7. udbud af buskørsel Sommer 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. udbud af buskørsel Sommer 2013"

Transkript

1 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012

2 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen, som en sammenlægning af Sydbus, Ribe Amts Trafikselskab og ca. 60 % af Vejle Amts Trafikselskab. Sydtrafik har til formål, at udføre offentlig servicet rafik i form af almindelig rutekørsel i den jyske del af Region Syddanmark. I alt køres i køreplanåret 2012/2013 ca en samlet omsætning på ca. 700 mio. kr. køreplantimer og trafikselskabet har i budget Den konkrete trafikudøvelse tilvejebringes på gr undlag af vognmandskontrakter. Det er en del af disse kontrakter, der hermed udbydes. Det samlede udbudsmateriale, som udgør Sydtrafiks 7. udbud, består af 4 dele: DEL I: Udbudsbetingelser med bilagene A-E DEL II: A-kontrakt med bilagene 1-15 DEL III: Beskrivelse af de enkelte pakker DEL IV: Supplerende materiale til information De enkelte pakker i del III indeholder en detaljeret beskrivelse, der omfatter: Generelle oplysninger om pakken Kontraktgrundlag Periodeoplysninger (hvor det er relevant) Vognløb Personaleoplysninger Køreplaner Ver Udbudsbetingelser - side 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL I - Udbudsbetingelser Indledning Indholdsfortegnelse udbudsbetingelser og kontrakt Tidsplan Pakkeoversigt Udbudsbetingelser 1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2. Den udbudte kørsel 3. Hvem kan byde? 4. Tilbuddets form 5. Prisniveau 6. Tidsfrister og tidsplan 7. Henvendelser 8. Køreplanændringer 9. Personaleforhold 10. Overtagelse af de hidtil anvendte busser 11. Krav til busser 12. Overtagelse af busser ved kontraktens udløb 13. Kontraktløbetid 14. Redegørelse for tilbudsgivers organisation og ressourcer 15. Underleverandører 16. Rutebilstationer og garageanlæg 17. Forbehold 18. Alternative tilbud 19. Sikkerhedsstillelse 20. Aktindsigt - offentliggørelse 21. Kriterier for udvælgelse af tilbudsgivere 22. Kriterier for valg af tilbud og tildeling af kontrakt 23. Kontraktindgåelse 24. Oversigt over bilag ved tilbudsgivningen Bilag til udbudsbetingelser Bilag A1 Bilag A2 Bilag B Bilag C1 Bilag C2 Bilag D Bilag E Ansøgning om tilladelse fra Trafikstyrelsen Dokumentation for tilladelse fra Trafikstyrelsen Gældserklæring Tilbudsblanket A-kontrakt - tilbud på enkeltpakke Tilbudsblanket A-kontrakt - kombinationstilbud Redegørelse for tilbudsgivers organisation og ressourcer Garantierklæring Ver Udbudsbetingelser - side 2

4 DEL II A-kontrakt 1. Generelt 2. Køreplanlægning m.v. 3. Kørselsomfang 4. Kørslens udførelse, kundebetjening 5. Kvalitetsstyring 6. Takst, kontrol, tælling 7. Reklamer 8. Kørselsmateriellet 9. Betalingsmodellen 10. Afregning m.v. 11. Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse 12. Bonus og modregninger i betalinger 13. Voldgift Bilag til A-kontrakt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Regulering for pris- og lønudvikling Opgørelse og regulering af køreplantid Forskrifter vedrørende busser Oversigt over kørselsmateriellet Busoplysningsskema Skema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 kørselsindberetning m.m. Kvalitetsstyring Stoppestedstavler Busovertagelse Afgivelse af oplysninger om personaleforhold Oplysningsskema om personale Tilbudsblanketter Dubleringsaftale Betaling for chaufførfaciliteter på rutebilstationer Uniformsreglement Viceværtsforpligtelse DEL III Pakkebeskrivelser Pakke 772 Fredericia bybusser Pakke 792 Blåvand Pakke 793 Blåbjerg Pakke 794 Varde Pakke 795 Esbjerg-Billund Opmærksomheden henledes på, at afstand i højre side af vognløbslister ikke må tillægges betydning. DEL IV Supplerende materiale til information Eksportfiler fra Trapeze vedrørende vognløb og køreplaner. Disse er ikke en del af udbudsmaterialet og brug heraf er alene tilbudsgivers ansvar. Ver Udbudsbetingelser - side 3

5 Tidsplan Tidsplan for 7. udbud af buskørsel Medio oktober Annoncering i EU-tidende Onsdag d. 17/10 Offentliggørelse af udbudsmateriale Mandag d. 19/11 kl Ca. kl Vedrører kun Fredericia bybusser (pakke 772): Besigtigelse af garageanlæg, Vejlevej 119 i Fredericia Spørgerunde, Fredericia Rådhus, lokale 422 Fredag d. 23/11 Fredag d. 30/11 Frist for skriftlige spørgsmål Frist for besvarelser Onsdag d. 12/12 Tilbudsfrist kl Åbning af tilbud kl Ultimo januar ultimo februar Søndag d. 30/6 Valg af vognmænd Ikrafttræden Ver Udbudsbetingelser - side 4

6 PAKKEOVERSIGT, 7. UDBUD Pakke nr. Pakke navn Primære rutenumre Kontrakt løbetid, år Start-dato¹ Antal kplt/år Antal busser Antal sidde- og ståpladser, minimum Max. alder, år 772 Fredericia Linje år år Bybus 0 Fredericia Banegård 792 Blåvand år år Landevejsbus 0 Oksbøl Blåbjerg år år Landevejsbus 0 Nr. Nebel Varde år x 70 3 x 12 år Landevejsbus Varde Rutebilstation x 16 år x x 16 år Landevejsbus fx 13,7 meter bus x 60 1 x 16 år Landevejsbus ² Viadukt 3,10 meter Esbjerg-Billund år x år Landevejsbus Esbjerg Rtb. fx 13,7 meter bus 2 x 70 Landevejsbus Sum Bustype Betaling for chaufførfaciliteter, kr./år Pakkecentrum Bemærkninger ¹ Kontrakten starter d. 30. juni Imidlertid starter kørslen ikke for alle vognløb d. 30. juni For en del lokalruter starter kørslen først i forbindelse med skolestart den 14. august. ² Maksimal højde er 3,10 meter. Passerer jernbaneviadukt i Tistrup. Lavgulvsbus må anvendes. Minimum 60 passagerpladser.

7 Udbudsbetingelser 7. udbud 1. OMFANG OG ANVENDELSE AF UDBUDSMATERIALET Det samlede grundlag for afgivelse af tilbud er beskrevet i indledningen. Udbudsbetingelserne anvendes kun i forbindelse med tilbudsgivning og efterfølgende indgåelse af kontrakt(er) og indeholder primært vejledninger og krav til tilbudsgiveren for afgivelse af tilbud. Kontrakten om buskørsel fastlægger de krav, der v il være gældende for kørslens udførelse, og angiver, hvordan forholdet mellem Sydtrafik og vognmanden reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen skal udføres på grundlag af de givne kontrakter, og der accepteres kun alternative kontraktformuleringer, hvor det er angivet i udbudsvilkårene. Sydtrafik ønsker på sigt at give vognmændene et økonomisk incitament til at få flere passagerer i busserne. Tilbudsgiver skal derfor være indstillet på i kontraktperioden aktivt at medvirke til udformning af en forsøgsordning om kørsel efter en incitamentsaftale og efterfølgende indgåelse af et kontrakttillæg. Ruter eller pakker, der i givet fald skal indgå i en sådan forsøgsordning, udpeges af Sydtrafik. 2. DEN UDBUDTE KØRSEL Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til 2004/17/EF. EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv Oversigt over den udbudte kørsel findes forrest i dette bind. Kørslen er inddelt i udbudsenheder, herefter kaldet pakker. Kørslen i de enkelte pakker er nærmere beskrevet i særlige bilag. Bilagene indeholder for hver pakke bl.a. oplysninger om kontrakttype, kontraktlængde, krav til busser, køreplaner, vognløbsplaner og en beregning af kørselsomfanget samt oplysninger om personaleforhold. 3. HVEM KAN BYDE? Aftale om buskørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller en anden juridisk person. Tilbudsgiveren skal opfylde buslovens kvalifikationskrav. Der skal derfor enten foreligge en tilladelse efter buslovens 1, stk. 1 ("grundtilladelse") og tilladelse for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn fra Trafikstyrelsen. Dokumentation for, at de nødvendige tilladelser foreligger eller kan udstedes, vedlægges tilbuddet. Dokumentationen indhentes hos Trafikstyrelsen 1 ved at indsende det i bilag A viste skema A1. Trafikstyrelsen fremsender herefter, hvis tilladelse foreligger eller kan udstedes, et udfyldt skema A2, der vedlægges tilbuddet. Skema A1 kan downloades fra trafikselskabets hjemmeside. 1 Tidligere skulle dokumentationen indhentes hos færdselsstyrelsen, men fra den 15. april 2010 er det tidligere Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen lagt sammen til én samlet styrelse, Trafikstyrelsen. Ver Udbudsbetingelser - side 6

8 Dokumentation fra Trafikstyrelsen skal indhentes af alle tilbudsgivere. Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Trafikstyrelsen. Det vil blive a ccepteret, at dokumentationen indsendes, efter at tilbuddet er indsendt, hvis der er rimelige begrundelser herfor. Begrundelsen skal angives ved fremsendelsen af tilbuddet. Dokumentationen skal være Sydtrafik i hænde senest den 4. januar I henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", nr af skal tilbudsgiver endvidere - afgive en tro og love erklæring, som skal vedlæ gges tilbuddet. Erklæringen afgives på det i bilag B Gældserklæring viste skema, der også kan downloades fra trafikselskabets hjemmeside. Sydtrafik kan anmode om supplerende oplysninger til dokumentation af tilbudsgiverens økonomiske og faglige baggrund. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 4. TILBUDDETS FORM Tilbuddet afgives på tilbudsblanketten, der er vedhæftet som bilag C 1 og C 2. Der er 2 udgaver af bilag C 1 én der skal anvendes til pakke 772 og én der skal anvendes til pakkerne 792, 793, 794 og 795. Tilbudsblanketterne kan download es fra trafikselskabets hjemmeside, Tilbuddet skal afleveres i en særlig tilbudskuvert, der rekvireres særskilt ho s trafikselskabet. Hvis standardkuverten ikke er rummelig nok, klæbes kuvertens forside på det materiale, der afleveres. Hver kuvert må kun indeholde ét tilbud. Kuverter rekvireres hos Sydtrafik. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner, inkl. eventuel moms og afgifter. Der kan afgives tilbud på en enkelt pakke eller på kombinationer af pakkerne 792, 793, 794 og 795 efter tilbudsgivers eget valg. Pakke 772 (Frederi cia bybusser) kan således ikke indgå i et kombinationstilbud. Ved tilbud på enkeltpakker skal der udfyldes en tilbudsblanket (bilag C 1) for hver pakke. Bemærk, at der er 2 udgaver af tilbudsblanket C1: Én fo r pakke 772 (Fredericia bybusser) og én for øvrige pakker. Ved tilbud på en kombination af pakker, sk al der udfyldes en tilbudsblanket for kombinationen (bilag C 2). Ved kombinationstilbud skal der også gives tilbud på de enkelte pakker, der indgår i kombinationen og tilbudsnumrene på enkelttilbuddene skal anføres på kombinationstilbuddet. alene en procentuel pris- På blanketten til kombinationstilbud (bilag C 2) anføres ikke priser, men reduktion i forhold til de tilbud, der er givet på enkeltpakkerne. Der kan ikke afgives tilbud på pakker, som forudsætter, at andre pakker vindes. Der kan ikke afgives tilbud på en del af en pakke. Tilbud må ikke være afhængig af andre budgiveres bud. På tilbudsblanketten til enkeltpakker (bilag C 1) angives såvel den samlede tilbudspris, som en specifikation af tilbudsprisen. Den samlede tilbud spris angives som betalingen pr. år og betalingen pr. køreplantime i gennemsnit. Såvel felterne med den samlede tilbudspris som felt erne med de specificerede priser skal udfyldes. Hvis der er uoverensstemmelse mellem den samlede tilbudspris og de specificerede priser, vil den samlede tilbudspris blive lagt til grund for tilbuddet. Ver Udbudsbetingelser - side 7

9 Der vil blive set bort fra tilbud, der er baseret på et afvigende antal busser eller køreplantimer i forhold til oversigten inkl. eventuelle fremsendte rettelser. I tilbuddet angives de specificerede priser som betalingen pr. køreplantime til dækning af chaufføromkostninger, betalingen pr. køreplantime til dækning af øvrige variable omkostninger og betalingen pr. busmåned pr. driftsbus (reservebusser ikke medregnet) til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i A-kontraktens 19, og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. 5. PRISNIVEAU Tilbuddet angives i prisniveauet for oktober 2012, svarende til omkostningsindekset på 109,5. Der reguleres for udviklingen fra tilbudsgivningen t il kontraktstart ved kontraktens ikrafttræden, og herefter hver måned, jf. 21 i A-kontrakten. Regu leringen sker efter et sammenvejet indeks, jf. kontraktens bilag 1. Bemærk, at reguleringsmåden er ændret i forhold til Sydtrafiks tidligere udbud. Bl.a. reguleres fremover for prisudviklingen hver måned på grundlag af et mere aktuelt indeks. Se bilag TIDSFRISTER OG TIDSPLAN Tilbud skal være Sydtrafik i hænde senest onsdag den 12. december 2012, kl dansk tid på følgende adresse: Sydtrafik Banegårdspladsen Vejen Tilbud, der afleveres personligt, skal afleveres i omstillingen, lokale 414 på 3. sal. Åbning af tilbuddene vil finde sted samme dag fra kl på Hotel Skibelund Krat Skibelund Krat 4 Askov 6600 Vejen Der vil være offentlig adgang. Ved åbningen vil følgende blive oplyst: Hvem der byder, hvilke pakker tilbuddet omfatter, pris pr. år og gennemsnit lig køreplantimepris. For tilbud på pakke 772 (Fredericia bybusser) vil tillige blive oplyst hvilke bu styper, der bydes med (anført på tilbudsblanketten). Beslutning om, hvilke tilbud, der skal vælges til kontraktindgåelse, forventes truffet på møde i Sydtrafiks bestyrelse den 25. januar 2013 eller den 22. Februar Kørslen påbegyndes ved driftsdøgnets start den 30. juni Nogle vognløb starter dog først kørsel i forbindelse med skolestart medio august Tilbuddet skal vedstås indtil den 3. maj Ver Udbudsbetingelser - side 8

10 7. HENVENDELSER Alle henvendelser vedr. udbuddet skal rettes til én af følgende personer hos Sydtrafik: Økonom Jørgen Fischer eller afdelingsleder Christina V. Andersen på Sydtrafiks adresse, telefon eller pr. på Alle henvendelser i form af spørgsmål til indhol det / forståelsen af udbudsmaterialet eller vedr. proceduremæssige spørgsmål skal stilles skriftligt t il Sydtrafik. Henvendelser med henblik på verifikation af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk. Spørgsmål og svar offentliggøres på trafikselskabets hjemmeside og gælder derefter som en del af udbudsmaterialet. Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål hos Sydtrafik er fredag den 23. november Sydtrafik offentliggør svar herpå senest den 30. november Advisering om ændringer i udbudsmaterialet På Sydtrafiks hjemmeside, er det muligt frem til 30. november 2012 at registrere -adresse og løbende blive informeret om ændringer. 8. KØREPLANÆNDRINGER Tilbuddet baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet inkl. eventuelle senere offentliggjorte ændringer. Ændringer i forhold hertil i de endelige kø replaner vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Eventuelle større ændringer af kørepl anerne, der er afklaret, inden tilbud skal afgives, offentliggøres på trafikselskabets hjemmeside og gælder derefter som en del af udbudsmaterialet. Ændringer til køreplanerne i udbudsmaterialet vil ikke blive offentliggjort senere end den 30. november Køreplanerne i udbudsmaterialet inkl. eventuelle senere offentliggjorte ændringer vil også være udgangspunktet for beregningen af ændringer i kørselsomfanget i henhold til 4 i kontrakten. Det er ikke en betingelse, at tilbuddet baseres på de vognløb, der er angivet i udbudsmaterialet. Det krydses af på tilbudsblanketten, hvad forudsætningen har været. 9. PERSONALEFORHOLD 9.1 Virksomhedsoverdragelseloven Det forudsættes, at samtlige de pakker, der udbydes, er omfattet af lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-overfør elsesdirektiv (77/187 EØF). Den tilbudsgiver, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de p ligter, som påhvilede tidligere vognmand, der i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, e ller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1. Tilbudsgiver er i øvrigt i enhver henseende ansv arlig for retsvirkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven og overholdelse heraf. Ver Udbudsbetingelser - side 9

11 De nødvendige oplysninger vedr. det personale, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakke i pakkebeskrivelserne. Oplysningerne er afgivet af nuværende kontrakthavere. Sydtrafik er uden ansvar herfor. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysn inger om personaleforhold m.v. som fremgår af de enkelte pakker og de supplerende oplysninger. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysnin ger er mangelfulde eller fejlagtige, skal tilbudsgiver godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 9.2 Køre- og hviletidsbestemmelser Det er tilbudsgivers ansvar at køre- og hviletids bestemmelser overholdes. For ruter på 50 km eller derover gælder særlige EU-regler om køre- og hviletid (bekendtgørelse nr. 328 af 28/03/2007 om køre- og hviletidsbestemmelser i vejtransport). For ruter under 50 km gælder de almindelige danske arbejdsmiljøregler for køre- og hviletid. 9.3 Børneattester Sydtrafik henleder opmærksomheden på bekendtgørelse nr. 843 af 03/09/2009 om indhentning af børneattester ved ansættelse og beskæftigelse af personer hos erhvervsdrivende. 10. OVERTAGELSE AF DE HIDTIL ANVENDTE BUSSER Der er ikke busovertagelse i forbindelse med dette udbud. 11. KRAV TIL BUSSER De driftsbusser, der indsættes ved kontraktstart e ller i kontraktperioden, skal opfylde de krav til bustype, busstørrelse, alder og emissioner m.v., de r er angivet i pakkebeskrivelserne samt i bilag OVERTAGELSE AF BUSSER VED KONTRAKTENS UDLØB Kontrakten er udformet, så der ikke ved udløb af kontrakten er pligt for Sydtrafik til at overtage vognmandens busser. 13. KONTRAKTLØBETID Kørslen påbegyndes ved driftsdøgnets start den 30. juni 2013 og/eller i forbindelse med skolestart medio august Startdato for de enkelte vogn løb fremgår af pakkebeskrivelserne. Kontraktløbetiden for de enkelte pakker er angivet i pakkebeskrivelserne. Der skal bydes på den i pakkerne angivne kontraktløbetid. Ver Udbudsbetingelser - side 10

12 14. REDEGØRELSE FOR ORGANISATION OG RESSOURCER Tilbuddet skal vedlægges en redegørelse for "organisation og ressourcer", hvori tilbudsgiveren nærmere beskriver, hvordan driftsledelsen vil blive varetaget, og hvordan tilbuddet opfylder kvalitetskravene i udbudsmaterialet. Kravene til indholdet af redegørelsen fremgår af bilag D. Det er centralt, at redegørelsen for organisation og ressourcer er velunderbygget og dokumenterer vognmandens evne til at udføre de i udbudsvilkårene beskrevne opgaver. Redegørelsen for "organisation og ressourcer" er forpligtende for tilbudsgiveren og vil indgå som bilag til kontrakten. I henhold til arbejdsmiljølovgivningen skal udbyder oplyse om forhold, der ved arbejdstilrettelæggelsen har betydning for at sikre et godt arbejd smiljø. Derfor skal opmærksomheden specielt henledes på, at passage af bump og chikaner kan give store fysiske påvirkninger, hvis de passeres med for høj hastighed. Redegørelsen skal derfor indeholde en beskrivelse af, hvordan chaufføren gøres opmærksom på disse forhold. I de køreplaner, der fremgår af udbudsmaterialet, er taget hensyn til vejforhold, herunder bump og chikaner samt trafikforhold. På tilsvarende vis b liver det i forbindelse med den løbende revision af køreplanerne vurderet, om der skal ske justeringer af køretider på grund af ændrede vej- og trafikforhold. Udbyder opfordrer tilbudsgivere til at gennemkøre de ruter, der er omfattet af udbuddet for at få et opdateret overblik over vejforholdene. 15. UNDERLEVERANDØRER På tilbudsblanketten skal tilbudsgiveren oplyse om eventuelle underleverandører og omfanget af disses kørsel. Underleverandører skal opfylde buslovens kvalifikationskrav, og tilladelse efter busloven skal dokumenteres på samme måde, som for vognmænd, der selv udfører kørslen. Tilbudsgiveren er eneansvarlig over for Sydtrafik, dvs. har også det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underleverandører. Antagelse af underleverandør, udskiftningen af underleverandører eller væsentlige ændringer i omfanget af en underleverandørs kørsel i kontraktperioden skal godkendes af Sydtrafik, jf. A- kontraktens 1, stk RUTEBILSTATIONER OG GARAGEANLÆG Ansvaret for at indgå aftaler om drift af rutebilstationer, påhviler Sydtrafik. Vognmanden skal betale for chaufførfaciliteter på rutebilstationerne. Beløbene, der modregnes i den månedlige afregning, fremgår af bilag 13. Den kontrakt, der indeholder pakke 794, Varde, inkluderer udover kørsel også en viceværtsforpligtelse for så vidt angår chaufførfaciliteterne på Varde Rutebilstation. Se bilag 15. Vognløb og stationeringer i udbudsmaterialet er vejledende, idet det står vognmanden frit at anvende andre vognløb og stationeringer. I den forbindelse sørger vognmanden selv for tilvejebringelse af garageanlæg/opstillingspladser og person alefaciliteter. Meddelelse om placeringen af garageanlæg/opstillingspladser skal fremsendes til Sydtrafik senest 2 måneder efter kontraktindgåelse eller senest 5 måneder før driftsstart af hensyn til bestilling af WLAN til Rejsekort. Ver Udbudsbetingelser - side 11

13 17. FORBEHOLD Tilbud må ikke indeholde forbehold. Eventuelle forbehold fra tilbudsgivers side over fo r udbudsmaterialet skal fremføres skriftligt og afklares senest ved fristen for fremsendelse af sp ørgsmål den 23. november 2012, således at der ikke indgår forbehold i det afgivne tilbud. 18. ALTERNATIVE TILBUD Pakke 772, Fredericia bybusser Der kan afgives alternative tilbud baseret på forskelle i: - Bustilsætning (bussernes miljøbelastning målt i partikkelemission, Euro-norm og gasbusser), - Tilbudte serviceforbedringer infotainment, Wi-Fi m.v. Se tildelingskriterierne for nærmere specifikation. Pakke 792, 793, 794 og 795 alle i Vardeområdet Der kan afgives alternative tilbud baseret på forskelle i: - tilbudt andel busser, der overholder Euro 5 norm, - tilbudt gennemsnitlig busalder, - tilbudt placering af driftsledelse og - tilbudt placering af nedbrudsreserve Derudover kan der ikke afgives alternative tilbud. 19. SIKKERHEDSSTILLELSE Som sikkerhed for vognmandens opfyldelse af kontrakten kræves en anfordringsgaranti på kr. pr. driftsbus. Garantien skal stilles gennem anerkendt pengeinstitut / kautionsforsikringsselskab, og skal foreligge, inden Sydtrafik kan godkende kontrakten. Garantien skal indestå indtil seks måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. I bilag E er der en standardformulering af garantistillelsen. Sydtrafik kan kræve dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder lovgivningens krav til kapitalgrundlag. 20. AKTINDSIGT - OFFENTLIGGØRELSE Sydtrafik kan videregive oplysninger, såfremt dette er påkrævet i henhold til lovgivningen eller en afgørelse er truffet herom af en domstol eller o ffentlig myndighed, herunder fx den danske stat, konkurrencemyndighederne eller EU-kommissionen. Efter udløbet af tilbudsfristen vil Sydtrafik dels ve d åbningen og dels på forespørgsel oplyse, hvem der har indgivet tilbud, hvilke pakker tilbuddene omfatter, antal driftsbusser, og tilbudspriser. Dette Ver Udbudsbetingelser - side 12

14 svarer til oplysningerne på tilbudsblanketten. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke kræves indskrænkninger i det nævnte oplysningsomfang. 21. KRITERIER FOR UDVÆLGELSE AF TILBUDSGIVERE For udbuddet som helhed vil der kun blive vurderet tilbud fra tilbudsgivere, der opfylder udbudsmaterialets konditioner med vedlæggelse af krævede bilag og korrekt udformede tilbud. For hver enkelt pakke eller kombination vil tilbudsgiveren blive vurderet ud fra - Opfyldelse af udbudsbetingelsernes konditioner - Tilbudsgivers organisation, økonomiske forhold m.v. jf. bilag D, punkt 1 For hver pakke og kombination vil der blive set bort fra urealistiske bud eller bud fra vognmænd, som ikke skønnes at kunne udføre opgaven. 22. KRITERIER FOR VALG AF TILBUD OG TILDELING AF KONTRAKT Tildelingskriterium for valg af tilbud og tildeling af kontrakt vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vægtningen er imidlertid ikke ens for alle pakkerne. Pakke 772, Fredericia bybusser Der er tale om en omvendt licitation, hvor prisen er givet på forhånd som en fast årlig kontraktbetaling (se pakkebeskrivelsen for pakke 772). Prisen vægter derfor ikke, mens kvaliteten vægter 100 %. Kvalitetsparametrene (underkriterier), der indgår ved kontrakttildelingen er: 1. prioritet. Antal gasbusser 2. prioritet: Samlet partikelemission 3. prioritet: Samlet emission (euronorm) 4. prioritet: Infotainment og trådløst internet 5. prioritet: Realtidsinformation, hvor er min bus 6. prioritet: Vurdering af tilbudsgivers organisation og ressourcer Tilbuddene sorteres efter antal af gasbusser (1. prioritet). Tilbuddet med flest gasbusser vinder uanset sammensætningen af øvrige busser. Hvis flere tilbud har samme antal gasbusser inddrages næste underkriterium (2. prioritet) for at vælge (dette gælder også, hvis der ingen tilbud er med gasbusser). Disse tilbud sorteres efter den samlede partikelemission i kontraktperioden efter følgende skala: Gasbusser: PM 2 = 0 Euro-6-busser: PM = 0,01 EEV-busser: PM = 0,02 Euro-5-busser: PM = 0,02 2 PM er en forkortelse for partikelmasse. Værdierne er maksimumsværdier og måles i g/kwh. Ver Udbudsbetingelser - side 13

15 Euro-4-busser: PM = 0,02 Euro-3-busser: PM = 0,10 Opgørelse af partikelemissionen: Eksempel 1: Der tilbydes 6 gasbusser og 6 EEV-busser. Partikelemission = 6 x x 0,02 = 0,12 Eksempel 2: Der tilbydes 6 gasbusser og 6 Euro-3-busser. Partikelemission = 8 x x 0,60 = 0,60 Eksempel 1 vinder, da partikelemissionen er lavest. Tilbuddet med den laveste værdi for partikelemission vælges. Hvis der er flere tilbud med den samme laveste værdi vælges blandt disse efter samlet emission (prioritet 3) efter følgende skala: Gasbus: Euro-6-busser: EEV-busser: Euro-5-busser: 3 Euro-4-busser: Euro-3-busser: 0 point 1 points 2 points points 4 points 5 points Opgørelse af samlet emission-points: Eksempel 3: Der tilbydes 6 gasbusser og 6 EEV-busser. Partikelemission = 6 x x 2 = 12 Eksempel 4: Der tilbydes 6 gasbusser og 6 Euro-4-busser. Partikelemission = 6 x x 4 = 24 Eksempel 3 vinder med det laveste point-tal for samlet emission. Såfremt der fortsat er 2 eller flere tilbud med samme pointtal prioriteres efter en vurdering af eventuel tilbudt infotainment og trådløst internet som prioritet 4 og realtids-system (hvor er min bus?) som prioritet 5. Ved eventuel fortsat lighed blandt tilbud vælges på baggrund af en vurdering af beskrivelsen af organisation og ressourcer (bilag D). Bemærk, at det ikke er et krav, at der tilbydes infotainment, trådløst internet eller realtids-system. Det er bussammensætningen ved kontraktstart, der anvendes ved tildelingen. Hvis fx en euro-3- bus i løbet af kontraktperioden udskiftes til en euro-5-bus sker tildeling efter en euro-3-bus. Ver Udbudsbetingelser - side 14

16 Pakke 792, 793, 794 og 795, Varde-området Nedenstående underkriterier vil indgå i vurderingen med angivne vægte: Pris 75 % Kvalitet 25 % Tilbud vil blive vurderet på grundlag af de forhold, der er nævnt under de enkelte underkriterier nedenfor. 1. Pris Den samlede tilbudspris pr. år danner grundlag for vurderingen. 2. Kvalitet Forhold der vil indgå i vurderingen af underkriteriet kvalitet : - Tilbudt andel af busser, der overholder Euro 5-norm, idet alle nye busser skal overholde nyeste norm. - Tilbudt gennemsnitlig busalder for alle driftsbusser, der indgår i tilbuddet. - Tilbudt afstand fra pakkecentrum til stationering af nedbrudsreserve. - Tilbudt afstand (i luftlinje) fra pakkecentrum til stationering af driftsledelse, idet følgende afstande skal overholdes: - Pakke 792, Blåvand, maksimum 30 km - Pakke 793, Blåbjerg, maksimum 10 km - Pakke 794, Varde, maksimum 30 km - Pakke 795, Esbjerg-Billund, maksimum 30 km - Vurdering af tilbudsgivers beskrivelse af organisation og ressourcer, bilag D. Vurderingen opdeles i 4 underpunkter: 1. Helhedsvurdering 2. Kvalitetsstyring, hvor der vil blive lagt særlig vægt på sikring af kørslens udførelse. 3. Arbejdsmiljø 4. Uddannelse Model for beregning af økonomisk mest fordelagtige tilbud Med udgangspunkt i den tilbudte samlede pris pr. år foretages fiktive tillæg eller fradrag for følgende tilbudte kvaliteter: Ver Udbudsbetingelser - side 15

17 Kriterium Euro 5-norm Busandel der minimum overholder Euro 5-norm 100 % % % % 0-39 % Tillæg/fradrag - 2 % - 1 % ± 0 % + 1 % + 2 % Gns. busalder ¹) Tillæg/fradrag i forhold til gennemsnitlig busalder ²) - 1 % pr. år yngre end 6 år 6 år = 0 % + 1 % pr. år ældre end 6 år Afstand i luftlinje til pakkecentrum Under 10 km km. Over 20 km. Tillæg/fradrag Afstand til nedbrudsreserve ³) - 2 % 0 % + 2 % Afstand til driftsledelse - 2 % 0 % + 2 % Beskrivelse af organisation og ressourcer (bilag D) Delkriterium A. Helhedsvurdering B. Kvalitetsstyring Vurdering Klart over middel Tillæg/fradrag Middel Klart under middel - 1 % 0 % + 1 % - 2 % 0 % + 2 % C. Arbejdsmiljø - 1 % 0 % + 1 % D. Faglært uddannelse - 1 % 0 % + 1 % ¹) Gennemsnitlig busalder er den gennemsnitlige alder fo r busserne i hele kontraktperioden. Hvis der eksempelvis indsættes fabriksnye busser og kontraktperioden er 8 år så vil den gennemsnitlige busalder være 4 år. ²) Der anvendes decimaler ved beregningen. Eksempelvis vil en gennemsnitlig busalder på 8,15 år give et fiktivt tillæg på 2,15 %. ³) For pakker, hvor nedbrudsreserven er fordelt geografisk på flere lokationer, beregnes afstanden til pakkecentrum som et vægtet gennemsnit med udgangspunkt i vognløbene. Eksempel: Afstand (A) Vognløb (B) (A) x (B) Lokation 1 10 km 7 70 Lokation 2 20 km 2 40 Sum Ver Udbudsbetingelser - side 16

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere