8LL. 4uapaq. 3o qajulafus. ptan8plaly autoh assol. r fa>1s. -Jo] uo Jalelpn (,,prl urur. )su?p epuera^usr{ -u3pn. 'ajuouue ua r relsrunus8rl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8LL. 4uapaq. 3o qajulafus. ptan8plaly autoh assol. r fa>1s. -Jo] uo Jalelpn (,,prl urur. )su?p epuera^usr{ -u3pn. 'ajuouue ua r relsrunus8rl"

Transkript

1 -asruolo>lte3o suarusrle -ruolo>ljoj assajeluruep lusurupdlaq uepn a>plr tap ro pun.r33equap Fd Fr 1e3 -ou ejeuplzlsueru raroq ruo eilajeque>laujeo ed araruuo>ljeryaa^els urosraslapprsaqadort a4s -uep ep 3eq paq8rlal.rrn elsrjolsrq a.ra8rlro,l1e uaq parua[oarue11a.l r Sods ue Irr pau 1er,l,o[-leuorteu a>ls r3o>1pag8rlluajjo -uep uep I 3ep I arrolsnl -ruolol a>lsuepuap apslu uelu ub>lrujojauuspi ejjaqruolo>l -erjalruos snlels urs gd 3o ruap Ed lploq porurrop uolrj(luapr31osaprrzq Sl.rpyelels a>lsuepujp le lan ijeo a]srgrejef, apuassrlruraiassrpter -esruolo{3o lesaq Jp^Eq Sr.rpye IrEruuEC le - le{s 3r.rp1erel pe^h :rag ais -rpurtsea-isueqarasrlprl ap spue1s1 ur8rql In ernl -ratrer.lj.re31es.r:p qe1s -lesestarle rot auapelg -3"p I sa8ur.rqauo tuos ajuouue ua r relsrunus8rl -u3pn )su?p epuera^usr{ -Jo] uo Jalelpn (,,prl urur r fa>1s 8rrp1eJEAlaCL, )lltu) 8LL ptan8plaly autoh assol 3o qajulafus 4uapaq J on n 8 r y a y

2 ringens konsekvenser, der i de senere dr har varet stigende i international humanistisk forskning, efterhinden ogsi er kommet til at rette sig mod de nordiske landes koloniale meritter. Under paraplybetegnelsen "postkolonialisme" er der i de sidste to irtier blevet udfsrt be,de detailrige historiske undersogelser, indsigtsgivende lasninger af litterxre varker og anstillet forskellige teoretiske overvejelser af skiftende interesse. Genstanden for disse studier har i stort omfang varet den britiske imperialisme. som er den. de mest indflydelsesrige analytikere selv har forsteh6ndskendskab til, i Palastina og Indien. At man med udvidelsen af det geografiske genstandsomride mi imodese en tilsvarende videreudvikling af postkolonialismen, er en af de hypoteser, som Hans Hauge fremlagger i dette nummer af KRITIK. Det er imidlertid vigtigt for frugtbarheden af de postkolonialistiske undersogelser, at de ikke bliver et skalkeskjul for generel og diffus civilisationskritik, men opretholder en hoj grad af akkuratesse i forhold til deres genstand og ogsi skelner mellem mange forskellige slags dominansforhold igennem kolonialismens historie. Der mi skelnes mellem forskellige typer af kolonisering: mellem fransk mission ciuilisalrice, britisk og nordisk merkantil kolonialisme og amerikansk irnperalisme findes der vrsentlige forskelle, som ikke ret gerne skulle udlignes. Endelig ma man ophare Der ma ogsa skelnes mellem forskellige aktoret sa angreb p,r forskellige akta- med at lade de berettigede det ikke bare er "Vesten" i rer i \ esten munde ud i al almindelighed, der holdes svulstige angreb pa modernitet, rationalitet og oplys- ansvarlig: i det britiske tilfxlde fx East India ning. Det giver anledning til Compan5 der i praksrs gennemfsrte koloniseringen af krat som Obrad Savic i Beo- g)sen, nir en ophst demo- Indien som privatzkonomisk foretagende, og den oversrttelser af postkolonigrad kan fortrlle, at hans britiske stat, der senere ale klassikere vakker jubel overtog koloniens administration - eller det spanske ster, der stadig er magtfulde blandt de serbiske nationali- tilfalde, hvor conquistadorerne ofte fik modspil fra en ge teksterne som skyts mod i Beograd, fordi de kan bru- katolsk kirke, der si de indfodte ikke som genstande for deres egen formorkede oplysningen og til forsvar for okonomisk kalkule, men nationalisme. Det er langt som sjele, der skulle frelses. fra al modstand mod "Vesten", der er lige prisvardig, Eller den afrikanske slavehandel, hvor kolonisatorernes indkobere samarbejdede Andet" kan vare opsam- og ladeportkategorien "det med kongedommet Dahomey, der gladelig solgte ud dig frihedskamp til etnisk lingssted for alt fra prisvrr- af nabostammerne. udrensning og terrorvrlde. Spektret mi bredes ud, si Nir nuanceringer og pr ciseringer som disse mangler ikke kun europaisk kolonialisme, men ogsi fx den omfattende arabiske kolonialis- tenderer den mod at gsre i den postkoloniale debat. me og slavehandel kommer sig et forenklet ideologisk under den kritiske lup. Samtidig ma man ogs6 ophare risikerer kort sagt at ende i billede af forholdene. Den med kunstige og arbitrrre en occidentalisme, der ikke skel mellem kolonialisme og er mindre reduktiv end orientalismen. Det er beklage- imperialisme. Det afgarende for kolonialisme kan ikke ligt i betragtning af emnets vare, hvorvidt dominansen alvor og af det alt for synlige behov for storre sensibili- angir et imperiums oversoiske elementer. ivf. den landfaste russiske imperialisme i sket og ikke sket i sin tid - tet omkring, hvad der er Kaukasus og Centralasien. og hvad der sker i vores. der ikke er et mindre klart exempel pi kolonialisme end de vesteuropaeiske tilfalde. (RITI Hvorfor har fx balkankrigene i halvfemserne aldrig interesseret postkolonialisterne - som postkoloniale opgor Redigeret af efter den tyrkiske kolonrsering af Balkan? Lasse Horrte Kl Frederik Stjernfelt og celdgaard

3 9n Jernlln{ epjurura! ejpue30 rauiluels o>lsuet I -rrtb arerlsnllr ellnts re>plnprpurusllalsouurlu paru repequeoisruiejoicreesntue>lslrolslq -e)ilo 3o e>lsltej8oute I lpue^ue essorailjf red te r edorng r Srr4suaprenuepuv rer;e ^elg eu8rl le uo Surrproypau Srprlues 8op te.tq ;e uon>lnpertuos toelubrolc z^ll ;e ger g8uo ue>1 ueru uepro^q JsLtnealtu lsloqruds laq gd np ra^rlq reh :rnlln{ sero^ I lln4n}jo ue ruos s3s up{ laesnu gd rdp apararedard raq epunrsseq apeleru3o ral4drsras pelu rasle^i8uo e8rlrnleu seuar,(pueiu epellltstuejtroasnw a>lslrolslr{jnl -eu gd raelu rolp gd raroseg{il1eplpsunasnu uo roj puetsua8prr 3ue1r rel rdp arrol8ap -uo^ol epptu euuap gd aq 8rs I ^IIuIIs ta telsnd euuaprueuue?ry1 ilp rade lsun>ls8urudotspn eddoolardp apop gdro,tq opop ec sa.ielrosuo>l epgur a4srreulsun>l uap ;au8etaq3o pnq ye Suru,ruro] rot 1d;rpn a4ser8 pp h twhpls4pl (OOOZ>1nun;1 setueq)ez)nuuny $pl aql - lvnl.touoty 3o (rcetrsn8ny a1lg) spll!.us ua4atl ouetull; I aus toj as1au,ru,tautoj ropollrq epuore^slllrelle uaru Plarr ape11q1;ord lle e^rlero>lop]op potu 3ep r 1enr4ele8orure ru1t;a11ds 3o -relueru Irl JOruuoTlIv tguruos -n{op I rarpelss8urlll^pn o>lslrotslqsuep I Itu -reprs{el roj turo} auuap o8yoyto;eure8 1t.l3a[ retueun>lop e_{sltullj 3o elsr;ersoto; tuos arareltll I lerjjnpordrr Per{ -Srprls 1rt 3o rauro; tr^rlq PueluorS 1e Surras -ruolo{ e>lsu Puop t ua}relsuapisd out4sg apelyrqpautuertelbopilec[lera^resuo>l:lslr -ard areur ralle lassorjlse1era^ le saudsopalllq tg peqpeurtuoqsorepi eurrotullse aploqrsetre nbastosrap nrr>ladsrad>lsredo.rna-4sue{iraue tareslleeplta JereluJsatd uoruel>1:r-riryo11 epua31o; top I ellorpa^oq ua alyds pa lstsue epetutuerpul -s1adrap 3o (a>11elryte1enalpue^ uep ro; eslau -8orega8rlapur.rdouap) uai>lerouv ;uaneq gd paru ra>plerouearols 3o ras>1nqput1s rue>1s1ad I reb - repul^>l ruos Puaru anpuxluat3 rc ruo 8ur1plsa.ro1 apaldurrsrojurp el{i rr lr{>leu -preq ro^r{ :lapueaspnpr udsuaqpaur 36 tploa 3o telrleurur.rl lsacut aurst1oqo41e te ape1jaru le^elq ro 8ur;asruo1o13o Sutpuelgpul s{r ru -ueq ureuua8uros 11oyelleP PeruPoquaPllperu ueru rer{ eprsuopue uep Ed :nteu e8rlrel 3o gr uaru euua4s uap I eleljelo ue>lruos.,41o;lstt -apurldo,, ra roy r4edsejrots ueiu JEI{ePIsaua uop gd arcpueluat8 ruo ragqlll{ elperqpnro} ldrtpn lrpruueq I un>lo)pii.ra ldnpur a8quos -rad tnu 3o epallrq suatuellor - rapellq a33eg rappiserapual -uor8 apuassllrepll pr 3o asolsplaqreap gdro,rq a4uaq Jap Je le>ljarusepultu luo lpun1 :I0l -as ;e Sutusuer3o ls8ueta>lsltpe^ 8urupa11gd raput,r4rosll rap uals ;e IOuoIlIp Jtlepdrue r reuof,srap re orlsual 3o ar[og llj IP[e{ uls Peru 3o >lerouelpal1l 1etau ye npualuar? uo rsls (f pua^s tf f -SgSi) >l)esi{rex Ia>ploslague 94,E lq {stotuarunuourspueluoj9pue1uor5 roj e>lratusapultu]e l3ref,eld 8g6I I rep ^elq Arol suleqsu ItslrqJ pd :apa11tq {slrolsri{riprlu ap rassed le r pur rel{ erapualuor8 esolsplag.re ue Ed Pout PequaP apgrusrpra,tsesle>lraureq -llporu req 3af tuos eleptslno le^jol raloueq rel{p^ rella apueqgrrfoq3o arrorsuopluepunra 8rs ro; uer{ ap relrunru snrlol{o>lleua a1ue8 1 uepubq ra4rr,r3o epajnjalroru re eurelsrsuy r e>lseij reuqg uo 3o asodctlseldue t ouro>1seg -lo peur (a11etpur.tesn1qres4nq) tors8epre.tq >lsuepi relsauueu apatoqpau3o eurs rnlels :es 3et pe,r11apelllq addloaratserlep paur ;e ra etsb le rp1 fa8arureq uleguaqo) I ^rol su^eq -sueltslrq3 gd ras 8et ruos orepualuat? ag earj>ls -eq 3rs asossaut eparapualulsuauel>lerrep l sopalgs- rasuar8rnlln4 ro^ouaq Peqrau lelf,os rc3311nu3o r4etuo4pnq gd ueq rurrluel rrpol.rappaqrau ua Jaqe1suolle>llunruruolllqoru - Surupellgd lauorlrperl r sr e8r,rauep rj apauruarl y1ord r leraluaserd >lstuoureq ro1-3rsueapelg asau ap raprusuepunu 9d essdl eulo e^a{s Jeq lolputls rar te roj topelst 3o -aq ec :reolul>lseruo 9I{IIII s8ue8 ua.,a1doa4 Surtcauuo3 PIloN,, ouseduelarueiiar sarap r re8nrq e!4on q >lslrssuolle{iunuuo>lllqou e{sulj tep - asau rapru8 lap ralsrsueepaur -urer;tetlaq epasuerltuosledta>plerouepul{s apanntasuox,tatpawalpnstn ap t JalSxsuporut4sa v taoute]aci teuqb{s>lo^e4slj nuasad auupsns gljo^\spj erpue lpuelq trlo r r E H 1, 8-8 1, 6 1) l r l u 7s4lcaPueruuol sl -our-i 3o -3o:d5 alsut i lsu P I rossejord spreubel:at;q ua:o uap t 8asto7 l1-34la4 sakqpunl s 3 o ( 3 3 d 1 5 )9 9 6 I t a P uar.rasr.ra,te8pnsqels 7961Soqspaunal peq8rlra4 sadqp 596;uasrapu 3o ueue,r5uasua slt?lu9l uap So.tpa,toJtuos iplo lsr.rar8rp1rrr8rs uos 3o - uaurdp le.re1nlrde1 req 3o urro; sta1: pllrelpllul ra^el rop reua uol ra^rj>lste3o ua8u gs yrl ;a8et potur ruos autd ua ra 3o rr;ssurutsolu peu ua8ue8u:or

4 -!!!: Nokia reklame2004 disseiscenesettelserefterstrabtesen detaljerig kultur.3 Denne udstillingspraksisharen forhistorie i raritetskabinetterog etnografiskelandsbyer, hvilket jeg senerevil komme ind pi. Den metaforiske anvendelseaf begrebettaksibefestelseaf konkredermi til medieprocessers te, menneskeligeansigter (i fotografiets, filmens, museetsmediehistorie)byder sig til, fordi allerede de forste ekspeditions-og dokumentarfilm om Gronland gestalterdet setesnatur med et etnografisk blik og dermed pivirker billeddannelsenaf det gronlandskeportrat. Og det sker, fordi fiktive gronlandsfilm altid er indpasseti en dokumentarisk ramme.a Min teseer. at den taksidermiskevariant af det eskimoiskeidealansigtmed alle dets konnotationer (naturnar, fremmed, uciviliseret)i Europa i dag til stadighedbliver reproduceret for pi den ene side at konservereden sunde, uskyldige forestilling om polarmenneskersom projektionsfladefor det, der er giet tabt i det Moderne, og pi den anden side at holde forestillingen om the fwrred-stylisheskimo i live (isrr i Danmark) for at distanceresig fra den gronlandskebefolknings socialeog psykosociale problemer,som er en falge af den nationale kolonipolitik. Bevaredistancenkan man Sbenbart bedst, hvis man gor objektet til et drommebillede. Mediemessig taksidermi er forsoget pi at tilslsre den fortsatte stigmatiseringaf granlendernes og dermed ogsi deresofferstatus, idet man atter og atter bleser liv i den kunstneriske, ideale gestaltning.hvad vi fir fremvist, har altid barevar:t fiktion - "den vilde" er kolonisatorernesopfindelse.den taksidermiske modus indeholder en etnografisk musealiseringsid6 om, at de uddoende kulturer skal reddes for evigheden,idet man arkiverer dem. Levendegorelsengennemudstopningenforudsatter, at objektet alleredeer dadt.6taksidermien fornrgter sit "objekts" levendenutid og i overfort betydning objektets selvstendighed. Eskimo / lnuit og de forste feharbejderi Grsnland The Fa$t iq g{#ay lelebragh r4. ti#9 tdnariuat - The PastRunner,Canada Kloften mellem fremmed- og selviagttagelse kunne ikke v&re stbrre: Eshimo er den oprinde(esquimaux) ligt franske fremmed-betegnelse blandt amerikanske,canadiskeog danske forskere for de mennesker,der lever pi Arktis, og den gir etymologisk tilbage til det indiansker "de der *,der ritksd".7 Eskimoernekalder sig selvinuit: mennesker.dermed har vi to fuldstandigt forskellige semantikkerforan os, som samtidig betegnerligesi forskellige kulturelle ootikker. Ordet eskimo er det forende i de taksidermiskeformer for europeisk og nordamerikansk mediefremstillingaf polarbeboerne, mod hvilke nutidens inuitter kemper, bide politisk og gennemkunst, film og musik.8 Allerede i 189L si den norske polarforsker og forfatter Fridtiof Nansen Gronland som meget st rkt truetr om jeg end ikke fin saaregc bestaaende selvom jeg skulde svaghedat fole sor synkendefolk, som ikke staartil at red det alleredeer stuk vor civilisationsgif b r a a d[... ]. e Nansensblik er pral medlidenhed.det fst ham til en beskrivels turen preget af supe og til at sammenkny gronlanderne med n Eskimoenssind var t lede pi det hav, som hans livsgrundlag. Med det [havet]ve hans sinn, i storme i solskin og stille d, ubundneglede.ha barn av havet,letts glad som den kite men stundommsrl det fridende uvar. svingerlike hurtig barnesinnsom bolp leggersig nir storn stilnerover sjon.ro Monsteret med natu og infantilisering, so mede folk karakteris med, er meget udbre etnologiskeblik. Ligesomrepr&sen repr sentationena dettetilfalde samf primitive: fredelig hengig og fri.11 Eskimofilmen Nanor Flaherty, USA L922l film, som - ligesom inkarnerededen takr form. Taksidermi op sentereen helhed, o1 tografiske konserve Eftersomindfodte doende,hvis ikke < taksidermistsig n et billededer var n den formodedeori Flaherty foretog mel

5 LV eparrjuraryrap 8Is arurau N fi^\&pe ueiu reais e8qla4srol lz6t-0i6i ruallerusoloro; dlreqelj -eroj OPI JII]a33eqLr..la II ]e rple>lurery uatu epapourojuep,,leut8t.to lapun;do a1lr raotutlse 8uuplt1s {sllsll rr ;e 1u plorlrojr r8rpra;puesarelure^ rop epellrqle ue,, ulos lejepjn^aelq ueuiiij- ueslorojdojn nlla t3el pd a8rtsunl lep pour 3rs.tsrurraplslet, gd uasserdapere8ea;sepelrepuellah rr((la IT alsryersoutauap elpua^apopaplr st,rqapueop -our>lsoje opelllq l8rl8e{sun lesoul13,,4oouon eperollbet&^ te sebolu?>llojelpojpuiluosreug elplal uossue;er5ur1etqll relsro;re1od :>ljalpaloq s8urrarrresuola4sr;er3or elsrl>lre e8rprlruesuaqua8utlpueq edesauof,sl - trreul{ ouuap re 4ooupN 3o paqlaq ua ereluas apel le r 3o y5n r eu8rsep[ol suauosradpe,roq -xtdat te ruo lo>lsuu rapl{do lrurapls>l I turoj re r a>l>ll8op rueq eperpulqloq los 8rs gd req -suorleluos rderalsrurrepls>leluep opejaurelul euranrnur uos 1rIQ rap gd lepels I uerutiiq - abpl ellnls rep e8ueur uose8q - ruos <tullt apuoresrlr^ijrap gd erasn>lo]le o>piil3rla,r6ue -our{se e$mi ep Je ue n^ (ZZet VSn {rraqelg gstleuanrnur asl^ l apuessrpesduar{el{ rea uoqog) quon aql Jo 4oouoN uetulljorul{sg laq r&spnult lls - eurr;s1odta ;e lelarosuods,ra1qlsrr,lo ro luos - aslar olsplsuis gd aferq,r1r13o Sr8uaq -pau reuortrpods>1a o>lslpeuel slllrv lap 3o :,eltltulud 1rl -yen1apasqureq31e11d18r1opar; euaruep( r eslepuudoslrpunlureseplujlll ruep r - aslapurrdoruo ueorul{sejeueuorleluasajdjj :aue8aaeuuesns:oroj5002 u^equeqo) urose8rl rapueq ueluertg Je uauodeluesarder gd leluarunuoruspueluorc arol su.,r.eqsuetlsrjtlj 41q alsrsoloura (peu rep I lporqpn le8etu ra saresirel]ere>l {lo} epelu -ruary ruos Sutrasqtluelul 3o peqreujnlpu Patu leralsuow oruolsre,roreulr]s uelurotsrgu 3rsre33a1 rap aueslogruosuulseureq sueqr Srunq e4i ra8ur.ts llv ra^n epuop?rt10p ruos {JoIu uropunlsuetu e31oqargl uap uos Pe13 Srputsrralle,req,te ureq ta ra ueh apep aupunqn uep alllrs3o ur4slost rorrle ueurrols r uurs sueq rels>la^[re,,req]rap PaIN 3elpunr8s,rqsueq rospn uros leq rep gd epal lrq le re^ puls suaoul{sa uornleu paur au.rapualuors agdu4uaurues le IIl 3o rarr.rlelradns ;e leserd uarnt -Pu Je esla^ir{seque IIJ UIBI{ soq reroj rac PequaPlporu 1e le8atd re {llq suesuen,[ "] Pee:q e8rryr8suorlesiiiaijjoa Je le{inrs re eperellelap ep apparle III reels a{{i e{sue{ uros 11o;ePualu,{s te lj,ro 8.rosa1a;le Peq8e,rs uap esiaapp>1s3at ruo AIes 3orpo8 ereesapua elsog rl repult e>p1pue 3o[ tuo la8etu tuos PuBIuor 3o relsro;re1od alsrou,4tsnru 3o u -r1odepgq redrual ra! eu.raoqeq.rrlod 3ut ;e -prou 3o >lsladorn ep I epuerojrap ellernrln>le8tllalsr tuos so u rot rei{!t -PInJ or I^ rbq Pau 8rs rep1e1aureoul{s :o{sublpul rap Ir a 3o sn1ty gd ralal l -ro e>lsu P3o alst (xneurrnbsg)aslar -apur;do uep n ourr4 3o asles ll8ei^les pupl a$mj a peq8rpuers -JeAoI 3o Ptlnu opu ue[uropisiei erps -laspnrot uasurud -ei tuap rale^i{re u -pel rernrlnl a IE>ls -esiieesnru 1sr;u e>lsluraplstelua(l uap, - t JO.(oplr^ lsrzruarl JEJIA PB -eulsun>luep I II Ie snlptsrauo seja -uatb 1e Surrastle gd ra8asro; Je IIUJa -errfluorp re 1rrrarlalq -ueqg ueru u { uaf, oleuolleu uep J8 3o aletr alercoso>1lsd uep erj 8rs ararusl e^ii I oull>lsa{srf -ero] aploq le apl tep I tqer lag8 ra r Iuos JeiseuueuJ8 apuns uep ajaa laracnpordarraltlt r (lalasrlltlnp -ouuo>lsrepelle Pa le tuerle[ a{siluj I lessedpulre Pnl ra>lslep 3g raruo -ueppe[iq re{r,rgd

6 $ Dea store sledereise.kobenhavn "Eskimotyper" fra Knud Rasmussens De tidligste etnografiske,fotografiske og filmiske udforskninger af Gronland er forbundet med ganskefi navne i sammenheng med ekspeditioner: eskimologen\tilliam Thalbitzer filmede som den fsrste i Gronland i L906 og 1914, kulturantropologenkaj Birket-Smithbeskrev omfattende den gronlandskekulturls og havdei L920ernevxretpi arktisk ekspedition med polarforskerenknud Rasmussen.Knud Rasmussener den vigtigste person i traderingen af nanative og visuelle myter om Gronland. Han voksedeop pi Gronland som tosproget og kom som tolvirig til Danmark. Den fsrste ekspedition, som den treogtyverigerasmussentog del i, var den sikaldte Litterere Gronlandsekspedition i , som dreiedesig om indsamlingenaf traditionelle fortellinger. Si fulgte mange arktiske ekspeditioner,som han gennemforte sammen med granla.ndereog med gronlandsk rejseteknik:med hundeslader.rasmussensetnografiskemateriale blev et vigtigt grundlag for danskernesgrsnlandsbillede.i den populare beretning fra Den 5. Thule-ekspedirion Den store sledereisefra 1932 udledte han i ord og billeder eskimoerneskultur og udseende fra den omgivendenaturs beskaffenhed. Ganske som Fridtjof Nansen var Rasmussenaf den mening direkte at have indfanget "det store 48 oprindelige" i eskimokulturen som eksempelpa "menneskeligudholdenhed,kraft og skonhed."15de portretter, der illustrerer varket, er ansigterindrammet af skindhetter. Disse afbildninger fremstillessom etnografiske, videnskabeligeklassifikationer,hvilket vil sige, at der hevdes at v&re en sandhedi billedet. I en anden fotografisk genre, den idealiseadle rende iscenes ttelseaf etniske folk som vilde, lod Rasmussenogsi sig selv afbilde. Dermed visualiseredehan en narhed til undersogelsesobjekterne,som efterfolgendegjorde ham legendarisk,ligesom den alleredei hans levetid indvarsledehans heltestatus.ltfotografiet af den ukendte eskimopigefra det kobenhavnske fotoatelier kort efter 1900 anviser retningen for samtidensfotografiske visualiseringaf fremmed skonhed: en europaisk frisure, et drammende blik, blsd kontur.ls Den fremmedekvinde bliver gjort lig en af vore egne,men ogsi idealiserende erotiseret.portr ttet af Rasmussenhar et sammenligneligt udtryk: det traditionelle skindtoj antydesblot, hetten er trukket tilbage og frembyder en ny indramning: forskeren i det kunstneriske fotografis heltepositur somnoble native. Med disseafbildninger,som man i fotografihistorien betegnersom kunstfotografier,blev det fremmede konnoteret som eksklusivt, som K n u d R a s m u s s ecna skont, som auratisk og t Thalbitzers forste film helt bort fra en sidan id i d e f o r s t ei r a f d e t 2 0 med henblik pi at afbil< oprindeligeverden.mer mestefilmet i grupper o ogsi vises,hvad det nve prastere)- den ailered ord til kolonisatorernes I den taksidermis des.1e den etnografiskedokun tid en sarlig eksotiskhe granlanderne, som film redde.sivel Flahertvso en museumsid6,der gor vende udstillingsgensta gennemfilmmediet. tll GronlendersRu( pd rum, o f.l I1.916 havde den fsrste gronlandsk kultuq Pren DK 191 Schmidthiissler, Nielsen,der ogsi spille kom filmen, under titler Tyskland.SkuesPilleri

7 6V gojpue.r. a8rtsunl 3o o13r petu pueluor3 relo eurerouedla r tellrtspn.r,a1q uaddn-rg,..oo7 surlreg r raorurlsaspueluatbeddn;8 ue tallrtspn glgi I eporellpapreq ryaque8e111re3,3rnq -ruph rau uo8urllergr aa.eqe>lsrsolooz uep roj rollerrp arauas3o relpueqardpals8rnqureq uaq eporpunr{re61 np ye ue8urulnlsr a.ralndod re^ rep Dn4sa4loj elplplgs ep Jp uorlerurojsu?rl Sissaruarparu Srpraa.sasle>lreuaq uo ra uaulrc 0ztapeloqrelo orepualuo.r8wo rarddtoerals etpue^ue op Je 30 re^ Srprlrues.rop,a11a]s lselu -ro; (elsr.roresrlr,rrc 3o) allernlln{ ep lrt resr^uaq Jellllluslletu suelulrttuntssueq pour aseu urs ;a>11d;ruaru otserel urs e>llr,ressd4unq,uap -ueq ruap a.rr8te rot tepals r epaurua{ Irt ereq rolnus unq ta,r1n8gd ralos unq.auer8ur;peu resrdsunqla3ot gd uesulejqpou paru;a8e1un11 tsrpre^iratu 3o lerasrlraront8rlureq,l1und -su.,(ssuarulrye.r;tas 3rs uepurrapualuat? ns -o;do -reslarrr8ruo adu ap 1 edorng 1rl paw,r 3rs te{slojo} JEr{ueq luos (lnt8r^i uanrtsnqour>lse rasuuq (.ra>1sro;re1od etuoraq uop petu toqs{s -tsalseuleu relraueq uetu) pnuy uerolsroj -spueluord uosal rya1puila 3o pun;uresa8rl -,ra3-roqeparasrp,ric tep ruo]letuueuortetuo{uo>l ruo >lzrl elro>l_rrelpueq uaulrj (ralulunu adep Jp uoprsrojed raplrqje)orur>lsauros 3rs orpzl>l -ro; pue1>1s11 3o uer,leurpuelsr lruoreq r ^ t06i sorfl uoluo.i Sue8uapeperollerepuapurrallrdsan>19pue14s,{1 yl[.qaqou.u4st sp(] uellr] rapun uarup; uo1 uallorpe^oqapalrdsessorep uas1ar1q 816I I rsv terarsueurjte^ \916I )c TelssBqlprulqls te ;ar1e1x) 7n$1n1erelruardtntln{ lspueiua,r8 aparatn>lsrp rep (tulrt atsrojuop ep^eq 916l I Bur11ttspn :an4s,la pu#ilr! 3 lelpjrutulq uu:3 u a 3o raspuelsue8ssurllrtspn tajetueun>lop epuo^ -el ua Irr te{souuoturc8 npaprsurnasnru ue r 1apra8el rezlrqler{f ruos dsaqelg Ia^ESappor ellj,rre re,rr8aro;uotulrj uros aurapualuor8 soq paqpruurar; 3o paqlsrlos4a 8r1rasue pu elsro; uap ert rulrjretueunlop a>lsryersoura uep rallasauaf,sr s9pie{srrureprslel uep Pu9 I 6r.sap -ualqpn uepra^ epaupro seurarolpsruolo>l Iil Surusedplouper>lswe{eperelleuap - (a;atsard te apo?ruro]arparua,(u fep pelq sosr,resso ay1n4srap) esla8e,leqr 3o reddnr8 r terulrjetsoru rap roj ra^rlg ouolsauual{ uapro.r.e8rlapurrdo rple>lpsseurrorurlse opllqte re gd lrlquaq peru aparpunr{rp02 tap J rg otsrojap r 1a11duaq re^rlq uerulr{ Surrasryeapr uppesur p{ lroq tlorl 8rs rapua.rraslaseldoruyltersrojsrezrrgleql I s u o s > l r3 o.luols lsue;ne uos wost^rsnlls{o IUosl.LalqtegerSotoJlsunl -e.r8oro1 l ueluuros)ri - l l e u J l q o u.l r o s r n ] l s -lsun>llep r uarajsro] -r-ua.r1 3o a8eqlrrtrllnr f a r p u r l se l l a u o u r p t -rueste JeLluossnurs epuojesr1eepr essouau lj^ rlq epur^i rprrur.r.r apueuruojplo a.rns p J L u r. u JJJeJ3 u r r J s r I e ro; uosurulo.r ljsl.\ur:{) a>lsu^equoqoitoprrl 1e larlersotoc_rs1 prle^elsueq r eperrllr ureq aprotbapuasl -lasosrepun prqrau Irl -rec rpllq1e,r1as 8rs t elpa( luos {lot olsru -esrlpepluop e.rua8 1 -alllq I PaqPuBsue rr: l l ^. l J I l r ^ q r a u o r l re; e l 8 o u t er o ss J l l u s u relleqpur rj (tjlla^ loljltsnllr l; - u o 1 s3 o r J e r l P r ed ladures>1e wos uarn 016Ier uessnuseu pnu)

8 hvor de opfarte kajakkunster.med denneopsatning gjaldt det om at presentere det etnografiske trofa liue og fremvise de fremmedes vaner og adferd, deresudseendeog derestraditionelle pikladning. De blev arrangeretsom tableawx uiuantes og mod betaling stillet frem for publikum. "Mennesket som levendeudstillingsgenstand" fandtes alleredeved det 16. irhundredes europaiske hoffer, da de forste opdagelsesrejsendebragte menneske-byttemed hjem, som blev indfojet i raritetskabinetterog menneskemenagerier.det 19. Srhundredesverdensudstillinger byggedepi det tilbageskuendeprincip "for i udstillingen at medtagede koloniseredes primitive livsformer som en markant og sanseligt erkendeligkontrast til det ubegransede fremskridt."22derved handlededet pi ingen mide kun om en pr sentation af fjerne fremmede; ogsi beboerei hjemlige landskaber,som f.eks. de tyske transylvanere,kunne sesi deres bondehusealleredepi Verdensudstillingeni Wien i det forste europaiske frilandsmuseum, det af Arthur Hazelius grundlagte Skansenved Stockholm, kunne man ved siden af dukker i nationaldragt ogsi beundre "levende udstillingsgenstande ".23 Folkeskuerneforenededen taksidermiskeid6 - i zoo var der inmed museetslevendegorelse gen strukturelle forskelle mellem dyr og menneske. En lignende populer variant af didaktisk oplysningsarbejdeoptreder pi sammetid pi markedet: Man fremviste skikkelser med usadvanligt ydre, som eksempelvisbehrlredemennesker, som missing links mellem dyr og menneske. Miss Pastrana,en kvinde med usedvanligt langt skeg og fuldstandig kropsbehiring, var i de sene1850ereen sidan succes,at hendesagtemand og impresario lod hende udstoppe efter hendesdad og fortsat tjente pengepi hende.2a Udstopningener en videreforelse,fra levendetil levendegjortudstillingsgenstand.her msdes videnskab og populrre interesseratter: I kriminalantropologien laver man dzdsmaskeraf henrettede forbrydere og forvandler dem til livagtige hoveder for at levendegaredet onde pi en udstilling pi kriminalmuseet.inden for det medicinsk-patologiskeomride bliver kropsdele og hele kroppe nedlagt i oplosninger.2s Filosoffen Bentham testamenterede en statelig sum Jeremy til University CollegeLondon pi den betingelse, at han blev udstoppet og udstillet d6,r.26 Temaet taksidermi som en mide at holde visuelle indtryk eller begivenhederi live pi er altsi ikke kun en metafor, men har gennemlang tid varet en del af popular og videnskabeligpraksis. De 50 forste film om Gronland beveger sig siledes mellem folkeskuernesestetik og tanken om udstopningensom en redning af noget formodet oprindeligt. Tilbage til filmen Das Eskimobaby: Hvad inspireredeen tysk instruktor, en dansk forfatter og en dansk skuespillerindetil, midt under Forste Verdenskrig,at indspille en folkloristisk historie? Den danskepolarforskning stod med sin hovedpersonknud Rasmussenved begyndelsen af en vigtig dokumentarisk mission; kolonien Gronland var for det gennem irhundreder skrumpededanske kongerige ikke kun en prestigefaktor,men ogsi af videnskabeligbetydning. Stumfilmen tog samtidige samfundsmessige problemer op og gjorde dem til filmisk foljeton. Knud Rasmussenhavde nogle i$ fsr faktisk medbragt et granlender, Osarkrak, til Kobenhavn, om hvem der verseredetilsvarende historierom kultursammenstod, som dem filmen Das Eskimobaby fremstiller.2t Men scenerne og kostumernei filmen er komedieagtige: det folkloristiske perspektiv havde for langst indhentet temaet om det fremmede.asta Nielsen bliver i filmen forvandlet ttl granlenderinde, i antaget traditionel kladedragt og med hiret knyttet stramt i en knude oven pi hovedet. Beggedele holder efter sigendeikke stand i forhold til en etnografisk agthedsprove.28men det kom det Sbenbartheller ikke an pi: Ironien I& i, at det samtidigepublikum skulle se igennem konstruktionen og genkendeasta som fremmed granla.nderinde.det var en selvpromovering, som dog ikke lykkedes i Tyskland filmen var et finansielt flop. I Das Eskimobaby bliver forholdet til det fremmede,som videnskabenbestemtedet, tematiseret:forskeren Knud bringer vpsenet ind i sin kultur - han udstiller det, idet Ivigtut mi fremfarekunststykker. Si bliver hun antropometrisk opmilt, si at sige arkiveret, for i neste skridt at blive domesticeret.den menneskelige zoo i dens egenskabaf oplysningsmedium og underholdning har klare forbindelser til videnskabenog henter sin legitimitet derfra. Det tematiseresr Das Eskimobaby og funderesogsi gennem den mangfoldige medvirken af etnologer i dokumentar- og spillefilm.2e Pelsmode- det eksotisketegn Ivigtut har gennem hele filmen sit morke hir bundet i en hojtsiddendeknude. Sammenmed dragten og en k6hlstreg, for at gsrc ajenpartiet smallere,er denne hiropsetningeskimorekvi- R a y M a l a /L o t u sl o n gi : sitten.en skindanorak listisk i filmen, tempera n i n g ;d e s u d e nv a r d e n n indfart som varemarke m a r t a n v e n d t,n i r d e t c stille en tydelig idealise andre former for ansigt tioner skal vestliggoree mede ydre. Som eksempelkan mr landsfilm3ofra 1922, de forskeren Knud Rasmus n e s5. T h u l e - e k s p e d i t med i planlagningen af som helt for indforelse d a n s k ea r b e j d s -o g p r o d Granland. Portratterne len "Greenland Beautie efter denne fordansknin ning. Gronlenderne og bejdernu med maskine nik, dvs. de skal ikke la sentligt fra danskerneh, fysiognomi. E t a n d e te k s e m p eel r ferd3l, hvor Knud Rasn encivilisations-helt,de spand midt i et masseo gendestrygerespiller ro dier. Gronlanderne er a gennemmission - nu ka deresskikke: filmen rek ment cstgrqnlandske liv lernekender fra barndo

9 IS 096r VSna?pledarl :r seuofudlore) /uotrngpreqrru JoJ ruos uatu uotutuopujegeg JaPue>leursl -1rdsen1s uros taur.ro;slll a>lspueluotstss luaut uaujiij:e{{i>ls sejep 4)pua-at ruos JeJenJlsuo>leJ 1rl 8rs a,tr8uaqueiu u ) nu uolsslruruauua8.jelp lpue^uo eperellegsrle re eurepualuorc -oleulsal e{su p e1edo.rralpds arasd.rlsapua8 -SrpapunsuarurSoldoesseluto r lpnu pueds -JoJporu Jaluruolue Jap (clljrl-suoilesiii^ij, ue ruos sjllltsrla{ ujssntusegpnu) tolq,rpta[ _apuqsolodrrewv rr t"o*0snr.rt##rfor,.ra11a 1es.ro;dor ue>lre^qaure{suep er1 r8rlruai -ar 3rs alldlspean?ual e>l>llib>lsep slp 1tu ->lel {suep eureporu3o reur4serupeu nu raplaq -re aurapulrepualuat? 3o aurapualuorc 8ulu -pel{bd 3o arnsrr; I Sulu>lsuppro}ouuaPraqe uol auarodsjosrlrue{,,sorlneagpueiuaejc,, -lruapun peru sostl JoP (eujaltarrrod 3o -spteq.rea{suep r re>l>irulalsuorr>1npo.rd urs rer{ ret8lsueorultsaeperol;urosladj Surre.t -olra^o e>lsruraprs>le] 3o rnrpl >lsuepje ueslerzjpulrot lleq ruos uec uolleq ed auraluel -s1adgd ple{je rag gssoueru rre8ua.letutuos ruer{ rar uros uarup; Je ua8ulu8alueld r peur S seu AIesrel uassnuseu uorlrpads>1a-alnql uro lellrdspur ^elg rulrj auuap gssoeq aptaq -uap ruo relpu q 3o uassntusegpnu) uore{sro} -rellot Bd Soloula ue Iuos qr>lssellet allouolt -re1odpr rsapldque re rep ZZ6I ery orluluspuvl -rpen tap te sepuo>lreue gssolsrprtures3op prr uoru apguspfegre alsuep adu uap IIt robuiusia -ua,t5 ato$ uaq aael uelu ue>l leduaola uro5 arpd aperu -ue lsr^ a>1sue3 spq).re,rr8ueq :1uataa1.p1snpun -urerytep e>lsueproralle erosslllsa^i Is rauoll e>lsu puap re ue>l>lerouvrarrollnd ra>pllrrs -eluasardarsdonl 3o -slsrsuejoj rerurojajpue tols ue 3o ras>1nq paru lorsprrtrl >lsuep>lslssel{ sueu paqpauruort lareslleeplsryap&ue elllls 1rt3rs ue8urupzplpd gsso;elpuerrrojslsretel -rueryl ruo 8ts.re(arprap JPU(tPua^uelJeru uo tuauue8uaru o1s apalaqlaq 3o a11ete1ol>1 ezrga8rddqrors -rrd re,rqq red qpul{s e{reluorel luos uotpul I lpah unq ra uoslapud8eq1 e)plr nupua tlsl^>larauuep rp^ uapnsap!8utu 3o epan.r4sre^ouop opore{olg 1sr3o1o1dsd -l8e;lag r lo8el_uorntpredruatueruytl I {silsii ye 8ur.rrn1ua roy llunds8ue8pn 1tt uornleu 3o apellrqro; re^ilq ueq louolllperl 3o - ern re ODaqsladPetu >lprouepul>ls ug (uollls ladurrs ID ruos sellrlstuoq sr,telel soujapualuor8:;e uarua8 ou.u4sa:t3uo1 snrol te6i -su^elsruelqe.rr1stuard euuaprepun ue{ uatullt dea 7e1eyq VSO - >lsuepre pueluorc addloa.ratsue ruos auof,si ua>l{ roueranes rep (rp.reqcraginod Je telllds) uezrrnei suef uolsodluolo{ t uoropoira uep -Esug pueluorg t,euredlatqs8ullnpn, sotl eu -rasserordseslogrsrot.roysur.resruololapiiq uop ro; loqurds to ruos ]eraf,uel9s6i et1,rua.ta&ua8 -naq ueurlrjr re^rlq {aue^o etle6l 4oil/t!6 JorssPFuroqr{relsplls JE leroue elsrddr uep :eureuaqslad pr ruog Jepelepgur sr.r.ua gd rap puelsua8s8urupel4eque rap re 3oq req e>l>lrrepertdo aporusledepereslleapl tueuue8rro[sopuarrel^alq uaq euralpdson>ls rop (IunesnlusPu ll{trols 1001sI^lulltolul>lso osrlpll ueq ppljr {sloquds uros pn 3rs re8 -el Jap eslallasauaosluo - pur gars oujotsuep ra1 uapu Ed {llq la eurepueluor8 tapuelreporu J t ptajapn,tq sopl r ueuorllnrlsuo{er PaI/t{ epererldsurlsuep ralle rep zrre{tru>letrntln>l -oteurassdqalsuep rueuua8reppdrpn re tssual -ratajo{ur{so, Surul ]3rueduela ejabte r apn Petu ualulues rbq e>lrorulrs ualu ubata4x7o rzullj -olou10 ua>lrr^pe Je gssosarapunl 3o (.q lec Brtrop lelrrurtr -r^ Irl raslepurqroja urnrperus8urusdld; -o>lsauueuuac leja -eu r. JoI tleralr>1rea -ojlub unq ro^rlq 9ur lnr8l^i laprlap Pur louase^ resur.rqp lep elrualsequ rap Il raplor{rojr. - pue11sd1r sapalq -ordrrlasue r3^ lacl ruos Elsv Opua{ -ua8r es alp{s runlr ueruorl :ed ue e>1>1 r uatr{ 8z(elordspaqr8 r puels a1lr apuo8rsr -eaoq ed uolo epnu paur 3o ferpapell -rapuapor8 p ra -IEIN lsv 3PEIUIu ts8ual rot ep^erl^r :a8rt8eerpatuo{je ua -ejs UaIAJ /zrallrls -llj tuap uros polsu epueje^slrlapare 1e.r4.res6 ra -o) ilr -1,eIrs! re a13ouapa -lcij {sfxllj Irl luep a -sauspunjrues e8rpr -pdroq Srlaqe>lsuepr J ue un>l a44r e8 repejpunr{rer.u ueluolo>lluorssrtu1 uaslapud8aqpel uass urs paru pots Suru{sr -Itl TsrlsrroPllotue el -rog repun tpturlr1 a renejrol >lsuepue 5s -ur pe^h :Kqvqou,u4 rapouro; 1a3ou1e 3 -pn ruo ue>luet3o qrr sepales8rs ra8arra

@le+"ar le+iesryf \Z. Kinemato gr afiens udviklingshi storie - og filmens fsdsel. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr.

@le+ar le+iesryf \Z. Kinemato gr afiens udviklingshi storie - og filmens fsdsel. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr. @le+"ar le+iesryf \Z Nr. 71 December 1995 Kinemato gr afiens udviklingshi storie - og filmens fsdsel Dansk Fotohistorisk Selskab I'aat pv I a itn llra /o OpWu") ( ;'.il,,; /..r' It.L. tl,vu.,.t,,,. r

Læs mere

g pô kniver) Fsrst var de ærkefjender) nu er de gâet sammen mod en fælles trussel. Landsbyerne Laguiole og Thiers, Frankrigs hojborg for knivkunsten,

g pô kniver) Fsrst var de ærkefjender) nu er de gâet sammen mod en fælles trussel. Landsbyerne Laguiole og Thiers, Frankrigs hojborg for knivkunsten, Klokkeslageren i Thiers er selvfolgelig en smed, der kommer frem hver time og slàr pà sin ambolt. Hjulvingerne symboliserer byens monge moller, der blev drevet af Durolle-flodens vand og gav energi til

Læs mere

Fanget af fortiden - igen!

Fanget af fortiden - igen! Lost Highway. Den klassiske film noir-fatale Alice med tilhorende nostalgisk bil, som hun ser ud da Pete forst f 'r oje pi hendc'l Fanget af fortiden - igen! Hyper noir i 90'erne af Helle Kannik Haastrup

Læs mere

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a-

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a- Konstuktion: satellit' rnceret konstruktionsteknik ndtil dato har de hojttalerkonstruktioner, vi har presenteret, ikke vaere genstand for nogen sarlig kritisk undersogelse fra bladets side. Nir en konstruktion

Læs mere

SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG

SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG S 1. TILFELDIGT EKSPERIMENT. SANDSYNLIGHEDSFELT Sandsynlighedsregnirg som matematisk disciplin er oprindeligt opstäet som en teori for hasardspil. De matematiske metoder, som

Læs mere

rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1

rr /5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1 rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1. 2. NYT R.sDAKTioxsLornrE! i- rt gl rngtt Der er sket meget, siden vi I februar udsendte d.et forste

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

{l(n^lh,nw. Utopia V: SituationsraPport for. institut. datalog'isk. ved. Kobenhavns universitet Sonner 1971

{l(n^lh,nw. Utopia V: SituationsraPport for. institut. datalog'isk. ved. Kobenhavns universitet Sonner 1971 {l(n^lh,nw Utopia V: SituationsraPport for datalog'isk institut ved Kobenhavns universitet Sonner 1971 ra \y u! (Det er tiffadt at udgive denne rapport som bog (uend"ret e11er bearbejd.et) endog uden angivefse

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

El- : FAGKRITIK/OPGAVER V

El- : FAGKRITIK/OPGAVER V TEKBTER I EN IIRITIBK PSYKOLOGI FORAR 1987 - JANUAR 1990 N0GLE POR TUDDELING: El- : FAGKRITIK/OPGAVER V KOLLEKTIVE FORFORMER INCL. UDKAST / FORUM KP 1 FORAR 87 D1- : FAGPOLITIK (fag/rbd. pæd, Studenterhuset,

Læs mere

D A N S K U N I M A UNION INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE NYHEDSBREV FEBRUAR 2005 INDHOLD: 2 UNIMA-info. 3 Hans Hartvich Madsen: Klumme

D A N S K U N I M A UNION INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE NYHEDSBREV FEBRUAR 2005 INDHOLD: 2 UNIMA-info. 3 Hans Hartvich Madsen: Klumme - D A N S K U N I M A NYHEDSBREV FEBRUAR 2005 ISSN NR.: 1396 3406 INDHOLD: 2 UNIMA-info 3 Hans Hartvich Madsen: Klumme 4 Peter Jankovic: Dansk UNIMA - hvor står vi, og hvor skal vi hen? 5 Ida Hamre: 2.

Læs mere

Kan man tale sig til en national identitet

Kan man tale sig til en national identitet Kan man tale sig til en national identitet - bliver grønlænderen mere grønlænder af at tale grønlandsk Specialeafhandling ved Kultur- og Sprogmødestudier af Anne Fløe Jensen Vejleder Kirsten Hvenegaard-

Læs mere

- t:*, ",',T. 4: a4 :- -

- t:*, ,',T. 4: a4 :- - - t:*, ",',T 4: a4 :- - I Indledning Kvalitetsrappoft - Fritid 2008 er den fsrste generation af en statusopgorelse over fritidslivets forhold i Gentofte Kommune. Den skal ses som det fsrste forsog pi at

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

Kistrup: Shakespeare og Hamlet

Kistrup: Shakespeare og Hamlet Teatermuseet i Hofteatret 2014 / webtekst19 Knud Arne Jürgensen Kistrup: Shakespeare og Hamlet Redaktionel forbemærkning webtekst19, Kistrup: Shakespeare og Hamlet, er dr.phil. Knud Arne Jürgensens ind-

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Errnn rva An. frimst frin de i Norden mindre beaktade cyska och franska sprikomriderna. Fem

Errnn rva An. frimst frin de i Norden mindre beaktade cyska och franska sprikomriderna. Fem N()Rl)rsK MLrsrior.ocr 1994.2, s. 1-2 Errnn rva An Nordisk Museologi avslutar med detta nummer sin andra irging. Det finns dermed anledning xt friga sig om de i ftirsta numret angivna avsikterna kunnat

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 4 3.2 Indhold... 57 1.4 Metode... 4 1.5 Paradis...

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 4 3.2 Indhold... 57 1.4 Metode... 4 1.5 Paradis... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 4 1.4 Metode... 4 1.4.1 Projektets opbygning... 4 1.5 Paradis... 6 2. Redegørelse... 8 2.1 Kulturhistorisk oprids...

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

I ivs h i sto ri efo rta' I I i n g e r. RECOVERY gennem forandring af

I ivs h i sto ri efo rta' I I i n g e r. RECOVERY gennem forandring af Ballerup Seminariet, fortr 2OO8 Synopsis far mundtlig eksamen i Kultur og Aktivitets fag: DANSK RECOVERY gennem forandring af I ivs h i sto ri efo rta' I I i n g e r Studerende: Preben Meilvang Hold: O4C

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Kvalitativ interviewguide til personer der overvejer at få en tatovering ENDELIG Alexander [Introspeak] [Baggrundsspørgsmål] A. Hvad er din alder? 31 B. Køn

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

Den sociale konstruktion af stofmisbrug.

Den sociale konstruktion af stofmisbrug. 1 Morten Nissen Den sociale konstruktion af stofmisbrug. Foredrag til Koldkjærgårdseminar i CRF oktober 1997 ndledning Jeg er meget glad for at få lov til at holde dette foredrag for jer, selvom jeg ikke

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

tv10bler OG TkPPER , ".' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper

tv10bler OG TkPPER , .' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper tv10bler OG TkPPER Skal?noblerne ski/tes tid til jttl, da se vort store tidvalg Gram-tmpper Vi h a r : DagJigstuer.. fra kr. 570,00 Spisestuer fra kr. 560,00 Lrenestole, polstrede fra kr. 98,00 Sofaborde

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Merete Ipsen DET ER ikke DIN SKYLD

Merete Ipsen DET ER ikke DIN SKYLD Merete Ipsen DET ER ikke DIN SKYLD Kan man lave en udstilling om voldtægt? Det er et vanskeligt emne. Kan en udstilling tjene det formål at punktere myter og formindske stigmatisering af ofre? I 2½ år

Læs mere

Film skal se fede ud! Omar Shargawi. A f Eva Novrup Redvall

Film skal se fede ud! Omar Shargawi. A f Eva Novrup Redvall Dar Salim i Ma Salama Jamil (2008, Gå med fred Jamil), Foto: Christian Geisnæs. Film skal se fede ud! Omar Shargawi A f Eva Novrup Redvall Du dukkede i 2008 op ud a f det blå og gjorde din entré i dansk

Læs mere

1. Mundtlig kommunikation

1. Mundtlig kommunikation 1. MUNDTLIG KOMMUNIKATION 9 1. Mundtlig kommunikation Pernille Frisch Introduktion A. Hvad er kommunikation? B. Kommunikationens svære kunst C. Ansvarlig kommunikation D. Transaktionsanalyse E. Konflikthåndtering

Læs mere

@TE "rytæesæ]e\z. DAGUTRRTOTYPTTT r50 AR I. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr.47 September 1989 \ \_

@TE rytæesæ]e\z. DAGUTRRTOTYPTTT r50 AR I. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr.47 September 1989 \ \_ @TE "rytæesæ]e\z Nr.47 September 1989 \ \_ i' DAGUTRRTOTYPTTT r50 AR I Dansk Fotohistorisk Selskab DAr\"SK FOTOHI STORISK SELSKAB STIFTtrT 1975 BESTYRELSESMEDLEMMER:.^. ( l\i'spejlet FORMAND: NITLS RISDAHL-JENSEN

Læs mere