Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015"

Transkript

1 Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 A. REGLER... 2 A1. FORMÅL... 2 A2. ORGANISATION... 2 A3. ØKONOMI... 2 A4. SKOLELEDEREN... 2 A5. INSTRUKTØRER... 3 A6. BÅDSMÆND... 3 A7 SEJLERSKOLEMØDER... 4 A8. ELEVER... 5 A9. HOLD A10. SKOLEBÅDENE... 6 A11 PRIVATE BÅDE... 6 B. KURSUSPLAN... 7 B1. GRUNDKURSUS... 7 B3. DUELIGHEDSPRØVE... 7 C. TEORETISK FORBEREDELSE... 8 C1. FORMÅL... 8 D. PRAKTISK SEJLADS... 8 D1. FORMÅL... 8 D2. HJÆLPEMIDLER... 8 E. SPEEDBÅDSKORT... 9 E1. FORMÅL... 9 E5 INSTRUKTØRER... 9 E6. ELEVER... 9 F. KURSUS F1 UNDERVISNINGSPLAN... 9 F2 UDERVISNINGENS ORGANNISERING... 9 G. TEORETISK FORBEREDELSE G1. FORMÅL H. PRAKTISK SEJLADS H1. FORMÅL H2. HJÆLPEMIDLER... 10

2 A. REGLER A1. FORMÅL Sejlerskolens formål er at give voksne grundlæggende undervisning i praktisk sejlads med sejlbåd og i godt sømandskab, for derved at højne sikkerheden til søs. Undervisningen skal som minimum opfylde de krav, som Søfartsstyrelsen stiller til den praktiske prøve til duelighedsprøven. A2. ORGANISATION Sejlerskolen er en organisation under Korsør Sejlklub, og skolen er undergivet beslutninger, som træffes af klubbens generalforsamling og bestyrelse. Sejlerskolen er repræsenteret i Korsør Sejlklubs bestyrelse ved lederen af sejlerskolen, eller et bestyrelsesmedlem, som udpeges til at være kontaktperson til Sejlerskolens leder. Skolelederen er overfor bestyrelsen ansvarlig for sejlerskolens drift. Instruktørerne er ansvarlig for, at undervisningen gennemføres i overensstemmelse med kursusplanerne. Instruktørerne refererer til sejlerskolelederen. Bådsmændene er ansvarlige for skolebådenes søsætning, optagelse og vedligeholdelse. Bådsmændene refererer til sejlerskolelederen. Skoleleder, instruktører og bådsmænd skal være medlem af Korsør Sejlklub. A3. ØKONOMI Skolens budget er selvstændigt og godkendes af Korsør Sejlklubs bestyrelse. Lederen af Sejlerskolen udarbejder budget, som forelægges bestyrelsen til godkendelse i januar / februar måned. Enkelt tinvesteringer, som koster over 1000 kroner, skal være beskrevet i budgettet. Indenfor budgettets rammer kan sejlerskolelederen disponere frit. I budgettet kan indgå overførsel af ikke anvendte midler til næste års budget. Budgettet afspejler skolens aktiviteter og vedligeholdelsesplan. Økonomiske udlæg til deltagelse i kursus betales af sejlklubben, som derefter af sejlerskolen får refunderet pengene minus eventuelle udbetalte kommunale tilskudskroner. Hvis der ikke ydes kommune tilskudskroner deles sejlerskole og sejlklub om udgiften. Bestyrelsen er ansvarlig for at ansøge om kommunale tilskudskroner ved kursusdeltagelse. Regnskabsbilag vedrørende skolen skal godkendes af skolelederen. Årets regnskab afsluttes den 31/12, og afleveres senest 15/1 til klubbens kasserer og indgår i klubbens samlede regnskab og revideres af klubbens valgte revisorer A4. SKOLELEDEREN Skolelederen godkendes af sejlklubbens bestyrelse. Skolelederen: Indstilles af bestyrelsen og/eller af sejlerskolens instruktører og bådsmænd. Kan være instruktør. Er kontaktmand til bestyrelsens. Er formand ved sejlerskolemøderne. Varetager den daglige administration af skolen. Sørger for annoncering og pressemeddelelser om skolens kurser. 2

3 Holder kontakt med ansøgere. Udarbejder holdlister. Fremskaffer undervisningsmateriale. Organiserer afholdelse af duelighedsprøver. Er ansvarlig for, at der udarbejdes uddannelsesplaner for skolens instruktører. Deltager mindst hvert 2. år i Dansk Sejlunions Seminar for sejlerskoleledere. Sikrer at skolebådene har en vedligeholdelsesplan. Udarbejder skriftlige aftaler med bådejere, som låner deres båd til skolesejlads. A5. INSTRUKTØRER Instruktørerne skal have bestået Søfartsstyrelsens teoretiske samt praktiske prøve og dermed have erhvervet duelighedsbevis. Tilsvarende erfaring gennem mindst 5 års sejlads accepteres også. Sejlerskolens uddannelsesplan skal sikre, at alle instruktører: Kan anvende Dansk Sejlunions undervisningsmateriale i praktisk sejlads. Har indsigt i pædagogiske forhold omkring undervisningen af voksne elever. Grundlæggende viden om første hjælp til søs. Kan formidle undervisning ud fra motiverende pædagogiske principper. Dette sikres ved: At instruktøren, inden for de første 2 år, som aktiv instruktør, skal deltage i Dansk Sejlunions instruktøruddannelse. At der på sejlerskolemødet i april gennemgås Sejlsportens sikkerhedsråds pjecer, som omhandler sikkerhed ombord, vejr, søredning. At de tilbydes relevante kurser. At være imødekommende til ønsker om relevante kurser At der udleveres et evalueringsskema til eleverne ved hver sæsons afslutning. Hvis instruktøren opdager mangler ved båden, skal han hurtigst muligt lave aftale med bådsmanden om, hvordan manglen kan udbedres. Instruktørernes arbejde er frivilligt og ulønnet. Dog betales kørepenge efter statens laveste takst. A6. BÅDSMÆND På sejlerskolemødet vælges en bådsmand til hver båd. Bådsmænd skal være medlemmer af Korsør Sejlklub. Bådsmændenes arbejdsområde er: Ved sæsonstart træffes aftaler med frivillige hjælpere og sejlerskoleelever om o Klargøring o Søsætning o Tilrigning ud fra den udarbejdede plan for vedligeholdelse. I sejlsæsonen sørger bådsmændene sammen med instruktørerne for: o at båden altid er sejlklar og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. o at meddele til skoleleder og instruktør, hvis båden ikke umiddelbart kan bringes i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand. Ved afslutning af sæsonen aftales med frivillige hjælpere om: o Bådens afrigning og optagning. o Rengøring samt demontering og vinteropbevaring af udstyr. o Påhængsmotor afleveres til konservering og vinteropbevaring. Inden næste sæson sørges for: o Reparationer og fornyelse af grej i henhold til den udarbejdede vedligeholdelsesplan 3

4 De bådsmænd og instruktører, der ønsker at benytte sejlerskolens både, i de perioder sejlerskolen ikke selv anvender dem, er automatisk bådsmænd på bådene i hele sæsonen. A7 SEJLERSKOLEMØDER Skolens aktiviteter tilrettelægges på sejlerskolemøder, hvor skoleleder, bådsmænd og alle aktive instruktører deltager. Der holdes 5 faste møder i løbet af året. Der indkaldes til møder med 14 dages varsel. Punkter til dagsordenen skal være fremsendt senest 8 dage før mødet Dagsorden udsendes senest 5 dage før mødet. Skolelederen er sekretær. Referat sendes til bestyrelsen, instruktører og bådsmænd Årshjul for møderne i Sejlerskolen Tidspunkt Emner bemærkninger Januar Status på rep. af skolebådene Rekruttering af nye elever. Endelig budget for det kommende år. Samarbejde med andre udvalg i klubben. Kalendertjek. Besked til 2-års elever om hvornår der er klargøring af både. Elevpolitik April Dannelse af hold til kommende sæson. Tidsplan for isætning af både. Opstart af undervisningen. Lån af skolebådene i ferieperioden Planlægge fællestur for instruktører og bådsmænd. Sikkerhedspolitik Juni September Midtvejsevaluering Mangler ved bådene Problemer i undervisningen Opfølgning på fællestur/arrangement for instruktører og bådsmænd. Indstille elever til duelighedsprøven Optagning af bådene Evaluering af natsejladsen Evaluering af prøveforløbet. Vedligeholdsplan af bådene. Evaluering af sidste års vedligeholdsplan 4

5 Oktober/november. Afslutningsmøde Sæsonen evalueres. Instruktører til næste år Elever til næste år Evt. tilgodehavender udbetales. Kørepenge, leje af båd, mm Uddannelsesplaner og ønsker. Her er der et let traktement. A8. ELEVER Personer over 18 år, kan optages som elever. Der stilles ikke krav om kendskab til sejlads. Eleverne er selvforsikrende, hvilket de skal oplyses om ved sæsonstart Et hold består af 2 og højst 3 elever. Eleverne betaler en kursusafgift. Heri er medregnet kontingent for medlemskab af sejlklubben. Evt. udmelding efter kursus, skal ske skriftlig til sejlklubbens kasser. Hvis eleven i forvejen er medlem af sejlklubben, betales kursusafgift uden kontingent. Hvis 2 elever har samme adresse, og den ene er medlem af sejlklubben, så betaler begge den lave kursusafgift. Hvis elever optræder skødeløst ved at tilsidesætte de instruktioner, som er givet af instruktøren, kan der pålægges et erstatningsansvar. A9. HOLD. I januar måned udarbejder skolelederen en tilmeldingsblanket, som lægges på sejlklubbens hjemmeside, og sendes til diverse aftenskoler i Slagelse Kommune, som tilbyder navigationskurser. Blanketten skal indeholde en beskrivelse af Målet for undervisningen Tidsrum for undervisningen, som eleverne kan vælge i mellem Natsejlads, langtur Holdstørrelser Evt. politik for rygning ombord Forsikringsforhold Sidste frist for tilmelding. I februar henvender sejlerskolelederen sig til sidste års elever, for at høre hvor mange der vil fastholde deres ønske om at tage år 2 på sejlerskolen. Når tilmeldingsfristen er udløbet, udarbejder skolelederen holddannelsen. Der tilstræbes følgende ved holddannelsen. Samme køn Ikke for stor aldersmæssig spredning. Undgå ægtepar i samme båd Samme erfaringsniveau Hvis der er flere tilmeldinger end det er muligt at skaffe instruktører til, så prioriteres der således års elever, som har ønsket at bruge 2 år til at tage duelighedsprøven 2. Nye elever, som har den teoretiske del af duelighedsprøven 3. Nye elever, som ikke tidligere har været på sejlerskole eller speedbådsskole års elever, som har taget duelighedsprøven. 5

6 A10. SKOLEBÅDENE Skolebådene ejes af Korsør sejlklub, der forsikrer bådene og afholder udgifter hertil. Øvrige udgifter ved bådenes brug og vedligeholdelse afholdes af sejlerskolen, og administreres af sejlerskolen inden for den budgetterede rammer. På et møde udarbejdes en plan for bådenes anvendelse, vedligehold og investeringer. Den prioriterede anvendelse af skolebådene er: 1. Sejlerskolens undervisning. 2. Sejlklubbens kapsejladser. 3. Weekend ture med elever. 4. Udlån til bådsmænd og instruktører. Såfremt skolebådene ikke skal bruges til de under pkt. 1-3, kan de udlånes til bådsmænd og instruktører til éndagsture, 2 weekendture samt 14 dages sommerferie i skolernes ferieperiode. Hvis der er flere, der vil låne samme båd på samme tidspunkt, søges et kompromis. Hvis der ikke kan findes en løsning-trækkes der lod. Såfremt en instruktør vil disponere over båden på andre tider end planlagt, skal han aftale dette med bådsmanden. Skader på båden under udlån og skolesejlads dækkes af bådens forsikring. Låneren skal erstatte tabt grej. Skolebåden er ikke en udlejningsbåd, og der kan derfor ikke forlanges ekstra udrustning. Rygning: Rygning skal begrænses i bådene. Det er ikke tilladt at ryge under læ. A11 PRIVATE BÅDE Hvis skolebådene ikke kan dække behovet for undervisning, kan der træffes aftale med instruktører om brug af egen båd. Som godtgørelse for ekstra slid på båd og grej betaler sejlerskolen 1500 kr. for en undervisningssæson med 1 hold. Skader på instruktørernes egne både dækkes af bådens forsikring. Sejlerskolen betaler selvrisikoen, dog højst 2000 kr. pr. skade. Sejlerskolen dækker ikke bonustab eller merudgift som følge af oprykning til dyrere præmieklasse. Instruktørernes både betragtes ikke som udlejningsbåde. Instruktørernes både skal opfylde sikkerhedskrav til sejlads med elever som er: o Redningsveste til alle. o Brandsluknings udstyr. o Nødraketter. o Anker. o Gerne VHF dog som minimum en mobiltelefon. o Førstehjælpskasse. Der udarbejde en skriftlige aftale mellem sejlerskolen og instruktør om brug af egen båd, som instruktør og sejlerskoleleder underskriver. Hvis sejlerskolelederen anvender egen båd laves aftale mellem denne og bestyrelsens formand eller kasserer. B. KURSUSPLAN B1. GRUNDKURSUS Sejlerskolen tilbyder et grundkursus beregnet for voksne uden sejlerfaring, der vil lære at sejle en sejlbåd, og for voksne med lidt erfaring, der ønsker mere rutine og sikkerhed. 6

7 Grundkursus er på 66 timer fordelt med 3 timers teoretisk forberedelse og 63 timers praktisk sejlads over 2 sæsoner. Det er sigtet med undervisningen, at eleven efter 2 sejlsæsoner, bliver i stand til at tage den praktiske del af duelighedsprøven. Undervisningens indhold er beskrevet i Dansk Sejlunions elevhæfter 1 og 2, logbog og instruktørhæfter. Hver undervisningsmodul er på 3 timer inklusiv tilrigning og afrigning. Der gennemføres en heldagstur for alle elevhold til en fremmed havn. Heldagsturen søges gennemført en lørdag eller søndag i juni. I september afholdes en aftensejlads, så eleverne kan få lejlighed til at prøve sejlads i mørke. Hvis instruktør og elev er enige om, at det er forsvarligt at indstille til den praktiske prøve efter første år, så kan det lade sig gøre. Hvis eleven består, har denne mulighed for næste sæson at deltage på fortsættelseskursus. B2. FORTSÆTTELSESKURSUS Hvis en elev består duelighedsprøven i praktisk sejlads i det første år, så kan der tilbydes et fortsætterkursus under forudsætning af, at der er ledige instruktører og både. Det er vigtigt at eleverne inddrages i planlægningen af undervisningen. Undervisningen skal indeholde følgende elementer. Trimning af den stående rig. Optimerer trimning af løbende rig. Optimerer trimning af sejl. Spilersejlads. Deltage i kapsejlads. Hvis eleverne ikke har nogen forslag til undervisningens indhold, så undervises der efter følgende plan, som kan komprimeres ned til 5/8 uger afhængig af vejret: I foråret bruges der en teoriaften og 5 aftener til at få indøvet de færdigheder, der skal til, for at stille op til kapsejlads med spiler, samt kendskab til kapsejlads regelsæt. I undervisningsperioden kan eleverne deltage i 5 af klubbens aftenkapsejladser. Eleverne kan deltage i sejlerskolens fælles ture og fælles natsejlads. B3. DUELIGHEDSPRØVE Elever, som ønsker det, og som efter instruktørens skøn er dygtige nok, kan indstille sig til den praktiske del af duelighedsprøven i sejlads. Instruktørerne skal senest den 10. august give skolelederen besked om, hvem der ønsker at gå op til prøven. Prøverne gennemføres normalt i september. En af Søfartsstyrelsen bemyndiget person deltager som censor. For prøven opkræves gebyr til Søfartsstyrelsen og honorar til den bemyndigede. C. TEORETISK FORBEREDELSE C1. FORMÅL Den teoretiske forberedelse omfatter de mest nødvendige emner, som eleverne bør have kendskab til, inden de sejler ud. Elever, der ønsker egentlig teoriundervisning, henvises til de navigationskurser, der normalt gennemføres af aftenskolerne. Pjecerne fra Søsportens Sikkerhedsråd udgør grundlaget for teoriaftenens undervisning og udleveres til eleverne. 7

8 Følgende emner gennemgås: Personligt udstyr Bådens sikkerhedsudstyr Benævnelser ombord Lov og ret på vandet Knob, stik og fortøjning Metrologi D. PRAKTISK SEJLADS D1. FORMÅL Formålet med undervisningen i praktisk sejlads er først og fremmest at øge sikkerheden til søs. Derfor er det er det vigtig at undervisningen ombord omfatter: At eleverne får praktisk viden om det at være ombord i en båd, og om at behandle båden i overensstemmelse med begrebet godt sømandskab. At eleverne under forskellige vejrforhold får indøvet alle almindeligt forekommende manøvrer og situationer til søs og i havn. At der undervises med henblik på at forberede eleverne til duelighedsprøven i praktisk sejlads. At et undervisnings modul afsluttes med evaluering af den gennemførte lektion. Den praktiske sejlads gennemføres i perioden maj - august fordelt på 10 aftener. Der undervises ikke i juli. Hver aften undervises der 3 timer inklusiv tilrigning og afrigning. D2. HJÆLPEMIDLER Elever og instruktører får følgende undervisningsmateriale: Dansk Sejlunions materiale til duelighedsprøven. Søsportens sikkerhedsråds pjecer. Søsportens sikkerhedsråds plakater. Instruktører og bådsmænd får desuden: Dansk Sejlunions håndbøger for instruktører. E1. FORMÅL E. SPEEDBÅDSKORT Formål med undervisningen er at give voksne undervisning i praktisk sejlads med speedbåd, kendskab til godt sømandskab, myndighedskrav og regelsæt, således at eleven efter endt undervisning kan indstilles til speedbådsprøven. Speedbådskortet har til formål at supplere sejlerskolens undervisning i praktisk sejlads med sejlbåd, og speedbådskortet kan da også erstatte den praktiske prøve i sejlads til duelighedsprøven. For organisation, økonomi, skolederen og bådsmænd, se afsnit A2-A4 og A6 E5 INSTRUKTØRER Instruktøren skal have duelighedsbevis. Ellers samme regler som i A5. 8

9 E6. ELEVER Personer over 18 år, kan optages som elever. Der stilles ikke krav om kendskab til sejlads. Eleverne er selvforsikrende, hvilket de skal oplyses om ved sæsonstart. Et sejlhold består af 2 og højst 3 elever. Eleverne betaler en kursusafgift. Heri er medregnet kontingent for medlemskab af sejlklubben. Hvis eleven i forvejen er medlem af sejlklubben, betales kursusafgift uden kontingent. Hvis 2 elever har samme adresse, og den ene er medlem af sejlklubben, så betaler begge den lave kursusafgift. Hvis elever optræder skødeløst ved at tilsidesætte de instruktioner, som er givet af instruktøren, kan der pålægges et erstatningsansvar. F1 UNDERVISNINGSPLAN F. KURSUS. Undervisningen tilrettelægges efter de vejledninger mm, der er i undervisningsmaterialet fra Dansk Sejlunion. Dette materiale samt Søfartsstyrelsens regelsætte for speedbådsprøven, er rammen om undervisningen. F2 UDERVISNINGENS ORGANNISERING En teoriaftenen på 3 timer 3 aftensejladser i havn og bælt a 3 timer Når kursisten har gennemført de 12 timer, indstilles denne til prøveaflæggelse. Prøven kan afholdes 14 dage efter tilmelding til Søfartsstyrelsen. Samme dag, som prøven aflægges, sejles en kort repetitionstur, hvorefter prøven aflægges. G. TEORETISK FORBEREDELSE G1. FORMÅL. Den teoretiske forberedelse omfatter de mest nødvendige emner, som eleverne bør have kendskab til, inden de sejler ud. Elever, der ønsker egentlig teoriundervisning, henvises til de navigationskurser, der normalt gennemføres af aftenskolerne. Pjecerne fra Søsportens Sikkerhedsråd og bogen, Sejlads med Speedbåd udgivet af Dansk Sejunion, udgør grundlaget for teoriaftenens undervisning og udleveres til eleverne. Følgende emner gennemgås: Speedbåden. Fartøjstyper og skibsteknik. Love og bestemmelser. Søvejsreglerne i sammendrag. Førerens ansvar. Miljø og fredning. Maritime betegnelser. 9

10 Farvandsafmærkning. Fartøjets håndtering. Mand over bord. Brand, redning og hjælp til andre. Knob, stik og fortøjning. Metrologi. Godt sømandskab og sikkerhed. H. PRAKTISK SEJLADS. H1. FORMÅL Formålet med undervisningen er at kursisterne kan erhverve et speedbådskort. Derfor er det vigtig, at undervisningen ombord omfatter: At eleverne får praktisk viden om det at være ombord i en båd, og om at behandle en båd i overensstemmelse med begrebet godt sømandskab. At eleverne under forskellige vejrforhold får indøvet alle almindeligt forekommende manøvrer og situationer til søs og i havn. At undervisningen afsluttes med evaluering af den gennemførte lektion sammen med eleverne. Den praktiske sejlads gennemføres i perioden april - august fordelt på 4 aftener. Prøveaflæggelsen er ikke indregnet i de 4 aftener. Der undervises ikke i juli. Hver aften undervises der 3 timer inklusiv tilrigning og afrigning. Undervisningen tager godt 14 dage fra kursusstart til prøve afholdes. H2. HJÆLPEMIDLER Elever og instruktører anvender følgende undervisningsmateriale: Dansk Sejlunions materiale til speedbådsprøven. Søsportens sikkerhedsråds pjecer. Søsportens sikkerhedsråds plakater. Denne håndbog er revideret i januar

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken Elevhåndbog Sejlerskolen Sejlklubben Snekken 1 Velkommen til Sejlerskolen - Sejlklubben Snekken Hvis du har lyst til at lære at sejle, så tilbyder Snekken Sejlerskole undervisning i praktisk sejlads. Sejlerskolens

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen Drejebog Denne drejebog beskriver vision og målsætning samt organisationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Desuden beskrives ansvarsområder for tilknyttede personer,

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 27. juli fre 1. august 2014 Så er det igen tid for tilmelding til årets super Sommer sejler camp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Retningslinier for Frederiksværk Sejlklubs Seniorsejlerskole

Retningslinier for Frederiksværk Sejlklubs Seniorsejlerskole Frederiksværk Sejlklubs Sejlerskole gennemfører undervisning i 2015 efter nedenstående retningslinier. Ledelse Sejlerskolen ledes af et Sejlerskoleudvalg bestående af Instruktører og bådsmand. Sejlerudvalget

Læs mere

Årsplan for Sejlerskolen 2017

Årsplan for Sejlerskolen 2017 Februar Fredag 10.02.2017 Medhjælperfest i sejlklubben kl. 18.00 Mandag 20.02.2017 instruktørmøde vedr. Certificering af sejlerskolen kl.19.00 Marts Tirsdag 07.03.2017 Introaften for nye sejler skoleelever

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Information til nye sejlere og forældre i Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Korsør Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting

Læs mere

Vedtægter. for DANSKE BILUDLEJERE

Vedtægter. for DANSKE BILUDLEJERE Vedtægter for DANSKE BILUDLEJERE 2013 Revideret april 2013 Side 1 af 6 NAVN OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er "DANSKE BILUDLEJERE". Dens hjemsted er København. FORMÅL 2 Foreningen for erhvervsdrivende

Læs mere

Oplæg til lokale vedtægter

Oplæg til lokale vedtægter Dette oplæg har til hensigt at komme med forslag til et sæt lokale vedtægter. De lokale vedtægter skal præcisere de lokale regler og forhold, som ikke er omfattet af eller nærmere beskrevet i Den Grønne

Læs mere

1 Navn. 2 Formål. 3 Medlemsforhold

1 Navn. 2 Formål. 3 Medlemsforhold 1 Navn Logens navn er Gentle Adventure (GA) 2 Formål Formålet er at få en oplevelse ud over det sædvanlige og at skabe et kammeratskab som holder på tværs af personlige forhold og hele livet. Hvad skal

Læs mere

VÆRKTØJER TIL OPGAVEOVERSIGT

VÆRKTØJER TIL OPGAVEOVERSIGT Organisering VÆRKTØJER TIL OPGAVEOVERSIGT OPGAVEOVERSIGT Tydelige og veldefinerede roller og opgaver er med til at sikre overblik og gennemsigtighed i foreningen/aftenskolen. Det gør det lettere at være

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet Stativlauget Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C 1 Navn og hjemsted: 1.1. Fællesskabets navn er Administrationsfællesskabet Stativlauget. 1.2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub.

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2.. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Kerteminde Efterskole

Kerteminde Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Kerteminde Efterskole 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag Stk 1: Kerteminde Efterskoleskole er en uafhængig, selvejende institution. Stk 2: Den selvejende institution

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE Lagt på hjemmesiden d. 2/4-2013 1. HJEMSTED OG FORMÅL Stk. l. Lyngs Idrætsefterskole er en selvejende undervisningsinstitution,

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB

HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB INDHOLDSFORTEGNELSE VISION... 3 MÅLSÆTNING... 3 ELEVPOLITIK... 3 Fastholdelse af elever:... 4 Sikkerhedspolitik:... 4 SEJLERSKOLENS ANSVARSOMRÅDER:...

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog Sejlerskolen Aarhus Studiehåndbog Efterår 2015 - Forår 2016 Sejlerskolen - Efterår 2015 - forår 2016 Tilmeldinger og oplysninger om datoer: FOF Aarhus Bispegården Fredensgade 36 8000 Aarhus C Telefon 86

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk.1. Næsgaard Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Med

Læs mere

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 05. februar 2015 Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Foreningens medlemmer 4. Ind- og udmeldelse af foreningen 5. Kontingent 6. Regnskabsåret 7.

Læs mere

Love og regler for Dansk Karate Union

Love og regler for Dansk Karate Union Love og regler for Dansk Karate Union marts 2009 1 1. Organisationens navn, ansvars-område og formål. 2. Organisationens tilhørsforhold til udlandet. 3. Økonomi. 4. Drift. 5. Generalforsamling. 6. Ekstraordinær

Læs mere

Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015

Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015 Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015 Minimumsvedtægter for afdelinger af Lejernes Landsorganisation Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres 2015 I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Afdelingens

Læs mere

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING 1 Foreningens navn er Vojens Håndboldforening. Foreningens hjemsted er Vojens. Foreningen er tilsluttet Jydsk Håndboldforbund (JHF) under Dansk Håndboldforbund (DHF)

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Referat af Generalforsamling den 4. november 2010

Referat af Generalforsamling den 4. november 2010 Referat af Generalforsamling den 4. november 2010 LMU/04-11-2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent: 2. Protokollen: 3. Formandens beretning 4. Regnskabsorientering 5. Budget og fastsættelse af kontingent samt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 Vedtægter / klublove For Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 1. Klubbens navn er Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. 3. Medlemskab af Dansk Ride Forbund Storkøbenhavns

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 17.september 2014 Tidspunkt kl. 19.00 21.30 Sted Mødeleder Afdelingen i Mern Thorsten Gregersen Fraværende Deltagere Afdelingsledere Punkt Tekst

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole.

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Nysted Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet Sankt Peders Stræde 28 C, 4. 1453 København K ---ooooo--- VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY.

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. 1. Efterskolen i Bakkerne - Try er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Skagen Sejlklub

Vedtægter for Skagen Sejlklub Vedtægter for Skagen Sejlklub 1. Navn, hjemsted, organisation. Klubbens navn er "SKAGEN SEJLKLUB", og dens hjemsted er Skagen. Klubben er medlem af Dansk Sejlunion under dennes lokalkreds og er som sådan

Læs mere

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort Dansk Forening for Rosport www.roning.dk 26. februar 2016 DFfR s ordinær generalforsamling den 12. marts 2016 Endelig Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens-

Læs mere

30 sømil sejlads Søndag d. 27 september 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser

30 sømil sejlads Søndag d. 27 september 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser 30 sømil sejlads Søndag d. 27 september 2015 Køge Sejlklub Sejladsbestemmelser Regler : Stævnet sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler incl. Skandinavisk Sejlforbunds og Dansk Sejlunions

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Handlingsplan for sejler skolen.

Handlingsplan for sejler skolen. Handlingsplan for sejler skolen. Side 1 Indholdsfortegnelse. Vision side 3 Målsætning side 3 Elevpolitik side 3 Fastholdelse af elever side 4 Sikkerhedspolitik side 4 Sejlerskolens Ansvarsområder. Formand

Læs mere

Hermed fremsendes forslag til vedtægtsændringer til beslutning på generalforsamlingen den 15. marts 2016.

Hermed fremsendes forslag til vedtægtsændringer til beslutning på generalforsamlingen den 15. marts 2016. 1. februar 2016 Til bestyrelsen i Aalborg Sejlklub Hermed fremsendes forslag til vedtægtsændringer til beslutning på generalforsamlingen den 15. marts 2016. Denne tekst er fremsendt i pdf-format. Samme

Læs mere

Vedtægter for Højskolen Skærgården

Vedtægter for Højskolen Skærgården Vedtægter for Højskolen Skærgården 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Højskolen Skærgården er en uafhængig, selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet 26. oktober 1972 på initiativ

Læs mere

Ronetværkets organisation.

Ronetværkets organisation. VEDTÆGTER FOR RONETVÆRK KØBENHAVN. Navn og formål, ind- og udmeldelse. 1. Netværkets navn er "Ronetværk København". Enhver roklub under DFfR kan optages som medlem af ronetværket. Indmeldelse i og udmeldelse

Læs mere

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

DS DM For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18 20 August 2016 INDBYDELSE

DS DM For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18 20 August 2016 INDBYDELSE DS DM For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18 20 August 2016 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions

Læs mere

Vedtægter for Tjele Efterskole

Vedtægter for Tjele Efterskole Vedtægter for Tjele Efterskole Revideret og godkendt 12-09-2011 Vedtægter for den selvejende institution Tjele Efterskole Hjemsted, formål, og værdigrundlag. 1 Stk. 1. Tjele Efterskole er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER 1 Den 24. febr. 2011 Bestyrelsesmødet den 24. februarr 2011. Bilag nr.: 20.4.3. FORRETNINGSORDEN OG INSTRUKSER Forretningsorden og instrukser for bestyrelsen ved Århus Social og Sundhedsskole. I henhold

Læs mere

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Stk.1 1 Navn, hjemsted og ejerforhold Foreningens navn er: Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv. Stk.2 Foreningens hjemsted er: Stokkebro 85, Gjerrild,

Læs mere

Ekstension - idekatalog. Ekstension. Idekatalog -1-

Ekstension - idekatalog. Ekstension. Idekatalog -1- Ekstension Idekatalog -1- Ekstension Hermed er udarbejdet en forslag/plan til, hvordan man kan opstarte en ny klub. Følgende beskrivelse (plan) viser hvordan starten af ny klub kan tænkes gennemført, men

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481 KORSHAGE GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER Paragraf 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Korshage Grundejerforening. Foreningen har hjemsted i Odsherred Kommune. Paragraf 2 Medlemmerne Medlemmer af

Læs mere

Vedtægter for Foreningen. Kunstviften

Vedtægter for Foreningen. Kunstviften Vedtægter for Foreningen Kunstviften 1 Vedtægter for Foreningen Kunstviften Foreningens navn (1.1) Foreningens navn er Kunstviften (2.1) Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune Kunstviften, c/o Visitmariagerfjord,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Indholdsfortegnelse: Kassererens opgaver og ansvar Kassererens arbejdsredskaber Regnskabssystem Mellemregningskonto på landskontoret

Læs mere

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole REGLEMENT for K.A.S. sejlerskole 1. Sejlerskolens formål og opbygning Et af K.A.S.s formål er at tilrettelægge og give undervisning i praktisk og teoretisk sejlads. Tilrettelæggelsen af undervisningen

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Grenaa Kunst- og Musikforening. Dens hjemsted er Norddjurs Kommune. Foreningens formål er i tæt samarbejde

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted Standardvedtægter September 2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Natteravnene - by. 1.2 Foreningens hjemsted fremgår af samarbejdsaftalen mellem foreningen og Fonden for Socialt Ansvar (FSA).

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Træklatreforening!

Referat af generalforsamling i Dansk Træklatreforening! Referat af generalforsamling i Dansk Træklatreforening 10. april 2014, Aarhus 1. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Morten Brask Referant: Ulrik Landberg Stephansen 2. Bestyrelsens beretning om foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

Vedtægter. for. Faglig Puls

Vedtægter. for. Faglig Puls Vedtægter for Faglig Puls 2014 VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN Navn Afdelingens navn er: Faglig Puls under Faglig Puls landssammenslutning og tilsluttet Serviceforbundet. Faglig Puls har hjemsted i Hovedstadsområdet.

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C.

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. 1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. Stk.2 Foreningens formål er at stå for driften og vedligeholdelsen

Læs mere