UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse"

Transkript

1 UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

2 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø. Telefon Telefax Kontaktperson: Fuldmægtig Sammy Lauritsen, 2. Udbudsmaterialets bestanddele Dette EU-udbud gennemføres i henhold til udbudsbekendtgørelsen nr. 2010/S med supplerende oplysninger i 2010/S og i 2010/S Det samlede udbudsmateriale består, ud over udbudsbekendtgørelsen, af følgende vedlagte materiale: 1. Opfordringsskrivelse. 2. Nærværende udbudsbetingelser. 3. Udkast til kontrakt om telefoninterview til brug for Arbejdskraftundersøgelsen (AKU). 4. Udkast til bilag 1-19 til kontrakten. 5. Formular, der kan anvendes ved afgivelse af erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen m.v. I relation til pkt. 4 ovenfor bemærkes, at tilbudsgiver som led i afgivelse af tilbud skal udarbejde: for bilag 1: en hovedtidsplan for leverancen for bilag 2A: en løsningsbeskrivelse med detaljeret tidsplan for etablering og pilottest for bilag 2B: en løsningsbeskrivelse vedr. kvalitetssikring for bilag 2C: en løsningsbeskrivelse vedr. leveringssikkerhed for bilag 9: en angivelse af eventuelle underleverandører for bilag 11: de priser tilbudsgiver tilbyder for kontraktens ydelser samt den tilhørende betalingsplan Udbudsmaterialet vedlægges og kan tillige downloades fra hjemmesiden for udbuddet, Det bemærkes, at Danmarks Statistik forventer at afgive kontrolbud, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2010/S

3 3. Tildelingskriterier Tildeling af ordren vil ske på grundlag af tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Danmarks Statistik vil i den forbindelse lægge følgende tre kriterier til grund: 1. Pris (40 pct.), bedømt på grundlag af følgende delkriterier/elementer: etableringsomkostninger og pilottest telefoninterview ekstra spørgsmål permanente ændringer husstandsinterview (option) Ved tilbudsvurderingen vil prisen blive vurderet på grundlag af tilbudsgivers angivelse i bilag 11, pkt. A., 5.h om de samlede omkostninger ved forventet interviewomfang. 2. Kvalitet i løsningen (35 pct.) Under kriteriet vil der blive lagt vægt på, om og i hvilken grad de af tilbudsgiver beskrevne tiltag i bilag 2A og 2B er egnede til at sikre høj kvalitet. Opfyldelsen af kravene i de nævnte bilag vægtes lige. 3. Leveringssikkerhed i løsningen (25 pct.) Under kriteriet vil der blive lagt vægt på, om og i hvilken grad de af tilbudsgiver beskrevne tiltag i bilag 2A og 2C er egnede til at sikre høj leveringssikkerhed. Opfyldelsen af kravene i de nævnte bilag vægtes lige. Ved tilbudsvurderingen vil de tre kriterier (pris, kvalitet og leveringssikkerhed) blive vægtet som anført. 4. Forbehold og alternative bud 4.1 Forbehold Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold overfor bilag og udkast til kontrakt. 4.2 Alternative tilbud Tilbudsgiver har i overensstemmelse med det i udbudsbekendtgørelsen anførte ikke adgang til at afgive alternative tilbud. 3

4 5. Orienteringsmøde/informationsmøde og skriftlige spørgsmål Tilbudsgiverne har mulighed for at få supplerende oplysninger om udbudsmaterialet og de udbudte ydelser ved deltagelse i det nedenfor omtalte orienteringsmøde og ved fremsættelse af skriftlige spørgsmål. Tilbudsgiveren skal afklare eventuelle uklarheder gennem orienteringsmødet og/eller skriftlige spørgsmål, jf. pkt Orienteringsmøde Der vil tirsdag 17. august 2010 kl blive afholdt et orienteringsmøde hos Danmarks Statistik for alle tilbudsgivere. Henvendelse ved deltagelse i orienteringsmødet sker i receptionen hos Danmarks Statistik på adressen i pkt. 1. På mødet vil Danmarks Statistik fremkomme med en overordnet redegørelse for udbudsforretningen. Der vil ligeledes blive givet en mere generel orientering om Arbejdskraftundersøgelsen og de krav, der indgår i udbudsmaterialet. Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes tilbudsgiveren senest fredag 13. august 2010 meddele, hvorvidt tilbudsgiveren agter at deltage i orienteringsmødet med oplysning om forventet deltagerantal. Danmarks Statistik tager forbehold for at reducere antallet af repræsentanter pr. tilbudsgiver. Der vil være mulighed for at fremkomme med spørgsmål under orienteringsmødet. Danmarks Statistik forbeholder sig adgangen til på orienteringsmødet at henvise tilbudsgiverne til at fremsætte spørgsmål skriftligt, jf. pkt. 5.2, såfremt spørgsmålet efter Danmarks Statistiks vurdering ikke egner sig til besvarelse på mødet, herunder hvis en besvarelse vurderes at nødvendiggøre nærmere overvejelser hos Danmarks Statistik. Danmarks Statistik vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som efterfølgende fremsendes til alle tilbudsgivere samt gøres tilgængeligt på den i pkt. 2 omtalte hjemmeside for udbuddet. 5.2 Skriftlige spørgsmål Tilbudsgiver kan afklare eventuelle uklarheder gennem anmodninger om yderligere oplysninger om udbudsmaterialet (skriftlige spørgsmål). Spørgsmål, der skal være på dansk, skal fremsættes skriftligt, gerne pr. til kontaktpersonen i pkt. 1. 4

5 Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form løbende blive lagt på den i pkt. 2 omtalte hjemmeside for udbuddet. Spørgsmål, der modtages senest 23. august 2010 kl , vil under alle omstændigheder blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil også blive besvaret inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil ikke blive besvaret. Såfremt tilbudsgiveren senere end 6 dage inden udløbet af fristen for skriftlige spørgsmål bliver opmærksom på uklarheder, skal tilbudsgiveren i tilbuddet angive, hvilke forudsætninger der er lagt til grund. 6. Tilbuddets udformning og disposition 6.1 Generelt Tilbud udformes på grundlag af vedlagte udkast til kontrakt med udkast til bilag 1-19, der udtrykker de krav og forventninger, som Danmarks Statistik har til tilbudsgiverens tilbud. De af bilagene, jf. bestemmelserne i pkt. 2, der forudsættes udarbejdet/færdiggjort af tilbudsgiveren, skal udformes under hensyn til kontraktens forudsætninger om indholdet af de respektive bilag samt de vejledende tekstafsnit, som findes i det enkelte udkast til bilag. Tilbudsgiveren bedes anvende en sprogbrug, der egner sig til retlige forpligtelser. Gentagen anvendelse af formuleringer som eksempelvis "vi har ofte med succes gjort ", "man kunne også forestille sig, at ", eller "det kunne eventuelt søges løst ved, at " er ikke acceptabelt, og vil inden for rammerne af kriterierne i pkt. 3 blive tillagt negativ betydning i tilbudsevalueringen. Tilbud skal være på dansk og skal afleveres i underskrevet stand ved at signere følgebrevet, jf. pkt Særlige erklæringer Tilbuddet skal indeholde de erklæringer, der er angivet nedenfor; erklæringen i pkt skal dog kun vedlægges, hvis erklæringen er relevant for tilbudsgiveren, som nærmere beskrevet i punktet. Tilbud, der ikke indeholder de udbedte erklæringer, kan ikke forventes taget i betragtning. Ved sammenslutninger af virksomheder (konsortier) skal hver deltager i sammenslutningen afgive den i pkt omtalte erklæring Erklæring om arbejdspladsen m.v. Tilbudsgiveren skal vedlægge erklæring om, at tilbudsgiveren ved udarbejdelsen af sit tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til 5

6 bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelserne skal præsteres. Tilbudsgiveren har sammen med det øvrige udbudsmateriale modtaget en formular, som kan benyttes ved afgivelsen af denne erklæring Erklæring om indtægtsdækket virksomhed Såfremt tilbudsgiveren eller enheder i en sammenslutning af tilbudsgivere eller underleverandører til tilbudsgivere er omfattet af statens regelsæt for indtægtsdækket virksomhed, skal tilbud indeholde en dateret og underskrevet revisorerklæring eller tilsvarende uvildig erklæring om, at omhandlede tilbudsgiver, enhed eller underleverandør ved tilbudsafgivelsen, herunder ved prisfastsættelsen i tilbuddet, har overholdt dette regelsæt, jf. herved særligt Budgetvejledning 2010, pkt og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, der findes på hjemmesiden (www.oav.dk). 6.3 Forslag til disposition for tilbuddet Danmarks Statistik ser gerne, at nedenstående forslag til disposition følges, men dette er ikke et ufravigeligt krav. Tilbudsgivere, der vælger ikke at følge dispositionen, må selv påse, at deres tilbud indeholder de nødvendige oplysninger m.v. Forslag til disposition: A. Resumé af tilbuddet, herunder pris. Denne del af tilbuddet skal overordnet beskrive indholdet af de tilbudte ydelser, herunder angivelse af pris. Priser bør være specificeret, svarende til bilag 11, pkt. A. 5.h. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget aktindsigt, bedes tilbudsgiveren angive dette i sit tilbud, jf. pkt. 11. Resuméet af tilbuddet vil ikke indgå i den endelige kontrakt, men tjener alene til at give et samlet overblik. B. Kontrakt. Denne del skal indeholde en fuldstændig kontrakt baseret på vedlagte kontraktudkast. C. Bilag til kontrakten. Tilbudsgiver skal udfylde bilag 1, 2A, 2B, 2C, 9 og 11 som anført i bilagene. D. Minimumsoplysninger. Tilbudsgiver skal afgive erklæringen(erne) nævnt i pkt. 6.2 ovenfor samtidig med tilbuddet: 6

7 En erklæring om arbejdspladsen mv., der angiver, at tilbudsgiver ved udarbejdelsen af sit tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted ydelserne skal præsteres. En erklæring om indtægtsdækket virksomhed, såfremt tilbudsgiver eller eventuelle underleverandører er omfattet af statens regelsæt for indtægtsdækket virksomhed. 7. Tilbudsgivers præsentation af tilbud Hver tilbudsgiver har mulighed for at præsentere sit tilbud ved et præsentationsmøde af en varighed på maksimalt 1 time. Præsentationsmøderne forventes at finde sted 9. og 10. september Danmarks Statistik henleder tilbudsgivers opmærksomhed på, at vurderingen af tilbudsgivers tilbud alene sker på baggrund af tilbudsgivers skriftlige tilbud. Tilbudsgiver har ikke ved præsentationsmødet mulighed for at supplere eller udbygge sit tilbud. Formålet med præsentationsmødet er således alene, at tilbudsgiverne får lejlighed til at præsentere tilbuddene og det heri indeholdte. Oplysninger afgivet under præsentationen, som ikke er gengivet i det skriftlige tilbud, vil ikke blive tillagt nogen betydning ved bedømmelsen af tilbuddet. Såfremt Danmarks Statistik, i lyset af det under præsentationen oplyste, har eventuelle afklarende spørgsmål til tilbudsgivers tilbud, vil dette ske skriftligt inden for de rammer for forhandling, der blandt andet er givet vejledning om i en erklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 93/37/EØF (EFT nr. L 111/114 af 30/4 1994), jf. pkt. 10 nedenfor. 8. Tilbudsfrist, vedståelse m.v. Tilbud skal være skriftlige og affattet på dansk og skal være modtaget hos Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 1100 København Ø, senest 3. september 2010 kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Danmarks Statistik ser gerne, at tilbud afgives i 5 papireksemplarer i en lukket forsendelse mærket "Interview til Arbejdskraftundersøgelsen". I kuverten bedes tilbuddet endvidere vedlagt i elektronisk form på cd-rom. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den elektroniske version og papirudgaven har sidstnævnte forrang. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud til 1. januar Behandling af tilbud m.v. Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt af Danmarks Statistik. Tilbudsgiver kan ikke overvære åbningen af tilbud hos Danmarks Statistik. 7

8 Danmarks Statistik er ikke pligtig at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiveren. Danmarks Statistik anser ikke udbudsforretningen for afsluttet, før kontrakten er underskrevet. Danmarks Statistik forbeholder sig adgangen til med saglig begrundelse at aflyse udbudsforretningen. Uanset om kontrakten tildeles en anden tilbudsgiver, er tilbudsgiveren bundet af sit tilbud indtil Danmarks Statistik har indgået kontrakt, men dog ikke længere end vedståelsesfristen i pkt. 8. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af tilbudsgivere, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Danmarks Statistik uvedkommende, herunder også hvis Danmarks Statistik måtte beslutte at aflyse udbudsforretningen uden ordretildeling. 10. Forhandling Danmarks Statistik skal fremhæve, at der ikke i traditionel forstand vil kunne forhandles med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud. Danmarks Statistik vil således holde sig inden for de rammer for forhandling, der blandt andet er givet vejledning om i en erklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 93/37/EØF (EFT nr. L 111/114 af 30/4 1994): "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser. Der må kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende myndigheders krav, og i det omfang, dette ikke giver anledning til forskelsbehandling." Der gælder således snævre grænser for forhandling. Der vil derfor ikke blive afholdt egentlige kontrakt- eller prisforhandlinger, hvorfor tilbudsgiverne bør sikre, at deres tilbud er udfærdiget således, at kontrakten i princippet vil kunne indgås uden forudgående drøftelser mellem tilbudsgiver og Danmarks Statistik. Det er derfor yderst hensigtsmæssigt, at tilbuddene er fyldestgørende og behandler alle relevante forhold og indeholder alle nødvendige oplysninger, herunder navnlig angiver samtlige priser (inkl. rabatter o. lign.) på så detaljeret niveau som overhovedet rimeligt, og at tilbuddene er præcise i enhver henseende. 11. Fortrolighed Tilbudsgiverne skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold i relation til Danmarks Statistik, som måtte komme til tilbudsgivernes kendskab i forbindelse med nærværende udbudsforretning. Tilbudsgiveren er uberettiget til at anvende udbudsmateriale eller den viden, der opnås, i enhver anden sammenhæng. 8

9 Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder indkomne tilbud, i Danmarks Statistiks udbud vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af den ordregivende myndighed. Det indgår dog bl.a. i denne bedømmelse, om den virksomhed der afgiver et tilbud har bedt om, at tilbuddet behandles fortroligt, og har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i tilbuddet det drejer sig om. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget indsigt, bedes tilbudsgiveren derfor angive dette i sit tilbud. Danmarks Statistik vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. 12. Oplysninger m.v. om skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Nedenfor er angivet adresse, internetadresse og telefonnummer m.v. for de relevante statslige tjenester, hvor tilbudsgiverne kan indhente oplysninger om 1) skatter, 2) miljøbeskyttelse og 3) sikkerhed på arbejdspladsen samt arbejdsvilkår i Danmark. 1) SKAT Østbanegade København Ø Telefon: Telefax: adresse: Internetadresse: www. skat.dk 2) Miljøstyrelsen Strandgade København K Telefon: adresse: Internetadresse: 3) Arbejdstilsynet Postboks København K Telefon: Telefax: adresse: Internetadresse: Danmarks Statistik stiller ikke særlige krav til arbejdsmiljøet i forbindelse med de udbudte ydelser, jf. bekendtgørelse nr af 17. december 2001 om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser. 9

10 13. Tjekliste Til brug for tilbudsgivers udarbejdelse af tilbud har Danmarks Statistik udarbejdet en tjekliste med henblik på identifikation og indhold i dokumenter, der skal leveres som en del af det samlede tilbud. Således henledes opmærksomheden på, at tilbudsgiveren i sit tilbud husker: Dateret og underskrevet følgebrev, hvoraf det entydigt fremgår, hvilken virksomhed eller sammenslutning, der afgiver tilbuddet. Resumé af tilbuddet samt med angivelse af, hvilke dele af tilbuddet der så vidt muligt ønskes behandlet fortroligt og undtaget fra aktindsigt. Kontrakt. Alle bilag i udfyldt/færdiggjort stand i den udstrækning tilbudsgiveren har skullet udfylde/færdiggøre bilagene. Dateret(de) erklæring(er) som omhandlet i pkt Tilbudsmaterialet i det i pkt. 8 angivne antal eksemplarer. Tilbudsmaterialet i elektronisk form som angivet i pkt. 8. Mærkning af forsendelsen som angivet i pkt. 8. Korrekt adressering, jf. pkt. 1 og 8. Rettidig afsendelse med henblik på overholdelse af tilbudsfristen i pkt. 8. Ansvaret for, at materialet er tilstrækkeligt og opfylder Danmarks Statistiks krav, påhviler alene tilbudsgiver. 14. Tidsplan for udbudsforretningen 17. august 2010 kl : Informationsmøde, jf. pkt. 5.1, på adressen anført i pkt. 1. Tidspunktet kan blive ændret. 23. august 2010 kl : Spørgsmål, jf. pkt. 5.2, der modtages inden dette tidspunkt, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret. 3. september 2010 kl Sidste frist for indlevering af tilbud september Præsentationsmøder 17. september Forventet ordretildeling. 1. oktober Forventet kontraktindgåelse. 10

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere