMIkabel. TV 1 Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte HDMI OUT (ARC)-stikket på hjemmebiografen til HDMI ARC-stikket på dit TV. HDMI ARC-stikket på TV'et kan være mærket på en anden måde. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV. 2 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV. HDMI-CEC er en funktion, der gør det muligt at betjene CEC-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, med en enkelt fjernbetjening, f.eks. lydstyrken for både TV'et og hjemmebiografen. (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 11) DA 9

12 3 Hvis du ikke kan høre TV-lyden via hjemmebiografen, skal du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurer lyd' på side 12) Valgmulighed 2: Tilslut til TV'et via standard-hdmi Video i bedste kvalitet Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte hjemmebiografen til TV'et via standard HDMI. 1 Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte HDMI OUT (ARC)-stikket på hjemmebiografen til HDMI-stikket på dit TV. 2 Tilslut et lydkabel for at høre TV-lyden gennem din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 11). 3 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV. HDMI-CEC er en funktion, der gør det muligt at betjene CEC-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, med en enkelt fjernbetjening, f.eks. lydstyrken for både TV'et og hjemmebiografen. (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 11) 4 Hvis du ikke kan høre TV-lyden via hjemmebiografen, skal du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurer lyd' på side 12) TV Bemærk Hvis dit TV har et DVI-stik, kan du bruge en HDMI/DVIadapter til at tilslutte hjemmebiografen til TV'et. Det er muligt, at ikke alle funktionerne er tilgængelige. Tilslut digitale enheder via HDMI Tilslut en digital enhed, f.eks. en set-topboks, spilkonsol eller et videokamera, til din hjemmebiograf via en HDMI-forbindelse. Når du tilslutter enheder på denne måde og afspiller en fil eller et spil, vises videoen automatisk på TV'et, og lyden afspilles automatisk via din hjemmebiograf. 1 Når du bruger et højhastigheds HDMIkabel, skal du forbinde HDMI OUT-stikket på den digitale enhed med HDMI IN 1/2/3 på hjemmebiografen. 2 Slut din hjemmebiograf til TV'et via HDMI OUT (ARC). Hvis dit TV ikke er HDMI CECkompatibelt, skal du vælge den korrekte videoindgang på dit TV. 3 Tænd for HDMI-CEC på den tilsluttede enhed. Se brugervejledningen til enheden for at få yderligere oplysninger. Hvis du ikke kan høre lyden fra den digitale enhed via hjemmebiografen, skal du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurer lyd' på side 12) Du kan også trykke på SOURCE gentagne gange på hjemmebiografen for at vælge den rigtige HDMI-indgang. 10 DA

13 Tilslut lyd fra TV og andre enheder Afspil lyden fra TV'et eller andre enheder via din hjemmebiografs højttalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på dit TV, din hjemmebiograf og andre enheder. Valgmulighed 2: Tilslut lyden via analoge lydkabler Lyd i almindelig kvalitet AUDIO IN- AUX VCR Bemærk Når din hjemmebiograf og dit TV er forbundet via HDMI ARC, er der ikke brug for en lydtilslutning (se 'Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)' på side 9). Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel Lyd i bedste kvalitet 1 Brug et optisk kabel til at slutte OPTICALstikket på hjemmebiografen til OPTICAL OUT-stikket på dit TV eller en anden enhed. Stikket til det digitale optiske stik kan være mærket med SPDIF eller SPDIF OUT. TV 1 Brug et analogt kabel til at slutte AUXstikkene på hjemmebiografen til AUDIO OUT-stikkene på dit TV eller en anden enhed. Konfigurer EasyLink (HDMI- CEC) Hjemmebiografen understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLinkkompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening. Bemærk HDMI-CEC er kendt under mange navne, alt efter producent. Du kan få oplysninger om din enhed i brugervejledningen til enheden. Philips kan ikke garantere for 100 % interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder. Inden du starter Tilslut din hjemmebiograf til den HDMI- CEC-kompatible enhed via en HDMIforbindelse. Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf. DA 11

14 Aktiver EasyLink 1 Tryk på (Hjem). 2 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på OK. 3 Vælg [EasyLink] > [EasyLink] > [Til]. 4 Aktiver HDMI CEC-kontrol på TV'et og andre tilsluttede enheder. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til TV'et eller de øvrige enheder. Indstil lydudgangen på dit TV til "Forstærker" (i stedet for TV-højttalere). Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV. EasyLink-betjening Med EasyLink kan du styre din hjemmebiograf, dit TV og andre tilsluttede, HDMI-CECkompatible enheder med én fjernbetjening. [Afsp. m 1 tryk] (Afspilning med ét tryk): Hvis der er en videodisk i diskskuffen, skal du trykke på (Afspilning) for at vække TV'et fra standby og derefter afspille en disk. [Standby m 1 tryk] (Standby med ét tryk): Hvis standby med ét tryk er aktiveret, kan din hjemmebiograf sættes i standby med fjernbetjeningen til TV'et eller andre HDMI-CEC-enheder. [Systemlydindstil.] (Systemlydindstillinger):Hvis systemlydindstillingerne er aktiveret, kommer lyden fra den tilsluttede enhed automatisk ud gennem din hjemmebiografs højttalere, når du afspiller fra enheden. [Kortlæg lyd-input] (Kortlægning af lydindgang):hvis systemlydindstillingerne ikke fungerer, skal du kortlægge den tilsluttede enhed til de korrekte lydindgangsstik på din hjemmebiograf (se 'Konfigurer lyd' på side 12). Bemærk Du kan ændre EasyLink-indstillingerne ved at trykke på (Hjem) og vælge [Opsæt] > [EasyLink]. Konfigurer lyd Hvis du ikke kan høre lydoutputtet fra en tilsluttet enhed via hjemmebiografens højttalere, skal du gøre følgende: Kontroller, at du har aktiveret EasyLink på alle enheder, (se 'Konfigurer EasyLink (HDMI-CEC)' på side 11) og indstil lydudgangen på dit TV til "Forstærker" (i stedet for TV-højttalere). Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV. Konfigurer EasyLink-lydbetjening 1 Tryk på (Hjem). 2 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på OK. 3 Vælg [EasyLink] > [Systemlydindstil.] > [Til]. Hvis du vil afspille lyd fra TV-højttalerne, skal du vælge [Fra] og springe følgende trin over. 4 Vælg [EasyLink] > [Kortlæg lyd-input]. 5 Følg vejledningen på skærmen for at kortlægge den tilsluttede enhed til lydindgangene på din hjemmebiograf. Hvis du slutter din hjemmebiograf til TV'et ved brug af en HDMI ARCtilslutning, skal du knytte TV'ets lyd til ARC-indgangen på din hjemmebiograf. Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk Tilslut hjemmebiografen til en netværksrouter via en kabelbaseret eller trådløs netværksforbindelse, og nyd: Streamet multimedieindhold (se 'Gennemse PC via DLNA' på side 25) Smartphonebetjening (se 'Smartphonebetjening' på side 21) Smart TV (se 'Gennemse Smart TV' på side 23) Internetradio (se 'Internetradio' på side 25) Videoopkald (se 'Skype' på side 24) 12 DA

15 www Softwareopdatering (se 'Opdater softwaren via internettet' på side 33) Advarsel Sæt dig grundigt ind i principperne for netværksrouter, medieserversoftware og netværk. Læs om nødvendigt den dokumentation, som medfulgte til netværkskomponenterne. Philips er ikke ansvarlig for mistede, beskadigede eller ødelagte data. Inden du starter Til Smart TV, videoopkald og softwareopdatering skal du sørge for, at netværksrouteren har adgang til en internetforbindelse med høj hastighed uden begrænsninger fra firewalls eller andre sikkerhedssystemer. Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynhåndbogen, og skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf. Konfigurer det kablede netværk 4 Vælg [Netværk] > [Netværksinstallation] > [Kabelbaseret (Ethernet)]. 5 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge [Prøv igen] og derefter trykke på OK. 6 Vælg [Udfør], og tryk på OK for at afslutte. Vælg [Opsæt] > [Netværk] > [Vis netværksindstillinger] for at få vist netværksindstillingerne. Konfigurer det trådløse netværk Din hjemmebiograf har indbygget Wi-Fi, der giver nem adgang til et trådløst netværk. Det skal du bruge En netværksrouter (med DHCP aktiveret). Brug en n-router for at opnå den bedste trådløse ydeevne, dækning og kompatibilitet. Det skal du bruge Et netværkskabel (almindeligt RJ45-kabel). En netværksrouter (med DHCP aktiveret). LAN www 1 Brug et netværkskabel til at slutte LAN-stikket på hjemmebiografen til netværksrouteren. 2 Tryk på (Hjem). 3 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på OK. 1 Tryk på (Hjem). 2 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på OK. 3 Vælg [Netværk] > [Netværksinstallation] > [Trådløs (Wi-Fi)], og tryk derefter på OK. DA 13

16 4 Følg vejledningen på skærmen for at vælge og konfigurere det trådløse netværk. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge [Prøv igen] og derefter trykke på OK. 5 Vælg [Udfør], og tryk på OK for at afslutte. Vælg [Opsæt] > [Netværk] > [Vis trådløse indstillinger] for at få vist netværksindstillingerne. Tilpasning af netværksnavnet Navngiv din hjemmebiograf, så du nemt kan identificere den på dit hjemmenetværk. 1 Tryk på (Hjem). 2 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på OK. 3 Vælg [Netværk] > [Produktnavn:]. 4 Tryk på Alfanumeriske knapper for at indtaste navnet. 5 Vælg [Udført], og tryk på OK for at afslutte. 5 Brug af din hjemmebiograf Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder. Inden du starter Foretag de nødvendige tilslutninger som beskrevet i lynvejledningen og i brugervejledningen. Udfør førstegangsopsætningen. Du får vist førstegangsopsætningen, når du tænder for hjemmebiografen første gang, eller hvis du ikke har fuldført opsætningen. Skift TV'et til den korrekte kilde for din hjemmebiograf (f.eks. HDMI, AV IN). Adgang til startmenuen Startmenuen giver nem adgang til tilsluttede enheder, opsætning og andre nyttige funktioner i hjemmebiografen. 1 Tryk på (Hjem).»» Startmenuen vises. 2 Tryk på Navigationsknapper og OK for at vælge følgende: [afspil Disk]: Start afspilning af disk. [gennemse USB]: Åbn USBindholdsbrowseren [gennemse ipod]: Åbn ipod- eller iphone-indholdsbrowseren. [Smart TV]: Åbn Smart TV. [Radio]: Åbn internetradio og FMradio. [gennemse PC]: Åbn computerindholdsbrowseren. [Videoopkald]: Åbn Skype. [HDMI 1]: Vælg den digitale enhed, der er tilsluttet HDMI IN 1 på din hjemmebiograf. 14 DA

17 [HDMI 2]: Vælg den digitale enhed, der er tilsluttet HDMI IN 2 på din hjemmebiograf. [HDMI 3]: Vælg den digitale enhed, der er tilsluttet HDMI IN 3 på din hjemmebiograf. [Opsæt]: Åbn menuer for at ændre indstillinger for video, lyd og andet. [Hjælp]: Åbn brugervejledning på skærmen. 3 Tryk på (Hjem) for at afslutte. Diske Din hjemmebiograf kan afspille diske af typen DVD, VCD, CD og Blu-ray. Den kan også afspille diske, som du har oprettet derhjemme, f.eks. CD-R-diske med fotos, videoer og musik. 1 Isæt en disk i hjemmebiografen. 2 Hvis disken ikke afspilles automatisk, skal du trykke på DISC eller vælge [afspil Disk] fra startmenuen. 3 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilning (se 'Afspilningsknapper' på side 15). Det er normalt at høre en smule støj, når du afspiller en Blu-ray-disk. Det betyder ikke, at din hjemmebiograf er defekt. Afspilningsknapper Knap Navigationsknapper OK (Afspilning) Handling Naviger i menuerne. Op/ned: Roter billedet med eller mod uret. Bekræft en indtastning eller et valg. Start eller genoptag afspilningen. Sæt afspilning på pause. Stop afspilningen. Tryk og hold nede i tre sekunder for at skubbe en disk ud. / Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil. / Søg hurtigt tilbage eller frem. Når en video er sat på pause, kan du søge langsomt tilbage eller frem. SUBTITLE Vælg et undertekstsprog for video. DISC/ POP-UP Åbn eller luk MENU diskmenuen. OPTIONS Adgang til avancerede indstillinger, når du afspiller lyd-, videoeller mediefiler (se 'Indstillinger for lyd, video og billede' på side 19). Synkroniser billede og lyd Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen. 1 Tryk på SOUND SETTINGS. 2 Vælg AUD SYNC, og tryk derefter på OK. 3 Tryk på Navigationsknapper (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen. 4 Tryk på OK for at bekræfte. Afspil 3D Blu-ray-disk Hjemmebiografen kan afspille 3D Blu-ray-video. Læs advarslen om sundhedsfare ved 3D-visning, før du afspiller en 3D-disk. Det skal du bruge Et 3D-TV Et par 3D-briller, der er kompatible med dit 3D-TV DA 15

18 En 3D Blu-ray-video Et højhastigheds HDMI-kabel 1 Brug højhastigheds-hdmi-kablet til at slutte din hjemmebiograf til et 3D-kompatibelt TV. 2 Sørg for, at 3D-videoindstillingen er aktiveret. Tryk på (Hjem), og vælg [Opsæt] > [Video] > [Se 3D-video] > [Auto]. Vælg [Fra] for at afspille 3D-diske i 2D-tilstand. 3 Afspil en 3D Blu-ray-disk, og tag 3D-briller på. Under videosøgning og i visse afspilningstilstande vises videoen i 2D. Videoen vender tilbage til 3D, når du genoptager afspilningen. Bemærk Juster skærmens lysstyrke for at undgå flimmer. BonusView på Blu-ray På Blu-ray-diske, der understøtter BonusView, kan du nyde ekstra indhold, som f.eks. kommentarer fra instruktøren, i et lille skærmvindue. BonusView kendes også som picture-in-picture. 1 Aktiver BonusView i Blu-ray-diskmenuen. 2 Tryk på OPTIONS under afspilning af filmen. Menuen med indstillinger vises. 3 Vælg [Valg af PIP] > [PIP]. Afhængigt af videoen vises PIP-menu [1] eller [2]. Vælg [Fra] for at deaktivere BonusView. 4 Vælg [2. lydsprog] eller [2. undertekstsprog]. 5 Vælg sproget, og tryk derefter på OK. BD-Live på Blu-ray Adgang til yderligere funktioner på Blu-raydiske med BD-Live-indhold, f.eks. internetchat med instruktøren, de nyeste filmtrailere, spil, baggrunde og ringetoner. BD-Live-tjenester varierer fra disk til disk. Det skal du bruge Blu-ray-disk med BD-Live-indhold En USB-lagerenhed med mindst 1 GB hukommelse 1 Slut din hjemmebiograf til et hjemmenetværk med internetadgang (se 'Tilslut og konfigurer et hjemmenetværk' på side 12). 2 Tilslut en USB-lagerenhed i USB-stikket på din hjemmebiografs sidepanel. 3 Tryk på (Hjem), og vælg [Opsæt]. 4 Vælg [Avanceret] > [Sik. for BD-Live] > [Fra] for at aktivere BD-Live. Du kan deaktivere BD-Live ved at vælge [Til]. 5 Vælg BD-Live-ikonet i diskmenuen, og tryk derefter på OK. BD-Live indlæses. Indlæsningstiden afhænger af disken og din internetforbindelse. 6 Tryk på Navigationsknapper for at navigere i BD-Live, og tryk derefter på OK for at vælge en indstilling. Bemærk Hvis du vil rydde hukommelsen på lagerenheden, skal du trykke på (Hjem) og vælge [Opsæt] > [Avanceret] > [Ryd hukommelse]. 16 DA

19 Afspil lyd via Bluetooth Via Bluetooth skal du tilslutte hjemmebiografen til din Bluetooth-enhed (f.eks. en ipad, iphone, ipod touch, Android-telefon eller bærbar computer). Derefter kan du lytte til lydfiler, der er gemt på enheden via dine hjemmebiografhøjttalere. Det skal du bruge En Bluetooth-enhed, som understøtter Bluetooth-profil A2DP, og med Bluetoothversion EDR. Dækningsområdet mellem hjemmebiografen og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter. 1 Tryk på SOURCE gentagne gange for at vælge Bluetooth-tilstand. BT vises på displayet. 2 På Bluetooth-enheden skal du aktivere Bluetooth, søge efter og vælge navnet på din hjemmebiograf for at oprette forbindelse (se brugervejledningen til Bluetooth-enheden for at finde ud af, hvordan du aktiverer Bluetooth). Når du bliver bedt om en adgangskode, skal du indtaste "0000". 3 Vent, indtil du hører en biplyd fra hjemmebiografens højttalere. Når Bluetooth-forbindelsen oprettes, vises BT READY på displayet. 4 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din Bluetooth-enhed. Hvis der kommer et opkald under afspilning, bliver musikafspilningen sat på pause. Afspilningen fortsætter, når opkaldet slutter. 5 For at afslutte Bluetooth skal du vælge en anden kilde. Når du skifter tilbage til Bluetoothtilstand, er Bluetooth-forbindelsen stadig aktiv. Bemærk Musikstreamingen bliver muligvis afbrudt af forhindringer mellem enheden og hjemmebiografen, f.eks. en væg, metalkabinetmateriale, der dækker for enheden, eller andre enheder i nærheden, der kører på den samme frekvens. Hvis du vil tilslutte din hjemmebiograf til en anden Bluetooth-enhed, skal du deaktivere den aktuelt tilsluttede Bluetooth-enhed. Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder. Datafiler Din hjemmebiograf kan afspille billed-, lyd- og videofiler fra en disk eller en USB-lagerenhed. Før du afspiller en fil, skal du kontrollere, at filformatet understøttes af din hjemmebiograf (se 'Filformater' på side 34). 1 Afspil filerne fra en disk eller USBlagerenhed. 2 Tryk på for at afbryde afspilningen. Tryk på (Afspilning) for at genoptage afspilling derfra, hvor du stoppede. Tryk på OK for at afspille videoen fra starten. Bemærk Hvis du vil afspille DivX DRM-beskyttede filer, skal du slutte din hjemmebiograf til et TV via et HDMI-kabel. Undertekster Hvis din video har undertekster på flere forskellige sprog, skal du vælge et undertekstsprog. DA 17

20 Bemærk Kontroller, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som videofilen. Hvis videofilen f.eks. hedder "movie. avi", skal du navngive undertekstfilen "movie.srt" eller "movie.sub". Hjemmebiografen understøtter følgende filformater:.srt,.sub,.txt,.ssa,.ass, smi og.sami. Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du skifte tegnsæt. [Standard] [Kinesisktraditionelt] [Koreansk] Albansk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latinsk), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk. Traditionelt kinesisk Engelsk og koreansk 1 Tryk på SUBTITLE for at vælge et sprog under afspilning af video. 2 Hvis underteksterne ikke vises korrekt i DivX- eller RMVB/RM-video, kan du fortsætte med følgende trin for at ændre tegnsæt. 3 Tryk på OPTIONS. Menuen med indstillinger vises. 4 Vælg [Tegnsæt], og vælg derefter et tegnsæt, der understøtter underteksterne. Europa, Indien, Latinamerika og Rusland Tegnsæt Sprog [Standard] Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk. [Centraleuropa] Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og serbisk [Kyrillisk] Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, russisk, serbisk og ukrainsk. [Græsk] Græsk [Baltisk] Estisk, lettisk og litauisk Asien-Stillehavsområdet og Kina Tegnsæt [Kinesisk] Sprog Kinesisk (forenklet) VOD-kode til DivX Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på hjemmebiografen, skal du registrere hjemmebiografen på ved brug af DivX VOD-koden. 1 Tryk på (Hjem). 2 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på OK. 3 Vælg [Avanceret] > [DivX VOD-kode]. DivX VOD-registreringskoden til din hjemmebiograf vises. USB-lagerenheder Nyd billeder, lyd og video fra en USBlagerenhed, f.eks. en MP4-afspiller eller et digitalkamera. Det skal du bruge En USB-lagerenhed, der er formateret til filsystemer af typen FAT eller NTFS, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class. En mediefil i et af de understøttede filformater (se 'Filformater' på side 34). Bemærk Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, USB-hub eller USB-multilæser, kan USB-lagerenheden muligvis ikke genkendes. 1 Tilslut en USB-lagerenhed i USB-stikket på din hjemmebiografs sidepanel. 18 DA

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome. Spørgsmål? Kontakt Philips HTL2110.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome. Spørgsmål? Kontakt Philips HTL2110. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips HTL2110 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Hjælp og support 2 Sikkerhed

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Quick Start til WiFi Smartpen

Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye WiFi Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye WiFi Smartpen er det vigtigt, at du

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Powerline Music Extender (XAUB2511) Installationsvejledning

Powerline Music Extender (XAUB2511) Installationsvejledning Powerline Music Extender (XAUB2511) Installationsvejledning 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i et downloadsystem

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps

Internet@TV med Samsung Apps HT-C5500 leverer HD-billede og lyd, der matcher dit Samsung HD TV. Med dette hjemmebiosystem får du fantastiske billeder og mange tilslutningsmuligheder. Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CHAT - FOR PC. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CHAT - FOR PC Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse VELKOMMEN...3 Produktoversigt...3 Installation...4 tilslutning...4 KONFIGURATION...4 opkaldsfunktioner...4 Hvis du får brug for hjælp...5

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips MCM1150 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Dit mikrosystem

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere