Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune"

Transkript

1 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune

2 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse og bilag Side 2 Forord og orientering Side 3 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 4 Særlige betingelser (SB) Side 7 Særlige arbejdsbeskrivelser for arbejdsplads (SAB) Side 15 Særlige arbejdsbeskrivelser for varmtblandet asfalt (SAB) Side 17 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 22 Tro og love erklæring om ubetalt forfalden gæld Bilag 1 Standardformular om transportdokument Bilag 2 Standardformular om sikkerhedsstillelse Bilag 3 Oversigtskort Bilag 4 Krav til faktura Bilag 5 Kortbilag udvalgte parceller Bilag 6 Samlet Tillbudsliste (TBL) incl. 11 parceltilbud Bilag 7 Tilbudgivers samlede tilbud og underskrift Bilag 8 2

3 Forord og orientering Hørsholm Kommune, Center for Teknik, Team Vej og Park udbyder i offentlig licitation udførelse af nye asfaltslidlag på veje, stier, fortove og pladser i Hørsholm Kommune. Endvidere indgår der en række mindre entreprenørydelser i udbuddet så som brolægger- og kloakarbejder samt afstribningsarbejder. Udbuddet er opdelt i 11 parceller, der i hovedtrækkene er fordelt med et stort antal parceller, hvor der skal udlægges nye asfaltslidlag på veje og stier med tilhørende entreprenøropgaver samt parceller, hvor der skal etableres bump og/eller hævede flader. Arbejdets omfang fremgår af beskrivelserne i det efterfølgende og af beskrivelserne i Tilbudslistens 11 parceltilbud. Der gøres opmærksom på, at arbejderne på en del af parcellerne kun må udføres uden for myldretiderne. Dette fremgår ligeledes af beskrivelserne i Tilbudslistens 11 parceltilbud. De enkelte parcellers udstrækning fremgår af tilbudslisten. For enkelte parcellers vedkommende er der på bilag 6 vist luftfotos af strækningerne. Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, Lov nr. 572 af 6. juni 2007 med Laveste pris som tildelingskriterie. Arbejdet kan påbegyndes den 30. juni 2015 og skal være færdig til teknisk aflevering senest den 30. september Kontrakthaveren udarbejder tidsplan for de enkelte parcellers udførelse til godkendelse hos bygherren, der er Hørsholm Kommune, Center for Teknik, Team Vej og Park. 3

4 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Indledning Hørsholm Kommune, Center for Teknik, Team Vej og Park er ansvarlig for udbuddet og varetager tilsynet med arbejdets udførelse. Udbuddet er annonceret på Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt for tilbudsgiverne på Hørsholm Kommunes hjemmeside: Kommunens kontaktperson ved gennemførelsen af udbuddet er Vejingeniør Jacob Gulstad Ådalsparkvej Hørsholm Tlf Mobil Spørgsmål og svar vedr. udbuddet. Tilbudsgiverne har mulighed for at få supplerende oplysninger om eventuelle rettelsesblade på kommunens hjemmeside. Der kan endvidere stilles spørgsmål til udbudsmaterialet ved at fremsende skriftlige spørgsmål pr. mail til kommunens kontaktperson. I emnefeltet skal stå Spørgsmål vedr. asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser. Alle spørgsmål, der er mail et senest den 15. juni 2015 kl , vil blive besvaret senest den 16. juni 2015 kl Spørgsmål, svar og rettelsesblade vil løbende i anonymiseret form blive offentliggjort elektronisk på Hørsholm Kommunes hjemmeside: Hvis noget i udbudsmaterialet er tilbudsgiveren uklart, skal han inden tilbud gives indhente nærmere oplysninger hos udbyderen senest den 15. juni 2015 kl Svar på sådanne henvendelser vil ligeledes i anonymiseret form blive offentliggjort elektronisk på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Det er tilbudsgivernes eget ansvar at holde sig opdateret om nye spørgsmål, svar og rettelsesblade mv. vedr. udbuddet. Tilbudsfrist og formkrav Tilbud skal afleveres personligt (mod kvittering) i en lukket kuvert mærket Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 og Må ikke åbnes til Hørsholm Kommune, Center for Teknik, Ådalsparkvej 2, Hørsholm, att.: Jacob Gulstad eller medbringes til Licitationen. Tilbudsfristen er den 23. juni 2015 kl Elektroniske tilbud modtages ikke. 4

5 Tilbud skal afleveres på vedlagte Tilbudsliste (TBL), bilag 7, hvor samtlige 11 parceltilbud skal være udfyldte og det samlede tilbud med underskrift på bilag 8. Der skal afgives tilbud på alle posterne i TBL, dvs. enhedspriser, reguleringspriser og sumpriser. Tilbuddet skal indeholde samtlige beskrevne og/eller viste ydelser samt alle nødvendige biydelser i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige færdiggørelse, herunder alle udgifter til udførelse af de angivne arbejder, selv om udbudsmaterialet ikke indeholder specifikation af disse. Det forudsættes, at tilbudsgiver har udarbejdet sit tilbud under hensyntagen til arbejdsmiljøloven og de i henhold hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige skal ligeledes vedlægges, men udeladelse af dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, da kommunen vil afkræve dokumentet samt øvrige dokumenter, der er nævnt i oversigten over bilag side 2, udleveret, inden kontrakten kan underskrives. Åbning af de indkomne tilbud Indkomne tilbud åbnes 23. juni 2015 kl i lokale B på Hørsholm Rådhus, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm i overværelse af de tilbudsgivere, der ønsker at være til stede. Tildelingskriterier Entreprisen tildeles efter kriteriet Laveste pris, dvs. den samlede sum af parceltilbud Vedståelsesfrist Vedståelsesfristen for tilbudsgiver er 30 dage. Sprog Tilbud inkl. dertilhørende materiale samt al kommunikation i kontraktperioden skal være på dansk. Honorar Der ydes ikke godtgørelse til tilbudsgiverne for deltagelse i tilbudsgivningen. Forbehold Tilbudsgiverne kan ikke tage forbehold for nogen del af det samlede udbudsmateriale. I givet fald vil tilbuddet blive anset for ukonditionsmæssigt. Dansk Byggeris Standardforbehold anerkendes. Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. 5

6 Delbud Der kan ikke afgives delbud. Konsortier Hvis flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til udbyderen, og det skal af tilbuddet fremgå, hvilken tilbudsgiver udbyderen kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de øvrige tilbudsgivere. Tidsplan Aktivitet Tidspunkt Offentliggørelse af udbud 26. maj 2015 Frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet 15. juni 2015 kl Frist for besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 16. juni 2015 kl Frist for afgivelse af tilbud og licitation 23. juni 2015 kl Offentliggørelse af vindende tilbud 25. juni 2015 Kontraktunderskrivelse 30. juni 2015 Aftaleperiode 30. juni 30. september

7 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser ad 1, stk. 1 Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 92 for nærværende entreprise. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherrens udbud ad 2, stk. 1 Arbejdet udbydes til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. ad 2, stk. 2 "Vu For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Eventuelle rettelsesblade, spørgsmål og svar b. Tilbudsliste (TBL) c. Særlige betingelser (SB). d. Særlige arbejdsbeskrivelser mv.. SAB for Arbejdsplads SAB for Varmblandet Asfalt. TAG tilbuds- og afregningsgrundlag e. Vejregler samt udbudsforskrifter m.v.: AAB - Styring og samarbejde mindre entrepriser november 2007 AAB - Arbejdsplads, november 2007 AAB - Varmblandet asfalt, februar 2012 AAB - (supplerende) for asfaltarbejder, juli 2010 AAB - Kørebaneafmærkning, juni 2010 Vejdirektoratets vejledende arbejdsprocedure for udlægning af asfaltbump, nov Vejregelkatalog over typegodkendte bump, sept Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, september Generelle bestemmelser for kvalitetsstyring samt miljø- og arbejdsmiljøledelse, september Bindemidler og klæbemidler Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder, oktober nr af Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, oktober 2013 Håndbog for afmærkning af vejarbejder, oktober 2013 f. AB 92. g. Danske standarder (standarder udarbejdet nationalt, betegnet DS, internationalt, betegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA) samt udenlandske standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til 7

8 disse, alt med seneste anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. h. Følgende øvrige forskrifter: Prøvningsmetoder, Bituminøse belægningsmaterialer, Vejteknisk Institut, i det omfang, der i AAB og SAB varmblandet asfalt er henvist til disse. ad 2, stk. 3 ad 2, stk. 6 Bygherren forventer, at entreprisen kan igangsættes fra og med den 30. juni 2015 med færdiggørelse til aflevering senest den Ved afgivelse af tilbud skal Tilbudslisten incl.11 parceltilbud udfyldes i sin helhed. Entreprenørens tilbud ad 3 Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. ad 3, stk. 1 ad 3, stk. 3 ad 3, stk. 5 Hvis flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Tilbudssummen er bindende. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren. Vedståelsesfristen er 30 arbejdsdage. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. ad 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i vedlagte bilag. ad 5, stk. 4 I det omfang, at påtænkte underentreprenører allerede er kendt ved afgivelsen af tilbud, ønsker bygherren dette oplyst i forbindelse med afgivelsen af tilbud. Hvor entreprenøren i øvrigt anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudsindhentningslovgivningen og EU udbudsdirektiver om udelukkelsesgrunde. 8

9 B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse ad 6, stk. 1 Bygherren kan forlange, at sikkerhedsstillelse fra pengeinstitut eller kautionsforsikringsinstitut skal foreligge under forhandlingerne om entrepriseaftalen. Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af tilbudssummen. Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i bilag 3. Nedskrivning af sikkerhedsstillelsen kan først finde sted efter at aflevering har fundet sted. Bygherrens sikkerhedsstillelse ad 7, stk. 1 Bygherren stiller ikke sikkerhed. Forsikring ad 8, stk. 2 ad 8, stk. 3 Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE Arbejdsplan og afsætning ad 9, stk. 1 Kommunen har - af hensyn til informationen til borgerne og trafikafviklingen i området - brug for en foreløbig og overordnet arbejdsplan for hele kontraktperioden. Denne plan skal foreligge i forbindelse med underskrivelsen af kontrakten den 30. juni 2015 med oplysning om igangsættelsestidspunkt. For de parceller, der kun må udføres som natarbejde, skal kommunen have varsler på mindst 1 uge før påbegyndelsen af hensyn til annonceringen i lokalaviserne. Herudover ønskes løbende arbejdsplaner for kommende 3 ugers perioder. Hvor der indgår natarbejde i disse 3 ugers arbejdsplaner, ønsker kommunen, at tidspunkterne for natarbejde er tidsmæssige sikre inden for en margin på 48 timer, idet kommunen løbende vil annoncere natarbejde i lokalavisen. Arbejdsplanerne skal godkendes af kommunen. Lange perioder med stilstand på enkelte parceller accepteres ikke. 9

10 Ud over de i 2, stk. 3, nævnte tidsfrister og det i AAB-arbejdsplads anførte skal entreprenøren i arbejdsplanen tage hensyn til bl.a.: At en del af parcellerne kun må udføres uden for myldretiderne, og at der for nogle af parcellernes vedkommende kun må udføres arbejder som aften- eller natarbejde at der normalt ikke må arbejdes på vejarealer i usigtbart vejr at der ikke må henstilles udlægningsmateriel eller efterlades materialer på kørebanen med mindre det specifikt er aftalt med tilsynet at bygherren ikke yder betaling for vinterforanstaltninger. Entreprenøren skal uanset om arbejdspladsen er omfattet af arbejdsmiljølovens krav om Plan for sikkerhed og sundhed udarbejde og vedligeholde en sådan plan. Entreprenørens ydelse ad 10, stk. 1 Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11, stk. 1 For opfyldelse af bygherrens kvalitets-, arbejdsmiljø- og miljøpolitik stilles der krav om, at entreprenøren opfylder de kvalitetsstyrings- og miljøledelseskrav, som er anført i AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser. Entreprenøren skal sikre at kvalitetsdokumentationen altid er opdateret. Dokumentation (herunder CE-mærkning) skal fremsendes løbende i takt med arbejdets udførelse og fremmes mest muligt. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse ad 12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. Forhold til myndigheder ad 13, stk. 2 Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som myndigheder giver om arbejdets og i påkrævet omfang om de enkelte delarbejders anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmeldinger, attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale forhold. Fornødne attester skal foreligge senest ved afleveringen jf. AAB Styring og samarbejde mindre entrepriser. 10

11 Ændringer i arbejdet ad 14, stk. 2 ad 14, stk. 3 ad 14, stk. 4 Aftaler om ændringer i arbejdet skal være indgået, inden arbejdet påbegyndes. For den samlede tilbudssum gælder +/- 15 % - regulering For poster og underposter gælder +/- 100% - regulering Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherrens tilsyn. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherrens tilsyn finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagsrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. Entreprenørens arbejdsledelse ad 18, stk. 1 I forbindelse med arbejdes overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Entreprenørens ingeniører og formænd/arbejdsledere, som er beskæftiget med afmærkning af vejarbejder, skal have gennemført et godkendt kursus Vejen som arbejdsplads. Kurset skal påregnes gennemført inden arbejdets påbegyndelse. Bestået VEJ-EU kursus (eller lignende) skal til enhver tid kunne dokumenteres ved at fremvise det udleverede kursusbevis. Beviset er gyldigt i 5 år, hvorefter man skal gennemføre og bestå et repetitionskursus. Ved etablering, vedligehold samt eftersyn af afmærkning af vejarbejder skal den/de som er ansvarlige for afmærkningen være til stede på arbejdspladsen. Arbejdspladsen skal kunne kontaktes til enhver tid under entreprisens udførelse og tilrettelæggelse via mobiltelefon. Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelsen være en dansktalende repræsentant for entreprenøren på arbejdsstedet. Repræsentanten skal være i stand til at kommunikere med evt. ikke-dansktalende personale. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres 11

12 løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE Betaling ad 22, stk. 1 Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren oplyst konto. Betalingen sker på grundlag af elektronisk faktura fra leverandøren i henhold til Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, nr. 991 af 7. oktober Hørsholm Kommunes regler om fakturering fremgår af bilag 5. For arbejder og leverancer ydes der ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. ad 22, stk. 6 Entreprisen skal udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra licitationsdagen. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. 12

13 For / hele entreprisen / den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden / ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10% af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50% af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i henhold til entreprisesummen. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Entreprenørens hæftelse og forsinkelse ad 25, stk. 2 Entreprenøren kan idømmes bod som nævnt herunder. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. For færdiggørelsestidspunktet: 5,0 % af de ikke udførte arbejder pr. påbegyndt uge. Færdiggørelsestidspunktet regnes i denne forbindelse, som udløbet af aftaleperioden. For mangelfuld etablering og vedligehold af vejarbejdsafmærkning: Boden vil som følge af mangelfuld etablering og vedligehold af vejarbejdsafmærkning være på kr. pr. gang. 13

14 F. ARBEJDETS AFLEVERING Afleveringsforretningen ad 28, stk. 1 Entreprisen vil kunne afleveres for hver parcel for sig eller som en samlet aflevering, når arbejdet er fuldført i sin helhed uden væsentlige mangler, hvorved forstås mangler, som har betydning for brugen, driften og/eller vedligeholdelsen. G. MANGLER VED ARBEJDET Mangelsansvarets ophør ad 36 Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for jævnhed og profil foretages besigtigelse af arbejdet som ved 1-års eftersyn, jf. AB 92, 37 og 39. Den efter 1 år resterende 2%'s sikkerhed (jf. AB 92, 6, stk. 4) nedskrives ikke yderligere som følge af ophør af mangelsansvar for jævnhed og profil. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og -ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Mangelsansvarets ophør regnes altid til en 30. september. 14

15 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR ARBEJDSPLADS Supplerende bestemmelser til AAB for arbejdsplads af november SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJ- DETS UDFØRELSE Arbejdet kan påbegyndes, når aftale herom mellem entreprenør og bygherre foreligger. Der må dog ikke arbejdes eller køres med entreprenørmaskiner på kommuneveje før den endelige afmærkning af vejarbejdet er etableret. 2. AFSÆTNING Afmærkning til regulering af trafikken etableres af entreprenøren og aftales med Nordsjællands Politi og Hørsholm Kommune. 2.1 Bygherrens afsætning Til brug for entreprenørens afsætning vil bygherren anvise hver enkelt parcels udstrækning og entreprisegrænser på stedet. 2.2 Entreprenørens afsætning Al anden afsætning end det i pkt. 2.1 nævnte påhviler entreprenøren. Projekttegninger foreligger almindeligvis ikke, men udleveres såfremt de forefindes. 3. ARBEJDSOMRÅDE, ARBEJDSPLADS OG ADGANGSVEJE Alle berørte arealer skal ved arbejdets afslutning være retablerede og ryddede. Vejarealer må ikke anvendes til oplagsplads. Eventuelle oplagspladser skal aftales med tilsynet i god tid. 4. FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 4.1 Alment Vejstrækningerne vil være normalt trafikerede under udførelsen. Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved afmærkningen af vejarbejder, kan denne omgående stoppe arbejdet. Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved afmærkningen af vejarbejder, eller hvis det er uopsætteligt, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning. Trafikregulering aftales i øvrigt med Nordsjællands Politi og Hørsholm Kommune. 15

16 4.2 Materialer Entreprenøren skal levere og vedligeholde afspærringer og skiltning som en del af tilbuddet, selvom det ikke indgår som en separat post i TBL. 4.3 Kontrol Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol ved daglig inspektion, sikre at kravene til færdselsregulerende foranstaltninger bliver overholdt. 5. LEDNINGER Konstateres en uforsvarlig forringelse af trafiksikkerheden, skal entreprenøren redegøre for forholdene. Trafiksikkerhed vil være et fast punkt på dagsordenen til evt. byggemøder. 5.1 Alment På opstartsmødet foretages aftaler om eventuelle trafikspoler, glatførestationer mv. 6. LABORATORIEFACILITETER Der kræves ikke ved denne entreprise oprettelse af laboratorium. De til kontrol af asfalt krævede prøver kan i denne entreprise efter aftale med bygherren tillades udført på produktionsstedet eller i andet af bygherren accepteret laboratorium. I denne forbindelse skal en entreprenør der ikke jævnligt får sit laboratoriums prøveresultater kontrolleret/kalibreret i forhold en national kalibreringsordning i god tid inden entreprisens start rette henvendelse til bygherren med henblik på gennemførelse af de til kontrollen/kalibreringen nødvendige laboratorieprøver, -analyser etc. 16

17 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) FOR VARMBLANDET ASFALT Særlig arbejdsbeskrivelse for varmblandet asfalt er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for varmblandet asfalt, februar 2012". 1. ALMENT 1.1 Entreprenørens ydelser Entreprenøren skal undgå alle former for skader på eksisterende kørebanebelægninger. Entreprenøren skal tilrettelægge sit arbejde således, at en forsvarlig trafiksikkerhed opretholdes på og omkring arbejdspladsen. Vejstrækningerne vil være normalt trafikerede under udførelsen. Konstaterer bygherrens tilsyn fejl og/eller mangler ved afmærkningen af vejarbejder, kan denne omgående stoppe arbejdet. Foretager entreprenøren ikke straks udbedring af mangler ved afmærkningen af vejarbejder, eller hvis det er uopsætteligt, kan bygherren lade udbedringen foretage for entreprenørens regning. Entreprenøren skal levere og vedligeholde afspærringer og skiltning. Følgende foranstaltninger skal påregnes udført inden for entreprisen: Udarbejdelse af afmærkningsplan til godkendelse hos Vejbestyrelse og eventuel Politi før arbejdet påbegyndes. Al afspærring og vejafmærkning skal foretages i overensstemmelse med "Vejregler for afmærkning af vejarbejder", oktober 2013, og i øvrigt efter Politiets, Arbejdstilsynets og Vejbestyrelsens anvisninger. I det omfang tegningseksemplerne i "Vejregler for afmærkning af vejarbejder", og Branchevejledning for Afmærkning af Vejarbejder, ikke er tilstrækkelige, skal entreprenøren udarbejde særlige vejafmærkningsplaner. Samtlige udgifter for de ovenfor anførte arbejder skal være indeholdt i enhedsprisen for belægningsarbejdet. 1.2 Underlag Underlaget vil være den eksisterende belægning på tilbudsdagen. Bygherren kan dog inden arbejdets udførelse foretage reparationer af den eksisterende belægning. 17

18 Såfremt det eksisterende slidlag ikke skal fjernes som en del af entreprisen, skal den eksisterende kørebaneafmærkning altid fjernes inden et nyt slidlag lægges ud. Fjernelse af kørebaneafmærkning skal være indeholdt i enhedsprisen for belægningsarbejdet. Fjernelse af kørebaneafmærkningen må normalt tidligst udføres 2 dage inden belægningsarbejdet påbegyndes. 1.5 Funktionskrav Friktionskoefficient Såfremt de i AAB stillede krav til friktionskoefficienten ved måling med ROAR eller tilsvarende udstyr ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling for eftervisning af, at tilstrækkelig friktion er opnået, efter at afhjælpning har fundet sted Jævnhed i længderetning Såfremt de i AAB stillede krav til jævnhed i længderetningen målt med profilograf, eller tilsvarende udstyr ikke er opfyldt, vil entreprenøren, efter at afhjælpningen har fundet sted, blive pålagt betaling for eftervisning af at kravene er opfyldt. 2. MATERIALER 2.1 Råmaterialer Bindemidler og klæbemidler Bindemidler og klæbemidler skal være i overensstemmelse med de danske specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål. Bindemiddeltype og mængde i slidlag fastsættes efter forslag fra entreprenør. Det understreges, at valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor alene påhviler entreprenøren, uanset hvad bygherren eventuelt måtte have anført herom i udbudsmaterialet Stenmateriale Generelt for slidlag Til grovfraktion ( 2 mm) skal bortset fra lyst tilslag anvendes klippeskærver. I åbentgraderede slidlag samt SMA skal i den samlede mængde filler indgå en bestanddel støttefiller i en mængde, der sikrer en ensartethed af belægningernes udseende og tekstur. 2.2 Varmblandede asfaltmaterialer (generelle krav) Lyst tilslag: Alle slidlag på belyste veje skal opfylde kravet til belyst vej og alle slidlag til ikke belyste belyste veje skal opfylde kravet til ubelyst vej. 18

19 3. UDFØRELSE Samtlige udgifter for de under AAB afsnit 3 anførte arbejder, der ikke fremgår af tilbudslisten, skal være indeholdt i enhedspriserne for belægningsarbejdet. Ved affræsning af eksisterende belægning må fræsehastigheden ikke overstige 20 m pr. min. 3.1 Afretning og opretning: Bindemidlet i af- og opretningsmaterialet skal så vidt muligt have samme hårdhed som bindemidlet i det efterfølgende lag. Afretning/opretning samt udskiftning af belægning skal være afsluttet minimum 5 dage før udførelse af belægningsarbejdet, med mindre andet aftales med tilsynet. 3.3 Klæbning Som klæbemiddel skal anvendes bitumenemulsion. Der må ikke foretages klæbning i regnvejr. Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til underlagets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Klæbede arealer må ikke henligge uafdækkede efter arbejdstid ophør. Klæbede arealer skal friholdes for trafik. Ved klæbning af nye og eksisterende kanter skal klæbemidlet påsprøjtes vinkelret på kanterne. Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning efter anvisning af bygherrens tilsyn. 3.4 Udlægning Der må ikke foretages udlægning i regnvejr eller på våde veje. Når ikke andet er aftalt, skal maskinudlægninger tilrettelægges således, at belægninger hver dag ved arbejdstids ophør er udført i hele kørebanens bredde. I rundkørsler og vejkryds skal alle kørespor maskinudlægges. Sideanlæg, offentlige og private veje, overkørsler til ejendomme samt markoverkørsler udføres med samme type belægning som primærbelægningen, med mindre andet er anført i tilbudslisten, eller aftales med bygherrens tilsyn. Alle entreprisegrænser, både i længde- og tværretning, aftales med bygherrens tilsyn. 19

20 Udlægning af asfalt skal ske på så lange strækninger som muligt. 3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende Samlinger: Alle længde- og tværsamlinger skal forsegles med ca. 200 g/m 2 bitumenemulsion (50%) i en bredde af ca. 15 cm. Forseglingen skal udføres i takt med at belægningsarbejdet færdiggøres. Tilslutninger: Tilslutninger til eksisterende slidlag skal ske ved affræsning i den eksisterende belægning, så den nye belægning kan udlægges i fuld tykkelse op mod eksisterende belægning og således, at overgangen mellem de to belægninger ikke mærkes som en ujævnhed af trafikanterne. For ABB/GAB-belægningernes vedkommende udføres affræsning i en dybde af min. 4 cm. Således affræsede belægningsarealer må ikke efterlades med skarpe, høje kanter til gene for trafikken, og må max udføres 2 dage inden belægningsarbejdet påbegyndes. Det samme er gældende for fremkomne kanter ved tilslutningsveje i forbindelse med udlægning af belægninger. Der skal ved sådanne kanter etableres bløde overgange ved hjælp af midlertidigt anbragt pulverasfaltmateriale, og en højdeændring skal afmærkes med advarselstavle A 37 Ujævn vej. Affræset materiale samt asfaltrester skal bortskaffes af entreprenøren inden arbejdspladsen forlades Dæksler: I forbindelse med højderegulering af rendestensriste anbringes ristenes stænger vinkelret på kantstensflugten og med hængslet i front mod kørselsretning. Højderegulering af dæksler og riste aftales med bygherrens tilsyn. Brønde skal renses for nedfaldne asfaltmaterialer mv. Brøndgods til udskiftning er en bygherreleverance. Samtlige udgifter for de under afsnit 3 anførte arbejder, der ikke fremgår af tilbudslisten, skal være indeholdt i enhedsprisen for belægningsarbejdet. 20

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013. ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 ARBEJDSBESKRIVELSE Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 9630 6517 Vestre Havnepromenade 9 Tilsluttet FRI F: +45

Læs mere