Børne-, Unge- og Familieudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne-, Unge- og Familieudvalget"

Transkript

1 Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand), Mette Høgh Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen, Laura Sø, Michael Seiding Larsen, Nina Møhler Ingen Bemærkninger Laura Sø deltog i behandlingen af pkt. 1-6 og pkt. 12

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden januar Præsentation af det samlede Børne- og Familieområde Strategiplan Børn og Familie Kommende kvalitetsrappport for Dagtilbud Orientering om status på ændring af børnehaver til 0-6 års institutioner Fremtidig anvendelse af SFO-bygningerne på Fanefjord- og Hjertebjergafdelingerne Rapport vedrørende skolernes sociale profil Evaluering af skolernes it og digitaliseringsstrategi Dansk Skoleidræt - medlemsskab for alle skoler i Vordingborg Kommune Orienteringspunkter januar Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget januar Godkendelse af byggeprogram og prækvalificering af totalrådgivere vedrørende modernisering og renovering af indskolingsafsnittet på Svend Gønge-skolen, Lundby - LUKKET SAG Eventuelt januar Bilagsoversigt...27 Underskriftsside...28

3 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Godkendelse af dagsorden januar 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Børne-, Unge- og Familieudvalget. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Præsentation af det samlede Børne- og Familieområde Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Børn og Familie - Sagsbeh: Annika Hermansen Sagsfremstilling Børne-, Unge- og Familieudvalget har ønsket en præsentation af det samlede Børne og Familieområde. Ved punktet deltager leder af PPR og Forebyggelse, leder af Familiecenter Kalvehave og afdelingsleder for Børn og Unge. Indstilling Administrationen indstiller, at præsentationen tages til orientering. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Strategiplan Børn og Familie Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Børn og Familie - Sagsbeh: Annika Hermansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Resumé Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede på sit møde den. 3. juni 2014 Strategiplan for Børneog Familieområdet. Udvalget drøftede strategien og besluttede at behandle den endelige strategiplan efter budgetvedtagelsen. Den reviderede strategi med tilhørende implementeringsplaner fremlægges nu til godkendelse. Sagsfremstilling Det samlede Børne- og Familie område er igennem de sidste 3 år kommet ind i en god udvikling. Der er gennemført de organisatoriske ændringer, der har givet området en sammenhængende struktur sammen med sammenhæng i opgaveløsningen, der sikrer den største effektivitet. Samtidig er økonomien i en stabil gænge. I de sidste 3 år har det været nødvendigt at sikre økonomisk stabilitet samtidig med, at det har været nødvendigt at afvikle tidligere års merforbrug. Den stramme økonomiske styring er lykkedes og de tidligere års merforbrug er nu afviklede. Det er fortsat nødvendigt at have en stram økonomisk styring.. Opgaverne for det samlede Børne- og Familieområde retter sig mod børn, unge, der på en eller anden måde er i en udsat position og hvor deres familier, skole eller dagtilbud ikke alene kan sikre: at barnet/den unge trives at barnet/den unge udfolder sine potentialer at barnet/den unge er en del af et fællesskab Ca % af kommunens børn og unge vil forventeligt kunne få behov for en eller anden form for hjælp fra Børn og Familieområdet. Ca. 5% af kommunens børn og unge vil have behov for større indgribende indsatser, men de resterende 10-15% af kommunens børn og unge har behov for mindre, men meget målrettede indsatser. Hvor arbejdet med de 5% primært sker efter central visitation og med større omfattende tiltag styrket af sagsbehandleren, så sker indsatserne for de 10-15% ude i lokalområdet med korte beslutningsprocesser og i tæt samspil med skole, dagtilbud, sundhedsplejen, SSP eller andre samarbejdsparterne. Det samlede børne- og familieområde vil i de næste 3 år have en særlig fokus på følgende indsatsområder: 1. Bedre tværfagligt samarbejde alle, der har med børn og unge skal kende til områdernes lokale tilbud og indsatser og bruge dem aktivt i forhold til udsatte børn og unge og deres familier og ser, at det arbejde skaber værdi 2. Bedre inklusion for alle børn områdets ydelser tilpasses de behov skoler og dagtilbud efterlyser og som bedst understøtter børne- og unge politikkens målsætninger og inklusionsindsatsen for alle børn. pædagoger og lærere oplever at inklusionsindsatsen er en fælles opgave nye kompetencer hos de medarbejdere, der skal understøtte inklusionen på begge områder. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Forebyggelse frem for anbringelse udvikling af nye forebyggende foranstaltninger øget anvendelse af indsatser, der virker 4. Evaluering og effektmåling udvikling af metoder for effektevaluering og at disse implementeres som en del af det faglige arbejde For hvert af de 4 indsatsområder vil der blive udarbejdet målbare mål, der løbende evalueres over de næste 3 år og som løbende fremlægges for udvalget. På myndighedsområdet er målsætningen, at kommunen skal være blandt landets 10 mest effektive. Det betyder, at arbejdet med at skabe systematik i sagsbehandlingen fortsætter samtidig med, at der hele tiden er fokus på at gøre det rigtige rigtigt, dvs. iværksætte de mest effektive foranstaltninger med udgangspunkt i det i lovgivningen fastlagte grundlag for god sagsbehandling. Dertil skal der arbejdes med at nå de centralt udmeldte mål for arbejdet med socialt udsatte børn og unge i årene frem mod Udsatte børn og unge skal opnå et højere uddannelsesniveau 2. Færre udsatte unge begår kriminalitet 3. Større kontinuitet i anbringelser af udsatte børn og unge For hvert af disse mål vil der også blive udarbejdet målbare mål, der løbende evalueres og som løbende fremlægges for udvalget. Bilag: 1 Åben Strategiplan Børn og Familie 3920/15 2 Åben Mål og progressions plan - Strategiplan Børn og Familie 3904/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at strategiplanen godkendes, opfølgning på målsætningerne rapporteres. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt, idet Helle Mandrup Tønnesen (Ø) ikke ønsker, at der sættes et fast tal på mål vedr. antallet af helårsanbringelser. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Kommende kvalitetsrappport for Dagtilbud 2014 Sagsnr.: 15/447 - Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen Lovgrundlag Dagtilbudsloven. Sagsfremstilling Afdelingen for Dagtilbud udarbejder i første kvartal 2015 kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune for Kvalitetsrapporten henvender sig til kommunalbestyrelse, dagtilbud, forvaltning og borgere. Den kan fungere som et dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling og fastsættelse af mål på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge dagtilbudsloven og tilknyttede love og bestemmelser skal tilgå kommunalbestyrelsen og borgerne. Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven, og det er hensigten, at kvalitetsrapporten opsamler resultater og tilkendegiver retning for den grundlæggende udvikling på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten skal udkomme hvert andet år indenfor 1. kvartal. Med kvalitetsrapporten forpligter kommunen sig til at oplyse ensartede data indenfor en række emner. Derudover suppleres med egne mål og resultater samt de indsatser, som Vordingborg Kommune prioriterer, og som er nødvendige for den lokale dialog. Herunder det fokus Vordingborg Kommunen har på det pædagogiske praksisfelt. Skabelonen der bliver brugt er udarbejdet i 2009/2010 i kvalitetsprojektet God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud, som var et partnerskab mellem 35 kommuner og KL. Det er samme skabelon der blev brugt for Kvalitetsrapport for Dagtilbud i Vordingborg Kommune Emnerne i kvalitetsrapporten er: Overordnet strategi og pædagogisk udvikling Det faglige arbejde Ressourcer Uddannelse Brugertilfredshed Det fremtidige arbejde Kvalitetsrapporten er baseret på et helhedsorienteret syn på de resultater, som kommunens arbejde skaber, og de indsatser, der er en forudsætning for dette arbejde. I arbejdet med at afdække og evaluere områdets resultater fra 2014 er det tanken at anvende følgende indsamlingsmetoder: Beskrivelser fra anmeldte og uanmeldte tilsyn Fokusgruppeinterview med udvalgte pædagoger fra institutionerne Fokusgruppeinterview med repræsentanter fra dagplejen Interview og skriftlige tilbagemeldinger fra de 3 ledernetværk Indsamling af tal om ressourcer brugt på området i Indstilling Administrationen indstiller, 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget at udvalget tager orienteringen, om det kommende arbejde med kvalitetsrapporten, til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Orientering om status på ændring af børnehaver til 0-6 års institutioner Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen Lovgrundlag Dagtilbudsloven. Sagsfremstilling Der arbejdes som planlagt med ændring af strukturen på dagtilbudsområdet, så ni børnehaver omdannes til 0-6 års institutioner, så der fremover er både dagplejere og integrerede institutioner i alle kommunens skoledistrikter. Der er udarbejdet et materiale, der præciserer hvilke tilbygninger og bygningsmæssige ændringer, der er brug for de ni steder. Afdelingen for Kommunale Bygninger har med ekstern bistand sørget for at udarbejde udbudsmateriale på bygningen af de første 3 liggehaller og tilhørende opgaver for Stege, Dr. Fane og Elnasminde Selve arbejdet med opførelse og ændringer går i gang i slutningen af januar. Med en tidsforskydelse på 3 uger udbydes og i gangsættes arbejdet i de øvrige institutioner, der skal ændres til integrerede institutioner. Mern Børnehave, som det er politisk besluttet at flytte til Kulsbjerg Skole, Mern afdelingen, er i en forsat i en afklaringsproces om, hvordan lokalerne på skolen bedst udnyttes og fordeles til fordel for børnene og medarbejderne. Der er 19 af de tidligere dagplejere, som er startet på deres nye arbejde i institutionerne, og i løbet af de kommende måneder følger resten (14 medarbejdere). Ud fra de tilbagemeldinger, som administrationen har modtaget, er der gennemgående tilfredshed både hos de nye medarbejdere og i institutionerne, og de nye medarbejdere føler sig generelt godt taget imod i institutionerne. Der er foreløbig omkring 70 børn, som har fået en ny dagtilbudsplads i forbindelse med omstruktureringen, og det har foregået i tæt dialog med forældrene, og deres ønsker har gennemgående kunne imødekommes. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Fremtidig anvendelse af SFO-bygningerne på Fanefjord- og Hjertebjergafdelingerne Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Folkeskoleloven. Resumé Børne-, Unge og Familieudvalget besluttede på mødet den 17. november 2014, at man ønsker en sag på dagsordenen vedrørende den fremtidige anvendelse af SFO bygningerne på Møn Skole, Fanefjord og Hjertebjerg afdelinger. På mødet ønskes således en drøftelse af mulighederne for nedrivning eller andre brugsmuligheder. Endvidere har Skolebestyrelsen ved Møn Skole fremsendt skrivelse til Børne-, Unge- og Familieudvalget vedrørende fraflytning af SFO bygningerne på Fanefjord afdeling og på Hjertebjerg afdeling. Skolebestyrelsen ved Møn Skole beder udvalget om at genoverveje beslutningen. Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2015 og overslagsårene er det besluttet, at skoleklubberne ved skoleafdelingerne i Fanefjord og Hjertebjerg skal fraflytte SFO bygningerne, idet skoleklubberne skal rummes i de arealer, der også anvendes til undervisning. Beslutningen skal ses på baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud. Administrationen har tidligere anslået, at mindreudgiften til bygningsdrift til i alt kr. Mindreudgiften er beregnet som en forholdsmæssig andel af de samlede udgifter i forhold til afdelingernes samlede arealer og SFO-arealet. Mindreudgifterne vedrører: El vand og varme Servicepersonale Rengøring Med hensyn til rengøring er der indregnet 50 % reduktion i udgiften, idet der påregnes en merudgift for rengøring af de arealer, der fremover anvendes til både undervisning og skoleklub. Administrationen kan oplyse, at der ikke er truffet beslutning om at nedrive bygningerne. Der er således ikke i budgettet for 2015 og overslagsårene afsat ressourcer til en evt. nedrivning. Med udgangspunkt i en anslået pris for nedrivning på kr. pr m2, har administrationen beregnet omkostningerne til en eventuel nedrivning af de to SFO bygninger til i alt kr. for Fanefjord afdelingen og kr. for Hjertebjerg afdelingen. I beregningen er der ikke medtaget udgifter til efterfølgende reetablering af arealet. Omkostningerne til reetablering af de to arealer afhænger af, hvordan arealerne ønskes reetableret. Omkostningerne til reetablering med græs anslås til kr. og reetablering med asfalt anslås til kr. Det er vigtigt at præcisere, at nedrivningsomkostninger er overslag, og at der ikke er taget hensyn til eventuel miljøsanering for farlige stoffer. Det kan afstedkomme yderligere udgifter og kræver en forudgående screening af bygningen, inden den udbydes til nedrivning. Administrationen kan endvidere oplyse, nedrivningen ikke er omfattet af Byfornyelsesloven / Indsatspuljen, idet Byfornyelsesloven ( 38c) ikke har anvendelse på offentligt ejede erhvervsbygninger. Skolebestyrelsen ved Møn Skole gør i den fremsendte skrivelse opmærksom på, at bestyrelsen ikke finder, at der er dokumentation for den indregnede besparelse, og Bestyrelsen finder, at der ikke er 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget taget højde for merudgifterne til opvarmning af undervisningslokalerne i en længere periode, når lokalerne også skal anvendes til skoleklub. Bestyrelsen påpeger desuden, at der i budgettet ikke er afsat midler til nedrivning og bortfjernelse af SFO-bygningerne og beder om, at udvalget genovervejer beslutningen om nedlukning, idet bestyrelsen mener, at beslutningen er taget på utilstrækkeligt grundlag. Administrationen kan oplyse, at udviklingen for elevtallet på Møn Skole er følgende: Skoleår 2013/1 4 Samlet Elevantal Elev tal Hjertebje rg Elevtal Fanefjord 2014/ / /1 7 (prognos e) 2017/1 8 (prognos e) 2018/1 9 (prognos e) 2019/2 0 (prognos e) Kommunens befolkningsprognose forløber indtil Såfremt skolens faktiske elevtal fremskrives i henhold til denne prognose, og der tages i udgangspunkt uændret andel af børn til friskoler, vil elevtallet på Fanefjord afdelingen i 2027 falde yderligere, således at der i år 2027 forventes at være i alt 76 elever. Elevtallet på Hjertebjerg afdelingen forventes i 2027 at falde til i alt 56 elever. Administrationen kan desuden oplyse, at grundlaget for beregningen af den forventede driftsbesparelse, såfremt de nuværende SFO-lokaler ikke længere skal anvendes til skoleformål er en forholdsmæssig beregning af de to skoleafdelingers andel af afdelingernes udgifter til bygningsdrift. Beregningen er sket i forhold til bygningernes arealer. De arealer på de to afdelinger, der løbende frigøres som en konsekvens af faldet i børnetallet kan bl.a. anvendes til en udbygning af arbejdsfaciliteterne for lærere og pædagoger. Heraf SFO bygning Bebygget areal (m2) Bygningsareal (m2) Møn Skole, Fanefjord afdeling /* 283 Møn Skole, Hjertebjerg afdeling */ Der er 536 m2 kælder med faglokaler. I beregningen af de forventede mindreudgifter til bygningsdriften er medtaget de forholdsmæssige udgifter til el, vand og varme, servicepersonale samt 50 % af udgiften til rengøring. Antallet af klasselokaler blev opgjort i forbindelse med kommunens projekt om Fokus på folkeskolen og er følgende: Antal klasselokaler Møn Skole, Fanefjord afdeling Møn Skole, Hjertebjerg afdeling 7 12 Ud over klasselokalerne er der fælleslokaler, faglokaler, personalefaciliteter og administration. Administrationen vurderer fortsat, at bygningmassen i Fanefjord og Hjertebjerg afdelingerne er tilstrækkelige uden anvendelsen af de to SFO bygninger. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Økonomi Der er i budget 2015 og overslagsårene ikke afsat midler til nedrivning af de to SFO bygninger. En nedrivning af bygningerne vil beløbe sig til totalt kr. Der er i dette beløb ikke taget højde for udgifterne til reetablering af arealerne. En reetablering med græs vil medføre yderligere udgifter på kr. for de to bygninger, mens en reetablering med asfalt vil medføre yderligere udgifter på kr. for de 2 bygninger. Hvis det besluttes, at bygningerne skal nedrives skal de anslåede udgifter på 1,3 mio. kr. finansieres inden for udvalgets egen rammer eller finansieres fra kassebeholdningen. De anslåede besparelser ved en fraflytning af bygningerne på i alt kr. er allerede indarbejdet i budget 2015 og overslagsår. Såfremt det besluttes at bygningerne ikke skal fraflyttes, men forsat anvendes til skolens brug, skal de kr. finansieres inden for skolens egen ramme. Bilag: 1 Åben fraflytning af SFO bygninger på Fanefjord og Hjertebjerg afdeling /14 2 Lukket Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning, om bygningerne skal nedrives, inklusiv forslag til finansiering. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Udvalget drøftede sagen, og udvalget besluttede, at administrationen snarest undersøger, om der er nogle kommunale institutioner eller frivillige foreninger, som ønsker at anvende de to bygninger uden nogle former for kommunalt driftstilskud. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Rapport vedrørende skolernes sociale profil Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Folkeskoleloven. Lov om kommunernes styrelse. Resumé Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede på mødet den 4. november 2014 rapporten fra Epinion vedrørende skolernes sociale profil. Udvalget drøftede forskellige modeller for tildelingen af specialundervisningsmidlerne og besluttede at sende modellerne til udtalelse i skolebestyrelser, relevante råd og MED udvalg sammen med et kort notat om tildelingsmodellerne og rapporten fra Epinion. Sagsfremstilling Rapporten bygger på en antagelse om, at de faktorer, der har betydning for elevernes præstationer i skolen (afgangskarakterer) også har indflydelse på behovet for faglig og social støtte i skolen. De baggrundsoplysninger/indikatorer, der er anvendt i analysen er følgende: Moderens civilstatus Indvandrer/efterkommer Beskæftigelsesstatus Moderens uddannelsesniveau Faderens uddannelsesniveau Samlet bruttoindkomst Moderens alder ved fødslen Indikatorerne er vægtet på baggrund af, hvor stor betydning de har. På baggrund af disse faktorer udregnes en social profil score for hver enkelt elev, og denne indeks-score beskriver således elevens sociale udsathed. Rapporten viser, at skolerne i Vordingborg Kommune er relativt store enheder. Dermed er de mindre udsatte i forhold til ændringer i fx sociale faktorer. Endvidere viser rapporten, at skolerne er relativt homogene, hvilket viser sig ved, at forskellighederne i de sociale profiler mellem skolerne er små. På den baggrund kan der stilles spørgsmål ved, om der er behov for en omfordeling i henhold til de 5 distriktsskolers sociale profiler. Administrationen foreslår således, at skolernes sociale profil ikke indgår i budgettildelingen. Epinion beskriver, at rapporten ikke kan give svar på, om Vordingborg Kommune skal omfordele midlerne til skolernes specialundervisning. Dette er op til en politisk beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget. I nedenstående tabel ses den fordelingsnøgle, som specialundervisningsmidlerne i henhold til rapporten skal fordeles efter, idet tabellen tager udgangspunkt i de 15 % mest udsatte børn i kommunen: Skole Antal Elever Andel af kommunens elever Andel af social profilscore Gåsetårnskolen ,3% 42,3% Kulsbjerg Skole ,2% 13,4% Møn Skole ,9% 22,5% Præstø Skole ,5% 11,3% Svend Gønge-skolen ,1% 10,4% Total ,0% 100,0% 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget I skolernes budget er der tildelt kr. pr. elev svarende til 31,3 mio. kr. til specialundervisning. Desuden er der afsat en pulje på 2 mio. kr. til fordeling til skolerne til undervisning af tosprogede elever. Nedenstående tabel viser, hvor stor en del af budgettet, der er tildelt iht. de nugældende regler, og hvilket beløb der ville være tildelt i henhold til hver af modellerne A - D.: Svend Mio. kr. Kulsbjerg Skole Præstø Skole Møn Skole Gåsetårnskolen Gøngeskolen Total I alt tildelt budget 2014/2015 7,0 4,9 5,5 11,7 4,2 33,3 Epinion - fordelingsnøgle 13,40% 11,30% 22,50% 42,30% 10,50% 100,00% -Antal % af budgettet,der fordeles iht. Epinions fordelingstal. Model A: 100% - hele 4,5 3,8 7,5 14,1 3,5 33,3 budgettet Model B: 5% af budgettet 7,1 5,1 5,7 11,2 4,2 33,3 Model C: 10% af budgettet 7 5 5,8 11,3 4,2 33,3 Model D: 25% af budgettet 6,6 4,8 6,1 11,8 4,1 33,3 Udtalelserne for skolerne kan i oversigtsform sammenfattes således: Anbefaler at socioøkonomiske faktorer ikke anvendes Anbefaler at socioøkonomiske faktorer anvendes Kulsbjerg Skole SKB, LokalMED X Områdeudvalget X X Ungdomsrådet X Præstø Skole SKB, LokalMED Svend Gøngeskolen SKB, LokalMED Gåsetårnskolen SKB, LokalMED Møn Skole SKB, lokalmed X X Administrationen anbefaler, at den nuværende tildeling fastholdes. Hvis udvalget beslutter, at skolernes sociale profil skal indgå i beregningen af skolernes budget anbefaler administrationen, at der anvendes model A (hele budgettet til specialundervisning og til to-sprogsundervisning fordeles efter sociale faktorer). X X 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Økonomi Beslutningen om en eventuel fordeling af midlerne til specialundervisning skal være afhængig af skolernes sociale profil har ikke indvirkning på udvalgets samlede ramme. Såfremt udvalget beslutter at skolernes sociale profil skal ligge til grund for beregning af skolernes budget, vil det dog have en påvirkning på skolernes individuelle budgetter. Model A vil medføre, at følgende skoler, vil få mindre budget end i dag (med udgangspunkt i budget 2014/2015): Kulsbjerg Skole -2,5 mio. kr. Præstø Skole -1,1 mio. kr. Svend Gønge-skolen -0,7 mio. kr. Omvendt vil følgende skoler få mere budget end i dag (med udgangspunkt i budget 2014/2015): Møn Skole 2,0 mio. kr. Gåsetårnskolen 2,4 mio. kr. Bilag: 1 Åben Epinion - Skolernes sociale profil i Vordingborg Kommune Rapport.pdf /14 2 Åben Notat om skolernes sociale profil /14 3 Åben Alle høringssvar Epinion.pdf /14 4 Åben Notat om fordeling af midlerne til specialundervisning /15 Indstilling Administrationen indstiller, at fordelingen af budgettet til specialundervisning fortsat sker som et beløb pr. elev, og at beløbet er ens for alle kommunens distriktsskoler. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Udvalget drøftede sagen, og udvalget besluttede, at midlerne til specialundervisning fra næste skoleår tildeles med en 50 % vægtning efter den socioøkonomiske undersøgelses beregninger. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Evaluering af skolernes it og digitaliseringsstrategi Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak Lovgrundlag Folkeskoleloven. Resumé Administrationen udarbejdede i 2012 en treårig it og digitaliseringsstrategi for folkeskolerne i Vordingborg Kommune. Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede på deres møde den 23. april at der ultimo 2014 skulle laves en evaluering af strategien. På udvalgsmødet den 3. juni anmodede udvalget administrationen om at opstille forskellige muligheder for at øge andel af devices i udskolingen i forbindelse med evalueringen af digitaliseringsstrategien. I forbindelse med udarbejdelse af evalueringen af digitaliseringsstrategien, har administrationen gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og pædagoger på kommunens folkeskoler. Resultaterne fra undersøgelsen udgør det primære datamateriale i evalueringen, for at klarlægge medarbejdernes brugeroplevelse så nøjagtigt som muligt. Evalueringen fremlægges nu til politisk behandling. Sagsfremstilling Evalueringen af skolernes digitaliseringsstrategi beskriver status og forslag til mulige fremadrettede indsatser på it- og digitaliseringsstrategiens indsatsområder: Digitale læremidler It-målsætning for elevernes læring Teknik og drift Kompetencer Kommunikation Den primære datakilde er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og pædagoger på Vordingborg Kommunes fem distriktsskoler samt Kompetencecenter Kalvehave. Derudover inddrages data fra evalueringen af Fokus på folkeskolen fra 2014 samt Kortlægningsundersøgelsen IT og Digitale Læremidler i Vordingborg Kommunes Skoler fra Evalueringen konkluderer, at der er sket en væsentlig stigning i anvendelsen af it og digitale læremidler på kommunens skoler siden Ultimo 2014 har alt læringspersonale og alle elever og deres forældre direkte webadgang til 55 programmer overalt, på skolen og hjemme via deres UNIlogin. I dag er det store veletablerede forlag og digitale platforme, der leverer størstedelen af materialet. Generelt set er der sket en væsentlig forøgelse i både antal og kvalitet af de digitale læremidler. Med indførelsen af ipads i undervisningen (1:1 i klasse, klassesæt til udlån i klasse og klasse) er udviklingspotentialet i arbejdet med digitale læremidler forøget væsentligt. Eleverne har fået funktionelle værktøjer, så de i højere grad selv kan producere viden. Over halvdelen af læringspersonalet bruger it i deres undervisning, så det understøtter elevernes udvikling af itfærdigheder (tekstbehandling, søgemetoder, kildekritik etc.). Samtidig viser undersøgelsen af 69 % af respondenterne anvender it som læringsredskab. De sidste knap tre års brug af ipads, har desuden vist at ipad med det robuste cover, som alle elevipads er udstyret med, er meget drifts- og brudsikre, hvilket betyder, at meget få ipads er blevet beskadiget/ ødelagt. Spørgeskemaundersøgelsen viser desuden, at it og brugen af digitale læremidler i planlægningen af undervisningen i større eller mindre grad er ved at være integreret i alle fag på Vordingborg Kommunes skoler som helhed. Over 80 % af besvarelserne angiver, at digitale læremidler bruges til at øve og træne forskellige faglige delområder, og erstatter således de tidligere indkøbte engangsmaterialer. 25 % angiver at de anvender det til prøveforberedelse, så eleverne kan blive fortrolige med den digitale prøveform som nu er standard for nationale test og afgangsprøver. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Undersøgelsen viser også, at digitale læremidler anvendes i stor udstrækning til undervisningsdifferentiering, til at give eleverne større mulighed for at arbejde på deres eget niveau. Samtidig bidrager digitale læremidler med helt nye muligheder for inklusion i undervisningen, som bogen ikke har. Målrettet brug af it og digitale læremidler åbner op for nye forberedelses- og undervisningsformer, der kan tilgodese elevernes forskellige behov. I undersøgelsen er læringspersonalet blevet spurgt til, hvilke barrierer der er for at digitale læremidler bliver en naturlig del af elevernes læring, og hertil svarer 53 % eleverne har ikke en pc/ipad. Med til dette forhold hører afledte problematikker af elevernes mulighed for at medbringe deres eget device til undervisningen (jf. Bring Your Own Device strategien, som blev en del af digitaliseringsstrategien som følge af en økonomiaftale mellem KL og regeringen i 2012). Mere end 90 % af læringspersonalet svarer, at de ville planlægge med brug af elevernes ipad i undervisningen, hvis alle elever medbragte deres egen ipad. Flere af Vordingborg Kommunes skoler deltager i it-demonstrationsskoleprojekter, og erfaringerne fra disse vil ligge til grund for det fremadrettede arbejde med it og digitalisering på hele skoleområdet. Blandt andet arbejdes der med synlig sammenhæng mellem de mål læreren opstiller for klassen, de enkelte elever og løbende evaluering og opfølgning. Digitale redskaber understøtter denne synlighed og bidrager til sikkerhed og retning i klassens arbejde. Som tidligere nævnt er manglende pc/ipad den største barriere for yderligere inkorporering af digitale læremidler i elevernes læring. I flere af spørgsmålene i undersøgelsen ses tydelige forskelle på svarene fra læringspersonale som underviser på mellemtrinnet ( klasse som har egen ipad) i forhold til både indskoling og udskoling. På mellemtrinnet er anvendelsen mere systematisk og de problematikker som opleves i udskoling og indskoling er stort set ikke til stede. Bring Your Own Device er problematisk på flere områder: Det vanskeliggør underviserens planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb Elevernes medbragte devices er forskellige (version, opdatering, programadgang, etc.) Ikke alle elever medbringer et device og de elever der gør, medbringer ikke devicet hver dag En optælling på alle skolerne i uge 40 viste at 1 elev i indskolingen medbragte et device, og 1/3 af eleverne i udskolingen medbragte et device I forhold til de nationale og lokale målsætninger for skolernes arbejde, kan BYOD strategien også være problematisk. De nationale mål for folkeskolen lyder bl.a.: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater Og lokalt i Vordingborg Kommune er der en målsætning om at karaktergennemsnittet for alle elever, skal stige med en karakter over de næste tre år. BYOD medfører en skævvridning i elevernes adgang til devices bl.a. afhængig af deres sociale og økonomiske baggrund. Dette vil igen påvirke mulighederne for undervisningsdifferentiering og træning i tests m.v., som kan have en effekt på mulighederne for at udfordre alle elever på deres niveau og maksimere deres læringsudbytte. Terminsprøveafviklingen i 9. klasse på kommunens skoler har vist, at manglende mulighed for træning i brug af værktøjsprogrammer på både udlåns ipad og eget device påvirker prøvesituationen og dermed prøveresultatet i negativ retning. It-området er et felt i kontinuerlig udvikling, og udviklingen på dette område går så stærkt at flerårige strategier på dette felt bliver overhalet indenom af udviklingen. Det har også været tilfældet med skolernes digitaliseringsstrategi , mange af de ting, som i 2012 var store barrierer for udbredelsen af it som en naturlig del af elevernes læring, er slet ikke væsentlige i dag. Derfor vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt at lade den fremtidige digitaliseringsstrategi være en del af det igangværende strategiarbejde på skoleområdet. Ved at det bliver en del af mål- og progressionsplanen for it, sikrer man en kontinuerlig justering og opdatering på området, frem for en statisk treårig separat strategi. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Økonomi Det foreslås, at der i marts 2015 anskaffes 806 devices, for at sikre 1:1 i udskolingen i Vordingborg Kommune. Investeringen i 806 devices vil udgøre en udgift på 2,8 mio. kr. Denne udgift vil kunne blive afholdt af overførslen fra regnskab 2014, hvor beløbet har været afsat men ikke anvendt. Nedenfor ses de estimerede udgifter til hhv. drift af IT på skoleområdet og den fremadrettede leasingydelse i perioden hvilket er behandlet på udvalgets møde i april 2014, som en del af den samlede budgetramme for skoleområdet. It budget (i kr.) Drift: Digitale læremidler Refusion Netværksinstallation ejendomme Sla aftale Kmd Licenser Nætværklicens Diverse Leasingydelse 3 årig udløb Leasingydelse med genkøb Devicestrategi Overført fra Udskoling 806 ipad, kontant Udskift lærer +pæd ½ delen, kontant Ny leasing, udskiftning Leasingydelse med genkøb Estimerede udgifter i alt Budget Ikke anvendt budget De årligt estimerede driftsudgifter, udskiftning af lærere og pædagogers devices samt den nye leasingaftale (udskiftning af gamle devices i indskoling, mellemtrin og udskoling), som træder i kraft i 2016, kan alle indeholdes i det afsatte budget til IT på skoleområdet. Egenfinansieringen sikres bl.a. gennem omprioriteringer, refusion, mindre licensomkostninger og lavere udskiftningsfrekvens end forventet af defekte/beskadigede ipads. Bilag: 1 Åben Alinea Brugerstatitstik november /14 2 Åben Trafikmåling på Skolenettet nov-dec /14 3 Åben BYOD kl. uge /14 4 Åben Evaluering af skolernes digitaliseringsstrategi /14 5 Åben Analyserapport Spørgeskema til lærere og pædagoger evaluering af it og digitaliseringsstrategi pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, at at økonomiforslaget godkendes, mål og strategiplaner på it-området træder i stedet for den tidligere digitaliseringsstrategi. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt, idet udvalget bakker fuldt op om, at der sættes ind med en 1:1 strategi i udskolingen (7.-9. klasse). Udvalget ser frem til at følge udviklingen i anvendelsen af de digitale læremidler. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Dansk Skoleidræt - medlemsskab for alle skoler i Vordingborg Kommune Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid, Skoler - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling På baggrund af forslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Kim Errebo om muligheden for at tagne et medlemskab af Dansk Skoleidræt med henblik på at fremme sundhed og bevægelse blandt børn og unge, har administrationen undersøgt betingelserne for medlemskab. Dansk Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorganisation, der har som overordnet mål at fremme læring, sundhed og trivsel gennem idræt, leg og bevægelse for alle elever i skolen. Ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer - dvs. umiddelbart før og efter skoletid, i undervisningen og i frikvartererne, får eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse som forudsætning for at træffe sunde valg i livet - både i skolen og i fritiden, både i dag og i fremtiden. Dansk Skoleidræt er stærkt forankret i både skoleverdenen og idrætsverdenen og aktiverer hver dag elever i hele Danmark. Det sker gennem et bredt udvalg af projekter, aktiviteter og turneringer. Alt med fokus på at sikre kvaliteten i de tilbud, som eleverne præsenteres for i skolen. Gennem kurser og undervisningsmaterialer kompetenceudvikles lærerne og bidrager herved til at udvikle en skole, hvor idrætsundervisningen altid er forankret i Fælles Mål, og hvor reformens krav om 45 minutters daglig bevægelse og motion håndteres med fokus på varierede og kvalitetsfyldte tilbud. Et såkaldt kommune-medlemskab koster 5 kr. pr. elev og dækker både deltagelse i lokale arrangementer/stævner og i de landsdækkende tilbud omkring Bevægelse i Undervisningen og Åben Skole. Aktiviteter der ofte involverer anvendelse af lokale eksperter. Et samlet kommune-medlemskab vil således for Vordingborg Kommune medføre en udgift på i alt kr. årligt (4200 elever x 5 kr.). Se evt. Administrationen vurderer, at Dansk Skoleidræts tilbud er interessante i forhold til alle former for fysiske aktiviteter især med fokus på Folkeskolereformen. Det årlige medlemskab af Dansk Skoleidræt kan efter dialog med Afdelingen for Skoler finansieres med 50% til Afdelingen for Kultur og Fritid og 50% til Afdelingen for Skoler. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift 21 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift 21 Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Indstilling Administrationen indstiller til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget at at Vordingborg Kommune tegner et kommunemedlemskab i Dansk Skoleidræt, finansieringen deles ligeligt mellem Afdelingen for Kultur og Fritid og Afdelingen for Skoler. Administrationen indstiller til Børne-, Unge- og Familieudvalget at at Vordingborg Kommune tegner et kommunemedlemskab i Dansk Skoleidræt, finansieringen deles ligeligt mellem Afdelingen for Kultur og Fritid og Afdelingen for Skoler. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt, idet udvalget finansierer alle kr. indenfor udvalgets ramme. Medlemskabet evalueres i sommeren Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 13. januar 2015 Administrationen indstiller til Børne-, Unge- og Familieudvalget, at Vordingborg Kommune tegner et kommunemedlemskab i Dansk Skoleidræt, at Børne-, Unge- og Familieudvalget tager Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets beslutning den 9. december 2014 til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt, idet man understreger, at medlemskabet er et tilbud. 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Orienteringspunkter januar 2015 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler, Dagtilbud, Børn og Familie - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling Orientering fra administrationen. a) Landsdækkende undersøgelse gennemført af Socialpædagogernes Landsforbund (SL) placerer Børne- og Familieområdet i Vordingborg Kommune som nummer 5 Børne- og Familieområdet i Vordingborg Kommune placerer sig som nummer 5 i en landsdækkende undersøgelse af kvaliteten i arbejdet med udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser. Socialpædagogernes Landsforbund (SL) har for første gang gennemført en landsdækkende undersøgelse, der viser kvaliteten i det sociale arbejde i kommunerne. Undersøgelsen placerer kommunerne på en rangliste på 3 områder: Voksen handicap, socialt udsatte voksne og socialt udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser. Undersøgelsen baserer sig på mere end 100 indikatorer som dækker over gængse hovedopdelinger indenfor det specialiserede sociale område. Nogle indikatorer kigger eksempelvis på hvilke tilbud kommunerne tilbyder deres borgere og andre indikatorer ser på brugernes oplevelse af kommunens indsats. Undersøgelsen baserer sig på oplysninger fra følgende aktører: 1. Statistik. Kommuneopdelt registerdata om det sociale område fra Danmarks Statistik. Vi måler på udviklingen i blandt andet ungdomskriminalitet og færdiggjorte ungdomsuddannelser. 2. Kommunerne. De kommunale forvaltningers egne oplysninger om deres indsatser på det sociale område og det specialiserede sociale område. 3. Brugerne. Spørgeskemaundersøgelse blandt brugervalgte medlemmer af landets 98 handicapråd omkring deres kommunes indsats på handicapområdet. 4. Medarbejderne. Spørgeskemaundersøgelse blandt Socialpædagogernes kommunalt ansatte medlemmer omkring indsatsen på det specialiserede sociale område i den kommune de arbejder Man kan læse mere om socialt indeks på denne hjemmeside. b) Personaleomsætningen på skoleområdet 1. august 31. december 2013 og 2014 Personaleomsætningen i 1. halvdel af skoleåret 2014 er på 7,7 %. Til sammenligning er personaleomsætningen i første halvdel af skoleåret 2013 på 8,4 %. Personaleomsætning 1/8 31/ Fratrådte Antal 1.8. Antal Omsætning Gåsetårnskolen ,6 % Kompetencecenter Kalvehave ,1 % Kulsbjerg Skole ,5 % Møn Skole ,0 % Præstø Skole ,3 % Svend Gønge-skolen ,0 % I alt ,4 % Personaleomsætning 1/8 31/ Fratrådte Antal 1.8. Antal Omsætning Gåsetårnskolen ,9 % Kompetencecenter ,0 % 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Kalvehave Kulsbjerg Skole ,8 % Møn Skole ,8 % Præstø Skole ,5 % Svend Gønge-skolen ,1 % I alt ,7 % c) Udviklingen i elevtal på Vordingborg Kommunes skoler 1. halvår skoleåret 2014/15 Administrationen har udarbejdet en opgørelse over udviklingen i elevtallet i første halvår af skoleåret 2014/15. Samlet ses et fald på 8 elever. Udviklingen i elevtallet i skoleåret 2014/ august december 2014 Tilgang/afgang Gåsetårnskolen Iselinge Ørslev Kastrup Marienberg Kulsbjerg Skole Stensved Mern Nyråd Møn Skole Stege Hjertebjerg Fanefjord Svend Gønge-skolen Lundby Bårse Præstø Skole klasse I alt d) Personalemæssige konsekvenser af ændringerne på skoleklubområdet Skoleafdelingen har nu opgjort de endelige personalemæssige konsekvenser i forbindelse med ændringerne på skoleklubområdet fra den 1. januar Ændringerne betød oprindeligt, at 10 medarbejdere i skoleklubberne blev varslet afskediget. I forbindelse med ændringen af tidspunktet for overførsel fra daginstitution til skoleklub blev der imidlertid brug for et antal medarbejdere på daginstitutionsområdet. Det betød, at 9 medarbejdere fra skoleklubberne er overflyttet til daginstitutionsområdet. e) Strategi for Skoleområdet

24 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget På mødet den 7. oktober 2014 drøftede udvalget mål og progressionsplan for skoleområdet Drøftelsen var en uddybning af udvalgets beslutning fra den 3. juni Udvalget besluttede blandt andet at godkende mål- og progressionsplanen for skoleårene , og at behandle sagen i gen i 1. kvartal 2015, når de første målinger foreligger. Administrationen oplyser, at de første målinger forventes at foreligge i løbet af marts måned 2015 til udvalgets behandling i april Bilag: 1 Åben Indikatorer socialt indeks.pdf /14 Indstilling Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt. 23

25 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget januar 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Børn og Familie, Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen Sagsfremstilling For at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Administrationen har nu udarbejdet et forslag til Årshjul for 2015, som Børne-, Unge- og Familieudvalget anmodes om at drøfte og komme med input til. Årshjulet fremlægges på udvalgets kommende møder og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab. Bilag: 1 Åben Årshjul for BUF /14 Indstilling Administrationen indstiller, at det fremlagte forslag til årshjul drøftes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt, idet udvalget besluttede at afholde et kommende møde på Familiecenter Kalvehave. 24

26 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Godkendelse af byggeprogram og prækvalificering af totalrådgivere vedrørende modernisering og renovering af indskolingsafsnittet på Svend Gønge-skolen, Lundby - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen 25

27 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Eventuelt januar 2015 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Intet. 26

28 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Bilagsoversigt 3. Strategiplan Børn og Familie 1. Strategiplan Børn og Familie (3920/15) 2. Mål og progressions plan - Strategiplan Børn og Familie (3904/15) 6. Fremtidig anvendelse af SFO-bygningerne på Fanefjord- og Hjertebjergafdelingerne 1. fraflytning af SFO bygninger på Fanefjord og Hjertebjerg afdeling (139981/14) 2. (Lukket bilag) 7. Rapport vedrørende skolernes sociale profil 1. Epinion - Skolernes sociale profil i Vordingborg Kommune Rapport.pdf (111139/14) 2. Notat om skolernes sociale profil 2014 (134552/14) 3. Alle høringssvar Epinion.pdf (156546/14) 4. Notat om fordeling af midlerne til specialundervisning (6611/15) 8. Evaluering af skolernes it og digitaliseringsstrategi Alinea Brugerstatitstik november 2014 (156597/14) 2. Trafikmåling på Skolenettet nov-dec 2014 (156599/14) 3. BYOD kl. uge (156598/14) 4. Evaluering af skolernes digitaliseringsstrategi (156603/14) 5. Analyserapport Spørgeskema til lærere og pædagoger evaluering af it og digitaliseringsstrategi pdf (156601/14) 10. Orienteringspunkter januar Indikatorer socialt indeks.pdf (155813/14) 11. Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget januar Årshjul for BUF 2015 (126818/14) 27

29 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Underskriftsside Kirsten Overgaard Helle Mandrup Tønnesen Mette Høgh Christiansen Birgitte Steen Jørgensen Laura Sø Michael Seiding Larsen Nina Møhler 28

30 Bilag: 3.1. Strategiplan Børn og Familie Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 13. januar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 3920/15

31 Strategiplan Børn og Familie Indledning Børne- og Familieområdet har siden kommunesammenlægning gennemgået omfattende forandringer i forhold til opgaver, metoder, organisering og styring. Forandringer har ligeledes skulle understøtte udviklingstendenserne i både skoler, dagtilbud og sundhedsområdet, hvor der er kommet et mere inkluderende børnesyn end tidligere.. Dette ændrede syn og ændrede praksis har betydning for, hvordan Børne- og Familieområdet kan og skal tilrettelægge de indsatser, der retter mod børn i udsatte positioner. Helt overordnet skal Børne- og Familieområdet altid stræbe efter at være kvalificerede samarbejdspartnere for almenområdet og de udfordringer de står i. Det betyder, at de tiltag og indsatser, der foranstaltes på Børne- og Familieområdet skal understøtte børns og unges liv i familien, i dagtilbuddet, i skole og i uddannelse samt understøtte Børne- og Ungepolitikkens 3 målsætninger: Alle børn skal trives Alle børn skal udfolde deres potentialer Alle børn skal være en del af et fællesskab Udviklingen fra 2007 til nu Børne- og Familieområdet var fra 2007 og frem til 2010/11 organiseret i 6 lokalområder med en høj grad af økonomisk og faglig decentral kompetence. Det var intentionen med denne organisering at skabe en tidlig indsats med lokale løsninger for de få mest udsatte børn. I løbet af 2010 stod det klart, at denne intention ikke kunne indfries med den valgte faglige og økonomiske styring og organisering: økonomien løb løbsk, antallet af anbringelser eksploderede, serviceniveauet i de 6 områder var meget forskelligt og antallet af administrative og socialfaglige fejl i sagsbehandlingen var meget højt. På baggrund af eksterne konsulentrapporter fra 2010 og 2011 blev der i 2011 gennemført en række ændringer i forhold til økonomisk og faglig styring. Der blev lavet stramme økonomiske handleplaner, samtidig med at området fik tilført ekstra penge, der blev etableret en central visitation, der blev lavet fælles kvalitetsstandarder, myndighedssagbehandlingen blev styrket, der blev lavet flere forebyggende tilbud og områdestrukturen blev slanket og fik tættere tilknytning til skoler, dagtilbud og sundhed. Den stramme økonomiske styring har reelt medført, at forbruget i årene er faldet med ca. 18,0 mio. kr. pr. år svarende til 13 % I perioden fra 2011 til 2014 har hovedfokus været sikker drift med fokus på at nedbringe tidligere års merforbrug og genopretning af fejl i eksisterende sager samt sikre robuste arbejdsgange for nye og kendte sager. Området i dag står i en position, hvor der på den ene side er skabt plads til udvikling, men på den 1

32 Strategiplan Børn og Familie anden side stadig skal være en stram, især økonomisk, styring, hvis de sidste års økonomiske resultater ikke skal falde til jorden. SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities Threats Med udgangspunkt i en SWOT analyse kunne status beskrives således: Styrker Muligheder Højt fagligt niveau hos medarbejderne Generelt effektiv opgaveløsning Velfungerende strukturer en tilpas kombination af centralisering og decentralisering Relevante styringsredskaber Stabil økonomi Svagheder Fagligheden retter sig mod morgendagens opgaver Det kræver kontinuerlig ledelsesmæssig opfølgning hvis effektiviteten ikke skal falde Velfungerende strukturer betyder ikke nødvendigvis velfungerende tværfagligt samarbejde Sårbar økonomi, der kræver stram styring Trusler Stabil økonomi skaber muligheder for at udvikle nye indsatser Fagligt dygtige medarbejdere giver mulighed for udvikling af nye arbejdsformer, nye samarbejdsformer og nye indsatser Fagligt dygtige medarbejdere giver indsatser af høj faglig kvalitet Indsatser af høj faglig kvalitet skaber effektivitet Strategien for inklusionen kan blive en succes og et eksempel for andre kommuner Tilbagevendende tilpasninger af økonomien skaber krav om udvikling af forebyggende foranstaltninger som alternativ til dyre anbringelser Enkelte områder har rekrutterings- og fastholdelsesproblemer Enkelte områder oplever generationsskifte, der kan give tab af kompetencer Inklusionen er sårbar Organisationen er på plads med en central myndighedsenhed, kaldet Børn og Unge og to decentrale virksomheder med fokus på forebyggende indsatser, nemlig PPR og Forebyggelse og Familiecenter Kalvehave. Fysisk er medarbejdere med tæt tilknytning til almenområdet placeret så tæt på almenområdet som muligt, og medarbejdere med primært administrative opgaver er placeret i administrationsbygningen i Præstø. Den nuværende organisering vil løbende kunne justeres i forhold til nye tider og nye samarbejdsrelationer, men der vurderes ikke behov for gennemgribende omorganiseringer. Med udgangspunkt i SWOT analysen beskrives de 4 indsatsområder, der skal sættes fokus på i de næste 3 år. 2

33 Strategiplan Børn og Familie Bedre tværfagligt samarbejde I Vordingborg Kommune sker det tværfaglige samarbejde mellem alle aktørerne på børneområdet i områderne Møn, Kulsbjerg, Gåsetårn og Præstø/Lundby. Her mødes repræsentanter fra skoler, dagtilbud, sundhedsplejen og Børn og Familie. Det er her børn, unge og deres familier i problemer afdækkes og drøftes således, at der kan sættes ind med relevante og meningsfulde tiltag på et så tidligt tidspunkt som muligt i et problems opståen og på et så tidligt tidspunkt i et barns eller en ungs liv som muligt. Områderne er et samarbejdsforum, hvor alle kommunens medarbejdere har tilladelse til at drøfte et barn og en familie og visitere til den nødvendige, hurtige hjælp. Det er også der lærere og pædagoger får mulighed for kvalificeret sparring i et tværfagligt forum. Områderne skal fortsat være den samlede krumtap for det tværfaglige samarbejde om familier i udsatte positioner. Møder i områderne har til formål at frembringe alternative, kreative muligheder og løsninger, der kan arbejde i retning af mindre bekymring og mere sikkerhed for barnet eller den unge. Udgangspunktet skal være en fælles nysgerrighed på at håndtere den præsenterede problemstilling og det forventes, at alle aktivt bidrager hertil. Således er der ikke en bestemt måde at løse et givent problem, men en variation af måder, der tilpasses det enkelte barn - og alternativer må drøftes for at finde det mest meningsfulde og mindst indgribende tiltag. Effekten af områdestrukturen er, at på den ene side at få den fulde effekt af det tværfaglige samarbejde, men også at give sagsbehandlerne et tidligt kendskab til alle børn i manglende eller faldende trivsel. Hvis områderne ikke eksisterede og det tværfaglige samarbejde alene skulle foregå ved møder på skolerne og i dagtilbuddene ville der ikke kunne opnås den samme effekt, der kommer af at fagpersoner lægger deres samlede kræfter sammen, dertil ville der skulle anvendes betydelig mere tid på mødeaktivitet. Der vil løbende ske en opkvalificering af arbejdet i områderne. F.eks. har medarbejdere i områderne været på kursus i en fælles metodisk tilgang belysning af de sager, der drøftes i områderne. Metoden hedder ICS. For mere om ICS se nedenstående link til Socialstyrelsen. ICS: Integrated Children s System alle for Effekten af den fælles metodiske tilgang er, at sagen/barnet ses hele vejen rundt således, at det er den rigtige indsats, der iværksættes med det samme og at man ikke prøver sig frem. Dertil sikres det, at sagsbehandler har det bedst mulige grundlag til at vurdere, om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse. 3

34 Strategiplan Børn og Familie I Vordingborg Kommune sikrer områdestrukturen fast tilknytning af sagsbehandlere på skoler og i dagtilbud. Denne struktur sikrer et godt og tæt samarbejde med områdeteamet som krumtappen i det lokale tværfaglige samarbejde tæt på barnet eller den unge, men der forestår en opgave med at kommunikere strukturerne ud i de yderste led. Der er derfor behov for at frontpersonalet, dvs. lærere og pædagoger får bedre kendskab til, hvordan det tværfaglige samarbejde om børn og unge i udsatte positioner foregår. Der er opstillet følgende mål for udviklingen af det tværfaglige samarbejde frem mod 2017: 60 % af alle pædagoger, lærere og andre samarbejdspartnere, i en udført undersøgelse angiver, at de har kendskab til områderne og områdets funktion Når der modtages underretninger skal det fremgå i mindst 70 % af underretningerne fra dagtilbud og skoler, at sagen har været drøftet i området. Bedre inklusion for alle børn I forbindelse med Fokus på Folkeskolen blev det besluttet at styrke inklusion af børn med særlige behov i tilknytning til deres klasse og deres distriktskole. Det betød bl.a., at kommunens 21 specialklasser på skoleområdet blev nedlagt, at alle ressourcer til specialundervisning blev lagt ud på de fem nye større skoler med henblik på skabelse af nye, lokalt forankrede tiltag samt, at Kompetencecenter Kalvehave blev oprette som specialiseret skoletilbud til de ca.1-2% af kommunens skolebørn, der ikke ville profitere af de nye inkluderende miljøer i de fem distriktskoler. Nedlæggelse af specialklasserne betød, at kommunens inklusionsgrad blev væsentlig forøget, hvilket stiller store krav til skolernes evne til at sikre, at alle børn er i læring og trivsel. I 2013 blev der udført 2 undersøgelser, der bl.a. belyste, hvordan pædagoger og lærere opfattede kommunens inklusionsindsats. Begge undersøgelser viste, at pædagoger og lærere ikke oplevede, at de fik den nødvendige hjælp og støtte. De oplevede, at hjælpen var svært tilgængelig og ikke tilstrækkelig praksisnær. Børne- og Familieområdet har en særlig funktion hvad angår at understøtte dagtilbuds og skolers inklusionsindsats. Resultatet af de to undersøgelser understreger behovet for en styrkelse af kompetencerne i PPR og Forebyggelses hvad angår funktionen som inklusionsunderstøttende ressourcepersoner. Der er opstillet følgende mål for denne udvikling frem mod 2017: Andelen af adspurgte pædagoger og lærere, der søger viden om inkluderende indsatser hos ressourcepersoner fra PPR og Forebyggelse øges fra 25 % til 75 % i

35 Strategiplan Børn og Familie 75 % af adspurgte pædagoger og lærere oplever, at ansvaret for børns læring og trivsel er et fælles ansvar for alle, der har med børn og unge at gøre. Forebyggelse frem for anbringelse To trediedele af økonomien på det samlede Børne og Familieområde går til anbringelser. Antallet af anbringelser er fra 2010 gået fra 250 til i 2014 at være knap 194 anbringelser. En anbringelse koster i gennemsnit 0,5 mio. kr. pr. år, hvorfor anbringelsesgraden har en markant indflydelse på budgetoverholdelse. Samtidig viser de nyeste undersøgelser, at anbragte børn har markant dårligere resultater senere livet i forhold til uddannelse, arbejder mv. Det er derfor af allerstørste betydning, at der udvikles flere og bedre forebyggende indsatser for de allermest udsatte børn og unge. I efteråret 2014 og foråret 2015 etableres følgende forebyggende foranstaltninger: Døgnbehandling for familier med børn i aldersgruppen 0-6 år og sårbare gravide Lokale dagaflastningstilbud Helhedsorienteret familieindsats til familier i særligt udsatte positioner Øget brug af evidensprogrammer Socialstyrelsen har udvalgt et antal evidensbaserede programmer, man anbefaler kommunerne implementerer fordi de har vist en særlig effekt. Alle programmerne har et forebyggende sigte for forskellige målgrupper. Enkelte af programmerne retter sig mod forebyggelse af, at problemer i en familie vokser sig større, mens andre retter sig mod tunge problemstillinger såsom unge i misbrug og kriminalitet. Dertil er der programmer, der arbejder med bedre og mere målrettede anbringelser med henblik på at den unge kan komme hjem til familien igen. I Vordingborg er målgruppen for nogle af de tungere programmer ikke stor nok til at vi kan drifte programmerne selv. Derfor samarbejder Vordingborg med vores nabokommuner om at tilbyde nogle af de evidensbaserede programmer. Lolland, Guldborgsund, Faxe og Næstved kommuner har vist interesse og der er indledt dialog om samarbejdsformen. Man kan læse om evidensprogrammerne på Socialstyrelsens hjemmeside. Der er opstillet følgende mål for udviklingen frem mod 2017: Antallet af helårsanbringelser nedbringes fra ca. 194 til 170 ved udgangen af

36 Strategiplan Børn og Familie Evidensbaserede indsatser anvendes i 5 % af alle forebyggende foranstaltninger. Dokumentation, evaluering og effektmåling Når der laves forebyggende indsatser eller når børn anbringes udenfor hjemmet, så skal der sikres viden om, hvad der virker bedst og hvad der kan gøres bedre. Det kræver, at hele området arbejder systematisk med dokumentation. Dokumentationen skal imødekomme flere behov: ledelsesmæssigt tilsyn, kontinuitet og sammenhæng i sagsarbejdet og ikke mindst borgerens behov for, at der sker progression i deres sag. Den nødvendige dokumentation som information skal også danne grundlag for ledelsesmæssige og politiske beslutninger og prioriteringer. Ledelsen skal samtidig udvise tillid til, at medarbejderne er kompetente til at træffe de daglige, faglige beslutninger. Evaluering skal ind som en naturlig del af det faglige arbejde for alle medarbejdere. Evalueringer gennemføres for at se på om de mål der er sat op for et barns læring, trivsel og sundhed også nås. Derfor skal systematisk evaluering være en naturlig del af alle samarbejdsfora på Børn og Familieområdet. Effektmålinger skal vise om de indsatser møder de opstillede formål.. Hvor evaluering kan iværksættes uden de store investeringer, kræver implementering af effektmåling større planlægning f.eks. i form af en undersøgelse af hvad, der kan effektmåles og hvad ikke kan og selvfølgelig hvordan effektmåles. Børne- og Familieområdet vil i de kommende år undersøge muligheder for effektmåling på relevante områder og implementere effektmåling løbende. Der er opstillet følgende mål på området: Redskaber til evaluering og effektmåling anvendes systematisk som en del af det faglige arbejde. Effektive foranstaltninger At måle effekten af de foranstaltninger, der iværksætte for børn og unge er noget man rent forskningsmæssigt har kigget på igennem de sidste 5 år. Virker det vi gør? Og virker noget bedre end andet? Og hvad gør, at netop det her virker. Vordingborg Kommune vil i samarbejde med KORA implementere en metode, der med udgangspunkt i ICS, kan vurdere effekten af den indsats, der er foranstaltet. Samarbejdet er i sin spæde start, men forventes igangsat i efteråret KORA: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Der er opstillet følgende mål: Indsatser, der købes ved eksterne aktører evalueres og effektmåles systematisk. 6

37 Strategiplan Børn og Familie Evidensbaserede indsatser anvendes i 25 % af alle nyanbringelser af unge over 14 år. Hvor skal det samlede Børne- og Familieområde være i 2017 Det samlede Børne- og Familieområde baserer i 2017 sin opgaveløsning på et kvalificeret samarbejde med alle aktører på området for socialt udsatte børn og unge således, at vi er bedre rustede til at håndtere den gruppe af børn og unge, der mest af alle har brug hjælp til at udfolde deres potentialer. Det kræver, at Børne- og Familieområdet altid tænker børn som en del af mange kontekster, og at barnets læring og trivsel skal ses i alle kontekster. Det betyder, at Børne- og Familieområdet skal være med til at sikre et kvalificeret og systematisk tværfagligt samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. Børne- og Familieområdets indsatser skal supplere de indsatser, der er i gang i almenområdet og på den måde understøtte de almene indsatser. Sammenhæng i indsatserne er alt afgørende for at opnå de bedste effekter. Børne- og Familieområdet understøtter alle børns læring og trivsel i dagtilbud og skoler. Det betyder, at pædagoger og lærere oplever, at de har adgang til hurtig hjælp og den rigtige hjælp fra de ressourcepersoner, der sammen med dem kan sikre inklusion for alle børn. I 2017 er der et varieret tilbud af forebyggende foranstaltninger, der sikrer børn, unge og deres familier en tidlig målrettet indsats således, at en anbringelse undgås. Dokumentation, evaluering og effektmåling er en naturlig og integreret del af den faglige praksis, således at der fortsat sikres en kvalitativ sammenhæng mellem indsats, effekt og drift altså at vi tilbyder det vi ved virker bedst til den bedste pris. 7

38 Bilag: 3.2. Mål og progressions plan - Strategiplan Børn og Familie Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 13. januar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 3904/15

39 Strategiplan Børn og Familie Mål og progressionsplan Børne og Familie Indsatsområde Bedre tværfagligt samarbejde Parametre Indikatorer Evaluering /måling Områderne skal være omdrejningspun ktet for det tværfaglige samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. 60 % af alle adspurgte pædagoger, lærere og andre samarbejdspartn ere* har kendskab til områderne og områdets funktion Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse Status ved udgangen af 2014 Andelen af kendskab til områderne er ikke kendt Mål ved udgangen af 2015 Spørgeskemaun dersøgelse gennemføres. Mål ved udgangen af 2016 Spørgeskemaun dersøgelse gentages og resultatet viser, at 50 % af de adspurgte kender til områderne. Mål ved udgangen af 2017 Undersøgelse viser at 60 % af alle adspurgte pædagoger, lærere og andre samarbejdspartn ere* har kendskab til områderne og områdets funktion. Bedre inklusion for alle børn Pædagoger og lærere oplever en øget Når der modtages underretninger skal det fremgå i mindst 70 % af underretningern e fra dagtilbud og skoler, at sagen har været drøftet i området. Andelen af adpurgte pædagoger og I registreringer af underretningen skal det fremgå, at sagen har været drøftet i området Dele af Evaluering af Fokus på Dette registreres ikke i dag Statusanalyse af samarbejdet om inklusionsudvikli 1 Skemaet til underretninger er tilpasset. Registrering af om sagen er drøftet i området foregår. Ved udgangen af 2015 er der udarbejdet ny Registreringen viser, at i 30 % af underretningern e fra dagtilbud og skoler fremgår det, at sagen har været drøftet i området. 50 % af de adspurgte pædagoger og Når der modtages underretninger fremgå det i mindst 70 % af underretningern e fra dagtilbud og skoler, at sagen har været drøftet i området. Andelen af adpurgte pædagoger og

40 Strategiplan Børn og Familie Indsatsområde Forebyggelse frem for Parametre Indikatorer Evaluering /måling tilgængelighed til ressourceperson er fra PPR og Forebyggelse Pædagoger og lærere oplever at ansvaret for børns læring og trivsel er et fælles ansvar Antallet af anbringelser lærere, der søger viden om inkluderende indsatser hos ressourceperson er fra PPR og Forebyggelse øges fra 25 % til 75 % i % af adspurgte pædagoger og lærere angiver at oplever, at ansvaret for børns læring og trivsel er et fælles ansvar for alle, der har med børn og unge at gøre. Antallet af helårsanbringels Folkeskolen og Statusanalyse om samarbejdet om inklusionsudvikli ng, der omhandler pædagoger og læreres oplevelse af ressourceperson ernes tilgængelighed og understøttende praksis gentages. Antallet af helårsanbringels Status ved udgangen af 2014 ng fra 2013 viste, at kun ca. 25 % af alle adspurgte pædagoger og lærere søger viden om inkluderende indsatser hos ressourceperson er fra PPR og Forebyggelse. Statusanalyse af samarbejdet om inklusion viser, at ved et vellykket samarbejde mellem pædagoger, lærere og ressourceperson er opleves ansvaret for børns læring og trivsel som et fælles ansvar. Ved udgangen af 2014 er der Mål ved udgangen af 2015 baseline, der viser status på de 2 parametre Antallet af helårsanbringels Mål ved udgangen af 2016 lærere angiver at de søger viden om inkluderende indsatser hos ressourceperson er i PPR og Forebyggelse. 50 % af de adspurgte pædagoger og lærere, der har besvaret angiver at de oplever at ansvaret for børns trivsel og læring er et fælles ansvar. Antallet af helårsanbringels Mål ved udgangen af 2017 lærere, der søger viden om inkluderende indsatser hos ressourceperson er fra PPR og Forebyggelse er 75 %. 75 % af adspurgte pædagoger og lærere angiver at oplever, at ansvaret for børns læring og trivsel er et fælles ansvar for alle, der har med børn og unge at gøre. Antallet af helårsanbringe 2

41 Strategiplan Børn og Familie Indsatsområde anbringelse Parametre Indikatorer Evaluering /måling nedbringes yderligere hen imod er nedbringes fra ca. 194 til 170 ved udgangen af 2017 er monitoreres og registreres løbende Status ved udgangen af 2014 ca. 194 helårsanbringels er. Andelen af anbringelse er 13 % højere end sammenlignings kommunerne, svarende til godt 25 helårsanbringels er. Mål ved udgangen af 2015 e er ved udgangen af 2015 faldet til under 190. Mål ved udgangen af 2016 er er faldet til ca Mål ved udgangen af 2017 er 170. Evidensbasered e indsatser anvendes i 10 % af alle forebyggende indsatser. Registreres og monitoreres I 2015 implementeres et af de forebyggende evidensbasered e programmer. * Anvendelse af evidensbaserede forebyggende programmer monitoreres. Evidensbasered e programmer anvendes i 5 % af alle forebyggende indsatser Evidensbasered e indsatser anvendes i 25 % af alle forebyggende indsatser. Evaluering og effektmåling Øget måling og evaluering af egne indsatser såvel som Redskaber til Evaluering og effektmåling anvendes Registreres og monitoreres Vordingborg Kommune har i øvrigt ikke en systematisk anvendelse af evidensbasered e programmer. Evaluering og effektmåling sker ikke systematisk i Ved udgangen af 2015 er det fastsat hvilke metoder for Ved udgangen af 2016 er der sket en systematisk Redskaber til Evaluering og effektmåling anvendes 3

42 Strategiplan Børn og Familie Indsatsområde Parametre Indikatorer Evaluering /måling indsatser købt af eksterne aktører. systematisk som en del af det faglige arbejde. Status ved udgangen af 2014 dag Mål ved udgangen af 2015 evaluering og effektmåling, der skal anvendes Mål ved udgangen af 2016 evaluering og effektmåling i 50 % af alle sager. Mål ved udgangen af 2017 systematisk som en del af det faglige arbejde. Indsatser, der købes ved eksterne aktører evalueres og effektmåles systematisk. Evaluering og effektmåling af andres indsatser registreres ikke systematisk i dag Ved udgangen af 2016 er der sket en systematisk evaluering og effektmåling i 50 % af alle indsatser købte hos eksterne aktører. Indsatser, der købes ved eksterne aktører evalueres og effektmåles systematisk. Evidensbasered e indsatser anvendes i 25 % af alle nyanbringelser af unge over 14 år. Vordingborg Kommune har endnu ikke etableret en anbringelse med udgangspunkt i evidensprogram mer Mindst 2 nyanbringelser af unge over 14 årige etableres med udgangspunkt i evidensprogram mer Ved udgangen af 2016 er andelen af evidensbasered e nyanbringelser 12 %. Evidensbasered e indsatser anvendes i 25 % af alle nyanbringelser af unge over 14 år. *De Utrolige År 4

43 Strategiplan Børn og Familie De centralt udmeldte 2020 mål for udsatte børn og unge Indsatsområde Indikatorer Evaluering /måling Større kontinuitet i Andelen af Registreres og anbringelser af sammenbrud i monitoreres udsatte børn og anbringelser må højst unge udgøre 3,8 % af Udsatte børn og unge skal opnå et højere uddannelsesniveau Færre udsatte unge begår kriminalitet anbringelserne. Mindst 50 % af udsatte unge har som 25 årige gennemført en ungdomsuddannelse. Antallet af kriminelle handlinger begået af unge under 18 år skal falde Mindst 25 % færre unge mellem 15 og 17 år modtager en fældende strafferetlig afgørelse. Registreres og monitoreres Registreres og monitoreres 5 Status 2015 I 2014 var andelen i Vordingborg Kommune 8,2 %. Andelen i Vordingborg var i 2011 på 27 %. * I 2011 var andelen 15. Den forholdsvis høje andel skal ses i sammenhæng med at andelen er målt på unge med bopæl i Vordingborg, dvs. at anbragte unge fra andre kommuner indgår i andelen. I Indsatser Anbringelsesstederne skal støttes yderligere således at barnet/den unge kan blive i sin nuværende anbringelse. I samarbejde med Job- og Arbejdsmarkedsafdelingen, UU, Skoleafdelingen og Psykiatri og Handicap etableres et tæt tværfagligt samarbejde om de unge, der ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Styrket samarbejde om SSP indsatsen.

44 Strategiplan Børn og Familie Indsatsområde Indikatorer Evaluering /måling Status 2015 Vordingborg Kommune er der forholdsmæssigt mange anbringelsessteder set i forhold til andre kommuner. * Indsatser *Tallene er fra ministeriets hjemmeside. Tallene vil blive opdaterede til aktuelle 2014 tal så snart disse er tilgængelige For mere om målene se 6

45 Bilag: 6.1. fraflytning af SFO bygninger på Fanefjord og Hjertebjerg afdeling Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 13. januar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

46 Til Børne-, unge- og familieudvalget Vedr. fraflytning af SFO bygninger på Fanefjord og Hjertebjerg afdeling Skolebestyrelsen ved Møn Skole har noteret sig, at BUF-udvalget ønsker, at der skal ske en fraflytning af SFO-bygningerne på både Fanefjord- og Hjertebjerg afdeling. Argumentet er, at der i højere grad end tidligere er fokus på i dagligdagen at sikre et fælles læringsbegreb i forhold til skolens samlede aktiviteter. Endvidere nævnes det, at man ønsker at samle skolens aktiviteter i fysisk sammenhængende lokaler. De nævnte SFO-lokaler er allerede en integreret del af skolen og anvendes i udstrakt grad til bl.a. holddannelse. Holddannelse er et af de bærende elementer i Folkeskoleskolereformen og en forudsætning for vellykket inklusion og undervisningsdifferentiering. Altså vil en nedlukning af SFO-lokalerne betyde en stærk forringelse for den daglige læring. I forbindelse med etablering af personalearbejdspladser pr. 1. august kom der yderligere pres på lokalerne på de to afdelinger. På Fanefjord afd. har det endda været nødvendigt at inddrage et lokale i SFObygningen til personalearbejdspladser. Ved nedlukning vil der endvidere også mangle køkkenfaciliteter til servering af morgenmad for de børn, der er i klubben fra kl. 6 til kl. 8. En nedlukning vil endvidere betyde, at klubtilbuddet forringes endnu mere, end det er sket med den vedtagne personalenednormering. Klubaktiviteterne vil fremover skulle rummes i hjemklasselokaler, som alt andet lige er indrettet til en anden type aktiviteter og føles som den enkelte klasses ejendom. Hvis fritidstilbuddet skal gøres attraktivt, er det nødvendigt at kunne indrette lokalerne til formålet. En nedlukning af den nuværende SFO-bygning vil derfor kræve investeringer i bygningsændringer og etablering. Udgifter der vel at mærke ikke er medtaget i budget I forbindelse med forslaget om nedlukning af bygningerne er indregnet en udokumenteret besparelse på kr pr. SFO. Denne besparelse vil blive reduceret en del, da man ved flytning af klubben til skolebygningen er nødt til at opvarme begge hovedbygninger i en længere periode. I øjeblikket natsænkes der kl. 15 og kun de meget mindre SFO-bygninger opvarmes. Der er i budgettet ikke afsat midler til nedrivning og bortfjernelse af SFO-bygningerne. Det vil være meget vanskeligt at forklare forældre til SFO-børn, at disse velindrettede lokaler ikke må anvendes, når de alligevel står tomme. Skolebestyrelsen ved Møn Skole vil bede udvalget genoverveje beslutningen om nedlukning, da vi mener beslutningen er taget på utilstrækkeligt grundlag. Vi står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger og indgår gerne i dialog. Med Venlig Hilsen Skolebestyrelsen ved Møn Skole Troels Christensen

47 Bilag: 7.1. Epinion - Skolernes sociale profil i Vordingborg Kommune Rapport.pdf Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 13. januar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

48 VORDINGBORG KOMMUNE ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL RAPPORT JULI 2014

49 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL INDHOLD 1. Indledning Metode og fremgangsmåde Udregning af den sociale profil score Aggregering af social profil score Skolernes sociale profil Hovedresultater: Skolernes sociale profil Fordeling af den sociale profil for skolernes samlede elevgrundlag Fordeling på baggrundsvariable VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

50 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL 1. INDLEDNING Denne rapport tegner et billede af de sociale profiler af skolerne i Vordingborg Kommune. Formålet med analysen er at tilvejebringe et faktabaseret grundlag til fordelingen af midler til specialundervisning. Der er tale om en opdatering efter samme fremgangsmåde og metode som i den oprindelige analyse gennemført i Rapporten indeholder resultaterne af den socioøkonomiske analyse, som Epinion har gennemført på baggrund af data fra kommunen og fra Danmarks Statistik, og der præsenteres en konkret fordelingsnøgle, som kan implementeres direkte i en fordelingsmodel. Rapporten er opbygget således, at analysens metode og fremgangsmåde præsenteres i afsnit 2. Afsnit 3 indeholder hovedresultater i form af udregningen af skolernes sociale profil. Her ses der først på den sociale profil for de fem overordnede skoler og herefter på den sociale profile for hver enkelt skoleafdeling. I afsnit 4 præsenteres skolernes fordeling på de forskellige socioøkonomiske variable, som indgår i modellen. VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

51 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL 2. METODE OG FREMGANGSMÅDE Skolernes socioøkonomiske udgangspunkt beskrives i analysen ved hjælp af den såkaldte sociale profil score. I dette afsnit redegøres for den metode, der ligger til grund for udregningen og aggregeringen af den sociale profil score. Det vil sige, hvordan den sociale profilscore udregnes for hver enkelt elev/barn i kommunen, samt, hvordan resultaterne af udregningerne aggregeres på skoleniveau til et udtryk for hver skoles sociale profil. Rapportens analyser er gennemført på baggrund af et datagrundlag på børn og unge, der går på en folkeskole i Vordingborg kommune 1. Til hvert af disse børn er knyttet baggrundsoplysninger fra Danmarks Statistik vedrørende barnet samt dets biologiske forældre. 2.1 Udregning af den sociale profil score Konkret beskrives skolernes sociale profil ved hjælp af syv indikatorer, der alle vedrører forældrenes baggrund og socioøkonomiske status. Udvælgelsen af indikatorerne samt vægtningen af indikatorerne i forhold til hinanden trækker på en tidligere analyse lavet af Epinion. Modellen er identisk med den, som lå til grund for analysen i Her er det undersøgt, hvilke sociale baggrundsfaktorer, der har betydning for elevernes præstationer i grundskolen (afgangskarakterer), samt hvor stor betydning de forskellige faktorer har i forhold til hinanden. Tankegangen er, at de sociale baggrundsvariable er udtryk for den støtte, barnet får fra hjemmet. Udgangspunktet for denne analyse er en antagelse om, at de faktorer, der har betydning for elevernes præstationer i skolen (afgangskarakterer) også har indflydelse på behovet for faglig og social støtte i skolen. Nedenstående er en oversigt over de baggrundsoplysninger/indikatorer, der er anvendt i analysen. Som nævnt er indikatorerne vægtet på baggrund af, hvor stor betydning de har for elevernes afgangskarakterer. Tallene i parentes angiver vægtningen: Moderens civilstatus (moderen ikke gift*-0,107) Indvandrer/efterkommer (begge forældre danske eller vestlige indvandrere*0,336; én forælder ikkevestlig indvandrer*0,233) Beskæftigelsesstatus (begge forældre uden for arbejdsmarked og ikke under uddannelse*-0,278; én forælder uden for arbejdsmarked og ikke under uddannelse*-0,080). Moderens uddannelsesniveau 2 (*0,1663) Faderens uddannelsesniveau (*0,1097) Samlet bruttoindkomst (*0, ) 1 Det var ikke muligt at få tilstrækkelige baggrundsoplysninger på 53 elever, og disse er derfor udeladt af analysen. 2 Forældrenes uddannelse er opdelt i følgende kategorier: 1) Uoplyst, 2) Grundskole, 3) Erhvervsfaglig, 4) Gymnasial/KVU, 5) MVU, 6) LVU VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

52 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Moderens alder (ved fødslen) (*0,0129). På baggrund af disse faktorer udregnes en social profil score for hver enkelt elev, og denne indeks-score beskriver således elevens sociale udsathed. Ved manglende information om forældres socioøkonomiske forhold anvendes dataimputation. 2.2 Aggregering af social profil score For at analysen kan give et udtryk for skolernes sociale profil, må scoren på individniveau aggregeres. Aggregeringen af elevernes score kan ske på to måder. For det første på baggrund af den samlede sociale profil for alle elever på en skole. Ulempen ved denne fremgangsmåde er, at en skole med eksempelvis 100 elever med middel udsathed får lige så mange midler som en skole med 50 elever med høj udsathed og 50 med lav udsathed selvom sidstnævnte skole med de 50 elever i højrisikogruppen må forventes at have et større behov for særlig støtte end førstnævnte skole med 100 gennemsnitlige elever. Det er derfor fravalgt at gennemføre analysen på baggrund af alle skolens elever. For det andet kan man vælge udelukkende at fokusere på de mest udsatte elever, og dermed elever med størst forventet behov for særlig støtte. Således fordeles midlerne dels på baggrund af, hvor mange højrisikoelever, der er på en skole, dels på baggrund af højrisikoelevernes samlede sårbarhed. Det er denne fremgangsmåde, vi anbefaler, idet man på denne måde fordeler midlerne udelukkende på baggrund af, hvor mange højrisikoelever skoler har, og således ikke medregner elever med lav eller middel sandsynlighed for at have behov for særlig støtte ud fra de socioøkonomiske kriterier. Skolernes sociale profil score er som nævnt estimeret ved først at beregne en social profil score for hver enkelt elev på baggrund af de baggrundsfaktorer vedrørende forældrene, der er beskrevet ovenfor. Hver elev kan have en social profil score mellem 0 og 10, hvor 0 angiver en profil med lav udsathed og mindst mulig forventet behov for særlig støtte, og 10 angiver en profil med høj udsathed og størst forventet behov særlig støtte. I analysen ses kun på de 15 % af eleverne, der er mest udsatte og dermed har det største forventede behov for særlig støtte. De følgende trin i analysen er: Kortlægning af, hvor mange højrisikoelever, der er hjemmehørende på den enkelte skole samt deres samlede sociale profil score. Udarbejdelse af fordelingsnøgle til fordeling af midler efter den enkelte skoles andel af den samlede sociale profil score for højrisikoelever. Sammenligning af skolens andel af den samlede sociale profil score for højrisikoelever med skolens andel af elever i kommunen for at give et billede af, hvorvidt skolen har et svagere eller stærkere socioøkonomisk udgangspunkt end gennemsnittet. Resultatet af analyserne præsenteres i afsnit 3, og tabellerne viser, hvor stor en andel af de samlede midler, der skal fordeles ifølge ovenstående model. Ligeledes fremgår en specifik omregningsratio, således at fordelingen af midler fremover kan justeres, hvis elevtallene på skolerne ændres. VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

53 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL 3. SKOLERNES SOCIALE PROFIL I dette afsnit præsenteres resultatet af analysen af skolernes sociale profil. Der ses dels på de fem overordnede skoler og herefter på hver enkelt skoleafdeling. Skolernes sociale profil giver mulighed for at vurdere de enkelte skolers segregering i forhold til deres socioøkonomiske udgangspunkt. Den sociale profil kan samtidig benyttes som fordelingsnøgle til at fordele midler efter socioøkonomiske kriterier. Figur 1 giver et overordnet billede af resultaterne. På figuren ses dels to allerede kendte tal: Skolens andel af det samlede elevtal (den grønne søjle). Skolens andel af det samlede elevtal udtrykker alene skolens størrelse. Desuden ses skolens andel af elever, der modtager specialundervisning (den grå søjle). Analysens bidrag ses i de røde søjler, der viser skolens andel af den samlede sociale profil score for højrisikoeleverne (eller blot skolens sociale profil), når der tages udgangspunkt i de 15 % mest udsatte elever. Hvis den røde søjle således er større end den grønne, betyder det, at skolen har et svagere elevgrundlag end gennemsnittet. Hvis de røde søjler omvendt er mindre end den grønne, betyder det, at skolen har et stærkere elevgrundlag end gennemsnittet. Det er derfor vigtigt, at man i figuren sammenligner de grønne, de røde og de grå søjler inden for hver enkelt skole, mens man ikke kan sammenligne søjlerne på tværs af skolerne. Man kan dog sammenligne forholdet mellem søjlerne på tværs af skolerne. Som det fremgår af figuren, tegner analysen et relativt ensartet billede af skolerne i Vordingborg Kommune. Størst udsving ses ift. Kulsbjerg Skole, som har et stærkere elevgrundlag end gennemsnittet (den røde søjle er mindre end den grønne), mens Gåsetårnsskolen og Møn Skole har en svagere social profil (den røde søjle er højere end den grønne). Figur 1. Skolernes sociale profil sammenholdt med fordeling af elever og andel af elever, der modtager specialundervisning Gåsetårnskolen (n=1448) 34,3% 39,0% 42,3% Kulsbjerg Skole (n=937) 13,4% 16,9% 22,2% Møn Skole (n=715) Præstø Skole (n=613) Svend Gønge-Skolen (n=513) 22,5% 16,9% 20,3% 11,3% 14,5% 11,0% 10,4% 12,1% 12,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Andel af social profil score (15 %) Andel af elever der modtager specialundervisning Andel af kommunens elever VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

54 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Som det ses er der umiddelbart en vis sammenhæng med andelen af elever, som modtager specialundervisning. For alle skolen undtagen Svend Gønge-Skolen følger en røde og den grå søjle således hinanden, således at en svagere social profil også modsvares af en større anvendelse af specialundervisning og omvendt. I Tabel 1 og Tabel 2 præsenteres en mere detaljeret analyse af skolernes sociale profiler, og her præsenteres også den specifikke omregningsratio, der kan bruges til at justere fordelingen af midler, hvis elevtallene på skolerne ændres. 3.1 Hovedresultater: Skolernes sociale profil Forklaring til tabellernes kolonner: Gennemsnitlig score for højrisikoelever: Den gennemsnitlige sociale profil score for skolens højrisikoelever. Antal højrisikoelever: Antallet af elever i den enkelte skole, der tilhører de 15 % mest udsatte elever i kommunen. Andel højrisikoelever i et: Den andel højrisikoeleverne udgør i den enkelte skole, som andel af skolens samlede elevtal. Antal elever i alt: Skolens samlede elevgrundlag Andel af kommunens elever: Hvor stor en andel af alle skoleelever i kommunen den enkelte skoles elevgrundlag udgør. Samlet social profil score: Gennemsnittet af højrisikoelevernes social profil score på den enkelte skole ganget med antallet af højrisikoelever på en skole. Dvs. et tal, der både vægter graden af højrisikoelevernes sociale profil og antallet af højrisikoelever. Andel af social profil score: Skolens andel af summen af samlet social profil score. Anvendes som fordelingsnøgle. Omregningsratio: Forhold mellem elevtal og social profil score. Med henblik på at udregne hvor stor en andel af de samlede midler hver skole skal have, hvis elevtallene ændres, efter følgende formel: Antal elever i et Samlede antal elever * omregningsratio = andel social profil score = andel af midler VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

55 Omregningsratio Andel af social profil score Samlet social profil score Andel af kommunens elever Antal elever på en skole Andel af højrisikoelever på en skole Antal højrisikoelever Gennemsnitlig score for højrisikoelever Omregningsratio Andel af social profil score Samlet social profil score Andel af kommunens elever Antal elever på en skole Andel af højrisikoelever på en skole Antal højrisikoelever Gennemsnitlig score for højrisikoelever ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL I det følgende præsentes resultaterne af fordelingen baseret på de 15 % mest udsatte i analysen. Først vises resultaterne for de fem skoler, herefter resultaterne for de enkelte skoleafdelinger. Tabel 1. Fordeling af midler på baggrund af de 15 % elever med størst sandsynlighed for behov for særlig støtte Skole Gåsetårnskolen 7, ,2% ,3% ,3% 1,24 Kulsbjerg Skole 7,0 85 9,1% ,2% ,4% 0,60 Møn Skole 6, ,4% ,9% ,5% 1,33 Præstø Skole 6, ,9% ,5% ,3% 0,78 Svend Gønge-Skolen 6, ,1% ,1% ,4% 0,86 Total ,0% ,0% Tabel 2. Fordeling af midler på baggrund af de 15 % elever med størst sandsynlighed for behov for særlig støtte - skoleafdelinger Skole Gåsetårnskolen, Iselinge 7, ,7% ,8% ,9% 1,36 Gåsetårnskolen, Kastrup 7, ,9% 237 5,6% 235 5,3% 0,94 Gåsetårnskolen, Marienberg 6, ,7% 214 5,1% 278 6,2% 1,23 Gåsetårnskolen, Ørslev 7, ,6% 160 3,8% 177 4,0% 1,05 Kulsbjerg Skole, Mern 7, ,0% 129 3,1% 130 2,9% 0,96 Kulsbjerg Skole, Stensved 7,0 51 9,6% ,6% 355 8,0% 0,63 Kulsbjerg Skole, Vintersbølle 6,8 16 5,8% 277 6,6% 109 2,4% 0,37 Møn Skole, Fanefjord 6, ,8% 126 3,0% 238 5,3% 1,79 Møn Skole, Hjertebjerg 6, ,2% 116 2,7% 133 3,0% 1,09 Møn Skole, Stege 6, ,2% ,2% ,2% 1,27 Præstø Skole 6, ,9% ,5% ,3% 0,78 Svend Gønge-Skolen, Bårse 6,8 9 16,7% 54 1,3% 61 1,4% 1,08 Svend Gønge-Skolen, Lundby 6, ,6% ,9% 402 9,0% 0,83 Total ,0% ,0% VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

56 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL 3.2 Fordeling af den sociale profil for skolernes samlede elevgrundlag I den følgende figur suppleres fordelingsnøglens fokus på de mest udsatte grupper med en samlet illustration af den sociale profil for alle skolernes elever. I figur 2 vises den procentuelle fordeling imellem hver femprocentsinddeling fra lav til høj score. Dette giver et samlet billede af, hvor tyngden i skolens sociale profil ligger. De øverste 15 %, som udgør højrisikoeleverne i udregningerne bag den sidste fordelingsnøgle, er fremhævet med rød de tre øverste femprocentsinddelinger (vigintiler). Figur 2. Fordelingen af skolernes sociale profil for det samlede elevgrundlag (andel af skolens elever i hver femprocentsinddeling fra laveste score til højeste score) lav score/lille behov høj score/stort behov Gåsetårnskolen Kulsbjerg Skole Møn Skole Præstø Skole Svend Gønge-Skolen VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

57 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL 4. FORDELING PÅ BAGGRUNDSVARIABLE I dette afsnit vises forældrenes fordelinger på de centrale socioøkonomiske parametre, som indgår i udregningen af den sociale profil score. Figur 3. Moderens civilstatus Gåsetårnskolen (n=1433) 39% 61% Kulsbjerg Skole (n=928) 34% 66% Møn Skole (n=709) 45% 55% Præstø Skole (n=604) 39% 61% Svend Gønge-Skolen (n=508) 41% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anden status Gift/Regisreret partnerskab Figur 4. Faderens civilstatus Gåsetårnskolen (n=1379) 39% 61% Kulsbjerg Skole (n=886) 33% 67% Møn Skole (n=695) 44% 56% Præstø Skole (n=593) 37% 63% Svend Gønge-Skolen (n=494) 38% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anden status Gift/Regisreret partnerskab VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

58 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Figur 5. Moderens herkomst Gåsetårnskolen (n=1433) 12% 88% Kulsbjerg Skole (n=928) 6% 94% Møn Skole (n=709) 5% 95% Præstø Skole (n=604) 5% 95% Svend Gønge-Skolen (n=508) 4% 96% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anden etnisk herkomst end dansk Dansk Figur 6. Faderens herkomst Gåsetårnskolen (n=1379) 10% 90% Kulsbjerg Skole (n=886) 4% 96% Møn Skole (n=695) 5% 95% Præstø Skole (n=593) 5% 95% Svend Gønge-Skolen (n=494) 2% 98% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anden etnisk herkomst end dansk Dansk VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

59 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Figur 7. Moderens beskæftigelse Gåsetårnskolen (n=1415) 29% 71% Kulsbjerg Skole (n=925) 21% 79% Møn Skole (n=709) 33% 67% Præstø Skole (n=604) 21% 79% Svend Gønge-Skolen (n=506) 27% 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Øvrige Selvstændig/lønmodtager/under uddannelse Figur 8. Faderens beskæftigelse Gåsetårnskolen (n=1372) 20% 80% Kulsbjerg Skole (n=884) 15% 85% Møn Skole (n=695) 23% 77% Præstø Skole (n=593) 16% 84% Svend Gønge-Skolen (n=494) 18% 82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Øvrige Selvstændig/lønmodtager/under uddannelse VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

60 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Figur 9. Moderens bruttoindkomst (indkomstkvartiler) Gåsetårnskolen (n=1433) 27% 47% 25% Kulsbjerg Skole (n=928) 19% 54% 27% Møn Skole (n=709) 30% 52% 18% Præstø Skole (n=604) 23% 49% 28% Svend Gønge-Skolen (n=508) 25% 50% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nederste kvartil Mellem nederste og øverste kvartil Øverste kvartil Figur 10. Faderens bruttoindkomst (indkomstkvartiler) Gåsetårnskolen (n=1379) 26% 48% 26% Kulsbjerg Skole (n=886) 21% 51% 28% Møn Skole (n=695) 30% 52% 18% Præstø Skole (n=593) 22% 49% 29% Svend Gønge-Skolen (n=494) 26% 52% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nederste kvartil Mellem nederste og øverste kvartil Øverste kvartil VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

61 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Figur 11. Moderens uddannelsesniveau Gåsetårnskolen (n=1433) 27% 34% 9% 26% 5% Kulsbjerg Skole (n=928) 17% 41% 13% 24% 6% Møn Skole (n=709) 32% 38% 9% 19% 2% Præstø Skole (n=604) 18% 39% 6% 30% 6% Svend Gønge-Skolen (n=508) 22% 40% 10% 21% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grundskole eller afbrudt Erhvervsfagligt Gymnasiel-KVU MVU LVU Figur 12. Faderens uddannelsesniveau Gåsetårnskolen (n=1379) 28% 44% 13% 10% 5% Kulsbjerg Skole (n=886) 23% 47% 13% 12% 6% Møn Skole (n=695) 38% 48% 6% 6% 2% Præstø Skole (n=593) 22% 46% 8% 17% 7% Svend Gønge-Skolen (n=494) 33% 46% 11% 6% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grundskole eller afbrudt Erhvervsfagligt Gymnasiel-KVU MVU LVU VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

62 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL Figur 13. Moderens og faderens gennemsnitlige alder ved barnets fødsel Gåsetårnskolen (n=1433/1379) Kulsbjerg Skole (n=928/886) Møn Skole (n=709/695) Præstø Skole (n=604/593) Svend Gønge-Skolen (n=508/494) 29,3 32,3 30,3 33,0 29,2 32,3 30,3 33,2 29,5 32, Moderens alder ved barnets fødsel Faderens alder ved barnets fødsel VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

63 ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL OM OS Vores kerne er faktabaserede konsulentydelser. Vi rådgiver typisk på baggrund af input fra organisationens stakeholders medarbejdere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere osv. VORDINGBORG KOMMUNE l JULI

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 12. juni 2013 Tidspunkt Sted 18.00 Spisning 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Mødeleder/klummeskribent Henning Larsen Fraværende

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen Notat Side 1 af 6 Til Børn og Unge-udvalget Til Drøftelse Kopi til Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidst i lyset af folkeskolereformen Baggrund SF har ultimo april 2015 fremsat et byrådsforslag

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget 24. oktober 2013 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Møde: 24. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Sundhedscentret Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter 105 Meddelelser 3 106 Nøgletal 3 107 Indførelse

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere