Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen"

Transkript

1 Bruch Kultur e.v. Neutrebbiner Str Neuhardenberg Deutschland Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen Energiklagenævnet har tidligere kvitteret for modtagelse af Deres klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen. Energiklagenævnet har modtaget ca. 180 klager fra borgere i Nordtyskland i forbindelse med Energistyrelsens miljøvurdering. Klagerne er næsten allesammen enslydende. Energiklagenævnet har endvidere modtaget en række klager fra tyske foreninger og organisationer samt fra nogle Nordtyske myndigheder. Energiklagenævnet har nu truffet afgørelse i forbindelse med Deres klage. Afgørelse Energiklagenævnet kan ikke behandle Deres klage. Det skyldes, at BruchKultur efter danske retsregler ikke er klageberettiget. En nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Energiklagenævnet kan oplyse, at der gælder en særlig klageadgang for lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser. For disse foreninger eller organisationer er der ikke et krav om, at de skal være væsentligt og individuelt berørt. På den baggrund er Energiklagenævnet ved at behandle en række klager fra nogle organisationer, herunder bl.a. Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager, WWF Deutschland og Greenpeace. De synspunkter, som De gør gældende til støtte for Deres klage, er i vidt omfang omfattet af disse organisationers klager. De synspunkter, De har fremført for Energiklagenævnet, vil derfor i vidt omfang blive inddraget og behandlet i forbindelse med Energiklagenævnets behandling af klagerne fra organisationerne. Energiklagenævnet er fortsat i gang med at behandle klagerne og forventer på nuværende tidspunkt at træffe afgørelse i disse sager i februar/marts måned CVR/SE-nr

2 Energiklagenævnet har endvidere orienteret Energistyrelsen om Deres synspunkter. Energistyrelsen er således orienteret om Deres synspunkter i det videre arbejde med udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen. Energiklagenævnets afgørelser i sagerne, hvor ovennævnte organisationer har klaget, vil blive offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: og kan findes under menupunktet Afgørelser under Lov om anvendelse af Danmarks undergrund. De kan holde Dem underrettet om afgørelsen i disse sager via Energiklagenævnets hjemmeside: eller ved at kontakte Energiklagenævnets sekretariat. Såfremt De fremsender Deres adresse til Energiklagenævnet, vil Energiklagenævnet endvidere fremsende afgørelsen i sagerne, hvor bl.a. Bürgerinitiative gegen CO 2-Endlager, WWF Deutschland og Greenpeace har klaget, til Dem til orientering, når den foreligger. Side 2 af 5 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Energistyrelsen planlægger at udbyde et område i Nordsøen vest for 6 o 15 østlig længde i en 7. udbudsrunde, der giver vinderne af udbuddet tilladelse til at efterforske og producere olie og gas. Energistyrelsen har i den forbindelse offentliggjort en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen, der involverer efterforskningsaktiviteter, primært i form af geologiske undersøgelser, produktionsaktiviteter og injektion af CO 2 i eksisterende oliefelter for at stimulere produktionen af kulbrinter (EOR). Planen har været miljøvurderet, og den strategiske miljørapport blev i juli 2012 sendt i høring. På baggrund af de indkomne høringssvar har Energistyrelsen udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Klima-, energi- og bygningsministeren har besluttet at gennemføre planen for udbud. Energistyrelsen har dog endnu ikke gennemført udbuddet og har heller ikke givet konkrete tilladelser i den forbindelse, ligesom der ikke er givet tilladelser til injektion af CO 2 i eksisterende oliefelter med henblik på EOR. Energistyrelsen har offentliggjort den sammenfattende redegørelse på styrelsens hjemmeside, Energistyrelsen har samtidig givet klagevejledning til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet har på den baggrund modtaget ca. 220 klager fra myndigheder, organisationer samt borgere i Tyskland. I henhold til dansk ret er det en betingelse, at man er klageberettiget, før man kan få behandlet sin klage. Dette kræver efter undergrundslovens 37a, stk. 2, at klageren har en væsentlig og individuel interesse i, at afgørelsen ændres, før der kan klages.

3 Begge betingelser skal være opfyldte, før en person kan anses som klageberettiget. Efter undergrundslovens 37a, stk. 3, er endvidere lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når en afgørelse berører sådanne interesser, klageberettigede. Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen omhandler et potentielt område, som ligger km vest for den jyske vestkyst i den danske del af Nordsøen. Vurderingen er foretaget med henblik på efterforskning efter og produktion af olie og gas samt udbud af tilladelser til injektion af CO 2 i eksisterende oliefelter med henblik på at øge olieindvindingen fra felterne (EOR). Energistyrelsen har endnu ikke gennemført udbuddet og har heller ikke givet konkrete tilladelser til efterforskning og produktion, ligesom der ikke er givet tilladelser til injektion af CO 2 i eksisterende oliefelter med henblik på EOR. Endvidere er det omhandlede område beliggende km vest for den jyske vestkyst. Side 3 af 5 Energiklagenævnet anser ikke BruchKultur for klageberettiget, da foreningen ikke har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, og da foreningen heller ikke varetager væsentlige rekreative interesser, som berøres af Energistyrelsens miljøvurdering af planen for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen. Bruchkultur med hjemsted i Frankfurt (Oder) kan heller ikke antages at repræsentere en væsentlig tysk interesse i at få klagen behandlet, som undtagelsesvis kunne begrunde klageret. Energistyrelsen har på sin hjemmeside i forbindelse med offentliggørelsen af den sammenfattende redegørelse givet klagevejledning til Energiklagenævnet. Ovenstående betingelser om klageberettigelse fremgik ikke af klagevejledningen. Energiklagenævnet bemærker hertil, at det forhold, at Energistyrelsen har givet klagevejledning til Energiklagenævnet, ikke ændrer ved, at de almindelige forvaltningsretlige betingelser for at kunne klage skal være opfyldte. Energiklagenævnet finder dog, at det efter omstændighederne kunne have været hensigtsmæssigt, såfremt det havde fremgået af klagevejledningen, hvilke betingelser, som efter dansk ret skal være opfyldte, før man er klageberettiget. Energiklagenævnet kan på baggrund af ovenstående ikke behandle Deres klage. Denne afgørelse er truffet af Energiklagenævnets formand på vegne af nævnet efter 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 644 af 19. juni 2006 om forretningsorden for Energiklagenævnet.

4 Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form i en dansk og en tysk version på Energiklagenævnets hjemmeside: Ved eventuel uoverensstemmelse mellem de to versioner er den danske version gældende. Med venlig hilsen Poul K. Egan Nævnsformand Side 4 af 5

5 Retsgrundlaget Reglerne for adgangen til at klage over Energistyrelsens afgørelse fremgår af undergrunds-lovens 37a, stk Det fremgår af bestemmelsen, at enhver med væsentlig og individuel interesse i afgørelsen kan klage. Der gælder endvidere særlige regler for lokale og landsdækkende organisationers klageadgang: [ ] 37 a. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af klima- og energiministeren efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven. Stk. 2. Enhver med væsentlig og individuel interesse i afgørelsen kan klage over afgørelser truffet i medfør af denne lov. Stk. 3. Endvidere er lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når en afgørelse berører sådanne interesser, klageberettigede, for så vidt angår de miljømæssige forhold i afgørelser i henhold til 10, 17, 23 d, 23 u og 28, hvis afgørelserne tillige er omfattet af 28 a og 28 b. Disse foreninger eller organisationer fremsender senest samtidig med klagen deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav. [ ] Side 5 af 5

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere