8LL. 4uapaq. 3o qajulafus. ptan8plaly autoh assol. r fa>1s. -Jo] uo Jalelpn (,,prl urur. )su?p epuera^usr{ -u3pn. 'ajuouue ua r relsrunus8rl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8LL. 4uapaq. 3o qajulafus. ptan8plaly autoh assol. r fa>1s. -Jo] uo Jalelpn (,,prl urur. )su?p epuera^usr{ -u3pn. 'ajuouue ua r relsrunus8rl"

Transkript

1 -asruolo>lte3o suarusrle -ruolo>ljoj assajeluruep lusurupdlaq uepn a>plr tap ro pun.r33equap Fd Fr 1e3 -ou ejeuplzlsueru raroq ruo eilajeque>laujeo ed araruuo>ljeryaa^els urosraslapprsaqadort a4s -uep ep 3eq paq8rlal.rrn elsrjolsrq a.ra8rlro,l1e uaq parua[oarue11a.l r Sods ue Irr pau 1er,l,o[-leuorteu a>ls r3o>1pag8rlluajjo -uep uep I 3ep I arrolsnl -ruolol a>lsuepuap apslu uelu ub>lrujojauuspi ejjaqruolo>l -erjalruos snlels urs gd 3o ruap Ed lploq porurrop uolrj(luapr31osaprrzq Sl.rpyelels a>lsuepujp le lan ijeo a]srgrejef, apuassrlruraiassrpter -esruolo{3o lesaq Jp^Eq Sr.rpye IrEruuEC le - le{s 3r.rp1erel pe^h :rag ais -rpurtsea-isueqarasrlprl ap spue1s1 ur8rql In ernl -ratrer.lj.re31es.r:p qe1s -lesestarle rot auapelg -3"p I sa8ur.rqauo tuos ajuouue ua r relsrunus8rl -u3pn )su?p epuera^usr{ -Jo] uo Jalelpn (,,prl urur r fa>1s 8rrp1eJEAlaCL, )lltu) 8LL ptan8plaly autoh assol 3o qajulafus 4uapaq J on n 8 r y a y

2 ringens konsekvenser, der i de senere dr har varet stigende i international humanistisk forskning, efterhinden ogsi er kommet til at rette sig mod de nordiske landes koloniale meritter. Under paraplybetegnelsen "postkolonialisme" er der i de sidste to irtier blevet udfsrt be,de detailrige historiske undersogelser, indsigtsgivende lasninger af litterxre varker og anstillet forskellige teoretiske overvejelser af skiftende interesse. Genstanden for disse studier har i stort omfang varet den britiske imperialisme. som er den. de mest indflydelsesrige analytikere selv har forsteh6ndskendskab til, i Palastina og Indien. At man med udvidelsen af det geografiske genstandsomride mi imodese en tilsvarende videreudvikling af postkolonialismen, er en af de hypoteser, som Hans Hauge fremlagger i dette nummer af KRITIK. Det er imidlertid vigtigt for frugtbarheden af de postkolonialistiske undersogelser, at de ikke bliver et skalkeskjul for generel og diffus civilisationskritik, men opretholder en hoj grad af akkuratesse i forhold til deres genstand og ogsi skelner mellem mange forskellige slags dominansforhold igennem kolonialismens historie. Der mi skelnes mellem forskellige typer af kolonisering: mellem fransk mission ciuilisalrice, britisk og nordisk merkantil kolonialisme og amerikansk irnperalisme findes der vrsentlige forskelle, som ikke ret gerne skulle udlignes. Endelig ma man ophare Der ma ogsa skelnes mellem forskellige aktoret sa angreb p,r forskellige akta- med at lade de berettigede det ikke bare er "Vesten" i rer i \ esten munde ud i al almindelighed, der holdes svulstige angreb pa modernitet, rationalitet og oplys- ansvarlig: i det britiske tilfxlde fx East India ning. Det giver anledning til Compan5 der i praksrs gennemfsrte koloniseringen af krat som Obrad Savic i Beo- g)sen, nir en ophst demo- Indien som privatzkonomisk foretagende, og den oversrttelser af postkolonigrad kan fortrlle, at hans britiske stat, der senere ale klassikere vakker jubel overtog koloniens administration - eller det spanske ster, der stadig er magtfulde blandt de serbiske nationali- tilfalde, hvor conquistadorerne ofte fik modspil fra en ge teksterne som skyts mod i Beograd, fordi de kan bru- katolsk kirke, der si de indfodte ikke som genstande for deres egen formorkede oplysningen og til forsvar for okonomisk kalkule, men nationalisme. Det er langt som sjele, der skulle frelses. fra al modstand mod "Vesten", der er lige prisvardig, Eller den afrikanske slavehandel, hvor kolonisatorernes indkobere samarbejdede Andet" kan vare opsam- og ladeportkategorien "det med kongedommet Dahomey, der gladelig solgte ud dig frihedskamp til etnisk lingssted for alt fra prisvrr- af nabostammerne. udrensning og terrorvrlde. Spektret mi bredes ud, si Nir nuanceringer og pr ciseringer som disse mangler ikke kun europaisk kolonialisme, men ogsi fx den omfattende arabiske kolonialis- tenderer den mod at gsre i den postkoloniale debat. me og slavehandel kommer sig et forenklet ideologisk under den kritiske lup. Samtidig ma man ogs6 ophare risikerer kort sagt at ende i billede af forholdene. Den med kunstige og arbitrrre en occidentalisme, der ikke skel mellem kolonialisme og er mindre reduktiv end orientalismen. Det er beklage- imperialisme. Det afgarende for kolonialisme kan ikke ligt i betragtning af emnets vare, hvorvidt dominansen alvor og af det alt for synlige behov for storre sensibili- angir et imperiums oversoiske elementer. ivf. den landfaste russiske imperialisme i sket og ikke sket i sin tid - tet omkring, hvad der er Kaukasus og Centralasien. og hvad der sker i vores. der ikke er et mindre klart exempel pi kolonialisme end de vesteuropaeiske tilfalde. (RITI Hvorfor har fx balkankrigene i halvfemserne aldrig interesseret postkolonialisterne - som postkoloniale opgor Redigeret af efter den tyrkiske kolonrsering af Balkan? Lasse Horrte Kl Frederik Stjernfelt og celdgaard

3 9n Jernlln{ epjurura! ejpue30 rauiluels o>lsuet I -rrtb arerlsnllr ellnts re>plnprpurusllalsouurlu paru repequeoisruiejoicreesntue>lslrolslq -e)ilo 3o e>lsltej8oute I lpue^ue essorailjf red te r edorng r Srr4suaprenuepuv rer;e ^elg eu8rl le uo Surrproypau Srprlues 8op te.tq ;e uon>lnpertuos toelubrolc z^ll ;e ger g8uo ue>1 ueru uepro^q JsLtnealtu lsloqruds laq gd np ra^rlq reh :rnlln{ sero^ I lln4n}jo ue ruos s3s up{ laesnu gd rdp apararedard raq epunrsseq apeleru3o ral4drsras pelu rasle^i8uo e8rlrnleu seuar,(pueiu epellltstuejtroasnw a>lslrolslr{jnl -eu gd raelu rolp gd raroseg{il1eplpsunasnu uo roj puetsua8prr 3ue1r rel rdp arrol8ap -uo^ol epptu euuap gd aq 8rs I ^IIuIIs ta telsnd euuaprueuue?ry1 ilp rade lsun>ls8urudotspn eddoolardp apop gdro,tq opop ec sa.ielrosuo>l epgur a4srreulsun>l uap ;au8etaq3o pnq ye Suru,ruro] rot 1d;rpn a4ser8 pp h twhpls4pl (OOOZ>1nun;1 setueq)ez)nuuny $pl aql - lvnl.touoty 3o (rcetrsn8ny a1lg) spll!.us ua4atl ouetull; I aus toj as1au,ru,tautoj ropollrq epuore^slllrelle uaru Plarr ape11q1;ord lle e^rlero>lop]op potu 3ep r 1enr4ele8orure ru1t;a11ds 3o -relueru Irl JOruuoTlIv tguruos -n{op I rarpelss8urlll^pn o>lslrotslqsuep I Itu -reprs{el roj turo} auuap o8yoyto;eure8 1t.l3a[ retueun>lop e_{sltullj 3o elsr;ersoto; tuos arareltll I lerjjnpordrr Per{ -Srprls 1rt 3o rauro; tr^rlq PueluorS 1e Surras -ruolo{ e>lsu Puop t ua}relsuapisd out4sg apelyrqpautuertelbopilec[lera^resuo>l:lslr -ard areur ralle lassorjlse1era^ le saudsopalllq tg peqpeurtuoqsorepi eurrotullse aploqrsetre nbastosrap nrr>ladsrad>lsredo.rna-4sue{iraue tareslleeplta JereluJsatd uoruel>1:r-riryo11 epua31o; top I ellorpa^oq ua alyds pa lstsue epetutuerpul -s1adrap 3o (a>11elryte1enalpue^ uep ro; eslau -8orega8rlapur.rdouap) uai>lerouv ;uaneq gd paru ra>plerouearols 3o ras>1nqput1s rue>1s1ad I reb - repul^>l ruos Puaru anpuxluat3 rc ruo 8ur1plsa.ro1 apaldurrsrojurp el{i rr lr{>leu -preq ro^r{ :lapueaspnpr udsuaqpaur 36 tploa 3o telrleurur.rl lsacut aurst1oqo41e te ape1jaru le^elq ro 8ur;asruo1o13o Sutpuelgpul s{r ru -ueq ureuua8uros 11oyelleP PeruPoquaPllperu ueru rer{ eprsuopue uep Ed :nteu e8rlrel 3o gr uaru euua4s uap I eleljelo ue>lruos.,41o;lstt -apurldo,, ra roy r4edsejrots ueiu JEI{ePIsaua uop gd arcpueluat8 ruo ragqlll{ elperqpnro} ldrtpn lrpruueq I un>lo)pii.ra ldnpur a8quos -rad tnu 3o epallrq suatuellor - rapellq a33eg rappiserapual -uor8 apuassllrepll pr 3o asolsplaqreap gdro,rq a4uaq Jap Je le>ljarusepultu luo lpun1 :I0l -as ;e Sutusuer3o ls8ueta>lsltpe^ 8urupa11gd raput,r4rosll rap uals ;e IOuoIlIp Jtlepdrue r reuof,srap re orlsual 3o ar[og llj IP[e{ uls Peru 3o >lerouelpal1l 1etau ye npualuar? uo rsls (f pua^s tf f -SgSi) >l)esi{rex Ia>ploslague 94,E lq {stotuarunuourspueluoj9pue1uor5 roj e>lratusapultu]e l3ref,eld 8g6I I rep ^elq Arol suleqsu ItslrqJ pd :apa11tq {slrolsri{riprlu ap rassed le r pur rel{ erapualuor8 esolsplag.re ue Ed Pout PequaP apgrusrpra,tsesle>lraureq -llporu req 3af tuos eleptslno le^jol raloueq rel{p^ rella apueqgrrfoq3o arrorsuopluepunra 8rs ro; uer{ ap relrunru snrlol{o>lleua a1ue8 1 uepubq ra4rr,r3o epajnjalroru re eurelsrsuy r e>lseij reuqg uo 3o asodctlseldue t ouro>1seg -lo peur (a11etpur.tesn1qres4nq) tors8epre.tq >lsuepi relsauueu apatoqpau3o eurs rnlels :es 3et pe,r11apelllq addloaratserlep paur ;e ra etsb le rp1 fa8arureq uleguaqo) I ^rol su^eq -sueltslrq3 gd ras 8et ruos orepualuat? ag earj>ls -eq 3rs asossaut eparapualulsuauel>lerrep l sopalgs- rasuar8rnlln4 ro^ouaq Peqrau lelf,os rc3311nu3o r4etuo4pnq gd ueq rurrluel rrpol.rappaqrau ua Jaqe1suolle>llunruruolllqoru - Surupellgd lauorlrperl r sr e8r,rauep rj apauruarl y1ord r leraluaserd >lstuoureq ro1-3rsueapelg asau ap raprusuepunu 9d essdl eulo e^a{s Jeq lolputls rar te roj topelst 3o -aq ec :reolul>lseruo 9I{IIII s8ue8 ua.,a1doa4 Surtcauuo3 PIloN,, ouseduelarueiiar sarap r re8nrq e!4on q >lslrssuolle{iunuuo>lllqou e{sulj tep - asau rapru8 lap ralsrsueepaur -urer;tetlaq epasuerltuosledta>plerouepul{s apanntasuox,tatpawalpnstn ap t JalSxsuporut4sa v taoute]aci teuqb{s>lo^e4slj nuasad auupsns gljo^\spj erpue lpuelq trlo r r E H 1, 8-8 1, 6 1) l r l u 7s4lcaPueruuol sl -our-i 3o -3o:d5 alsut i lsu P I rossejord spreubel:at;q ua:o uap t 8asto7 l1-34la4 sakqpunl s 3 o ( 3 3 d 1 5 )9 9 6 I t a P uar.rasr.ra,te8pnsqels 7961Soqspaunal peq8rlra4 sadqp 596;uasrapu 3o ueue,r5uasua slt?lu9l uap So.tpa,toJtuos iplo lsr.rar8rp1rrr8rs uos 3o - uaurdp le.re1nlrde1 req 3o urro; sta1: pllrelpllul ra^el rop reua uol ra^rj>lste3o ua8u gs yrl ;a8et potur ruos autd ua ra 3o rr;ssurutsolu peu ua8ue8u:or

4 -!!!: Nokia reklame2004 disseiscenesettelserefterstrabtesen detaljerig kultur.3 Denne udstillingspraksisharen forhistorie i raritetskabinetterog etnografiskelandsbyer, hvilket jeg senerevil komme ind pi. Den metaforiske anvendelseaf begrebettaksibefestelseaf konkredermi til medieprocessers te, menneskeligeansigter (i fotografiets, filmens, museetsmediehistorie)byder sig til, fordi allerede de forste ekspeditions-og dokumentarfilm om Gronland gestalterdet setesnatur med et etnografisk blik og dermed pivirker billeddannelsenaf det gronlandskeportrat. Og det sker, fordi fiktive gronlandsfilm altid er indpasseti en dokumentarisk ramme.a Min teseer. at den taksidermiskevariant af det eskimoiskeidealansigtmed alle dets konnotationer (naturnar, fremmed, uciviliseret)i Europa i dag til stadighedbliver reproduceret for pi den ene side at konservereden sunde, uskyldige forestilling om polarmenneskersom projektionsfladefor det, der er giet tabt i det Moderne, og pi den anden side at holde forestillingen om the fwrred-stylisheskimo i live (isrr i Danmark) for at distanceresig fra den gronlandskebefolknings socialeog psykosociale problemer,som er en falge af den nationale kolonipolitik. Bevaredistancenkan man Sbenbart bedst, hvis man gor objektet til et drommebillede. Mediemessig taksidermi er forsoget pi at tilslsre den fortsatte stigmatiseringaf granlendernes og dermed ogsi deresofferstatus, idet man atter og atter bleser liv i den kunstneriske, ideale gestaltning.hvad vi fir fremvist, har altid barevar:t fiktion - "den vilde" er kolonisatorernesopfindelse.den taksidermiske modus indeholder en etnografisk musealiseringsid6 om, at de uddoende kulturer skal reddes for evigheden,idet man arkiverer dem. Levendegorelsengennemudstopningenforudsatter, at objektet alleredeer dadt.6taksidermien fornrgter sit "objekts" levendenutid og i overfort betydning objektets selvstendighed. Eskimo / lnuit og de forste feharbejderi Grsnland The Fa$t iq g{#ay lelebragh r4. ti#9 tdnariuat - The PastRunner,Canada Kloften mellem fremmed- og selviagttagelse kunne ikke v&re stbrre: Eshimo er den oprinde(esquimaux) ligt franske fremmed-betegnelse blandt amerikanske,canadiskeog danske forskere for de mennesker,der lever pi Arktis, og den gir etymologisk tilbage til det indiansker "de der *,der ritksd".7 Eskimoernekalder sig selvinuit: mennesker.dermed har vi to fuldstandigt forskellige semantikkerforan os, som samtidig betegnerligesi forskellige kulturelle ootikker. Ordet eskimo er det forende i de taksidermiskeformer for europeisk og nordamerikansk mediefremstillingaf polarbeboerne, mod hvilke nutidens inuitter kemper, bide politisk og gennemkunst, film og musik.8 Allerede i 189L si den norske polarforsker og forfatter Fridtiof Nansen Gronland som meget st rkt truetr om jeg end ikke fin saaregc bestaaende selvom jeg skulde svaghedat fole sor synkendefolk, som ikke staartil at red det alleredeer stuk vor civilisationsgif b r a a d[... ]. e Nansensblik er pral medlidenhed.det fst ham til en beskrivels turen preget af supe og til at sammenkny gronlanderne med n Eskimoenssind var t lede pi det hav, som hans livsgrundlag. Med det [havet]ve hans sinn, i storme i solskin og stille d, ubundneglede.ha barn av havet,letts glad som den kite men stundommsrl det fridende uvar. svingerlike hurtig barnesinnsom bolp leggersig nir storn stilnerover sjon.ro Monsteret med natu og infantilisering, so mede folk karakteris med, er meget udbre etnologiskeblik. Ligesomrepr&sen repr sentationena dettetilfalde samf primitive: fredelig hengig og fri.11 Eskimofilmen Nanor Flaherty, USA L922l film, som - ligesom inkarnerededen takr form. Taksidermi op sentereen helhed, o1 tografiske konserve Eftersomindfodte doende,hvis ikke < taksidermistsig n et billededer var n den formodedeori Flaherty foretog mel

5 LV eparrjuraryrap 8Is arurau N fi^\&pe ueiu reais e8qla4srol lz6t-0i6i ruallerusoloro; dlreqelj -eroj OPI JII]a33eqLr..la II ]e rple>lurery uatu epapourojuep,,leut8t.to lapun;do a1lr raotutlse 8uuplt1s {sllsll rr ;e 1u plorlrojr r8rpra;puesarelure^ rop epellrqle ue,, ulos lejepjn^aelq ueuiiij- ueslorojdojn nlla t3el pd a8rtsunl lep pour 3rs.tsrurraplslet, gd uasserdapere8ea;sepelrepuellah rr((la IT alsryersoutauap elpua^apopaplr st,rqapueop -our>lsoje opelllq l8rl8e{sun lesoul13,,4oouon eperollbet&^ te sebolu?>llojelpojpuiluosreug elplal uossue;er5ur1etqll relsro;re1od :>ljalpaloq s8urrarrresuola4sr;er3or elsrl>lre e8rprlruesuaqua8utlpueq edesauof,sl - trreul{ ouuap re 4ooupN 3o paqlaq ua ereluas apel le r 3o y5n r eu8rsep[ol suauosradpe,roq -xtdat te ruo lo>lsuu rapl{do lrurapls>l I turoj re r a>l>ll8op rueq eperpulqloq los 8rs gd req -suorleluos rderalsrurrepls>leluep opejaurelul euranrnur uos 1rIQ rap gd lepels I uerutiiq - abpl ellnls rep e8ueur uose8q - ruos <tullt apuoresrlr^ijrap gd erasn>lo]le o>piil3rla,r6ue -our{se e$mi ep Je ue n^ (ZZet VSn {rraqelg gstleuanrnur asl^ l apuessrpesduar{el{ rea uoqog) quon aql Jo 4oouoN uetulljorul{sg laq r&spnult lls - eurr;s1odta ;e lelarosuods,ra1qlsrr,lo ro luos - aslar olsplsuis gd aferq,r1r13o Sr8uaq -pau reuortrpods>1a o>lslpeuel slllrv lap 3o :,eltltulud 1rl -yen1apasqureq31e11d18r1opar; euaruep( r eslepuudoslrpunlureseplujlll ruep r - aslapurrdoruo ueorul{sejeueuorleluasajdjj :aue8aaeuuesns:oroj5002 u^equeqo) urose8rl rapueq ueluertg Je uauodeluesarder gd leluarunuoruspueluorc arol su.,r.eqsuetlsrjtlj 41q alsrsoloura (peu rep I lporqpn le8etu ra saresirel]ere>l {lo} epelu -ruary ruos Sutrasqtluelul 3o peqreujnlpu Patu leralsuow oruolsre,roreulr]s uelurotsrgu 3rsre33a1 rap aueslogruosuulseureq sueqr Srunq e4i ra8ur.ts llv ra^n epuop?rt10p ruos {JoIu uropunlsuetu e31oqargl uap uos Pe13 Srputsrralle,req,te ureq ta ra ueh apep aupunqn uep alllrs3o ur4slost rorrle ueurrols r uurs sueq rels>la^[re,,req]rap PaIN 3elpunr8s,rqsueq rospn uros leq rep gd epal lrq le re^ puls suaoul{sa uornleu paur au.rapualuors agdu4uaurues le IIl 3o rarr.rlelradns ;e leserd uarnt -Pu Je esla^ir{seque IIJ UIBI{ soq reroj rac PequaPlporu 1e le8atd re {llq suesuen,[ "] Pee:q e8rryr8suorlesiiiaijjoa Je le{inrs re eperellelap ep apparle III reels a{{i e{sue{ uros 11o;ePualu,{s te lj,ro 8.rosa1a;le Peq8e,rs uap esiaapp>1s3at ruo AIes 3orpo8 ereesapua elsog rl repult e>p1pue 3o[ tuo la8etu tuos PuBIuor 3o relsro;re1od alsrou,4tsnru 3o u -r1odepgq redrual ra! eu.raoqeq.rrlod 3ut ;e -prou 3o >lsladorn ep I epuerojrap ellernrln>le8tllalsr tuos so u rot rei{!t -PInJ or I^ rbq Pau 8rs rep1e1aureoul{s :o{sublpul rap Ir a 3o sn1ty gd ralal l -ro e>lsu P3o alst (xneurrnbsg)aslar -apur;do uep n ourr4 3o asles ll8ei^les pupl a$mj a peq8rpuers -JeAoI 3o Ptlnu opu ue[uropisiei erps -laspnrot uasurud -ei tuap rale^i{re u -pel rernrlnl a IE>ls -esiieesnru 1sr;u e>lsluraplstelua(l uap, - t JO.(oplr^ lsrzruarl JEJIA PB -eulsun>luep I II Ie snlptsrauo seja -uatb 1e Surrastle gd ra8asro; Je IIUJa -errfluorp re 1rrrarlalq -ueqg ueru u { uaf, oleuolleu uep J8 3o aletr alercoso>1lsd uep erj 8rs ararusl e^ii I oull>lsa{srf -ero] aploq le apl tep I tqer lag8 ra r Iuos JeiseuueuJ8 apuns uep ajaa laracnpordarraltlt r (lalasrlltlnp -ouuo>lsrepelle Pa le tuerle[ a{siluj I lessedpulre Pnl ra>lslep 3g raruo -ueppe[iq re{r,rgd

6 $ Dea store sledereise.kobenhavn "Eskimotyper" fra Knud Rasmussens De tidligste etnografiske,fotografiske og filmiske udforskninger af Gronland er forbundet med ganskefi navne i sammenheng med ekspeditioner: eskimologen\tilliam Thalbitzer filmede som den fsrste i Gronland i L906 og 1914, kulturantropologenkaj Birket-Smithbeskrev omfattende den gronlandskekulturls og havdei L920ernevxretpi arktisk ekspedition med polarforskerenknud Rasmussen.Knud Rasmussener den vigtigste person i traderingen af nanative og visuelle myter om Gronland. Han voksedeop pi Gronland som tosproget og kom som tolvirig til Danmark. Den fsrste ekspedition, som den treogtyverigerasmussentog del i, var den sikaldte Litterere Gronlandsekspedition i , som dreiedesig om indsamlingenaf traditionelle fortellinger. Si fulgte mange arktiske ekspeditioner,som han gennemforte sammen med granla.ndereog med gronlandsk rejseteknik:med hundeslader.rasmussensetnografiskemateriale blev et vigtigt grundlag for danskernesgrsnlandsbillede.i den populare beretning fra Den 5. Thule-ekspedirion Den store sledereisefra 1932 udledte han i ord og billeder eskimoerneskultur og udseende fra den omgivendenaturs beskaffenhed. Ganske som Fridtjof Nansen var Rasmussenaf den mening direkte at have indfanget "det store 48 oprindelige" i eskimokulturen som eksempelpa "menneskeligudholdenhed,kraft og skonhed."15de portretter, der illustrerer varket, er ansigterindrammet af skindhetter. Disse afbildninger fremstillessom etnografiske, videnskabeligeklassifikationer,hvilket vil sige, at der hevdes at v&re en sandhedi billedet. I en anden fotografisk genre, den idealiseadle rende iscenes ttelseaf etniske folk som vilde, lod Rasmussenogsi sig selv afbilde. Dermed visualiseredehan en narhed til undersogelsesobjekterne,som efterfolgendegjorde ham legendarisk,ligesom den alleredei hans levetid indvarsledehans heltestatus.ltfotografiet af den ukendte eskimopigefra det kobenhavnske fotoatelier kort efter 1900 anviser retningen for samtidensfotografiske visualiseringaf fremmed skonhed: en europaisk frisure, et drammende blik, blsd kontur.ls Den fremmedekvinde bliver gjort lig en af vore egne,men ogsi idealiserende erotiseret.portr ttet af Rasmussenhar et sammenligneligt udtryk: det traditionelle skindtoj antydesblot, hetten er trukket tilbage og frembyder en ny indramning: forskeren i det kunstneriske fotografis heltepositur somnoble native. Med disseafbildninger,som man i fotografihistorien betegnersom kunstfotografier,blev det fremmede konnoteret som eksklusivt, som K n u d R a s m u s s ecna skont, som auratisk og t Thalbitzers forste film helt bort fra en sidan id i d e f o r s t ei r a f d e t 2 0 med henblik pi at afbil< oprindeligeverden.mer mestefilmet i grupper o ogsi vises,hvad det nve prastere)- den ailered ord til kolonisatorernes I den taksidermis des.1e den etnografiskedokun tid en sarlig eksotiskhe granlanderne, som film redde.sivel Flahertvso en museumsid6,der gor vende udstillingsgensta gennemfilmmediet. tll GronlendersRu( pd rum, o f.l I1.916 havde den fsrste gronlandsk kultuq Pren DK 191 Schmidthiissler, Nielsen,der ogsi spille kom filmen, under titler Tyskland.SkuesPilleri

7 6V gojpue.r. a8rtsunl 3o o13r petu pueluor3 relo eurerouedla r tellrtspn.r,a1q uaddn-rg,..oo7 surlreg r raorurlsaspueluatbeddn;8 ue tallrtspn glgi I eporellpapreq ryaque8e111re3,3rnq -ruph rau uo8urllergr aa.eqe>lsrsolooz uep roj rollerrp arauas3o relpueqardpals8rnqureq uaq eporpunr{re61 np ye ue8urulnlsr a.ralndod re^ rep Dn4sa4loj elplplgs ep Jp uorlerurojsu?rl Sissaruarparu Srpraa.sasle>lreuaq uo ra uaulrc 0ztapeloqrelo orepualuo.r8wo rarddtoerals etpue^ue op Je 30 re^ Srprlrues.rop,a11a]s lselu -ro; (elsr.roresrlr,rrc 3o) allernlln{ ep lrt resr^uaq Jellllluslletu suelulrttuntssueq pour aseu urs ;a>11d;ruaru otserel urs e>llr,ressd4unq,uap -ueq ruap a.rr8te rot tepals r epaurua{ Irt ereq rolnus unq ta,r1n8gd ralos unq.auer8ur;peu resrdsunqla3ot gd uesulejqpou paru;a8e1un11 tsrpre^iratu 3o lerasrlraront8rlureq,l1und -su.,(ssuarulrye.r;tas 3rs uepurrapualuat? ns -o;do -reslarrr8ruo adu ap 1 edorng 1rl paw,r 3rs te{slojo} JEr{ueq luos (lnt8r^i uanrtsnqour>lse rasuuq (.ra>1sro;re1od etuoraq uop petu toqs{s -tsalseuleu relraueq uetu) pnuy uerolsroj -spueluord uosal rya1puila 3o pun;uresa8rl -,ra3-roqeparasrp,ric tep ruo]letuueuortetuo{uo>l ruo >lzrl elro>l_rrelpueq uaulrj (ralulunu adep Jp uoprsrojed raplrqje)orur>lsauros 3rs orpzl>l -ro; pue1>1s11 3o uer,leurpuelsr lruoreq r ^ t06i sorfl uoluo.i Sue8uapeperollerepuapurrallrdsan>19pue14s,{1 yl[.qaqou.u4st sp(] uellr] rapun uarup; uo1 uallorpe^oqapalrdsessorep uas1ar1q 816I I rsv terarsueurjte^ \916I )c TelssBqlprulqls te ;ar1e1x) 7n$1n1erelruardtntln{ lspueiua,r8 aparatn>lsrp rep (tulrt atsrojuop ep^eq 916l I Bur11ttspn :an4s,la pu#ilr! 3 lelpjrutulq uu:3 u a 3o raspuelsue8ssurllrtspn tajetueun>lop epuo^ -el ua Irr te{souuoturc8 npaprsurnasnru ue r 1apra8el rezlrqler{f ruos dsaqelg Ia^ESappor ellj,rre re,rr8aro;uotulrj uros aurapualuor8 soq paqpruurar; 3o paqlsrlos4a 8r1rasue pu elsro; uap ert rulrjretueunlop a>lsryersoura uep rallasauaf,sr s9pie{srrureprslel uep Pu9 I 6r.sap -ualqpn uepra^ epaupro seurarolpsruolo>l Iil Surusedplouper>lswe{eperelleuap - (a;atsard te apo?ruro]arparua,(u fep pelq sosr,resso ay1n4srap) esla8e,leqr 3o reddnr8 r terulrjetsoru rap roj ra^rlg ouolsauual{ uapro.r.e8rlapurrdo rple>lpsseurrorurlse opllqte re gd lrlquaq peru aparpunr{rp02 tap J rg otsrojap r 1a11duaq re^rlq uerulr{ Surrasryeapr uppesur p{ lroq tlorl 8rs rapua.rraslaseldoruyltersrojsrezrrgleql I s u o s > l r3 o.luols lsue;ne uos wost^rsnlls{o IUosl.LalqtegerSotoJlsunl -e.r8oro1 l ueluuros)ri - l l e u J l q o u.l r o s r n ] l s -lsun>llep r uarajsro] -r-ua.r1 3o a8eqlrrtrllnr f a r p u r l se l l a u o u r p t -rueste JeLluossnurs epuojesr1eepr essouau lj^ rlq epur^i rprrur.r.r apueuruojplo a.rns p J L u r. u JJJeJ3 u r r J s r I e ro; uosurulo.r ljsl.\ur:{) a>lsu^equoqoitoprrl 1e larlersotoc_rs1 prle^elsueq r eperrllr ureq aprotbapuasl -lasosrepun prqrau Irl -rec rpllq1e,r1as 8rs t elpa( luos {lot olsru -esrlpepluop e.rua8 1 -alllq I PaqPuBsue rr: l l ^. l J I l r ^ q r a u o r l re; e l 8 o u t er o ss J l l u s u relleqpur rj (tjlla^ loljltsnllr l; - u o 1 s3 o r J e r l P r ed ladures>1e wos uarn 016Ier uessnuseu pnu)

8 hvor de opfarte kajakkunster.med denneopsatning gjaldt det om at presentere det etnografiske trofa liue og fremvise de fremmedes vaner og adferd, deresudseendeog derestraditionelle pikladning. De blev arrangeretsom tableawx uiuantes og mod betaling stillet frem for publikum. "Mennesket som levendeudstillingsgenstand" fandtes alleredeved det 16. irhundredes europaiske hoffer, da de forste opdagelsesrejsendebragte menneske-byttemed hjem, som blev indfojet i raritetskabinetterog menneskemenagerier.det 19. Srhundredesverdensudstillinger byggedepi det tilbageskuendeprincip "for i udstillingen at medtagede koloniseredes primitive livsformer som en markant og sanseligt erkendeligkontrast til det ubegransede fremskridt."22derved handlededet pi ingen mide kun om en pr sentation af fjerne fremmede; ogsi beboerei hjemlige landskaber,som f.eks. de tyske transylvanere,kunne sesi deres bondehusealleredepi Verdensudstillingeni Wien i det forste europaiske frilandsmuseum, det af Arthur Hazelius grundlagte Skansenved Stockholm, kunne man ved siden af dukker i nationaldragt ogsi beundre "levende udstillingsgenstande ".23 Folkeskuerneforenededen taksidermiskeid6 - i zoo var der inmed museetslevendegorelse gen strukturelle forskelle mellem dyr og menneske. En lignende populer variant af didaktisk oplysningsarbejdeoptreder pi sammetid pi markedet: Man fremviste skikkelser med usadvanligt ydre, som eksempelvisbehrlredemennesker, som missing links mellem dyr og menneske. Miss Pastrana,en kvinde med usedvanligt langt skeg og fuldstandig kropsbehiring, var i de sene1850ereen sidan succes,at hendesagtemand og impresario lod hende udstoppe efter hendesdad og fortsat tjente pengepi hende.2a Udstopningener en videreforelse,fra levendetil levendegjortudstillingsgenstand.her msdes videnskab og populrre interesseratter: I kriminalantropologien laver man dzdsmaskeraf henrettede forbrydere og forvandler dem til livagtige hoveder for at levendegaredet onde pi en udstilling pi kriminalmuseet.inden for det medicinsk-patologiskeomride bliver kropsdele og hele kroppe nedlagt i oplosninger.2s Filosoffen Bentham testamenterede en statelig sum Jeremy til University CollegeLondon pi den betingelse, at han blev udstoppet og udstillet d6,r.26 Temaet taksidermi som en mide at holde visuelle indtryk eller begivenhederi live pi er altsi ikke kun en metafor, men har gennemlang tid varet en del af popular og videnskabeligpraksis. De 50 forste film om Gronland beveger sig siledes mellem folkeskuernesestetik og tanken om udstopningensom en redning af noget formodet oprindeligt. Tilbage til filmen Das Eskimobaby: Hvad inspireredeen tysk instruktor, en dansk forfatter og en dansk skuespillerindetil, midt under Forste Verdenskrig,at indspille en folkloristisk historie? Den danskepolarforskning stod med sin hovedpersonknud Rasmussenved begyndelsen af en vigtig dokumentarisk mission; kolonien Gronland var for det gennem irhundreder skrumpededanske kongerige ikke kun en prestigefaktor,men ogsi af videnskabeligbetydning. Stumfilmen tog samtidige samfundsmessige problemer op og gjorde dem til filmisk foljeton. Knud Rasmussenhavde nogle i$ fsr faktisk medbragt et granlender, Osarkrak, til Kobenhavn, om hvem der verseredetilsvarende historierom kultursammenstod, som dem filmen Das Eskimobaby fremstiller.2t Men scenerne og kostumernei filmen er komedieagtige: det folkloristiske perspektiv havde for langst indhentet temaet om det fremmede.asta Nielsen bliver i filmen forvandlet ttl granlenderinde, i antaget traditionel kladedragt og med hiret knyttet stramt i en knude oven pi hovedet. Beggedele holder efter sigendeikke stand i forhold til en etnografisk agthedsprove.28men det kom det Sbenbartheller ikke an pi: Ironien I& i, at det samtidigepublikum skulle se igennem konstruktionen og genkendeasta som fremmed granla.nderinde.det var en selvpromovering, som dog ikke lykkedes i Tyskland filmen var et finansielt flop. I Das Eskimobaby bliver forholdet til det fremmede,som videnskabenbestemtedet, tematiseret:forskeren Knud bringer vpsenet ind i sin kultur - han udstiller det, idet Ivigtut mi fremfarekunststykker. Si bliver hun antropometrisk opmilt, si at sige arkiveret, for i neste skridt at blive domesticeret.den menneskelige zoo i dens egenskabaf oplysningsmedium og underholdning har klare forbindelser til videnskabenog henter sin legitimitet derfra. Det tematiseresr Das Eskimobaby og funderesogsi gennem den mangfoldige medvirken af etnologer i dokumentar- og spillefilm.2e Pelsmode- det eksotisketegn Ivigtut har gennem hele filmen sit morke hir bundet i en hojtsiddendeknude. Sammenmed dragten og en k6hlstreg, for at gsrc ajenpartiet smallere,er denne hiropsetningeskimorekvi- R a y M a l a /L o t u sl o n gi : sitten.en skindanorak listisk i filmen, tempera n i n g ;d e s u d e nv a r d e n n indfart som varemarke m a r t a n v e n d t,n i r d e t c stille en tydelig idealise andre former for ansigt tioner skal vestliggoree mede ydre. Som eksempelkan mr landsfilm3ofra 1922, de forskeren Knud Rasmus n e s5. T h u l e - e k s p e d i t med i planlagningen af som helt for indforelse d a n s k ea r b e j d s -o g p r o d Granland. Portratterne len "Greenland Beautie efter denne fordansknin ning. Gronlenderne og bejdernu med maskine nik, dvs. de skal ikke la sentligt fra danskerneh, fysiognomi. E t a n d e te k s e m p eel r ferd3l, hvor Knud Rasn encivilisations-helt,de spand midt i et masseo gendestrygerespiller ro dier. Gronlanderne er a gennemmission - nu ka deresskikke: filmen rek ment cstgrqnlandske liv lernekender fra barndo

9 IS 096r VSna?pledarl :r seuofudlore) /uotrngpreqrru JoJ ruos uatu uotutuopujegeg JaPue>leursl -1rdsen1s uros taur.ro;slll a>lspueluotstss luaut uaujiij:e{{i>ls sejep 4)pua-at ruos JeJenJlsuo>leJ 1rl 8rs a,tr8uaqueiu u ) nu uolsslruruauua8.jelp lpue^uo eperellegsrle re eurepualuorc -oleulsal e{su p e1edo.rralpds arasd.rlsapua8 -SrpapunsuarurSoldoesseluto r lpnu pueds -JoJporu Jaluruolue Jap (clljrl-suoilesiii^ij, ue ruos sjllltsrla{ ujssntusegpnu) tolq,rpta[ _apuqsolodrrewv rr t"o*0snr.rt##rfor,.ra11a 1es.ro;dor ue>lre^qaure{suep er1 r8rlruai -ar 3rs alldlspean?ual e>l>llib>lsep slp 1tu ->lel {suep eureporu3o reur4serupeu nu raplaq -re aurapulrepualuat? 3o aurapualuorc 8ulu -pel{bd 3o arnsrr; I Sulu>lsuppro}ouuaPraqe uol auarodsjosrlrue{,,sorlneagpueiuaejc,, -lruapun peru sostl JoP (eujaltarrrod 3o -spteq.rea{suep r re>l>irulalsuorr>1npo.rd urs rer{ ret8lsueorultsaeperol;urosladj Surre.t -olra^o e>lsruraprs>le] 3o rnrpl >lsuepje ueslerzjpulrot lleq ruos uec uolleq ed auraluel -s1adgd ple{je rag gssoueru rre8ua.letutuos ruer{ rar uros uarup; Je ua8ulu8alueld r peur S seu AIesrel uassnuseu uorlrpads>1a-alnql uro lellrdspur ^elg rulrj auuap gssoeq aptaq -uap ruo relpu q 3o uassntusegpnu) uore{sro} -rellot Bd Soloula ue Iuos qr>lssellet allouolt -re1odpr rsapldque re rep ZZ6I ery orluluspuvl -rpen tap te sepuo>lreue gssolsrprtures3op prr uoru apguspfegre alsuep adu uap IIt robuiusia -ua,t5 ato$ uaq aael uelu ue>l leduaola uro5 arpd aperu -ue lsr^ a>1sue3 spq).re,rr8ueq :1uataa1.p1snpun -urerytep e>lsueproralle erosslllsa^i Is rauoll e>lsu puap re ue>l>lerouvrarrollnd ra>pllrrs -eluasardarsdonl 3o -slsrsuejoj rerurojajpue tols ue 3o ras>1nq paru lorsprrtrl >lsuep>lslssel{ sueu paqpauruort lareslleeplsryap&ue elllls 1rt3rs ue8urupzplpd gsso;elpuerrrojslsretel -rueryl ruo 8ts.re(arprap JPU(tPua^uelJeru uo tuauue8uaru o1s apalaqlaq 3o a11ete1ol>1 ezrga8rddqrors -rrd re,rqq red qpul{s e{reluorel luos uotpul I lpah unq ra uoslapud8eq1 e)plr nupua tlsl^>larauuep rp^ uapnsap!8utu 3o epan.r4sre^ouop opore{olg 1sr3o1o1dsd -l8e;lag r lo8el_uorntpredruatueruytl I {silsii ye 8ur.rrn1ua roy llunds8ue8pn 1tt uornleu 3o apellrqro; re^ilq ueq louolllperl 3o - ern re ODaqsladPetu >lprouepul>ls ug (uollls ladurrs ID ruos sellrlstuoq sr,telel soujapualuor8:;e uarua8 ou.u4sa:t3uo1 snrol te6i -su^elsruelqe.rr1stuard euuaprepun ue{ uatullt dea 7e1eyq VSO - >lsuepre pueluorc addloa.ratsue ruos auof,si ua>l{ roueranes rep (rp.reqcraginod Je telllds) uezrrnei suef uolsodluolo{ t uoropoira uep -Esug pueluorg t,euredlatqs8ullnpn, sotl eu -rasserordseslogrsrot.roysur.resruololapiiq uop ro; loqurds to ruos ]eraf,uel9s6i et1,rua.ta&ua8 -naq ueurlrjr re^rlq {aue^o etle6l 4oil/t!6 JorssPFuroqr{relsplls JE leroue elsrddr uep :eureuaqslad pr ruog Jepelepgur sr.r.ua gd rap puelsua8s8urupel4eque rap re 3oq req e>l>lrrepertdo aporusledepereslleapl tueuue8rro[sopuarrel^alq uaq euralpdson>ls rop (IunesnlusPu ll{trols 1001sI^lulltolul>lso osrlpll ueq ppljr {sloquds uros pn 3rs re8 -el Jap eslallasauaosluo - pur gars oujotsuep ra1 uapu Ed {llq la eurepueluor8 tapuelreporu J t ptajapn,tq sopl r ueuorllnrlsuo{er PaI/t{ epererldsurlsuep ralle rep zrre{tru>letrntln>l -oteurassdqalsuep rueuua8reppdrpn re tssual -ratajo{ur{so, Surul ]3rueduela ejabte r apn Petu ualulues rbq e>lrorulrs ualu ubata4x7o rzullj -olou10 ua>lrr^pe Je gssosarapunl 3o (.q lec Brtrop lelrrurtr -r^ Irl raslepurqroja urnrperus8urusdld; -o>lsauueuuac leja -eu r. JoI tleralr>1rea -ojlub unq ro^rlq 9ur lnr8l^i laprlap Pur louase^ resur.rqp lep elrualsequ rap Il raplor{rojr. - pue11sd1r sapalq -ordrrlasue r3^ lacl ruos Elsv Opua{ -ua8r es alp{s runlr ueruorl :ed ue e>1>1 r uatr{ 8z(elordspaqr8 r puels a1lr apuo8rsr -eaoq ed uolo epnu paur 3o ferpapell -rapuapor8 p ra -IEIN lsv 3PEIUIu ts8ual rot ep^erl^r :a8rt8eerpatuo{je ua -ejs UaIAJ /zrallrls -llj tuap uros polsu epueje^slrlapare 1e.r4.res6 ra -o) ilr -1,eIrs! re a13ouapa -lcij {sfxllj Irl luep a -sauspunjrues e8rpr -pdroq Srlaqe>lsuepr J ue un>l a44r e8 repejpunr{rer.u ueluolo>lluorssrtu1 uaslapud8aqpel uass urs paru pots Suru{sr -Itl TsrlsrroPllotue el -rog repun tpturlr1 a renejrol >lsuepue 5s -ur pe^h :Kqvqou,u4 rapouro; 1a3ou1e 3 -pn ruo ue>luet3o qrr sepales8rs ra8arra

10 grundlaggelsei den nordamerikanskespillefilmstraditionover Alaska-eskimoer. Helt pracis begynder the fur-style i 1932 med den forite Alaska-eskimo-filmstjerneRay Mala ("Clark Gable of Alaska"3a)og filmen lgloo.ri Der falger yderligerefilm med Mala, hvor eskimoerne igen og igen, helt ind i 1950erne, bliver fremstillet som rene primitive, som uskyldige og natvrn&re vasener i vidunderliee skindkostu_ me-rq9{ en fastgjort hette af llnghdret pels. I Hollywood-filmene fra SOernesmvkker hvide hovedpersonersig ogsi med denne arktiske rekvisit.36man kan tale om misbrug af den eskimoiskekulturverden i denne period*e:eskrmoer er endnu kun statister og etnografisk baggrundskulisse- pi en vis mide en sligs zoologisk situation, foran hvilken der udspiller sig et plot med civiliseredepersoner. Dokumentariskeog populaereeskimofilms mediehistorie,set som taksidermisk motiverer det fremmede,bliver ogs6 de_ fineret gennem andre medier sisom ekspjditionsberetninger,videnskabeligefotogr"fier, -usealeudstillinger af eskimoer.havdehan ved hver mediefremstillingaf eskimotemaeti det mindste stillet krav om en, om end stereotyd, etnologisk redelighed,si forsvinder derimoj. enhver interessefor den indfodte kultur med den arktiske kulisse i den senerehollywoodfilm. Nu bliver hetten med pelskant iil signifikarionaf noget gener.it eksorisk. I filmen SauageInnocents3Tspiller Anthonv Quinn den primitive Inuk, og t.luorn instrrrktsren Nicholas Ray havde lavet en grundig research,viser filmen fra 1960 inuitterne som simple, barnligt anlagte,sorglosemennesker.et internationalt cast (uden inuithovedpersoner) "tog pels, snebrillerog mukluk-stavler ph for at portrattere de mest g ngse srereorypeforestillinger om eskimoer:[...] at kvinden er manden underdanig,at en af deresyndlingsretterer rit salkod [...] og at det er udtryk for hoflighed, hvis en eskimo tilbyder sin kone til en ven."3sselvom fokus pi levemiden er et andet, er lighederne med,dasf.skimobabyikke til ou.ir., adfard, "t som uciviliserede skikke, gebe.rderkarakteriseres og samtidigt som edle udtryk for en oprindelighed, der er giet tabt for civilisationen. Resumererman den fotografiske og filmiske repraesentationaf det fremmede,eskimoiskean_ sigt, kan der blandt alle forskelle og variationer i den visuellepreparering fasts16s ei dominerende fellestrak: man forsoger ikke at udforske eskimoernesfremmedhed,i stedetdrejer det sig frem for alt om at lokalisere de fremmede i 52 kontrastskemaetprimitiv versusciviliseret/moderne. Dette manikeiske tiltae fsrte til en overfordanskningog - pe paradoksil vis - samridig til en foradling af inuitten. Mediemassig taksidermi viser sig siledes at y&re en strategi, der inkorporerer det fremmedei sig og derved gar det harmlost - hvad der bliver tilbage er en underholdningseffekt.denne strategi savner enhver respekt for det fremmede ansigt, dvs. respekten for forskellen til den Anden.3e Nokia-reklamen sigter med de pelsbesatte hatter, der suggererernerhed til det fremmede, pi en genkendelseseffekt. Bille Augusts filmatisering af Fraken Smillas fornemmelsefor sne er et nyere eksempelpa, hvorledesder med den pelsbesattehatte signalereset tilhorsforhold til en national historie og til frilandsmuseetgronland. I den canadiske film Atanariuat - Tbe Fast Runner fungerer den pelsbesattehatte som indramningfor der astetiskeindrryk af den edle vilde, snebrillen understregerdet abstrakte eskimoansigt.atanariuat er den forste spillefilm, som er blevetskrevetog spillet af rnuirter.a0denne omstendighed bibringer dog ikke den mediemassigeomplantning nogen ny eller kritisk reprasentarion af det fremmide ansigt eller nogen ny konfrontation med det fremriede overhovedet.figuren Atanarjuat fremtreder som en genopt?]etnanook: en konserveret eskimo, et stivnet billede, en myre i Roland Barthes forstand. Denne opfotelse er ikke mere end slet og ret genopforelse. Ouersatfra tysk af CathrineKrerz NOTER 1. Se Karen Brandt: "I Gronland spiser de tarme! Om det visuelles medvirken til danske barns konsrruktion af Gronland og Gronlendere", i: flnge pedagoger, Nr. 7/g, s, SeKarl-Josef Pazzini,"DasMuseumalsUnschuldskomddie", r: [Jnschuldskomodien. Museum (t psychoa n a l y s e,v i e n , s Dette beskriver Donna Haraway i primate Visions: Gender, Race and Nature in the Vyorld of Modern Science, New York Se Erik Gants inspirerende afhandlins Eskimotid: Analyser af filmiske fremstillinger af esiimoer med udgangspunkt i postkolonialistisk teori og med serlig uegtning ai danske gronlandsfilm, Aarhus At skrive om gronlendere, som har deres egen natio_ n a l i r e r, m e n e r d a n s k e s t a t s b o r g e r e,u d e n ( u b e v i d s r ;a t viderelsre denne stigmatisering er nu som for vanskeligt, da der i grunden ikke er nogen objektiv forskel mellem danskere og gronlrendere. Se ogsi: LiseTogeby: Gronlendere i Danmark: En ouerset minoritet, Arhus 2002, s Gant, s H. P. S r e e n s b y,o z E s etnografisk og antrop ogeo 8. Se f.eks. Illmen Aussiut fiat (Stedet, hvor mennesk ger og erfaringer), DK 19i A u s s i v i k7 7 e r d o k u m e n t c lisering af gronhnderne k ogsi Ann Fienup-Riordan mos in the Mouies,Ylashn 9. Fridtjof Nansen EsAlrzr t 0. F r i d t j o f N a n s e n, P z is I Oslo 1942, Eskimoliu (2. t 11. Fienup-Riordan: Freez 12. Fatimah Tobing Ronv: Cinema, and Ethnographu ,s Vlhjalmur Stefansson ( ),c i t e r e ri F i e n u p - R 14. Ibid K a j B i r k e t - S m i r h,e s & 16. Knud Rasmussen, Dan [Original 1932], s Se hyldesten i Bogen o ner,kbh Om kunstfotografi se! zeichnete Miidchen. Zur D, Miidchens in Pbotographie I 9. Jah r h u n d e r l. M a r b u r g 19. SeWerner Sperschnei Blick - Eskimos im Film, A Sperschneider:Granland pt fiir den wissenschaftlichen t a k k e r \ r V e r n e rs p e r s c h n e i d riale til ridighed S e I n g e K l e i v a n," K u l t u S t u m f i l m e n D a se s k i m o b a i: Tidskriftet Granland, I denne sag havde det < b e t e n k e l i g h e d e r,s o m f a r s t manden Rudolf Vrchows f< Zippelius: "Der Mensch als J e g g l eo. a. ( r c d. ) t V o l k s k u l t und Perspektiuen empirisch (Rowohlt) 1986, s Ibid., s Ibid., s.422 f. Det vakr frem at der fra d un African village" i Augsburl d e r, " Z u B e s u c hi m E r h n o - Z 2005: h r m l "; M a n k a n A f r i k a n u r a u s S a v a n n e ",I n F i n z s c h,i : S p i e g e lo n l i n e 9. kultur/gesellschaft/o Se Franz von Neugebau M e n s c h e n.l e i p z i g , s. Regener: "Bartfrauen. Fotog und Psychiatrie", i: Annetre Mediale Anatomien: Mensch

11 ts letrsro^run alsrsosepad slj tuuec Pa^ rnllnl Iansr^ r ross{ordalse8 llqd rc LS6I JUANECEU ANNVS1S ts -S tsplioun4sl s]lde) I huun[ xspl aql - TonltouoLy iuo r8rlrolpn se]. 0V II s 5002 u^eguaga) ua14a(sat uro :rplurrl)s )rruah-sret 6 9II s axuo,t{ 8 azaati deuseloqrrn :uorllnrlsur0961 vsn n qbnorgre ueef :uortr1n;rsu\zs6l VSn p4splv u! tsol tollrtso) noi?g Doqqv ilng rrlla uprurarls luacurryalelg d;ua11 :uonjnrlsur 0961 VSn nplpd nl r laduras>1a loc 9-4atotquarpaw slp tapltqua q)suaw :ualutolduv alprpaw <(par) srqrad splorrnd{)a) ailauuy :r,,at:letqrds4 pun rjreurqef ueqf,sr.t\zuaryersolo4uane{lreg,, :raua8ea auuesns gsso a5 gs9 s 806, Stzdreluaqcsua1l1 wxaq snuslltpotq4auuag:raneqa8na1q uol zuery es tz Fulq 0 0 s s/ 6 s f 8 I s I 0/rJPl{rsllrsr3/rnl[nj I S 007,9 6 auqu6 la8ard5 :rqrszurg /aplagards/\a.rr.,r tjaqron paru.vrar^jatul,.euu"/\es snb rnu eiijjv apunrsag s1e unl os lqf,ru uu >l ubw,, :Jutq006IZ09f 8 I SI o/rleillsllasastrnrlnltap lesalds \1t\-^. : J:002,,ooz-ouytg urr qtrnsafl n7,,np 9 I aurluo 1a3ard5:r -or{ I I 1.,{:ua11es toozla8rnqs8ny t..a8el1trruerl5y,, e{ rep le uerj ue sa:oydo allnls S00Z 1un[71:6p tr]o>l ap PP lsalord Jors olje^ ]:Qt zzvs PIqI z (2002snqrV.tdltroutu -uotg :f,qebo7asrl :es rurlljluljisroj,rrrla[q t8r1a>1suer JoJruosnu rj re (rspr.taqn) uapn.ara -orleu ua8asajapjpr{tuo.ygg7 snqtey,uy Styas patu 3o uoat -pn pau nowt4sa nb Jo :pttolut4sj BurJpueq u,tapo1,11 Jo plroy a :suotstaapu,turl r tren 9tvs.Ptgt 77 ZEdI 02 s 6VV-0IVs986I (tlqo^\ou) lloc5 oo137 ge :uontrnrtsur :rer{ 8ul,rlg VSn 111ys awotg yg azaatl fieprory-dnuarg nqtstudua uanrl4a(sn1 pun IequregSunqcs;oJ.tntlny 8uq1eg aualqotd aurapowtap ut tup4s4lo4 t(perleo a133a[ )C lrrg :uorllnrlsul956i fal zln :r,.leuodxg sepuaqalsle rl)suary;aq,, :snlladdtt -1a1erpa8rllalsroJallel rep 3rapualuor8lsa^paru allel s.{r.oqtrrrn treqlapv a5 SurJprurroy JIopn1 uapuetlr -sqplsuapr^pe.r.lau:a[1^jiq lsroj urosrepaqstlaluareg a8ueurr8rlallarrslrr epurj 1rr3or 3o arapualuo.r8rso eiir uplu auunl u^equaqayr uasla:o;doua8 runr;atsrutussrruapul elsuep tep ep^eq3es auuap1 17 pa,r:1a8ords ty1)yypuo1uo..tp4rt4sptj tl rqru ralldlsrur 13qrasa:a,r te saludsuaslaro;douag ZZ.-Ss 966I fi ;ZI-BIIs4)!lg,.uas1er51 :rapreugrsrad5 apual soq a579 elsv peru (9151),lqeqouDis1 seq, uerulr;unls ue,rra1) uassnirrseu :Suruseyqpn a8uy a5 67 pnuy:3oq plnj roj rletuolrnrln),, P3r{nrP?r aleir -atarqurraqslqpc qrrrprru :uorllnrlsult 6I )Ct irl Lly111l s 4)!lg apural nq :.raprauqrsradg -al u lrs trallrtselerl le JoJJeprauqlsred5 reu.ia16;a11el uaprnj es na e{ r3lprur p3ur lr.ra.rnelsar^jtquros torslar.rapun 3a[gaet ua8urlloc urlr{ utr{]i]u qrsuassr.4 a>lspu lloq ua puplloh r tpu J peru a,re8pnrarasrpa;du lnutsul rf ggy uauua8 LullJ3d Puevo.lg :.rapiauqrs:ad5 uerylepunlsjol Ja rulrjjuujp Jlsuep uee rjuradrlures g66i snqjeylullgutt solut4sg- 4)xtg Iu Jeur8rro uesueros-rtlprur{rs apu,tal.raq:8ur1pueq;usrapreuqrs.red5 raurel[ as 5I pr npe :uorllnrlsur ZZ6I >lq 0 \ve6l) oau4sq LV-yV s rnq.retrrg ltapunq,rqo[6y gd rapuerpuelq a1dq UEASlNreqe{surlrJe{sup>l uapuaqa8snn ut txal addn7 arqdotsolo q4 ut suawppw -rre{ueuap peruuaurrueseure0 6I r apeplagrerga8ueur uaq)qta84qqsap8unilalsn(i mz uapppry apuq)taz -hn sp(i:raua3aaouu"snsas rlersolollsun{uro 8I urauuab.raplaq.repaur suassntrrseu pnuy uoqrnarg;ala4 tv6lqq)tau (6E sau.utg azaatl :uepror\-dnuargas) 6961 apreag l uauorlrsodxgjijrjed-uo{ntr-e1se1y 3o ueuortrsodxg -uan suotqjo pna.t4spnux u.rouasogt uarsapl.{qa5 21 S l s IZ;.6I -srnottsgd 3o (9591) o8errq3 r ue8urlllspnsuapra,r gd leur8r.rgl uassnursug 9I qqtaslanpals ato$ ua(f tenls-ourrlsa pa,r;a,lr8pe;1aqjrer s og zuerg Solouta nggi Pnu) SOS urll{ slru rg a1su">lrrarup uac ( 6I) 8.raqac1 LZ6Iqqy.autaotur4sTqrtru5-ralrtg [exst plql tl ploujv r tuetsrss"uapnsapje,ruessnwsp1apuetablenb.ra,rr8pgr gp s au.ntg azaatgueptota-dnualg r 1ara1n(976 ) -au raqelsrulrj3o rauelroyssoqala;p ruosellol 1 suessnuspupnu) re tla;aua8auaulrjpueluorb tog 67.tott1 Jo uottpztptoputtt(ar1j:uossue1ors rnurlelqlr1 tl z0r s9661 s plql 82 l,i G951) spoldog syutgapo13ac uetuor suas eur1ore3quo y1a axtadg t tqdo,t8ouqlg p uo owau ) 1t Zl atoy :ak7ptlql aql:,{uog 3urqo1r{BrurreC -ubh-uerujonwj eja^ Juunl aptrlsuoue:rdsur uapue cauotg azaati :uepjorl-dnuatg1 ue 9I-VIs*raruayqordl{"tuolrnrln),,:ue^rel)aS/Z 1 ]ys liulquieqluag/bopsoiirid Z s (lrp 71ntloutt4sgZV6Iols1 01 uasuen loesraqrrrarutt:d11q /ttlowr4sg :PupluorD gd :e1e a8a1lo3,t1rsra,rrun.rano 14s Pd /Luof, JolrPrrJ 6, t s ld8i Erueusrr)nqoutx4sluesu N ed ueqluag apaddorspnuap as nupua ueluery 92 Jotrpul s S sarnoytlaqt ut sora 666I uaq)unw 602-Z9I 66I uolsurqsel[ uotl4ntlsuox nptpaan alq)xq)sa -14s7o4solv awptl azaatl:uep:org-dnuarjuuv psto g tn7sunssoltg aq)stltttsotol:raue8agauuesnses op?rueuuop?d as lasrojpurslerdlsllas rsj rrc1. ausapueluat8je 8uuf,sq -BIrpEr n LL II^IssnY sa:a:ede.rday1n1s essopa,roqlasasueqte (tualsaqisrr e)srlrlod uap ua8urratuarun>lop ry pers8ar5a>lrry:uorllnrl sulll6i (ra8uuel:abo.l{ -etuaruetset ap^eqosojqruoiajesajsolodo.nueyeururr.r>1 ;q - u l u e u r J l s l J ^ p n 3 o s o p o u rr r l s r u u e t l l l o ^ q l e p o l s l Jtpue>lueC tntnsur elsurjrporuslers.ra8url]gggd lo.re,r parrog -aqdosurusoldoue r la.rareda.rd -JttBtt.obotsounsl lxnul - ll zlt/ttssnv uaurlrj s{ej as sueq ua8rueu r erjolsrqsuu rujeeh 3o sapapurlx errje<066i suejapjoru 6 s 506I qq>larpnts4stjo8oasodo.r4uo -errasje 3ur.rasr1rnlry zzoiqsuears.ah a8rsseruarparu uap ueuuac SZ ueas1aput.td6l suatnqn4oun4s7.ll,s tue} s 1002 PPlrPtguauotl -oqtks4qr u.tnasnry.ua -spjnq)sufl sle tunrsnt\ 8l1. rn,n8o3opa4 abup JEuoll{nJlsuo) sujoqals uto iaurretap.rasrds pu zlatx aut.tqw) ol Jo 4sK1 a JJeru JIII le aslerojd Puelou r etdlu ua IaJeAJaSUO>l ua :I repartrua{ lenhpu apeuruary lap PeIu uor tslsue opetulue{ trp r e l l e l u u o S o us u r u t o{)lr 8op Je8urrqrq p -lrnur te rallrds 3o ] -e11rdsarsro; urp re rllertsqe tap rasjrtsra uep Je >ldrlpur e>l Iuos edarj ellesegslad r aqi - Wnlwuplv ut -uor3 laosnuspuelr{, te s In plorlrojsr0rlllr uappeuirap sapel re aus to asputwaujol - u E r u l us t s n S n vr l J r g opeluruary rep Irr P3r{ edbsagsled ap Peru 6fuapuv uap uail t8rsue apaurue{v] tap ISaletlsauueet{oJJas -[] r0^rlq t0p pe^r.l_ 3o 3rs r apeturuarytep r u o e l a ^ t E s r p e l F s3 r -elpantruellrnur 3 Je sr^ IesloPBred ed - 3 auojsetlltelsralruetu -asi-iiaii snsre^ nii

Americad=letro style

Americad=letro style Americad=letro style Mclntosh fremst6r i et design, der bringer tankerne tilbage tresserne. Galder det samme mon ogsi for lyden? AfJohnny SPrensen og Michael Madsen (mdlinger) eg gik egentlig lidt og skulede

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret Julen '96 f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret for den danske hotelfamilie. Marcipanorgie hos Martine og Age il NORSK I.YNTTRIT. Jon som dart-champ under lynferie i BedstePapas hytte. Liv i

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de.

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de. Famitieskonomi th hs',,, Vi'ska' sya(e x%vi 'ryrrl,e,{eis Va',,, Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir man skal tose probtemer inden for dette omrdde, har man brug for mange forskeltige matematiske

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Jobnr. : d8671 Udarbejdet af : Jonna Nielsen Pia Einfeldt Olesen I Undersogelse om rygelovgivning,

Læs mere

ei Fq$ s? gh? E ie e:g K B'E. ABE iid HPH = s.a 6F E eg a '-8 H '"9 39 6 sh5 'tt ie =HE :ds 93*c I3# FffiJ" f--f b- :id LJo fjo ard s oe b- =6s.

ei Fq$ s? gh? E ie e:g K B'E. ABE iid HPH = s.a 6F E eg a '-8 H '9 39 6 sh5 'tt ie =HE :ds 93*c I3# FffiJ f--f b- :id LJo fjo ard s oe b- =6s. s? gh? i; q o B '"9 39 6?g,u: ei Fq$ th az, '8 H f o q : o=l: iid r q ) ( _ 5 *= < A =* q{ q 5 lrll ) ^a oq,i. E ie ard s I3# S o c j. t \ FffiJ" X;+6 i*! AJ" rt' ' a\ oe b HPH = s.a (oo^ K B'E. F 3 o

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

.exe. nørregade 6 dk-1165 københavn k

.exe. nørregade 6 dk-1165 københavn k At b esøge K ø b e n hav n e r i k ke l æ n g e re k un sp ø rgsmålet om at gæste e n g e o graf isk d estination på grund a f d e l o k a l e at trak tioner. I d a g rejser man i lige h øj grad for at

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

at de har haft levende lus mindst en gang i lobet af det sidste &r. og de, der of test har lus, er familier med skoleborn.

at de har haft levende lus mindst en gang i lobet af det sidste &r. og de, der of test har lus, er familier med skoleborn. . t. Krlgen i hovedbunden Omkring en tredjedel af alle skoleborn har lus i lgbet af et ir. Og danskerne bruger tocifrede millionbelob i kampen mod lusene - ofte forgaves Tekst: Liv Mygind lllustration:

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 06 Faste karme 06 Dreje/kip vinduer 08 Terrassedøre, udadgående 11 Dreje/kip terrassedøre, indadgående 13 Skyde-kip døre 15, ind-

Læs mere

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Afsluttende regmskab for projekt tr,fyske I ry'nske Indvandrekvinder" for perioden 01.04.2008-31.12.2009,,four.nr. 20021229-4717 Modt:cer ili Ick'r.l

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager:

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager: FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET Sag 08Y0{596 Martine Kkling Klager: Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum Indklagede: YouSee A/S (tidligere TDC Kabel TV AiS) Strandlodsvej

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

Installationssystem. TacTiles

Installationssystem. TacTiles Installationssystem TacTiles Limfri installation For 2 år siden installerede vi 4.000 kvadratmeter tæppefliser i vores showroom med TacTiles, og jeg er stadig meget tilfreds. Jeg skal ærligt indrømme,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Amways online træningskurser. Smart Professionelt Individuelle emner

Amways online træningskurser. Smart Professionelt Individuelle emner Amways online træningskurser Smart Professionelt Individuelle emner 2 Amways onlineverden af viden og uddannelse I dag er det vigtigt at følge med udviklingen for at få de nyeste informationer, råd, tips

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

rapol e811ru,rsuu qsp;rn[ sloppnqgl 'J '1eilrt1sro; rs?urltrrpn e8rssæursesloløj sl^tl ro^elg. 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s

rapol e811ru,rsuu qsp;rn[ sloppnqgl 'J '1eilrt1sro; rs?urltrrpn e8rssæursesloløj sl^tl ro^elg. 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s 'rojjeq 8utu1æspruoJ uo Ja uepl^ 3o luerue8eeue 'n4er1ru1 'ue8ep8rlsep I re>lrl^.rep 'reeurusøl repulj 3o - tåu 3o Uols o{uæ} }e Ip poru req uelols 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s ecuereloj - Eolutq

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist Logo til sports event Andreas Ernst Tørnqvist Redegørelse Opgaven Opgaven omhandler forslag til logo for Sportslege 2013. Bidrag Jeg vil tage udgangspunkt i et logoforslag, som jeg ud arbejdede til lejligheden.

Læs mere

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini Side1 Af INSTRUKTION SKUESPIL DRAMATURGI kontakt@stefanpellegrini.dk http://www.stefanpellegrini.dk Tlf. 20 47 30 67 RETTIGHEDER OG BRUG: Du skal være meget velkommen til at downloade og benytte teoretisk

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

I begyndelsen er bevægelse. - betragtninger om krop, bevægelse og sansning

I begyndelsen er bevægelse. - betragtninger om krop, bevægelse og sansning I begyndelsen er bevægelse - betragtninger om krop, bevægelse og sansning Michael Blume, VIA University College, januar 2010 Bevægelse 2 videnskabelige positioner Cogito, ergo sum: et naturvidenskabeligt

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev 1 Foreningens navn og område Foreningens navn er: Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev. Dens hjemsted er Herlev Kommune. Foreningens område er matr.nr.:

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Kvartalsrappoft pr. 31. marts 2O14. Metroselskabet I/S

Kvartalsrappoft pr. 31. marts 2O14. Metroselskabet I/S Kvartalsrappft pr. 31. marts 2O14 Metrselskabet I/S Resultatpgørelse (alle tal 1 kr.) Nte 2 2 Indtægter Metrens takst ndtægter Metrens dr ft s ndtægter Værdi af eget arbejde ') Andre dr fts ndtægter')

Læs mere

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Christian Ølgaard, Erhvervs- og Vækstministeriet Børsmæglerforeningens årsmøde fredag den 8. marts 2013 Et dansk investeringsefterslæb

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere