Børne-, Unge- og Familieudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne-, Unge- og Familieudvalget"

Transkript

1 Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand), Mette Høgh Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen, Laura Sø, Michael Seiding Larsen, Nina Møhler Ingen Bemærkninger Laura Sø deltog i behandlingen af pkt. 1-6 og pkt. 12

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden januar Præsentation af det samlede Børne- og Familieområde Strategiplan Børn og Familie Kommende kvalitetsrappport for Dagtilbud Orientering om status på ændring af børnehaver til 0-6 års institutioner Fremtidig anvendelse af SFO-bygningerne på Fanefjord- og Hjertebjergafdelingerne Rapport vedrørende skolernes sociale profil Evaluering af skolernes it og digitaliseringsstrategi Dansk Skoleidræt - medlemsskab for alle skoler i Vordingborg Kommune Orienteringspunkter januar Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget januar Godkendelse af byggeprogram og prækvalificering af totalrådgivere vedrørende modernisering og renovering af indskolingsafsnittet på Svend Gønge-skolen, Lundby - LUKKET SAG Eventuelt januar Bilagsoversigt...27 Underskriftsside...28

3 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Godkendelse af dagsorden januar 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Børne-, Unge- og Familieudvalget. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Præsentation af det samlede Børne- og Familieområde Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Børn og Familie - Sagsbeh: Annika Hermansen Sagsfremstilling Børne-, Unge- og Familieudvalget har ønsket en præsentation af det samlede Børne og Familieområde. Ved punktet deltager leder af PPR og Forebyggelse, leder af Familiecenter Kalvehave og afdelingsleder for Børn og Unge. Indstilling Administrationen indstiller, at præsentationen tages til orientering. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Strategiplan Børn og Familie Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Børn og Familie - Sagsbeh: Annika Hermansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Resumé Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede på sit møde den. 3. juni 2014 Strategiplan for Børneog Familieområdet. Udvalget drøftede strategien og besluttede at behandle den endelige strategiplan efter budgetvedtagelsen. Den reviderede strategi med tilhørende implementeringsplaner fremlægges nu til godkendelse. Sagsfremstilling Det samlede Børne- og Familie område er igennem de sidste 3 år kommet ind i en god udvikling. Der er gennemført de organisatoriske ændringer, der har givet området en sammenhængende struktur sammen med sammenhæng i opgaveløsningen, der sikrer den største effektivitet. Samtidig er økonomien i en stabil gænge. I de sidste 3 år har det været nødvendigt at sikre økonomisk stabilitet samtidig med, at det har været nødvendigt at afvikle tidligere års merforbrug. Den stramme økonomiske styring er lykkedes og de tidligere års merforbrug er nu afviklede. Det er fortsat nødvendigt at have en stram økonomisk styring.. Opgaverne for det samlede Børne- og Familieområde retter sig mod børn, unge, der på en eller anden måde er i en udsat position og hvor deres familier, skole eller dagtilbud ikke alene kan sikre: at barnet/den unge trives at barnet/den unge udfolder sine potentialer at barnet/den unge er en del af et fællesskab Ca % af kommunens børn og unge vil forventeligt kunne få behov for en eller anden form for hjælp fra Børn og Familieområdet. Ca. 5% af kommunens børn og unge vil have behov for større indgribende indsatser, men de resterende 10-15% af kommunens børn og unge har behov for mindre, men meget målrettede indsatser. Hvor arbejdet med de 5% primært sker efter central visitation og med større omfattende tiltag styrket af sagsbehandleren, så sker indsatserne for de 10-15% ude i lokalområdet med korte beslutningsprocesser og i tæt samspil med skole, dagtilbud, sundhedsplejen, SSP eller andre samarbejdsparterne. Det samlede børne- og familieområde vil i de næste 3 år have en særlig fokus på følgende indsatsområder: 1. Bedre tværfagligt samarbejde alle, der har med børn og unge skal kende til områdernes lokale tilbud og indsatser og bruge dem aktivt i forhold til udsatte børn og unge og deres familier og ser, at det arbejde skaber værdi 2. Bedre inklusion for alle børn områdets ydelser tilpasses de behov skoler og dagtilbud efterlyser og som bedst understøtter børne- og unge politikkens målsætninger og inklusionsindsatsen for alle børn. pædagoger og lærere oplever at inklusionsindsatsen er en fælles opgave nye kompetencer hos de medarbejdere, der skal understøtte inklusionen på begge områder. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Forebyggelse frem for anbringelse udvikling af nye forebyggende foranstaltninger øget anvendelse af indsatser, der virker 4. Evaluering og effektmåling udvikling af metoder for effektevaluering og at disse implementeres som en del af det faglige arbejde For hvert af de 4 indsatsområder vil der blive udarbejdet målbare mål, der løbende evalueres over de næste 3 år og som løbende fremlægges for udvalget. På myndighedsområdet er målsætningen, at kommunen skal være blandt landets 10 mest effektive. Det betyder, at arbejdet med at skabe systematik i sagsbehandlingen fortsætter samtidig med, at der hele tiden er fokus på at gøre det rigtige rigtigt, dvs. iværksætte de mest effektive foranstaltninger med udgangspunkt i det i lovgivningen fastlagte grundlag for god sagsbehandling. Dertil skal der arbejdes med at nå de centralt udmeldte mål for arbejdet med socialt udsatte børn og unge i årene frem mod Udsatte børn og unge skal opnå et højere uddannelsesniveau 2. Færre udsatte unge begår kriminalitet 3. Større kontinuitet i anbringelser af udsatte børn og unge For hvert af disse mål vil der også blive udarbejdet målbare mål, der løbende evalueres og som løbende fremlægges for udvalget. Bilag: 1 Åben Strategiplan Børn og Familie 3920/15 2 Åben Mål og progressions plan - Strategiplan Børn og Familie 3904/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at strategiplanen godkendes, opfølgning på målsætningerne rapporteres. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt, idet Helle Mandrup Tønnesen (Ø) ikke ønsker, at der sættes et fast tal på mål vedr. antallet af helårsanbringelser. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Kommende kvalitetsrappport for Dagtilbud 2014 Sagsnr.: 15/447 - Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen Lovgrundlag Dagtilbudsloven. Sagsfremstilling Afdelingen for Dagtilbud udarbejder i første kvartal 2015 kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune for Kvalitetsrapporten henvender sig til kommunalbestyrelse, dagtilbud, forvaltning og borgere. Den kan fungere som et dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling og fastsættelse af mål på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge dagtilbudsloven og tilknyttede love og bestemmelser skal tilgå kommunalbestyrelsen og borgerne. Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, og det er hensigten, at kvalitetsrapporten opsamler resultater og tilkendegiver retning for den grundlæggende udvikling på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten skal udkomme hvert andet år indenfor 1. kvartal. Med kvalitetsrapporten forpligter kommunen sig til at oplyse ensartede data indenfor en række emner. Derudover suppleres med egne mål og resultater samt de indsatser, som Vordingborg Kommune prioriterer, og som er nødvendige for den lokale dialog. Herunder det fokus Vordingborg Kommunen har på det pædagogiske praksisfelt. Skabelonen der bliver brugt er udarbejdet i 2009/2010 i kvalitetsprojektet God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud, som var et partnerskab mellem 35 kommuner og KL. Det er samme skabelon der blev brugt for Kvalitetsrapport for Dagtilbud i Vordingborg Kommune Emnerne i kvalitetsrapporten er: Overordnet strategi og pædagogisk udvikling Det faglige arbejde Ressourcer Uddannelse Brugertilfredshed Det fremtidige arbejde Kvalitetsrapporten er baseret på et helhedsorienteret syn på de resultater, som kommunens arbejde skaber, og de indsatser, der er en forudsætning for dette arbejde. I arbejdet med at afdække og evaluere områdets resultater fra 2014 er det tanken at anvende følgende indsamlingsmetoder: Beskrivelser fra anmeldte og uanmeldte tilsyn Fokusgruppeinterview med udvalgte pædagoger fra institutionerne Fokusgruppeinterview med repræsentanter fra dagplejen Interview og skriftlige tilbagemeldinger fra de 3 ledernetværk Indsamling af tal om ressourcer brugt på området i Indstilling Administrationen indstiller, 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget at udvalget tager orienteringen, om det kommende arbejde med kvalitetsrapporten, til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Orientering om status på ændring af børnehaver til 0-6 års institutioner Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen Lovgrundlag Dagtilbudsloven. Sagsfremstilling Der arbejdes som planlagt med ændring af strukturen på dagtilbudsområdet, så ni børnehaver omdannes til 0-6 års institutioner, så der fremover er både dagplejere og integrerede institutioner i alle kommunens skoledistrikter. Der er udarbejdet et materiale, der præciserer hvilke tilbygninger og bygningsmæssige ændringer, der er brug for de ni steder. Afdelingen for Kommunale Bygninger har med ekstern bistand sørget for at udarbejde udbudsmateriale på bygningen af de første 3 liggehaller og tilhørende opgaver for Stege, Dr. Fane og Elnasminde Selve arbejdet med opførelse og ændringer går i gang i slutningen af januar. Med en tidsforskydelse på 3 uger udbydes og i gangsættes arbejdet i de øvrige institutioner, der skal ændres til integrerede institutioner. Mern Børnehave, som det er politisk besluttet at flytte til Kulsbjerg Skole, Mern afdelingen, er i en forsat i en afklaringsproces om, hvordan lokalerne på skolen bedst udnyttes og fordeles til fordel for børnene og medarbejderne. Der er 19 af de tidligere dagplejere, som er startet på deres nye arbejde i institutionerne, og i løbet af de kommende måneder følger resten (14 medarbejdere). Ud fra de tilbagemeldinger, som administrationen har modtaget, er der gennemgående tilfredshed både hos de nye medarbejdere og i institutionerne, og de nye medarbejdere føler sig generelt godt taget imod i institutionerne. Der er foreløbig omkring 70 børn, som har fået en ny dagtilbudsplads i forbindelse med omstruktureringen, og det har foregået i tæt dialog med forældrene, og deres ønsker har gennemgående kunne imødekommes. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Fremtidig anvendelse af SFO-bygningerne på Fanefjord- og Hjertebjergafdelingerne Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Folkeskoleloven. Resumé Børne-, Unge og Familieudvalget besluttede på mødet den 17. november 2014, at man ønsker en sag på dagsordenen vedrørende den fremtidige anvendelse af SFO bygningerne på Møn Skole, Fanefjord og Hjertebjerg afdelinger. På mødet ønskes således en drøftelse af mulighederne for nedrivning eller andre brugsmuligheder. Endvidere har Skolebestyrelsen ved Møn Skole fremsendt skrivelse til Børne-, Unge- og Familieudvalget vedrørende fraflytning af SFO bygningerne på Fanefjord afdeling og på Hjertebjerg afdeling. Skolebestyrelsen ved Møn Skole beder udvalget om at genoverveje beslutningen. Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2015 og overslagsårene er det besluttet, at skoleklubberne ved skoleafdelingerne i Fanefjord og Hjertebjerg skal fraflytte SFO bygningerne, idet skoleklubberne skal rummes i de arealer, der også anvendes til undervisning. Beslutningen skal ses på baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud. Administrationen har tidligere anslået, at mindreudgiften til bygningsdrift til i alt kr. Mindreudgiften er beregnet som en forholdsmæssig andel af de samlede udgifter i forhold til afdelingernes samlede arealer og SFO-arealet. Mindreudgifterne vedrører: El vand og varme Servicepersonale Rengøring Med hensyn til rengøring er der indregnet 50 % reduktion i udgiften, idet der påregnes en merudgift for rengøring af de arealer, der fremover anvendes til både undervisning og skoleklub. Administrationen kan oplyse, at der ikke er truffet beslutning om at nedrive bygningerne. Der er således ikke i budgettet for 2015 og overslagsårene afsat ressourcer til en evt. nedrivning. Med udgangspunkt i en anslået pris for nedrivning på kr. pr m2, har administrationen beregnet omkostningerne til en eventuel nedrivning af de to SFO bygninger til i alt kr. for Fanefjord afdelingen og kr. for Hjertebjerg afdelingen. I beregningen er der ikke medtaget udgifter til efterfølgende reetablering af arealet. Omkostningerne til reetablering af de to arealer afhænger af, hvordan arealerne ønskes reetableret. Omkostningerne til reetablering med græs anslås til kr. og reetablering med asfalt anslås til kr. Det er vigtigt at præcisere, at nedrivningsomkostninger er overslag, og at der ikke er taget hensyn til eventuel miljøsanering for farlige stoffer. Det kan afstedkomme yderligere udgifter og kræver en forudgående screening af bygningen, inden den udbydes til nedrivning. Administrationen kan endvidere oplyse, nedrivningen ikke er omfattet af Byfornyelsesloven / Indsatspuljen, idet Byfornyelsesloven ( 38c) ikke har anvendelse på offentligt ejede erhvervsbygninger. Skolebestyrelsen ved Møn Skole gør i den fremsendte skrivelse opmærksom på, at bestyrelsen ikke finder, at der er dokumentation for den indregnede besparelse, og Bestyrelsen finder, at der ikke er 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget taget højde for merudgifterne til opvarmning af undervisningslokalerne i en længere periode, når lokalerne også skal anvendes til skoleklub. Bestyrelsen påpeger desuden, at der i budgettet ikke er afsat midler til nedrivning og bortfjernelse af SFO-bygningerne og beder om, at udvalget genovervejer beslutningen om nedlukning, idet bestyrelsen mener, at beslutningen er taget på utilstrækkeligt grundlag. Administrationen kan oplyse, at udviklingen for elevtallet på Møn Skole er følgende: Skoleår 2013/1 4 Samlet Elevantal Elev tal Hjertebje rg Elevtal Fanefjord 2014/ / /1 7 (prognos e) 2017/1 8 (prognos e) 2018/1 9 (prognos e) 2019/2 0 (prognos e) Kommunens befolkningsprognose forløber indtil Såfremt skolens faktiske elevtal fremskrives i henhold til denne prognose, og der tages i udgangspunkt uændret andel af børn til friskoler, vil elevtallet på Fanefjord afdelingen i 2027 falde yderligere, således at der i år 2027 forventes at være i alt 76 elever. Elevtallet på Hjertebjerg afdelingen forventes i 2027 at falde til i alt 56 elever. Administrationen kan desuden oplyse, at grundlaget for beregningen af den forventede driftsbesparelse, såfremt de nuværende SFO-lokaler ikke længere skal anvendes til skoleformål er en forholdsmæssig beregning af de to skoleafdelingers andel af afdelingernes udgifter til bygningsdrift. Beregningen er sket i forhold til bygningernes arealer. De arealer på de to afdelinger, der løbende frigøres som en konsekvens af faldet i børnetallet kan bl.a. anvendes til en udbygning af arbejdsfaciliteterne for lærere og pædagoger. Heraf SFO bygning Bebygget areal (m2) Bygningsareal (m2) Møn Skole, Fanefjord afdeling /* 283 Møn Skole, Hjertebjerg afdeling */ Der er 536 m2 kælder med faglokaler. I beregningen af de forventede mindreudgifter til bygningsdriften er medtaget de forholdsmæssige udgifter til el, vand og varme, servicepersonale samt 50 % af udgiften til rengøring. Antallet af klasselokaler blev opgjort i forbindelse med kommunens projekt om Fokus på folkeskolen og er følgende: Antal klasselokaler Møn Skole, Fanefjord afdeling Møn Skole, Hjertebjerg afdeling 7 12 Ud over klasselokalerne er der fælleslokaler, faglokaler, personalefaciliteter og administration. Administrationen vurderer fortsat, at bygningmassen i Fanefjord og Hjertebjerg afdelingerne er tilstrækkelige uden anvendelsen af de to SFO bygninger. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Økonomi Der er i budget 2015 og overslagsårene ikke afsat midler til nedrivning af de to SFO bygninger. En nedrivning af bygningerne vil beløbe sig til totalt kr. Der er i dette beløb ikke taget højde for udgifterne til reetablering af arealerne. En reetablering med græs vil medføre yderligere udgifter på kr. for de to bygninger, mens en reetablering med asfalt vil medføre yderligere udgifter på kr. for de 2 bygninger. Hvis det besluttes, at bygningerne skal nedrives skal de anslåede udgifter på 1,3 mio. kr. finansieres inden for udvalgets egen rammer eller finansieres fra kassebeholdningen. De anslåede besparelser ved en fraflytning af bygningerne på i alt kr. er allerede indarbejdet i budget 2015 og overslagsår. Såfremt det besluttes at bygningerne ikke skal fraflyttes, men forsat anvendes til skolens brug, skal de kr. finansieres inden for skolens egen ramme. Bilag: 1 Åben fraflytning af SFO bygninger på Fanefjord og Hjertebjerg afdeling /14 2 Lukket Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning, om bygningerne skal nedrives, inklusiv forslag til finansiering. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Udvalget drøftede sagen, og udvalget besluttede, at administrationen snarest undersøger, om der er nogle kommunale institutioner eller frivillige foreninger, som ønsker at anvende de to bygninger uden nogle former for kommunalt driftstilskud. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Rapport vedrørende skolernes sociale profil Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Folkeskoleloven. Lov om kommunernes styrelse. Resumé Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede på mødet den 4. november 2014 rapporten fra Epinion vedrørende skolernes sociale profil. Udvalget drøftede forskellige modeller for tildelingen af specialundervisningsmidlerne og besluttede at sende modellerne til udtalelse i skolebestyrelser, relevante råd og MED udvalg sammen med et kort notat om tildelingsmodellerne og rapporten fra Epinion. Sagsfremstilling Rapporten bygger på en antagelse om, at de faktorer, der har betydning for elevernes præstationer i skolen (afgangskarakterer) også har indflydelse på behovet for faglig og social støtte i skolen. De baggrundsoplysninger/indikatorer, der er anvendt i analysen er følgende: Moderens civilstatus Indvandrer/efterkommer Beskæftigelsesstatus Moderens uddannelsesniveau Faderens uddannelsesniveau Samlet bruttoindkomst Moderens alder ved fødslen Indikatorerne er vægtet på baggrund af, hvor stor betydning de har. På baggrund af disse faktorer udregnes en social profil score for hver enkelt elev, og denne indeks-score beskriver således elevens sociale udsathed. Rapporten viser, at skolerne i Vordingborg Kommune er relativt store enheder. Dermed er de mindre udsatte i forhold til ændringer i fx sociale faktorer. Endvidere viser rapporten, at skolerne er relativt homogene, hvilket viser sig ved, at forskellighederne i de sociale profiler mellem skolerne er små. På den baggrund kan der stilles spørgsmål ved, om der er behov for en omfordeling i henhold til de 5 distriktsskolers sociale profiler. Administrationen foreslår således, at skolernes sociale profil ikke indgår i budgettildelingen. Epinion beskriver, at rapporten ikke kan give svar på, om Vordingborg Kommune skal omfordele midlerne til skolernes specialundervisning. Dette er op til en politisk beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget. I nedenstående tabel ses den fordelingsnøgle, som specialundervisningsmidlerne i henhold til rapporten skal fordeles efter, idet tabellen tager udgangspunkt i de 15 % mest udsatte børn i kommunen: Skole Antal Elever Andel af kommunens elever Andel af social profilscore Gåsetårnskolen ,3% 42,3% Kulsbjerg Skole ,2% 13,4% Møn Skole ,9% 22,5% Præstø Skole ,5% 11,3% Svend Gønge-skolen ,1% 10,4% Total ,0% 100,0% 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget I skolernes budget er der tildelt kr. pr. elev svarende til 31,3 mio. kr. til specialundervisning. Desuden er der afsat en pulje på 2 mio. kr. til fordeling til skolerne til undervisning af tosprogede elever. Nedenstående tabel viser, hvor stor en del af budgettet, der er tildelt iht. de nugældende regler, og hvilket beløb der ville være tildelt i henhold til hver af modellerne A - D.: Svend Mio. kr. Kulsbjerg Skole Præstø Skole Møn Skole Gåsetårnskolen Gøngeskolen Total I alt tildelt budget 2014/2015 7,0 4,9 5,5 11,7 4,2 33,3 Epinion - fordelingsnøgle 13,40% 11,30% 22,50% 42,30% 10,50% 100,00% -Antal % af budgettet,der fordeles iht. Epinions fordelingstal. Model A: 100% - hele 4,5 3,8 7,5 14,1 3,5 33,3 budgettet Model B: 5% af budgettet 7,1 5,1 5,7 11,2 4,2 33,3 Model C: 10% af budgettet 7 5 5,8 11,3 4,2 33,3 Model D: 25% af budgettet 6,6 4,8 6,1 11,8 4,1 33,3 Udtalelserne for skolerne kan i oversigtsform sammenfattes således: Anbefaler at socioøkonomiske faktorer ikke anvendes Anbefaler at socioøkonomiske faktorer anvendes Kulsbjerg Skole SKB, LokalMED X Områdeudvalget X X Ungdomsrådet X Præstø Skole SKB, LokalMED Svend Gøngeskolen SKB, LokalMED Gåsetårnskolen SKB, LokalMED Møn Skole SKB, lokalmed X X Administrationen anbefaler, at den nuværende tildeling fastholdes. Hvis udvalget beslutter, at skolernes sociale profil skal indgå i beregningen af skolernes budget anbefaler administrationen, at der anvendes model A (hele budgettet til specialundervisning og til to-sprogsundervisning fordeles efter sociale faktorer). X X 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Økonomi Beslutningen om en eventuel fordeling af midlerne til specialundervisning skal være afhængig af skolernes sociale profil har ikke indvirkning på udvalgets samlede ramme. Såfremt udvalget beslutter at skolernes sociale profil skal ligge til grund for beregning af skolernes budget, vil det dog have en påvirkning på skolernes individuelle budgetter. Model A vil medføre, at følgende skoler, vil få mindre budget end i dag (med udgangspunkt i budget 2014/2015): Kulsbjerg Skole -2,5 mio. kr. Præstø Skole -1,1 mio. kr. Svend Gønge-skolen -0,7 mio. kr. Omvendt vil følgende skoler få mere budget end i dag (med udgangspunkt i budget 2014/2015): Møn Skole 2,0 mio. kr. Gåsetårnskolen 2,4 mio. kr. Bilag: 1 Åben Epinion - Skolernes sociale profil i Vordingborg Kommune Rapport.pdf /14 2 Åben Notat om skolernes sociale profil /14 3 Åben Alle høringssvar Epinion.pdf /14 4 Åben Notat om fordeling af midlerne til specialundervisning /15 Indstilling Administrationen indstiller, at fordelingen af budgettet til specialundervisning fortsat sker som et beløb pr. elev, og at beløbet er ens for alle kommunens distriktsskoler. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Udvalget drøftede sagen, og udvalget besluttede, at midlerne til specialundervisning fra næste skoleår tildeles med en 50 % vægtning efter den socioøkonomiske undersøgelses beregninger. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Evaluering af skolernes it og digitaliseringsstrategi Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak Lovgrundlag Folkeskoleloven. Resumé Administrationen udarbejdede i 2012 en treårig it og digitaliseringsstrategi for folkeskolerne i Vordingborg Kommune. Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede på deres møde den 23. april at der ultimo 2014 skulle laves en evaluering af strategien. På udvalgsmødet den 3. juni anmodede udvalget administrationen om at opstille forskellige muligheder for at øge andel af devices i udskolingen i forbindelse med evalueringen af digitaliseringsstrategien. I forbindelse med udarbejdelse af evalueringen af digitaliseringsstrategien, har administrationen gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og pædagoger på kommunens folkeskoler. Resultaterne fra undersøgelsen udgør det primære datamateriale i evalueringen, for at klarlægge medarbejdernes brugeroplevelse så nøjagtigt som muligt. Evalueringen fremlægges nu til politisk behandling. Sagsfremstilling Evalueringen af skolernes digitaliseringsstrategi beskriver status og forslag til mulige fremadrettede indsatser på it- og digitaliseringsstrategiens indsatsområder: Digitale læremidler It-målsætning for elevernes læring Teknik og drift Kompetencer Kommunikation Den primære datakilde er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og pædagoger på Vordingborg Kommunes fem distriktsskoler samt Kompetencecenter Kalvehave. Derudover inddrages data fra evalueringen af Fokus på folkeskolen fra 2014 samt Kortlægningsundersøgelsen IT og Digitale Læremidler i Vordingborg Kommunes Skoler fra Evalueringen konkluderer, at der er sket en væsentlig stigning i anvendelsen af it og digitale læremidler på kommunens skoler siden Ultimo 2014 har alt læringspersonale og alle elever og deres forældre direkte webadgang til 55 programmer overalt, på skolen og hjemme via deres UNIlogin. I dag er det store veletablerede forlag og digitale platforme, der leverer størstedelen af materialet. Generelt set er der sket en væsentlig forøgelse i både antal og kvalitet af de digitale læremidler. Med indførelsen af ipads i undervisningen (1:1 i klasse, klassesæt til udlån i klasse og klasse) er udviklingspotentialet i arbejdet med digitale læremidler forøget væsentligt. Eleverne har fået funktionelle værktøjer, så de i højere grad selv kan producere viden. Over halvdelen af læringspersonalet bruger it i deres undervisning, så det understøtter elevernes udvikling af itfærdigheder (tekstbehandling, søgemetoder, kildekritik etc.). Samtidig viser undersøgelsen af 69 % af respondenterne anvender it som læringsredskab. De sidste knap tre års brug af ipads, har desuden vist at ipad med det robuste cover, som alle elevipads er udstyret med, er meget drifts- og brudsikre, hvilket betyder, at meget få ipads er blevet beskadiget/ ødelagt. Spørgeskemaundersøgelsen viser desuden, at it og brugen af digitale læremidler i planlægningen af undervisningen i større eller mindre grad er ved at være integreret i alle fag på Vordingborg Kommunes skoler som helhed. Over 80 % af besvarelserne angiver, at digitale læremidler bruges til at øve og træne forskellige faglige delområder, og erstatter således de tidligere indkøbte engangsmaterialer. 25 % angiver at de anvender det til prøveforberedelse, så eleverne kan blive fortrolige med den digitale prøveform som nu er standard for nationale test og afgangsprøver. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Undersøgelsen viser også, at digitale læremidler anvendes i stor udstrækning til undervisningsdifferentiering, til at give eleverne større mulighed for at arbejde på deres eget niveau. Samtidig bidrager digitale læremidler med helt nye muligheder for inklusion i undervisningen, som bogen ikke har. Målrettet brug af it og digitale læremidler åbner op for nye forberedelses- og undervisningsformer, der kan tilgodese elevernes forskellige behov. I undersøgelsen er læringspersonalet blevet spurgt til, hvilke barrierer der er for at digitale læremidler bliver en naturlig del af elevernes læring, og hertil svarer 53 % eleverne har ikke en pc/ipad. Med til dette forhold hører afledte problematikker af elevernes mulighed for at medbringe deres eget device til undervisningen (jf. Bring Your Own Device strategien, som blev en del af digitaliseringsstrategien som følge af en økonomiaftale mellem KL og regeringen i 2012). Mere end 90 % af læringspersonalet svarer, at de ville planlægge med brug af elevernes ipad i undervisningen, hvis alle elever medbragte deres egen ipad. Flere af Vordingborg Kommunes skoler deltager i it-demonstrationsskoleprojekter, og erfaringerne fra disse vil ligge til grund for det fremadrettede arbejde med it og digitalisering på hele skoleområdet. Blandt andet arbejdes der med synlig sammenhæng mellem de mål læreren opstiller for klassen, de enkelte elever og løbende evaluering og opfølgning. Digitale redskaber understøtter denne synlighed og bidrager til sikkerhed og retning i klassens arbejde. Som tidligere nævnt er manglende pc/ipad den største barriere for yderligere inkorporering af digitale læremidler i elevernes læring. I flere af spørgsmålene i undersøgelsen ses tydelige forskelle på svarene fra læringspersonale som underviser på mellemtrinnet ( klasse som har egen ipad) i forhold til både indskoling og udskoling. På mellemtrinnet er anvendelsen mere systematisk og de problematikker som opleves i udskoling og indskoling er stort set ikke til stede. Bring Your Own Device er problematisk på flere områder: Det vanskeliggør underviserens planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb Elevernes medbragte devices er forskellige (version, opdatering, programadgang, etc.) Ikke alle elever medbringer et device og de elever der gør, medbringer ikke devicet hver dag En optælling på alle skolerne i uge 40 viste at 1 elev i indskolingen medbragte et device, og 1/3 af eleverne i udskolingen medbragte et device I forhold til de nationale og lokale målsætninger for skolernes arbejde, kan BYOD strategien også være problematisk. De nationale mål for folkeskolen lyder bl.a.: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater Og lokalt i Vordingborg Kommune er der en målsætning om at karaktergennemsnittet for alle elever, skal stige med en karakter over de næste tre år. BYOD medfører en skævvridning i elevernes adgang til devices bl.a. afhængig af deres sociale og økonomiske baggrund. Dette vil igen påvirke mulighederne for undervisningsdifferentiering og træning i tests m.v., som kan have en effekt på mulighederne for at udfordre alle elever på deres niveau og maksimere deres læringsudbytte. Terminsprøveafviklingen i 9. klasse på kommunens skoler har vist, at manglende mulighed for træning i brug af værktøjsprogrammer på både udlåns ipad og eget device påvirker prøvesituationen og dermed prøveresultatet i negativ retning. It-området er et felt i kontinuerlig udvikling, og udviklingen på dette område går så stærkt at flerårige strategier på dette felt bliver overhalet indenom af udviklingen. Det har også været tilfældet med skolernes digitaliseringsstrategi , mange af de ting, som i 2012 var store barrierer for udbredelsen af it som en naturlig del af elevernes læring, er slet ikke væsentlige i dag. Derfor vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt at lade den fremtidige digitaliseringsstrategi være en del af det igangværende strategiarbejde på skoleområdet. Ved at det bliver en del af mål- og progressionsplanen for it, sikrer man en kontinuerlig justering og opdatering på området, frem for en statisk treårig separat strategi. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Økonomi Det foreslås, at der i marts 2015 anskaffes 806 devices, for at sikre 1:1 i udskolingen i Vordingborg Kommune. Investeringen i 806 devices vil udgøre en udgift på 2,8 mio. kr. Denne udgift vil kunne blive afholdt af overførslen fra regnskab 2014, hvor beløbet har været afsat men ikke anvendt. Nedenfor ses de estimerede udgifter til hhv. drift af IT på skoleområdet og den fremadrettede leasingydelse i perioden hvilket er behandlet på udvalgets møde i april 2014, som en del af den samlede budgetramme for skoleområdet. It budget (i kr.) Drift: Digitale læremidler Refusion Netværksinstallation ejendomme Sla aftale Kmd Licenser Nætværklicens Diverse Leasingydelse 3 årig udløb Leasingydelse med genkøb Devicestrategi Overført fra Udskoling 806 ipad, kontant Udskift lærer +pæd ½ delen, kontant Ny leasing, udskiftning Leasingydelse med genkøb Estimerede udgifter i alt Budget Ikke anvendt budget De årligt estimerede driftsudgifter, udskiftning af lærere og pædagogers devices samt den nye leasingaftale (udskiftning af gamle devices i indskoling, mellemtrin og udskoling), som træder i kraft i 2016, kan alle indeholdes i det afsatte budget til IT på skoleområdet. Egenfinansieringen sikres bl.a. gennem omprioriteringer, refusion, mindre licensomkostninger og lavere udskiftningsfrekvens end forventet af defekte/beskadigede ipads. Bilag: 1 Åben Alinea Brugerstatitstik november /14 2 Åben Trafikmåling på Skolenettet nov-dec /14 3 Åben BYOD kl. uge /14 4 Åben Evaluering af skolernes digitaliseringsstrategi /14 5 Åben Analyserapport Spørgeskema til lærere og pædagoger evaluering af it og digitaliseringsstrategi pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, at at økonomiforslaget godkendes, mål og strategiplaner på it-området træder i stedet for den tidligere digitaliseringsstrategi. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt, idet udvalget bakker fuldt op om, at der sættes ind med en 1:1 strategi i udskolingen (7.-9. klasse). Udvalget ser frem til at følge udviklingen i anvendelsen af de digitale læremidler. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Dansk Skoleidræt - medlemsskab for alle skoler i Vordingborg Kommune Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid, Skoler - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling På baggrund af forslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Kim Errebo om muligheden for at tagne et medlemskab af Dansk Skoleidræt med henblik på at fremme sundhed og bevægelse blandt børn og unge, har administrationen undersøgt betingelserne for medlemskab. Dansk Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorganisation, der har som overordnet mål at fremme læring, sundhed og trivsel gennem idræt, leg og bevægelse for alle elever i skolen. Ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer - dvs. umiddelbart før og efter skoletid, i undervisningen og i frikvartererne, får eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse som forudsætning for at træffe sunde valg i livet - både i skolen og i fritiden, både i dag og i fremtiden. Dansk Skoleidræt er stærkt forankret i både skoleverdenen og idrætsverdenen og aktiverer hver dag elever i hele Danmark. Det sker gennem et bredt udvalg af projekter, aktiviteter og turneringer. Alt med fokus på at sikre kvaliteten i de tilbud, som eleverne præsenteres for i skolen. Gennem kurser og undervisningsmaterialer kompetenceudvikles lærerne og bidrager herved til at udvikle en skole, hvor idrætsundervisningen altid er forankret i Fælles Mål, og hvor reformens krav om 45 minutters daglig bevægelse og motion håndteres med fokus på varierede og kvalitetsfyldte tilbud. Et såkaldt kommune-medlemskab koster 5 kr. pr. elev og dækker både deltagelse i lokale arrangementer/stævner og i de landsdækkende tilbud omkring Bevægelse i Undervisningen og Åben Skole. Aktiviteter der ofte involverer anvendelse af lokale eksperter. Et samlet kommune-medlemskab vil således for Vordingborg Kommune medføre en udgift på i alt kr. årligt (4200 elever x 5 kr.). Se evt. Administrationen vurderer, at Dansk Skoleidræts tilbud er interessante i forhold til alle former for fysiske aktiviteter især med fokus på Folkeskolereformen. Det årlige medlemskab af Dansk Skoleidræt kan efter dialog med Afdelingen for Skoler finansieres med 50% til Afdelingen for Kultur og Fritid og 50% til Afdelingen for Skoler. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 21 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift 21 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Indstilling Administrationen indstiller til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget at at Vordingborg Kommune tegner et kommunemedlemskab i Dansk Skoleidræt, finansieringen deles ligeligt mellem Afdelingen for Kultur og Fritid og Afdelingen for Skoler. Administrationen indstiller til Børne-, Unge- og Familieudvalget at at Vordingborg Kommune tegner et kommunemedlemskab i Dansk Skoleidræt, finansieringen deles ligeligt mellem Afdelingen for Kultur og Fritid og Afdelingen for Skoler. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt, idet udvalget finansierer alle kr. indenfor udvalgets ramme. Medlemskabet evalueres i sommeren Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 13. januar 2015 Administrationen indstiller til Børne-, Unge- og Familieudvalget, at Vordingborg Kommune tegner et kommunemedlemskab i Dansk Skoleidræt, at Børne-, Unge- og Familieudvalget tager Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets beslutning den 9. december 2014 til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt, idet man understreger, at medlemskabet er et tilbud. 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Orienteringspunkter januar 2015 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler, Dagtilbud, Børn og Familie - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling Orientering fra administrationen. a) Landsdækkende undersøgelse gennemført af Socialpædagogernes Landsforbund (SL) placerer Børne- og Familieområdet i Vordingborg Kommune som nummer 5 Børne- og Familieområdet i Vordingborg Kommune placerer sig som nummer 5 i en landsdækkende undersøgelse af kvaliteten i arbejdet med udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser. Socialpædagogernes Landsforbund (SL) har for første gang gennemført en landsdækkende undersøgelse, der viser kvaliteten i det sociale arbejde i kommunerne. Undersøgelsen placerer kommunerne på en rangliste på 3 områder: Voksen handicap, socialt udsatte voksne og socialt udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser. Undersøgelsen baserer sig på mere end 100 indikatorer som dækker over gængse hovedopdelinger indenfor det specialiserede sociale område. Nogle indikatorer kigger eksempelvis på hvilke tilbud kommunerne tilbyder deres borgere og andre indikatorer ser på brugernes oplevelse af kommunens indsats. Undersøgelsen baserer sig på oplysninger fra følgende aktører: 1. Statistik. Kommuneopdelt registerdata om det sociale område fra Danmarks Statistik. Vi måler på udviklingen i blandt andet ungdomskriminalitet og færdiggjorte ungdomsuddannelser. 2. Kommunerne. De kommunale forvaltningers egne oplysninger om deres indsatser på det sociale område og det specialiserede sociale område. 3. Brugerne. Spørgeskemaundersøgelse blandt brugervalgte medlemmer af landets 98 handicapråd omkring deres kommunes indsats på handicapområdet. 4. Medarbejderne. Spørgeskemaundersøgelse blandt Socialpædagogernes kommunalt ansatte medlemmer omkring indsatsen på det specialiserede sociale område i den kommune de arbejder Man kan læse mere om socialt indeks på denne hjemmeside. b) Personaleomsætningen på skoleområdet 1. august 31. december 2013 og 2014 Personaleomsætningen i 1. halvdel af skoleåret 2014 er på 7,7 %. Til sammenligning er personaleomsætningen i første halvdel af skoleåret 2013 på 8,4 %. Personaleomsætning 1/8 31/ Fratrådte Antal 1.8. Antal Omsætning Gåsetårnskolen ,6 % Kompetencecenter Kalvehave ,1 % Kulsbjerg Skole ,5 % Møn Skole ,0 % Præstø Skole ,3 % Svend Gønge-skolen ,0 % I alt ,4 % Personaleomsætning 1/8 31/ Fratrådte Antal 1.8. Antal Omsætning Gåsetårnskolen ,9 % Kompetencecenter ,0 % 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Kalvehave Kulsbjerg Skole ,8 % Møn Skole ,8 % Præstø Skole ,5 % Svend Gønge-skolen ,1 % I alt ,7 % c) Udviklingen i elevtal på Vordingborg Kommunes skoler 1. halvår skoleåret 2014/15 Administrationen har udarbejdet en opgørelse over udviklingen i elevtallet i første halvår af skoleåret 2014/15. Samlet ses et fald på 8 elever. Udviklingen i elevtallet i skoleåret 2014/ august december 2014 Tilgang/afgang Gåsetårnskolen Iselinge Ørslev Kastrup Marienberg Kulsbjerg Skole Stensved Mern Nyråd Møn Skole Stege Hjertebjerg Fanefjord Svend Gønge-skolen Lundby Bårse Præstø Skole klasse I alt d) Personalemæssige konsekvenser af ændringerne på skoleklubområdet Skoleafdelingen har nu opgjort de endelige personalemæssige konsekvenser i forbindelse med ændringerne på skoleklubområdet fra den 1. januar Ændringerne betød oprindeligt, at 10 medarbejdere i skoleklubberne blev varslet afskediget. I forbindelse med ændringen af tidspunktet for overførsel fra daginstitution til skoleklub blev der imidlertid brug for et antal medarbejdere på daginstitutionsområdet. Det betød, at 9 medarbejdere fra skoleklubberne er overflyttet til daginstitutionsområdet. e) Strategi for Skoleområdet

24 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget På mødet den 7. oktober 2014 drøftede udvalget mål og progressionsplan for skoleområdet Drøftelsen var en uddybning af udvalgets beslutning fra den 3. juni Udvalget besluttede blandt andet at godkende mål- og progressionsplanen for skoleårene , og at behandle sagen i gen i 1. kvartal 2015, når de første målinger foreligger. Administrationen oplyser, at de første målinger forventes at foreligge i løbet af marts måned 2015 til udvalgets behandling i april Bilag: 1 Åben Indikatorer socialt indeks.pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt. 23

25 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget januar 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Børn og Familie, Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen Sagsfremstilling For at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Administrationen har nu udarbejdet et forslag til Årshjul for 2015, som Børne-, Unge- og Familieudvalget anmodes om at drøfte og komme med input til. Årshjulet fremlægges på udvalgets kommende møder og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab. Bilag: 1 Åben Årshjul for BUF /14 Indstilling Administrationen indstiller, at det fremlagte forslag til årshjul drøftes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt, idet udvalget besluttede at afholde et kommende møde på Familiecenter Kalvehave. 24

26 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Godkendelse af byggeprogram og prækvalificering af totalrådgivere vedrørende modernisering og renovering af indskolingsafsnittet på Svend Gønge-skolen, Lundby - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen 25

27 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Eventuelt januar 2015 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Intet. 26

28 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Bilagsoversigt 3. Strategiplan Børn og Familie 1. Strategiplan Børn og Familie (3920/15) 2. Mål og progressions plan - Strategiplan Børn og Familie (3904/15) 6. Fremtidig anvendelse af SFO-bygningerne på Fanefjord- og Hjertebjergafdelingerne 1. fraflytning af SFO bygninger på Fanefjord og Hjertebjerg afdeling (139981/14) 2. (Lukket bilag) 7. Rapport vedrørende skolernes sociale profil 1. Epinion - Skolernes sociale profil i Vordingborg Kommune Rapport.pdf (111139/14) 2. Notat om skolernes sociale profil 2014 (134552/14) 3. Alle høringssvar Epinion.pdf (156546/14) 4. Notat om fordeling af midlerne til specialundervisning (6611/15) 8. Evaluering af skolernes it og digitaliseringsstrategi Alinea Brugerstatitstik november 2014 (156597/14) 2. Trafikmåling på Skolenettet nov-dec 2014 (156599/14) 3. BYOD kl. uge (156598/14) 4. Evaluering af skolernes digitaliseringsstrategi (156603/14) 5. Analyserapport Spørgeskema til lærere og pædagoger evaluering af it og digitaliseringsstrategi pdf (156601/14) 10. Orienteringspunkter januar Indikatorer socialt indeks.pdf (155813/14) 11. Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget januar Årshjul for BUF 2015 (126818/14) 27

29 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Underskriftsside Kirsten Overgaard Helle Mandrup Tønnesen Mette Høgh Christiansen Birgitte Steen Jørgensen Laura Sø Michael Seiding Larsen Nina Møhler 28

30 Bilag: 3.1. Strategiplan Børn og Familie Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 13. januar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 3920/15

31 Strategiplan Børn og Familie Indledning Børne- og Familieområdet har siden kommunesammenlægning gennemgået omfattende forandringer i forhold til opgaver, metoder, organisering og styring. Forandringer har ligeledes skulle understøtte udviklingstendenserne i både skoler, dagtilbud og sundhedsområdet, hvor der er kommet et mere inkluderende børnesyn end tidligere.. Dette ændrede syn og ændrede praksis har betydning for, hvordan Børne- og Familieområdet kan og skal tilrettelægge de indsatser, der retter mod børn i udsatte positioner. Helt overordnet skal Børne- og Familieområdet altid stræbe efter at være kvalificerede samarbejdspartnere for almenområdet og de udfordringer de står i. Det betyder, at de tiltag og indsatser, der foranstaltes på Børne- og Familieområdet skal understøtte børns og unges liv i familien, i dagtilbuddet, i skole og i uddannelse samt understøtte Børne- og Ungepolitikkens 3 målsætninger: Alle børn skal trives Alle børn skal udfolde deres potentialer Alle børn skal være en del af et fællesskab Udviklingen fra 2007 til nu Børne- og Familieområdet var fra 2007 og frem til 2010/11 organiseret i 6 lokalområder med en høj grad af økonomisk og faglig decentral kompetence. Det var intentionen med denne organisering at skabe en tidlig indsats med lokale løsninger for de få mest udsatte børn. I løbet af 2010 stod det klart, at denne intention ikke kunne indfries med den valgte faglige og økonomiske styring og organisering: økonomien løb løbsk, antallet af anbringelser eksploderede, serviceniveauet i de 6 områder var meget forskelligt og antallet af administrative og socialfaglige fejl i sagsbehandlingen var meget højt. På baggrund af eksterne konsulentrapporter fra 2010 og 2011 blev der i 2011 gennemført en række ændringer i forhold til økonomisk og faglig styring. Der blev lavet stramme økonomiske handleplaner, samtidig med at området fik tilført ekstra penge, der blev etableret en central visitation, der blev lavet fælles kvalitetsstandarder, myndighedssagbehandlingen blev styrket, der blev lavet flere forebyggende tilbud og områdestrukturen blev slanket og fik tættere tilknytning til skoler, dagtilbud og sundhed. Den stramme økonomiske styring har reelt medført, at forbruget i årene er faldet med ca. 18,0 mio. kr. pr. år svarende til 13 % I perioden fra 2011 til 2014 har hovedfokus været sikker drift med fokus på at nedbringe tidligere års merforbrug og genopretning af fejl i eksisterende sager samt sikre robuste arbejdsgange for nye og kendte sager. Området i dag står i en position, hvor der på den ene side er skabt plads til udvikling, men på den 1

32 Strategiplan Børn og Familie anden side stadig skal være en stram, især økonomisk, styring, hvis de sidste års økonomiske resultater ikke skal falde til jorden. SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities Threats Med udgangspunkt i en SWOT analyse kunne status beskrives således: Styrker Muligheder Højt fagligt niveau hos medarbejderne Generelt effektiv opgaveløsning Velfungerende strukturer en tilpas kombination af centralisering og decentralisering Relevante styringsredskaber Stabil økonomi Svagheder Fagligheden retter sig mod morgendagens opgaver Det kræver kontinuerlig ledelsesmæssig opfølgning hvis effektiviteten ikke skal falde Velfungerende strukturer betyder ikke nødvendigvis velfungerende tværfagligt samarbejde Sårbar økonomi, der kræver stram styring Trusler Stabil økonomi skaber muligheder for at udvikle nye indsatser Fagligt dygtige medarbejdere giver mulighed for udvikling af nye arbejdsformer, nye samarbejdsformer og nye indsatser Fagligt dygtige medarbejdere giver indsatser af høj faglig kvalitet Indsatser af høj faglig kvalitet skaber effektivitet Strategien for inklusionen kan blive en succes og et eksempel for andre kommuner Tilbagevendende tilpasninger af økonomien skaber krav om udvikling af forebyggende foranstaltninger som alternativ til dyre anbringelser Enkelte områder har rekrutterings- og fastholdelsesproblemer Enkelte områder oplever generationsskifte, der kan give tab af kompetencer Inklusionen er sårbar Organisationen er på plads med en central myndighedsenhed, kaldet Børn og Unge og to decentrale virksomheder med fokus på forebyggende indsatser, nemlig PPR og Forebyggelse og Familiecenter Kalvehave. Fysisk er medarbejdere med tæt tilknytning til almenområdet placeret så tæt på almenområdet som muligt, og medarbejdere med primært administrative opgaver er placeret i administrationsbygningen i Præstø. Den nuværende organisering vil løbende kunne justeres i forhold til nye tider og nye samarbejdsrelationer, men der vurderes ikke behov for gennemgribende omorganiseringer. Med udgangspunkt i SWOT analysen beskrives de 4 indsatsområder, der skal sættes fokus på i de næste 3 år. 2

33 Strategiplan Børn og Familie Bedre tværfagligt samarbejde I Vordingborg Kommune sker det tværfaglige samarbejde mellem alle aktørerne på børneområdet i områderne Møn, Kulsbjerg, Gåsetårn og Præstø/Lundby. Her mødes repræsentanter fra skoler, dagtilbud, sundhedsplejen og Børn og Familie. Det er her børn, unge og deres familier i problemer afdækkes og drøftes således, at der kan sættes ind med relevante og meningsfulde tiltag på et så tidligt tidspunkt som muligt i et problems opståen og på et så tidligt tidspunkt i et barns eller en ungs liv som muligt. Områderne er et samarbejdsforum, hvor alle kommunens medarbejdere har tilladelse til at drøfte et barn og en familie og visitere til den nødvendige, hurtige hjælp. Det er også der lærere og pædagoger får mulighed for kvalificeret sparring i et tværfagligt forum. Områderne skal fortsat være den samlede krumtap for det tværfaglige samarbejde om familier i udsatte positioner. Møder i områderne har til formål at frembringe alternative, kreative muligheder og løsninger, der kan arbejde i retning af mindre bekymring og mere sikkerhed for barnet eller den unge. Udgangspunktet skal være en fælles nysgerrighed på at håndtere den præsenterede problemstilling og det forventes, at alle aktivt bidrager hertil. Således er der ikke en bestemt måde at løse et givent problem, men en variation af måder, der tilpasses det enkelte barn - og alternativer må drøftes for at finde det mest meningsfulde og mindst indgribende tiltag. Effekten af områdestrukturen er, at på den ene side at få den fulde effekt af det tværfaglige samarbejde, men også at give sagsbehandlerne et tidligt kendskab til alle børn i manglende eller faldende trivsel. Hvis områderne ikke eksisterede og det tværfaglige samarbejde alene skulle foregå ved møder på skolerne og i dagtilbuddene ville der ikke kunne opnås den samme effekt, der kommer af at fagpersoner lægger deres samlede kræfter sammen, dertil ville der skulle anvendes betydelig mere tid på mødeaktivitet. Der vil løbende ske en opkvalificering af arbejdet i områderne. F.eks. har medarbejdere i områderne været på kursus i en fælles metodisk tilgang belysning af de sager, der drøftes i områderne. Metoden hedder ICS. For mere om ICS se nedenstående link til Socialstyrelsen. ICS: Integrated Children s System alle for Effekten af den fælles metodiske tilgang er, at sagen/barnet ses hele vejen rundt således, at det er den rigtige indsats, der iværksættes med det samme og at man ikke prøver sig frem. Dertil sikres det, at sagsbehandler har det bedst mulige grundlag til at vurdere, om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse. 3

34 Strategiplan Børn og Familie I Vordingborg Kommune sikrer områdestrukturen fast tilknytning af sagsbehandlere på skoler og i dagtilbud. Denne struktur sikrer et godt og tæt samarbejde med områdeteamet som krumtappen i det lokale tværfaglige samarbejde tæt på barnet eller den unge, men der forestår en opgave med at kommunikere strukturerne ud i de yderste led. Der er derfor behov for at frontpersonalet, dvs. lærere og pædagoger får bedre kendskab til, hvordan det tværfaglige samarbejde om børn og unge i udsatte positioner foregår. Der er opstillet følgende mål for udviklingen af det tværfaglige samarbejde frem mod 2017: 60 % af alle pædagoger, lærere og andre samarbejdspartnere, i en udført undersøgelse angiver, at de har kendskab til områderne og områdets funktion Når der modtages underretninger skal det fremgå i mindst 70 % af underretningerne fra dagtilbud og skoler, at sagen har været drøftet i området. Bedre inklusion for alle børn I forbindelse med Fokus på Folkeskolen blev det besluttet at styrke inklusion af børn med særlige behov i tilknytning til deres klasse og deres distriktskole. Det betød bl.a., at kommunens 21 specialklasser på skoleområdet blev nedlagt, at alle ressourcer til specialundervisning blev lagt ud på de fem nye større skoler med henblik på skabelse af nye, lokalt forankrede tiltag samt, at Kompetencecenter Kalvehave blev oprette som specialiseret skoletilbud til de ca.1-2% af kommunens skolebørn, der ikke ville profitere af de nye inkluderende miljøer i de fem distriktskoler. Nedlæggelse af specialklasserne betød, at kommunens inklusionsgrad blev væsentlig forøget, hvilket stiller store krav til skolernes evne til at sikre, at alle børn er i læring og trivsel. I 2013 blev der udført 2 undersøgelser, der bl.a. belyste, hvordan pædagoger og lærere opfattede kommunens inklusionsindsats. Begge undersøgelser viste, at pædagoger og lærere ikke oplevede, at de fik den nødvendige hjælp og støtte. De oplevede, at hjælpen var svært tilgængelig og ikke tilstrækkelig praksisnær. Børne- og Familieområdet har en særlig funktion hvad angår at understøtte dagtilbuds og skolers inklusionsindsats. Resultatet af de to undersøgelser understreger behovet for en styrkelse af kompetencerne i PPR og Forebyggelses hvad angår funktionen som inklusionsunderstøttende ressourcepersoner. Der er opstillet følgende mål for denne udvikling frem mod 2017: Andelen af adspurgte pædagoger og lærere, der søger viden om inkluderende indsatser hos ressourcepersoner fra PPR og Forebyggelse øges fra 25 % til 75 % i

35 Strategiplan Børn og Familie 75 % af adspurgte pædagoger og lærere oplever, at ansvaret for børns læring og trivsel er et fælles ansvar for alle, der har med børn og unge at gøre. Forebyggelse frem for anbringelse To trediedele af økonomien på det samlede Børne og Familieområde går til anbringelser. Antallet af anbringelser er fra 2010 gået fra 250 til i 2014 at være knap 194 anbringelser. En anbringelse koster i gennemsnit 0,5 mio. kr. pr. år, hvorfor anbringelsesgraden har en markant indflydelse på budgetoverholdelse. Samtidig viser de nyeste undersøgelser, at anbragte børn har markant dårligere resultater senere livet i forhold til uddannelse, arbejder mv. Det er derfor af allerstørste betydning, at der udvikles flere og bedre forebyggende indsatser for de allermest udsatte børn og unge. I efteråret 2014 og foråret 2015 etableres følgende forebyggende foranstaltninger: Døgnbehandling for familier med børn i aldersgruppen 0-6 år og sårbare gravide Lokale dagaflastningstilbud Helhedsorienteret familieindsats til familier i særligt udsatte positioner Øget brug af evidensprogrammer Socialstyrelsen har udvalgt et antal evidensbaserede programmer, man anbefaler kommunerne implementerer fordi de har vist en særlig effekt. Alle programmerne har et forebyggende sigte for forskellige målgrupper. Enkelte af programmerne retter sig mod forebyggelse af, at problemer i en familie vokser sig større, mens andre retter sig mod tunge problemstillinger såsom unge i misbrug og kriminalitet. Dertil er der programmer, der arbejder med bedre og mere målrettede anbringelser med henblik på at den unge kan komme hjem til familien igen. I Vordingborg er målgruppen for nogle af de tungere programmer ikke stor nok til at vi kan drifte programmerne selv. Derfor samarbejder Vordingborg med vores nabokommuner om at tilbyde nogle af de evidensbaserede programmer. Lolland, Guldborgsund, Faxe og Næstved kommuner har vist interesse og der er indledt dialog om samarbejdsformen. Man kan læse om evidensprogrammerne på Socialstyrelsens hjemmeside. Der er opstillet følgende mål for udviklingen frem mod 2017: Antallet af helårsanbringelser nedbringes fra ca. 194 til 170 ved udgangen af

36 Strategiplan Børn og Familie Evidensbaserede indsatser anvendes i 5 % af alle forebyggende foranstaltninger. Dokumentation, evaluering og effektmåling Når der laves forebyggende indsatser eller når børn anbringes udenfor hjemmet, så skal der sikres viden om, hvad der virker bedst og hvad der kan gøres bedre. Det kræver, at hele området arbejder systematisk med dokumentation. Dokumentationen skal imødekomme flere behov: ledelsesmæssigt tilsyn, kontinuitet og sammenhæng i sagsarbejdet og ikke mindst borgerens behov for, at der sker progression i deres sag. Den nødvendige dokumentation som information skal også danne grundlag for ledelsesmæssige og politiske beslutninger og prioriteringer. Ledelsen skal samtidig udvise tillid til, at medarbejderne er kompetente til at træffe de daglige, faglige beslutninger. Evaluering skal ind som en naturlig del af det faglige arbejde for alle medarbejdere. Evalueringer gennemføres for at se på om de mål der er sat op for et barns læring, trivsel og sundhed også nås. Derfor skal systematisk evaluering være en naturlig del af alle samarbejdsfora på Børn og Familieområdet. Effektmålinger skal vise om de indsatser møder de opstillede formål.. Hvor evaluering kan iværksættes uden de store investeringer, kræver implementering af effektmåling større planlægning f.eks. i form af en undersøgelse af hvad, der kan effektmåles og hvad ikke kan og selvfølgelig hvordan effektmåles. Børne- og Familieområdet vil i de kommende år undersøge muligheder for effektmåling på relevante områder og implementere effektmåling løbende. Der er opstillet følgende mål på området: Redskaber til evaluering og effektmåling anvendes systematisk som en del af det faglige arbejde. Effektive foranstaltninger At måle effekten af de foranstaltninger, der iværksætte for børn og unge er noget man rent forskningsmæssigt har kigget på igennem de sidste 5 år. Virker det vi gør? Og virker noget bedre end andet? Og hvad gør, at netop det her virker. Vordingborg Kommune vil i samarbejde med KORA implementere en metode, der med udgangspunkt i ICS, kan vurdere effekten af den indsats, der er foranstaltet. Samarbejdet er i sin spæde start, men forventes igangsat i efteråret KORA: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Der er opstillet følgende mål: Indsatser, der købes ved eksterne aktører evalueres og effektmåles systematisk. 6

37 Strategiplan Børn og Familie Evidensbaserede indsatser anvendes i 25 % af alle nyanbringelser af unge over 14 år. Hvor skal det samlede Børne- og Familieområde være i 2017 Det samlede Børne- og Familieområde baserer i 2017 sin opgaveløsning på et kvalificeret samarbejde med alle aktører på området for socialt udsatte børn og unge således, at vi er bedre rustede til at håndtere den gruppe af børn og unge, der mest af alle har brug hjælp til at udfolde deres potentialer. Det kræver, at Børne- og Familieområdet altid tænker børn som en del af mange kontekster, og at barnets læring og trivsel skal ses i alle kontekster. Det betyder, at Børne- og Familieområdet skal være med til at sikre et kvalificeret og systematisk tværfagligt samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. Børne- og Familieområdets indsatser skal supplere de indsatser, der er i gang i almenområdet og på den måde understøtte de almene indsatser. Sammenhæng i indsatserne er alt afgørende for at opnå de bedste effekter. Børne- og Familieområdet understøtter alle børns læring og trivsel i dagtilbud og skoler. Det betyder, at pædagoger og lærere oplever, at de har adgang til hurtig hjælp og den rigtige hjælp fra de ressourcepersoner, der sammen med dem kan sikre inklusion for alle børn. I 2017 er der et varieret tilbud af forebyggende foranstaltninger, der sikrer børn, unge og deres familier en tidlig målrettet indsats således, at en anbringelse undgås. Dokumentation, evaluering og effektmåling er en naturlig og integreret del af den faglige praksis, således at der fortsat sikres en kvalitativ sammenhæng mellem indsats, effekt og drift altså at vi tilbyder det vi ved virker bedst til den bedste pris. 7

38 Bilag: 3.2. Mål og progressions plan - Strategiplan Børn og Familie Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 13. januar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 3904/15

39 Strategiplan Børn og Familie Mål og progressionsplan Børne og Familie Indsatsområde Bedre tværfagligt samarbejde Parametre Indikatorer Evaluering /måling Områderne skal være omdrejningspun ktet for det tværfaglige samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. 60 % af alle adspurgte pædagoger, lærere og andre samarbejdspartn ere* har kendskab til områderne og områdets funktion Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse Status ved udgangen af 2014 Andelen af kendskab til områderne er ikke kendt Mål ved udgangen af 2015 Spørgeskemaun dersøgelse gennemføres. Mål ved udgangen af 2016 Spørgeskemaun dersøgelse gentages og resultatet viser, at 50 % af de adspurgte kender til områderne. Mål ved udgangen af 2017 Undersøgelse viser at 60 % af alle adspurgte pædagoger, lærere og andre samarbejdspartn ere* har kendskab til områderne og områdets funktion. Bedre inklusion for alle børn Pædagoger og lærere oplever en øget Når der modtages underretninger skal det fremgå i mindst 70 % af underretningern e fra dagtilbud og skoler, at sagen har været drøftet i området. Andelen af adpurgte pædagoger og I registreringer af underretningen skal det fremgå, at sagen har været drøftet i området Dele af Evaluering af Fokus på Dette registreres ikke i dag Statusanalyse af samarbejdet om inklusionsudvikli 1 Skemaet til underretninger er tilpasset. Registrering af om sagen er drøftet i området foregår. Ved udgangen af 2015 er der udarbejdet ny Registreringen viser, at i 30 % af underretningern e fra dagtilbud og skoler fremgår det, at sagen har været drøftet i området. 50 % af de adspurgte pædagoger og Når der modtages underretninger fremgå det i mindst 70 % af underretningern e fra dagtilbud og skoler, at sagen har været drøftet i området. Andelen af adpurgte pædagoger og

40 Strategiplan Børn og Familie Indsatsområde Forebyggelse frem for Parametre Indikatorer Evaluering /måling tilgængelighed til ressourceperson er fra PPR og Forebyggelse Pædagoger og lærere oplever at ansvaret for børns læring og trivsel er et fælles ansvar Antallet af anbringelser lærere, der søger viden om inkluderende indsatser hos ressourceperson er fra PPR og Forebyggelse øges fra 25 % til 75 % i % af adspurgte pædagoger og lærere angiver at oplever, at ansvaret for børns læring og trivsel er et fælles ansvar for alle, der har med børn og unge at gøre. Antallet af helårsanbringels Folkeskolen og Statusanalyse om samarbejdet om inklusionsudvikli ng, der omhandler pædagoger og læreres oplevelse af ressourceperson ernes tilgængelighed og understøttende praksis gentages. Antallet af helårsanbringels Status ved udgangen af 2014 ng fra 2013 viste, at kun ca. 25 % af alle adspurgte pædagoger og lærere søger viden om inkluderende indsatser hos ressourceperson er fra PPR og Forebyggelse. Statusanalyse af samarbejdet om inklusion viser, at ved et vellykket samarbejde mellem pædagoger, lærere og ressourceperson er opleves ansvaret for børns læring og trivsel som et fælles ansvar. Ved udgangen af 2014 er der Mål ved udgangen af 2015 baseline, der viser status på de 2 parametre Antallet af helårsanbringels Mål ved udgangen af 2016 lærere angiver at de søger viden om inkluderende indsatser hos ressourceperson er i PPR og Forebyggelse. 50 % af de adspurgte pædagoger og lærere, der har besvaret angiver at de oplever at ansvaret for børns trivsel og læring er et fælles ansvar. Antallet af helårsanbringels Mål ved udgangen af 2017 lærere, der søger viden om inkluderende indsatser hos ressourceperson er fra PPR og Forebyggelse er 75 %. 75 % af adspurgte pædagoger og lærere angiver at oplever, at ansvaret for børns læring og trivsel er et fælles ansvar for alle, der har med børn og unge at gøre. Antallet af helårsanbringe 2

41 Strategiplan Børn og Familie Indsatsområde anbringelse Parametre Indikatorer Evaluering /måling nedbringes yderligere hen imod er nedbringes fra ca. 194 til 170 ved udgangen af 2017 er monitoreres og registreres løbende Status ved udgangen af 2014 ca. 194 helårsanbringels er. Andelen af anbringelse er 13 % højere end sammenlignings kommunerne, svarende til godt 25 helårsanbringels er. Mål ved udgangen af 2015 e er ved udgangen af 2015 faldet til under 190. Mål ved udgangen af 2016 er er faldet til ca Mål ved udgangen af 2017 er 170. Evidensbasered e indsatser anvendes i 10 % af alle forebyggende indsatser. Registreres og monitoreres I 2015 implementeres et af de forebyggende evidensbasered e programmer. * Anvendelse af evidensbaserede forebyggende programmer monitoreres. Evidensbasered e programmer anvendes i 5 % af alle forebyggende indsatser Evidensbasered e indsatser anvendes i 25 % af alle forebyggende indsatser. Evaluering og effektmåling Øget måling og evaluering af egne indsatser såvel som Redskaber til Evaluering og effektmåling anvendes Registreres og monitoreres Vordingborg Kommune har i øvrigt ikke en systematisk anvendelse af evidensbasered e programmer. Evaluering og effektmåling sker ikke systematisk i Ved udgangen af 2015 er det fastsat hvilke metoder for Ved udgangen af 2016 er der sket en systematisk Redskaber til Evaluering og effektmåling anvendes 3

42 Strategiplan Børn og Familie Indsatsområde Parametre Indikatorer Evaluering /måling indsatser købt af eksterne aktører. systematisk som en del af det faglige arbejde. Status ved udgangen af 2014 dag Mål ved udgangen af 2015 evaluering og effektmåling, der skal anvendes Mål ved udgangen af 2016 evaluering og effektmåling i 50 % af alle sager. Mål ved udgangen af 2017 systematisk som en del af det faglige arbejde. Indsatser, der købes ved eksterne aktører evalueres og effektmåles systematisk. Evaluering og effektmåling af andres indsatser registreres ikke systematisk i dag Ved udgangen af 2016 er der sket en systematisk evaluering og effektmåling i 50 % af alle indsatser købte hos eksterne aktører. Indsatser, der købes ved eksterne aktører evalueres og effektmåles systematisk. Evidensbasered e indsatser anvendes i 25 % af alle nyanbringelser af unge over 14 år. Vordingborg Kommune har endnu ikke etableret en anbringelse med udgangspunkt i evidensprogram mer Mindst 2 nyanbringelser af unge over 14 årige etableres med udgangspunkt i evidensprogram mer Ved udgangen af 2016 er andelen af evidensbasered e nyanbringelser 12 %. Evidensbasered e indsatser anvendes i 25 % af alle nyanbringelser af unge over 14 år. *De Utrolige År 4

43 Strategiplan Børn og Familie De centralt udmeldte 2020 mål for udsatte børn og unge Indsatsområde Indikatorer Evaluering /måling Større kontinuitet i Andelen af Registreres og anbringelser af sammenbrud i monitoreres udsatte børn og anbringelser må højst unge udgøre 3,8 % af Udsatte børn og unge skal opnå et højere uddannelsesniveau Færre udsatte unge begår kriminalitet anbringelserne. Mindst 50 % af udsatte unge har som 25 årige gennemført en ungdomsuddannelse. Antallet af kriminelle handlinger begået af unge under 18 år skal falde Mindst 25 % færre unge mellem 15 og 17 år modtager en fældende strafferetlig afgørelse. Registreres og monitoreres Registreres og monitoreres 5 Status 2015 I 2014 var andelen i Vordingborg Kommune 8,2 %. Andelen i Vordingborg var i 2011 på 27 %. * I 2011 var andelen 15. Den forholdsvis høje andel skal ses i sammenhæng med at andelen er målt på unge med bopæl i Vordingborg, dvs. at anbragte unge fra andre kommuner indgår i andelen. I Indsatser Anbringelsesstederne skal støttes yderligere således at barnet/den unge kan blive i sin nuværende anbringelse. I samarbejde med Job- og Arbejdsmarkedsafdelingen, UU, Skoleafdelingen og Psykiatri og Handicap etableres et tæt tværfagligt samarbejde om de unge, der ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Styrket samarbejde om SSP indsatsen.

44 Strategiplan Børn og Familie Indsatsområde Indikatorer Evaluering /måling Status 2015 Vordingborg Kommune er der forholdsmæssigt mange anbringelsessteder set i forhold til andre kommuner. * Indsatser *Tallene er fra ministeriets hjemmeside. Tallene vil blive opdaterede til aktuelle 2014 tal så snart disse er tilgængelige For mere om målene se 6

45 Bilag: 6.1. fraflytning af SFO bygninger på Fanefjord og Hjertebjerg afdeling Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 13. januar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

46 Til Børne-, unge- og familieudvalget Vedr. fraflytning af SFO bygninger på Fanefjord og Hjertebjerg afdeling Skolebestyrelsen ved Møn Skole har noteret sig, at BUF-udvalget ønsker, at der skal ske en fraflytning af SFO-bygningerne på både Fanefjord- og Hjertebjerg afdeling. Argumentet er, at der i højere grad end tidligere er fokus på i dagligdagen at sikre et fælles læringsbegreb i forhold til skolens samlede aktiviteter. Endvidere nævnes det, at man ønsker at samle skolens aktiviteter i fysisk sammenhængende lokaler. De nævnte SFO-lokaler er allerede en integreret del af skolen og anvendes i udstrakt grad til bl.a. holddannelse. Holddannelse er et af de bærende elementer i Folkeskoleskolereformen og en forudsætning for vellykket inklusion og undervisningsdifferentiering. Altså vil en nedlukning af SFO-lokalerne betyde en stærk forringelse for den daglige læring. I forbindelse med etablering af personalearbejdspladser pr. 1. august kom der yderligere pres på lokalerne på de to afdelinger. På Fanefjord afd. har det endda været nødvendigt at inddrage et lokale i SFObygningen til personalearbejdspladser. Ved nedlukning vil der endvidere også mangle køkkenfaciliteter til servering af morgenmad for de børn, der er i klubben fra kl. 6 til kl. 8. En nedlukning vil endvidere betyde, at klubtilbuddet forringes endnu mere, end det er sket med den vedtagne personalenednormering. Klubaktiviteterne vil fremover skulle rummes i hjemklasselokaler, som alt andet lige er indrettet til en anden type aktiviteter og føles som den enkelte klasses ejendom. Hvis fritidstilbuddet skal gøres attraktivt, er det nødvendigt at kunne indrette lokalerne til formålet. En nedlukning af den nuværende SFO-bygning vil derfor kræve investeringer i bygningsændringer og etablering. Udgifter der vel at mærke ikke er medtaget i budget I forbindelse med forslaget om nedlukning af bygningerne er indregnet en udokumenteret besparelse på kr pr. SFO. Denne besparelse vil blive reduceret en del, da man ved flytning af klubben til skolebygningen er nødt til at opvarme begge hovedbygninger i en længere periode. I øjeblikket natsænkes der kl. 15 og kun de meget mindre SFO-bygninger opvarmes. Der er i budgettet ikke afsat midler til nedrivning og bortfjernelse af SFO-bygningerne. Det vil være meget vanskeligt at forklare forældre til SFO-børn, at disse velindrettede lokaler ikke må anvendes, når de alligevel står tomme. Skolebestyrelsen ved Møn Skole vil bede udvalget genoverveje beslutningen om nedlukning, da vi mener beslutningen er taget på utilstrækkeligt grundlag. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger og indgår gerne i dialog. Med Venlig Hilsen Skolebestyrelsen ved Møn Skole Troels Christensen

47 Bilag: 7.1. Epinion - Skolernes sociale profil i Vordingborg Kommune Rapport.pdf Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 13. januar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

48 VORDINGBORG KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL RAPPORT JULI 2014

49 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL INDHOLD 1. Indledning Metode og fremgangsmåde Udregning af den sociale profil score Aggregering af social profil score Skolernes sociale profil Hovedresultater: Skolernes sociale profil Fordeling af den sociale profil for skolernes samlede elevgrundlag Fordeling på baggrundsvariable VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

50 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL 1. INDLEDNING Denne rapport tegner et billede af de sociale profiler af skolerne i Vordingborg Kommune. Formålet med analysen er at tilvejebringe et faktabaseret grundlag til fordelingen af midler til specialundervisning. Der er tale om en opdatering efter samme fremgangsmåde og metode som i den oprindelige analyse gennemført i Rapporten indeholder resultaterne af den socioøkonomiske analyse, som Epinion har gennemført på baggrund af data fra kommunen og fra Danmarks Statistik, og der præsenteres en konkret fordelingsnøgle, som kan implementeres direkte i en fordelingsmodel. Rapporten er opbygget således, at analysens metode og fremgangsmåde præsenteres i afsnit 2. Afsnit 3 indeholder hovedresultater i form af udregningen af skolernes sociale profil. Her ses der først på den sociale profil for de fem overordnede skoler og herefter på den sociale profile for hver enkelt skoleafdeling. I afsnit 4 præsenteres skolernes fordeling på de forskellige socioøkonomiske variable, som indgår i modellen. VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

51 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL 2. METODE OG FREMGANGSMÅDE Skolernes socioøkonomiske udgangspunkt beskrives i analysen ved hjælp af den såkaldte sociale profil score. I dette afsnit redegøres for den metode, der ligger til grund for udregningen og aggregeringen af den sociale profil score. Det vil sige, hvordan den sociale profilscore udregnes for hver enkelt elev/barn i kommunen, samt, hvordan resultaterne af udregningerne aggregeres på skoleniveau til et udtryk for hver skoles sociale profil. Rapportens analyser er gennemført på baggrund af et datagrundlag på børn og unge, der går på en folkeskole i Vordingborg kommune 1. Til hvert af disse børn er knyttet baggrundsoplysninger fra Danmarks Statistik vedrørende barnet samt dets biologiske forældre. 2.1 Udregning af den sociale profil score Konkret beskrives skolernes sociale profil ved hjælp af syv indikatorer, der alle vedrører forældrenes baggrund og socioøkonomiske status. Udvælgelsen af indikatorerne samt vægtningen af indikatorerne i forhold til hinanden trækker på en tidligere analyse lavet af Epinion. Modellen er identisk med den, som lå til grund for analysen i Her er det undersøgt, hvilke sociale baggrundsfaktorer, der har betydning for elevernes præstationer i grundskolen (afgangskarakterer), samt hvor stor betydning de forskellige faktorer har i forhold til hinanden. Tankegangen er, at de sociale baggrundsvariable er udtryk for den støtte, barnet får fra hjemmet. Udgangspunktet for denne analyse er en antagelse om, at de faktorer, der har betydning for elevernes præstationer i skolen (afgangskarakterer) også har indflydelse på behovet for faglig og social støtte i skolen. Nedenstående er en oversigt over de baggrundsoplysninger/indikatorer, der er anvendt i analysen. Som nævnt er indikatorerne vægtet på baggrund af, hvor stor betydning de har for elevernes afgangskarakterer. Tallene i parentes angiver vægtningen: Moderens civilstatus (moderen ikke gift*-0,107) Indvandrer/efterkommer (begge forældre danske eller vestlige indvandrere*0,336; én forælder ikkevestlig indvandrer*0,233) Beskæftigelsesstatus (begge forældre uden for arbejdsmarked og ikke under uddannelse*-0,278; én forælder uden for arbejdsmarked og ikke under uddannelse*-0,080). Moderens uddannelsesniveau 2 (*0,1663) Faderens uddannelsesniveau (*0,1097) Samlet bruttoindkomst (*0, ) 1 Det var ikke muligt at få tilstrækkelige baggrundsoplysninger på 53 elever, og disse er derfor udeladt af analysen. 2 Forældrenes uddannelse er opdelt i følgende kategorier: 1) Uoplyst, 2) Grundskole, 3) Erhvervsfaglig, 4) Gymnasial/KVU, 5) MVU, 6) LVU VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

52 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Moderens alder (ved fødslen) (*0,0129). På baggrund af disse faktorer udregnes en social profil score for hver enkelt elev, og denne indeks-score beskriver således elevens sociale udsathed. Ved manglende information om forældres socioøkonomiske forhold anvendes dataimputation. 2.2 Aggregering af social profil score For at analysen kan give et udtryk for skolernes sociale profil, må scoren på individniveau aggregeres. Aggregeringen af elevernes score kan ske på to måder. For det første på baggrund af den samlede sociale profil for alle elever på en skole. Ulempen ved denne fremgangsmåde er, at en skole med eksempelvis 100 elever med middel udsathed får lige så mange midler som en skole med 50 elever med høj udsathed og 50 med lav udsathed selvom sidstnævnte skole med de 50 elever i højrisikogruppen må forventes at have et større behov for særlig støtte end førstnævnte skole med 100 gennemsnitlige elever. Det er derfor fravalgt at gennemføre analysen på baggrund af alle skolens elever. For det andet kan man vælge udelukkende at fokusere på de mest udsatte elever, og dermed elever med størst forventet behov for særlig støtte. Således fordeles midlerne dels på baggrund af, hvor mange højrisikoelever, der er på en skole, dels på baggrund af højrisikoelevernes samlede sårbarhed. Det er denne fremgangsmåde, vi anbefaler, idet man på denne måde fordeler midlerne udelukkende på baggrund af, hvor mange højrisikoelever skoler har, og således ikke medregner elever med lav eller middel sandsynlighed for at have behov for særlig støtte ud fra de socioøkonomiske kriterier. Skolernes sociale profil score er som nævnt estimeret ved først at beregne en social profil score for hver enkelt elev på baggrund af de baggrundsfaktorer vedrørende forældrene, der er beskrevet ovenfor. Hver elev kan have en social profil score mellem 0 og 10, hvor 0 angiver en profil med lav udsathed og mindst mulig forventet behov for særlig støtte, og 10 angiver en profil med høj udsathed og størst forventet behov særlig støtte. I analysen ses kun på de 15 % af eleverne, der er mest udsatte og dermed har det største forventede behov for særlig støtte. De følgende trin i analysen er: Kortlægning af, hvor mange højrisikoelever, der er hjemmehørende på den enkelte skole samt deres samlede sociale profil score. Udarbejdelse af fordelingsnøgle til fordeling af midler efter den enkelte skoles andel af den samlede sociale profil score for højrisikoelever. Sammenligning af skolens andel af den samlede sociale profil score for højrisikoelever med skolens andel af elever i kommunen for at give et billede af, hvorvidt skolen har et svagere eller stærkere socioøkonomisk udgangspunkt end gennemsnittet. Resultatet af analyserne præsenteres i afsnit 3, og tabellerne viser, hvor stor en andel af de samlede midler, der skal fordeles ifølge ovenstående model. Ligeledes fremgår en specifik omregningsratio, således at fordelingen af midler fremover kan justeres, hvis elevtallene på skolerne ændres. VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

53 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL 3. SKOLERNES SOCIALE PROFIL I dette afsnit præsenteres resultatet af analysen af skolernes sociale profil. Der ses dels på de fem overordnede skoler og herefter på hver enkelt skoleafdeling. Skolernes sociale profil giver mulighed for at vurdere de enkelte skolers segregering i forhold til deres socioøkonomiske udgangspunkt. Den sociale profil kan samtidig benyttes som fordelingsnøgle til at fordele midler efter socioøkonomiske kriterier. Figur 1 giver et overordnet billede af resultaterne. På figuren ses dels to allerede kendte tal: Skolens andel af det samlede elevtal (den grønne søjle). Skolens andel af det samlede elevtal udtrykker alene skolens størrelse. Desuden ses skolens andel af elever, der modtager specialundervisning (den grå søjle). Analysens bidrag ses i de røde søjler, der viser skolens andel af den samlede sociale profil score for højrisikoeleverne (eller blot skolens sociale profil), når der tages udgangspunkt i de 15 % mest udsatte elever. Hvis den røde søjle således er større end den grønne, betyder det, at skolen har et svagere elevgrundlag end gennemsnittet. Hvis de røde søjler omvendt er mindre end den grønne, betyder det, at skolen har et stærkere elevgrundlag end gennemsnittet. Det er derfor vigtigt, at man i figuren sammenligner de grønne, de røde og de grå søjler inden for hver enkelt skole, mens man ikke kan sammenligne søjlerne på tværs af skolerne. Man kan dog sammenligne forholdet mellem søjlerne på tværs af skolerne. Som det fremgår af figuren, tegner analysen et relativt ensartet billede af skolerne i Vordingborg Kommune. Størst udsving ses ift. Kulsbjerg Skole, som har et stærkere elevgrundlag end gennemsnittet (den røde søjle er mindre end den grønne), mens Gåsetårnsskolen og Møn Skole har en svagere social profil (den røde søjle er højere end den grønne). Figur 1. Skolernes sociale profil sammenholdt med fordeling af elever og andel af elever, der modtager specialundervisning Gåsetårnskolen (n=1448) 34,3% 39,0% 42,3% Kulsbjerg Skole (n=937) 13,4% 16,9% 22,2% Møn Skole (n=715) Præstø Skole (n=613) Svend Gønge-Skolen (n=513) 22,5% 16,9% 20,3% 11,3% 14,5% 11,0% 10,4% 12,1% 12,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Andel af social profil score (15 %) Andel af elever der modtager specialundervisning Andel af kommunens elever VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

54 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Som det ses er der umiddelbart en vis sammenhæng med andelen af elever, som modtager specialundervisning. For alle skolen undtagen Svend Gønge-Skolen følger en røde og den grå søjle således hinanden, således at en svagere social profil også modsvares af en større anvendelse af specialundervisning og omvendt. I Tabel 1 og Tabel 2 præsenteres en mere detaljeret analyse af skolernes sociale profiler, og her præsenteres også den specifikke omregningsratio, der kan bruges til at justere fordelingen af midler, hvis elevtallene på skolerne ændres. 3.1 Hovedresultater: Skolernes sociale profil Forklaring til tabellernes kolonner: Gennemsnitlig score for højrisikoelever: Den gennemsnitlige sociale profil score for skolens højrisikoelever. Antal højrisikoelever: Antallet af elever i den enkelte skole, der tilhører de 15 % mest udsatte elever i kommunen. Andel højrisikoelever i et: Den andel højrisikoeleverne udgør i den enkelte skole, som andel af skolens samlede elevtal. Antal elever i alt: Skolens samlede elevgrundlag Andel af kommunens elever: Hvor stor en andel af alle skoleelever i kommunen den enkelte skoles elevgrundlag udgør. Samlet social profil score: Gennemsnittet af højrisikoelevernes social profil score på den enkelte skole ganget med antallet af højrisikoelever på en skole. Dvs. et tal, der både vægter graden af højrisikoelevernes sociale profil og antallet af højrisikoelever. Andel af social profil score: Skolens andel af summen af samlet social profil score. Anvendes som fordelingsnøgle. Omregningsratio: Forhold mellem elevtal og social profil score. Med henblik på at udregne hvor stor en andel af de samlede midler hver skole skal have, hvis elevtallene ændres, efter følgende formel: Antal elever i et Samlede antal elever * omregningsratio = andel social profil score = andel af midler VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

55 Omregningsratio Andel af social profil score Samlet social profil score Andel af kommunens elever Antal elever på en skole Andel af højrisikoelever på en skole Antal højrisikoelever Gennemsnitlig score for højrisikoelever Omregningsratio Andel af social profil score Samlet social profil score Andel af kommunens elever Antal elever på en skole Andel af højrisikoelever på en skole Antal højrisikoelever Gennemsnitlig score for højrisikoelever ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL I det følgende præsentes resultaterne af fordelingen baseret på de 15 % mest udsatte i analysen. Først vises resultaterne for de fem skoler, herefter resultaterne for de enkelte skoleafdelinger. Tabel 1. Fordeling af midler på baggrund af de 15 % elever med størst sandsynlighed for behov for særlig støtte Skole Gåsetårnskolen 7, ,2% ,3% ,3% 1,24 Kulsbjerg Skole 7,0 85 9,1% ,2% ,4% 0,60 Møn Skole 6, ,4% ,9% ,5% 1,33 Præstø Skole 6, ,9% ,5% ,3% 0,78 Svend Gønge-Skolen 6, ,1% ,1% ,4% 0,86 Total ,0% ,0% Tabel 2. Fordeling af midler på baggrund af de 15 % elever med størst sandsynlighed for behov for særlig støtte - skoleafdelinger Skole Gåsetårnskolen, Iselinge 7, ,7% ,8% ,9% 1,36 Gåsetårnskolen, Kastrup 7, ,9% 237 5,6% 235 5,3% 0,94 Gåsetårnskolen, Marienberg 6, ,7% 214 5,1% 278 6,2% 1,23 Gåsetårnskolen, Ørslev 7, ,6% 160 3,8% 177 4,0% 1,05 Kulsbjerg Skole, Mern 7, ,0% 129 3,1% 130 2,9% 0,96 Kulsbjerg Skole, Stensved 7,0 51 9,6% ,6% 355 8,0% 0,63 Kulsbjerg Skole, Vintersbølle 6,8 16 5,8% 277 6,6% 109 2,4% 0,37 Møn Skole, Fanefjord 6, ,8% 126 3,0% 238 5,3% 1,79 Møn Skole, Hjertebjerg 6, ,2% 116 2,7% 133 3,0% 1,09 Møn Skole, Stege 6, ,2% ,2% ,2% 1,27 Præstø Skole 6, ,9% ,5% ,3% 0,78 Svend Gønge-Skolen, Bårse 6,8 9 16,7% 54 1,3% 61 1,4% 1,08 Svend Gønge-Skolen, Lundby 6, ,6% ,9% 402 9,0% 0,83 Total ,0% ,0% VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

56 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL 3.2 Fordeling af den sociale profil for skolernes samlede elevgrundlag I den følgende figur suppleres fordelingsnøglens fokus på de mest udsatte grupper med en samlet illustration af den sociale profil for alle skolernes elever. I figur 2 vises den procentuelle fordeling imellem hver femprocentsinddeling fra lav til høj score. Dette giver et samlet billede af, hvor tyngden i skolens sociale profil ligger. De øverste 15 %, som udgør højrisikoeleverne i udregningerne bag den sidste fordelingsnøgle, er fremhævet med rød de tre øverste femprocentsinddelinger (vigintiler). Figur 2. Fordelingen af skolernes sociale profil for det samlede elevgrundlag (andel af skolens elever i hver femprocentsinddeling fra laveste score til højeste score) lav score/lille behov høj score/stort behov Gåsetårnskolen Kulsbjerg Skole Møn Skole Præstø Skole Svend Gønge-Skolen VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

57 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL 4. FORDELING PÅ BAGGRUNDSVARIABLE I dette afsnit vises forældrenes fordelinger på de centrale socioøkonomiske parametre, som indgår i udregningen af den sociale profil score. Figur 3. Moderens civilstatus Gåsetårnskolen (n=1433) 39% 61% Kulsbjerg Skole (n=928) 34% 66% Møn Skole (n=709) 45% 55% Præstø Skole (n=604) 39% 61% Svend Gønge-Skolen (n=508) 41% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anden status Gift/Regisreret partnerskab Figur 4. Faderens civilstatus Gåsetårnskolen (n=1379) 39% 61% Kulsbjerg Skole (n=886) 33% 67% Møn Skole (n=695) 44% 56% Præstø Skole (n=593) 37% 63% Svend Gønge-Skolen (n=494) 38% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anden status Gift/Regisreret partnerskab VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

58 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Figur 5. Moderens herkomst Gåsetårnskolen (n=1433) 12% 88% Kulsbjerg Skole (n=928) 6% 94% Møn Skole (n=709) 5% 95% Præstø Skole (n=604) 5% 95% Svend Gønge-Skolen (n=508) 4% 96% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anden etnisk herkomst end dansk Dansk Figur 6. Faderens herkomst Gåsetårnskolen (n=1379) 10% 90% Kulsbjerg Skole (n=886) 4% 96% Møn Skole (n=695) 5% 95% Præstø Skole (n=593) 5% 95% Svend Gønge-Skolen (n=494) 2% 98% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anden etnisk herkomst end dansk Dansk VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

59 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Figur 7. Moderens beskæftigelse Gåsetårnskolen (n=1415) 29% 71% Kulsbjerg Skole (n=925) 21% 79% Møn Skole (n=709) 33% 67% Præstø Skole (n=604) 21% 79% Svend Gønge-Skolen (n=506) 27% 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Øvrige Selvstændig/lønmodtager/under uddannelse Figur 8. Faderens beskæftigelse Gåsetårnskolen (n=1372) 20% 80% Kulsbjerg Skole (n=884) 15% 85% Møn Skole (n=695) 23% 77% Præstø Skole (n=593) 16% 84% Svend Gønge-Skolen (n=494) 18% 82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Øvrige Selvstændig/lønmodtager/under uddannelse VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

60 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Figur 9. Moderens bruttoindkomst (indkomstkvartiler) Gåsetårnskolen (n=1433) 27% 47% 25% Kulsbjerg Skole (n=928) 19% 54% 27% Møn Skole (n=709) 30% 52% 18% Præstø Skole (n=604) 23% 49% 28% Svend Gønge-Skolen (n=508) 25% 50% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nederste kvartil Mellem nederste og øverste kvartil Øverste kvartil Figur 10. Faderens bruttoindkomst (indkomstkvartiler) Gåsetårnskolen (n=1379) 26% 48% 26% Kulsbjerg Skole (n=886) 21% 51% 28% Møn Skole (n=695) 30% 52% 18% Præstø Skole (n=593) 22% 49% 29% Svend Gønge-Skolen (n=494) 26% 52% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nederste kvartil Mellem nederste og øverste kvartil Øverste kvartil VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

61 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Figur 11. Moderens uddannelsesniveau Gåsetårnskolen (n=1433) 27% 34% 9% 26% 5% Kulsbjerg Skole (n=928) 17% 41% 13% 24% 6% Møn Skole (n=709) 32% 38% 9% 19% 2% Præstø Skole (n=604) 18% 39% 6% 30% 6% Svend Gønge-Skolen (n=508) 22% 40% 10% 21% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grundskole eller afbrudt Erhvervsfagligt Gymnasiel-KVU MVU LVU Figur 12. Faderens uddannelsesniveau Gåsetårnskolen (n=1379) 28% 44% 13% 10% 5% Kulsbjerg Skole (n=886) 23% 47% 13% 12% 6% Møn Skole (n=695) 38% 48% 6% 6% 2% Præstø Skole (n=593) 22% 46% 8% 17% 7% Svend Gønge-Skolen (n=494) 33% 46% 11% 6% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grundskole eller afbrudt Erhvervsfagligt Gymnasiel-KVU MVU LVU VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

62 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Figur 13. Moderens og faderens gennemsnitlige alder ved barnets fødsel Gåsetårnskolen (n=1433/1379) Kulsbjerg Skole (n=928/886) Møn Skole (n=709/695) Præstø Skole (n=604/593) Svend Gønge-Skolen (n=508/494) 29,3 32,3 30,3 33,0 29,2 32,3 30,3 33,2 29,5 32, Moderens alder ved barnets fødsel Faderens alder ved barnets fødsel VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

63 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL OM OS Vores kerne er faktabaserede konsulentydelser. Vi rådgiver typisk på baggrund af input fra organisationens stakeholders medarbejdere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere osv. VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Refer Do 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Strategiplan Børn og Familie

Strategiplan Børn og Familie Strategiplan 2014-17 Børn og Familie Januar 2015 Strategiplan Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Annika Hermansen Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 645,3 678,5 663,1 651,8

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsdagsorden Dato 08. januar 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand),

Læs mere

Årshjul for BUF - 2015

Årshjul for BUF - 2015 Årshjul for BUF - 2015 Dok. Nr. 29494 13. januar 2015 Januar 2015 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O SO Bemærkninger Årshjul for BUF 2015 Børn og Familie Strategi for Børne- og Familieområdet 2014-2017 Dagtilbud

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 04. september 2014 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 12:20 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hotel Præstekilde Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt Mål og progressionsplan -17 Børne og Familie Bedre tværfagligt samarbejde Områderne skal være omdrejningspun ktet for det tværfaglige samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. 60 % pædagoger, lærere

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 27. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 20:15 Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand),

Læs mere

Strategiplan 2014-17 Børn- og Familie Vordingborg Kommune

Strategiplan 2014-17 Børn- og Familie Vordingborg Kommune Strategiplan 2014-17 Børn- og Familie Vordingborg Kommune Strategiplan 2014-17 Børn- og Familie Udgivet af Vordingborg Kommune Vedtaget af Børne-, Unge- og Familieudvalget i Vordingborg Kommune, juni 2014

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Tillægsreferat Dato 01. december 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 19:45 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

En rummelig og inkluderende skole

En rummelig og inkluderende skole En rummelig og inkluderende skole Af Camilla Jydebjerg og Kira Hallberg, jurister Den rummelige folkeskole er et af de nøglebegreber, som har præget den skolepolitiske debat de sidste mange år. Både på

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Møde 10. december 2012 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 10. december 2012 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 10. december 2012 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.40 Indkaldte: kl. 13.30 Gitte Schilkowski, Organisation & Udvikling,

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 4. december 2013 Tidspunkt Sted 18.00: Skolebestyrelsesmøde start 20.30: Spisning i anledningen af sidste møde inden jul. 21.30: Møde slut Afdelingen

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Sjølundsskolen Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) < Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere